Lihat Dokumen - E

Transcription

Lihat Dokumen - E
SPEC/1
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
JABATAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN REKREASI
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN & MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN
KANAK-KANAK DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
A. SPESIFIKASI AM
1.
Kontrak
:
Borang perjanjian dan syarat-syarat kontrak dan
penentuan yang akan digunakan adalah yang
biasa digunakan oleh Pihak Datuk Bandar untuk
kerja-kerja seperti ini.
2.
Bidang Kerja
:
Membekal, menghantar bahan dan alat-alat bagi
menjalankan kerja-kerja seperti yang tercatat di
dalam borang tawaran.
3.
Definasi yang
digunapakai
:
Didalam dokument ini, perkara yang akan
digunapakai akan membawa maksud berikut:‘Pegawai
Penguasa’Akan
bermaksud
“Pengarah, Jabatan Pembangunan Landskap dan
Rekreasi” dan wakil yang diberi kuasa untuk
menguruskan kerja-kerja dibawah kontrak ini.
4.
Perubahan
:
Kontraktor tidak dibenarkan membuat perubahan,
meninggalkan atau menambah apa-apa yang tidak
tercatat di dalam penentuan tanpa kebenaran
bertulis dari Pegawai Penguasa.
5.
Membekal
Peralatan
:
Kontraktor mestilah membekal segala peralatanperalatan yang diperlukan bagi menjalankan kerjakerja yang tercatit di dalam penentuan.
SPEC/2
6.
Kecacatan Ke Atas
Bahan
:
Keseluruhan penentuan mestilah dipatuhi ke atas
kerja dan segala kerja-kerja atau perkhidmatan
dan bahan-bahan yang didapati mempunyai
kecacatan oleh Pegawai Penguasa mestilah
dikeluarkan daripada tapak kerja dalam tempoh
24 jam dan segala kerja-kerja yang mempunyai
kecacatan mestilah dibaiki atau ditukar.
7.
Bahan Dan Mutu
:
Segala bahan dan mutu pekerja yang diberikan
oleh kontraktor mestilah daripada yang terbaik
dan kontraktor adalah bertanggungjawab bagi
menjalani segala kerja-kerja dengan baik dan
teratur.
Segala
contoh
bahan-bahan
yang
digunakan mestilah dihantar kepada Pegawai
Penguasa untuk kelulusan.
8.
Kawalan
:
Semasa kerja-kerja dijalankan, bahan-bahan yang
di tapak kerja, alat-alat perabut dan benda-benda
perseorangan yang dimiliki oleh penghuni mestilah
dikawal dari kerosakan disebabkan oleh api,
cuaca, kecuaian pekerja-pekerja atau lain-lain
sebab. Apa-apa kerosakan yang terjadi kepada
kerja-kerja
yang
dijalankan,
bahan-bahan
bangunan,
perabut
dan
bahan-bahan
perseorangan yang disebabkan oleh pekerjapekerja kontraktor mestilah diperbaiki atau diganti
oleh pihak kontraktor.
Kontraktor adalah bertanggungjawab ke atas
kesemua kerja-kerja semasa ianya dijalankan dan
sehingga kerja-kerja tersebut disahkan sebagai
siap dengan memuaskan oleh Pegawai Penguasa.
9.
Kebersihan
Tempat
:
Setiap hari sebelum kontraktor menamatkan
kerja-kerja hariannya di tapak kerja mestilah dan
bersih dari segala sampah, terbitan dan dari kerjakerja kontraktor, bahan-bahan kerja, alat-alat
kerja atau disebabkan/dilakukan disapu dan bersih
dari simen, pasih, ketul-ketul batu atau habuk.
Pegawai Penguasa berhak memanggil orang
perseorangan untuk membersihkan kawasankawasan tapak yang tidak teratur atau dipenuhi
dengan sampah sarap dan segala kos yang terbit
dari kerja-kerja pembersihan tersebut akan
dikenakan ke atas kontraktor asal.
SPEC/3
10.
Insurans
:
Kontraktor adalah bertanggungjawab ke atas
semua kemalangan kepada orang perseorangan,
atau harta Datuk Bandar atau penghuni yang
disebabkan oleh kecuaian kontraktor adalah
bertanggungjawab di atas apa-apa tanggungan ke
atas Datuk Bandar di bawah para ini dan mesti
mendapatkan perlindungan insurans terhadap
apa-apa risiko dalam hal-hal ini. Dalam tempoh 7
hari dari tarikh surat tawaran kerja, pihak
kontraktor mestilah menunjukkan bahawa ianya
telah mendapatkan perlindungan insuran yang sah
dan diterima oleh Datuk Bandar terhadap apa-apa
tanggungan keatas kerosakan, pampasan denda
atau atau penalti yang mana mungkin dituntut
atau boleh di buat bayaran di bawah Ordinan
Pampasan
denda
Pekerja
(Workmen’s
Compensation Ordinance) atau lain-lain Ordinan.
Polisi Insurans mestilah tamat setelah kontrak ini
tamat dengan memuaskan.
12.
Cagaran
:
Pihak kontraktor hendaklah menyediakan cagaran
prestasi bernilai 5% dari nilai kontrak yang mana
wang ini akan dikembalikan 12 bulan selepas
tamat tempoh tanggungan kecacatan yang
memuaskan.
13.
Hak Datuk Bandar
:
Sekiranya
kontraktor
melakukan
apa-apa
pemecahan terhadap mana-mana ceraian atau
perkara
dalam
kontark
ini
atau
gagal
melaksanakan maksud kerja tersebut dengan
munasabah atau gagal melaksanakan kerja
tersebut sehingga ke taraf yang memuaskan
Datuk Bandar. Maka Datuk Bandar boleh
memberikan kepada dirinya sendiri atau agen atau
lain-lain kontraktor yang dilantik oleh Datuk
Bandar dengan memberi notis tujuh (7) hari
kepada kontraktor dan apa-apa keadaan yang
tidak boleh digunakan Datuk Bandar berhak untuk
menahan sepenuhnya atau sebahagiannya segala
pembayaran atau caj yang sepatutnya kena dibuat
kepada kontraktor.
14.
Tempoh
Tanggungan
:
Kontraktor
dikenakan
tempoh
tanggungan
kecacatan ke atas kerja-kerja dan bahan-bahan
daripada kecacatan selama 12 bulan dari tarikh
sijil siap kerja dikeluarkan.
SPEC/4
15.
Masa Dalam
Tanggungan
:
Di dalam masa tempoh tanggungan kecacatankecacatan apa-apa kerosakan dari segi kerja atau
bahan-bahan yang dibekalkan mestilah dibaiki
dalam tempoh 14 hari dari notis pertama. Selepas
tempoh tersebut, Datuk Bandar atau wakilnya
berhak untuk memanggil kontraktor yang lain dan
segala perbelanjaan membaiki atau mengganti
segala
kecacatan
akan
dikenakan
kepada
kontraktor yang asal.
16.
Pencemaran
Sekeliling
:
Pihak Kontraktor tidak dibenarkan mengunakan
bahan-bahan yang mengandungi racun atau yang
boleh
membuat
kecemaran
sekeliling
dan
kesihatan awam. Pegawai Pengurus berhak
menggambil contoh-contoh bahan-bahan yang
digunakan untuk menjalankan kerja-kerja.
17.
Pekerja-pekerja
:
Pekerja yang menjalakan kerja-kerja mengikut
kontak ini mestilah bekerja sepenuh masa.
Kontraktor adalah dilarang keras dari mengambil
atau memberi kerja kepada mana-mana pekerja
yang ketika itu sedang berkhidmat dengan Datuk
Bandar. Sekiranya perkara ini tidak dipatuhi
Pegawai Penguasa berhak mengambil tindakan
tegas dengan menamatkan kontrak perjanjian ini.
18.
Mengurangkan
Kesukaran
Kepada Orang
Awam
:
Kontraktor mestilah menjalankan kerja-kerja
dengan
mengurangkan
kesukaran,
tidak
menimbulkan apa-apa halangan kepada orang
awam dan kakitangan dan mestilah mengikut
segala arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai
Penguasa. Kontraktor mestilah mempamerkan
tanda-tanda amaran di dalam dua (2) bahasa dan
mengambil
langkah-langkah
keselamatan
sebagaimana diperlukan oleh pihak-pihak yang
berkuasa.
19.
Kawasan
Keselamatan Bagi
Orang Awam
:
Jika terdapat mana-mana tapak kerja menganggu
kawasan-kawasan awam atau tempat berjalan
kaki. Kontraktor mestilah menyediakan penutup
keselamatan yang mencukupi serta lorang-lorong
yang berpagar bagi mengasingkan tempat-tempat
yang merbahaya untuk dilalui.
SPEC/5
20.
Mengganti Dan
Membaiki
:
Kontraktor mestilah menjalankan kerja-kerja
tanpa merosakkan apa-apa bahagian struktur
“Apron” bangunan ‘pavement’, kawasan berumput
dan harta benda dan jika terdapatnya kerosakan
yang dilakukan, kontraktor mestilah mengganti
dengan pembiayaannya sendiri.
21.
Penyudahan
:
Semua kerosakan atau gangguan yang telah
dilakukan oleh kontraktor semasa menjalakan
kerja mestilah diperbaiki atau diganti supaya ianya
menyerupai
asal.
Semua
kekotoran
yang
dilakukan oleh kontraktor mestilah dibersihkan.
Semua sampah-sampah dan perkakas, bahanbahan dan alat-alat yang digunakan oleh
kontraktor bagi menjalankan kerja mestilah
dikeluarkan dari tapak kerja dan keseluruhan
tapak mestilah di dalam keadaan bersih dan
teratur seperti arahan Pegawai Penguasa.
SPEC/6
B. SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN
1.0
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN
Kerja-kerja mestilah dijalankan selaras dengan penentuan, spesisfikasi
bahagian serta peralatan yang dibaiki adalah yang dikenal pasti serta
disahkan perlu dibaiki atau diganti oleh Pegawai Penguasa.
2.0
WAKTU PERKHIDMATAN
Kontraktor adalah dikehendaki memberi perkhidmatan 24 jam sepanjang
tempoh kontrak, yang mana kontraktor adalah dikehendaki bersedia
mengambil tindakan selepas waktu pejabat, pada hari-hari kelepasan dan
cuti am serta cuti-cuti perayaan terutamanya untuk kes-kes kecemasan.
Kontraktor juga dikehendaki bersedia untuk bertugas di Bilik Gerakan pada
cuti-cuti perayaan jika diperlukan.
3.0
KEMUDAHAN PERHUBUNGAN
Untuk memastikan perkhidmatan tersebut berjalan lancar kontraktor adalah
dikehendaki menyediakan talian telefon ‘hot line’ untuk menerima arahan
pada bila-bila masa yang diperlukan.
4.0
SEDIATUNGGU
Kontraktor hendaklah bersedia menerima panggilan kecemasan dengan
menyediakan “Hot Line” dan mengambil tindakan serta merta dalam
tempoh 24 jam bagi menjalankan kerja-kerja kecemasan termasuk hari cuti
am dan tanpa melibatkan kos tambahan. Kontraktor atau wakilnya juga
hendaklah dimestikan hadir apabila aduan kecemasan dibuat oleh Pegawai
Penguasa atau wakilnya dalam tempoh 60 minit.
5.0
5.1
BAIKPULIH
Kontraktor hendaklah membaiki atau mengganti segala kerosakan dan
kecacatan ke atas kesemua kelengkapan yang terdapat pada sistem paip
bangunan atau kerja-kerja am bangunan yang lain apabila diarahkan oleh
Pegawai Penguasa .
5.2
Kos baikpulih segala kerosakan/kecacatan atau kerja-kerja ubahsuai
hendaklah di caj berdasarkan Jadual Kadar Harga. Sekiranya
kerosakan/kecatatan yang berlaku tidak terdapat dalam Jadual Kadar Harga,
kontraktor hendaklah menghantar sebutharga kepada Pegawai Penguasa
untuk persetujuan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja dijalankan. Arahan
kerja akan dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa. Semua kerja-kerja baikpulih
mesti diselia / awasi oleh pegawai penguasa atau wakilnya.
6.0
6.1
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN
Kerja-kerja pembersihan hendaklah dibuat semasa dan selepas kerja-kerja
servis atau baikpulih dijalankan .
6.2
Kontraktor juga bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekitar
termasuk ruang pejabat, kawasan lobi lif, tandas, tangga dan lain-lain
tempat berada dalam keadaan yang baik.
SPEC/7
6.3
Segala sampah sarap hendaklah dibersihkan dan dibuang ke tempat
pembuangan sampah.
6.4
Bagi sampah atau bahan buang berbentuk cecair seperti bahan kimia
merbahaya, hendaklah dibuang atau dimusnahkan di suatu tempat yang
sesuai dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkenaan.
