43jrg-nr2-2014-zomer

Transcription

43jrg-nr2-2014-zomer
S K O A L
R
A
N
T
E
W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk- * 0513 466 448
cursusjaar 2013/14
43e jaargang nr 3
De schoollijn
Uitgave van de
Protestants Christelijke Basisschool
43e jaargang nr.3
Inhoud
Inhoud............................................................................... 1
Gedicht Zomergeluiden ................................................... 2
Langs de schoollijn ....................................................... 3-6
Nieuws uit de MR ............................................................ 6
Even voorstellen ............................................................... 7
Fides informatie ............................................................... 8
Gewoon Gaaf ................................................................... 9
Librije Oerol – fotocollage............................................. 10
Groep 1a .................................................................... 11-12
Groep 1b .................................................................... 13-14
Groep 1c .................................................................... 15-16
Groep 2a .................................................................... 17-18
Groep 2b .................................................................... 19-20
Groep 3 ...................................................................... 21-22
Groep 4 ...................................................................... 23-24
Groep 5a .................................................................... 25-26
Groep 5b/6a ............................................................... 27-28
Groep 6b .................................................................... 29-30
Groep 7 ...................................................................... 31-32
Groep 8 ...................................................................... 33-36
Kleurplaat ....................................................................... 37
Deze schoolkrant kunt u in kleur bekijken op de website
Kijk voor actuele zaken op www.pcbs-librije.nl
Reacties en bijdragen voor de schoolkrant mailen naar [email protected]
1
Zomergeluiden
Het is het zingen van de merels,
die ’s ochtends vroeg
de zon begroeten
als deze nog bleek en rozig van de slaap
de nacht verdrijft.
Het is het gelach van kinderen,
die kraaien van plezier,
met ratelende rolschaatsen,
langs zonverwarmde grauwe straten
scheren.
Het is het gekeuvel van oude mensen
die, gezeten in de schaduw van de bomen
in het park,
in alle rust praten over vroeger
en hoe jachtig vandaag de dag
toch alles schijnt.
Wat zou ik nog malen
om jaarverslagen en winstmarges,
prognoses en aandeelhouders.
Het jaar is rond,.
Het hoofd is vol.
Het is tijd om te zingen met de vogels,
te lachen met de kinderen,
te luisteren naar de ouderen,
tijd om te genieten van de zomer.
Barbara M. Veenman.
2
Langs de schoollijn
Het cursusjaar 2013/14 ligt al weer achter ons als deze
schoolkrant wordt uitgegeven. In deze rubriek willen we
enkele zaken uit de afgelopen periode nog even
benoemen.
cupsong. De leerlingen van groep 6 en 7 traden samen
met de Vlecke op om de cupsong ten gehore te brengen.
Verderop in deze schoolkrant treft u nog een fotocollage
van deze activiteit aan. Alle foto’s van het Oerol vindt u
op onze schoolwebsite.
Ledenvergadering 2014
Tijdens de ledenvergadering zijn de gebruikelijke
jaarstukken weer gepasseerd, die u op onze website nog
eens rustig kunt nalezen. Na de pauze kwamen twee
mondhygiënisten aan het woord over tanderosie.
Aangezien er naast het bestuur, MR, oudercommissie en
team slechts enkele ouders aanwezig waren is het de
moeite waard om die informatie door te geven.
Belangrijke informatie over de gewijzigde inzichten ten
aanzien van tandenpoetsen VOOR het eten bijvoorbeeld,
ja u leest het goed. Voor het hoe en waarom verwijzen we
graag naar de bijdrage verderop in deze schoolkrant.
Fides Certificering
Op donderdag avond 26 juni heeft de Librije de Fides
certificering ontvangen uit handen van Engbert Braam.
Daarmee werd het project afgerond dat we aan het begin
van het cursusjaar gestart zijn. Het hele team heeft de
Fides training gevolgd en alle kinderen hebben
verschillende clinics in de klas gehad. Het
invoeringstraject van Fides is daarmee afgerond en we
willen deze werkwijze de komende jaren in alle groepen
blijven voortzetten. Vanuit het motto van Fides dat staat
voor “samen bouwen aan zelfvertrouwen” is dit voor ons
als Librije een logische stap. Feitelijk is het een
uitwerking van ons eigen motto: “Samen bouwen aan
respect en vertrouwen”.
Om dit goed gestalte te geven is het van groot belang om
ook de ouders te blijven informeren over de werkwijze en
de symbolen. Dat zullen we onder andere doen via de
schoolkrant, waar de informatie over Fides al een vaste
plek heeft gekregen. Ook bij oudergesprekken en op de
informatie avonden zullen we Fides met de ouders
bespreken. Fides zal vanaf dit cursusjaar integraal
onderdeel uitmaken van ons gedragsprotocol.
POP in de school
Vrijdag 20 juni hebben de kinderen van groep 6a en 6b
meegedaan aan de POP-Schoolbattle in Heerenveen. Er
deden 3 popbands van de Librije mee. De popband
Diamond wist zelfs de eerste prijs binnen te slepen, van
harte gefeliciteerd met dit succes.
In de popbands hebben de kinderen samen muziek
gemaakt en geleerd om op verschillende manieren hun
bijdrage te leveren. Het samenspel van drum, keyboard,
gitaar, koper blaasinstrumenten en zang levert een hele
nieuwe ervaring op. De kinderen hebben met veel plezier
deelgenomen aan het project en wie weet zijn er talenten
ontdekt die in de toekomst verder tot ontwikkeling
komen.
Agenda
De ouders hebben inmiddels de
jaarplanning voor 2014-15
ontvangen, maar desondanks
willen we hier nog een aantal
zaken doorgeven.
Verjaardagen leerkrachten mei t/m augustus
10 mei
juf Riny Bouma
28 mei
juf Bonny Wouda
29 mei
juf Judith Piersma
2 juni
juf Els Zijlstra
7 juni
juf Elly Huizinga
5 juli
meester Ben Wemmers
16 juli
juf Minke de Haan
19 juli
juf Eelkje Kuperus
27 juli
juf Wietske Geertsma
11 aug
juf Christien Driesprong
23 aug
tuinman Tjitte Jongsma
Librije Oerol
Donderdagavond 26 juni hebben we de afsluiting van ons
cultuurproject gevierd in de directe schoolomgeving met
een Librijerse versie van Oerol. Alle groepen hadden een
presentatie voorbereid voor de ouders. De ouders moesten
zelf hun route zoeken tussen de voorstellingen die
verspreid in het park en de schoolomgeving plaatsvonden.
Aan het eind werd het publiek gelokt door de klanken van
de muziekvereniging De Vlecke. De Vlecke gaf een
concert op het schoolplein dat werd afgesloten met de
3
Informatieavonden cursusjaar 2014-15
Groep 1A+1B
dinsdag
9
Groep 2A+2B
maandag
1
Groep 3A+3B
donderdag 4
Groep 4
woensdag
10
Groep 5
woensdag
3
Groep 6A/6B/7A
donderdag 11
Groep 7b
woensdag
17
onderbouw. We zullen dit inrichten met nieuw meubilair
en de daarbij benodigde voorzieningen. Dit wil evenwel
niet zeggen dat deze groep hier de verdere loopbaan zal
moeten doorbrengen. We beraden ons op andere
oplossingen als deze situatie langer lijkt te gaan duren dan
een cursusjaar.
september
september
september
september
september
september
september
Schoolvakanties 2014-15
Herfstvakantie
13 oktober t/m 17 oktober
Gordykster Merke
27 oktober
Kerstvakantie
22 december t/m 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 27 februari
Paasvakantie
3 april t/m 6 april
Koningsdag
27 april
Mei-2-vakantie
4 mei t/m 8 mei
Hemelvaartsweek
14 t/m 15 mei
Pinksterweekend
25 mei t/m 27 mei
Zomervakantie
6 juli t/m 14 augustus 2015
Inspectie erkent eindelijk SVT toetsen
Aannamebeleid Librije
We gebruiken op de Librije geen Cito eindtoets of Cito
leerlingvolgsysteem, iets waar de inspectie altijd wat
moeite mee heeft gehad. Die keuze hield in dat de
inspectie ons niet simpel op een gemiddelde Cito score
kon afrekenen bij de beoordeling van de kwaliteit en de
opbrengsten. Het gevolg was dat we iedere twee jaar de
inspectie op bezoek kregen. Best wel belastend voor de
leerkrachten en directie, maar veel zinvoller dan te
worden afgerekend op een gemiddeld getal.
Nu blijkt dat de inspectie de door ons gehanteerde toetsen
met ingang van volgend jaar eindelijk weer gaat erkennen.
Na jarenlange strijd zijn we blij met dit besluit en we
hopen dat de inspectie er nu op een goede manier mee om
zal gaan. We hebben als school voortdurend meegewerkt
aan het ontwikkelen en testen van dit leerlingvolgsysteem
van Boomtestuitgevers uit Amsterdam. We zullen hier
ook aan blijven meewerken. We blijven hierbij wel steeds
voor ogen houden dat het slechts een toets moment is en
dat deze niet zonder de observatie van de leerkracht
geïnterpreteerd moet worden.
Binnen de MR werd aangegeven dat er ouders zijn die
enige vraagtekens hebben over de groei van het
leerlingenaantal en het ontstaan van grote groepen. Men
vraagt zich af in hoeverre het bestuur hier beleid op voert.
Het bestuur heeft de opstelling dat wanneer ouders kiezen
voor onze school, ze kiezen voor Christelijk geïnspireerd
kwaliteitsonderwijs. De opdracht vanuit de statuten is om
het christelijk onderwijs in Gorredijk te bevorderen en
kinderen dus in aanraking te brengen met de Bijbelse
boodschap. Dat betekent dat we blij zijn met een grote
belangstelling en daar zo goed mogelijk mee om willen
gaan.
