curai|í|r urbai{í| 1 - Curaduria Urbana 1 Bogota

Transcription

curai|í|r urbai{í| 1 - Curaduria Urbana 1 Bogota
aav
{gr.l
KE
TINT
CURAI|Í|R URBAI{Í|
1
5EÑoREs
CURADURIA URBANA 4
ATT: PATRICIA RENTERIA SALAZ,AP,
CURADORA URBANA No 4
CIUDAD
APRECIADO(A) ARQUITECTO(A):
MEDrO DE LA PRESENTE LE COMUNICO QUE EL DIA 30 DE NOVTEMBRE DE 2011,
FUE ADELANTADO EN EL PROCESO DE REPARTO Y ASIGNACION DE LA(s)
sI6UIENTE(s) SOLICITUD(Es) DE LICENCIA CORRESPONDIENTE5 A LA'
POR
ENTIDADEs E5TATALES, TALCOMO 5E OBSERVA A CONTINUACION-
REGISTRO No: R1-0079
HORA: 10:10 AM
TTTULAR: ALCALDLA LocAL DE SANTA FE
ATRICULA INI OBILIARIA: O5OC-\5OZ6Z6
^DIRECCION: CL 1D 7 59
TRAürTE: LICENCIA DE CONSTRUCCION
¡,\oDALIDAD: OBRA NUEVA DEMOLTCION TOTAL
/70
CURADOR URBANON"I
BOGOTAD.C.
t
/-Vo'q"ss
No.23 - 20
ALBÉRToTRUúOI OO99
CURADURIA URBANA No
Calle 95 N"
1
23-20
Tetefonos:
60j0099
Boqotá D.C.
www.bogotacuradorl .com - e-ma l: contactog bogoracuiacJorl
.com
iXr
!tst,
Ihrhtüio dc Ambbnt., Viü¿ndr y Dcsanollo Tanftorial
BIGENfEIIARD
rata-2!10
lrF
_¡'
R€o'iÉ¡c¡ de CdctiSrs
to;drih to2
;if x:g;ltffi f
1
r¡
.1.
&á
ü
:'11311f;.
dqDdc
2o1o
-'#i¡'
*
flPo oc fRAtílfE
1
.2 MOOALIO¡O LICENCIA / CaNSTRIJCCIoN
VMENDA D€ INTERES SOCtAt MS)
s¡Onoc)
oo***oo elUJ t), ?-W
l-o*',ooo (tl Ll
l)"t+y7
Página
I
de 2
t3.,
Min¡ste¡io de Arnb¡cntc, Viv¡cnda y Desanollo
ReDi¡b¡ca de Cdod¡bie
R.ú)tti,
d.25.te
iEiHü4fr
Alqn
ferlo¡ial
.
dd-Cddledo d. L¡.n¡d , Trdrih. V.ri¡a.
C.
doaird,
ccq,r
0a
d. dcdid¿d dd soblare vaib, ! !'rÉ¡@
0 eú¡iri¿ s €. D.r¡o.¡: JrÍia ulrftz
a¡--É
d.r
pldols] obFb d.
L PlrbdcrFDrid¡utbáii*q
Cdür¡c.ó.
i&,r¡
tá
s.brd.
_o
Frrudo por p,oE3Eiál
A tlr'o brogr¡fr.!
i'et*l ¡ol. Ín.ó !o.d¡ut6@
B Pt¡ro dd
y
}ffffift*tt-'t'¡t"o.¡o¡¿s&h
I
Plr¡
dc
loto
+!¡-o o C:!
d
',|!ü¡sc¡rl!!l
dct
& Cort
irprli¡
d.l
dc Ia.
p|Dltó nqltdó||b
0br8
úr¡ ¡b cl
¡r,r! b ,uüd¡¡.
rré
b
lofñil
Fr|a
do
!o.
!or'DEiÍ.|
¿,!t¡b6,
nf ly". -
y
¡s9o
qE sdl¡r¡ b.
y/o
lubdivict¡pñ
A ñ..16
eof
tüarEd.Er@loñG¡.
dc ñr¡¡oü| d i.eor
trrü!.
,heo
d¡
, ruúo d. dir.,j
&se .:
y
E.
Coi,
d.
ffi
d6l
,..1¡¡ éoi@ pa¡ d!@ii. b Érr*,¿d dG t dEh¡cdo, ,
'
bs ia¡/ü¡j.rr! y obr¡s á c¡¡r¡ llh¡do
F. p¡dis¡nJ ib..ot
o.
'.
-C';a"a
o" b cún*u.oón. q'¡.
