Penjajabantah,-baya,ranbil` air

Transcription

Penjajabantah,-baya,ranbil` air
.
/'
'
,
"
Penjajabantah,-baya,ranbil'
.
air
Kronologikes
pemotongan
bekalan air pasar
pagi'Seri Kembangan
NUR FARHAN~ABDUL
MANAN
SERI KEMBANGAN
- Rata16 Oktober: Syalias mengunci
meter airselepasbil air
tertunggak hampir RMl00,000
rata penjajadi pasarpagi di
Seri Kembangandi sini, keliru dan meminta penjelasan.
Majlis PerpandaranSubang
}aya (MPSJ)berhubungnotis
araban pembayaran bil air di
pasar berkenaan.
17 Oktober: Penjaja membuka
kembali meter air
1 November: Syabasmemotongterus'bekalan air
ap~bila bil melebihi RM100,000
Menurutmereka, hanH~ir20
tahunbemiagadipasarberkena-
an, merekatidak pemah dikenakan sebarang bayaran dan arahan itu dikeluarkan serta-merta
apabila Syarikat. Bekalan Air
Selangor (Syabas)mengeluarkan notis pemotonganbekalan
airpada,24 November lalu.
~engerusi Persatuan Penjaja
Pasar Pagi Seri Kembangan,
Liew Choo Long berkataj apa
yang dikesalkan notis yang dikeluarkan pihak berkenaan tidak disertai dengan kepala su"
rat sehingga' meny~babkan
penjajakeliru
siapa sebenarnya yang mengeluarkan notis
berkenaan.
Katanya, ia seolah-olah ada
peniaga beranggapan notis berkenaan dikeluarkan oleh pihak
persatuan dan mengarahkan
mereka membuat pembayaran
tunggakan bil air mengikut jenis
perniagaal! seperti ditetapkan.
"Notis berkenaan hanya
menyatakan
St(lCU(/r2info daerah.
berapa jumlah yang
harusdibayarolehpeniagase- ,
dangkan tidak tertera arahan dikelua~hn oleh siapa sehipggalah'beberapapegawai daripada
MPSJ datang meminta karni
membuat bayaran.
"Arahan rnengemii- pern-
~2 November:
PusatKhidmat
DUN (DAP) membayar
~~~-'~
Penjajapasar pagi mengadakan piketsecara aman bagi membantah pembayaranair di pasar
'
berkenaan PClgikelmarin.(Gambarked!)Liew Choo Long.
bayaranitu juga tidak perniih
dibincangkan, bersama wakil
persatuan, malilh ada di,antara
yang bertii:J.dakengganmembayarnyakeranatidakbersetuju
mengenai kadar bil air ditetap-
kan,"katanya.
'
'
Beliauyang menglJ.lasJaktor beberapapenjaja-yang mengadakan pikef membantah pembayaran' air ituipagi kelmarin
jugaberkata, perijaja tidak mahu
membuat pembayaran bukan saha-ja kerana kelirunamun turut
mendakwa terpaksa'membayar
air yang tidak digunakan oleh
mereka.
Katanya, pembaziran air
berlaku terlalu banyak akibat
paip-paip pecan di' pasar ber-
kenaan, malah mendakwa ia
tidak dibaiki walaupun,aduan
telah dibuat beberapakali.
"Penjaja memohon MRSJ
mengadakan taklimat bersama
ITIl';rekamengenai' pembayarail bil air'berkehaan kerana ramaiyang tidak fahain bagaimana bayaran itu dikategorikan,"
katanyalagi.
"Seorangpembantu penjual
daging kambing, Munir, 28,berkata pihaknya mempersoa.lkan
mengapa jenis pemiagaan yang
dijalankannya dikenakan'kadar
bilair sebanyak RM200.
bagi menyambungkan kembali
bekalan air kepadapenjaja.
Ahli Dewan Undangan Negeri
4 November:
(DUN) Seri Kembanganpula
sebariyak RM5,OOOpada 25
UndanganNegeii(ADUN)
Seri
MPSJ adakan
dialqg bersama Ahli Dewan
Novemberlalubagimengelak- Kembangan,
fan YongHian
,
kan pemotonganbekalan,airdi
Wah,AhliParlimen'Serdang,
pasar berkenaan.
