Pengusahapusatsiber~:berdegil

Transcription

Pengusahapusatsiber~:berdegil
-'--
-- -----
Pengusahapusat
siber~:berdegil
Pengusaha
terbabit
melanggarakta
Undang-undangKecil
21(3)PusatSiberMPSJ
2007yang~eQ1bawa
tindakansitaanpremis
manakalabarangbarangberupaunit
komputerdirampas:
.
NURFARHANAABDUL
MANAN
BI./KIT SERDANG -Pihak
Majlis' Perbandaran Subang
Jaya (MPSJ) kecewa dengan
sikap segelintir pengusaha
premis pusat siber di bawah
kawasan pentadbimnnya yang
dikesan masih menjalankan
perniagaan tanpa lesen malah beroperasi sehingga24
jam sehari.
Dalam serbuan yang dilakukan ke atas dua premis
di Taman Bukit Serdang dan
Taman Universiti Indah' di
sini awal pagi semalam, pihak MPSJ mendapati terdapat
remaja di bawah umur18 tahun masih melayari internet
dan bermain permainan video
walaupun waktu itu melebihi
jam 2 pagi.
Operasi
membanteras
premis perniagaan tanpa lesen itu diketuai pegawai
Penguat kuasa MPSJ, Ainol
Salnee Salim dengan bantuan 27 anggotanya.
Jurucakap
Bahagian
Perhubungan Awam MPSJ
berkata, salah sebuah daripada
premis yang diserbu semalam
mempunyai lesen tetapi gagal
mematuhi waktu operasi yang
Salah seorang anggota penf,luat kuasa MPSJ menampalnotis
Sebahagial1
barangan
sitaan di salahsebuah.premls
Indah. semalam.
yang disita dalam operasi tersebut.
ditetapkan iaitu melebihi jam
12 tengah malam.
.
Katanya, pengusaha terbabit melanggar akta Undangundang Kecil21 (3)Pusat Siber
MPSJ 2007 yang membawa
tindakan sitaan premis manakala barang-barangberupa
unit komputer dirampas.
"Pengusahajuga boleh dikenakan tindakan kompaun
RMl,OOO kerana melanggar
syarat-syarat permohonan lesen dan undang-undang yang
telah ditetapkan pihaknya.
"Manakala sebuah lagi
pusat siber yang rliserbu semalam tidak mempullyai lesen perniagaan sah malah
turnt menjalankan operasi
melebihi waktu ditetapkan,"
katanya.
Katanya,
pengusaha
pre-
mis pusat siber di Taman
UniversitiIndah itu didapati
melanggar akta UndangUndangKecil Pusat Siber
MPSJ 2007di bawah Seksyen
3 yang membawa tindakan
tutup premis dan sitaan unit
komputer.
"Operasi ini dijalankan.
kerana kita menerima aduan
daripada orang ramai yang
mendakwa anak-anak mereka sering pulang lewat kemna berada di dalam pusatpusat siber ini.
"Malah ada juga yang
mengadu
berlakunya
kecurian
tanpa lesen di Taman Universiti
di rumah, apabila kanak-kanak
yang kini sedang bercuti sekolah menghabiskan duit mereka
serta ada yang sanggup mencuri untuk bermain permainan
video di situ;' katanya.
Menurut sumber itu lagi,
pihaknya juga kesal kemna
ada pemilik yang sanggup
.mengetepikan
undang-un'dangsemata-mata mahu nie"
ngautkeuntungan
lebih dengan beroperasi Z4jam sehari
tanpahenti.
"Perkara ini juga boleh
meningkatkan gejala sosial
kerana kanak-kanak di bawah
- umur yang sepatutnya berad.a
di rumah masih menghabiskan
masa mereka di pusat-pusat si-
ber tanpakawalan
"Sehubungan
itu peng-
usaha siber diingatkan suray~ mengikut
garis panduan
dan undang-undangclitetapkan bagi mengelakkan
lesen
yang diperoleh ditarik atau cIiranipas;' katanya.
Em'
SINAR HARlAN
Tarikh:
penjaga.
--
...J..o.,MAY...2D1111........
~--
,
'
'.
