SKRAĆENI PROSPEKT

Transcription

SKRAĆENI PROSPEKT
SKRAĆENI PROSPEKT
Uvrštenje u Kotaciju javnih dioničkih društava
EXPORTDRVO d.d.
Dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 18
Organizirano po pravu Republike Hrvatske i upisano u sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080065963
(dalje u tekstu: Izdavatelj)
Zagreb, 20.lipanj 2003.
Članovi Nadzornog odbora i Uprave EXPORTDRVO dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju
(dalje u tekstu: Izdavatelj) čija su imena navedena u ovom skraćenom Prospektu prihvaćaju odgovornost
za sadržaj skraćenog Prospekta.
Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima članovi Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja
raspolažu, podaci iz ovog skraćenog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i
dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja. Isto tako, podaci iz skraćenog Prospekta daju
cjelovit i istinit prikaz prava sadržanih u vrijednosnim papirima koji se uvrštavaju, a činjenice koje bi
mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog skraćenog Prospekta nisu izostavljene.
Sukladno zakonu o tržištu vrijednosnih papira ( NN 84/02) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i
o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem ( NN 61/97 ) ovaj skraćeni Prospekt
odobren je od strane komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni
Prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da može biti
objavljen.
Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka RECONSULT d.o.o. Zagreb, koji je obavio reviziju financijskih
izvještaja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine. Na financijske izvještaje za godinu
koja je završila 31.prosinca 2002. godine dano je pozitivno mišljenje revizora ( vidi Izvješće revizora ).
Ovaj skraćeni Prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za kupnju od strane ili za račun
Izdavatelja ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana, njihovih afilijacija ili
predstavnika. Skraćeni prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica Izdavatelja, a svaki
potencijalni ulagatelj se na vlastitu ocjenu financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja uključivo
inherentne rizike među kojima i one opisane u poglavlju 3. '' Čimbenici rizika''.
SADRŽAJ
1
SAŽETAK
2
PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
2.1. Vrsta i opis karakteristika dionica
2.2. Oznaka dionica, knjiga dionica
2.3. Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja
2.4. Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja
2.5. Oporezivanje
2.6. Naziv i adresa institucija preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema
dioničarima
3
ČIMBENICI RIZIKA
3.1. Općenito
3.2. Tržišni rizici
3.3. Politički rizici
3.4. Tehnološki rizici
3.5. Upravljački i kadrovski rizici
3.6. Tečajni rizici
3.7. Rezerviranje za potencijalne rizike
4
PODACI O IZDAVANJU DIONICA
4.1. Povijesni pregled
4.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u sudskom registru
4.3. Iznos upisanog kapitala, uplaćenog kapitala te ukupnog kapitala
4.4. Struktura dioničara
4.5. Ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj
dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5 % ili više od ukupnog broja
glasova
4.6. Struktura zaposlenih
4.7. Organizacijska shema društva
5
PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA
5.1
Sažeti opis predmeta poslovanja Izdavatelja
5.2
Temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima
6
PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU
ILI GUBITKU IZDAVATELJA
6.1
Račun dobiti i gubitka
6.2
Bilanca
6.3
Izvještaj o novčanom tijeku
6.4
Zaduženost
6.5
Ostali financijski pokazatelji
6.6
Dividenda
6.7
Pokazatelji odnosa s neto dobiti
6.8
Prodaja po vrstama proizvoda
6.9
Prodaja po tržištima
7
IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA
2002. GODINU
8
PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA
8.1 Članovi Uprave
8.2 Članovi Nadzornog Odbora
9
INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
10
OPĆE INFORMACIJE
1. SAŽETAK
Podaci o ovom sažetku preuzeti su iz cjeline detaljnih podataka izloženih u drugim poglavljima ovog
skraćenog Prospekta, s kojim podacima zajedno čine cjelinu, na što treba obratiti pozornost pri čitanju
sažetka. Izrazi koji se koriste u sažetku, a u njemu nisu drukčije definirani, imaju značenje kao i
drugdje u ovom skraćenom Prospektu.
EXPORTDRVO dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju
Temeljni kapital, dionice i pravo glasa
Temeljni kapital EXPORTDRVO d.d. iznosi 63.325.600,00 kuna i podijeljen je na 159.064 redovne
dionice serije A1, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Dionice su izdane u nematerijaliziranom
obliku. Temeljni kapital je uplaćen 98,6 %.
U odnosu prema Izdavatelju vrijede kao dioničari oni koji su upisani u Knjigu dionica. Knjiga dionica
vodi se u depozitoriju Središnje depozitarne agencije (SDA). Dioničari imaju pravo na jedan glas u
Glavnoj skupštini Izdavatelja za svaku redovnu dionicu.
Dividenda
Isplata i iznos dividende na dionice Izdavatelja odobrava se odlukom Glavne skupštine, u pravilu na
temelju preporuke i prijedloga Nadzornog odbora i Uprave. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog
odbora, donijeti odluku o isplati predujma dividende.
U uobičajenim okvirima isplate dividende Izdavatelj nastoji osigurati primjerenu razinu dividende u
skladu s rastom neto dobiti, odgovarajuće razine budućih prihoda, ulaganja, te u skladu s drugim
relevantnim čimbenicima.
Čimbenici rizika
Prije ulaganja u dionice Izdavatelja potencijalni ulagatelji trebaju pozorno razmotriti poglavlje ''
Čimbenici rizika''.
2. PODACI O DIONICAMA
2.1. Vrsta i karakteristika dionica
Temeljni kapital Exportdrvo d.d. iznosi 63.625.600,00 kuna i podijeljen je na 159.064 redovne
dionice A1, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna.
2.2. Oznaka dionice, knjiga dionica
Sve dionice Izdavatelja upisane su u Depozitarij Središnje depozitarne agencije pod oznakom :
-EXPD-R-A
ISIN: HREXPDRA0008
CFI: ESVUFR
2.3. Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja
Exportdrvo d.d. za trgovinu, usluge i proizvodnju, sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 18.
2.4. Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja
Ne postoje nikakva ograničenja u pogledu prenosivosti dionica ili bilo kakva druga prava ili tereti koji
bi umanjivali dionička prava vlasnika dionica.
Vlasnici dionica imaju pravo sudjelovati u dobiti Izdavatelja, te pravo na obaviještenost o radu
Izdavatelja i o svim podacima koji su važni za odlučivanje u Izdavatelja. Dioničari u poslovima
Izdavatelja svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u
Glavnoj skupšini.
Izdavatelj je obvezan sazvati Glavnu skupštinu najmanje jednom godišnje. Izdavatelj je obvezan
obavještavati dioničare o poslovanju, te o svim podacima koji su važni za odlučivanje.
2.5. Oporezivanje
Ovaj sažetak poreznog tretmana vlasništva dionica temelji se na pozitivnim propisima Republike
Hrvatske u vrijeme sastavljanja ovog Prospekta. Sve eventualne naknadne izmjene propisa,
tumačenja, sudske i upravne odluke mogu izmijeniti ovdje navedeno. Takve izmjene,tumačenja i/ili
odluke mogu imati i retroaktivni učinak i porezne posljedice za vlasnika dionica.
Porezni tretman vlasnika dionica može se razlikovati ovisno o specifičnoj situaciji vlasnika dionica, te
se u tom smislu na neke vlasnike mogu primjenjivati posebna pravila koja se ovdje ne razmatraju. Isto
tako, ovdje se ne razmatraju eventualne porezne posljedice prema pravu drugih država, a do kojih bi
moglo doći u odnosu na neke vlasnike dionica. Od nadležnih poreznih tijela Republike Hrvatske nije,
niti će se tražiti bilo kakva odluka u svezi bilo koje ovdje iznesene informacije. Ovaj sažetak ne
predstavlja pravno mišljenje, pa se tako ne razmatraju niti svi porezni aspekti koji mogu biti
relevantni za vlasnika dionica.
Svaki sadašnji i budući vlasnik dionica trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o
poreznim posljedicama koje za njega mogu proizići iz vlasništva ili bilo kakvog raspolaganja
dionicama, uključivo promjenjivost i učinak poreznih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja ili
poreznih međunarodnih ugovora, kao i eventualne izmjene relevantnih poreznih propisa nakon
datuma ovog Prospekta.
Oporezivanje dividende
Dividenda koju ostvare hrvatske pravne osobe se ne oporezuje ( Zakon o porezu na dobit NN 127/00,
Pravilnik o porezu na dobit NN 54/01 ). Dividenda koju ostvare strane pravne osobe oporezuje se
porezom na dobit i to kao porez po odbitku po stopi od 15% osim kad je s državom u kojoj inozemni
primatelj dividende ima sjedište u primljeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Dividenda koju ostvare fizičke osobe (domaće od 01.01.2001., a strane od 01.01.2003. ) oporezuje se
po poreznoj stopi od 15% (Zakon o porezu na dohodak NN 127/00, Pravilnik o porezu na dohodak
NN 54/01 ). Na iznos poreza u nekim općinama obračunava se prirez po stopi određenoj odlukom
lokalne uprave.
Prodaja i druga raspolaganja dionicama
Prodaja i druga raspolaganja dionicama ne oporezuju se.
Oporezivanje kapitalne dobiti
Sukladno hrvatskim propisima, kapitalna dobit se posebno ne oporezuje.
Kapitalna dobit koju ostvare hrvatske pravne osobe ulazi u osnovicu poreza na dobit kao i svi drugi
redovni prihodi. Dobit se oporezuje po stopi od 20 %.