We zijn het afgelopen cursusjaar 11 groepen van start
gegaan en in maart is er een 12e groep opgestart. De
bekostiging voor dit cursusjaar ging echter uit van slechts
10 groepen, aangezien deze gebaseerd is op de teldatum 1
oktober 2012. Het bestuur heeft er voor gekozen extra
middelen in te zetten om te voorkomen dat er te grote
groepen zouden ontstaan.
Voor het nieuwe cursusjaar lopen op dit moment de
aantallen uiteen van 17 tot maximaal 30 kinderen per
lokaalgroep.
Groep
Llen
Groep
Llen
1A
12*
4
30
1B
12*
5
19
2A
22
6A
23
2B
22
6B/7A
25
3A
23
7B
26
3B
17
8
28
*) instroomgroep stijgt in de loop van het jaar
Kortom, het bestuur doet zijn uiterste best om de groei in
goede banen te leiden.
Voor het komende cursusjaar stoelt onze bekostiging op
de teldatum van 1 oktober 2013 met 266 leerlingen. Het
aantal leerlingen zal op 1 oktober 2014 naar verwachting
tussen de 266 en 270 uitkomen, waarmee het aantal
leerlingen zich komend jaar lijkt te stabiliseren.
We hebben daarmee dus geen recht op een 12 e lokaal en
dat is ook de reden dat we dit jaar onze kleinste groep een
plaatsje geven in het noodlokaal in de hal van de
Eindtoets verplicht
De Eerste Kamer heeft de wet voor de invoering van de
eindtoets aangenomen, waardoor we nu dus verplicht zijn
om deze af te nemen bij groep 8. In de Tweede kamer is
wel als voorwaarde gesteld dat het onderwijs zelf moet
kunnen kiezen welke eindtoets ze wil afnemen en dat dat
niet verplicht de Cito hoeft te zijn.
We zijn niet blij met dit besluit, maar de keuzevrijheid
geeft ons wel enige ruimte voor eigen beleid. Frappant
detail is natuurlijk wel dat diezelfde kamer besloten heeft
om alleen Cito voor enkele miljoenen te subsidiëren om
die eindtoets te ontwikkelen.
Half juni heeft het ministerie de procedure rondom de
advisering voor het voortgezet onderwijs en de eindtoets
gepubliceerd. Men stelt dat bij de overgang van
basisschool naar de middelbare school het schooladvies
van de basisschool leidend is. Vervolgens wordt
aangegeven dat de eindtoets die half april wordt
afgenomen als tweede onafhankelijk gegeven gezien moet
worden. Daarbij stelt het ministerie dat wanneer het
4
resultaat van de eindtoets lager is dan het advies, het
schooladvies onveranderd blijft.
Valt het resultaat van de eindtoets hoger uit, dan moet het
schooladvies in overleg met de ouders worden bijgesteld.
Wie nu nog begrijpt welk advies leidend is mag het
zeggen.
Verder stelt men in de procedure tevens dat de
basisschool voor 1 maart het schooladvies vast moet
stellen, om het daarna half mei weer met de ouders open
te breken.
Dit strookt niet met onze visie op het adviseringstraject.
Ons voorstel is om het adviestraject naar achteren in de
tijd te schuiven zodat we meteen ook de uitslag van de
eindtoets in het schooladvies kunnen betrekken. Dit zal
ongetwijfeld ook de praktijk worden, maar de politiek wil
daar nu nog niet aan. Ons voorstel om de aanmeldingen
per half mei te doen stuit eveneens op verzet bij het
voortgezet onderwijs.
Toch lijkt het ons zo dat de wetgever de ouders het recht
geeft om het resultaat van de eindtoets af te wachten
voordat het kind definitief op het juiste niveau geplaatst
kan worden. Dit levert dus komend jaar wel de nodige
ruis op in de advisering van groep 8, maar wij zullen als
school in ieder geval het recht van de ouders respecteren.
Dat betekent dat het advies dat we voor 1 maart moeten
opstellen wat ons betreft een voorlopig karakter heeft.
De alternatieve toets Route 8 is dus ook nog niet door het
ministerie gekeurd, maar we rekenen erop dat Route 8 in
ieder geval wordt goedgekeurd als een valide eindtoets.
We zullen de ouders van in ieder geval groep 8 komend
jaar zo goed mogelijk op de hoogte houden van de gang
van zaken rondom de advisering voor het voortgezet
onderwijs.
Antipestprogramma? – Gedragsprotocol!
Het ministerie heeft afgelopen voorjaar eveneens een
wetvoorstel door de kamer geloodst waarmee scholen
verplicht worden een door het ministerie goedgekeurd
antipestprogramma te gebruiken. De wetgever heeft nu
een lijst met 13 beproefde programma’s gepresenteerd.
Voor het ministerie lijkt hiermee eindelijk een hardnekkig
probleem opgelost te zijn en ligt het nu bij de inspectie
om er op toe te zien dat de scholen het juiste pakket
gebruiken.
Dat het pesten uitgebannen kan worden door een
programma uit de lijst van dertien te gebruiken lijkt ons
echter een illusie. Pesten zal zo nu en dan de kop blijven
opsteken, welk programma je ook gebruikt. En dat het ene
programma effectief is gebleken op school A wil nog
helemaal niet zeggen of datzelfde programma ook in
school B die vruchten afwerpt.
We gebruiken op de Librije niet een specifiek programma,
maar hebben een scala aan mogelijkheden en werkvormen
waarmee we samen bouwen aan respect en vertrouwen.
We hebben ons beleid verwoord in een gedragsprotocol
en daarin richten we ons vooral op het gewenst gedrag.
Dat gaat veel verder dan alleen het bestrijden van pesten.
We willen graag dat kinderen zich prettig en veilig voelen
op school. We werken vanuit een oplossingsgerichte
strategie en gaan vooral met de kinderen in gesprek om te
onderzoeken hoe we de kinderen kunnen helpen om te
komen tot een oplossing.
Route 8, het alternatief voor Cito
De afgelopen periode hebben we deelgenomen aan de
generale repetitie van de alternatieve eindtoets Route 8.
Deze is wat ons betreft veel beter is dan de eindtoets die
de Cito in de maak heeft. Cito lijkt aan te sturen op een
toets batterij waarbij het drie dagen kost om die af te
nemen en dan durft men nog te stellen dat het geen
examen mag zijn.
Route 8 is in ongeveer 3 uur af te nemen en legt dus veel
minder druk op de kinderen. Bovendien is het een
adaptieve toets die je achter de computer maakt. Deze
toets past tijdens het toetsen de vragen aan op het niveau
van het kind. Ieder kind kan dus de toets naar
tevredenheid maken. Als het kind het heel goed doet
schakelt het programma naar een hoger niveau en heeft
een kind duidelijk moeite met de vraagstelling dan
schakelt het programma automatisch een tandje lager.
Onze eerste ervaring is dat de uitslag van de generale
repetitie verrassend dichtbij de reeds door ons afgegeven
schooladviezen op basis van onder meer de Friese
Plaatsingswijzer kwam.
Het cursusjaar 2014-15 is overigens een overgangsjaar,
aangezien Cito de eindtoets niet op tijd kan opleveren en
pas over enkele jaren de door het ministerie gewenste
adaptieve toets klaar kan hebben.
We maken daarbij sinds dit jaar effectief gebruik van de 7
symbolen van Fides. Fides is een van de programma’s die
niet op de lijst met beproefde programma’s is gekomen,
wat ons betreft ten onrechte. Met Fides werken we vooral
preventief en maken we gedrag op een positieve manier
met de symbolen herkenbaar en bespreekbaar. Meer
informatie over de Fides werkwijze treft u verderop aan in
5
deze schoolkrant. De reactie van Fides op de afkeuring
van het ministerie is te lezen op www.fidesnoord.nl .
Daarnaast bieden we in groep 7 de Wibo training aan,
waarbij de kinderen ook op een andere manier werken aan
hun weerbaarheid in het onderwijs. Deze training is al een
voorbereiding op de weerbaarheid in het voortgezet
onderwijs.
Passend onderwijs betekent dat we als school de
zorgplicht krijgen voor alle kinderen die aangemeld
worden een passend onderwijsarrangement te bieden. Hoe
dat straks uit pakt moeten we maar afwachten. De
afspraken en procedures moeten nu aan de praktijk
getoetst worden.
Vooruitlopend op dit beleid zijn we in het cursusjaar
2013-14 al van start gegaan met de zogenaamde
ondersteuningsteams voor kinderen waarbij er zich in de
schoolsituatie problemen voordoen. In een
ondersteuningsteam zitten dan de ouders, de
groepsleerkracht, de IB-er en de orthopedagoog van het
Expertise centrum Passend Onderwijs Opsterland. Voor
zover nodig kunnen er nog andere specialisten bij
aansluiten. Voor de ouders is dit in het afgelopen een
prettige werkvorm gebleken. Als ouder zit je nu meteen in
de bespreking en kun je jouw visie rechtstreeks met de
betrokkenen bespreken.
Passend Onderwijs een feit
MR - Nieuws
Per 1 augustus 2014 gaat nu definitief het passend
onderwijs van start. De organisatie van het
Samenwerkingsverband Fryslân en het expertise centrum
Opsterland zijn klaar. Het schoolondersteuningsprofiel is
ook klaar en staat op de website. De financiën die we
vanuit dit beleid mogen verwachten zijn minder dan
verwacht, maar nu gelukkig wel duidelijk.