'c
'
,
,
,
'
,
SINAR HARTAN~~
>Y."". .'
'3ri~MAY
2UU~¥1"-'V
~-
Peneroka.
haram,
cuballiklr:"hutan
,
Perbuatanitu dipercayai
berlaku keranamereka,
.
",
'
'
"'-"...:':',..,'
",'''':0''>
Pembantu khas Ahli. Dewan
JelasAwtar,kawasanitu dah.ulu- sehinggamembukapeluangkepada
UridanganN ege)'i tADUNY' Seri nyaad\ll\lhpenempatanpendudukse- penerokaharammemasukinya.
didakwacubameneroka
"Mereka yang tidak berSerdang,]3AwtarSinghyangditemui tingganKampung~t¥citSeriPuchon~
berkata,beliaudalamperjalananfi.1ec."sebelum1l1erek~-Aipindahkanke
ka- tanggungj\lw~1J
kembalitanahmiliksebuah
juga,perti,ndakmePuchongsebelummelihatapi, 'wasaplain untuktujuan pembersihc masangtali bagimenentukankawasyarikatpemajuyangseb~llJm nujuke
marakdanasaptebaldi kawasanhu- an.
santanahuntuk giterokasedangkan
ini menjadikawasan
tanierbabit."
, KatanY\l, selepa~,proses pe- ia bukanmilik.mereka.
penempatansetinggan.
Katanya,'sebaik
memberhentikanmindahan seiinggan,kawasanber"Justeru,sayall1enggesapihak'
kenderaan
bersebelahandengan,Lebtilikenaansudah
dibersihkariolehMajlis
yangberkeriaanterufamapemilikJa~
,iii NURFARHANAABDULMANAN 'raya DamansaraPuchong
(LDP),b~1i- Perbaudaran'Subang
Jaya(J\1PSJ)
na~ nahmell1bersiltkan
tanahmerekabagi"
aumendakwaternampak
beberapain- mun pemilik tanah bagaikantid\lk mengelakkankawa§an
ituditer?kase-c
PUCHONG- Beberap\l individUyang
diyiduperh\lmpirandengankawasan, aIIlbil peduli keadaanka,;vasanitu
caraharaIl}selaiVll1engehikkal1
petp.~
dipercayaipenerokaharamdikesan
itu ll1elarikandiriseqaik§ah~jame-" .
-,~
cubamembakarhutandi tanahmilik
diperhatikan'., " ',''T
p~rseridirianberdekatan
PasarTimi nyedarimereka
"J(etika
d\llam
perjalanaJIm~nujR
i-,
KampungKenangandisinikira-kira"
.ke P~ichong,
sayatema~p~kasap.te1?al,
:..
jam 1.30pet\lng,selllalam.
danterusmenghubunglplhak~omba
Perbuatanitu aipercayaiberla- bagimemadamkankebak\ltan,
' "
ku keranamerekadidakwacubame. "Seq,elum
itu, sayatemarnpakbenerokakembali tan\lhmilik sebuah berapa,lelakimelarikandiri di celah~
syarikat peinaju yang sebelumini
celah kawasanhutandan tIlengesyat<i
menjadi kawasan penempatanse- mereka sengajamembllkar hUtantertinggan.
babit,"katanya.
""
'
bakatanterbuka,;;katanya.
Awtar ketika ditemui juga memintaker\ljaa1!nege)'i
memaJItau
perkarairii danmerampas
kelllbalitanah
sekiranyapemilikengganmembersihkan kawasansertamembiarkanpenempatan.haram
berlakti.
Sementarairu:
kebakaransemalam
beIjayadipadamkankira-kira lima
minit selepaspasukanBomba dan
PenyelamatSubangJayatibaGi kawasanitu qersama,enam
anggota.
.
'
,
'
"
Anggota bomba memadal1'l~ebakaral),yaf1gdi,,~rcay.idilakuka~
olehpeneroka
haral1\.
','
Hipermedla
~i;r~~l:::i~ra
ry,to
'open
By DAWN CHAN
RENOYATIONSaqhe3C~omplex
inSubangJ aya to accommodate the
fIiperi1!edia ,Library, .currently locatedat USJ9,is 60 per cent COwpleted.