Kapitalna dobit koju ostvare fizičke osobe porezni obveznici RH ne ulazi u poreznu osnovicu poreza
na dohodak i nije oporeziva.
2.6. Naziv i adrese institucija preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema
dioničarima
Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema dioničarima direktno ili preko Središnje depozitarne
agencije d.d. Zagreb, Ksaver 200.
3. ČIMBENICI RIZIKA
3.1. Općenito
Ulaganje u vrijednosne papire općenito, a u dionice naročito, je uvijek rizično. Investitor riskira
izostanak prinosa na dionice, te riskira pad vrijednosti dionica. Pod određenim uvjetima vrijednost
dionica može postati i 0, tj. Investitor može izgubiti sav kapital koji je uložio u dionice.
Vrijednost dionica jednim dijelom ovisi o kvaliteti izdavatelja dionica , a drugim dijelom o općem
stanju na tržištu dionica na kojem vladaju opći zakoni ponude i potražnje. To znači da vrijednost
dionica može fluktuirati bez obzira na kvalitetu poslovanja izdavatelja dionica. U nastavku ovog
odjeljka će se govoriti o rizicima koji utječu na prinos i vrijednost dionica povezanim sa poslovanjem
Izdavatelja, dok se o općem stanju na tržištu dionica u Republici Hrvatskoj potencijalni investitor
može informirati putem medija, brokerske kuće, burze itd. Ovdje je jedino potrebno istaknuti da
dionice Izdavatelja do sada nisu kotirale na burzama, čime je njihova likvidnost bila bitno ograničena.
Ipak, dionicama Izdavatelja se i do sada trgovalo, u manjem obujmu, direktnim pogodbama
zainteresiranih stranaka.
3.2. Tržišni rizici
Potražnja za drvom i drvnim proizvodima te konkurentski pritisak na glavnim ciljnim tržištima
najvažniji su pojedinačni čimbenici za poslovnu poziciju, profitabilnost, opstanak i razvoj Izdavatelja.
Obzirom na dobru i dugogodišnju dosadašnju tržišnu pozicioniranost na nekoliko značajnih tržišta (
Italija, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, zemlje Beneluxa, Skandinavske Zemlje, Egipat...)
vjerujemo da će se Izdavatelj uspješno nositi s konkurencijom i izboriti za zadovoljavajuću razinu
profitabilnosti.
Potražnja za drvom i drvnim proizvodima determinirana je mnogim čimbenicima i varirat će u
budućnosti od tržišta do tržišta, ali se globalno može očekivati stabilna potražnja na većini tržišta na
kojima je danas prisutan Izdavatelj.
Konkurentski pritisak je izuzetno jak na većini tržišta na kojima je prisutan Izdavatelj. Prema
procjenama managementa Izdavatelja postoji značajan višak proizvodnih kapaciteta u Europi,
zemljama bivše Jugoslavije te na dalekom Istoku koji proizvode i prodaju sličan asortiman proizvoda
kojima trguje Izdavatelj, te će biti nužno restrukturiranje i horizontalno i vertikalno povezivanje
hrvatske drvne industrije na čiju je proizvodnju oslonjen Izdavatelj.
Na bazi dosadašnje tržišne pozicioniranosti Izdavatelja, resursa kojima raspolaže, know-how-a, na
bazi fleksibilnosti, praćenja i prilagođavanja promjenama, te na bazi ostalih komparativnih prednosti
koje ima, promišljenim pristupom kao i prethodnih godina moći će se uspješno prevladati sve te
nadolazeće promjene i ostati vodeći hrvatski izvoznik drva i drvnih proizvoda.
3.3. Politički rizici
Izdavatelj ima sjedište u Republici , ali veliki dio svojeg prometa ostvaruje u prometu s
inozemstvom, prvenstveno izvozom u zapadnoeuropske i zemlje sjeverne Afrike. Zbog toga politička
stabilnost, mir te dobri gospodarski i politički odnosi sa susjedima i ostalim zemljama bitan su
čimbenik poslovanja Izdavatelja.
Politički rizik uključuje brojne rizike od negativnih aspekata u međunarodnim odnosima, preko rizika
uvođenja međunarodnih sankcija pa sve do izbijanja međudržavnih sukoba. Trenutačni politički
odnosi Republike Hrvatske sa svim zemljama s kojima posluje Izdavatelj su vrlo povoljni za
poslovanje, pa je politički rizik za poslovanje Izdavatelja prilično mali i ovdje se navodi više kao
potencijalni rizik nego kao stvarni prijeteći rizik. Tome u prilog govori činjenica da je Republika
Hrvatska postala članicom WTO-a i CEFTA-e, te da je pokrenuta inicijativa za pridruživanje u EU.
Također, obzirom da je Republika Hrvatska već duže vrijeme u fazi tranzicije iz jednog političkogospodarskog sustava u drugi, pravni okvir poslovanja još uvijek nije potpuno izgrađen, a posebno se
još nije dovoljno iskristalizirala sudska praksa. Zakonodavna i izvršna vlast također mogu donijeti
propise koji mogu utjecati na poslovanje Izdavatelja.
3.4. Tehnološki rizici
S obzirom da je glavna djelatnost Izdavatelja trgovina, ovi rizici direktno nemaju veći utjecaj na
poslovanje Izdavatelja. Prate se svi trendovi razvoja suvremene trgovine, Izdavatelj je informatički
potpuno opremljen i ima putem suvremenih medija pristup svim informacijama bitnim za njegovo
poslovanje.
Međutim, kako je poslovanje Izdavatelja bitno oslonjeno na hrvatsku drvnu industriju, vrlo je važno
kako će ona završiti proces tehnološke prilagodbe u koji se ozbiljno krenulo u posljenje dvije godine,
nakon dugog niza godina neulaganja u tehnološki razvoj.
3.5. Upravljački i kadrovski rizici
Veliki dio dosadašnjeg uspjeha Izdavatelja baziran je na iskusnim djelatnicima zaposlenim kod
Izdavatelja, koji su osposobljeni i motivirani za postizanje vrhunskih rezultata. Stručan, iskusan i
motiviran management na svim razinama također je bitno utjecao na dosadašnje rezultate Izdavatelja.
3.6. Tečajni rizici
Tečajni (valutni ) rizik je dosta izražen u poslovanju Izdavatelja obzirom na veliki postotak izvoza i
uvoza, te s obzirom da je dio bankarskih kredita ( dugoročni i kratkoročni ) izražen u stranim
valutama. Iako se pokušava internim i externim metodama ( npr. Terminskim kupoprodajama deviza )
uskladiti valutna struktura priljeva i odljeva, pa je tako smanjen negativan utjecaj na rezultat od
poslovnih aktivnosti, ipak postoji opasnost od izvjesnog utjecaja fluktuacije tečaja kune prema
najvažnijim svjetskim valutama na rezultate poslovanja Izdavatelja.
3.7. Rezerviranje za potencijalne rizike
U cilju osiguranja stabilnosti poslovanja Izdavatelj kontinuirano provodi rezerviranja za potencijalne
rizike. U dosadašnjem poslovanju uglavnom nije bilo potrebe za većim korištenjem ovih rezervi.
4. PODACI O IZDAVANJU DIONICA
4.1.Povijesni pregled
-
-
Društvo je nastalo upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, registarski uložak broj:
1-3805 ( po rješenju Fi-16565/92 od 22.listopada 1992. godine ) u postupku pretvorbe društvenog
poduzeća EXPORTDRVO s.p.o. Zagreb, Marulićev trg 18, u dioničko društvo na temelju akata
koje je verificirala tadašnja Agencija za restrukturiranje i razvoj svojim rješenjem broj: 01-02/9206/49 od 28. srpnja 1992. godine i Statuta prihvaćenog na osnivačkoj skupštini održanoj 17.
listopada 1992. godine.
Prije toga EXPORTDRVO je poslovalo kroz razne organizacijske oblike još od 1948. godine.
Dana 13.01.1993. upisano je u sudski registar proširenje djelatnosti rješenjem Fi-87/93, prema
odluci Upravnog odbora od 14.12.1992.
Dana 10.11.1993.upisano je u sudski registar proširenje djelatnosti rješenjem Fi-18872/93, prema
odluci Upravnog odbora od 18.10.1993.