7.0
7.1
SISTEM / LAPORAN KERJA
Kontraktor hendaklah mengemukakan sistem laporan kerja kepada Pegawai
Penguasa bagi penyelarasan kerja-kerja baikpulih termasuk laporan
bergambar, senarai peralatan-peralatan kerja dan sebagainya .
7.2
Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada pihak DBKL laporan berbentuk
‘summary report’ mengenai laporan kerja yang dilakukan dan penggantian
alatganti yang telah disahkan oleh juruteknik bertugas sebelum proses
pembayaran dapat dilakukan.
7.3
Pada permulaan tempoh kontrak, kontraktor hendaklah mengemukan
contoh
format laporan yang bakal dihantar kepada Pegawai Penguasa untuk
mendapatkan persetujuan berkenaan contoh format berkenaan.
8.0
8.1
BURUH DAN PERALATAN KERJA
Kontraktor
hendaklah
mengadakan
pekerja-pekerja
yang
sesuai,
berkepakaran, berpakaian kemas dan sentiasa mengutamakan keselamatan
bagi kerja yang akan dijalankan .
8.2
Kontraktor hendaklah menyediakan dan menggunakan peralatan kerja yang
sesuai dan selamat bagi menyempurnakan kerja-kerja.
8.3
Kontraktor hendaklah juga menyediakan peralatan kerja yang sesuai semasa
kecemasan.
9.0
9.1
DENDA KELEWATAN (L.A.D)
Kontraktor akan dikenakan bayaran gantirugi (Liquidated and Ascertained
Damage) sebanyak RM 250.00 setiap hari di bawah fasal 40 Borang DBKL
203A (Rev. 1/2010) untuk setiap Arahan Kerja yang lewat disiapkan.
9.2
Kontraktor mestilah bersedia akur untuk menerima arahan untuk
menjalankan tugas-tugas yang diarahkan untuk kerja-kerja baikpulih atau
sebagainya daripada pegawai Penguasa pada bila-bila masa atau setiap masa
termasuk hari Ahad, Kelepasan Am, Cuti-cuti Umum yang lain. Arahan atau
pemberitahuan kerosakan melalui panggilan telefon hendaklah direkodkan
dan dipertanggungjawabkan untuk memberi maklum balas terhadap segala
perkembangan atau tindakan yang dijalankan terhadap aduan yang
dilaporkan.
9.3
Datuk Bandar atau wakilnya berhak memanggil Kontraktor yang lain ke atas
apa-apa kerja yang tidak disiapkan dan segera perbelanjaan bagi
menjalankan kerja-kerja tersebut akan dikenakan kepada kontraktor asal
selepas tamat tempoh notis pertama dalam masa (7) Tujuh hari .
SPEC/8
C. SPESIFIKASI TEKNIKAL
1.0
KONKRIT
1.1
Simen
Melainkan yang dinyatakan ataupun dengan arahan Jurutera simen
hendaklah
dari jenis Simen Portland mengikut B.S 12 oleh pengeluar
yang disahkan.
Pegawai Penguasa adalah berhak menjalankan
ujian ke atas simen dan simen
yang tidak baik hendaklah dibuangkan dari
tapak serta merta.
1.2
Simen High Alumina
Kegunaannya untuk kerja-kerja lepaan di dalam manhole mengikut
spesifikasi pengeluar yang disahkan.
1.3
Pasir
Pasir yang digunakan mestilah bebas dan lumpur, abu, bahan-bahan
organik bertapis dan bersih.
1.4
Batu Baur
Batu baur yang digunakan hendaklah bersih, bebas dari debu, lumpur,
kapur dan pasir halus saiz antara ½” – ¾”.
1.5
Air
Air yang dibekalkan oleh bekalan air tempatan sahaja yang boleh
digunakan untuk campuran konkrit dan mortar. Ia mestilah bebas
dari organik atau cecair
yang tidak sesuai untuk campuran dan
mestilah mengikut B.S 3148.
1.6
Hadkor
Hadkor yang digunakan mestilah dari batu, pecahan batu bata atau
konkrit dan lain-lain yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa. Tebal
hadkor mestilah 6” tebal dan dimampatkan.
1.7
Campuran Konkrit
Melainkan dinyatakan semua campuran konkrit mestilah dari 1
bahagian
simen : 3 bahagian pasir : 6 bahagian batu baru ¾” (1:3:6).
Semua
lepaan menggunakan campuran 1 bahagian simen : 3 bahagian
pasir (1:3). Konkrit hendaklah dibancuh di atas papan yang bersih dan
mestilah
berdekatan dengan tapak kerja. Bancuhan konkrit hendaklah
sebati dan sama warnanya. Penggunaan konkrit hendaklah semasa masih
cair.
1.8
Konkrit bertetulang
Semua kerja-kerja konkrit bertetulang haruslah menepati piawaian
‘British Standard Code of Practise’ atau piawaian ‘Malaysia Standard
Code of Practise’ semasa atau yang setaraf yang dipersetujui oleh Pegawai
Penguasa.
SPEC/9
2.0
3.0
KERJA MENGIKAT BATU BATA
2.1
Batu Bata
Semua batu bata hendaklah diperbuat dari batu tanah liat yang cukup
masak, saiz dan bentuk yang sama ragam bebas dari sebarang
kecacatan, cukup keras dan dari mutu yang baik dan diluluskan oleh
Pegawai Pengawas. Ukuran piawaian batu bata ialah 4 ½” x 2” x
9” atau setaraf dengannya. Semua batu bata hendaklah direndam di
dalam air sebelum digunakan.
2.2
Mortar
Campuran “mortar” hendaklah dari 1 (satu) bahagian simen : 3 (tiga)
bahagian pasir. Tebal setiap sambungan mortar antara bata ialah
minima ½”.
2.3
Simen dan pasir
Seperti dinayatakan di dalam kerja konkrit
KERJA BESI
Bahan
Kesemua kerja besi adalah dari besi keluli lembut (m.s) kecuali seperti sedia
ada.
Semua besi hendaklah disapu dengan dua lapisan cat alas cegah karat
sebelum dipasang.
4.0
PERALATAN BESI
Peralatan Besi
Keseluruhan peralatan besi untuk pintu, tingkap dan kabinet seperti engsil,
kunci, bolt, nut dan sebagainya hendaklah dibekalkan oleh kontraktor,
mestilah dari kualiti yang baik dan dari pengeluar yang diluluskan.
Kontraktor mestilah menghantar contoh-contoh peralatan besi kepada
Pegawai Pengawas untuk kelulusan. Jika terdapat sebarang kecacatan pada
peralatan besi, ianya tidak boleh digunakan kecuali dengan kelulusan
Pegawai Pengawas atau wakilnya.
5.0
TUKANG KAYU
5.1
Timber Quality
All timber to be sound and well conditioned clean, free from wanes,
injurious open shakes, large, loose or dead knots, and cut square and
straight, all to be thoroughly seasoned.
5.2
Pressure Treatment
Generally all timber, other than Grade ‘A’ hardwood, for structural use,
door and window frames, and doors, shall be pressure treated. Timber
described as approved wood preservative to the following nett
dry salt retention:
SPEC/10
USE
Structural
timber
and
joinery for use in the
interior
of
buildings
(above ground)
Exterior such as weather
boarding,
door
and
window frames and sill
(above ground)
TENALITH ‘C’
CELCURE ‘A’
5.7kg/M
5.7-8.1kg/M
8.1kg/M
8.1kg/M
5.3
Timber Classification
All timber for carpenter’s work, expect where specifically otherwise
described, shall be in accordance with the following schedule:Grade ‘A’
Grade ‘B’
Grade ‘C’
Merbau, Chengal, Balau, Resak
Kapor, Kempas, Keruing, Kulim
Dark Red Meranti, Nyatoh, Merawan,
Mersawa,
Melunak,
Medang,
Mengkulang.
5.4 Carpentry Timber
5.4.1 All carpenter’s work shall be deemed to be left with sawn surface
except where
particularly described to be wrot.
5.4.2 The sizes of sawn timber except where otherwise specified shall be
within the
following margin of permissible variation:5.4.3 For widths, depths, thickness not exceeding 75mm within mm of the
specified size.
5.4.4 For widths, depths, thickness exceeding 75mm within 6mm of the
specified
size.
5.5 Joinery Timber
5.5.1 All joinery timber, unless otherwise specified, shall be wrot on all faces
exposed to view and shall be slightly rounded on all exposed
arrises.
5.5.2 All joinery shall be wrought and finished by rubbing down with fine
glass paper.
5.5.3 All sizes stated are norminal, and 2mm shall be allowed from the sizes
given to
each wrought face.
5.6
Framing
All framing to be well fitted mortice tenan, and pegged joints with
shoulders
tightly
cramped up. All joints are to have a coat of
aluminium primer before
being assembled.
5.7
Priming Woodwork
All joinery specified to be painted shall be knotted, stopped and primed
before
fixing.
The back of all doors and window frames atc. Shall
be coated with one
coat of aluminium primer before fixing.
SPEC/11
5.8 Door and window Frames
5.8.1 Unless otherwise stated or approved by the S.O. timber used for door
and window frames shall be Resak.
5.8.2 Frames to all door and window openings are to be built into walls and
partitions
as work progresses.
5.8.3 All crevices between frames and wall / columns to be put up in cement
before
painting.
5.8.4 When door and window frames about R.C. work, the frames are to be
fixed to
concrete structure with Ramset gun or other approved brands of
power driven
fastener.
5.8.5 Timber door and window frames abutting brickwork and block work
shall be
secured to walls with iron fish holdfasts.
5.9 Ceiling
5.9.1 Ceiling shall be of the materials shown on drawings or as schedule.
5.9.2 Asbestos ceiling shall be of mm thick asbestos cement sheets cut to
size. Joint and edges of ceiling shall be coved by h.w heading, 13mm x
38mm
unless otherwise shown.
5.9.3 Soft board ceiling shall be of 13mm thick soft board of termite proof
quality cut to sizes, and with joint details as shown on drawings. Soft board
shall be fized
to ceiling joists and spacers with galvanized clout nails
with heads punched in
and puttied over.
5.10 Ceiling Manholes
Cut and trim openings in the ceiling manholes to sizes and at the
positions
indicated in the ceiling plan or as altered on site.
6.0
WALL & FLOOR TILES
6.1
free from
General
Tiling shall be carried out by a specialist. Tiles shall be true to shape,
cracks, crazes and blemishes. Samples shall be submitted to the
Superintending Officer for approval.
6.2 Glazed Wall Tiles
6.2.1 Glazed wall tiles shall be white ceramic unless otherwise stated, and
from
approved manufacturer of size 105mm x 105mm x 6mm thick or other
approved.
6.2.2 Tiles shall be bedded and jointed with straight joints in cement and
sand
on a 12mm screed of cement and sand (1:) and pointed in
white
cement to match. Tiles shall be thoroughly soaked in water
immediately
before laying.
SPEC/12
6.3 Homogenous Floor Tiles
6.3.1 Homogenous floor tiles shall be 200mm x 200mm x 8mm thick ‘Sea
Cera’ or
from other approved manufacturers and of selected colours,
laid to an
approved pattern or sizes.
6.3.2 Skirting and risers shall be formed with the bottom course set at 45 to
from a
cove with the floor at treads. All angles shall be similarly
finished, cut and
mitred. Risers shall
also have rounded to
edges formed with curved tiles.
6.3.3 On completion all dirt and stains shall be cleaned off with hydrochloric
acid or
approved cleaner.
7.0
PAINTER
7.1 General
7.1.1 All paint used shall be form approved manufacturers and to be
delivered to the
in the maker’s containers with the seals, etc., unbroken.
During the execution
of the work, the Superintending Officer and agents
or manufacturer of the
repective paints shall have the right to obtain
samples of paints used on the site for test. Any work executed with
materials not in accordance with the requirements of the specification shall
be removed and work re executed as directed by the S.O at the contractor’s
expense.
7.1.2 All paintwork shall be carried out in accordance with manufacturers’
instruction,
and priming, undercoat and finishing coats shall be obtained
from the same
manufacturer. All external paintwork is to be perfectly dry
before the next coat
is applied.
7.2
Cleaning
The whole of the internal and external walls and ceiling including all
soffits,
parapets, etc., to thoroughly cleaned down, and all cracks to be
made good and the surfaces thoroughly wettad with a rubber hose before
being painted.
7.3
Painting to Woodwork
The whole of the external and internal woodwork to be painted, except
where
otherwise specified, shall be cleaned down, sandpapered,
knotted, stopped, primed with a coat of aluminium wood primer and one
undercoat then sand
papered and rubbed down again before painting of
two coats of approved gloss
enamel paint to the colour selected by the
Superintending Officer.