,-.'.
,..."
'.. Sybang.-JilY~;lVI1.miciparCoJ,1ncil
(MP$Jlpresidenf 'Dat~k AdnaIiMd
lkSnan sil~djth.atJl!e'library -fs ex~
,pect{)~;.t~!be;up,andruIining
by
;.S{)Pt~lI!perJhisyear<s;"
'ntwill
beta definite.hitas itisf
'..'.
.
FE~~~l~1~~~i~~.i" sa~l;'il~,'e
'j" ;>.r.orfe-~o~f.Jl'Per>.I~o
Ie
'~~P~EJ4n~
baysAot ~sito~~,'~'ne.'told
.
...
";lI{ii(~b"1itqgl.ilslhighe\i.:'i'~;
;;...<.
'. .:'%e-Xibr.in)r
9pene~it~~~R,gr~,;to}he
'
. ~public-in~999.n has15~?~P\11e.rsto
acces~ Internet\seroce§llt;..ID43,!per
hour for members' ana 'ribn~niember$, and CD-N{)t"1\cc~ss\Vhefriri:~m-.
bers are able to acce~~rese~~ch'ma~
terials throughjl~' Lc)c:ro;Ai:e~.
Ne.twork and prog~arl'lII1~d.J()calS'~adio
station channels.
-.
.'
.'
MALAY MK
1'arikh: .., ..~..~..~~X..ZQQL
'~~~~*lf~!!*11~
fi
(~#29
'491;!,f
~ift{f, tr~,"1i~)~ ~
,
. .w.'/~
E 1ft} 1ij-~ ~ 11"'*.i
au ~
~ Jii.'
~_o
~t&
WJ,]!.
~J:T
,:4iJ!IillJ.m~~fiMHoo:l:/j\,
;ltr:p-~
*§f~ :m:flMiltfT, n~u-r = RI¥J#e tHIl
1m~(:t~ill,'mlRa"Jm~:M~,
9='~
,trtm
JfiW
15:.
'~ ,t]
'
;iMJ~*'
{)tmmJt1!1~~*~ffi'A, ?Jtl;~M!~IJ!U'
~t#t'rM!o 1tITff,~t~,r:p{.\f§1J,l¥J1fjjg
1[~ ~tfj*T7C~~l'F' ',"Ii~~~~~M!W
F£~~"f&i'fI3~I~&Jm;@;)1~o
m.
,,'
J3., J-..in m1m~ IKA.~ fl'HTJ't
1::;7j,
,~JWg
'
.~j~'
"~~-'
<~JR'
~
.:~.~~mg~.~*@~~.T
i~~n[QjOO};!f]};
~t€i,'
. ~;@;o',
, .
'
/NYRJ:j:t{.\l¥J~
,
'
"
1'aJ
""
.it~~Ktttf~
~~~*rt~~~.;
~~mlR~Y
,
,''''d
F\1j*1~ifF. 1i* rfi]!mE~
~j::$ WI, /ftl ~ ~~r:p {.'&I!ftJa1m
};!f
iX~~, §mJjn¥9:¥Jj*.f~
~~~*H~ ~ ~ OO)I~tt, ~~Bj,!!XftIf
~-tl!~ !!Jti&t!uttf#cf&t9:tt"itA
~g~.o~mn*M&..,.~t
m<L\n}JII5I('~~9!~W1:T.~
~.r:p1TM!, B"1Jiffi~JVt~JmIff1mo
"
J1m*~-tl!m~WMff~..,
~.*
ftu:$~!1!tl~13f=f~o
\" ~-1J[tjj", jtij*-tl!1~mlK---Jtl;tfjne
I ~£¥~11ftu#c~1¥J Elf~o /f~Z 1JE:tE¥*~
Y Al¥Ja'H~IJ, .7f1:Ttt#cf&ftuJE#cf&fIJ
E!!~, i1 E!!.=f$ftt51~.,1m1:T i!! ~1ItfBt
,
'tmtlf;x~~ffo
.
r.t*tt
MJf~Trm#~$)~~~eiB1JB"1jgn:~
+iJE!!~, i;J:1m*~~IJ:;f~o
'~,
~n,t~
:I:/j\;:4it~~3&~tt:I¥J1mill'.g.