Volgens het ministerie mogen we binnen school eigenlijk
niet meer spreken van het extra zorg verlenen aan
kinderen die dat nodig hebben, maar moeten we het nu
extra ondersteuning gaan noemen. Nou ja, waar we ons al
druk om kunnen maken.
Nieuwe MR-leden
Even voorstellen;
ik ben Grietje Sipma-Stoker en ben sinds 12 jaar
leerkracht aan de Librije. Hiervoor heb ik op
basisscholen in Beetsterzwaag en Drachten gewerkt.
De eerste jaren met veel plezier in groep 1 en 2 en de
laatste jaren ook met veel plezier in groep 3. Ik heb
een duobaan en werk de laatste helft van de week. Het
is fijn om met kinderen te werken en hun een stukje
verder te mogen helpen in hun ontwikkeling.
Daarnaast neem ik vanaf juni, als één van de drie
vertegenwoordigers van het team, voor drie jaar
zitting in de MR.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Even voorstellen:
Rene Nies, 45 jaar melkveehouder te Lippenhuizen,
gelukkig getrouwd met Anja, vader van vier kinderen.
Sinds 2007 gaan onze kinderen naar de Librije, de
oudste twee zitten inmiddels op het voortgezet
onderwijs. Anne-Mirthe zit in groep 6 en Matthea in
groep 4. Ik heb op de vorige school zitting gehad in
bestuur en oudercommissie.
De Librije bevalt ons goed. Graag zet ik mij dan ook
vanuit de MR een periode in voor goed kwalitatief
onderwijs op de Librije.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
6
Even voorstellen….
Hai, mijn naam is Hilda Kemna, ben 43 jaar en woon in Gorredijk.
Inmiddels ben ik nu een paar jaar werkzaam in het onderwijs en heb
ik les gegeven aan verschillende groepen, met name in de onder- en
middenbouw. Voordat ik het onderwijs in ging, werkte ik in het
bedrijfsleven als manager van afdelingen waar apparaten (of
onderdelen ervan) werden gemaakt.
Samen met juf Elly ga ik komend schooljaar groep 1 doen. En ik heb
er ontzettend veel zin in! Ik geniet van de spontaniteit en creativiteit
van de jongste kleuters. Voor hen vind ik het belangrijk een veilige
plek op school te creëren.
Op donderdag en vrijdag ben ik op school aanwezig. Als ik thuis
ben, dan geniet ik samen met Ben van onze twee dochters Rosalie
(12) en Isabel (10). Zij houden ons elke dag wel bezig met al hún
(sportieve en culturele) activiteiten. Zelf houd ik er van om te lezen,
te schilderen en af en toe op de piano te spelen. Maar in de praktijk ben ik toch heel vaak bezig met
allerlei dingetjes, in en om het huis.
Hallo Allemaal,
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen als nieuwe juf van groep
2b. Mijn naam is Jesler Dijkstra. Ik ben 33 jaar oud en ben geboren
in Wijnjewoude.
Daar ben ik ook opgegroeid en samen met mijn man (Sido) en drie
lieve kinderen (Bente van bijna 8, Jurre van 4 en Lise van bijna 2
jaar) woon ik nog steeds met veel plezier in Wijnjewoude.
Ik ben nu bijna tien jaar werkzaam in het onderwijs (op CBS ‘De
Foarikker’ te Siegerswoude) en heb voor verschillende groepen
gestaan, waarvan zeven jaar in de combinatiegroep 1 en 2, en drie
jaar in de combinatiegroep 3, 4 en 5.
Door de kleinschaligheid van de school is deze aan het eind van dit
schooljaar genoodzaakt te sluiten, waardoor ook mijn
werkzaamheden daar stoppen.
Ik vind het ontzettend leuk om met jonge kinderen te werken en ben dan ook erg blij dat ik na de
zomervakantie juf mag zijn van groep 2b (samen met juf Rianne) op jullie school.
Naast het ‘juf zijn’ houd ik ook erg veel van gezelligheid met vrienden en familie, sport, toneel spelen,
lezen, winkelen en dansen.
Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan op CBS ‘De Librije’ en hoop een ieder van jullie gauw beter te
leren kennen. Ik heb er in ieder geval veel zin in!
Misschien zien jullie mij voor de vakantie nog wel eens wat rondneuzen op school of
invalwerkzaamheden doen en anders …tot na de zomervakantie!
Vriendelijke groet,
Jesler Dijkstra
7
Fides – Oké laadje…
8
Gewoon gaaf, omdat het kán!

Wij als mondhygiënist zien regelmatig bij kinderen én
volwassenen de gevolgen van tanderosie.
Daarom willen wij middels onderstaande informatie meer
duidelijkheid geven over wat het is, hoe het ontstaat en
hoe je het kan voorkomen.



Wat doet een mondhygiënist in het kort:
Wij geven voorlichting over mondgezondheid. Leren hoe
je problemen zoals gaatjes en ontstoken tandvlees kan
voorkomen.
Wij verwijderen tandsteen en aanslag.
Wij behandelen mensen met ontstoken tandvlees en
parodontitis (ontsteking rondom tanden en kiezen waarbij
bot verdwijnt)
Wij behandelen mensen met een slechte adem.



Vruchtensappen (bijvoorbeeld appelsap of
Dubbelfriss)
Ice tea (met of zonder bubbels)
Fruit
Energie- en sportdrankjes (zoals Red Bull-achtige
drankjes)
Zure snoepjes en lolly’s
Sladressing/azijn
Wijn
Water zonder bubbels (want koolzuur is ook zuur), thee
en koffie zonder suiker en melk kunnen de hele dag door
gedronken worden.
Andere oorzaken van tanderosie kunnen zijn:
 Maagzuur
 Medicijnen
 Droge mond (bescherming van speeksel is minder)
Ons doel: Iedereen een leven lang een
gezonde mond!
Wat is tanderosie?
Tips om je gebit zo goed mogelijk te verzorgen en
tanderosie te voorkomen:
 Probeer maximaal 7 keer te eten en te drinken.
 Drink je glas het liefst in 1 keer leeg. Hoe langer
drinken in de mond is, hoe langer glazuur is
blootgesteld aan zuur.
 Gebruik een rietje tijdens het drinken, zo komt er zo
min mogelijk zuur tegen de tanden aan.
 Poetsen voor de maaltijd, minimaal 1 uur wachten
na het eten/drinken. Na het eten is het glazuur
zacht geworden, als je meteen gaat poetsen, poets
je een dun laagje glazuur weg.
 Na het eten kan je het speeksel stimuleren door het
eten van een xylitol snoepje of kauwgompje, zoals
Smint of Xylifresh.
 Poets 2 x per dag met fluoride tandpasta en gebruik
1 x per dag een floss, stokers of ragers.
 Spoel na het tandenpoetsen niet na met water.
Tanderosie is het oplossen van het tandglazuur door direct
contact met zuren. Het is een onomkeerbaar proces, weg
is weg. Wanneer tanderosie niet wordt bestreden, kunnen
de zuren het tandglazuur en vervolgens zelfs het
blootliggende tandbeen oplossen. Het is moeilijk te
herkennen en het wordt pas ontdekt als het al te laat is.
Glazuur groeit niet meer aan. Daarom is het belangrijk
dat je weet hoe je het kunt voorkomen.
Hoe ziet tanderosie eruit?
De snijranden van
de tanden worden
meer doorzichtig.
Ze kunnen ook
korter worden of
rafeliger. De
knobbels van de
kiezen veranderen
in kuiltjes.
Zelf kan je het ook
herkennen doordat
de tanden steeds
gevoeliger worden
tijdens het eten of
drinken. Maar
meestal zijn het de
tandarts of
mondhygiënist die
zien of er sprake is
van tanderosie.
Helaas is de schade
er dan al.
Tot slot
Het advies is om kinderen t/m 11 jaar na te poetsen.
Kinderen hebben tot die leeftijd nog niet de motoriek om
dit zelf goed te kunnen.
Een bezoek aan de mondhygiënist is voor kinderen tot 18
jaar gratis! Het wordt namelijk vergoedt vanuit de
basisverzekering.
Voor volwassenen worden behandeling in de meeste
gevallen geheel of gedeeltelijk vergoedt vanuit de
aanvullende tandartsverzekering.
Mondhygiënistepraktijk
Samantha Nijland
Hoofdstraat 79a
Gorredijk
Hoe ontstaat tanderosie?
Door inwerking van zuren (meestal voeding) lost het
glazuur op. Verder is het aantal keer eten en drinken op
een dag van groot belang. Het liefst in totaal 7 x (eten en
drinken) Dus 3 hoofdmaaltijden en 4 keer tussendoor.
Voorbeelden van eten en drinken dat tanderosie
veroorzaakt zijn onder andere:
 Frisdrank (ook light!!)
Jolanda Huiberts
mondhygiëniste
Stationsweg 64
Gorredijk
0513-769058
0513-463084
www.praktijknijland.nl
[email protected]
9
Librije
Oerol
Op ‘e
Gordyk
10
Bijna vakantie! Maar wat gebeuren er veel leuke
dingen op school. Naast het gewone werk zijn er de
speciale dagen, zoals: koningsdag, schoolreisje naar
Sanjesfertier, vader- en moederdag, kleine diertjes
zoeken in het park, oefenen voor het ‘Oerol’ met
meester Jasper, en na het juffenfeest is er dan de
zomervakantie. Een impressie…..
Koningsdag 2014. Het ontbijt en de spelletjes.
Schoolreisje Sanjesfertier.
Julia
11
Julian
In het park naast de school gingen we op zoek naar kleine diertjes,
bloemetjes, plantjes, enz… Groep 8 heeft hierbij super geholpen.
Groep 8 bedankt!!!