Teoh Nie Chi,Ja~,!!an
berbanding lain-lainjenis per-
Sebelumini SinarHarian
niagaan-yang hanya dikenakan
bayaran air sebanyak RMio sa-
pernahmelaporkan
Yang
Dipertua MPSJ, Datuk Adnan
haja.
"".",
"
"McL.',Jkhsan'
PerlesenanMPSJ;Jabatan
,mempertimbangkan
;s~m,ula
dan1>ekira-
,-perIli' ditanggung
p,~nJaia;",
.
.
Kejuruteraan dan Syabas untl!.k
membincangkan isu pe-
, menjelaskan.,
"mo!:9ngar\bJlair;d.iI,n
"Karni.' m,eminta,t.':Mr§l>. ;futJggakanb,ilairbed<'~1;laair }aQbil~'-}"
, kadar)llyaranini
RMS,OOO
maklumkafi,MPSJ ada membuat pembayaran sebanyak
.RMIO,OOOmanakala Pejabat
iO~eli;Iii4aK'
,:, '0', "'"
peng,utip-
;';~/
'
. 2'H<lovember:Syab,as
" '",'
nyaJ)ol~h~p.gurangk:p jum- ., ,'!3eliilU berkatapenjajadi:pa-,
", rnengelu\lrkansuratpefihgatan
'lah yangperlu ditaIiggungke-H ,$;jrberkenaanperiumemberikilll:',.kepadaMPSJ lJJ~inta
ran~ ha~ya;.berniaga s-ecara ,st,im?a,ngan111l~in~njeliskan
':'rnenjel~S.ka.Q:pil?i(tertunggak
kecll-kecllan,"'katanya.
.
bll alr'berkerntankeranaMPSJ.dan seklfanYil'gagal
pemotongDifahamkan;Syabasme- sudallbanyakmemb,antusejak
anairdibuatpada26
ngeluar!am ,notis;, peringatan mengambilalihpasarberken,aan' November;'
l
kedua kepada ~SJ, kerana sejaktahun-12tahun lalu.
,kegagalan'menjelaskan. pernJurnlahYjillg telah diper- 25 November:MPSJY,,{embuat
sebanyakY"
~lJayaranbilair yangte(timggak untukkanMPSJ untuk mem" pembayara,n
"Sayaydak menggunakan di pa~arberkenaansejal','Pebe-bayarbilaii:aipasaritu~kata'airuntukmenjalankanpemiaga- "t.apa'.buian.lalusehingg~emen- nya juga rii-elebihiRM200,000 ,:~M1~,000k~ada~;t2'~~SXg~as
an ini, tetapimengapa harga cecah}ebihRM~OO,OOO. .
1.- 3, Disember: Pengutipan ~i.1
selama. ?eberapa tahun seSmar Hanan
turut dlbelum Ill!.
air dllaksanakan kepada pen)a)a
yang dikenakan terlalll mahal
\
"
SINAR IifuuAN
Tarikh:
D.~..QI£.~~.~.......
tlA5~
fl(z
Siapa selepas Ab~Hakim.?
...
_pentingan ramai.
"Calon mesti mempunyai
pengalaman luas terutamanya dalam hal melibatkan
masalah rakyat.
"Calon biar darikalangan
KPKT atau DBKL,"katanya
Oleh RADZUAN HASSAN
ketika dihubungi semalam.
danSUHANAVERU .
"Bagaimanapun, tugasan
[email protected]
~
sebagai da.tukbandar bukan
, mudah memandangkan'maKUALA LUMPUR - Teka teki siapa
- sih. banyak yangperlu di~
Datuk Bandar Kuala Lumpur kesembilan
lakukan.
sudah bermula.