~a$:S't~lWo
~'fIt fn ~*~
,1mill'-IK I¥J m1:T,
",~:"'"
'
mJn't:~~1Ef~5
i-1: 1m
~
[8i tq{1!'
J't~, "¥,ffftm~f)lo"
'
,
.ltt~& £t~3t.1tj:9bR~mn
.
'
,
.'
:..\-(1f0 {ll- p0"3
3 0 MAY2008
,
Gobi'nd.'to
'the.rescue/
1
,RESIDENTS
ofPuchong
\
0
j
I~
'
II
a
"
Intan Apartment want. a
speedy solution to their
woes and reckon theIr
Member of Parliament,
<iobind Singh Deo, would
be thl;)person to deliver.
They have severalout-
standing matters to resolve
with the developer, Max
Benefit Sdn Bhd. Bince
the residents seem to get
nowhere, not even with
the Subang Jaya Municipal
Council,
they have, enlisted
'
I Gobind's help.
There was a meeting
among the three parties the residents represented
by the Puchong Intnan
Joint Management Board BAHARUN: Hopes fOflpatters to be
(JMB)- twoweeks a:go.The
Ascertained
Damages
council was represented
(LAD) payment and the
by its secretary Slamat
Hamzah and Commissioner hand-over of accounts.
of Buildings Nor Azmi
A riewIiieeting was fixed
Mohd Rosli.
for end May.
According to Jl\1B secWhen contacted yesterretary Baharun Ngah, the day, however, Baharun said
issues discussed during ( there waS no news from
the meeting were inad- either the council or develequate parking, spoilt lifts, opers. As such, they decided
to get Gobind involved.
outstanding Liquidated
settledsoon,;c,
Said Gobind: "There are
two aspects to this, which
are the LAD cTafms and
the condition of the apartments. I advised tbat the
two should. be dealt with
separately.
"The LAD issue seeins
pretty straightforward. So, I
don't understandwhy it has
not been paid yet,"
MALAY MAIL
te.rikh:
G()BIIIID: Promiseno look into the matter
... ..}..Q,,~A.Xr;m9Pn
The apartriients were supposed to be completed in
2002 but was extended to
2004. However, residents
received their keys in June,
2005.
Gbb~nd intends to meet
with Max Benefit and MPSJ
after receiving a list from
the JMB on those involved
and the problems.
I
Dengue figures
,
al,armirig'
'
By OARSHINI
,
KANDASAMY
THE dengue situation hi
Selang()f is still critical
de~pite a slight drop in
~
--
reported cases, with Shah
Alam registering the most
alarmIng nUmber.'
'In view of this, the
SelangorHealth Department
will embark on a large scale
'gerak gempur' involving
Health Department officers
from other StateS,'as well as
localcouncils.
- .FLASHBACK:
outreportonApril29
State Health DirectorDr
Rosnah H~dis told/{alay
Mail yesterday: "We will
carry on present operations
but -from Saturdax, more
officers will be deployed"
some of whom will be
from Malacca and Negri
Sembilan;.
"Although there was a
slight reduction, we are on
alert as anything more than'
300 cases is alarming."
'The'gerak
gempuf'
will include inspections
a,:ld" fogging activities
in- residentialareas,'
II
I
'
construction
sites,
abandoned houses andprojects.
Construction
and
abandoned project sites
remained
the' biggest
culprits, said Dr Rosnah.
Besides Shah Alam, they
will also focus on Petaling
Jaya.
Figuresobtained byMalay
Mail reveal as of May 24,there were 6;853 reported
dengue cases in the State,
with 3,050 prQVirlgpositiy~.
This works out to 21 cases
,
p~rday.
and 4! positive cases -and
From May 18 to 24, Subang Jaya with 60 and 22
there '-were 492 reported
respectively.
However, there was also
dengue cases, of which 459
were derigue fever and 33 a slight, dip of 19 reported
haemoiThagic dengue fever cases and 25 positive cases
while 155w:er~ found to be froIn/the previous week's
statistics ,as from May 11
positive.