7.4
Painting to Iron Work
All ironwork shall be cleaned down and primed with a coat of red lead
oxide before fixing and painting one undercoat and two finishing coats of
approved
glass enamel paint after filing, to selected colours.
7.5
Painting to Galvanised Iron Work
All galvanized iron work shall be cleaned down and all grease removed
and primed with one coat of self etching primer suited for use with
galvanized iron
surfaces, before painting one undercoat and two finishing
coats of approved gloss enamel paint to selected colours.
SPEC/13
7.6
Cement Based Paints.
Unless otherwise specified, all walls, including r.c parapet walls,
beams,
columns, soffits, ceilings are to be well brished with two coats of
approved
water proof cement paint to selected colours.
7.7
Emulsion Paint
Where specified, surfaces shall be painted with two finishing coats of
approved
emulsion paint to selected colours. Where not specified as first
quality emulsion
paint, approved economical quality paint may be used.
The approval of the
Superintending Officer should first be obtained as
to the brand or paint
selected.
7.8
Epoxy paint
Where specified, surfaces shall be painted with two coats of approves
non toxic
epoxy resin based paint to selected colours.
8.0
PLUMBER
8.1 Scope of Work
8.1.1 Generally the work covers the following:8.1.2 All internal plumbing work within the building to supply and installation
of
distribution pipes, stop-cocks, valves and all other necessary
accessories.
8.1.3 All excavacation, compaction and backfilling for pipes.
8.1.4 Testing of mains, valves, pipes etc.
8.1.5 Flushing and sterilization of the whole plumbing installation.
8.2 Approved Contractors
8.2.1 The whole of the works shall be carried out by person registered with
the
relevant authorities and approved by the Superintending officer.
8.2.2 The general contractor shall be held responsible for the proper and
satisfactory execution and completion of the whole of the installation.
8.3
Materials and Workmanship
Except as otherwise specified, all materials and fitting shall comply
with their
relevant British Standard and in accordance with the current
regulations of the State Waterworks Department and the City by Law for
drainage, plumbing and sanitary installation.
8.4 Position of Fittings
8.4.1 The position of fittings, pipes etc, shall generally be as shown in the
drawings,
but the Superintending officer reserves the right to amend such
position.
8.4.2 Where alterations to position are made before the execution of the
works and where no extra labour or material are involved, the contractor
shall not be eligible for any extra payments.
8.5
of
as
Special purpose made fittings
The contractor shall provide and be responsible for obtaining the type
special or purpose made fitting, traps, pipes, and bends etc, required
necessary for the efficient working of the installation.
SPEC/14
8.6
Making Good
The contractor shall make good all holes, chases etc., in floors, wall
etc., in the course of carry out his work.
9.0
WATER SUPPLY INSTALLATION
9.1
Water Pipes
All supply, service and distribution water pipes shall be of galvanized
iron, Class C underground and ‘B’ above around to BS 1387:1957, unless
specified
otherwise, and of the dimensions as shown in drawings. All
pipes shall be
secured to the surface over which they run by means of
substantial and
adequate metal brackets.
9.2 Examination of Pipes
9.2.1 Every pipe shall be carefully examined an arrival at the site and any
defective
pipes shall not be used and shall not be used and shall be
segregated and
marked in a conspicuous manner.
9.2.2 After the pipes have been laid along the trench a final check shall
again be
made to put aside any pipes that may have been damaged
during laying such as cracks, chipping at ends, crushing of the side etc.
9.2.3 All pipes shall be kept free from earth, debris, superfluous cement and
other obstructions during laying and until completion of the whole works.
9.3 Provide all valves, stop cocks, etc.
9.3.1 Provide and fix all necessary stop valves, non return valves, stop
cocks, etc., of
adequate size as shown in drawings or as required.
9.3.2 All pipes mains shall be thoroughly flushed out and tested to the
satisfaction of
the State Water woks Department and the Superintending
Officer.
9.4
Flushing and sterilization
When the final connections have been made and the pipes have been
tested to the satisfaction of the Superintending Officer, all pipes shall
first be filled with water and thoroughly flushed out. They shall than be
fully charged and flushed with heavily chlorinated water. Sufficient
chemical should be used to give the water a does of 50 parts of
chlorine to one million parts of water. If ordinary ‘bleaching powder’ is
used, the proportions will be 1 kg of powder to 6000 litres of water;
the powder shall be mixed with water to a creamy consistency before
being added. If a proprietar brand of chemical is used, the proportions
should be as instructed by the manufacturers. All branches shall in
turn be filled with heavily chlorinated water until the chlorinated water
appears at their further ends. The whole supply shall remain charged
for at least three hours where upon the chlorinated water is flushed
out and replaced with pure main water. If and when required by the
Superintending Officer on site, laboratory tests shall be carried out to
prove that the main has been throughly disinfected. If sterilization is
found to be unsatisfactory, the contractor shall carry it out again.
SPEC/15
10.0 BAHAN KALIS AIR
10.1 BITUMINOUS MEMBRANE
10.1.1Ketebalan ‘Bituminous Membrane’ hendaklah sekurang-kurangnya
4mm.
Mempunyai lapisan jaringan penguat – reinforcement
fibre.
10.1.2Membuang dahulu bahan penebat yang lama dari bahagian-bahagian
sambungan konkrit dan dipasangkan semula dengan ‘sealant agent’
yang
baru.
10.1.3Mengikis keseluruhan lapisan bahan kalis air lama (jika ada) sehingga
ke paras
permukaan konkrit asal.
10.1.4
Meratakan permukaan yang terdapat kesan air bertakung.
10.1.5Memastikan permukaan adalah kering serta tiada kelembapan dari
dalam
konkrit. Tiada kerja pemasangan dibenarkan sekiranya
permukaan masih
basah atau lembab.
10.1.6Menggunakan ‘blow torch’ yang sesuai untuk membakar sehingga
permukaan
bawah cair sebelum dipasang lekat pada permukaan konkrit.
10.1.7Semua kerja haruslah mengikut spesifikasi bahan dan pengeluar yang
berkaitan.
NORMINAL
VALUE
143
27
105
-5
120
CHARACTERISTIC
STANDARD
UNIT
TOLERANCE
Softening point
Penetration at 25 0C
Penetration at 60 C
Cold Flexibility
Heat Flexibility
Impermeability
Water absorbtion
Water vapour permeability
Tensile strength
Ultimate longitudinal (cd) tensile
strength
Ultimate tranversal (md) tensile
strength
Ultimate longitudinal (cd)
elongation
Ultimate tranversal (cd) elongation
Tear resistance
Ultimate longitudinal (md) load
Ultimate tranverse (md) load
Thickness
Weight
Length
Width
Surface Finishing
ASTM D 36/76
ASTM D5-73
ASTM D5-73
UNI 8202/15
UNI 8202/18
UNI 8202/21
UNI 8202/22
UNI 8202/23
UNI 8202/8
C
dmm
dmm
0
C
0
C
±5
±5
± 20
%
<
>
1
45000
860
± 20 %
540
± 20 %
39
%
± 15 ass.
45
%
± 15 ass.
0
N/5
cm
N/5
cm
UNI 8202/9
UNI
UNI
UNI
UNI
8202/6
8202/7
8202/3
8202/4
Lower 1
Top 2
N
N
Mm
Kg/m
m
m
≥
130
≥
140
≥
4
±5%
±5%
10
± 0.5 %
1
±1%
Torch on film
Slate chips
SPEC/16
10.2 AKRILIK (Acrylic)
10.2.1
Berasakan akrilik (Acrylic Base)
10.2.2
Mempunyai lapisan yang berterusan apabila disapukan tanpa
menampakkan sambungan.
10.2.3
Mampu
pemanasan atau
gam dan sebagainya.
melekat
pada permukaan konkrit tanpa perlu
pembakaran atau bahan pelekat lain seperti
10.2.4
Tahan pada perbezaan suhu yang tinggi (-20 0C hingga 80 0C).
10.2.5
Anti kulat.
10.2.6
Tahan dedahan sinaran Lampu Ungu (UV)
10.2.7
lapisan.
Kalis air tetapi mampu melepaskan kelembapan dari bawah
Tidak akan mengelembong atau mengelupas.
10.2.8
telusmikro
Boleh
10.2.9
disapukan
dengan banyak lapisan
Impicroporus paint.
cat
berwarna
Tiada mengandungi bahan bitumen atau seumpamanya.
10.2.10
Tidak toksik – Tidak menimbulkan kesan keracunan dan
sampingan
dari permukaan yang telah disapu lapisan bahan
kalis air tersebut.
10.2.11
Boleh digunakan ke atas permukaan bergalvani, konkrit, simen
asbestos, pvc, polyester, jubin seramik dan sebagainya.
10.2.12
Tiada tindakbalas kimia dengan larutan asid atau alkali (larutan
sehingga 10% kepekatan)
10.2.13
alam.
1.
Bahan-bahan haruslah tidak akan memberi kesan pencemaran
Komposisi Bahan Kalis Air
Binder
Pigment
Pelarut
2.
3.
4.
Bahan Penebat Penyambung Konkrit
Sealant
Lapisan Jaringan Penguat
Jejaring serat kaca (fibre glass netting)
Jaminan Ketahanan Bahan & Mutu Kerja
Catitan
‘Acrylic Copolymer’
Titanium
Oksida
mineral
Air
‘Sealing
Agent’
bersesuaian
5 tahun
dan
yang
SPEC/17
10.3 BAHAN PENUTUP SAMBUNGAN (EXPANSION JOINT)
Ciri-ciri bahan-bahan yang digunakan haruslah seperti berikut:10.3.1
Kalis air sepenuhnya.
10.3.2
Kekuatan daya ikatan yang sangat baik.
10.3.3
Bebas dari bahan pelarut.
10.3.4
Tidak mengandungi bahan toksik
10.3.5
Tindak balas yang sama terhadap air biasa atau air masin.
10.3.6
Tahan serangan biologi
10.3.7
Mampu mencegah dan menahan proses pengaratan.
10.3.8
Boleh lentur (flexible) dan mempunyai daya regangan yang
baik.
10.3.9
Kekuatan yang tinggi dan keboleh telapan (permeability) yang
rendah.
10.3.10
Tidak akan melendut atau kendur jika digunakan sama ada
dalam
keadaan menegak atau melintang.
10.3.11
Tahan cuaca serta tidak akan luntur atau luput dengan usia.
10.3.12
Boleh digunakan terus. Tidak perlu bahan asas atau ‘primer’ lain
untuk
sebelum digunakan.
10.3.13
Kekuatan regangan (tensile strength) tidak kurang seperti
berkut:% pemanjangan pada 20 oC = 0.15 – 0.18 N/mm2
100 % pemanjangan pada 20 oC = 0.2 – 0.3 N/mm2
10.3.14
Julat suhu untuk aplikasi: 5 oC – 70 oC
10.3.15
Julat suhu untuk penggunaan: -30 oC hingga 70 oC
10.3.16
Jaminan ketahanan oleh Pengeluar: Tidak kurang 5 tahun.
Prosedur Kerja:



Rongga sambungan sedia ada mestilah dibersihkan terlebih dahulu
dengan mengeluarkan ‘sealant’ dan ‘packer rod’ lama.
Semua ruang sambungan mestilah dipastikan tiada kebocoran
sebelum ditutup dengan bahan yang baru.
Pemeriksaan dan ujian terhadap kebocoran mestilah dilakukan
sekurang-kurangnya selama satu minggu untuk memastikan tiada lagi
kebocoran.
Kontraktor hendaklah memberi jaminan sekurang-kurangnya setahun
dari tarikh siap kerja.
10.4 LAPISAN ‘CEMENTITIOUS WATER PROOFING COATING’ UNTUK
PERMUKAAN KONKRIT DAN BATA.
10.4.1
Bahan berkenaan mestilah tahan kepada dedahan cuaca,
kelembapan
yang berterusan serta elemen-elemen yang aggresif
sama ada secara
sentuhan terus atau tidak.
10.4.2
Mampu melepaskan kelembapan dari bahagian dalam ke luar.
10.4.3
Mampu melekat kuat pada permukaan berongga (porous).
10.4.4
Tahan tindak balas kimia dari larutan air yang tercemar atau
kesan
tindak balas micro organisma, kulat, lumut dan
cendawan.
10.4.5
Tidak menyebabkan kesan toksik.
10.4.6
Sesuai untuk permukaan konkrit dan bata.
10.4.7
Jaminan Bahan : Tidak kurang dari 5 tahun.