Dana 15.06.1994. upisano je u sudski registar proširenje djelatnosti rješenjem Fi-11351/94, prema
odluci Skupštine
Dana 23.12.1994. upisano je u sudski registar smanjenje osnovne glavnice za iznos od 40.000,00
kn ili 283.687,94 DEM rješenjem Fi-27071/94 a prema odluci Skupštine Nova glavnica iznosi
30.818.243,06 DEM
Dana 28.12.1994. upisano je u sudski registar smanjenje osnovne glavnice za 586.842,00 kn ili
4.162.000 DEM prema rješenju Fi-35258/94, a prema odluci Skupštine Nova glavnica iznosi
26.656.243 DEM
Dana 22.04.1996.upisano je u sudski registar usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim
društvima dioničkog društva rješenjem Tt-95/15240-2
Dana 31.01.1998. upisana je u sudski registar promjena člana uprave rješenjem Tt-97/405-2
Dana 16.04.1997. upisana je u sudski registar privremena mjera po službenoj dužnosti, temeljem
rješenja Općinskog suda u Zagrebu ( posl.br. IX-I-2489/96 od 2. travnja 1997.) rješenjem broj Tt97/1520-1
Dana 04.02.1998. upisan je u sudski registar ispravak podataka za upis po službenoj dužnosti
rješenjem Tt-97/1520-2
Dana 16.10.1998. upisana je u sudski registar dopuna predmeta poslovanja i izmjena odredbi
Statuta u dioničkom društvu rješenjem Tt-97/3993-2
Dana 29.07.1999. upisana u sudski registar promjena člana uprave-direktora u dioničkom društvu
po rješenju Tt-99/3751-2
Dana 20.01.2000. upisana u sudski registar promjena predmeta poslovanja – djelatnosti, promjenu
članova Nadzornog odbora i izmjenu odredbi Statuta rješenjem Tt-99/7162-4
Dana 16.11.2000. upisana u sudski registar prenominacija temeljnog kapitala, povećanje
temeljnog kapitala, odluka o smanjenju temeljnog kapitala i provedba smanjenja temeljnog
kapitala povlačenjem vlastitih dionica i promjenu odredbi Statuta u dioničkom društvu rješenjem
Tt-00/5020-2
Novi temeljni kapital je 83.368.400,00 kuna
-
Dana 19.12.2001. upisana u sudski registar Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, provođenje
smanjenja temeljnog kapitala, promjena člana Nadzornog odbora, izmjena odredbi Statuta i
pripajanje Exportdrvo-Tuzemna trgovina d.o.o. Zagreb, Exportdrvo-Drvni proizvodi d.o.o.
Zagreb, Exportdrvo-Inženjering d.o.o. Zagreb, Exportdrvo-Papir i kemijski proizvodi
d.o.o.Zagreb, Indus d.o.o., dioničkom društvu rješenjem Tt-01/6435-2. Novi temeljni kapital je
63.625.600,00 kuna ili 159.064 dionica .
4.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u sudskom registru
EXPORTDRVO Dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju sa sjedištem u Zagrebu,
Marulićev trg 18.
Izdavatelj obavlja sljedeće djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Proizvodnja piljene građe, impregnacija drva
Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča i sl.
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja ambalaže od drva
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, pluta, slame
Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
Ostale usluge u vezi s tiskanjem
Proizvodnja namještaja
Završni građevinski radovi
Trgovina motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina motociklima, popravak motocikla
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama živežnim namirnicama
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjevnim predmetima
Trgovina na malo obućom i kožnim predmetima
Trgovina na malo namještajem i dr. proizvodima za kućanstvo
Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom
Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom
Trgovina na malo uredskom opremom i računalima
Trgovina na malo satovima
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igračkama
Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama
Trgovina na malo izvan prodavaonica
Popravak satova i nakita
Prijevoz robe (tereta) cestom
Prekrcaj tereta u lukama
Skladištenje robe
Djelatnost ostalih agencija u prometu
Financijsko davanje u zakup ( leasing )
Ostalo financijsko poslovanje d.n.
Poslovanje nekretninama
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala ( kompjutore )
Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme d.n.
Pružanje savjeta o računalnoj opremi ( hardware-a )
Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a )
Obrada podataka
Izrada baze podataka
Upravljanje holding društvima
Promidžba ( reklama i propaganda )
Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
Zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
Međunarodno otpremništvo
Izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
Organiziranje međunarodnih sajmova i izložbi
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Pružanje usluga smještaja
Mjenjački poslovi
Građenje, projektiranje i nadzor
Usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva
Transport šumskih proizvoda
Promet na veliko otrovima iz grupe II,III,IV u originalnom pakiranju proizvođača
Izdavatelj je organiziran i posluje kao dioničko društvo, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u
Zagrebu na registarskom ulošku 1-3805, MBS 080065963.
4.3. Iznos upisanog kapitala, uplaćenog kapitala te ukupnog kapitala
Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 63.625.600,00 kuna ( na dan 31.12.2002. ) i podijeljen je na 159.064.
redovnih dionica serije A1, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Dionice su izdane u
nematerijaliziranom obliku i 98,6 % otplaćene.
4.4. Struktura dioničara
STRUKTURA VLASNIŠTVA KAPITALA
NA DAN 31.12.2002.
OPIS
Temeljni kapital
1. DIONIČARI
2. VLASTITE
3. Fondovi-HFP
PIF PLETER
BROJ DIONICA
159.064
% UDJELA
NOMINALNA
VRIJEDNOST- kuna100,00
63.625.600,00
131.394
82,60
52.557.600,00
270
0,17
108.000,00
1.669
25.731
1,05
16,18
667.600,00
10.292.400,00
Na dana 31.12.2002. prema SDA
Naziv sektora
DOMAĆA FIZIČKA OSOBA
FINANCIJSKA INSTITUCIJA
IZDAVATELJ-TREZORSKI RAČUN
JAVNI SEKTOR
TRGOVAČKO DRUŠTVO
Oznaka
Vrijednosnog
papira
EXPD-R-A
EXPD-R-A
EXPD-R-A
EXPD-R-A
EXPD-R-A
Količina
Vrijednosnog
papira
122586
31080
270
1669
3459
Popis 10 najvećih dioničara s pravom glasa: (31.12.2002.)
Broj dionica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PIF PLETER d.d.
KULAGA BOLESLAW
ŠTIMAC VESNA
EXPORTDRVO-ING d.o.o.ZAGREB
PAVELIĆ JURICA
CRVENKOVIĆ JOSIP
RAUCH NEVENKA
SLAPAR BOLESLAW
BUJAN ADOLF
BENDAK ŽELJKO
25731
15658
3141
2450
2090
1880
1822
1818
1705
1670
% udjela u
temeljnom
kapitalu
77,0671
19,5393
0,1697
1,0493
2,1746
% udjela
16,18
9,84
1,97
1,54
1,31
1,18
1,15
1,14
1,07
1,05
4.5. Ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj
dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5 % ili više od ukupnog broja glasova
Ukupno je izdano 159.064 redovnih dionica od kojih na dan 31.12.2002. Izdavatelj ima 270 vlastitih
dionica bez prava glasa pa na Glavnoj skupštini Izdavatelja ima 158.794 glasova.
U knjizi dionica ukupno je upisano 448 dioničara koji posjeduju redovne dionice i temeljem toga imaju
pravo glasa u Glavnoj skupštini Izdavatelja.
Dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova su 2, i to su PIF PLETER Varaždin, Anina 2 i
Boleslaw Kulaga, Zagreb, Podhorskog 5.
4.6. Struktura zaposlenih
Na dan 31.12.2002. godine u društvu Exportdrvo d.d. za trgovinu, usluge i proizvodnju bilo je zaposleno
270 zaposlenika sa sljedećom strukturom:
- 93 visoko stručno obrazovanih
- 16 više stručno obrazovanih
- 124 srednje stručno obrazovanih
- 15 niže stručno obrazovanih
- 1 visokokvalificirani
- 19 kvalificiranih
- 2 nekvalificiranih radnika
SHEMA ORGANIZACIJE “EXPORTDRVO” d.d.
Tablica 2.
UPRAVA
TAJNIŠTVO
PRIMARNI
PROIZVODI
FINALNI PROIZVODI
POLUFINALNI
PROIZVODI
ŠUMSKI
PROIZVODI
VELIKA
BRITANIJA
FURNIR
ITALIJA I
SLOVENIJA
NJEMAČKA,
AUTRIJA, ŠVICARSKA
PLOČE
MALOPRODAJA
ZAPADNA
EUROPA
FRANCUSKA,
ITALIJA,ŠPANJOLSKA
PARKET
REPROMATERIJAL
PREKOMORSKE
ZEMLJE
SKANDINAVIJA I
BENELUX
PREKOMORSKE ZEMLJE,
SAD,AUSTRALIJA, JAPAN
DJEČJI
NAMJEŠTAJ
SAJMOVI I
TEHNIČKI POSLOVI
PANASONIC
UVOZ I
ZASTUPSTVA
DOMAĆA PRODAJA I
UVOZ NAMJEŠTAJA
FINANCIJE,
KNJIGOVODSTVO
I AOP
VELEPRODAJA
FINANCIJE
KNJIGOVODSTVO
AOP
ZAJEDNIČKI
POSLOVI
PRAVNI
POSLOVI
KADROVI
I PLAĆE
OPĆI
POSLOVI
RESTORAN
5. PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA
5.1. Sažeti opis predmeta poslovanja Izdavatelja
Kao svojom osnovnom djelatnošću Izdavatelj se bavi trgovinom drvom i drvnim proizvodima.
5.2. Temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima
U razdoblju od 12 mjeseci koji prethode ovom prospektu, Izdavatelj je bio uključen u dva sudska spora.
Mišljenje je Uprave da bi ishod ovih sporova mogao rezultirati pozitivnim utjecajem na financijski
položaj Izdavatelja u iznosu od cca. 15 milijuna kuna.
6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I
GUBITKU IZDAVATELJA
U slijedećim tabelama dat je sažetak financijskih informacija za Izdavatelja Exportdrvo d.d. za
trgovinu, usluge i proizvodnju za 2002. godinu i prvi kvartal 2003. godine. Informacije za 2002.
godinu preuzete su iz revizorskih izvješća Reconsult d.o.o. i trebaju se čitati u kontekstu tih izvješća.
Revizija je obavljena sukladno Međunarodnim revizijskim standardima, a financijska izvješća
sačinjena su u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Za razdoblje 01.-03.2003.
godine informacije su preuzete iz nerevidiranih financijskih izvještaja.
6.1. RAČUN DOBITI I GUBITAKA
U tisućama kuna
31.12.2002.
31.03.2003.