SALLEH
"Jlka dilihatkeadaan sePersoalan sama ada Datuk Ab. Hakim
karang,
masih banyak benBorhan dikekalkan lagi atau 'brang baru'
yang cukup sinonim dengan dunia pih~
dilantik menggimtikan yang tamat 14 berkuasa tempatan(PBT) dan seba.gai qa yang perlu dilakukan t~rutamanya
kemudahan prasaranacdan,pengangkuDisember ini masih menjadi tanda ta'bidan' yang melahirkan Majlis Perban~
tan," kata:Fofig.
nya.
dm:an Subang Jaya (MPSJ) beberapa
Sementara itu, menurut sumber, seBagaimanapun, jika peneraju Dewan
tahundahulu hingga membawa MPSJ
Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)diberi
sebagai PBT paling berpengaruh di Se- lain ada hubungan dimgan PBT, seseorang calon itu perlu dilihat dari aspek
kepada 'orang baru' - ramai melihat 'langor kemudiannya.
,
ketegasan dan kreativitinya menangani
kepada dua individu yang layak iaitu
Semasa di MPSJ, ungkapan 'Ahmad
sesuatu isu di ibu kota. ,
Fuad itu MPSJ dan MPSJ itu Ahmad
Ketua Pengarah DBKL, Datuk Salleh
Lagi pun:;selain pembangunan Iestari,
Yusup dan Ketua Setiausaha (KSU) KeFuad' memang menjadi ungkapan terata-rata warga bandar raya ini mahu
menterian Perumahan dan- Kerajaan
rutama di kalangan wartawan kerana
'sentUhan' tersendiri seorang datuk banTempatan (KPKT), 'Datuk Ahmad F\1ad
kenyataan kerasnya.
Ismail.
dar walaupun kuasanya terhad kerana
Jika dilantik, Ahmad Fuad akanmenDBKL di bawah kementerian.
Selain itu, tidak kurang juga cakap-cajadiKSU yang kedua menjadi Datuk
Bagi penduduk, peneraju DBKL bukap mengaitkan pemilihan Timbalan Kec Bandar Kuala Lumpur selepas Ab. Ha.tua Setiausaha Kementerian Wilayah
kim yang dahulu KSU Kementerian Wi- kansekadar menyelesaikan isu banjir
-kilat,' kesesakan 'lalu lintas, perumahan
Persekutuan (Pembangcinan), Datuk Balayah Persekutuan.
dan pengangkutan awam teta,pi juga'
karuddin Othman.
Bagi Bakarudin pula, walaupun bukan
kenal 'jiwa' Kuala Lumpur secara peApa pun masing-masing punya kecalon pilihan, bekas YangDipertua Majlis
ribadi.
lebihan.Jika Salleh terpilih, beliau mePerbandaran Selayang itu juga ada kreApa lagi cabaran semalPn kompleks
ngulangi pelantikan Datuk Ruslin Hasan
dibilitinya.
sekarang selain hasrat menempatkan
sebagai 'orang dalam' DBKL yang kedua
Sementara itu, sesiapa sahaja yang
ibu kota sebagai salah satu bandar raya
menjadi datuk bandar.
i menduduki 'kerusi panas' itu bakal berterunggul di dunia yang, masih dalam
. Atas kertas, pengalamannya di DBKL " hadapan pelbagai cabarari bukan setakat
pembikinan.
dan ,bekerja di bawah beberapa datuk
'menguruskan' ibu negara tetapi berTidak dinafikan, ramai masih mebandar menjadikan Salleh paling layak
hadapan dengan Ahli Parlimen. di karindui 'kehebatan' bekas Datuk Banmengemudi 'bahtera' DBKL:
langan pembangkang yang berSikap kridar terdahulu seperti Tan Sri Elyas
tis.'
Mungkin sifat lembut dan berkomOmar.
Ahli Parlimen Bukit Bintang, Fong Kui
promi menjadi kelebihannya dan bakatApa pun, terpulang kepada Perdana
sebenar beliau mungkin menonjol jika
Lun berkata,'individuyang, dilantik menMenteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad
peluang.
jadi Datuk Bandar Kuala Lumpur perlu
Bagi Ahmad Fuad, beliau seorang
dipilih teliti kerana ia melibat~
ke- Badawi untuk menentukannya.
~
okus
KOSMO
Tarikh: ..Q
4 DEC 2008
...............-
,
i
.
---~---
Liu: PR is not against CCTVs in SelangorWtL
By ELAN PERUMAL
[email protected]
T
HE PakatanRakyat(PR)government
in
.. Selangoris not againstthe installation of
1& eovs, local government committee
chairman RonnieLiusaid.