Wat vond je het leukst in groep 1:
Amy: klimmen en klauteren
Jodee: naar het park diertjes zoeken
Mirthe: naar het park
Jurre en Wessel: krijtbord, fietsen
Floris Jan en Hidde: buiten spelen
Matthijs: vrij kiezen: huishoek
Deon: kerstfeest en koningsdag
Rixt: huishoek en schommel
Jaimy: schoolreisje
Lars: computer
Taro, Jesper en Julian: bouwhoek
Johan: Lego
Amber, Jade en Roelof: huishoek
Merle: moederdagcadeau maken
Julia: vaderdagcadeau maken.
Jetty: zandtafel
Roseanne: zandtafel, fietsjes en step
Mirre en Sanne: alles
12
Het is alweer bijna zomervakantie. En wat is het jaar
snel gegaan! We hebben veel beleefd met z’n allen.
Hieronder ziet u foto’s van verschillende activiteiten.
Hieraan kunt u zien hoeveel plezier we hebben gehad
met elkaar.
Twee échte brandweermannen op
school in een brandweerauto.
De boerderijhoek en het
bezoek aan de
lammetjes van Gwenn.
In het park
met groep 8.
13
De koningsspelen
met een
koningsontbijt.
Op schoolreisje naar
Sanjesfertier.
Allemaal een fijne zomervakantie toegewenst!
Juf Lianne en juf Joke.
14
Groep 1c is compleet!
We zijn in februari gestart met een kleine groep en inmiddels zijn we uitgegroeid tot een
gezellige groep van 15 kinderen.
Sinds we op school zitten hebben we al heel wat gedaan en geleerd!
We hebben gewerkt over het thema ‘lente’ en we zijn nu begonnen met werken over de
‘zomer’. Daarnaast zijn we nu ook druk aan het oefenen voor ‘Oerol’ en leren we nieuwe
liedjes. We hebben ook al wat verschillende uitstapjes met elkaar gehad de afgelopen tijd.
Zo is de brandweer langs geweest op school, zijn we bij de lammetjes gaan kijken en
hebben we een heel geslaagd schoolreisje gehad naar Sanjesfertier. Nog een paar
weekjes en dan zit dit schooljaar er alweer op! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en
zonnige zomervakantie toe!
Groetjes van Groep 1c, juf Nynke en juf Lianne.
Cassidy, Thijs, Lullu bij Sanjesfertier!
15
Guus, Sem, Cassidy en Bram druk aan
het werk met kraaltjes!
Hayley en Sylvie een
heerlijk ijsje aan het eten!
Dyon, Senne, Guus, Iris
Met z’n allen in de bus richting Sanjesfertier!
16
De laatste schoolkrant van dit cursusjaar. Wat is het weer snel
gegaan. We zijn op schoolreisje geweest, hebben over het
letterwinkeltje gewerkt en krijgen straks ook nog de juffen dag. En
dan…. vakantie! We wensen jullie allemaal hele fijne vrije weken
toe. Juf Rianne en juf Wietske
Juf Rianne en juf Wietske
Tessa had dit jaar een
hele speciale traktatie.
Ze trakteerde op een
hele grote paashaas!
Niet alleen haar eigen
groep kon er van eten,
maar alle groepen 1 en 2!
Het was smullen!
Op schoolreisje naar Sanjes Fertier. Wat hebben we weer een gezellige dag gehad.
Meike: Met de bus op schoolreisje
17
Veronica: De speeltuin van Sanjes Fertier
Tijdens het thema:”” het
letterwinkeltje “hebben
wij veel gespeeld en
geleerd van en met
letters.
Rechts zien wij Stan en
hieronder staat Yaniek met
prachtige letters gemaakt
op een kralenplakje.
Shanti heeft ook mooie
letters gemaakt!Knap hoor!
Marcin en Daniel spelen in
het letterwinkeltje
In groep 2a zijn wij druk aan het verven en knutselen voor het cultuur project. Het werken aan het
project vinden wij erg leuk!
Hieronder zijn wij druk bezig onze t-shirts te verven in een regen- en zon patroon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
Ook hebben de groepen 2 een bezoekje gebracht
aan de bibliotheek in Gorredijk. Hier hoorden
wij een leuk verhaal over een krokodil die
iedereen liet schrikken. Wij hebben een krokodil
nagespeeld. Ook mochten wij de laadjes van een
kastje opendoen en dan kwam er steeds een
nieuwe opdracht. Na de opdrachten mochten wij
een leuke kleurplaat kleuren:van een
…krokodil!
18
Schoolreisje 2014.
Ieder jaar weer een hoogtepunt. Wat hebben
wij genoten in Sanjesfertier. Groep 2b had
dit jaar de luxe dat zij een bus voor zich
alleen hadden. En terugreis mochten wij
zelfs in een dubbeldekker. Het weer werkte
mee. Ondanks de drukte in Sanjesfertier
werd er weer volop genoten. En wat was het
mooiste? Vaak kregen wij dan als antwoord
`in de bus`. Geniet van de tekeningen.
Anna in het klimrek
Arthur en Rienk in de dubbeldekker
Dani in de dubbeldekker
Claudia in de helikopters
Fenna in het klimrek
Dinand in de bus op de heen- en terugreis
19
Jolien in de bus
Mette en Leandra in de helikopters
Jorn in de bus
Yvonne in de bus
Yilla bij de ingang
Groep 2b wenst u allemaal een fijne en warme
zomervakantie toe.
Juf Els en juf Wietkse.
Xander in de bus en treintje
20
Op woensdag 7 mei zijn we naar een voorstelling van
Poppentheater Anansi geweest. De kinderen van groep 3 hebben
hieronder geschreven en getekend waar de voorstelling over ging.
We mochten op Afrikaanse muziekinstrumentjes meedoen met
“de trommelman”.
Na afloop van de voorstelling stond er een lekkere traktatie klaar.
Joaquim; De aap
Finn;
We gingen met de hele groep
naar Poppentheater Anansi en
wie het speelde hete Gitta en
het ging over een aap die in
Afrika woonde en hij had
geen geld om eten te kopen
en om planten te kopen.
Ananda; Ik vond het erg
leuk hoor, best goed en
ik vond het lietje het
leukst. Het ging over
een aap en gelt.
had geen geld en
zijn frou was erg
verdrietig maar
zijn man had een
plan. Hij dee
geld lenen van
de slang en de
tijger, van iedereen en ze kregen
hun geld niet
trug
Ishka;
Gitta heeft instrumenten of
haar zus of haar susje. Het
was bij een boerderij en we
hadden iets lekkers gegeten
en het was heeel leuk.
AA Alex
Luna; Ik ben met mijn
klas naar Anansi
guweest en ik ben toen
loopent gegaan en in dat
ferhaal zaten dieren
Rixt
Saya; Aap ging zonnebaaren en de dieren ging de
aap wakker maken en de
aap moest gelt van leeuw
We zijn met
de heele klas loopent
naar het poppentheater
geweest. Het was super leuk en un mufrau
heet Gitta. Er was een
aap en nog een aap.
Een aap huilt, ze had
geen geld mir en een
aap die lagt.
Suzanna;
Liandro
Miriam; We hebben
heel veel lol
gemaakt samen en we hebben met
elkaar gegeten en een leuk lietje gehort en toen heeft Gitta bananen gegojt
en toen zijn we netjes weer naar school
toegegan.
Miriam
Alice
Erik; Woensdag
gingen we mete heele klas naar een poppentheater.
Ik zat naast Kima en ik zat naast Ester en een meneer die hat een
trom en toe gingen we een afrikaans liedje zingen en we hebben
snoep gekregen en we hebben drinken gekregen.
Schoolreisje; Op dinsdag 10 juni vertrokken we naar Zuidlaren. De
bus bracht ons naar de Sprookjeshof. Het was prachtig weer, en wat
hebben de kinderen genoten van alle klim- en klauterattracties.
Dinsdag 10 juni ginge
wij naar sprookjeshof in
suidlaren. Ik was in elastiek
geweest, je kon je daar in laten
vallen. Het was suuper leuk!
Hiske;
Christiaan;
Remco;
Schoolreisje sprookjeshof
guweest en in de bus met
groep 4 en 3 en ptat gegeten
en ijs gegeten en gespilt. Er
waren 5 juffen en 1 meester
en een schietkanon en een
toren buiten.
Ik ging met het mat glijen.
Ik ging op de volkaan klimmen.
Ik was in het piratenschip.
Ik hat broot en onbijtkoek mee.
Ik ging dansen.
Ik ging naar schoolrijsje.
21
Jurgen;
We gingen met de heele klas
naar sprookjeshof in zuitlaren.
We gingen patat eeten en mijn
lievelingsding is monstertruk.
Lisa;
We sijn naar schoolreisje
geweest. Het was in zuitlaarn.
En ik ben in spookhuis geweest.
Esther
Djaizen
Jamie;
Merit;
Schoolreis was leuk en er was
een springkusu, drie springkusuns
en er waaren wel zes glijbanen en
er waaren twee klimtores, een
klimtore binnen en een klimtore
buite.
Het lekkerst was dat aartbijjenspuitje en het leukst
was het klimrek en als je
heelemaal booven bent dan
moet je van de glijbaan en
het liefst vont ik de geitjes
en we gingen alle sprookjes
bkeiken.
Angelique
Rosalie
Kima;
Irst gingen we ront kijken,
toen mochten we speelen.
We gingen petat eten en we
hebben taksi gedrongken.
Ik hep binnen gespeelt en
ik ben ook buiten gespeelt.
Het leukste font ik het
springkussen. Het ijnde.