212.416
40.383
149.964
28.632
33.820
29.337
7.849
3.197
-207.161
-38.728
FINANCIJSKI PRIHODI
9.055
805
FINANCIJSKI RASHODI
-11.239
-1.847
UKUPNI PRIHODI
221.471
41.188
UKUPNI RASHODI
-218.400
-40.575
3.071
613
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje u zemlji
Prihodi od prodaje u inozemstvu
Ostali prihodi
POSLOVNI RASHODI
NETO DOBIT
6.2. BILANCA
U tisućama Kn
BILANCA
Dugotrajna imovina
Materijalna imovina
Financijska imovina
Kratkotrajna imovina
Zalihe
Potraživanja
Financijska imovina
Novac i novčani ekvivalent
Ostala kratkotrajna imovina
31.12.2002.
184.461
167.760
16.701
174.818
42.931
102.267
20.047
7.814
1.759
31.03.2003.
183.619
166.866
16.753
196.898
49.847
122.349
20.331
3.133
1.238
UKUPNA AKTIVA
359.279
380.517
Kapital i rezerve
Upisani kapital
Premije na emitirane dionice
Rezerve
Zadržana dobit
Dobit tekuće godine
173.478
63.626
42.999
58.670
5.112
3.071
174.091
63.626
42.999
58.670
8.183
613
Dugoročne obveze
Obveze po osnovi zajmova
Kratkoročne obveze
Kratkoročni krediti
Obveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obveze
51.428
51.428
134.373
42.562
70.151
21.660
49.182
49.182
157.244
49.335
81.989
25.920
UKUPNA PASIVA
359.279
380.517
6.3. Izvještaj o novčanom tijeku
(u tisućama kuna)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTDRVO d.d.
-------------------------------------------------01.0131.12.2002.
01.0131.03.2003.
nerevidirano
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti
-4.700
6.500
-8.695
-2.234
-201
-2.246
Neto povećanje ( smanjenje )novčanih
sredstava i novčanih ekvivalenata
-6.895
-4.681
14.709
7.814
7.814
3.133
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti
na početku razdoblja
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti
na kraju razdoblja
6.4. Zaduženost
( u tisućama kuna)
01.01.-31.12.2002.
Dugoročne obveze po kreditima
Kratkoročne obveze po kreditima
Ukupno obveze po
kreditima i koeficijent
zaduženosti u odnosu
na ukupnu pasivu
UKUPNO PASIVA
Koeficijent zaduženosti
u odnosu na ukupne
prihode od prodaje
UKUPNI PRIHOD
OD PRODAJE
01.01.-31.03.2003.
nerevidirano
51.428
42.562
14%
12%
49.182
49.335
13%
13%
93.990
359.279
26%
100%
98.517
380.517
26%
100%
44%
212.416
44%
40.383
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* prihodi od prodaje na godišnjoj razini (jednostavna exstrapolacija)
6.5. Ostali financijski pokazatelji
EXPORTDRVO d.d.
01.01.31.12.2002.
01.01.31.03.2003.
nerevidirano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrtaj imovine
0,62
0,43
(ukupni prihod/ukupna imovina)
Koeficijent obrtaja zaliha
4,95
3,24
(na godišnjoj razini)
Udio vlastitog kapitala i rezervi u ukupnim
izvorima financiranja
48%
46%
Tekući koeficijent likvidnosti
1,30
1,25
Brzi koeficijent likvidnosti
0,98
0,94
Obrtni kapital
(kratkoročna imovina-kratkoročne obveze) (u tis.kn.)
40.445,00
39.654,00
Bruto profitna marža
4,65%
4,91%
Neto profitna marža
1,39%
1,49%
Pokriće troška kamata
(EBIT/ trošak kamata)
1,43
1,44
*
prihodi od prodaje na godišnjoj razini (jednostavna exstrapolacija)
6.6. Dividenda
Za poslovnu godinu 2002. Izdavatelj je iskazao neto dobit u visini 3.070.974 kune. Skupština će
donijeti odluku o upotrebi ove dobiti.
Izdavatelj kontinuirano ostvaruje dobit i isplaćuje dividendu kako slijedi:
Dividenda po
dionicama (u kn)
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
19,97
34,00
36,50
41,41
13,99
-
12,00
6.7. Pokazatelji odnosa s neto dobiti
NETO DOBIT PO DIONICI (U kn)
1995
23,965
1996
63,384
1997
58,835
1998
44,1066
1999
13,854
2000
27,795
2001
14,978
2002
19,339
NETO DOBIT/TEMELJNI KAPITAL
1995
2,95%
1996
7,72%
1997
15,28%
1998
10,91%
1999
3,16%
2000
6,02%
2001
3,74%
2002
4,83%
NETO DOBIT/UKUPNI KAPITAL
NETO DOBIT/UKUPNI PRIHOD
1995
2,82%
2,16%
1996
7,02%
4,57%
1997
6,73%
4,16%
1998
4,78%
2,80%
1999
1,44%
1,05%
2000
2,86%
1,98%
2001
1,38%
1,04%
2002
1,77%
1,39%
6.8
PRODAJA PO VRSTAMA PROIZVODIMA
000 EUR
VRSTE PROIZVODA
IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2002.
PRIMARNI PROIZVODI
26.388
POLUFINALNI PROIZVODI
9.924
FINALNI PROIZVODI
34.099
UKUPNO IZVOZ
70.411
000 EUR
VRSTE PROIZVODA
IZVRŠENJE 1.1.- 31.3.2003.
PRIMARNI PROIZVODI
6.025
POLUFINALNI PROIZVODI
2.918
FINALNI PROIZVODI
7.918
UKUPNO IZVOZ
16.861
6.9. PRODAJA PO TRŽIŠTIMA
'' EXPORTDRVO '' d.d. ZAGREB
OSTVARENI IZVOZ PO ZEMLJAMA 31.12.2002.
U EURO
ZEMLJA
IZVRŠENJE 2002.
% UDJELA
ITALIJA
FRANCUSKA
NJEMAČKA
V.BRITANIJA
EGIPAT
NIZOZEMSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NORVEŠKA
SLOVENIJA
DANSKA
USA
ŠPANJOLSKA
BELGIJA
ŠVICARSKA
GRČKA
MAROKO
ISRAEL
KANADA
PORTUGAL
FINSKA
AUSTRALIJA
SR JUGOSLAVIJA
RUSIJA
JAPAN
IRSKA
REP.PANAMA
BUGARSKA
RUMUNJSKA
22634883
11880553
10904018
7697466
3391737
2458224
1701724
1664288
1475476
1231835
1174808
971783
886425
677619
361468
306803
210405
153884
146913
120424
94621
76364
65462
40117
32915
30886
9358
5364
4682
32,1
16,9
15,5
10,9
4,8
3,5
2,4
2,4
2,1
1,7
1,7
1,4
1,3
1,0
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
UKUPNO
70410505
100,0
OSTVARENI IZVOZ PO ZEMLJAMA 31.3.2003.
U EURO
ZEMLJA
ITALIJA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
V.BRITANIJA
NIZOZEMSKA
EGIPAT
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
SLOVENIJA
DANSKA
BELGIJA
ŠPANJOLSKA
GRČKA
NORVEŠKA
USA
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
PORTUGAL
KANADA
SLOVAČKA
UKUPNO
IZVRŠENJE 2002.
% UDJELA
5804451
2972112
2654499
1845142
622789
448249
416783
410048
378831
342430
248503
172793
136074
124383
74012
69840
55355
36600
34714
12933
34,4
17,6
15,7
10,9
3,7
2,7
2,5
2,4
2,2
2,0
1,5
1,0
0,8
0,7
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
16860541
100,0
7.
IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI
TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA 2002.GODINU
SADRŽAJ
Stranica
MIŠLJENJE OVLAŠTENOG REVIZORA
O REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2002. GODINU
1-2
SAŽETI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Bilanca na dan 31.prosinca 2002. godinu
Račun dobiti i gubitaka za 2002. godinu
Izvješće o novčanom tijeku za 2002.godinu
Izvješće o promjenama na glavnici za 2002. godinu
3
4
5
6
OBRAZLOŽENJE REVIZORA
UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
7-23
RECONSULT d.o.o.
Revizija i konzalting
ZAGREB
Trg hrvatskih velikana 4/1
Zagreb,14.svibnja 2003.
EXPORTDRVO
Dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju
Zagreb
Marulićev trg 18
MIŠLJENJE OVLAŠTENOG REVIZORA
O REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2002. GODINU
1. Obavili smo reviziju temeljnih financijskih izvještaja Dioničkog društva EXPORTDRVO, Zagreb
i to Bilanca sa stanjem 31. prosinca 2002. godine, Računa dobiti i gubitaka za 2002. godinu,
Izvješće o promjeni glavnice za 2002. godinu kao i Izvješća o novčanim tokovima za 2002.
godinu, te računovodstvene politike i objašnjenja u bilješkama sastavljenih sukladno
Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Prateći sažeti financijski Izvještaji sukladni su s financijskim izvještajima sačinjenim prema
propisanoj zakonskoj formi.
Odgovornost za financijske izvještaje prikazane od stranice 3 do 6 ima Uprava Dioničkog društva
EXPORTDRVO, Zagreb. Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima
temeljenom na provedenoj reviziji.
2. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima . Navedeni standardi
zahtijevaju da planiramo i obavimo reviziju kako bismo prikupili dovoljno dokaza koji nam
pružaju u razumnoj mjeri jamstvo da u financijskim izvještajima nema značajnog pogrešnog
prikazivanja. Revizija uključuje ispitivanja na bazi testiranja evidencija koje potkrepljuju iznose i
obrazloženja uz financijske izvještaje. Revizija također uključuje i ocjenu značajnih procjena i
prosudbi Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza financijskih izvještaja.