However, he added that the state's main
concernwas the costs involvedin doing so.
Liuwas responding to comments made by
Selangor residents and the Selangor police
chief Datuk Khalid.Abu Bakar that the state
government seemed to be dragging its feet
over the matter in yesterday'sStarMetro.
As a responsible government, Liu said PR
wanted to ensure that publicfunds were used
accordingly.
"We were shocked to find out that a
RM120mil'contract had been signed by the
previousgovernm~nt with a private company
to install414 eovs in tIiestate.
"We have requested the companyto review
its costs and subsequently formed an independent panel to review the costs.
"Boththe panel and the companyhavebeen
"Likewise, a shopping complex in petaling
working on it before recentlysubmittingtheir Jaya has installed some 400 units of eovs' and
papers to the state," he said.
yet finds it hard to control the number of
Beside,sthat, Uu said the state was also study-
ing the effectivenessof the ecrvs in preventing
crime.
He said overseas and local finljiingshad
revealed that the Ose of eovs was not as
.
effective
ashad'beenpublidsed.
.
''The state was made to understand that the
presence of 10,000 eovs in London did nof
help to bring down the crime rate in Engalnd's
capital city.
crimes in the buildjng," he said.
The other vital concern, he said, was the
inferior~quality of the images provided by the
cameras.
He said the images provided by the ecrvs
were not' clear and. they often failed to help
identify the criminals involved.
''This has been proven in many cases and the
state wants to ensure that' eovs that are
installed must be able to provide clear images
STAR
Tadkb:
0"".''''
i, DEe 2008
......
th,at they will serve as vital information towards
crime prevention efforts or to solve criminal,
cases,"he said.
4
Under the circumstances, Uu said there was
no truth to allegations that the state was not
interested in installing eCfVs.
He said the state was very serious in its
efforts to ensure that the rakyat's money was
wiselyused.
'
"We don't want to make a show of installing
eovs all over. the place and waste public
funds if they are not going to serve a purpose,"
he added.
-
---
-~
PST
Selangortida'k,berdepan
masalahkewangaA !1'rttv f!t~
-
SHAHALAM Semuapihak
berkuasa tempatati (PBT) di
negeri ini berupaya menjalankan operasi seperti biasaJanpa
menghadapise!Jarangmas~ah
kewangan se~rti yang di~
dakwaKetua Pembangkatig,
Datuk Seri Dr MohamadKhir
Toyo s~malam.,
cPengerusi Jawatimkuasa
Tetap Kerajaan Tempatan,
Kajian danPeny.elidikan,
, Ronnie Liu berkata, elaun ahli
majlis PBT. tidak dinaikkan
sebaliknya mereka diberi peruntukan' RMz;500untuk me-
"Kawasari'seperti
Majljs
Bandaraya ShahAlam (MESA)
danMajIis Perbandaran Klang
,
(MJ?KJmempunyai'kemudahmFberkenaan dan tidak diberi,
peruntukan itu. Kerajaari negeri juga membual pemafitauan dari masa ke 'semasa untuk
memas~aribaIituan
kewaIlg-,
an ini tidak disalallguna.k:an,;'
katanya pada sidang media Se-
,
lepasMesyuaratExeoKerajaan
Negeri,semalam.'
aga(dapat memberikan khid~
matf~rbaik untukmasyarakat
setempat," katanya.
leh digunakan sebagai:pejabat
bagi melancarkan urusan-pentadbiran.,
.
"Kita juga menggalakk:an
ahli majlismenggunabangUn",an .niilik kerajaan bagimen.jimatkari kos," katanya.
,
RoDriie berk~ta memberitahu,~Jenteri Besar, Tan
SriAbdul Khalid Ibrahimakan
mengadakanpeijumpaanclan
,
sesi dialog dengan allli' majlis PBT di negeri itu pada Z2
Sementaraitu, Ronnie me- Disemberini.
nyeru ahli Barisan Nasional
'~Melaluipeijumpaan se(EN) bekeijasama meJ:!lberi begini diharap akan dapat me'akses dewan grang ramaikerealisasikanterjemahan'agennyediakan pejabat yang lengkap
untukmemudahkanmenjalan padaahlimajlis PBT yangbaru da 'Merakyatkan- Ekonom~
supaya premisberkenaan bo- Selangor'¥epada seluruh PBT
tugas.