SPEC/18
Maklumat Teknikal
Compressive
40 N/mm2 (7days)
Strenght
48 N/mm2 (28days)
ASTM C – 109
C/F cement slurry coat
= 18
N/mm2 (28days)
Tensile
1.75 N/mm2 (7days)
ASTM C – 109
3.0 N/mm2 (28days)
Flexural
2.5 N/mm2 (7days)
ASTM C – 343
Strength
N/mm2 (7days)
Hardness
50
Artificial Weathering
No sign of chalking, ASTM D – 822/G23
scaling or blistering after
5000 hours expose
Pot life (30)
40 minutes
Mixed density
1.60 kg / litre
SHORE D
(brushable consistency)
10.5 CAT EPOKSI (EPOXY RESIN BASED)
Ciri-ciri bahan haruslah seperti berikut :10.5.1
10.5.2
corrosion
10.5.3
10.5.4
dan
10.5.5
10.5.6
Boleh digunakan ke atas permukaan konkrit dan logam.
Tiada tindak balas kimia dan tahan dari reput (chemical &
resistant).
Menghasilkan kemasan yang licin dan berkilat.
Sesuai digunakan pada tangki air, tempat memproses makanan
sebagainya.
Lapisan epoksi yang telah kering tiada memberi toksik terhadap
sentuhan air minuman.
Mendapat pengiktirafan dari NWC/WRC (UK) atau mana-mana
organisasi antarabangsa yangsetaraf.
SPEC/19
Prosedur Kerja:10.5.7
dan
10.5.8
‘degreases’
10.5.9
10.5.10
kemas dan
10.5.11
10.5.12
Permukaan yang hendak disapukan hendaklah bebas dari kulat
kotoran habuk serta kering.
Kesan gris dan minyak hendaklah dicuci dengan bahan
yang sesuai diikuti dengan pancutan air.
Campuran haruslah dikacau sehingga sebati.
Lapisan pertama dengan berus seharusnya dibuat dengan
sama rata.
Lapisan kedua hendaklah disapukan sekurang-kurangnya 6 jam
selepas lapisan pertama.
Kontraktor hendaklah mengikut peraturan pihak pengeluar.
10.6 ‘PRESSURE GROUTING’ UNTUK KEBOCORAN SILING KONKRIT
Ciri-ciri bahan-bahan yang digunakan haruslah seperti berikut :10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.6.6
10.6.7
Kalis air sepenuhnya.
Kekuatan daya ikatan yang sangat baik.
Bebas dari bahan pelarut.
Tidak mengandungi bahan toksik.
Tindakbalas yang sama terhadap air biasa atau air masin.
Tahan serangan biologi.
Mampu mencegah dan menahan proses pengaratan.
Prosedur Kerja:10.6.8
Kerja-kerja membaiki kebocoran konkrit hendaklah dengan
keadaan
suntikan bahan kimia system urethane (MDI-based) yang
akan
bertindak mengembang apabila terkena air dan
kelembapan.
10.6.9
Bahan-bahan tersebut mestilah disuntik melalui injap sehala
yang
ditanam ke dalam konkrit pada sudut 45 dengan jarak
tidak lebih 6”
antara satu dengan yang lain dan di pam masuk
dengan tekanan yang
bersesuaian (200 bar) sehingga mencapai
tekanan yang stabil.
10.6.10
Pada lokasi yang terdapat kesan kebocoran yang kuat dan
berterusan
‘catalyst’ harus digunakan untuk meningkatkan ‘Gel
Time’.
10.6.11
Pemeriksaan dan ujian terhadap kebocoran mestilah dilakukan
sekurang-kurangnya selama satu minggu untuk memastikan
tiada lagi
kebocoran.
10.6.12
Bahan untuk suntikan hendaklah menepati piawaian N84/532-7723.
10.6.13
Semua prosedur kerja haruslah menepati kehendak pengeluar
dan
kontraktor hendaklah memberi jaminan sekurang-kurangnya
setahun
dari tarikh siap kerja.
SPEC/20
10.7 KERJA ‘GROUTING’ UNTUK KEROSAKAN STRUKTUR KONKRIT.
Ciri-ciri bahan-bahan yang digunakan haruslah seperti berikut:10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
10.7.7
Kalis air sepenuhnya.
Kekuatan daya ikatan yang sangat baik.
Bebas dari bahan pelarut .
Tidak mengandungi bahan toksik.
Tindakbalas yang sama terhadap air biasa atau air masin.
Tahan serangan biologi.
Mampu mencegah dan menahan proses pengaratan.
Shrinkage
Creepage under load of 500 bars at 2
hours
Adhesion to steel rod
Sweating, plastic or fluid consistency
March Cone Flow, jet dimension
12.5mm, fluid consistency
:
:
0
0 (elastic deformation)
:
:
:
> 100 bars
0
15 secs
Chemical resistance
:
Capillary absorption
Elastic modulus
:
:
Very good resistance to water,
oils and greases
0.2 g/cm2
20,000 Mpa/cm2
Prosedur Kerja:-
10.7.8
Kontraktor mestilah memeriksa untuk mengenal pasti dahulu
tempat
yang mengalami kerosakan pada strukturnya.
10.7.9
Bahagian konkrit yang rosak dan lemak mestilah dikeluarkan
dengan
mengetuk dan sebelum disapukan dengan bahan
pencegah karat
sebanyak 2 lapisan.
10.7.10
Tambahan besi tetulang mengikut saiz asal mestilah dibuat
sebleum
kerja-kerja menampal dilakukan.
10.7.11
Pemeriksaan dan ujian terhadap kebocoran mestilah dilakukan
sekurang-kurangnya selama satu minggu untuk memastikan
tiada lagi
kebocoran.
10.7.12
Kontraktor hendaklah memberi jaminan sekurang-kurangnya
setahun dari tarikh siap kerja
10.7.13
Bahan yang digunakan haruslah menepati piawaian NFP 18-800
dan NFP 18-821 atau yang setaraf.
SPEC/21
11.0 KERJA-KERJA MENGECAT
11.1 Pendahuluan
Cat-cat hendaklah dihantar ke tapak bina dalam bekas asal yang berlakri dari
pembuat yang belum dibuka dan hendaklah digunakan mengikut peraturan
pembuat.
Cat-cat tidak boleh dicampuri dengan bahan-bahan lain dan mana-mana cat yang
telah rosak mutunya tidak boleh digunakan dan hendaklah dibawa keluar dari
tapak bina.
Kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan jenis cat kemasan yang hendak
digunakan untuk kerja pada permukaan yang terdedah hendaklah sepertimana
yang dinyatakan dalam 'Jadual Kemasan Cat' yang dilampirkan selepas daripada
ini.
Warna-warna dan kecerahan warna cat hendaklah sepertimana yang dipilih oleh
Pegawai Projek dan cat asas, cat alas dan cat kemasan hendaklah dari kecerahan
warna yang berlainan yang telah diluluskan dan hendaklah daripada pembuat yang
sama.
Kerja mengecat hendaklah dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dan perkakas
atau alat-alat yang bersesuaian sahaja digunakan.
Kerja mengecat tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang boleh menjejaskan
mutu kerja mengecat.
Semasa mengecat, langkah-langkah hendaklah
pengotoran atau kerosakan kepada kerja lain.
diambil
untuk
mengelakan
Permukaan yang hendak dicat hendaklah kering, bebas dari kotoran minyak, gris
cat lama yang mengelopak dan dari semua bahan lain yang boleh merosakkan.
Semua keretakkan hendaklah ditoreh dan disumbat serta semua lubang dan lekuk
ditampal.
Kecuali jika selainnya ditentukan di dalam peraturan pembuat setiap lapisan cat
yang disapu ke atas permukaan kayu atau permukaan logam hendaklah dibiarkan
kering dan seterusnya digosok secara ringan dengan kertas pasir sebelum lapisan
selanjutnya disapu. Sebarang kotoran atau habuk di permukaan cat hendaklah
dibersihkan sebelum lapisan seterusnya disapu.
Semua cat asas untuk komponen-komponen berangka yang dibuat di worksyop
hendaklah disapu di worksyop tersebut.
Permukaan yang siap hendaklah seragam dari segi kemasan dan warna dan bebas
daripada tanda-tanda berus atau lain-lain kecacatan.
Contoh cat yang disapu yang menunjukkan setiap jenis warna cat untuk digunakan
hendaklah disediakan oleh Kontraktor apabila dikehendaki oleh Pegawai Projek.
11.2 Mengecat Permukaan Baru
Sebelum permukaan baru dicat, semua buku kayu hendaklah ditutupi dengan
pembuku kayu dan semua lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal
SPEC/22
dengan campuran timah putih dan dempul (1:3) dan hendaklah dicat dengan asas
kayu aluminium dan diberus dengan sempurna pada permukaan kayu tersebut.
Permukaan yang telah disediakan hendaklah dicat dengan satu lapis cat alas dan
kecuali jika selainnya ditentukan hendaklah diakhiri dengan dua lapisan cat kilat
enamel.
Tiap-tiap lapis cat yang terdahulunya hendaklah dibiarkan kering
sepenuhnya dan digosok secara ringan dengan kertas pasir halus dan dibersihkan
sepenuhnya sebelum lapisan cat yang berikutnya disapu.
Semua permukaan kayu yang bertumpu dengan konkrit atau kerja batu-bata
hendaklah disapu dengan cat asas sebelum dipasang atau dicantumkan.
Semua alat pintu tingkap melainkan ensel hendaklah ditanggalkan sebelum kerja
mengecat dimulakan dan kemudiannya hendaklah dipasang semula dengan teliti.
Kecuali jika selainnya ditentukan, semua permukaan kayu berketam yang terdedah
hendaklah dicat sepertimana yang telah ditentukan sebelum daripada ini.
11.3 Mengecat Semula Permukaan Lama
Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan itu masih baik, ianya hendaklah digosok
dengan kertas pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh Pegawai
Projek. Kemudian ianya disapu dengan satu lapis cat asas dan diikuti dengan dua
lapis cat kilat enamel kecuali jika selainnya ditentukan. Di mana permukaan cat
didapati retak dan kelupas,
keseluruhan
cat
tersebut hendaklah
ditanggalkan dengan cara membakar atau pun dengan menggunakan pelucut cat
sepertimana yang diluluskan oleh Pegawai Projek.
Kemudiannya permukaan
tersebut hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan satu lapis cat
asas aluminium untuk kayu dan disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel.
11.4 Mengecat Permukaan Baru Keluli dan Besi
Permukaan-permukaan yang hendak dicat hendaklah dibersihkan dan bebas
daripada karat, keruping, minyak, gris, kotoran dan habuk. Satu lapis cat asas
logam yang diluluskan hendaklah disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Paip
kotoran dan paip liang udara hendaklah dicat dengan cat asas seperti di atas dan
disapu dengan dua lapis cat bitumen yang diluluskan.
11.5 Mengecat Semula Permukaan Lama Keluli dan Besi yang Lama
Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaannya masih baik, ianya hendaklah digosok
dengan kertas pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh Pegawai
Projek dan di mana perlu cat asas hendaklah disapu. Kemudian satu lapis cat alas
hendaklah disapu dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis
cat kilat enamel. Sekiranya cat lama berada di dalam keadaan yang buruk,
keseluruhan cat lama tersebut hendaklah ditanggalkan dengan menggunakan
pelucut cat yang diluluskan atau dengan mengikis mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh Pegawai Projek. Permukaan itu hendaklah dibersihkan dengan
sempurna dan kemudiannya disapu dengan satu lapis cat asas logam, satu lapis cat
alas dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat
enamel
SPEC/23
11.6 Mengecat Permukaan Baru Besi Bergalvani
Di mana kerja mengecat besi bergalvani yang baru ditentukan, permukaannya
hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam punaran sendiri yang cepat
kering dan diikuti dengan satu lapis cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan,
hedaklah disudahi dengan dua lapis cat enamel.
11.7 Mengecat Semula Permukaan Lama Besi Bergalvani
Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan tidak berkakis, ianya hendaklah digosok
secara ringan dengan kertas pasir dan semua kotoran, minyak dan gris hendaklah
dibersihkan dengan membasuh menggunakan pelarut yang diluluskan. Selepas
permukaan itu kering, ianya hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam
yang diluluskan diikuti dengan satu lapis cat alas dan kecuali jika selainnya
ditentukan, disudahi dengan dua lapis cat kilat enamel. Sekiranya permukaan
telah berkakis, keseluruhan cat yang sedia ada hendaklah ditanggalkan dengan
menggunakan pelucut cat yang diluluskan atau dengan mengikis sepertimana yang
diluluskan oleh Pegawai Projek.
Apabila permukaan telah dibersih dengan
sepenuhnya, ianya hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas logam yang
diluluskan, satu lapis cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan, disudahi
dengan dua lapis cat kilat enamel.
11.8 Mengecat Permukaan Baru
Permukaan berlepa/batu yang baru hendaklah dibiarkan kering dengan
sepenuhnya dan dibersihkan dan bebas dari habuk, kotoran, percikan lepa dan
sebagainya. Bagi dinding lama yang belum bercat, sebarang cendawan, lumut dan
tumbuh-tumbuhan hendaklah juga ditanggalkan. Permukaan yang sudah dibersih
itu hendaklah disapu dengan satu lapis cat asas kalis serap perintang alkali yang
diluluskan dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.
