DECLARATIE DE AVERE ua /tfud. . a6 | L

Comments

Transcription

DECLARATIE DE AVERE ua /tfud. . a6 | L
ua
.
L
/tfud. a6 |
DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata,
Nlois€scuAICristina
. avandfuncfia
Contabil sef
la MuzeulNationalde Istoriea Romaniei
de
CNP
, domiciliul
prevederile
cunoscand
atl.292 din Codulpenalprivindlalsulin declar4ii.declarpc propriardspunderc
ca
impreunicufamiliar)definurmatoarele:
I. Bunuriimobile
1,Terenu.i
NO]A:
Sevor declarainclusivcelcaflatein alle |eri.
Adresasauzona
Sat Tamasi Ilfo\', tarla
54,parcela
A1 64/8,9,10
SatLipiajud. Ilfo\.
jud. Giurgiu
SatMogosesti.
Anul
Catego.ia* dobandirii
Extravilan 2006
arabil
Teren
2009
consltucht
Intravilan 1993
Suprafata
CotaDtne
700 mp
100Ea
Modul de
dobendire
2028rnp 100o/oDonatie
2 1 0 0m p 1t2
cumDarare
1t2
Bucuresti.
Bucuresli.
Bucuresti,
Bucuresti,
Teren
2009
aterent
aDartament
30,95mp 1t2
Teren
2009
afercnl
apa ament
Teren
2009
Teren
2009
constmcul
1t2
Mostcnire
7 . 2 1r n p 1t2
Mostenirc
|2
Mostenire
19,91mp |2
Mostenire
154mp
1t2
Mostenirc
|2
Mostenire
1t2
i Frirlo,lilieseinrkgesotukotialcopri,3arriniircrns*r.$ror3
: L!
.hular'rc mentoncdzt inr
I
cumparare
Mostenire
moslenlre
Titularul2)
Moisescu
Cristinatitularul
Moisescu
Cristinatitularul
MoisescuDoril
solul
Slefan Ionel
coproprietar
MoisescuDorin
sotul
Moisescu
Adrian
coproprietar
MoisescuIlorin
sotul
Moisescu
Adrian
coDroDrietar
MoisescuDorin
sotul
Moisescu
Adrian
coprop elar
Moisescu
Costina coDil
Zirflzi.an
Dumitra
coDroDrietar
Bucuresti.
Tcren
1009
152mp
1t2
Mostenire
|2
mostentre
Moisescu
Andreea
Costina coDil
Zi,mzian
Dumitra
coproprietar
*Caregoriileindicaresunr:( r ) !-rricol:
{:) foreslier:( 3) inrnvilanr(l) luciuapi: (5 ) ahecalcgoriidc lerenuriexlralilane,
d a c ds ea | a i n c i r c u i l u l c i \ i l -
2. ClSdiri
NOTi:
Sevor declarainclusivceleaflatein ahetari.
Adresa Bauzotra
Cot!Anul
Categorist dobardirii Supr.falr
D8rte
Modul de
dob6ndire
6 1 , 5 1m p 1006/a Vanz fe cumDarate
175,90mp\0070 Donatie
Bucuresti,
Apartament1996
SatLipia. jud. llfov,
Casade
locuit
Azuga>,
Apartament2009
53,62mp 1007a Donatie
Bucuresti.
apartament2009
72.02
mp 1t2
Moslenire
1.t2
Moslenire
Bucuresli.
2009
aparramenr2009
32.5qmp [t2
Moslenire
1/2
Mostenire
Bucuresti.
Apartament 1985
5 0 . 1 0m p 1004/o Conlracl de
Bucurcsti
Casalocuit 2009
44,7Omp 1/2
construire
Moslenire
1.t2 Mostcnire
TitnlaruP)
Moisescu
Crislinatitularul
Moisescu
Cristinatitularul
Moisescu
Cristinatitularul
MoisescuDorin
sotul
Moisescu
Adrian
coDroDrietar
MoisescuDorin
sotul
Moisescu
Adrian
coDroDfletar
MoisescuDorin
sotul
Moisescu
Andreea
Costina
copil
Zlmzian
Dumitra
coDroDrietar
*Caregoriilcindicar!.sllnr:( I ) apa ame'tr (2) crs. dc locuit:(3) cas. dc \acanld:(.r) spaliico'nercialc/dc
produclie.