'
,
SINAR HARlAN
Tarikh: ...u.LQF..~..~t.......
Dalamperke~banganlain,
beliau tUf\ltmengumurnkan bah(j.wakerajaan negen tidak melarangpengeluaran lesen besi
buru~ tetapi perlu mt;ndapatkan lesen berkenaan daripada
'pihak polisterlebih dahulu.
, "Kita membuat keputusan tidak akan melarang sesiapa
yang berminat untukmenjalankan perniqgaan tersebut tetapi
perlu mendapatkan lesen daripada polis terlebih dahulu.
Selepas itu barulall boleh memohon daripada PBT masingmasing," katanya.
5/~
~li1/
Teres,agesapolispantauaktiviti ~pa
SERIKEMBANGAN-Polis ~gesa l1}e-. akhhar srlepashertemu denganZainal
berkata,1'ihaknyamengesyorkan polis
lakukan pemantal.landan siasatan di pu"'
inenggnnakan pendekatanpenyamaran
sat urut sertaprt1mis pemiagaanyang
menawark:m!<hidmat SPa bagime- , b~kutankedua-duagadis
y~g. menngenal pasti sekiranya wujud sindiket
jadi mangsa rnelldakwa;mereka:dibawa
yanginel1jadi\<:an..wanita dari negara
ke'sato tenfpat yang digambarkanse~
luar sebaga:ip~lacur di premis pemiagabagaisp~.
anmereka.
':.
,
.AhliDywaD.;.Urtna:
y~ngll1erij~la11K~ppyras" ."dall;
(AD UN) Kirtnira, T~resa.
berkata,laberiRutantyrbo
~~t~~:~e,IlyarallK~fp~~
,
'c,',"',, "
','" C,'..ay~
. ,f.'1n~¥j ','.dima~g~4l~~{terb~?~Jh1t'
"laJ&l,1ke~aj,kydamy,nyyJ~.~~1i,;manlf;
kes mell1bab,itkandu~w2
mendaf.wa7nyans dilaqi
spa nam!lp ga~al me,' ,.'
sebenart~inpatim.
.,°'
"
''Te~m baIly,cak:~~ll1pat,giIlegeri,
4li
"
siadanseterusnya menjadikanmangsa
sebagai p'eladur.
"Sebagai w;1kil rakyat,.sayoabimo
bang apabila.pellyeludupan ll1ailUsia
berlakudi p,uchong danmerrkayang
'menjadi mangsa.adalahgadismuda yang
berkemungkinan tidaktahu ~an terbabit
dengall~i?diketpetacurall,?' katanya.
- TUrUt mCllemani ,beliau kelliu
.
. ~ej~batPolisDiler~
SUIJ~l5iaya,kirakirajams:45 pagisemalam,Pembanm
KhasnyaiGmyChong..I<;uellYip.
'.
,Katan.ya;BplisJ[giwW~~l~(iiYela~7
"
kan pelllantauan. di §B~.s,ekit~r,k~\V,a~an.
im kenma,bil1lbangP,jlchgn,pwenjadi,lot'..
"
kasi. sindik~~;.wel1yelJ1gu~>g~dis-ga4i§
mudaun~wjadik'iinpel~fur."
.
"Pagiinf(semaJ.aillrsaya oerjjlnipa.
denga~Ketua~olis Daerah SUbangJaYll"
AsistenKomisioner ZainalRashid Abu
. Bakar,bagimelahirI<ank~pril1atin'Waan
. kebimbanganJerhadap ke,jadi~n herlaj'
ku kepadadua gadis}.varga China yang
datangke negara im,"katanya.
. Teresa(kanari)bersalarnan denganZainal ketika mengadakan pertemuan itu
Teresa ketika mengadakansidang semalam.'
.~.
'
SINAR HARIAN
Tarikh:
DJ...r).~.~.2Q9.t.....