11.9 Mengecat Semula Permukaan Lama
Di mana mengecat semula permukaan lama ditentukan, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika permukaan lama masih dalam keadaan baik, permukaan
tersebut hendaklah dibasuh dan disapu dengan dua lapis cat emulsi.
Jika
permukaan cat lama telah rosak atau berkapur, cat tersebut hendaklah
ditanggalkan dengan mengikis dan kemudiannya permukaan tersebut dibasuh.
Semua keretakkan dan lain-lain kecacatan hendaklah diperbaiki dan
permukaannya dibiarkan kering sepenuhnya.
Kemudian permukaan tersebut
hendaklah disapu dengan satu lapis cat kalis serap perintang alkali yang diluluskan
dan diikuti dengan dua lapis cat emulsi.
Permukaan yang hendak disudahi tanpa berlapik seperti kerja bata muka, kerja
konkrit muka atau batu-bata dan sebagainya hendaklah dibersihkan sepenuhnya,
kering, bebas dari gris, habuk dan bahan-bahan terurai atau kelupas. Permukaan
itu kemudiannya hendaklah dirawat dengan cecair jernih pencegah air yang
berasaskan silikon yang diluluskan dan menepati Piawaian British B.S. 3826 dan
digunakan mengikut peraturan pembuat.
Cecair tersebut hendaklah disapu
dengan berus dalam dua lapisan pada keseluruhan permukaan serta celahcelahnya.
SPEC/24
11.10 Permukaan Chipboard
Sebelum mengecat semula lubang paku, retak dan sebagainya hendaklah ditampal
dengan campuran timah putih dan dempul (1:3).
Permukaannya hendaklah
licinkan dengan mengguna kertas pasir halus dan dibersihkan daripada debu. Di
mana permukaan hendaklah dikemaskan dengan cat enamel, satu lapis cat asas
dan dua lapis cat kemasan daripada jenis kilat enamel hendaklah digunakan. Jika
permukaan hendaklah dikemaskan dengan cat emulsi, dua lapisan cat tersebut
hendaklah digunakan.
Di mana mengecat semula permukaan lama chipboard
yang telah dikemaskan dengan cat enamel dikehendakki, cara-cara berikut
hendaklah dipatuhi. Jika cat asal itu masih elok, ianya hendaklah digosok dengan
kertas pasir halus mengikut sepertimana yang diluluskan oleh Pegawai Projek.
Kemudian satu lapis cat asas hendaklah disapu diikuti dengan dua lapis cat kilat
enamel.
Di mana keretakkan atau kelupas telah berlaku, keseluruhan cat yang asal
hendaklah ditanggalkan dengan cara membakarnya mengikut sepertimana
diluluskan oleh Pegawai Projek.
Permukaan itu kemudiannya hendaklah
dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan satu lapis cat asas dan
dikemaskan dengan dua lapis cat kilat enamel. Di mana mengecat semula
permukaan lama chipboard yang telah dikemaskan dengan cat emulsi
dikehendakki, permukaan itu hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu
dengan dua lapis cat emulsi.
11.11 Permukaan Kepingan Serau/Kepingan Keras
Sebelum mengecat kepingan serau/kepingan keras, semua lubang paku dan
sebagainya hendaklah ditampal dengan dempul yang diluluskan. Permukiaan itu
kemudiannya hendaklah disapu dengan dua lapis cat emulsi kecuali jika selainnya
ditentukan.
11.12 Permukaan Kepingan Kayu Simen
Permukaan yang hendak dicat hendaklah digosok secara ringan dengan kertas
pasir dan sebarang habuk hendaklah disapu dari permukaan dengan kain kasar
yang bersih. Sebarang sebatian yang digunakan untuk menampal hendaklah dari
jenis perintang alkali.
Sebelum mengecat, permukaan yang hendak dicat itu hendaklah bersih dan bebas
dari debu. Permukaan itu kemudiannya hendaklah disapu dengan dua lapisan cat
emulsi. Cara yang sama hendaklah diikuti bila mengecat semula permukaan cat
lama.
Permukaan kayu bahagian atas meja makmal yang hendak dicat hendaklah
disediakan sebagaimana dihuraikan sebelum ini untuk permukaan kayu.
Permukaan itu kemudiannya hendaklah disapu dengan satu lapisan cat asas
aluminium untuk kayu diikuti dengan satu lapis cat asas perintang kimia yang
diluluskan dan dikemaskan dengan dua lapis cat enamel perintang kimia yang
diluluskan dan digunakan mengikut peraturan pembuat.
Di mana mengecat semula permukaan kayu bahagian atas meja makmal
dikehendakki, permukaan itu hendaklah digosok secara ringan dengan kertas
halus. Permukaan itu kemudiannya hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan
disapu dengan satu lapis cat asas perintang kimia yang diluluskan diikuti dengan
satu lapis cat kilat enamel perintang kimia.
SPEC/25
11.13 Memvarnis Permukaan Baru
Permukaan yang hendak disapu dengan varnis hendaklah dilicinkan dahulu dengan
kertas pasir halus dan semua celah-celah, lubang-lubang dan sebagainya, jika ada
hendaklah dipadat dengan tepung peputih yang diluluskan. Permukaan hendaklah
bersih, kering, bebas dari habuk, kotoran dan lilin sebelum disapukan varnis.
Kecuali jika selaninya diluluskan, permukaan tersebut hendakalah disapukan
dengan lapis bancuhan varnis yang diluluskan dan digunakan mengikut peraturan
pembuat. Di mana bahan-bahan yang tidak berpaten dibenarkan untuk diguna,
bancuhan varnis hendaklah mengandungi minyak spirit, syelek dan gandam yang
diluluskan lapisan pertama dan diikuti dengan satu lapis bancuhan yang diluluskan
terdiri daripada pencair dan sampang. Bancuhan ini hendaklah keseluruhannya
dari campuran yang seragam. Kecuali jika selainnya ditentukan, lapisan kemasan
hendaklah berkilat.
11.14 Memvarnis Semula Permukaan Lama
Di mana memvarnis semula ditentukan, permukaan lama hendaklah dikikis
sepenuhnya untuk menanggalkan varnis yang sedia da. Permukaan tersebut
kemudiannya hendaklah dilocinkan dengan kertas pasir halus, dibersih, kering dan
bebas dari habuk, kotoran dan lilin, dan ianya hendaklah disapu dengan varnis
sepertimana yang telah dihuraikan terdahulu daripada ini untuk permukaan baru.
Semua peranca, alat-alat dan kelengkapan yang diperlukan untuk menjalankan
kerja tersebut hendaklah dibekalkan oleh kontraktor.
Keseluruhan dinding luar dan dalam serta siling termasuk semua kawasan tangga,
tampang bawah (soffits), verandah, dinding cucur atap atau tembok (parapets)
dan sebagainya, hendaklah dibersihkan dan segala keretakkan hendaklah dibaiki.
Semua kerosakan simen lepaan hendaklah dipecahkan dan diperbaiki dengan
lepaan simen yang sama jenis seperti asal sebelum dicat semula.
Permukaan cat lama yang telah terkopek hendaklah dikikis dan dibersihkan dengan
alat pancutan air berkuasa tinggi (high pressure water jet).
Kerosakan jenang-jenang tingkap dan pintu hendaklah diganti baru seperti biasa.
Kerja-kerja memindahkan barang-barang yang terdapat berhampiran dinding dan
meletakkan semula ke tempat asal dengan sempurna.
Setelah selesai kerja mengecat, semua tanda cat yang tertinggal dan terkena
kepada kepada kaca, lantai, jubin, kipas siling, lampu dan lain-lain permukaan
hendaklah ditanggalkan. Apa-apa kotoran dan tanda ke atas kerja mengecat yang
telah siap hendaklah ditanggalkan dan dicat semula mengikut sepertimana yang
diluluskan oleh Pegawai Projek.
Semua cat yang hendak digunakan hendaklah dibekalkan oleh pembuat-pembuat
yang diluluskan/dipersetujui.
Senarai gred dan pembuat-pembuat cat yang
diluluskan hendaklah sepertimana yang dilampirkan di spesifikasi ini. Jenama cat
yang digunakan hendaklah sepertimana yang dicatatkan oleh Kontraktor semasa
menyediakan tender atau sebutharga dan dipersetujui oleh Pegawai Projek. Mutu
cat minyak/enamel hendaklah menepati Piawaian Malaysia M.S. 130 dan mutu cat
emulsi hendaklah menepati Piawaian Malaysia M.S. 139.
SPEC/26
12.0 MENGGALI TANAH
Menggali tanah hendaklah mengikut ukuran tepat yang dikehendaki sahaja.
Sekiranya digali lebih daripada yang dikehendaki, kontraktor mestilah menimbus
kembali dengan tanah, batu atau konkrit dengan tidak mendapat sebarang bayaran
tambahan.
Harga menggali tanah adalah termasuk harga membersihkan kawasan yang hendak
digali, menimbus serta memadatkan tanah ke dalam lubang dan membuang tanah
yang berlebihan dan meratakannya di tempat yang dikehendaki.
Harga menggali juga adalah termasuk harga mengeluarkan air yang bertakung
misalnya air hujan atau lumpur dengan cara menimba atau mengepam serta
menupang tebing parit dengan papan dan kayu.
13.0 PAIP NAJIS
Paip-paip najis tembikar yang digunakan hendaklah yang terbaik, tidak meresap
atau retak. Paip-paip besi tuangan hendaklah mengikut syarat-syarat B.S. 437 dan
siku, sambung dan lain-lainnya mengikut syarat-syarat B.S. 1130.
Lebar parit untuk pemasangan paip najis hendaklah sekurang-kurangnya 12" lebih
daripada lintang paip yang hendak ditanam. Harga menggali parit ini hendaklah
termasuk upah
menimba
air bertakung, menupang tebing parit, menimbus
parit serta memadatkannya dan membuangkan tanah yang berlebihan.
14.0 LONGKANG
Konkrit di longkang-longkang adalah jenis (1:2:4-20mm). Harga longkang dan
memasang termasuk harga menimbus balik tanah. Harga "membuka serta
membuang" termasuk harga memperbaiki yang rosak di sekelilingnya dan mengisi
parit dengan tanah atau meratakan tanah ke aras (level) yang baru. Harga
"membekal dan memasang" termasuklah harga memperbaiki yang rosak di
sekelilingnya, meratakan tanah ke aras yang baru, mengisi tanah dan
membetulkan taupan longkang ini dengan longkang lama dihujungnya.
15.0 TUKANG BATU BATA
Batu-bata yang hendak digunakan itu hendaklah direndam di dalam air setengah
jam sebelum digunakan. Dinding batu-bata yang baru dibuat hendaklah dilindungi
dari cahaya matahari selama 24 jam.
Harga-harga dinding batu-bata termasuklah harga batu-bata yang terbuang dan
segala upah seperti memotong, membuat lubang, lurah dan lain-lain lagi.
16.0 TUKANG JUBIN DAN LEPA
Simen mestilah seperti mana yang dihuraikan di dalam "TUKANG KONKRIT". Pasir
mestilah daripada batu-batu yang telah dipecahkan atau pasir biasa yang bersih,
keras dan terhindar daripada benda-benda yang melekat serta sesuai pula
mengikut peraturan B.S. 1199.
Mortar simen atau lepa (plaster) mestilah mengandungi satu bahagian simen dan
tiga bahagian pasir (1:3) dalam kiraan padu dan dicampurkan seperti mana yang
telah dinyatakan di dalam "TUKANG KONKRIT"
SPEC/27
Pengubinan dan lepekan mestilah mengandungi satu lapisan mortar yang
bersesuaian dengan tebal yang dikehendaki dan disudahi dengan permukaan rata
dan licin.
Jubin 'mosaic' mestilah mengandungi genting 'mosaic' 'semivitreous'.
Jubin dinding gerlis berukuran 150mm x 150mm x 12mm atau 108mm x 108mm x
5mm dari bahan yang terbaik seperti mana yang dikehendaki. Semua gentinggenting yang membulat tepinya melengkuk di bahagian tengah dan lain-lain
mestilah sejajar dengan genting dinding dalam semua keadaan.
Semua jubin mestilah tepat ukurannya dan bebas dari kerosakan serta mestilah
dipadat kemaskan dengan mortar simen (1:3). Semua sambungan genting-genting
mestilah ditutup dengan mortar simen dan simen putih.
Mortar pemudah adun (plasticiser) yang diarahkan untuk dicampurkan dengan
sebarang mortar atau lepa hendaklah daripada buatan yang diluluskan oleh
Jurutera Penguasa dan digunakan menurut peraturan daripada pihak pengeluarnya.