Maren
Levi
Romijn;
Lars;
We zijn dinsdag met de
hele klas naar sprookjeshof
geweest. Ik ben in een
lugtfietser geweest en ik
ging een potje ballen
schieten. Ik ging ook
glijden van de glijbaan en
we hebben patat gegeeten
en aan het eind hebben we
een ijsje gegeeten en toen
gingen we weer met de bus
naar school.
We gingen op schoolreisje. We gingen naar
de bus. We haden petat
gegeten en nog een ijsje
en dansen font ik leuk
en de heeliekopters en
de ballenschieters vond
ik leuk. Het was een
leuke schoolreisje.
Eline;
We gingen met groep 4 en er waren vijf juffen mee en er was maar
één meester. En ik had een appel mee en ik had twee sakkjes koekjes
mee en ik had een sakje snoep.
22
We wensen jullie
allemaal alvast een
fijne zomervakantie
toe!
Minke Lyklema.
ik turn elke dinsdagen woensdag. Maar ik
ga in een hogere groep. En dan mag ik op
dinsdag en donderdag. En ik heb mee
gedaan met de friese kampioenschappen.
En ik zat in de top 10.ik was super blij. Ik
ben 1 van de allerbeste van Friesland. Ik
was het allergelukkigste meisje op de
wereld. Ik wist echt niet dat ik bij de friese
kampioenschappen kwam
Mijn schoolreisje door Marije
We gingen naar Sprookjeshof Zuidlaren.
We moesten 3 kwartier rijden .Ik zat met de
heen reis en terug reis Xander .Er was een
piraten schip die je zelf in gang moest
brengen en ook een reuzenrad die je zelf in
gang moest brengen wel een kleintje. Er
was ook een berg, niet een echte natuurlijk
maar wel een leuke .
Van Thomas.
Het is leuk op school. En je leert veel van
school. Er zijn ook veel vrinden. En de
meester is grappig En rekenen is leuk. Taal
is niet zo leuk
Van Boris
we hebben de avondvierdaagse gelopen
met colin stefan mats en ik. Op de laatste
dag mochten we verkleet en meester is
altijd grappig. Stefan en milano zijn
vrienden.
Mijn Klas door Marrit
Ik vind het gezellig in mijn klas leuk egt
waar. Een meester die zo grappig doet en
een juf die aardig doet. Zal ik vertellen wat
hij voor gekke dingen doet. Daar gaat ie
dan. Hij pakt dan de stok voor de ramen en
hij doet dan een raam open of dicht. Maar
als meester klaar is probeert hij de stok bij
iemand in de nek te stoppen. Dan roept de
hele klas. Kijk Uit. Meester doet dan net als
hij niks gedaan heeft.
Schoolreisje Sprookjeshof door Tycho
Ik ben in de eend geweest. En ik ben
ook in het spinnenweb geweest. Er was
ook een glijbaan. Ik ben ook in de jungle
geweest
.
Schoolreisje door Malou
En we zijn 10 juni naar sprookjeshof in
Zuidlaren geweest En we hebben patatjes
gegeten En een ijsje op het laatst En ik heb
snoep gekocht Ik ben van de glijbaan
geweest met een matje. Mijn
droomvakantie is Naar Disneyland En een
zwembad van chocolade met slagroom
Van Colin
Mijn droomvakantie is een zwembad vol
chocola. Juf is al een beetje beter Het
schooljaar is bijna afgelopen. Ik vindt het
best leuk in deze groep. Ik weet nog niet
wat voor juf krijg in groep 5.
School door Roos
Ik heb mee gedaan met de avond 4daagse
Leuk vind ik zwemmen knikkeren lezen
tekenen en knutselen Ik heb een tuin
aquarium rebus een vormenschilderij
gemaakt. Mijn droomvakantie is naar
Afrika Amerika en Engeland te gaan.
Knikkeren vind ik ook leuk We zijn op
schoolreisje geweest naar het
sprookjeshof in zuidlaaren
Mijn droom vakantie van Stefan.
Om in een heel groot hotel te slapen. Met
een enorm groot zwembad. En een 5
sterren hotel En een zee er achter
Mijn droom vakantie. Door Mike
Is een bad met chocolade met slagroom.
En een glas met limonade En 2 huizen met
3 honden En 1 blik bier met ijs klontjes .Op
een eiland met zombies .En maar 100
mensen op een eiland met 12345 eten en
drinken.
23
Mijn droomvakantie is ……door Matthea
Ik droom om in een bubbelbat te zitten en
dat ik een mega chocolade reep eet En dat
ik uit een mega cola fles drink dat eet en
drink ik allemaal op dat is heel Lekker.
ga ik het over schoolreisje houden.
Sprookjes hof Zuidlaren daar zijn wij
geweest en daar was het leuk ik wouw daar
wel wonen of werken wand zo leuk was het
daar En we hebben ijsjes gegeten
En ik heb een spuitje gekocht Ik ga het nu
over wat ik allemaal op school gemaakt
heb. Wij hebben een zelf portret gemaakt
ik vind het jammer dat wij bijna naar
groep5 gaan wand ik vind het zo leuk hier
in groep4.
Schoolreisje door Tessa
Wij gingen naar de sprookjeshof Zuidlaren
.Het is was heel leuk er waren glijbanen en
er was een trampoline. Een springkussen
en een soort jungle. Een kinderboerderij
een piratenschip. Ik vond het heel leuk.
Mijn droomvakantie is in Disneyland
Herders honden van Elise
Ik heb een Herders hond hij heet Luna .Hij
heeft een bruin met zwarte vacht die vacht
is heel zacht. Je hebt ook een lekkere
warme mand nodig het liefst met een
dekentje nodig. Je hebt ook een bot nodig
wand dan kan hij zijn tanden slijpen. Een
herders hond heeft lange oren puntige oren
aan die oren zitten korte haartjes. Herders
honden zijn heel erg waaks als er een dief
komt bijt hij in zijn been. Herders honden
zijn goed met kinderen ze bewaken ze goed
LEUK vind ik door Naomi
Ik vind school heel leuk schrijven en
spelling en natuurlijk Ook buiten spelen en
natuurlijk ook met mijn vrienden spelen en
thuis vind ik ook Heel veel leuk bij mijn
vrienden speel ik heel vaak buiten en ga ik
hutten bouwen of een Balspel of een ander
spelletje we spelen soms ook zelf bedachte
spelletjes want dat vind ik Het aller leukste
en we hebben ook een hele grappige
meester. Vrienden zijn Elise matthea tessa
mink
Buiten spelen door Djoeke
Ik speel vaak buiten Met Bouke. ik speel
vaak met hem in de boom hut. Jongens
zegen dat je niet kan timmeren als je een
meid bent dat is niet waar. Als je een boom
hut hebt beleef ik veel dingen net zoo als dit
Ik heb 2 verdiepingen in de boom hut Ik ben
van de hoge af ge vallen Dat was heftig Ik
hat niks ge brokken Ik heb ook een kabel
baan dat is leuk Dat is een touw met een
schommel
schoolreisje van Milano
WE gongen naar ZuidLaaren. juf bony en
ik deden een speletje. juf bony is een liefe
juf, Meester ben ook.
Door Jadi : school en andere dingen
het leukste op school vind ik tekenen en
cultuur buiten spelen knikkeren en
vingerhaken. Het stomste les vind ik taal
soms rekenen en schrijven. Ik vind het wel
leuk om met meester ben te knikkeren. En
ik vind het ook leuk om met andere
kinderen te knikkeren .en ik ben wel goed in
knikkeren ik heb wel een gewonnen van
meester ben en vingerhaken is ook heel
leuk en daar ben ik ook wel goed in en ik
ken 3 manieren hoe je met je vingers haakt
ik ben mats
4daagse :we gaan 4 rondes doen en ik ging
als piraat verkleedleuk vind ik: het tekenen
we maken hele mooie tekening mijn
zwembad dag is het leukst in het zwembad
in kortezwaag en ik ging van de hoge
duikplank
Ik ga het eerst over knikkeren houden en
daarna over schoolreisje van Xander
Alle knikkers zijn Piraatjes Baby,s lava
Keiser banaantjes en nog veel meer en nu
Prettige vakantie ; juf Bonnie en meester
Ben
24
Er is weer hard gewerkt in groep 5a de afgelopen periode. De meeste
werkboekjes zijn zo goed als uit en we kijken stiekem allemaal al een klein
beetje naar de periode na de grote vakantie. Een nieuwe juf , een nieuwe
meester en nieuwe vakken en lesstof? We hebben dit jaar veel tijd en energie
gestoken in hoe we omgaan met elkaar. Dit met behulp van Fides. Kun jij de
FIDES-rebus oplossen?We hebben ook een woordzoeker gemaakt zodat je je op
vakantie niet hoeft te vervelen. En om helemaal in de vakantiesfeer te komen
hebben we een paar mooie verhalen over ‘reizen’ geschreven. Voor ons Oerolcultuurproject hebben we iedere dinsdag les van juf Sigrid. Hier vertellen we
ook over. Veel leesplezier en alvast een goede vakantie toegewenst!
Groep 5a en de juffen.
Oerol - cultuurproject
Cultuur is elke dinsdag om half 9. Cultuur is heel leuk. Wij maken pakken en
vissen. De vissen zijn gemaakt van schuim. Laatst zijn wij met de hele klas naar het
park gegaan voor oefenen en een liedje. Onze juf van cultuur is Juf Sigrid. Onze juf
is heel aardig. De pakken zijn erg mooi. Wij hopen dat jullie komen kijken.
( Ilse, Nando en Ian)
Kun jij deze FIDES-rebus oplossen? ( Lucy, Andries en Jade)
25
Verhalen over Reizen:
Elfjes:
WK
Jan komt doodongerust bij het wk en zegt. Nee he. We verliezen…
Hoera Hoera een goal voor ons. Hij doet de rugzak af met het eten.