Of these, Shah Alam to May 17. There were 180
reported 110 ca&es, 30 . positive dengue cases froin
'
positive - more than
h andi5
tim~s higIler than Belayang
with only 1()reportedaIld :2
positive cases.
This wasf611ow~dclosely
by Kajang with 78 repqrted
-,
MALAY'MAIL
Tarikb: ... .~..q..M~Y...2iJfJa.-
.
J:he 511 reported.
Last month, Malay Mail
highlighted the high dengue
stat:istics with an average of
19 people contracting the
disease daily.
.
II
Pendapatan
~-'"keloargakurang
tJ.f)\ty-::'
R'M660dfbantu
SHAHALAM- Kementerian Perurnahandan Kerajaan
Tempatan'(KPJ(T)menyarahkan,golonganberpen-
'
dapatan diQawah~M660 bagisetiap isi keluarga yang
memilikilima ahli boleh mendapatkan pelbagai,ban~
Ctj1andm-ipa,dapihak berlwasa tempgtan.(PBT). "
Menurut'SetiausahatBahagian
:I(emiskinan Bandar
,KPKT, Roh,ani Omar, iakerana golonganitu memenuhi
kaq!lr 'Paras 9aris Kemiskinan(PGK)YaIlgbaru
Cli-
tetipIsanker~jaan sejakOktoberlepas.
/ i,,' .'t
, :K,atanya, merekayang, mem~nuhiJdterii itliboleh
membuat. permohonan melalui. PBT ,masing-masing
dengan mengisi borang yang disediakail,.
",',
."Uapan jenis bantuan yang disediakan'iaitu sewaan
rmnah, p()rsiapan kemasukan ke sekolah<;lan institusl
pengajiantinggi, kospeng!lllgkutan ke..se~olah, kos
jagaankanak-kanak ketaska/tildika atiu rumah jiraIl'
"Selaini'itu mereka turutHipantu "dari:segi",kos
pengangkutan k~, tempat ketja, kos r~watan di3.1isis
buah pi~ggaIlg, latihan¥emahiran danpantuan ilJ,$an:'
keluarga miskin tegar bandar," ujarnya.,'
. .,,'~
Beliim berkata demikian pada Majlis Taklimat ~rogram Kemiskinan, Bandar BandaJ;' yapgdiadakati di
WismaMajlis .BandaraYa Shah AJam (MBSAIdi sini
semalam.j,
,:"f!ft,"';
,J'"
i'"
M:~nurut ,Rohani;PGI{iJrie~upakan,
program basmi
Remiskinan' bandar'dan
kadar, itu diseragaink[i~'di
seluruh semenanjung, w~nakala bagi'Sarawakjnlla.
iillah RM'Z80" dan Saba,h '.RM880 b~gi se.ti.[ip )sike.luarga.
'"
... . "".
,"i.'
""',,
"",,'
"Jelas~Y$l,selain kiraan pendaPat~Il Plllanan, s!l~ulagi
kg~dah yang;jllga di~akall
ialah"~~nerusipen':
dapatan per kapitg setiap anggota kelUi!rg!l di, ma.na
pelldapatan!mlanap.' ke!uargadibahagiki:\ll
dengaIl'
jumlah isikeluarga.
, " ,.
.' ,."",.".".,'
",'
,',;,!
- "Jika pe.ndapatan per' kapita" !::Iagi,s!;!tiap aIlggottt
Keiuarga'kUrangdarill.r1/1160'mak!l mereka l[l~ak CY-'f'
k!lt(!g?rikan sepagai golongaIl miskinbandardan,b()leh
memohon .bagimendapa~kah' bantuarl'llleller!l~fprogr!ll!!gerkeIlaan;,,~:uja~ya;,
,"",!
''''i'
',Tam!::lahnya(sejak
Kadar PGKbarll itj1 dilak§!l~aIsan
sgh,ingga Meitahunini;
sebawakJ3,143
keluargatelah
mendaftar, dan', jumlali it11 'mf;Jrupakan' peningkatan
berbanding 12,000 keluargi pada tahun Iepas:'
,.JSOSMO
3 0 MAY 2008
Tarikh: ........................
Leftovers:
units.
Constr~ction materials can still be seen
.