Mortar dan lepa itu hendaklah mengandungi simen dan pasir dalam kadar yang
diarahkan oleh Jurutera Penguasa.
Kadar harga untuk lepaan, lepekan, perataan dan mengubin termasuk menggaris
permukaan kerja batu dan konkrit sebagai kekunci (semua alat sementara untuk
menentukan rata), kayu penutup sambungan (fillet) dan lain-lain, kerja-kerja di
bahagian yang membonjol dan membaiki semua kerja yang rosak dalam
menjalankan kerja-kerja yang tersebut di atas.
Kadar harga untuk jubin-jubin termasuk semua alat-alat sementara untuk
menentukan rata kayu penutup sambungan dan kerja-kerja di bahagian sempit,
memotong dan benda-benda yang terlebih. Kadar harga untuk kambi adalah juga
termasuk semua sudut-sudut persimpangan dan hujungan.
17.0 TUKANG KONKRIT (CONCRETOR)
Simen hendaklah dari simen 'Portland' dari jenis yang diluluskan.
Jurutera
mempunyai kuasa untuk membuat ujian kepada simen yang difikirkan perlu.
Pasir hendaklah dari pasir sungai yang bersih yang tidak bercampur kotoran atau
lumpur dan yang telah bertapis. Batu-batu kasar hendaklah dari pecahan batu
mengikut saiz yang diluluskan oleh Jurutera.
Harga konkrit termasuk menutup konkrit yang basah dengan guni atau kain untuk
melindingi daripada cahaya matahari, angin dan hujan dan gegaran semasa ia
belum keras. Ianya juga termasuk upah memotong atau membuat lubang untuk
paip, serta membuat lurah dan lain-lain.
18.0 TETULANG UNTUK KONKRIT
Segala bar tetulang hendaklah mengikut syarat-syarat yang dikehendaki dalam
B.S.785. Tetulang hendaklah diikat dengan wire 1.6mm tebal.
Segala tetulang hendaklah tidak berkarat, atau berminyak dan tetulang yang kotor,
ini hendaklah dikeluarkan dari tempat pekerjaan.
SPEC/28
19.0 HADKOR
Hadkor digunakan untuk meninggikan tempat yang rendah dan juga di bawah
lantai konkrit. Ia hendaklah dari bahan-bahan yang keras dan kering seperti batu,
batu bata yang pecah, konkrit dan lain-lain.
Harga hadkor adalah termasuk harga membekal dan membawa ke tapak bina,
menghampar dan meratakan, menyiram, memadat dan memampat ketebalan yang
dikehendaki dalam lapisan tidak melebihi 225mm setiap satu dan dikedap di
atasnya dengan pasir untuk menerima konkrit.
20.0 ACUAN KONKRIT (FORMWORK)
Segala acuan konkrit hendaklah diperbuat dari kayu yang baik dan dipasang
dengan lurus dan kuat serta tahan untuk menahan berat konkrit, mesin dan orangorang bekerja di atasnya. Sambungan-sambungan hendaklah diperbuat dengan
rapat supaya konkrit yang masih cair itu tidak meleleh ke bawah. Kebenaran
daripada jurutera hendaklah diminta sebelum acuan konkrit ini boleh dibuka.
Harga-harga acuan konkrit termasuklah harga menyapu dengan minyak atau kapur
kepada muka yang bertemu dengan konkrit itu jika dikehendaki. Harga ini juga
termasuk harga kayu penyokong, bol kayu-kayu yang terbuang dan upah
memotong, mengerek, memasang dan membuka semula apabila konkrit itu sudah
keras kelak.
21.0 KAYU
Kesemua kayu yang digunakan hendaklah mengikut senarai berikut melainkan
dicatitkan:
Kumpulan Kelas 'A' - Cengal, Balau, Kempas, Kulim
Kumpulan Kelas 'B' - Merbau Resak, Tembusu, Keruing, Kapor, Merawan,
Keledang, Mengkulang
Kumpulan Kelas 'C' - Meranti, Nyatoh, Bintangor, Durian, Kedondong,
Merbawa
Kumpulan Kelas 'D' – Geronggong
Kesemua kayu hendaklah daripada yang terbaik, kering dengan sempurna dan
dibumbu dengan sempurna, bersih dari sebarang getah, retak-retak, penjuru yang
susut, simpulan yang besar, longgar dan bengap dan dari sebarang keburukan
yang lain
Pemborong-pemborong
hendaklah
menggantikan
kesemua
kayu
yang
membengkok, memutar atau yang melahirkan sebarang kecacatan yang lain
dengan perbelanjaan sendiri.
Harga-harga untuk kesemua kayu termasuk juga memotong, menetak, menggerek,
memberam, memasang, merapeh, merencong, melekap, melubang dan menubing,
menanggam, menyekaf (scarfing), membaji, siku lidah, pinggir yang dirambahkan
dan dibulatkan, kayu-kayu pendek berbentuk sudut-sudut, cabang-cabang,
tanggam kepada bata serta bujaran-bujaran pendek dan pekerjaan lain-lain yang
serupa.
Harga-harga itu hendaklah termasuk juga kesemua paku, pacang-pacang, peretap,
gam, timah merah dan putih dan sokongan-sokongan sementara.
SPEC/29
22.0 PINTU
Semua pintu diukur hingga penghabis tebal ke atas stail (stile) dan penutup.
23.0 BUMBUNG
Genting-genting tanah liat dan konkrit mestilah dari jenis dan kualiti yang
dikehendaki seperti yang ditetapkan oleh Jurutera, seturut dalam ukuran, bentuk,
warna, bunyi dan tidak ada sebarang kerosakan seperti pecah, retak, patah pada
penjuru dan lubang-lubang. Genting-genting hendaklah dipasang mengikut arahan
yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar genting tersebut. Setiap genting
dalam selang barisan hendaklah diikatkan kayu beroti bumbung dengan kawat
sadur zink berdiameter 1.2mm atau dipakukan kepada kayu beroti itu dengan paku
zink tolok berdiameter2.5mm x 45mm panjang seperti yang dikehendaki.
Semua genting-genting perabong dan limas mestilah genting separuh bulat atau
bersudut mengikut keadaan genting yang ada dan hendaklah diikat dan diselitkan
dengan mortar simen kapor (1:1:6).
Harga untuk penutup bumbung, adalah termasuk harga memotong dan yang
terbuang dan membersihkan tempat dan juga membetulkan mana-mana yang
bocor atau ruang supaya tidak tiris oleh air atau angin.
Harga untuk kerja-kerja memperbaiki, termasuk juga harga membuka dan
membuang penutup-penutup lama dan upah buruh yang baru dengan yang sedia
ada. Semua sukatan diukur berdasarkan 1 nos. bumbung yang dipasang sahaja.
24.0 GENTING TANAH LIAT DAN KONKRIT
Genting-genting tanah liat berlekok dua ukuran 410mm x 270mm dipasang kepada
tolok 345mm (effective covering surface).
Genting konkrit adalah berukuran 375mm x 225mm dipasang pada tolok 300mm
untuk jenis biasa.
25.0 KEPINGAN-KEPINGAN SIMEN ASBESTOS BERGELUGUR
Kepingan-kepingan asbestos jenis biasa hendaklah 6mm tebal dan mempunyai
gelugur 25mm dalam dan 72mm jarak (pitch) berpenjuru runcing, bersisip hujung
150mm dan sisip tepi 12mm gelugur dan dipasang dengan paku bol cangkuk
bersadur zink atau paku sekeru dan sesendul bersadur zink dan sesendol asbestos.
26.0 BATANG PAIP
Membekal dan memasang paip baru jenis 'PAIP BESI BERGALVANI' (G.I.) dan
UPVC lengkap dengan pendakap, kos kerja-kerja ini tidak termasuk mengorek
tanah dan pecah dinding/lantai
Membekal dan memasang paip baru jenis 'PAIP TEMBAGA' (COPPER) lengkap
dengan pendakap untuk permukaan dinding atau ruang bumbung
27.0 ALAT MAINAN
* Setiap komponen alat mainan yang dibaiki/ganti mestilah
mendapat pengiktirafan dari SIRIM/TUV atau mana-mana organisasi
antarabangsa yang setaraf.
SPEC/30
D) SPESIFIKASI BAHAN
1.0
GENERAL
a) Material
(i)
All materials are structurally sound and suitable for safe play.
(ii)
All mild steel components are Hot-Dipped Galvanized treated to
comply with ISO 1461:1999
(b) Polyester Powder Coating
All metal components to be powder coated are free excess weld and
spatter. Metal components are cleaned with a six (6) – bath system
that shall include a rust-inhibitive treatment, and yellow do-chromate
coated before applying “SuperDURA” polyester powder coating.
(c) Plastisol or Poly-vinyl Chloride Coating
Components that are to be Plastisol or poly-vinyl chloride (PVC) coated
are thoroughly cleaned in a hot phosphatizing pressure washer, and
then primed with a clear acrylic thermosetting solution. Primed parts
are preheated prior to dipping in stabilized liquid plastisol, and are
cured at temperatures between 180 degrees ºC to 200 degrees ºC.
(d) Steel Tubing
All steel metal components shall comply with B.S 1387. The steel pipe
components shall have superior Hot-Dipped Galvanized protection,
which complies with ISO 1461:1999
(e) Bolts,Nuts and Fastening Hardware
All connecting hardware such a bolts, nuts, set screws, washers, etc is
made from fully stainless steel. Stainless steel button head tamperresistant bolts and T-nuts are supplied for all clamp assemblies.
(f) Rotationally Molded Parts
These parts that are of average wall thickness of between 4mm to
6mm, are made from rotationally molded low-density polyethylene,
consisting of compounded-in resin with ultraviolet (UV) light stabilizers
and are color molded. This material shall comply with ISO 178-1975
(Flexural modulus), ISO/R527-1966 Type 2 Speed D (Tensile strength
at yield), ISO/129-1982 condition 2C (Impact Strength).
2.0
(a)
POSTS
(i) Hot-Dipped Galvanized Steel Posts
The components are fabricated from 113mm (TUV EN 1176 Safety
Standard), 88mm (‘n’ You System) or 88 mm (Kindi System) outer
diameter and 2.3mm thick steel pipes, and shall have superior hotdipped galvanized protection to comply with ISO 1461 prior to
SPEC/31
“SuperDURA” polyester powder coating. The footing for galvanized
steel upright post is of a grade II concrete, having a minimum
dimension of 400 mm diameter and 400 mm in depth. These posts can
be surface mounted if so required.
(ii)
Aluminium Posts
The components are fabricated from 113mm (TUV EN 1176 Safety
Standard), 88mm (‘n’ You System) or 88 mm (Kindi System) outer
diameter and extruded from 6061-T6 or 6062-T6 aluminum alloys. The
components are cleaned in six (6)-bath system, which shall include a
rust inhibitive treatment and yellow di-chromate coated before
applying “SuperDURA” polyester powder coating. The footing for the
said post is of a grade II concrete, having a minimum dimension of
400 mm diameter and 400 mm in depth. These posts can be surface
mounted if so required.
(b)
POLYETHYLENE CAP
All exposed posts tops and pipes ends are fitted with injection molded
high-density polyethylene cap, stabilized against ultra violet (UV)
degradation and molded in various colors.
(c)
POLYESTER POWDER COATING METAL DECK
(i) Square Metal Deck
The deck covers a minimum 1.4 m² (TUV EN 1176 Safety Standard),
0.81 m² (‘n’ You System) of top surface area and is of one-piece
construction. It is fabricated from hot-dipped galvanized perforated
metal sheet which complies with TUV EN 1176 safety standard or
expanded metal sheet, welded with steel frame and cross brace
reinforced frame complete with PLASTISOL COATING finish. The deck
is having equally spaced holes on each side of its frame to provide
flush mounting of other play events that are attached to deck. With
this design, its allows same level multiple decks assemblies, thus
providing a surface area without size limitations.
(ii) Triangle Deck
The deck covers a minimum 0.8 m² (TUV EN 1176 Safety
Standard), 0.405 m² (‘n’ You System) of top surface area and is of
one-piece construction. It is fabricated from hot-dipped galvanized
perforated metal sheet which complies with TUV EN 1176 safety
standard or expanded metal sheet, welded with steel frame and cross
brace reinforced frame complete with PLASTISOL COATING finish. The
deck is having equally spaced holes on each side of its frame to
provide flush mounting of other play events that are attached to deck.
With this design, its allows same level multiple decks assemblies, thus
providing a surface area without size limitations.
SPEC/32
(iii) Hexagon Deck
The deck covers a minimum 5.76 m² (TUV EN 1176 Safety Standard),
2.43 m² (‘n’ You System) of top surface area. It is fabricated from hotdipped galvanized perforated metal sheet which complies with TUV EN
1176 safety standard or expanded metal sheet, welded with steel
frame and cross brace reinforced frame complete with PLASTISOL
COATING finish. The construction is either consisted of two (2) pieces
of half hexagonal metal decks or six (6) triangle decks assembled
together having equally spaced holes on each side of their frames to
provide flush mounting of other play events that are attached to the
decks.