II. Bunurimobile
l. Autov€hicule/autoturisme,
tractoarc,ma$itriagricole,Salupe,iahturi 9i alte mijloacede transport
caresuntsupuseinmatriculerii.potrivitlegii
Natura
Morca
Nr. ile bucili
AUTOTURISM
SKODA OCTAVIA
l
Anul de fabricrtie Modul de doMndirt
Mostenircsi patuj
MoisescuDorin sotul
2006
2. Bunuri sub formtrde metalcpretioase,
bijuterii, obiectede arttr $i dc cult, colcctiide artd ti
numismaticii,obi€ctecare fac parte din patrimoniulcullural tratiotralsau universal,a cdror valoare
insumatidepisctte5.000dc euro
NO'IA:
Se vor meniona toate bunur;le aflate in proprietatc. indiferent dacd ele se afla sau nu pe teritoriul
Iamo,nentul
Romaniei
declararii.
Descriere
!umarll
Anul doberdirii
Valoaresestimati
lII. Bunuri mobile, a cdror valoaredep5tettc3,000de euro fiecare,$i bunuri imobile instrainatein
ultimele 12 luni
Notura bunului
hstrlinat
Data
irsHitririi
cltre cares-s
Persbatrs
lnstrlirrt
Forma
tDsrrtlrtnt
Valoar€a
IV. Active litranciare
1. Conturi !i depozitebancare,fonduri de investitii, fortrle echivalentede economisire$i investir€,
inclusivcardurile de credit, daci lalorrea insumatda tuturor acestoradcpi$e9te5.000de curo
NOr'i:
Se vor declarainclusivceleaflatein bancisauinstitutiifinanciarcdin streinahte
lnstiiulir care adm:ri$reazl
ri adr€ss acestels
Tipul'
Valuto
Deschisitr anul
Soldvslorre la zi
Banca
Transllv.n
a
Depozit
EUR
2009
8006,23
Banca
Transllvania
Depozit
U5D
2009
2398,23
Banca
Transilvania
Depozit
USD
2009
2863,20
B a n c aT r a n s i i v a n i a
Depozit
RON
2009
s000,00
B a n c aT r a n s i l v a n i a
Depozii
RON
2009
5000,00
Banca
Transilvania
Depozit
RON
2009
5000,00
Depozit
RON
2009
5020,72
CreditEurope
bancar
C f e d i tE u r o p e
Depozit
RON
2009
10130,89
CRFirenze
Rornania
Depozit
EUR
2006
5052,36
CRFirenze
Romania
Depozit
EUR
2006
3424,16
CRFirenze
Romania
Depozit
EUR
2001
1244,38
CRFirenze
Romania
Depozit
EUR
2006
3821,53
CRFirenze
Romania
Depo2it
EUR
2008
2227,33
CRFirenze
Romania
Depozit
EUR
C RF i r e n z €R o m a n i a
Depozit
RON
2006
3750,03
Depozit
RON
2009
6413,42
Depozit
RON
2009
6413,42
Depozit
RON
2009
641,3,42
Depozit
EUR
2009
Volksbank
Depozit
RON
2010
2476,67
Volksbank
Depozit
RON
2010
2476,67
BCR
Depozit
RON
2009
2443,41
BCR
Depozit
bancar
RON
2009
2443,47
BCR
Depozit
EUR
2009
10141,54
C r e d i iE u f o p e B a n k
C a r da v a n t a j R O N
2001
Limitacredit7497,00
7734,O2
^ C r t c s o r i i l icn d i c a r sc u n r : ( 1 )c o n rc u r e nst a ue c h i v a l e n(l ier c l u s i !c a r d ) ! ( 2 )d e p o z nb a n c nsr { u c c h i v a l e n r e( :t) f o i d u r i
de investitiisauechi\alente.inclusi\ lbiduri p \ale de pen\ii sdurlLe\inefre cu acumulare(sevoi declaracclc altrcnlc anuluilscal
,
2. Plasamcnte,
inrestitii directe$i imprumuturi acordate!daci valoareade piate insumatl r
tuturor acestora
depi$este
5.000deeuro
\oI]\l
Sevor declarainclusivinvestiriilesi oaniciodriler^nstrdinAtate.