Ap-artment
owners
.
upln arros
They claim Cfs issu~d wit110ut
proper checks of the preIl1ises
By M. KI'ISHNAMOORTHY
[email protected]
checking the premises shoUld be.
questioned. '
Purchaser Loke Khing Hong
said he could not understand how
MPSJ could issue the CF without
the electricity and water supply in
place.
OREthan 200 apartment
owners at Bandar Sunway Mutiara Perdana,
PJS7.are crying foul over,the CF
and vacant possession notice to
move in one year ago. as they
cannot reside there because there
»They have
are no electricityor water connections.
made it difficult
Subang Jaya assemblyman
Hannah Yeoh discovered broken
for purchasers
windows. no proper electricity
to claim back
and water connections, damaged
1100rsand broken toilets during a
the costs«
recent visit.
She said the building was in a
LOKE KHING HONG
bad state and each apartment
owner had paid aboutRMl15,OOO
to receive an uninhabitable 'apartment.
Yeoh said she would bring up
the complaints with the Subang
He added that he had
Jaya MunicipalCouncil(MPSJ)and approached the Anti-Corruption.
other govermrient authorities.
I Agency, MPSJand the t'ou Sing
,
"The developers have breached and Local Government/Ministry
the terms of handing over of but nothing had been dpne.!
vacant procession according to \ '!'The developers have also
the
Sale
and
Purchase refused to rectify the defective
M'.
,
Agreement,"
shesaid.
\
'workat theapartments.
KelanaJaya MPLohGwoBurne,
"Theyhave made it difficultfor
who was also present. said the \purchasers to claim back the costs
government officials who had" of ~th,e'rectification, and repair
issued tile fF without£r()perl:/[email protected]!qt~2!<! s~iifl))'! b:~:,'n"1 .2;-
STAR
Tarikh: ..a.c..MA~.._.....
--
---
,'"
.
r
i.. ~I
'.:~.
"~I
1
f~
l
-
Come with us: Young boys being escorted out of the cybercafe.
Illegalc~~ercafes sealed
-
Packlng!lp: TwoMPSJ
ellforcement personnel
dismantling a computer
..fromone of the cybercafes.
By ELAN PERUMAL
[email protected]
A
N illegal CYberCafe at Taman Universiti
Indah in Seri Serdang was raided by an
enforcement team from the Subang jaya
Municipal Council (MPSj) in the early hours of
Thursday.
.
The . premises .was one of the two cybercafes
.
monitored by the MPSj enforcement personnel as
part of the local authority's war on errant and illegal cybercafe operators.
'The illegal premises was' sealed at 2.45am after
checks confirmed that it had no licence to operate
the business.
.
There were more than 30 customers, mostly
teenagers, in the premises at the time of the raid.
The operator was issued with compound notice
under the Cyber Centre By-laws 3 MPSj 2007 which carried a maximum fine of RMl,OOO.
The premises was sealed and the operator
warned not to reopen it or he would be subjected
to legal action.
According toa MPSj spokesman, the operator
had applied for a licence in December last year but
was rejected.
The MPSj officer said the cybercafe was raided
following complaints from residents that it had
been operating till dawn. causing unhealtliy social
problems among the young people in the area.
"The residents complained that teenagers have
been spending a lot of time and money playing
games at the outlet," he said.
According to a resident who asked noUo be
identified, the cybercafe has beenoperating in the
area since last year and it had been a nuisance to
the residents.
"The customers make a lot of noise and many
residents, especially those staying nearby, have
complained that they have been having their sleep
disturbed," he said.
'The operator has failed to respond to the complaints and he deserves this action," the resident
said.
In another raid in Serdang, a 27-man team
puters. At the time of the raid, there were more
"Theoperator has defied many of our warnings
sealed a premises that flouted the ruling on cyberthan 50 customers.
.-'..
previously.
..-- .
cafe by operating for 24 hours.>
'..
Its.9perator,wasissuecj.~ith a compound notice.0 ""Hemay face..courtaction and have his licence
The preIlliseshas:rriore
than 90 units of come. :.amounting RMl;OOO,'."