(iv) Half Deck
The deck covers a minimum 0.72 m² (TUV EN 1176 Safety Standard),
0.54 m² (‘n’ You System) of top surface area and is of one-piece
construction. It is fabricated from hot-dipped galvanized perforated
metal sheet which complies with TUV EN 1176 safety standard or
expanded metal sheet, welded with steel frame and cross brace
reinforced frame complete with PLASTISOL COATING finish.
(v) Bridge Deck
The deck covers a minimum 2.88m² (TUV EN 1176 Safety Standard),
1.62m² (‘n’ You System) of top surface area and is fabricated from
hot-dipped galvanized perforated metal sheet which complies with TUV
EN 1176 safety standard or expanded metal sheet, welded with steel
frame and cross brace reinforced frame complete with PLASTISOL
COATING or ‘SUPERDURA” Polyester Power Coating finish.
(d)
POLYETHYLENE SLIDE/TUNNEL
(i) Wave Slide
The slide is rotationally molded from polyethylene consisting of extra
durable compounded-in resin with ultraviolet stabilizer. Polyethylene
slide rails are at minimum 200 mm high from the slide surface and
slide bed way is of minimum 400 mm width. The slide has double
layer polyethylene wall complete with an average thickness of 6 mm.
All wave slides shall have manufacturer’s trademark molded-in to
identify the source of the product. Slide bed shall have no seams or
joints. The slide holder and the slide enclosure are fabricated from
hot-dipped galvanized steel with ‘SuperDURA’ polyester powder
coating.
SPEC/33
(ii) Tunnel Slide
Elbows and panels of tube slide are rotationally molded from
polyethylene consisting of extra durable compounded-in resin with
ultraviolet stabilizers. The slide polyethylene wall is of a minimum 640
mm (‘n’ You System) or 760 mm (TUV EN 1176 safety standard)
inner diameter and is of average 6mm thick. All Tunnel straight
sections and panels shall have the manufacturer’s trademark moldedin to identify the source of the product. Tunnel slides shall not have
any internal hardware. Tunnel slides external hardware that is
provided shall have no protrusion after installation. Slide support is
fabricated from hot-dipped galvanized steel with ‘SuperDURA’
polyester powder coating.
(e)
ROOFING
(i) Semi-Dome Roof/Econ Roof/Kindi Roof
The roof is rotationally molded from polyethylene consisting of extra
durable compounded-in resin with ultraviolet stabilizers. It has a
minimum of 5mm thick plastic double wall construction. All plastic
roofs shall have the manufacturer’s trademark molded-in to identify
the source of the product.
(ii) Hexagon Rainbow Roof/Hexagon Roof
The roof covers a minimum 5.76m² of top surface area and is
fabricated from hot-dipped galvanized perforated metal welded with
steel frame and cross brace reinforced frame complete with
PLASTISOL COATING finish. Rainbow roofs are multi colored whereas
hexagon roofs are of only single color.
(f)
OVERHEAD CLIMBER
(i) Challenge Ladder/Curve Ladder/’S’ Ladder/’U’ Challenge
Ladder
The ladder has 33mm outer diameter rungs welded to side rails. The
side rails are fabricated from 50mm outer diameter hot-dipped
galvanized pipes. And all the steel components are ‘SuperDURA’
polyester powder coated. The ladder develops upper body strength
and eye/hand coordination.
(ii) Loop Beam Overhead Ladder
Both the loop beam and the crossbeam are fabricated from 33mm
outer diameter hot-dipped galvanized steel pipes with PLASTISOL
COATING finish to prevent slipping and rusting. And all the steel
components are ‘SuperDURA’ polyester powder coated. The ladder
provides an alternating swing along the single center beam to
increase the challenge.
SPEC/34
(iii) Ring Trek/Double Ring Trek/Curve Ring Trek/ ‘S’ Ring
Trek/Circle Ring Trek
The ring trek beam is fabricated from 50mm outer diameter hotdipped galvanized steel pipes and has steel ring hangers welded in
place to ease installation and reduce maintenance. The ring is formed
on a full circle with a diameter 150mm that is hooked to the hanger
and with PLASTISOL COATING finish to prevent slipping and rusting.
After fabrication, all the steel components are ‘SuperDURA’ polyester
powder coated.
(iv) Sky Rider
The rider is designed to incorporate a one-piece aluminum (6061-T6
alloy) extruded beam to ease installation and reduce maintenance.
The beam is designed to work between 4.5m post centers. Sturdy
rubber bumpers are provided at each end of the track. The roller
assembly consists of four load supporting wheels with sealed ball
bearings and two lateral supporting wheels to insure that the roller
assembly does not rub the sides of the beam. The sky rider handle is
fabricated from 15mm outer diameter hot-dipped galvanized steel rod
with ‘SuperDURA’ polyester powder coating finish. The sky rider thus
provides an extra smooth ride along the durable track.
(v) Trick Ladder
The trick ladder’s undulating hand grabs/rungs are fabricated from
33mm outer diameter hot-dipped galvanized steel pipes and the
support cross bar is made from 50mm outer diameter hot-dipped
galvanized finish. All the steel components are ‘SuperDURA’ polyester
powder coated. The trick ladder increases challenge level by adding
additional body movement, and requires alternating hand coordination.
(g)
PANEL
(i) Slot Panel
The slot panel is rotationally molded from polyethylene consist extra
durable compounded-in resin with ultraviolet stabilizers. The panel
has double layer of polyethylene wall complete with an average
thickness of 6mm. Each panel shall have the manufacturer’s
trademark molded-in to identify the source of the product.
(ii) Safety Rail/Balcony Rail
The safety rails horizontal bar is fabricated from 33mm outer diameter
galvanized steel pipes and welded with 8 nos. of 27 mm outer
diameter vertical galvanized pipes. Gaps shall not be greater than 89
mm and less than 210 mm between vertical rungs and posts. After
fabrication, all the steel components are ‘SuperDURA’ polyester
powder coated.
SPEC/35
(iii) Flower/Fish Panel
The panel is fabricated from hot-dipped galvanized perforated metal
sheet welded with reinforced steel frame and has either a perfectly
cut flower or fish patterns on it, and completed with ‘SuperDURA’
polyester powder coating finish.
(iv) Bubble Panel
The bubble window panel is fabricated from 4mm thick optically clear
polyethylene LEXAN, an extremely tough, highly impact resistant
polycarbonate material. The bubble window is fitted to a panel that is
rotationally molded from polyethylene consisting of extra durable
compounded-in resin with ultraviolet stabilizers and shall have the
manufacturer’s trademark molded-in to identify the source of the
product. The large LEXAN bubble offers fun ‘fish eye’ perspective, and
allows easy viewing both in and out.
(v) Steering Wheel
The steering wheel is easy turning and provides “driving” fun. It is
fabricated from his strength 27mm outer diameter hot-dipped
galvanized steel pipes. After fabrication, all the steel components are
‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(iii) Tic-Tac-Toe/Numbering Panel/Animal Panel
These panels provide safety enclosure fences or barriers and are nonclimbable. They are classic favorite, and develop strategic thinking.
The cylinders forming the panel barriers are rotationally molded from
polyethylene consisting of extra durable compounded-in resin with
ultraviolet stabilizers of 4mm thickness and with graphics, wording or
numbers which shall not be raised above the surface. The vertical
support bar for each cylinder is made from 25mm outer diameter
galvanized steel rail. After fabrication, all the steel components are
‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(h)
ACCESS CLIMBER
(i) Arch Climber
The arch climber is designed as a one-piece unit with curved rungs
welded to side rails, which act as convenient handrails. The side rails
are spaced 600mm apart and are fabricated from 50mm outer
diameter hot-dipped galvanized steel pipes. After fabrication, all the
steel components are ‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(ii) Tree Climber
It is a versatile climber with loop-rungs evenly spaced from ground to
deck, and is fabricated from 33mm outer diameter hot-dipped
galvanized steel pipes, having a central post fabricated from 50mm
outer diameter of the same material. After fabrication, all the steel
SPEC/36
components are ‘SuperDURA’ polyester powder coated. The gaps are
greater than 300mm and less than 270mm.
(iii) Fireman Post
The classic fireman’s post provides quick descent from 1.0m to 1.6m
height decks, and is fabricated from 50mm outer diameter hot-dipped
galvanized steel pipe. After fabrication, all the steel components are
‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(iv) Curly Climber
A challenging corkscrew-type ladder, climb up or twirl down! The
climber has no gaps greater than 300mm and less than 270mm
between coils, and is designed to prevent children from climbing or
entering into the interior of the coils. Curly Climber coils are fabricated
from 33mm outer diameter hot-dipped galvanized steel pipe, and its
center support is fabricated from 50mm outer diameter of the same
material. After fabrication, all the steel components are ‘SuperDURA’
polyester powder coated.
(v) Mountain Climber
The mountain climber is a unique challenging access from ground to
various height decks steps, and it is fabricated from 33mm outer
diameter hot-dipped galvanized round pipe, and to support post is
fabricated from 50mm outer diameter of the same material. The gaps
between steps are between 250mm to 300mm. All fabricated metal
parts are with ‘SuperDURA’ polyester powder coating finish. The
climber builds balance, grip strength and hand/foot coordination.
(vi) Cargo Chain Net/Chain Net Climber/Wavy Chain Net
The net is fabricated from 7.5mm hot-dipped galvanized chains welded
with alternate rigid 27mm diameter step rungs to form a one-piece
construction. The net is connected with u-bolts to a deck and with
PLASTISOL COATING finish. The two handholds are at the top to help
steady climb, and fabricated from 33mm outer diameter steel pipes
with ‘SuperDURA’ polyester powder coating finish. However, the cargo
chain net flares out at the bottom end. The chain net is of parallel
chain netting from the deck to the ground, and the wavy chain net as
its name implied, wavy! It provides a unique and more challenging
movement than a static or fixed-movement climber. All steel parts are
Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO 1461:1999
requirement.
(vii) Staircase/Transfer Platform
Transfer decks are fabricated from hot-dipped galvanized perforated
metal are expanded metal welded with steel frame and cross brace
reinforced frame complete with PLASTISOL COATING finish. Handrails
and loops are fabricated from 33mm outer diameter steel pipe and are
SPEC/37
‘SuperDURA’ polyester powder coated. Footplates are fabricated from
3mm hot-dipped galvanized steel sheet. Mounting holes are prepunched.
(viii) Rope ClimberHercules Climbing Cables of 16 mm outer diameter, is
highly UV resistant with polyester sheathing, incorporated with central
steel wire of 6 x 6 fiber core strand, and are configured into 300mm x
300mm lattice pattern with “Huck” connecting system for safety and
durability. The rope web is connected to a deck with two handholds at
the top to help steady climber ascend to the deck. The rope climber
provides more movement and challenge than with a tradition ladder
design.
(ix)
(x)
Vertical Rope Climber
Hercules Climbing Cables of 16 mm outer diameter, is highly UV
resistant with polyester sheathing, incorporated with central steel wire
of 6 x 6 fiber core strand, and are configured into 300mm x 300mm
lattice pattern with “Huck” connecting system for safety and durability.
This cylindrically shaped lattice rope climber is hanged from a 33mm
outer diameter curved loop steel pipe welded to a supporting post of
50mm outer diameter, allows children to climber up and across the
netting. It is also for giving access to the top level of combination
plays sets. All the metal parts are Hot-dipped Galvanized to comply
with the ISO 1461:1999 requirement.
(xi) Rock Climber
A steel ramp fabricated from perforated metal sheet and incorporated
with footholds, which is primed with clear acrylic thermosetting
solution before plastisol or poly-vinyl chloride (PVC) coated, is inclined
and attached to a deck. A good quality nylon/polyester rope of 16mm
outer diameter is fastened from a rung above the deck for the kid to
pull forwards, thus it provides a sense of realism while climbing! A pair
of handholds is also provided for easy and safe ascent onto the deck.
All the metal parts are Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO
1461:1999 requirement.
(xii) Timber/Plastisol Log Climber
Steps of ‘Changel’ hard wood of size 50mm x 75mm or 60mm outer
diameter steel pipe are securely fastened with stainless steel bolts to
the supporting arch rails of 50mm O/D x 50mm angle iron. The arch
unit is attached to a deck where a good quality nylon rope of 16mm
outer diameter is fastened from a rung above the deck for the kid to
pull forwards, thus it provides a sense of realism while climbing! A pair
SPEC/38
of handholds is also provided for easy and safe ascent onto the deck.