En alle spullen en dat zijn kaart, geld, paspoort, jas, medicijnen,
kompas, drinken, schoenen. Ik ga inchecken met mijn paspoort. En
zometeen naar de hoofdstad Rio. Volgend jaar maar het EK. We
hebben gewonnen. Twee voor Nederland. Eén voor Brazilië
gewonnen. Hiep Hoera. Ik ga terug naar huis. (Jelmer S.)
Vakantie
Jeej vakantie
Echt leuk hoor
Ook prachtig weer hè
Geweldig
Gizem
Een leuke vakantie!
Eindelijk, het is zover. mijn ouders gaan op vakantie. Ik ga alvast in de
auto zitten. Papa en mama doen de tent en twee koffers in de auto en we
gaan. We gaan naar Frankrijk we gaan naar een berg met een huisje. We
zijn er. We gaan goud zoeken. Ik heb niets gevonden mijn ouders ook
niet. Het is koud. Ik trek mijn vest aan. Mijn vader heeft een grot
gevonden. Ik vraag of ik er een hut in mag maken. Mijn vader zegt nee.
De volgende dag ga ik naar de grot, ik pak veel takken en bouw een hut.
Ma! wauw dat is wel honderd euro waard. Hij laat het aan zijn ouders
zien. ik ga een nieuwe fiets kopen kopen . OF een skelter, of een gitaar of
een drumstel. Ik ga naar de grot maar daar ligt een krokodil. Ik ren weg
met de krokodil op mijn hielen. ik gen gelukkig heel snel en ik heb het
gehaald. Een dag later heb ik een nieuwe fiets. Wat een leuke vakantie!
(Sybren)
Zomer
Bijna zomer
Heel lekker weer
Veel zon en plezier
Zomer
Anne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bang dat je je zult vervelen in de auto op vakantie?
Los deze leuke woordzoeker op en ontdek meteen wat wij in groep 5 allemaal doen en leren.
geschiedenis
zingen
creatief
verkeer
natuur
godsdienst
schaken
rekenen
fides
lachen
taal
aardrijkskunde
lezen
frysk
kletsen
tekenen
spelling
ict
gym
muziek
schrijven
k q
j
j
c n b
l
v s s c h r
w w s y e g y m s r x
d t
k c k
t
x
j
t
k r
j
e h t
l
l
u e u q
k u r
g t
c s c o c
f
k d
h e e r e s b e g i
g e
i
f
s
l
t n z
i
k e z
t
i
b d n y
i
e x y y s
z n n n z s r s g
c h c
l
l
n a
i
k q
i
i
l
z v e e
p
d v d o
l
l
d g n h m j
v e n a
e o b t h r d t m f
o h k z e
i
t
j
l
z z e e k a k
z u e z u
l
x u p u g h f
y a e k
i
j
i
i
k
l
g e s c h
i
v n v
f n s
t b
t a d r n n
i w i
n a a h e s d
s
a d m f o j
e d e n
f
b o y
s
i
r w k
s c k
s g k k u
t
z e a n
o q
l
i
k d g n d
d y n v u f
k
f a p
i
d
j
r v
j
v e
k y
f
k
j p w u a x c n a t u u r h
l x
26
l
l
j
r
Vakantietips van Ewan:
In de zomervakantie moet je niks maar dan ook
niks doen wat je op school ook doet. Je moet alleen
maar spelen ,zwemmen enz. Ga dus op vakantie of
doe andere leuke dingen en uitslapen!!! Dus niet
rekenen taal en goed begrepen, dat soort dingen
echt niet. Ga ook veel (9 tot 5 spelen) en ga ook
naar buiten, dit waren de tips , einde…..dit waren
de ULTRA tips.
Romee
Het leukst om
te doen in de
vakantie:
Zwemmen
Varen
Kamperen
Bbq
Logeren
Spelen
Topanga:
Het leukste om in de vakantie te doen:
Waterskiën achter een boot ,mijn vader stuurt en
Lillyanna en mijn moeder zitten in de boot en
Phillicia.
Spreekbeurt info neushoorn:
De neushoorn is een groot en zwaar landdier en kan wel 60 jaar oud
worden. De witte neushoorn is het grootst en kan 3000 kilo wegen!
Alleen de olifant is groter. De neushoorn is één van de
indrukwekkendste dieren ter wereld, dit komt door zijn formaat,
maar vooral door de hoorn op zijn neus.
Edzer.
Twee mieren komen een olifant tegen. Eén mier zegt: potje stoeien? Nee zegt de olifant, twee
tegen één is niet eerlijk!
Twee eenden gaan naar het strand. Eén eend ziet een kale eend en zegt tegen de ander: hij kan
toch wel een badpak aandoen!
Marrit
Een oude man zegt tegen een jongen: als je mijn tuintjes maakt krijg je 10 euro. Oké zegt
de jongen. Even later is hij klaar. Mag ik nu de 10 euro? Oké zegt de man………hier is 10
eurocent.
KLAAS
27
Lachen…….hahahahahahahahahahahahahahah
ah
Bryan: Heb je het gehoord
van de bakker??? Hoezo. Hij
ligt in het ziekenhuis, hij is
aangevallen door
tijgerbrood!
Kwik kwam thuis en deed een salto.
Donald vroeg waar leer je dat, van
gym. Kwek kwam binnen en deed een
salto en een koprol, Donald zei:
geleerd op gym? Ja zei Kwek. Kwak
kwam binnen en deed een drie dubbele
salto en een flikflak en Donald vroeg:
geleerd van gym? Nee zei kwak, ik
ben van de deurmat gevallen.
Brianna
Silvia
Een man kwam bij de dokter met een briefje
waarop stond: Ik kan niet meer praten.
De dokter denkt even na en zegt dan;”wacht
even”. Even later komt hij terug met een hamer.
De man schrijft op het briefje, wat gaat u doen?
De dokter slaat opeens met de hamer op zijn
hand. De man:”aaaahwaaaa”.
De dokter: morgen leren we de B.
Een olifant en een muis gaan naar het strand. De
muis vraagt aan de olifant: wil je even voelen of het
water koud is?
Nee! Zegt de olifant, want dan duw je mij erin!
Jenna
Wat is zwart met grijs???????????????????????????
Een kraai met een pistool!
RUBEN
Jantje en zijn oma gingen naar het bos. Jantje zag
een briefje van vijtig liggen, hij vroeg aan oma mag
ik dat oprapen? Nee zei oma alles wat op de grond
ligt is vies. Toen zag hij een briefje van honderd
liggen, weer vroeg hij aan oma mag ik dat oprapen.
Nee zei oma, alles wat op de grond ligt is vies.
Toen gleed oma uit over een bananeschil, ze viel op
de grond. Wil je mij oprapen? Nee zei Jantje, alles
wat op de grond ligt is vies.
Jantje zit in de bus en hij moet
niezen.
Hij zegt AAAAHHHH, mijn
neus loopt weg!
Weet je waarom? Hij heeft een
loopneus.
Israh
Diederik
Iedereen een fijne en zonnige
vakantie toegewenst!! Juf Grieta
Juf Christien.
28
We hebben de laatste weken geoefend voor het Oerol.
Maar we hebben ook allemaal onze spreekbeurt gehouden.
In groepjes hebben we allemaal een mooie maquette
gebouwd, de verhalen over het maken zijn door ons op
geschreven.
We wensen iedereen een fijne vakantie!!!
Hoi ! ik ga over 2 dingen vertellen, hier zijn
ze …….
TEKEN LES.
De teken lessen kan je volgen op www.
Youtoube.nl iedereen kan tekenen !
WEEKTAAK
De weektaak is ? dat vraag je je
waarschijnlijk af .
Je hebt elke week iets anders zoals:
Rekenen, taal , begrijpend lezen.
Dit was het ,
DOEI! LIANNE
Oerol
Eerst gingen we alles doen dus : drama dans zang
beeldende vorming . op dinsdag ochtend .dat
hadden we 2 keer gehad toen kwamen er groepen
groep 1a doet zang net als 1c en 2b en groep7 1b
1c groep3 en 5b,6a hebben drama wij hebben dans
en groep 8 ook en groep 5a en 4 en 2a hebben
beeldende vorming we hebben na 7 keer oefenen
op 27 juni de presentatie in gorredijk . iedereen
heeft een eigen eigen plaatsje waar je op moet
treden met de juffen en meesters van dans , drama
zang en beeldende vorming
Groeten JARON EN QUINTEN.
Maquettes
We zijn nu bezig om een
maquette te maken. We moesten
eerst een schets maken van het
eiland maken, als we alles
geschetst hadden gingen we het
inkleuren. Daarna moesten we
een vlag naam en een legenda
maken voor het eiland. Als juf de
tekening goed keurde mocht je
de tekening in 3D knutselen. Je
moest wel geduld hebben om
alles op z’n plaats te krijgen.
Gemaakt door Isabel en Roselin!

Maquette.
We hebben op school gewerkt
met de inspiratie van
maquette’s. Een maquette is
een soort plattegrond in 3d
vorm. Je tekent eerst een
plattegrond met legenda op
papier. Als je dat gedaan hebt
dan maak je alles precies alles
na zoals het op papier staat.
Bijvoorbeeld: zand maak je
met echt zand en een boom
van karton en echte blaadjes.
Wij hebben een maquette van
een eiland gemaakt. Maar je
kunt het ook met je
achtertuin of van je huis of
van iets anders. Je kan
maquette’s maken van al het
materiaal wat je in huis of in
je tuin. Dit was ons verhaal
over maquette’s . We hopen
dat je thuis ook een maquette
gaat maken . Alvast heel veel
plezier en succes. Dit verhaal
is geschreven door Nora en
Anne-mirthe.