--
-~----
NST VI
(2
~elaH:gor
lifts'
ban"pnscrap
metallic~nces
,
,-
,~
~
'°
',c<,'
. ByV ShankatCia'n~h
who operated from industrial
lots would be approved.
"
,.\§j-2;iVWfi;
"We will not allow operaSHAHALAM:The"('" w.on tions mhousing areas, comscrap"Illetal'licenc"-~eh
mercial lots or agricultural
liftedWiib !IDnH:Jdi
~etih' lan'd," he said after the state'
inthe state.
executive council meetillg
here yesterday.
St.ltt,:, ..'tocal.Go¥erIl1Ii~p.t,
tiu said existing operations
Research an.d, Deyelopl\ltmt
'Youldbe given until June next
G:Qmh1itte~ch ',~o)]}Jje
tiu s~<J1~ePaIl~,
e.~;a(- year to relocate to, inaustrial
ter police recent!
ulleed lots.
thatthey would resume giving
.He saidconvertingland stai/yolicepermitsto
scrap metq,l' Justo ihdustry lotswould not
be allowed, as this was a long
opera~s.
He said those who wanted, process.
till said local authorities
the"licence:Q1Ust
obtain the po.lice permit before applying to would step up enforcement to
the local authorities.
ensure operators did not buy
However, he said onlr those, stolen items,
~
[email protected]
,.,'~~!,'
,
~
-{
"
'
",:
<
He said meetings were held
with scrap metal _operators
before. the decision was
reached.
On another issue, hesaid local authorities Were no! becoming bankrupt as claimed
by" state ,opp~sition leader
Datuk SeriDr MoM KhirToyo.
He said the s~te government was only providihg aid of
. not.l\lorethan
RM2;QOO
per
month to councillors who did
not have a proper officeto carry out their work.
tiiI said councillors from
Shah Alam and Klang were
not eligilile for this aid as they
were provided with office,faCilities.
NEW STRAITS TIMES
Tarikh: ..o.!t..Q~~..~.........
.-
BH tf,J/1,
BPA ..ikrar
selesaraduan
dal_amtempohlOhari
Birobe~aha beri maklltm balas.'laporatl'~~c48'-j!m.
',POH: Biro Pengaduan
'kan'siasatan danDlembetl- kin, bagi m~mudah.kan
Mf~raengallnilai~ahyang
kan Dla:klu:tn
baIas cikfulDle- rakyatyangmenghadapi Dla-qiambtl ba,gi menyiapkap.
ikrar untuk berusaha- nyebabkan,rakyatmenyalah~ salah meDlbuat aduan serla projek landasan berkeDlbar
memberi maklum, oalas ter~ kan pengurusan 'kerajaaIl,'" laporan.
,-.
dariIpohkePadangBesardi
Bellauberkai<!-,BPAjuga PertiS.'
hadap semua laporan yang katanya dalam ~idang aklF
Dalam pertemuan hampir
dibiIat kepada jabatan 1tu da- bar di Ibu Pejabat BPAPerak, akan melantik jawatahkuasa
aduan. yang berkhidmat se- duajiUllitu,K'rMB bersefuju
lamtempo:t148 jam serta cuba di sini semalam.
-menyelesaikannya dalam
Murugiahberkata" BPAjU- cara'sUkarela'di-..peringkat untuk mena"ikka~ Kadar
tempoh 10hari bekeija.
palllpaSal1;kepada antara
gadalam perancangan DleDl- daerah. bagLmemastikantuTitnbalan Menteri di Ja- bUka pejabatdi Kelantan, Ke~ gas,anjabatan. itu sampaf'keRM34,boo dan RM295,OOOkebatan Perdana Mehteri,T
;pad~ seDlUJi''peridudUk terdahdan Perlis'secepat Dlun~- peringkat akar umbi..