Uvjereni smo da obavljena revizija financijskih izvještaja za 2002. godinu daje razumnu osnovu za
izražavanje našeg mišljenja.
3. Nismo se mogli uvjeriti u realnost i objektivnost dugotrajne financijske imovine (točka 2.2.
obrazloženja revizora) kao ni kratkotrajnih potraživanjima (točka 3.3 obrazloženja revizora), a što
je od utjecaja i na ukupne rezultate poslovanja
4. Prema našem mišljenju temeljni financijski izvještaji, izuzev točke 3. Mišljenja, prikazuju u
značajnim odrednicama istinito i objektivno financijsko stanje na dan 31.prosinca 2002. godine,
rezultate poslovanja kao i promjene glavnice, te promjene u financijskom (novčanom) položaju u
2002. godini i pripremljeni su sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima.
RECONSULT d.o.o.
DIREKTORICA:
Branimira Brekalo, dipl.oecc.
Ovlašteni revizor
EXPORTDRVO d.d. Z A G R E B
BILANCA NA DAN 31.12.2002.GODINE
Opis – pozicija
1
Točka
obrazloženja
31.12.2002.
31.12.2001.
Opis - pozicija
Točka
obrazloženja
31.12.2002.
31.12.2001.
2
3
4
5
6
7
8
AKTIVA
PASIVA
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina
Financijska imovina
2.1.
2.2.
KRATKOTRAJNA IMOVINA
184.461.053
195.455.485 KAPITAL I REZERVE
167.759.559
16.701.494
- Upisani kapital
169.654.504 Premije na emitirane dionice
25.800.981 Zakonske rezerve
Rezerve za vlastite dionice
Ostale rezerve
200.404.050 Zadržana dobit
Dobit tekuće godine
41.551.977
119.780.404 DUGOROČNA REZERVIRANJA
173.058.750
Zalihe
Potraživanja
3.1.
3.3.
42.931.378
102.267.182
Financijska imovina
Novac u banci i blagajni
3.2.
3.4.
20.046.699
7.813.491
4.
1,758,932
PLAĆENI TROŠKOVI
BUDUĆEG RAZDOBLJA
24.362.638
14.709.031 DUGOROČNE OBVEZE
KRATKOROČNE OBVEZE
1,087,195 ODGOĐENO PLAĆANJE
TROŠK. I PRIHOD
BUDUĆIH RAZDOBLJA
UKUPNO AKTIVA
IZVANBILANČNI ZAPISI
359.278.735
7.188.654
396.946.730 UKUPNO PASIVA
7.080.872 IZVANBILANČNI ZAPISI
173.478.119
172.314.713
63.625.600
42.999.200
2.785.748
55.884.167
5.112.430
3.070.974
63.625.600
42.999.200
2.666.697
55.884.167
4.758.023
2.381.026
-
-
6.1.
51.427.865
60.122.876
6.2.
127.311.718
157.277.520
7.061.033
7.231.621
359.278.735
396.946.730
7.188.654
7.080.872
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
7.
EXPORTDRVO, d.d. Z AG R E B
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2002. godine
(u kunama)
Opis - pozicija
Točka
obrazloženja
2002.
2001.
1
2
3
4
Prihodi iz osnovne djelatnosti
Rashodi osnovne djelatnosti
Prihodi iz drugih aktivnosti
Rashodi drugih aktivnosti
8.
8.
8.
8.
212.415.544
207.160.475
9.055.090
11.239.185
218.621.950
212.199.517
10.318.304
14.359.711
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
8.
8.
221.470.634
218.399.660
228.940.254
226.559.228
Dobit prije oporezivanja
8.
3.070.974
2.381.026
DOBIT FINANCIJSKE GODINE
8.
3.070.974
2.381.026
EXPORTDRVO d.d., ZAGREB
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2002.GODINU
(u tisućama kuna)
OPIS
2002.g.
A) NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit tekuće godine
Amortizacija
Vrijednost zaliha
Kratkoročna potraživanja
Plaćeni troškovi budućeg razvoja
Kratkoročne obveze
Odgođeni prihodi
NETO OD POSLOVNE AKTIVNOSTI
3.071
4.494
(1.379)
17.513
(672)
(29.965)
(170)
(7.108)
B) NOVČANI TIJEKOVI IZ ULAGATELJSKIH (INVESTICIJSKIH) AKTIVNOSTI
Dugotrajna materijalna imovina
Dugotrajna financijska imovina
Kratkotrajna financijska imovina
NETO INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
(2.600)
9.100
4.316
10.816
C) NOVČANI TIJEKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Kapital
Dugoročni krediti
NETO FINANCIJSKE AKTIVNOSTI
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA
(1.908)
(8.695)
(10.603)
14.709
NETO SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH
EKVIVALENATA (A+B+C)
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA
(6.895)
7.814
EXPORTDRVO d.d., ZAGREB
IZVJEŠĆE O PROMJENAMA NA GLAVNICI
Opis
31.12.2002.
1
2
(u kunama)
31.12.2001.
3
Upisani kapital
63.625.600
63.625.600
Pričuve
- zakonske pričuve
- pričuve za vlastite dionice
- ostale pričuve
Kapitalna dobit
Zadržana dobit
Dobitak tekuće godine
58.669.915
2.785.748
58.550.864
2.666.697
Stanje na dan 31. prosinca
-
55.884.167
42.999.200
5.112.430
3.070.974
55.884.167
42.999.200
4.758.023
2.381.026
173.478.119
172.314.713
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
1. DJELATNOST
EXPORTDRVO, dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju, Zagreb, Marulićev trg 18 (u
daljnjem tekstu:Dioničko društvo)registrirano je za obavljanje djelatnosti:
20.10
20.20
20.30
20.40
20.5
21.2
22.25
36.1
45.4
50.1
50.2
50.3
50.4
51
52.11
52.12
52.2
52.33
52.41
52.42
52.43
52.44
52.45
52.46
52.47
-
prizvodnja piljene građe, impregnacije drva
proizv. furnira,šperploča, panel-ploča i sl.
proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
proizvodnja ambalaže od drva
proizvodnja ost.proizvoda od drva,pluta,slame
proizvodnja proizvoda od papira i kartona
ostale usluge u vezi s tiskanjem
proizvodnja namještaja
završni građevinski radovi
trgovina motornim vozilima
održavanje i popravak motornih vozila
trg.dijelovima i priborom za motorna vozila
trgovina motociklima; popravak motocikla
trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
trg. na malo u nespec.prod.živežnim nam.
ost.trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
trg. na malo živežnim nam. u spec.prod.
trg.na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
trgovina na malo tekstilom
trgovina na malo odjevnim predmetima
trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
trgovina na malo namještajem, dr.proiz. za kuć.
trgovina na malo el.aparatima za kućanstvo
trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom
trgovina na malo knjigama i papirnatom robom
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.50
52.6
52.73
60.24
63.11.1
63.12
63.40
65.21
65.23
70
71.10
71.33
71.34
72.10
72.20
72.30
72.40
74.15
74.40
74.83
74.84
*
*
*
*
*
-
*
*
*
-
trg. na malo uredskom opremom i računalima
trgovina na malo satovima
trgovina na malo sportskom opremom
trgovina na malo igrama i igračkama
trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
trgovina na malo izvan prodavaonica
popravak satova i nakita
prijevoz robe (tereta)cestom
prekrcaj tereta u lukama
skladištenje robe
djelatnost ostalih agencija u prometu
financijsko davanje u zakup (leasing)
ostalo financijsko posredovanje d.n.
poslovanje nekretninama
iznajmljivanje automobila
iznajm. ured. strojeva i opr.uklj.računala
iznajmljivanje ost.strojeva i opreme d.n.
pružanje savjeta o računal.opr. (hardware-u)
savjet. i pribav. programske opr. (software-u )
obrada podataka
izrada baze podataka
upravljanje holding-društvima
promidžba (reklama i propaganda)
tajničke i prevoditeljske djelatnosti
ostale poslovne djelatnosti d.n.
građenje, projektiranje i nadzor
građenje
zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
međunarodno otpremništvo
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i
usluživanje pićem i napicima, pružanje usluga smještaja
izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
organiziranje međunarodnih sajmova i izložbi
mjenjački poslovi
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
Matični broj poslovnog subjekta: 3224546
Osnovna djelatnost ( Ostala trgovina na veliko ): 51700
Klasifikacija: veliki poduzetnik
Broj zaposlenih na dan 31.prosinca 2002. g.: 283
2. DUGOTRAJNA IMOVINA
Prema iskazanim stanjima na dan 31.prosinca 2002. godine dugotrajnu imovinu Društva čine:
OPIS
31.12.2002.
Str.%
31.12.2001.
( u kunama)
Str.%
Indeks
Materijalna imovina
Financijska imovina
167.759.559
16.701.494
91
9
169.654.504
25.800.981
87
13
99
65
UKUPNO
184.461.053
100
195.455.485
100
94
Smanjenje dugotrajne imovine pod izravnim je utjecajem prodaje kako materijalne tako i
financijske imovine.
2.1.
Dugotrajna materijalna imovina
Dioničko društvo u bilanci na dan 31. prosinca 2002. godine iskazuje sljedeću dugotrajmu materijalnu
imovinu:
OPIS
31.12.2002.