29
We hebben een les gevolgd
op you tube hoe je diertjes
maakt zoals een eekhoorn
pinguin vosje hond uil konijn
en een cupcake . het was
leuk leerzaam en grappig.
Tobias, Finn en Andy.
pop in de school
We doen met pop in de school de
liedjes : Diamonds-Price TagLittle Talks. Ik zing ( Margo)e en
ik speel gitaar (Ellemieke). Ik zit
bij Little Talks (Margo) en ik bij
Diamonds ( Ellemieke). We doe
met pop in de school een scoolbattle
mee, we hebben er super veel zin in
en we hopen dat we winnen!
Maquettes
Met handvaardigheid gingen
we een maquette maken. Eerst
moest je een plattegrond maken
van een eiland. Je moest je
eiland een naam en een vlag
geven. Ook moest je er een
legenda bij maken. We zijn nu
nog bezig met het in 3d maken.
Als het klaar is en je zou de
plattegrond en de maquette
naast elkaar leggen zou het er
hetzelfde uit moeten zien.
Jesse
Hoe ziet een dag in groep 6 eruit ??
juffen: de juffen zijn heel aardig en bedenken
altijd leuke dingen.
kinderen: jongens zijn wel aardig maar maken veel
lawaai in de klas . meisjes kunnen altijd goed
ouwehoeren en maken veel plezier.
lessen : we hebben heel veel lessen zoals rekenen,
taal en handvaardigheid
rekenen: het word steeds moelijker maar is wel
leuk.
taal : bij taal doen we leuke proefjes maar er zijn
ook minder leuke dingen.
Handvaardigheid: we maken leuke en fantasie
achtige dingen.
Zo ziet een dag in groep 6 er dus uit.
Van Alissa en Sabine
Dieren tekenles
We hebben met tekenen een les over diertjes gehad.
We hadden een Hond, Konijn, Vos, Eekhoorn,
Pinguïn, Uil en een Cup cake geleerd. Maar
eigenlijk is de cup cake geen dier maar we hebben het
toch geleerd. Het was een leuke les want nu kunnen
we heel goed diertjes tekenen.
Silke en Mette
Juf ging op you tube
filmpje op zoeken van
diertjes die we na
gingen tekenen .en
de hele groep gingen
de diertjes tekenen er
was een vos een
konijn, hond, varken,
uil ,eekhoorn,en een
heerlijke cup cake
Gemaakt door
bram,jarl,bouke.
30
Voor u ligt al weer de laatste schoolkrant van dit schooljaar. Groep
7 heeft deze laatste periode weer kunnen genieten van diverse
activiteiten. Met als hoogtepunt kunnen we wel stellen het
schoolreisje naar Ameland met prachtig zomerweer.
Allemaal een fijne vakantie toegewenst van juf Minke en juf Eelkje!
Ameland/Kamp
Van rommel naar trommel
Wij zijn op kamp naar Ameland
Van rommel naar trommel is een musical die ik heb
gezien in de Skans 19 mei .
Eerst kwam Harry op het podium die gooide wat
weg in een container en toen deed hij hem dicht
met een knal en toen klapte ook een andere
container dicht en in die container zat Sjakie .
Er mochten ook kinderen op het podium komen en
ook een meester .
En we kregen zelf ook een emmer en daar mee
mochten wij trommelen .
Harry en Sjakie hebben getrommeld op een jerrycan
en een emmer .
Ze hadden ook een deksel van een pan een roze
deksel .
Eerst gingen we met de auto naar holwerd ,daar
stapten we op de boot. Het was op ameland heel
leuk en mooi. WE hebben Toen we er kwamen een
wandeling over het strand gemaakt en s avonds
ook nog. We hebben ook nog allemaal spelletjes
in het bos gedaan. want we zaten vlak bij het
bos. toen gingen we weer terug naar school.
Vriendelijke groeten Senna .
Dit verslag was van Hessel en Menno
Thor en Jesse
Jodi en Aimée
Schoolkamp Ameland 2014 groep 7 & 8
We gingen eerst met de auto naar Holwerd. En we gingen op de veerboot naar Ameland
We gingen daarna met de bus naar het Stayokay. Het was er heel mooi en we hoorden dat het in Appelscha er
een minder mooie camping was eten op de En het was lekker eerste dag was er
spaghetti En macaroni en de tweede dag was het lekkerder want toen hadden we patat met hamburger.
ze hadden daar ook een piraten boot waar Thor het stuur van heeft gemaakt er was een groot bos bij daar
mochten we in spelen . We hebben een strand wandeling gemaakt. Ook hebben een speurtocht gedaan maar hij
was een beetje saaaaaaaaaaaai!!!!!!!!!!
Maar bovenal heel leuk    
Groetjes Lorentz, Niels en Hielke
31
32
Het jaar in groep 8 is ten einde. Voor jullie als 8e groepers is jullie schooltijd van de
Librije voorbij. Wij hebben met elkaar een heel fijn jaar beleefd met,
schoolbezoeken(BHS, Liudger, Bornego), Techniek, verkeersexamen, schoolkamp
Ameland en nog veel meer. Nu gaan jullie als groep uit elkaar en gaan het Voortgezet
Onderwijs(VO) in. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne tijd in het VO en daarna
wellicht een verdere studie. Heel veel succes en kom gerust nog eens langs…….
Meester Joop van der Velde en juf Feikje Tolsma.
Ik ben Bas Bijl en ik ga na de zomervakantie
naar het csg Liudger en ik heb VWO+
niveau.
Hoi ik ben mark en ik ga na de
zomervakantie naar het Bornego college in
Heerenveen dat wordt fietsen dus . dat is ong.
12 km. Ik ga de leerweg havo volgen. ik had
eerst Theoretisch met een + profiel maar op
het Bornego hadden ze te veel Theoretisch
leerlingen dus mocht ik samen met nog een
paar leerlingen naar havo. Ik heb er best zin
in maar ik ben ook best zenuwachtig. Veel
huiswerk en elke dag 24 km. Fietsen
Ik heb Liudger gekozen omdat het een
christelijke, goede en mooie school is en ik
voelde me daar erg thuis.
Naast vwo koos ik TTO want in Engels wil ik
graag meer leren.
Vedder heb ik veel plezier gehad in de Librije
en veel vrienden gemaakt en veel leuke
meesters en juffen ontmoet
ik ga na de zomervakantie naar de BHS met
twee jongen uit mijn klas ( Jens Jurjen ).
En ik ga kader doen ik vind helemaal goede
niveau.
Het was een leuke school Librije we hebben
leuke stomme dingen gedaan.
er zaten leuke kinderen bij mij in de klas
volgens mij de leukste klas van de Librije.
ik kom in de klas 1 F onze mentor is Marius
Delgrasso het is een leuke mentor zegt
iedereen van de BHS. Ik heb er heel erg zin
in in mijn nieuwe klas het lijkt mij heel leuk
volgend jaar.
David Numan
Bouke Hofman
Ik ben Bouke Hofman en ik ga volgend
schooljaar naar de middelbare school. Mijn
niveau is VWO+ ( die plus betekend dat de
meester en juf denken dat je nog iets meer
kunt). Ik ga naar het Bornego college in
Heerenveen. Ik heb er erg veel zin in en ik
hoop dat het leuk word.
Ik ben Rick ik ben 12 en mijn niveau is basis
met LWO.
En na de zomervakantie naar de BHS dat is
de school waar ik voor koos omdat ik dat een
leuke school vind en de helft van mijn klas
gaat daar heen en ik heb ook een leuke klas
1E en de helft van de kinderen komt uit
Gorredijk en ik ken alle jongens uit de klas en
er zitten 4 van mijn klas bij mij in.
Het was leuk op librije met alle leuke
kinderen en leraren. Veel lol gehad. Maar ook
straf.
Ik ga deze kinderen en school wel missen
ik nemen afscheid van de librije en ga naar de
burgermeester Harmsma school (bhs)
ik ga daar heen omdat het dicht bij en is
gezellig. Daar kom ik 1F met David en
Jurjen. En oud klas genoot uit groep 3 Bryan
Pannekoek en meer uit andere dorpen.
Mn mentor volgend jaar Marius Del Grosso.
Word volgend jaar super gezellig.
Heeii ik ben Denise Wilts,
Ik ga naar de Burger Harmsma School, en ik
doe theoretisch niveau. Ik kom in klas 1F,
echt een super leuke klas!, ik kom met deze
kinderen in de klas die ik al ken : Manon,
Bruna, Amber, Ilse, Talitha, Marc en Dennis.
Ik heb er echt super veel zin in!
33
Heey ik ben Manon van der Draai,
Ik ga over een paar weken naar de Burger
Meester Harmsma school, en ik ga kader
doen.
Ik heb er heel veel zin in, ik kom in klas 1F
samen met Denise, Bruna, Amber, Ilse,
Talitha, Kelvin, Marc en Dennis.
Ik vind mijn klas super leuk.
Heeii ik ben Hyke
en ik ga naar de brugklas.
Ik ben 11 jaar, ik ben namelijk een vroege
Leerling en word in de brug pas 12.
Als advies heb ik een VWO advies gekregen.
Met dat VWO advies ga ik naar het Liudger
TTO doen. Dat houdt in Twee Talig
Onderwijs.
Eerst leek me onderwijs in het Engels best
wel
Saai maar nu vind ik het leuk. Ik vind het
jammer dat ik nu niet meer op de Librije zit.
Want ik heb zulke mooie herinneringen.
Onze klas was best wel heftig pas het laatste
half jaar is het rustig geworden.
Ik hoop dat er nog mooie herinneringen
komen
Ik ga na de zomervakantie naar het Bornego
College.
