10037/1/16 REV 1 tm/DBB/jst 1 DGG 1C SVET EVROPSKE UNIJE

Comments

Transcription

10037/1/16 REV 1 tm/DBB/jst 1 DGG 1C SVET EVROPSKE UNIJE
Svet
Evropske unije
Bruselj, 16. junij 2016
(OR. en)
10037/1/16
REV 1
Medinstitucionalna zadeva:
2015/0270 (COD)
EF 176
ECOFIN 574
CODEC 857
DOPIS
Pošiljatelj:
Prejemnik:
predsedstvo
Svet
Zadeva:
Osnutek sklepov Sveta o načrtu za dokončanje bančne unije
SVET EVROPSKE UNIJE:
1.
OPOZARJA, da so bili v zadnjih letih v prid vzpostavitvi bančne unije zelo hitro narejeni
nadvse pomembni koraki. Potem ko je bila opravljena celovita ocena vseh pomembnejših kreditnih
institucij v bančni uniji, je bil v letu 2014 v celoti vzpostavljen enotni nadzorni mehanizem, enotni
mehanizem za reševanje pa je postal operativen v letu 2016.
2.
OPOZARJA tudi na dejstvo, da so skoraj vse države članice v nacionalno zakonodajo
prenesle ustrezne pravne določbe enotnega pravilnika in jih tudi začele izvajati. S tem sta bila
zagotovljena doslednejša ureditev in visokokakovosten nadzor po vsej EU, in sicer: s strožjimi
bonitetnimi zahtevami za banke, uvedenimi z direktivo in uredbo o kapitalskih zahtevah (CRDIV/CRR); z novim okvirom za sanacijo in reševanje bank, ki je bil vzpostavljen z direktivo o
sanaciji in reševanju bank (DSRB); z delovanjem nacionalnih sistemov jamstva za vloge, še
izboljšanih z direktivo o sistemih jamstva za vloge.
10037/1/16 REV 1
tm/DBB/jst
DGG 1C
1
SL
3.
Kar zadeva enotni sklad za reševanje, PONOVNO POUDARJA, da so se sodelujoče države
članice 8. decembra 2015 z Enotnim odborom za reševanje (SRB) dogovorile o usklajenem
sporazumu o posojilih, ki temu odboru zagotavlja nacionalne kreditne linije za podporo nacionalnih
razdelkov enotnega sklada za reševanje v primeru morebitnega nezadostnega financiranja v tem
razdelku, nastalega po reševanju bank v prehodnem obdobju. Vse države članice, ki s SRB še niso
podpisale sporazuma o posojilih, se zavezujejo, da bodo to storile čim prej, najpozneje pa do
septembra 2016.
4.
MENI, da so ti dosežki skupaj z ukrepi ECB kot tudi nacionalnimi ukrepi znatno prispevali k
odpravi razdrobljenosti finančnih trgov, zmanjšanju moralnega tveganja ter zmanjšanju tveganja za
udeležbo javnofinančnih sredstev.
5.
NA PODLAGI pomembnega napredka, ki je bil dosežen, in v zvezi s poglabljanjem
ekonomske in monetarne unije PONOVNO POTRJUJE pomen bančne unije, ki jo je treba
dokončati.
6.
PRIZNAVA, da bodo v ta namen potrebni dodatni ukrepi – v ustreznem zaporedju – z vidika
zmanjšanja in porazdelitve tveganja v finančnem sektorju, da bi premagali več preostalih izzivov.
7.
POUDARJA, kako pomembna so prizadevanja, ki potekajo v okviru več institucij na ravni
bančne unije, na ravni EU-28 in na mednarodni ravni, zlasti prizadevanja Komisije v zvezi s:
a)
predlaganjem sprememb zakonodajnega okvira zaradi izvajanja standarda za
absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub in pregleda minimalne zahteve glede
kapitala in upravičenih obveznosti. Svet si bo prizadeval zagotoviti dosledna pravila in
zadostna sredstva za blažilnike, ki jih je mogoče reševati s sredstvi upnikov ter ki
prispevajo k učinkovitemu in urejenemu procesu reševanja v skladu z DSRB za vse
kreditne institucije, za katere bi bila udeležba zasebnega sektorja veljavna strategija
reševanja.
10037/1/16 REV 1
tm/DBB/jst
DGG 1C
2
SL
b)
predstavitvijo predloga za skupni pristop k hierarhiji bančnih upnikov, s katerim bi
izboljšali pravno varnost v primeru reševanja.
c)