Str.%
(u kunama )
31.12.2001.
Str.%
Indeks
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja, oprema,inventar
Materijalna sredstva u pripremi
7.164.712
122.129.731
3.737.763
34.727.353
4
73
2
21
7.164.712
131.327.044
4.595.535
26.567.213
4
77
3
16
100
93
81
131
UKUPNO
167.759.559
100
169.654.504
100
99
Poslovne banke su uknjižile založno odnosno fiducijarno pravo na sve nekretnine, kojima je
EXPORTDRVO d.d. knjižni vlasnik, na ime svojim potraživanja po danim kreditima.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
Tijekom 2002. godine Društvo je povećalo dugotrajnu materijalnu imovinu ukupne nabavne
vrijednosti 893.904 kune.
Istovremeno, Dioničko društvo je u 2002. godini prodalo/rashodovalo dugotrajnu imovinu:
Opis
Knjigovodstvena
Vrijednost/KN
Prodajna cijena/KN
Zgrada,Požega
238.068,20
795.000,00
Zgrada, Osijek
1.491.988,72
2.669.770,70
792.429,74
1.630.737,90
3.586.651,51
9.117.282,75
250.246,88
2.075.171,40
87.984,15
69.262,41
7.482,63
-
6.454.851,83
16.357.225,16
Posl.prostor, Rijeka
Zgrada, Zagreb, Av.Dubrava
Zgrada, Zagreb, Ilica 432
Oprema, transp.sr
Rashod
UKUPNO
Prodana dugotrajna materijalna imovina u cjelosti je i naplaćena.
Dioničko društvo je u 2002. godini vršilo ulaganja u poslovni objekt na lokaciji tržnice Gorica,
Zagreb u iznosu od 8.160.140 kuna, tako da ukupna ulaganja u navedeni objekt iznose 34.727.353
kune.
S obzirom da je poslovni objekt namijenjen tržištu navedena ulaganja trebalo je iskazati kao
zalihu trgovačke robe.
Istovremeno, tijekom 2002.g. prodana su dva poslovna prostora, a što je u poslovnim knjigama
iskazano kao odgođen prihod.
Tijekom 2002. godine Društvo je otpisalo građevine, postrojenja i opremu metodom pravocrtne
amortizacije za svako sredstvo posebno, po stopama kao i prethodne godine, a koje ne prelaze
visinu stopa koje se priznaju kao porezni rashod.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
2.1.1. Zemljišne knjige
Prema dopisu Društva od 31.ožujka 2002. godine u poslovnim knjigama iskazane su i nekretnine
kojima je EXPORTDRVO d.d. izvanknjižni vlasnik. Društvo je pokrenulo potrebne pravne radnje
( predan zahtjev za uknjižbu, zahtjev za izdavanje tabularne isprave, zahtjev za obnovu postupka
kod HFP ), a rješenje navedenih zahtjeva je još u tijeku.
Tijekom 2002. godine uknjiženo je pravo vlasništva nad poslovnim prostorom u Puli, a tijekom
2003. godine u zemljišne knjige uknjiženo je vlasništvo nad robnom kućom Ambijenta Zagreb.
Strukturu materijalne imovine tijekom 2002. godine, te ispravak vrijednosti iste imovine ilustrira
sljedeća tabela:
EXPORTDRVO d.d., ZAGREB
MATERIJALNA IMOVINA
(u kunama)
Opis
Zemljišta
Građevinski
objekti
Oprema
Sredstva u pripremi
Ukupno
(2+3+4+5)
1
I NABAVNA VRIJEDNOST
2
3
4
5
6
Stanje 1.1.2002.
Izravna povećanja materijalne imovine
(nabava)
Povećanje prijenosom s materijalne
Imovine u pripremi
Rashod i prodaja materijalne
Imovine i prijenos bez naknade
Stanje 31.12.2002.
II ISPRAVAK VRIJEDNOSTI
Stanje 1.1.2002.
Obračunata amortizacija za I-XII 2002.
Ispravak vrijednosti prodane, rashodovane
i prenijete materijalne imovine
Stanje 31.12.2002.
SADAŠNJA VRIJEDNOST
MATERIJALNE IMOVINE
7.164.712
-
165.720.487
-
17.849.289
-
26.567.213
9.054.044
217.301.701
9.054.044
86.998
806.906
-893.904
0
-9.816.306
155.991.179
-1.128.812
17.527.383
34.727.353
-10.945.118
215.410.627
34.393.443
2.924.925
13.253.754
1.569.211
-
-3.456.920
33.861.448
-1.033.345
13.789.620
-
0
7.164.712
122.129.731
3.737.763
7.164.712
-
47.647.197
4.494.136
0
-4.490.265
47.651.068
34.727.353
167.759.559
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
2.2
Dugotrajna financijska imovina
Dioničko društvo u Bilanci na dan 31.prosinca 2002. godine iskazuje sljedeću dugotrajnu financijsku
imovinu:
OPIS
31.12.2002.
Str.%
( u kunama )
31.12.2001.
Str.%
Indeks
Udjeli u povezanim društvima
Ulaganja u vrijednosne papire
Dani krediti
10.271.170
5.238.378
1.191.946
62
31
7
8.276.060
16.009.263
1.515.658
32
62
6
124
33
79
UKUPNO
16.701.494
100
25.800.981
100
65
Ulaganja u povezana društva predstavljaju udjele EXPORTDRVA d.d. s preko 50 % vlasništva u 10
trgovačkih društava.
Tijekom 2002. godine na ovoj bilančnoj poziciji temeljnoj visini udjela doknjiženi su iskazani rezultati
poslovanja povezanih društava zaključno s 2001. godimom ( 1.942.487 kuna) i tečajne razlike od 52.623
kune (prebijeni iznos ).
Rezultati poslovanja povezanih društava iskazani su kao odgođeni prihodi ( točka 4. obrazloženja ).
U tijeku revizije financijskih izvještaja EXPORTDRVO d.d., a prema dostupnoj dokumentaciji (
revidirana financijska izvješća OMNICO g.m.b.h. za 2001. godinu ) uvjerili smo se da postoje nesuglasja
tako da nismo u mogućnosti iskazati mišljenje u svezi realnosti i objektivnosti iskazanih podataka koji se
odnose na udjele u povezanim društvima.
Smanjenje ulaganja u vrijednosne papire ( odnose se na ulaganja u trgovačkih društava u kojima
EXPORTDRVO d.d. ima manjinski interes ) rezultat je prodaje cjelokupnog portfelja dionica Riječke
banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. Postignuta prodajna cijena za 5.216.781,85 kuna je niža od troška
nabave, a što je u poslovnim knjigama iskazano kao rashod iz proteklih godina.
Na ovoj bilančnoj poziciji iskazan je i ulog u INTERMEBELJ, Moskva (protuvrijednost 83.000 USD )
nad kojim je 1999. godine pokrenut postupak likvidacije.
Na poziciji danih kredita pravnim i fizičkim osobama najznačajniji iznos , ( kao i ranijih godina ) odnosi
se na kredit odobren ČESMI d.d. (1,1 milijun kuna odnosno protuvrijednost 150.000 USD ). Temeljem
sporazuma o načinu namirenja potraživanja po ovom kreditu dužnik je preuzeo obvezu povrata kredita
tijekom 2003. godine u 12 jednakih obroka.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
3.
KRATKOTRAJNA IMOVINA
Prema iskazanim stanjima na dan 31.prosinca 2002. godine kratkotrajnu imovinu Društva čine:
OPIS
31.12.2002.
Str.%
31.12.2001.
( u kunama )
Str.%
Indeks
Zalihe
Potraživanja
Financijska imovina
Novac u banci i blagajni
42.931.378
102.267.182
20.046.699
7.813.491
25
59
12
4
41.551.977
119.780.404
24.362.638
14.709.031
21
60
12
7
103
85
82
53
UKUPNO
173.058.750
100
200.404.050
100,0
86
Tekuća imovina društva smanjena je u odnosu na prethodnu godinu promatrano po svim pozicijama.
3.1.
Zalihe
Dioničko društvo u Bilanci na dan 31.prosinca 2002. godine iskazuje sljedeće zalihe:
OPIS
31.12.2002.
( u kunama )
31.12.2001.
Str.%
Str.%
Indeks
Sirovine i materijal
Trgovačka roba
Predujmovi
74.619
26.854.132
16.002.627
0
63
37
129.208
24.096.199
17.326.570
0
58
42
58
111
92
UKUPNO
42.931.378
100
41.551.977
100
103
Dioničko društvo vrijednost zaliha iskazuje po zadnjim nabavnim cijenama odnosno na dan Bilance
zalihe su iskazane po zadnjoj ulaznoj cijeni.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
Istovremeno, u okviru zaliha trgovačke robe iskazane su i zalihe koje nisu prodavane u 2002. godini.
U okviru danih predujmova za trgovačku robu na dan bilance iskazani su i predujmovi dani prije više od
godine dana u iznosu od 7.3 milijuna kuna.
3.2.
Kratkotrajna financijska imovina
Na dan Bilance Društvo iskazuje sljedeću kratkotrajnu financijsku imovinu:
OPIS
31.12.2002.
Str.%
31.12.2001.
( u kunama )
Str.%
Indeks
Vrijednosni papiri
Dani krediti
4.815.099
15.231.600
24
76
7.968.936
16.393.702
33
67
60
93
UKUPNO
20.046.699
100
24.362.638
100
82
Stanje vrijednosnih papira odnosi se na čekove građana, nefakturirana potraživanja po kreditnim
karticama, te na depozit kod Zagrebačke banke d.d. Dospjeli čekovi su naplaćeni, a računi su
ispostavljeni tijekom 2003. godine. Depozit je iskazan po srednjem tečaju HNB, a pismeno je
potvrđen od Banke.