C4É
!.
r|üa|dc r¡i(, r.
erJ'úd
dc b¡ .slló6 Foéotb6
(bdos los .'tnirc. pc¡¡
r ¿ ¡/cl6
c*¡o¡¡¡ ¡ t M
bdo¡ to, ¡EEs !s1r6r¡1...
d€ ¡úD6ü-¿oó.r
4
rirü¡có'\ .dd¡oó^ ,¡dt¡óoó'.
d¡lhn ¡ h
r. ¡Dpird¡d.ho,i¿orr¡
at*icíD
o
¿dldutr(
qu.
o
& ¡r¡¡t¡¡|nb .ldrdóci¡ lh b cúÉrraü¡ !¡isDnÉ
,.!rrr.á¡ pr.
Fjst¡ rí! ,ubtl¡
cr
,.!rglb
[niz'|d,! c¡!9oÉ I y t)
c¡rÉ rt l rcrr d.lór¡üo ca¡Fcnr.
'.aÉi
o+b
*-!T*?
i|om¡ti! y !.rn¡¡r'T":
t¡ viü¡d¡d d. luturDs
dcsrd¡r
btogr¡f(¡ ¡FDtdo qa hrr¡ ho,loEdo
C L¡cad.¡ ¡i¿irEs t pl¡r¡3 d¡¡do b so¡dürd e.
E.
rld¡ 0,¡o . .rti¡
cql
y
E¡tdq d.dl¡dd.j. tua
E.
Fldi p¡6 ¡á ñod¡¡d¡d dc Dho
Plro{¡) ¿!ü'á¡¡{e¡)
e¡t¡
qúh
t olrrto d! ¡rc.t¡oó|¡ dlhdrr,€,tu ir¡rdo
A Cqta rÉrui¡ d. b. r&jh6 düu!tur¡.s
! d. b. diidt$ e¡hrrr¡¡.
2.
dct
p,tdb(s)
llT::T1,T""'r"b,
p!do'EUr''G. c b dM$i
9.F-.1!|rDimdo
9+ ybs.
o.!¡rrr'tr
a¡rhr¡b ,.r¿ t¡ Dodjd¡d c! |!bo. Flord¿
A
y
q' 3úr!¡bn b ,.¡c*b^ & b¡ ¡rlie rh tg4
!- !i-!
! lb.T,:-t
si.rn4ib
bási¡ doas r,tori¿¡¿$¡c. üüirnC6.
':E'e o4 e!ñ.bi rr! ñ!dú.s d. ñóc.oó¡\
T:--. yl.p"l g:fi
"y"f,rs
* ,úü d. fti¡¿ y6 ,iseo .rb ,',r.dio d.d.
::?:,: : .Fyh e.U¡d.d ¡|. fuuD¡
{od.r¡6 o r¡o¡tjq
Aro obrt¡
dc
soact¡,
.g" ú,iñ o-,ó .d. úo
* F¡.d¡.!ábqbdrEü. d.l4ót
p.uDr,
EAo F, hñdE6 d. ,!.1@|.ñ
t otlrrñ 0 hd|ltólb y pdht¡i
qu
t
r,b.i¡ó., '|
.¡{b.J ir¡r.ü¡cF) o¡irD (h b lo¡cüd do.d.
o€¡llfr r'8 ..
¡o. b¡ !is!¡¡s d. sa$oo¡ ¡ü¡taos dciolriG, o
o dE ilt coñD.Lnb hd6do b dE'o¡ü¡(t.d
d,.rtif¡
0 E¡t/o¡ d.t¡!¡ói d.
oto,!¡do. E¡ c¿so & FlslnE
!fÍ ¡. d.rir¡
,nFr_,qa
d
.lhdrÉ't ildGdrr
.¡B,ij.
r@6¡ MÉ!,
0t9..
d.!¡ljri.¡b
F!.gi-ü' ,.Eü¡ ,i! |!Et
gii
Fbo bpo!'r¡o
C-
Pod.r! arb|Ext¡h
pE. *
s.6Br¡
1aT9
|lFllrer' t Oj. F¡c
",ú'qlttr¡to
h¡y, E9t¡.jó.
dd
T:Y
!ryú"É b'!t üFur cütbdo &.!d.¡o¡ 'EnlG
t
a!.!..rü.ióñ
crD.ddo ño ¡t¡to¡, ¡ üEi,b (oJ di¡¡.
I
".*_ñiffiyl
ü,tffi*?**H€r&"*s,trffi
r¡rtbt
.uf'.on¡rE ¡ i¡Í.¡ari¡ , qÉ m hrr¡ do .e.aib¡rqrcb¡
¡iü. tt 30 dr¡s
drer pÚ d. ¡¿ h.n¡ 3.6,
p¡¿¡
a¡rdo
t¡¡.qi
¡¿
o¿u¡bvi¡
&
,'arur¡xo*o l"--.
ñayo r'E ZOlo
oboó b ¡cao, o,,r¡"t
.r¡¿plloilñ
dlrrtoo,*nb auc ,*, ,* *' ;;;;;_
o ddd'O" ¡" ¡-*i,C.-o*G ¡ ¿g.,rEh
d.
"d;.,to.¿-;
honoii¡L
,.qi!d!