predlaganjem sprememb k CRR/CRD-IV v sklopu celovitega pregleda, ki bi omogočil:
i.
harmonizacijo ali dodatno opredelitev opcij in nacionalnih diskrecijskih pravic,
priznanih državam članicam, kar bi lahko pripomoglo tudi k zmanjšanju finančne
razdrobljenosti;
ii.
izvajanje in finaliziranje preostalih baselskih reform, vključno z uvedbo količnika
finančnega vzvoda, v primeru sistemskih bank po možnosti višjega od 3 %, in uvedbo
količnika neto stabilnih virov financiranja;
d)
predložitev zakonodajnega predloga za minimalno harmonizacijo na področju
insolvenčnega prava v kontekstu unije kapitalskih trgov, ki bi lahko podprl tudi
prizadevanja za zmanjšanje deleža slabih posojil v prihodnje;
e)
realizacijo nadaljnjega dela v zvezi z ugotavljanjem, ali in kako harmoniziranje
predpisov in uporabe moratorijskih orodij lahko prispeva k stabilizaciji, ki jo pristojni
organi neke institucije izvajajo v obdobju pred intervencijo in po možnosti tudi po njej.
8.
V zvezi s tem IZPOSTAVLJA naslednje ključne ukrepe:
a)
kar zadeva predloge Komisije o bančništvu iz točke 7, Svet poziva Komisijo, naj
predloge predstavi čim prej, najpozneje pa do konca leta 2016. Na podlagi tega se bo
Svet takoj lotil tehničnega dela, da bi implementacija stekla zares hitro. Svet poudarja,
kako pomemben je razmislek o evropskih posebnostih pri izvajanju svetovnih
regulativnih standardov, vključno z baselskimi standardi, v EU;
10037/1/16 REV 1
tm/DBB/jst
DGG 1C
3
SL
b)
kar zadeva skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje, se Svet seznanja z
namero sodelujočih držav članic, da se dela lotijo septembra 2016, če in potem ko vse
sodelujoče države članice v svojo zakonodajo v celoti prenesejo DSRB. V zvezi s tem
bo prav tako preučil stanje glede vzpostavitve ureditev za premostitveno financiranje,
ob tem pa poudarja, da so sodelujoče države članice odločene, da dotlej podpišejo
sporazum o posojilih. Ponovno potrjujejo, da mora biti skupni podporni mehanizem v
celoti operativen do konca prehodnega obdobja. Ko bo delo končano, se lahko v skladu
z ukrepi za zmanjšanje tveganja iz odstavka (a) odloči, da lahko postane podporni
mehanizem operativen pred koncem prehodnega obdobja; 1
c)
kar zadeva regulativno obravnavo izpostavljenosti državnih vrednostnih papirjev, se
Svet strinja, da se počaka na rezultate Baselskega odbora. Potem ko bo Baselski odbor
končal svoje delo, bo Svet razmislil o morebitnih naslednjih korakih v evropskem
okviru;
d)
kar zadeva evropski sistem jamstva za vloge (ESJV), bo Svet nadaljeval konstruktivno
delo na tehnični ravni. Pogajanja na politični ravni se bodo začela, takoj ko bo dosežen
zadosten nadaljnji napredek pri ukrepih za zmanjšanje tveganja, kot so omenjeni zgoraj.
V zvezi s tem se Svet seznanja z namero sodelujočih držav članic, da uporabijo
medvladni sporazum, ko se začnejo politična pogajanja o ESJV;
e)
Svet bo vsako leto ocenil napredek, dosežen pri zgoraj omenjenih ukrepih za
dokončanje bančne unije.
9.
PONOVNO POUDARJA, da razprave o ukrepih, ki zadevajo vse države članice, še naprej
potekajo na ravni EU28, v skrbi, da bo bančna unija ostala odprta za vse države članice in da se
ohrani enotni trg v okviru EU.
_______________________
1
Ureditve, ki zadevajo podporni mehanizem enotnega sklada za reševanje, bodo srednjeročno
fiskalno nevtralne, bodo omogočile enako obravnavo v vseh sodelujočih državah članicah,
hkrati pa državam članicam, ki ne sodelujejo v bančni uniji, ne bodo povzročile stroškov.
10037/1/16 REV 1
tm/DBB/jst
DGG 1C
4
SL