Društvo odobrava kredite svojim poslovnim partnerima uz kamatnu stopu od 0,5 %, 1,5 %, ili 2,5 %
mjesečno. Tijekom 2002. godine odobreno je 55,9 milijuna kuna novih kredita, a naplaćeno je u
trgovačkoj robi 57,1 milijun kuna.
Na dan bilance iskazana su nenaplaćena potraživanja po danim kreditima iz 2000. godine i ranijih
godina. Prema pisanom očitovanju Sektora zajedničkih poslova u tijeku je unovčenje pokretne i
nepokretne imovine glavnog stečajnog dužnika.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
3.3.
Kratkotrajna potraživanja
Kratkotrajna potraživanja Dioničkog društva u Bilanci na dan 31. prosinca 2002. godine su:
( u kunama )
OPIS
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od zaposlenih
Potraž. od države i dr. instit.
Ostala potraživanja
UKUPNO
31.12.2002.
Str. %
31.12.2001.
Str. %
Indeks
75.318.225
214.408
6.322.131
20.412.418
74
0
6
20
91.025.812
174.663
7.103.859
21.476.070
76
0
6
18
83
123
89
95
102.267.182
100
119.780.404
100,0
85
Iskazana stanja potraživanja od kupaca, kao i ostalih potraživanja ( potraživanja od proizvođača,
potraživanja za nefakturiranu robu ) testirali smo putem pismenih obavijesti samih kupaca, uvidom u
dokumentaciju odnosno dodatnim testovima naplate tijekom 2003.godine čime je potvrđena
zadovoljavajuća razina ukupnih potraživanja na dan 31. prosinca 2002. godine.
Stanje potraživanja od kupaca u inozemstvu iskazano je po srednjem tečaju HNB na dan Bilance.
Tijekom 2002. godine Društvo je izvršilo ispravak sumnjivih potraživanja od kupaca ( saznanje o
neizvjesnosti naplate ) u ukupnom iznosu od 3,1 milijun kuna. Istovremeno, naplaćeno je ranije otpisanih
potraživanja u iznosu od 2,5 milijun kuna.
Međutim, u okviru ukupnih potraživanja od kupaca na dan bilance iskazana su potraživanja starija od
godine dana u ukupnom iznosu od 11,2 milijuna kuna ( izlist EXPORTDRVO d.d. od 28.ožujka 2003. g.)
Najznačajniji iznos ostalih potraživanja čine potraživanja za nefakturiranu robu (11,7 milijuna kuna ).
Prema dostupnoj dokumentaciji iznos od 9,1 milijun kuna iskazan je kao potraživanje od RH Ministarstvo
zdravstva za radove na bolnici u Dubrovniku. Međutim, dana 3. lipnja 2002. godine EXPORTDRVO d.d.
ispostavilo je okončanu situaciju naručitelju za navedeni objekat u iznosu od 5,2 milijuna kuna. Slijedom
navedenog, iskazano potraživanje od RH Ministarstvo zdravstva nije utemeljeno na dokumentaciji
odnosno posao na objektu Bolnica Dubrovnik okončan je s gubitkom od 9,1 milijun kuna.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
3.4.
Novac na računima u bankama i blagajni
U okviru ove bilančne pozicije Dioničko društvo na dan 31. prosinca 2002. godine iskazuje imovinu
koja ima obilježja novca:
( u kunama )
OPIS
31.12.2002.
Str. %
31.12.2001.
Str. %
Kunski računi
Kunske blagajne
Devizna sredstva
3.221.194
47.964
4.544.333
41
1
58
6.611.879
52.209
8.044.943
45
0
55
UKUPNO
7.813.491
100
14.709.031
100
Stanja novčanih sredstava u poslovnim knjigama Društva iskazana su temeljem izvoda poslovnih
banaka odnosno sukladno blagajničkim dnevnicima i popisu na dan 31.12.2002. godine. Devizna
novčana sredstva iskazana su po srednjem tečaju HNB na dan sastavljanja financijskih izvještaja.
4.
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA
I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
Na ovoj bilančnoj poziciji Društvo iskazuje nedospjele kamate po kreditima ZABA (689,1 tisuća kuna).
Međutim, kao odgođeni trošak Društvo iskazuje i zaprimljene obračunate kamate dobavljača (575,6
tisuća kuna ), koje ne priznaje kao rashod tekuće godine. Također, kao odgođeni trošak iskazane su i
korekcije obračuna izvoza (494,2 tisuće kuna).
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
5. KAPITAL
Promjene na kapitalu i pričuvama dioničkog društva EXPORTDRVO prikazuje slijedeći pregled:
( u kunama )
OPIS
1. Upisani kapital
2. Premija na emitirane
dionice
3. Pričuva-ukupno
-Zakonske pričuve
-Pričuve za vlastite dionice
-Ostale pričuve
4. Zadržana dobit
5. Dobit tekućeg razdoblja
UKUPNO
31.12.2002.
Str.%
31.12.2001.
Str.%
Indeks
63.625.600
42.999.200
36
25
63.625.600
42.999.200
37
25
100
100
58.669.915
2.785.748
0
55.884.167
5.112.430
3.070.974
34
2
32
3
2
58.550.864
2.666.697
0
55.884.167
4.758.023
2.381.026
34
2
32
3
1
100
104
100
107
129
173.478.119
100
172.314.713
100
101
Promjene na pozicijama kapitala iskazane su sukladno odlukama Glavne skupštine Dioničkog društva.
Dionička glavnica upisana je u registar suda temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt01/6435-2 od 19. prosinca 2001. godine. Registrirani kapital u iznosu od 63.625.600 kuna podijeljen je na
159.064 dionice svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna.
Društvo je podatke iz Knjige dionica dostavilo u depozitarij Središnje depozitarne agencije.
Prema skupštinskim Odlukama o rasporedu ostvarene neto dobiti za poslovnu 2001. godinu neto dobit od
2.381.026 kuna raspoređena je i na način:
( u kunama i lipama )
Zakonske pričuve
Zadržana dobit
UKUPNO
5%
95%
119.051,30
2.261.974,73
100%
2.381.026,03
Istovremeno, temeljem odluke Glavne skupštine iz zadržane dobiti raspoređeno je 1.907.568 kuna (12.00
kuna po dionici) za isplatu dividende.
Na kraju poslovne godine 2002. iskazana je neto dobit u iznosu od 3.070.974 kune.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
6.
OBVEZE
6.1. Dugoročne obveze
Na dan 31.prosinca 2002.godine iskazane su dugoročne obveze i to :
( u kunama )
OPIS
31.12.2002.
Str.%
31.12.2001.
Str.%
Indeks
Krediti Zagrebačke banke d.d.
Kredit PBZ d.d.
Krediti Međimurske banke d.d.
Kredit Erste&Steiermar.ban d.d.
31.268.646
20.159.219
-
61
39
-
36.510.679
15.080.224
4.311.547
4.220.426
61
25
7
7
86
134
-
UKUPNO
51.427.865
100
60.122.876
100
86
Tijekom 2002. godine Dioničko društvo je u cijelosti otplatilo glavnicu kredita Međimurske banke d.d.
kao i kredite Erste&Steiermar.banke d.d.
Kredit odobren u 2001. godini od Privredne banke Zagreb d.d. Dodatkom ugovora od svibnja 2002.
godine povećan je na iznos od EUR 2.920.000 čiji krajnji rok korištenja je bio 30. rujna 2002. godine.
Kredit je iskorišten za financiranje izgradnje poslovnog prostora na tržnici GORICA, Zagreb.
Osiguranje plaćanja navedenih kredita izvršeno je uknjižbom založnog odnosno fiducijarnog prava
banaka na nekretninama.
Svi krediti su otplaćeni prema dospjelosti odnosno sukladno otplatnom planu.
Na dan bilance dugoročne obveze iskazane su u kunskoj protuvrijednodti po srednjem tečaju HNB.
Iskazana stanja dugoročnih obveza odnose se na dugovanje za glavnicu po odobrenim kreditima, a što je
potvrđeno od svih davatelja kredita.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
6.2. Kratkoročne obveze
Dioničko društvo u Bilanci na dan 31. prosinca 2002. godine iskazuje kratkoročne obveze:
( u kunama )
OPIS
Obveze temeljem kredita
Obveze za kamate
Obveze za predujmove, depozite
Obveze prema dobavljačima
Obveze temeljem udjela u rezultatu
Ostale obveze
UKUPNO
31.12.2002.
Str %
31.12.2001.
Str.%
Indeks
42.561.555
2.839.058
5.073.007
70.151.216
3.965.466
2.721.416
34
2
4
55
3
2
43.935.162
2.846.344
5.624.746
98.651.992
3.606.744
2.612.532
28
2
4
62
2
2
97
100
90
71
110
104
127.311.718
100
157.277.520
100
81
Poslovne banke pismenim putem su potvrdile iskazano stanje obveza po primljenim kreditima i
kamatama.
Iskazane obveze za kamate odnose se na obračunate kamate kreditora (1,9 milijuna kuna ).
Obveze prema dobavljačima testirali smo na način da je stanje pismeno potvrdio sam dobavljač ili
dodatnim testovima plaćanja dobavljačima u 2003. godini.