..termin~ted," the MPSjspokesman_said,
STAR
Tarikh: .~.O.1WA¥~~d-.-
Business blues
Business operators in Selangor have blamed discrimination against them and
corrupt practices as the reasons they resort to operating illegal factories. >M2
~
'"
~~~;'
"'~
Business blues
Business operators in Selangor have blamed discrimination against them and
corrupt practices as the reasons they resort to operating illegal factories. >M2
STAR fJ" '1""1,
3 0 M .........
Tarikb: .-a.O.U.AY"?OOR
';!i
~
-""
Listening hard: Ean Yang and Subang Jaya assemblyman Hannah Yeah chairing the meeting with the association.
Local business dilemma
D
ISCRIMINATION
against local
industry players and corrupt
practices have been cited as
the main causes for the existence of
illegal factories in Selangor.
Accordingto Selangor and Kuala
Lumpur Foundry and Engineering
Industries Association(SFEIA)president Fan See Hai,the local industry
players were often snubbed by the
authorities, who seemed to show
preference to the foreign businessI men and investors.
Fan said this during a dialogue
with Selangor State New Village
Development and Illegal Factory
Task Force Committee chairman Ean
Yong. Hian Wah in Shah Alam on
Tuesday.
"As Malaysians,we face a lot of
hassle even before we can start our
businesses while the foreign
investors have everything made so
easy for them whether it is in making land applications, constructing
factories or starting operations," Fan
Discrimination and graft the
reasons for illegal factories
said.
.
He said the process of setting up a
legal factory by a localbusinessman,
for example, could take as long as
three years for approval to be granted,
"Unlessthe factory owner has lots
of time and money to spend, the setting up of the factory would have
been doomed before it could even
start operations," Fan said.
"On top of that, we face a lot of
pressure from the authorities, especially the local governments,
because we have to pay all sorts of
'extra charges' for all kind of applications," he said.
Fan said his association had 330
members, mostly among small- and
medium"scale industries operators,
but 45% of them were operating
without permits or business licences
while others occupied land witHout
industrial status.
He said that the total number of
unlicensed factories in the state was
/f'
much more than the figure on the
association's list
According to Fan, illegal factory
problems have existed since the
independence of the country.
,
Fansaid the associationhoped the
new Pakatan Rakyat state government would bring changes and
ensure fairer treatment for local Fan: 'We face a lot of hassle evejp'
business operators, as they did not before we can start our b,usiness.'
want to operate without licences
Ean Yong, meanwhile, pledged
due to the legal risks involved.
He said the problems they faced that the state government would
look
into the plight of the localbusiincluded constant pressure from
enforcement officers and difficulty ness operators and review ineffective policiesand practices.
in getting loans from banks.
~T/J."
Tafikb:
9..~..h1A'(..ZQQ~-
Local c6untils
told to buck,'~p
Hannah: They must m()nitorproject~'>~j8selYi
By LIM CHIA YING
[email protected]'!star.com.my
HE local authorities in
Selangor have been- urged to
buck up andbe more responsi.
blein monitoringhousingprojects.
\
SubangJayaassemblymanHannah
'Y;eohsaid the local councils must also
beanresponsibility for a developer's
iuesponsibleadions
that caused
finaridallasses and suffering to buyers.
According to Yeoh, many pevelopersare taking advantage of loop\
holes in the existing lawsto escape
accountability when winding up
their companiesor abandoning pro-
jects.
.
.
Yeoh was commenting on the case
ofthe Mutiara Court apartment project in PJS 7 BandafStinway, whose
,
» The c~l:I"cil.
..
shQ4,ld.b~IQo~il1g.
,afterthe welfare.
,
,
<."
"
.of the'p~9ple«
.."
"It should be the local council's
responsibility to closely monitor a
project bycom:luctingsite visits and
checks' onttie work. The local
authorities should take action
against a developer immediately if.
there are irregularities'il1the project," Yeahsaid.
'The coun~il should,'be lookmg
after the welfare ofthe'peQple," she
said.
devel6pet Westcourt Corp Sdn Bhd
was wound up in 2007.
The controversy surrounpingthe
project was brought to .light when
certificates of fitness f?r occupatiol1
(CFs) were issued despite.t~e.> faCt
that no water suppJyandeleqric::ity
connection had be.en il1stalled.