Emitetrt tithtsocletaoeail carepersoaraeste
actionsrsauasociatbetreficiir
deimprumut
TipuF
Nr. de tidurv
Valoareatotall h zi
Cota de particigare
'Categoriilcindicalcsunr(I) hirlii de \aloaredetinurc
obligatiuni):12)
uclilrnis,ruptrti sociale
rtitluridc stat.ccnificate.
(3) imprumurlri
in socierllicomcrcirlc:
acorde in numepersonal.
3. Altc activcproducitoarcde veniturinete,careinsumaledepdsesc
echivalentul
a 5.000dc euro
peani
No lAl
Sc vor declarainclusivceleaflalein sffainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emis€in beneficiulunui tert, butruri achizitionatein sistem leasingqi alte
asemeneabunuri, daci valoareaiDsumati a tuturor acestorad€pi$ette5.000de euro
\ot\:
Sevor declarainclusivpasivelefinanciareacumulatein streinitate.
Creditor
Conlractatln anul
Scadentla
Valoare
VI. Cadouri, scnicii sau avanlaje primite gratuit sau subyentioDate
latl de valoareade piafn din
partea unor persoane,organizatii,societ5(icomerciale,rcgii autonome,comprnii/societelinhtionalesau
institutii publice romane$tisau striiine, inclusiv bursc, cr€dite, garatrtii, decontiri de cheltuieli,altele
decafceleale angajalorului,a ciiror valoareindividualtrdepise$te500 de euro*
Citrea realizst Yedbl
Sursaverihrlui:
numelc,arilrcsa
ServiciulprestaVObiecbl
cenemtorde venit
Venihrl rnual
irca8ot
1 . 1T
. itular
1.2.Sovsolie
1.3.Copii
'S\j c\cepleazide la declarare
c.rdourileti rrrlrtiile uualc primitedin pan'jarudelorde gndul I Sial trL.
VIl. Venituri ale declarantuluiSi ale membrilor sii de familie, realizatein rltimul atr fiscal incheiat
(potrivit art. {l din I-egeanr. 571/2003privind Codul fiscal,cu modificirile $i completirile ulterioare)
\oTi:
Sevor declarainclusivvcniturilcprovenitedin strainalale.
Sursaveniaului:
rumcle- adrrsa
Cire r relliz&t vedtul
S€rviciulpr€stauobiectul Venitul rtrurl
generator de Yenit
incrsaa
l. Ve ihtri di salarii
1.l. Titular
Moisescu,^1.Cristina
MuzculNationalde lsrorica
Romaniei
Crler Victorieinr .12
ConlabilSef
35118
1.2.Sot/solie
1.3.Copii
2. yenituri din a.tivitdli inlependenrc
2.1.Titular
MoiscscuV. Dorin
3. Venituri din cedareafolosihlei
3.1.Tilul?rr
3.2. Solisotie
1. Yehiluri din inreslilii
4.1.Tirular
4.2. Sol/solie
5. Veninri din pensii
).t_ I LIUlar
Cabinetindi\'idual
9865
Cine a realizat venitul
Sursavenitdui:
numele,adresa
Serviciulprestatlobiectul Vetritul atr|ral
generatorde venit
iDcasat
5.2.Sot/sotie
/
6. yenituridin actirifi!i agricole
6.1.Titular
6.2.Solsolie
-.
I enitu din pmnii ti din iot u de noroc
/. t. lllular
7.1.So/solie
7.3.Copii
8. Venituridin alte surse
8.1.Titular
E.2.Sol/sotie
8.3.Copii
saucaracterul
Prezentadeclaratieconstituieact publicSirdspundpotrivit legii penalepentruinexactitatea
;ncomplel
al dalelormenlionale.
Datacompletdrii
ll,.ao,&alt
Semnatura