U bilanci na dan 31.prosinca 2002. godine nisu izvršena rezerviranja za troškove po sudskim
sporovima pokrenutim protiv EXPORTDRVA d.d..
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
7. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
Na poziciji odgođenih prihoda Društvo je evidentiralo potraživanja od kupaca za kamate i tečajne
razlike u iznosu od 2,3 milijuna kuna za koje je upitna naplata.
Na ovoj bilančnoj poziciji Društvo iskazuje 1,2 milijuna kuna ukalkuliranih troškova izvoza i
konsignacije. Međutim, nije nam predočen obračun više ukalkulikanih od stvarno nastalih troškova za
trgovačku robu. Posebno napominjemo da je tijekom 2002. godine s ove bilančne pozicije
oprihodovano 2,7 milijuna kuna za što nam nisu predočeni obračuni odnosno dokumentacija koja
potvrđuje navedenu odluku.
Prihodi od prodaje dva poslovna prostora na lokaciji tržnica GORICA (vidi točku 2.1. Obrazloženja )
također su iskazani kao odgođen prihod ( 1,3 milijuna kuna ), a isto tako i rezultati poslovanja za
2001. godinu povezanih poduzeća ( vidi točku 2.2. Obrazloženja ).
8. RAČUN DOBITI I GUBITKA
Dioničko društvo u Računu dobiti i gubitka za 2002. godinu iskazuje sljedeće prihode:
( u kunama )
OPIS
1.1.-31.12.2002.
%
1.1.-31.12.2001.
%
Indeks
I POSLOVNI PRIHODI
-Prihodi od prodaje robe i materijala
-Prihodi od usluga
-Prihodi od zakupnina
-Prihodi od prodaje stalne imovine
-Prihodi iz prošlih godina
-Ostali poslovni prihodi
II FINANCIJSKI PRIHODI
-Prihodi od kamata
-Pozitivne tečajne razlike
-Prihodi od financiranja
212.415.544
176.363.508
2.232.061
5.491.876
17.643.876
4.269.491
6.414.732
9.055.090
2.090.901
4.087.499
2.876.690
96
80
1
2
8
2
3
4
1
2
1
218.621.950
199.019.193
1.976.397
6.782.084
3.470.816
2.100.309
5.273.151
10.318.304
2.784.145
5.001.877
2.532.282
96
87
1
3
2
1
2
4
1
2
1
97
89
113
81
*
203
121
88
75
82
114
UKUPNO PRIHODI
221.470.634
100
228.940.254
100
97
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
Dioničko društvo u Računu dobiti i gubitka za 2002. godinu iskazuje sljedeće rashode:
( u kunama)
OPIS
1.1.-31.12.2002.
%
1.1.-31.12.2001. %
Indeks
I POSLOVNI RASHODI
-Troškovi sirovina i materijala
-Troškovi prodane robe
-Troškovi usluga
-Naknade i plaće (neto)
-Trošak poreza i doprinosa na/iz plaće
-Amortizacija, vrijed.uskl.dugotr.imovine
-Vrijed.usklađenje kratk.imovine
-Bankarske usluge i članarine
-Ostali troškovi poslovanja
II FINANCIJSKI RASHODI
-Kamate
-Negativne tečajne razlike
-Rashodi od udjela
207.160.475
4.045.898
120.451.915
14.390.764
22.487.096
3.791.598
4.494.136
3.065.618
3.428.497
31.004.953
11.239.185
7.222.638
4.016.547
-
95
2
55
7
10
2
2
1
2
14
5
3
2
-
212.199.517
3.106.966
140.785.104
13.148.295
23.447.316
3.819.459
4.578.315
2.322.416
5.384.695
15.606.951
14.359.711
9.189.568
3.867.674
1.302.469
94
1
62
6
10
2
3
1
2
7
6
4
2
0
98
130
86
109
96
99
98
132
64
198
78
79
104
-
UKUPNI RASHODI
218.399.660
100
226.559.228
100
96
Iz pregleda je vidljiva tendencija smanjenja poslovnih rashoda koja je u suglasju sa smanjenjem
poslovnih prihoda uslijed smanjenja obujma poslovanja. Dioničko društvo iskazuje dobit tekuće
godine u iznosu od 3.070.974 kune.
U postupku revizije financijskih izvještaja EXPORTDRVO d.d. za 2002. godinu nismo revidirali
poreznu bilancu s obzirom da se izrađuje prema posebnim propisima i u nadležnosti je državnih
institucija.
EXPORTDRVO d.d. ZAGREB
OBRAZLOŽENJE REVIZORA UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2002. GODINU
9. IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA
Izvještaj o novčanim tijekovima za 2002. godinu Dioničko društvo je sastavilo po indirektnoj metodi:
( u 000 kuna)
1.
Neto smanjenje novca iz poslovnih aktivnosti
( 7.108 )
2.
Neto povećanje novca iz investicijskih aktivnosti
10.816
3.
Neto smanjenje novca iz financijskih aktivnosti
4.
Ukupno smanjenje novca
(6.895)
5.
Početno stanje novca
14.709
6.
Stanje novca krajem razdoblja
7.814
(10.603)
8. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA
8.1. Članovi Uprave
Ime i prezime
Krešimir Šimatić
Adresa
Zagreb, Dobri dol 47
JMBG*
8.2. Članovi Nadzornog odbora
Ime i prezime
Adolf Bujan
Josip Crvenković
Boleslaw Kulaga
Vesna Štimac
Dragutin Volf
Adresa
JMBG*
Samobor, M.Bogovića 4
Zagreb, Preradovićeva 19
Zagreb, Podhorskog 5
Zagreb, M. Haberlea 8
Zagreb-Susedgrad, Horvatov put 18
* sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju, koji se
primjenjuje od 01.01.2003. matični broj nije javni podatak, te se ne smije koristiti u ovom
Prospektu.
9. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Članovi uprave imaju u vlasništvu dionice izdavatelja i to:
Krešimir Šimatić
Redovne dionice
961
Članovi nadzornog odbora imaju u vlasništvu dionice Izdavatelja i to:
1.Adolf Bujan
2.Josip Crvenković
3.Boleslaw Kulaga
4.Vesna Štimac
5.Dragutin Volf
Redovne dionice
1705
1880
15658
3141
1041
10. OPĆE INFORMACIJE
Odobrenja
Izdavanje ovog skraćenog Prospekta odobrila je Komisija za vrijednosne papire Republike
Hrvatske.Isto tako, skraćeni Prospekt odobrili su i potpisali njegovu kopiju svi članovi Nadzornog
odbora i Uprave Izdavatelja. U tom smislu sve suglasnosti, odobrenja i/ili ovlaštenja, u skladu s
pozitivnim propisima Republike Hrvatske su izdana odnosno pribavljena za ovaj skraćeni Prospekt.
Bez značajnih promjena
Prema saznanjima Uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja nakon 31.03.2003. nije bilo značajnijih
promjena u financijskom i poslovnom položaju Izdavatelja.
Revizori
Revizor izdavatelja je revizorska tvrtka Reconsult d.o.o., Zagreb, koji je obavio reviziju financijskih
izvještaja za godinu koja je završila s 31.prosincem 2002. godine. Na financijske izvještaje za godinu
koja je završila 31.prosinca 2002. godine dano je pozitivno mišljenje revizora (vidi Izvješća
revizora).
Obrtni kapital
Uprava je mišljenja da Izdavatelj ima dovoljno obrtnog kapitala za sadašnje potrebe.
Opcije i materijalni ugovori
Na datum objave ovog skraćenog Prospekta ne postoje nikakve opcije na dionice Izdavatelja.U
prethodne dvije godine od datuma ovog skraćenog Prospekta ne postoje materijalni ugovori, odnosno
ugovori izvan uobičajene i redovne djelatnosti Izdavatelja.
Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora
Potpisom ovog skraćenog Prospekta članovi Uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja daju sljedeću
izjavu:
Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo,
izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i
dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na
koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu
izostavljene.
Dokumenti na uvid
Kopije sljedećih dokumenata mogu se dobiti na uvid kod Izdavatelja Exportdrvo d.d., Zagreb,
Marulićev trg 18, tijekom uobičajenog radnog vremena od ponedjeljka do petka, u razdoblju od 14
dana po odobrenju ovog skraćenog Prospekta.
1.
2.
3.
4.
skraćeni Prospekt
Statut
Izvod iz sudskog registra
Revidirana financijska izvješća za godinu koja završava s 31. prosincem 2002.
Exportdrvo d.d.- za trgovinu, usluge i proizvodnju, Zagreb
Marulićev trg 18
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel: 385 (1) 4560 222
Fax: 385 (1) 4829 942
Web:http//www.exportdrvo.hr
e-mail: [email protected]
Revizor Izdavatelja Exportdrvo d.d.
Reconsult d.o.o.
Trg hrvatskih velikana 4/1
10 000 Zagreb
Tel: 385 (1) 4810 461
Fax: 385 (1) 4810 467
POTPISNICI PROSPEKTA
Exportdrvo d.d. za trgovinu, usluge i proizvodnju, Zagreb
Nadzorni odbor
---------------------------------Adolf Bujan
Predsjednik
---------------------------------Dragutin Volf
Zamjenik predsjednika
---------------------------------Josip Crvenković
Član
----------------------------------Boleslaw Kulaga
Član
-----------------------------------Vesna Štimac
Član
Exportdrvo d.d. za trgovinu, usluge i proizvodnju, Zagreb
Uprava
-----------------------------------Krešimir Šimatić
Predsjednik Uprave