Ik ga daar atheneum (vwo) doen in
Heerenveen.
Mij lijkt de middelbare school wel leuk, maar
het huiswerk en dat ik vrienden kwijt raak
lijkt me niet leuk.
Maar ik krijg vast ook nieuwe vrienden.
Leuke dingen zijn bijvoorbeeld excursies en
meer dingen.
Dit was mijn laatste stuk in de schoolkrant.
Gemaakt door Bowe Halma.
Hoi, ik ben amber Blaauw
Ik ga naar de BHS, Ik heb er zin in
Met het niveau Theoretisch,
Dit zijn de meisjes uit mijn klas
die ook naar de zelfde klas gaan en
alleen maar meisjes geen jongens
Ilse ,Talitha, Denise en Manon
Ik zit in klas 1G op de BHS Ik ga daar
heen omdat ik het de mooiste
school vond en hij lekker dichtbij
maar daar gaat het niet om
dit is echt de school die wauw ga jullie
missen hoor
dit zijn mijn mentoren:
mrs. Nowels- mrs. rinzema
ik vond het leuk op de librije maar
het is zover dat ik afscheid ga nemen
doei liefs amber
Hooi, ik ben Channah Kooi, ik ben 12 jaar
oud.
Na de zomer vakantie ga ik naar CSG het
Liudger in Burgum.
Waarom in Burgum? Omdat ik na de zomer
vakantie ga verhuizen naar Jistrum ( Eestrum
).
Dan kan ik natuurlijk niet naar Gorredijk
fietsen om naar school te gaan, want als ik
niet ging verhuizen zou ik naar de BHS gaan.
Maar dat kan helaas niet.
Mijn mooiste herinnering van de librije is:
toen ik mee mocht naar de Unicef uitreiking
voor het geld en toen mocht ik ook mee op de
foto en die ging in de krant. Ik heb het
fantastisch leuk gehad op de Librije en zal
deze jaren nooit vergeten!
Hallo, ik ben Ian
Ik zit in groep 8 en heb het er erg naar de zin
gehad en vond het erg leuk. Maar ben ook blij
dat ik naar een andere school ga.
Want ik verheug me op het Bornego Junior
en op de nieuwe kinderen uit andere dorpen.
Ik vind het niet zo spannend want mijn broer
heeft ook al best veel erover vertelt.
Niet veel van mijn vrienden gaan HAVO
doen op het Bornego maar 2: Senne en Mark.
We komen in de klas 1K
Daarna wil ik graag naar de universiteit van
Delft of die van Wageningen.
ik heet Ilse en ik ga naar de brugklas. En ik
ga naar de BHS hier in het dorp. Ik had kader
met een basis advies. Ik ga de librije missen.
Ik zit nu bij nieuwe kinderen in de klas. Maar
ik zit nog wel bij Manon amber Denise en
Talitha uit mijn ouwe klas. Ik heb net een
kennis making dag gehad. En we gaan in
september op school kamp. Daar heb ik nu al
zin in. Tot dan bij de BHS.
34
Ik vond de librije wel leuk.
De kinderen waren ook wel aardig.
Ik ga na de librije naar de Bornego.
Ik moet dan wel elke dag vet ver fietsen.
Jilt Heidstra
Ik ben Ruurd de Jong.
Ik zit (nu nog) op de Librije.
Volgend jaar ga ik naar het Csg Liudger.
Daar ga ik VWO TTO Technasium doen.
Ik vond het leuk hier op de Librije.
Maar meester Joop kan soms ook heel streng
zijn(oppassen!).
Hoi ik ben Nynke van der linde en ik ga
volgend jaar naar het voortgezet onderwijs.
Ik ga naar de Burgemeester Harmsma school
ik zit in klas 1J en mijn klas genoten zijn (die
ik ken) Sem en Thijs. Gelukkig ken ik ook
nog iemand die ook op die school zit en ik
heb er heel erg zin in.
Ik ben Kyra en ga jullie wat vertellen over
waar ik heen ga na de Librije. Ik ga volgend
jaar naar de brugklas op het bornego college.
Ik ga samen met nog een paar andere
kinderen van de Librije naar klas 1K, ik heb
op de librije een hele leuke tijd gehad en
vind het heel jammer dat ik afscheid moet
nemen.
Ook voor alle meesters een juffen bedankt
voor de fijne tijd hier op de Librije.
Hallo, ik ben Rosalie Kemna. Ik heb van
school VWO advies gekregen. Ik ben echt
super blij. Ik heb als school gekozen het CSG
Liudger. De leukste school ever. (vind ik). Ik
ga naar het Liudger omdat ik de
mogelijkheden heel mooi vond. Want ze
hebben bij het Liudger TTO. Ik hoor je al
denken wat is TTO nou weer. Nou TTO is
twee talig onderwijs dat is Engels en
Nederlands tijdens alle lessen. Dus je hebt
bijvoorbeeld Geschiedenis in het Engels. En
Nederlands in het Nederlands. Ik heb geen
apart vak Engels omdat ik dat tijdens de
lessen al krijg. Ik ben heel blij dat ik naar het
VO ga. Maar ook niet, want ik wil ook nog
wel een tijdje op de Librije blijven. Nou doei
Hoi ik ben Sven. Ik ben 11 jaar en woon nu in
Heerenveen. Ik ben geboren op 29-09-2002
in Hoorn. Ik ben voordat ik 1 jaar was
verhuisd naar Gorredijk. Naar de Tsjotter
verhuisd in de nieuwbouw. Toen ik 8 was
verhuisden wij naar de Hoofdstraat. 3 jaar
later ( 26 januari 2014 ) verhuisden wij naar
Heerenveen.
Over mijn leerweg en de locatie.
Ik ga naar het OSG Sevenwolden en ik doe
havo theoretisch.
De locatie waar ik zit is de Buitenbaan.
Over groep 8 van de Librije.
Groep 8 van de librije was een leuke klas. Er
zaten 29 kinderen in. De leraar en lerares
waren Meester Joop & Juf Feikje. We hadden
ook een invalmeester. Dat was Meester
Simon. 11-juni gingen we op kamp naar
Ameland. We gingen allemaal leuke
spelletjes doen en strandwandelingen maken.
We gingen ook allemaal andere leuke dingen
doen. De musical die we nu spelen is de Tv
Kantine met allemaal beroemde sterren. Mijn
rol is Ali-b. Ik ga groep 8 van de librije
missen!
Ik ben Sem Visser
Ik ga naar de BHS
Ik doe basis kader
In de junior klas
Hallo, ik ben Senne.
Ik ben 12 jaar en zit in groep8 (logisch als je
12 bent tenzij je bent blijven zitten) ik kwam
in groep 6 op deze school. deze school was
heel leuk ik heb veel geleerd ik heb het naar
mijn zin gehad en ga straks naar de Bornego
en doe havo niveau ik wil astronaut worden
want ik vind dat vet cool en hou van sterren
en planeten, en ik verheug mij op de
universiteit. Ian en Tessa en Kyra en Alfred
en Jilt en mark en ik gaan havo doen op de
Bornego. we zitten in klas 1k.
Na De Librije ga ik naar de school de BHS.
Mijn leer advies is theoretisch plus.
En ik kom in klas 1 E samen met Leon Rick
en Alec .
Ik heb er heel veel zin in.
En ik heb het heel leuk gehad op de Librije
Getypt door Stijn Dijkstra
35
Heeey iedereen
ik ben Talitha De Kroon ,ik ga naar de BHS.
Mijn niveau is basis kader.
ik kom in de klas bij: Manon, Denise, Amber,
ilse
Nawal, Kayleih, Wianne, Dagmar. tenminste
hun
ken ik allemaal , ik heb mijn klas al ontmoet.
ik zit in klas 1G, ik heb als mijn mentoren:
mevrouw Nowels en mevrouw Rinzema.
ik ga de Librije wel missen. Maar ik heb
ook zin om naar de Middelbare school te
gaan.
Hallo ik ben Tessa
Ik zit op Turnen en Dwarsfluiten
daar beleef ik veel lol.
Volgend jaar ga ik HAVO doen op het
bornego.
Mij beste vriendin Kyra komt bij mij in
de klas. Ik heb een leuke tijd gehad op
de Librije, ik de Librije erg missen.
Hallo mijn naam is Thijs herder ik zit in
groep 8
naar de vakantie ga ik naar de BHS in
Gorredijk
mijn advies is junior klas en er komen 2
kinderen uit groep 8
ook in de junior klas de middelbare school
lijkt mij best leuk
maar mijn oude vrienden kwijt raken is
minder leuk
hallo ik ben Leon Zijlstra en ik zit in groep 8
mijn advies is theoretisch basis en ik ga naar
de BHS na de vakantie ik heb er erg zin in. Ik
kom bij Stijn uit mijn klas in de groep en bij
Rick en Alec. Alec zat in onze klas maar is
toen verhuist. We zitten in de klas 1E en
onze mentoren heten meneer postman en
mevrouw Renes. We moeten op de BHS
mevrouw en meneer zeggen en niet meester
en juf . Maar ik heb er zin in en ik heb het
heel leuk gehad op de librije.
Ik ben Jurjen Jansen en ik ga volgend jaar
naar de BHS. Ik kom bij Jens en David in de
klas. Ik ga kader doen. Ik heb 7 weken
vakantie en ik vind het fijn dat ik dan naar de
BHS mag.
Ik ben Alfred Hofman en ben 12 jaar. Groep
8 was heel erg leuk en het ging echt heel erg
snel. Na groep 8 ga ik naar de Bornego en
doe ik niveau Havo. Ik heb er heel veel zin in.
Maar vind het wel een beetje spannend.
36
37