All the metal parts are Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO
1461:1999 requirement,phosphatizing cleaning washed and dichromate before having the ‘SuperDURA’ polyester powder coated.
Whereas the 60mm diameter steel pipe comes complete with
PLASTISOL coating.
(xiii) Single /Two Rung Ladder
An arch steel frame of 33mm outer diameter with single or two rungs
weld across the bottom end. The ladder is attached to 0.7m or 1.0m
deck respectively for safe and easy ascent to the decks. It is an
alternative to having a staircase. All the steel parts are Hot-dipped
Galvanized to comply with the ISO 1461:1999 requirement,
phosphatizing cleaning washed and di-chromate before having the
‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(xiv) Vertical tube tunnel
Several straight tube tunnels of 640mm or 760mm internal diameter
(TUV EN 1176 safe standard) x 800mm in length, and with an average
of 6mm thick wall are connected vertically to the required deck height.
A top “T” junction tube is connected to the deck via a panel fastened
to both the 113mm outer diameter steel posts. The tubes are
rotationally molded from polyethylene consisting of extra durable
compounded-in resin with ultraviolet stabilizers. A steel bar dome or
4mm thick NEXAN optically clear polyethylene dome is installed on top
end of the vertical tube. A polycarbonate window may be incorporates
into the one of the tube sections. A monkey ladder, of 2 x 50mm outer
diameter posts with 33mm outer diameter rungs, is placed inside the
tunnel and rigidly fastened to its internal wall. All the metal parts are
Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO 1461:1999
requirement, phosphatizing cleaning washed and di-chromate before
having the ‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(xv) Block Stepper
This unique cube is fabricated from perforated steel or expanded metal
sheets. All the metal parts are Hot-dipped Galvanized to comply with
the ISO 1461:1999 requirement, phosphatizing pressure washed and
primed with a clear acrylic thermosetting solution before Plastisol
baked for safety and durability. The cubes are bolted together, to form
a wide variety of shapes, and configuration for climbing, sitting and
game playing.
SPEC/39
(xv) Rainbow Arch Climber (Snake ‘N’ Ladder)
Rainbow Arch Climber is fabricated from two parallel 50mm O/D steel
pipes, having a semi-circle arch of 2400mm/3000mm/3600mm
diameter x 1200mm/1500mm/1800mm height respectively. A series
of 33mm O/D x 500mm length rungs steel pipes are welded across the
pipes. These pipes are Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO
1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning washed and dichromate coated before having the ‘SuperDURA’ polyester powder
coated for safety and durability.
(i)
BRIDGES
(i)
Arch Bridge
The 1200mm x 2400mm arch bridge is of solid welded construction
and made of hot-dipped galvanized perforated metal sheet. The frame
is fabricated from 50mm hot-dipped galvanized round steel flat bars.
The handrails consist of top and bottom rails that are constructed of
33mm round pipes joined by sleeve of 33mm tube, with infill of 33mm
tubes. The arch of the deck is of 100mm height from the side level. All
fabricated metal are with ‘SuperDURA’ polyester powder coating
except the bridge deck is plastisol coated finish.
(ii)
Suspension Bridge
The 1200mm x 2400mm bridge is of solid welded construction and
made of hot-dipped galvanized perforated metal sheet which complies
with TUV EN 1176 safety standard. The frame is fabricated from 50mm
hot-dipped galvanized flat bars and comes together with long safety
rails or barriers. All fabricated metal are with ‘SuperDURA’ polyester
powder coating except the bridge deck is plastisol coated finishes.
(iii) Curve Bridge
The 1200mm x 2400mm bridge is of solid welded construction and
made of hot-dipped galvanized perforated metal sheet. The frame is
fabricated from 50mm hot-dipped galvanized flat bars and comes
together with curved safety rails. The bridge is curved 90 degree to
provide the easiest way to connect two level platforms of same level
angled at 90 degrees to each other. All fabricated metal are with
‘SuperDURA’ polyester powder coating except the bridge deck is
plastisol coated finishes.
(iv) Clatter Bridge
The bridge planks are pre-assembled at factory for ease of installation.
Each piece of the clatter bridge planks is of dimension 270mm
x1200mm and is of one-piece construction, fabricated from hot-dipped
galvanized perforated metal sheet which complies with TUV EN 1176
SPEC/40
safety standard or expanded metal with Plastisol coating finish. When
assembled, no open gaps will occur between planks. Plank to plank
joints are pinch proof to the user. Cables or chains are used in the
assembly of the planks. Clatter bridges shall have a triple rail side
enclosures fabricated from 50mm outer diameter hot-dipped
galvanized steel pipe, curved to match the curve of the bridge.
(v)
Balancing Log Bridge
A beam of ‘Changel’ hard wood of size 70mm x 150mm is suspended
by a series of steel chain connected to two 50mm outer diameter steel
pipe side rails. Additional side rails just above them are provided for as
handholds for safety while crossing the balancing beam. All the side
rails are connected to even decks of the same height. All the steel
parts are Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO1461:1999
requirement, phosphatizing cleaning washed and di-chromate coating
before having the ‘SuperDURA’ polyester powder coated.
(vi) Stepper Bridge
Five perforated metal steps that comply with TUV EN 1176 safety
standard or expanded metal steps are securely fastened to steel pipes
of 30mm outer diameter rectangular loops, and suspended from two
side rails of 50mm outer diameter. The steps vary in height and
provide a wavy walking pattern. All the steel parts are Hot-dipped
Galvanized to comply with the ISO1461:1999 requirement,
phosphatizing cleaning washed and di-chromate coating before having
the ‘SuperDURA’ polyester powder coated.
3.0
INDEPENDENT ITEMS
(i) Steel Swing
The crossbeam and legs are fabricated respectively from 75mm and
60mm hot-dipped galvanized pipes with polyester powder coating. The
legs are anchored with poured concrete foundation. The swing joints
have ball bearings to ensure smooth running. The flat swing seat is a
well padded with outer layer of molded-in rubber, hangers and welded
link steel chains are galvanized for durability. Plastisol coated chains
are also available.
(ii)
Spring Seesaw
The two-way spring seesaw utilizes two quality coil springs and balljoint fulcrum of 100mm diameter hot-dipped galvanized and polyester
powder coated steel. The seats are of saddle type. The coil spring is
developed in 20mm diameter x 350mm height with an anti-clamp
property, which effectively protects the pinching of fingers.
SPEC/41
(iii) Spring Riders
Spring riders are of a one-piece cast aluminum finished with polyester
powder coating attached to the spring coil. The coating spring is made
of 20mm diameter special alloy steel hot wound to a 140mm-spring
diameter. The base plate is 8mm thick galvanized sheet. Hold down
bolts and nuts are provided for concrete installation.
(iv) Coaster Link
The versatile climber is of a double wave style coaster that is
connected to two even height decks of 1.0m.m A series of curvedrungs of 30mm outer diameter pipe are sturdily welded to both side
rails of 40mm outer diameter steel pipe. Two 50mm outer diameter
steel pipes support the center linkage. All the steel parts are Hotdipped Galvanized to comply with the ISO1461:1999 requirement,
phosphatizing cleaning washed and di-chromate before having the
‘SuperDURA’ polyester powder baked coating for durability.
(v)
Fish Net
‘Hercules’ Climbing Cables of 16mm outer diameter, is highly UV
resistant with polyester sheathing, incorporated with central steel wire
of 6 x 6 fiber core strand, and are configured into 300mm x 300mm
lattice pattern with “Huck” connecting system for safety and durability.
This window lattice rope climber is hanged from a 50mm outer
diameter stell rung which is connected two steel posts of 113mm outer
diameter, allows children to climber up and across the netting. All the
steel parts are Hot-dipped Galvanized to comply with the
ISO1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning washed and dichromate coated before having the ‘SuperDURA’ polyester powder
baked coating for durability.
(vi) Floating Steps
A central 60mm outer diameter steel beam is welded to two 40mm
outer diameter steel rungs at both its end. Five lengths of 40mm outer
diameter steel pipe are sturdily hung from the central steel beam at
equal distance with steel ‘S’ and ‘V’ hooks, thus providing 360 degrees
swing motion. The poly discs, consisting of compounded-in resin with
ultraviolet (UV) light stabilizers and color molded, are attached to the
bottom end of the hanging steel pipes. These pipes are then fastened
to the ground by steel chains to allow movement but maintaining
safety while playing. All the steel parts are Hot-dipped Galvanized to
comply with the ISO1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning
washed and di-chromate coated before having the ‘SuperDURA’
polyester powder baked coating for durability.
SPEC/42
(vii) Jump n Bounce
A 300mm diameter expanded metal disc is welded to a tubular brace
of 33mm outer diameter, which is primed with clear acrylic
thermosetting solution before plastisol or poly-vinyl chloride (PVC)
coated. The disc is connected to a 60mm outer diameter steel pipe
incorporated with a helical coil spring to give a bounding action while
jumping on it. A number of them is usually installed at different height
i.e 200mm to 350mm, from the ground. All the steel parts are Hotdipped Galvanized to comply with the ISO 1461:1999 requirement,
phosphatizing cleaning washed and di-chromate coated before having
the ‘SuperDURA’ polyester powder baked coating or poly-vinyl chloride
(PVC) coated for safety and durability.
(viii) Log Roll
It is a challenge in balance and motion. A steel drum is fabricated from
3mm thickmetal sheet with an outer diameter of 365mm and 890mm
in length. The steel drum is Hot-dipped Galvanized to comply with the
ISO 1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning washed and dichromate coated before having the ‘SuperDURA’ polyester powder
baked coating with slip resistant surface and for durability. A stainless
steel flanges incorporated with rotating shaft and bushes are sturdily
fastened with stainless steel button cap bolts at both its end, and
supported by two Hot-dipped Galvanized, phosphatizing cleaning
washed and di-chromate coated before having the ‘SuperDURA’
polyester powder coated 113mm diameter steel pipes.
(ix) Merry-Go-Round
It is fabricated from a 3mm thick miniature whirl checkered steel sheet
with diameter of 1590mm. Its features four sets of bolted 33mm outer
diameter handrails. The rotating devise is permanently lubricated and
sealed combination with radial load and tapered roller thrust bearings.
All the steel parts are Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO
1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning washed and dichromate coated before having the ‘SuperDURA’ polyester powder
baked coating for durability.
SPEC/43
(x)
‘S’ Walk
A curved balance rectgular beam of 50mm x 100mm in size, which is
Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO 1461:1999
requirement, phosphatizing cleaning washed and di-chromate coated
before having the ‘SuperDURA’ polyester powder baked coating with
slip resistant surface and for durability. The curved design provides an
additional challenge in developing range of motion.
(xi) Spider Web Net
‘Hercules’ Climbing Cables of 16mm outer diameter, is highly UV
resistant with polyester sheathing, incorporated with central steel wire
of 6 x 6 fiber core strand, and are configured into a spider wed shade
with “Huck” connecting system for safety and durability. This wed is
connected to a square steel frame with hollow section of 25mm x
50mm. The frame is Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO
1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning washed and dichromate coated before having the ‘SuperDURA’ polyester powder
baked coating for durability.
(xii) Play Telescope
It is non-magnifying telescope, and encourages imaginative play. The
telescope from sections of round pipes consisting of 88mm, 50mm and
33mm outer diameters. It is Hot-dipped Galvanized to comply with the
ISO 1461:1999 requirement, phosphatizing cleaning washed and dichromate coated before having the ‘SuperDURA’ polyester powder
baked coating for durability.
(xiii) Vertical ‘Z’ Net
‘Hercules’ Climbing Cables of 16mm outer diameter, is highly UV
resistant with polyester sheathing, incorporated with central steel wire
of 6 x 6 fiber core strand, and are configured into lattice windows with
“Huck” connecting system for safety and durability. There lattice
windows are connected to four 113mm outer diameter posts. Due to
having larger area of the lattice netting, it is versatile and allows
children to climb up, over and cross horizontally. All metal parts are
Hot-dipped Galvanized to comply with the ISO 1461:1999
requirement, phosphatizing cleaning washed and di-chromate coated
before having the ‘SuperDURA’ polyester powder baked coating for
durability.

Similar documents

kertas penerangan - DLanguage STUDIO

kertas penerangan - DLanguage STUDIO Bersihkan setiap permukaan mangkuk tandas baik luar mahupun dalam, gunakan pencuci yang sesuai dan berus menggunakan johnny mop. 2. Bersihkan tab mandi atau kawasan mandian. Letak kain kering yang ...

More information

Telecharger un fichier pdf gratuit : muat turun dokumen

Telecharger un fichier pdf gratuit : muat turun dokumen Jika terdapat butir-butir kerja yang kadarnya tidak terdapat di dalam Jadual Kadar Harga ini, harga persetujuan bolehlah digunakan dengan syarat jumlah nilai kerja berasaskan harga persetujuan ini ...

More information