The projectjsamiddle-cost development .comprising
232 units
on the project, but le~jt to the
developer to dealdirecfly'"with
Tenaga Nasional Hhd arid Syabas for
eleqricityandwater,"Liusaid,
.
"The OSC scheme ,was, meant. to
speed up the issuance of the CFs,';he
said.
'
Yeoh, however, insisted that the
local authorities should check that
everything was in order before
authorising the issuing of a CF.
She said that when a CF was
issued, it meant that the place had
been certified fit for occupation and
that everything was in place.
Yeoh said it was time for the local
authorities to be stricter with developers.
"Most developers are not involved
in just one project, but have' other
developmenfschemes.
"
"The local authorities . should
check their previous records before
giving approvals and licences for
laul1dH~diI12002; .
subsequent projects," Yeoh said.
According to 5elangor State Local'
She said that if a dev~loper was
Government Committee chairman
found to have abandoned a previous
Ronnie Liu, the Subang Jaya Muni- project or violated any law, it should
cipal Council (MPSJ) had ,Issued the be blacklisted and denied approval
CFsfollowing the implementation of for subsequent projects.
the one~stop-centre (OSC)system.
She said that there were housing
. "After the OSCwas introduced, the
development companies that just
MPSJdid not have to visit and check closed before completing their pro-
.
Yeoh: Most developers,are not
involvEidinjust oneprojed
jects, leaving the buyers of the,pro~
jects in a financial lurch.
,
'
"The purchasers may not even get.
to claim the last 5%of payment held
by the lawyer and shareholders that
is reserved for claims during the
defect period since many' creditors
are queuing up for the same pool of
money," she said.
Liu admitted that such c::aseshappened .dueto the easy certifications
by the local coul1cils.
"The state will ensure that the
local councils will closely monitor
the development projectS from now
on. The local authorities should be
more careful when issuing CFs or
giving approvals," he said.,
"I'll work with all council presidents to make the necessary changes
and revise the existing guidelines
that are deemed not good," Liu said.
"We urge the people to give us
their views and suggestions on how
to make' improvements and make
changestotackle suchproblems,"he
said.
STAR
Ta;ikh: ...~?:.P..NbX:~?Qq~....
8m
.tnt.
.~
0
jij.
.ft!.
tJt.
..it:
g
t::I
Jj:!
'!N
.J.It
~
~F
it:
'fj"T
a::.
R
fi
v.. ~~
.
I.."
t!~~m~1Jt.~D1~~
/
~
,fJi!r:f~AA
,*t:'R~1b ~,
.
'~/I'
...,
~
.!~..
'
(~1! 29'1:1iR) :t1rtt-lrfl}-t!!'1J"tt,fI1lt!~ttl¥J~~r!j"T1!f;(jj~
mi)(~~lKl¥J~~r!j~;(jj~fI1
!Il:r"*
~~mi)(~$.ffEiJE
~Tl5!J
' ~~~~rtj
~m~*~~~~m~~m
~~~~*$#~*~~~~
0,
.
'
m~~~r!~IT~<~~
~m}~~~m~~~~*~
!
m})(~~r!~£Wi=~J~
~~mfl1;(jj
~ ' :aj!tl~~r!j~~:tIl~~*
1!$~~~~Mg ,re~tt:a:~r< ~.~'.r~m~
~
0 ti/~~
NANYANU ~D-u~J
~
Tarikh;
0 MAr.... 2nOa
'11....
'
I

Similar documents

massage parlour

massage parlour RMICD-RM500 tagi setiap satu Iokasiyang ditemui. Peg;3WiJ1 Keshatan MPSJ, Dr Raslan Mohamed Hussin berkata, dalam operasi dijalankan pihaknya Ogos lalu, pihaknya sudah mengeluarkan 35 kampaun kepad...

More information

Penjajabantah,-baya,ranbil` air

Penjajabantah,-baya,ranbil` air gadalam perancangan DleDl- daerah. bagLmemastikantuTitnbalan Menteri di Ja- bUka pejabatdi Kelantan, Ke~ gas,anjabatan. itu sampaf'keRM34,boo dan RM295,OOOkebatan Perdana Mehteri,T

More information