Murugtah, .berkatalangkah
"Melalui cara ini, fungsi. babit. '
,
jabatan ini akan Iebih ber' , . Murugiahjugaberpesah'
itu dianibil 'bagi ,.mengelak
kes yangm~,nyebabkan 'Irek~san dall. dapat;ditnanfaat.'kepad"as€fD1ua,.pend uduk
Semuapetugas
susahan kepada rakyat nekan' kepada setjap lapisan yang DleDlininyaimasalah.
jugadiinlnta
gara ini bel'larutanycing'ak,Dlasyarakat.. Pera,ncangan"agfJ,r me1Ilbuat aduan terus
memberikan
hirnya mengurangkan kesudah-diatur dm1'BPAyiitrii""'o'kepada''BPA untuk. tinda~
percayaan rakyat terhadap
j~wahmkuasaift.iaj{a,Ilgiliin-, kan'dan m~ngela~ daripada
}erjasama ",
kerajaan.
.
'"t~tidak lapla l!lgtbagi'~en-' .',berjutnpadenganpihak
"Semua l!etngas juga diseb~i~"muntJginll
jadi .Q~Jll~~tu' ~!J~p.A~,'ja,9~-,;pembangkang. '.
.. .
'minta. memberikankerjasatan;,.!ir~pih::ingka:tdaeraij;'~S~Dlu.a
Dlas~ah yang di,daomelayan '.
masebaik mungkindan tn~kampung'dan pedaIaman," adUkan k~pada"pembangsetiap. masa/an
katanya.
kang hanya'digunakaJ!unlayan setiapmasalahy~g diadUkan denganseDlpurna
Terdahulu, -beJjag sudah tJ,IkmeDlbuatbism& di. ParyangAiadukanbagi niengelak proses siasa~ Dl~nemui22perililiklan,)l1di limen t~tapi. gagal Dlenyeledengan.
tan terge~daia mallaj{alasesekital'I{\1.aTh.Kangsari~yaIig' saikannya,jadidataJ,lglahke- .
., cosempprna"""
DleDlbuatilapotan,kepadaja~ pada kenij~ dan'kita'akan
Dluakaki~gan
BPAhendaklah mem beri layanan
T MuruGlah
batanifu mengenaJ,>
pamp.€l"seleS~ikan,;,dengansebaik
7imbalan MenterrdiJabaton,
sin Keretap~,TanaHMelaYu Dlungkiri,"katanYI!.- BernaDlesra kepada pengadu.
Perdano Menteri
. "Kelewatan BPA nierijalanBerhaa (KTMB)yang'terlalu ~ma.;.:.
.
I.
Awam (BPA), membuat
,
.
".
,
,
,',
I
".
,,"
-,
BERITA HARlAN
Tarikh... l\.~..P'g.~..?QQ!--
.
No .apOlogi~:J
'
4111,
Ito 5 er d ang
MCA over:
j
,
hallissue
.,
I
By GEETHA KRISHNAN
geetha@thes:far.cpm.my
I
I
i THESelangor governm~nt will not
apologise to the Serdang MCAover the Taman
Sungai Besi Indah. community hall issue
highlighted on Nov29.
State Islamicaffa~rs,Malay.culture, i~frastructure and publIc amemties commIttee
chairman DatiIk Qr Hassan Ali said the cur-
rent state administration had a different set
of rules to abide by. , c.
'
I
II
l
Hewas responding to the Serdang MCA's
request for an apology after receiving notices from t~e Subang Jaya Monicjpal Council
and thePetalingDistric(Office tbhand over
..
"
the tl<ill.
i "We.are not emphasising ownership but
on utilisati9-n, where the previous rules no
!
;
longer apply," he. said at the Tanjung 12
. sanitary landfillin KualaJ.artgat.
i "ThecommuQity hall jn this instance
sho!lld not be used for NICA-{elated.activities and programm~s only. but made accessible for all faces and ages,"h~
said.
,
Hassan also said the. Ampar Tenang
dumpsite in Dengkilwouldremain open for
another Qve.tosix 'mori,t\1s
.although'it had
reach~pm~imum capa6JtY.
"Ampar Jenang wiIlonly. closepft~r
Tanjun~nppensin May."rhestate is Q°"Y.
waitirigfortlie PublicWprks D~partmeritto
! complete the 11km access road,and 'tl1e
additional 3km,stretc;J1-' by.Worldwide
Holdings,"he added.'" ..; .
,
WoildwtdeLHoldings ,8M had sigrieda
concession i)greement With.the state government to manage the landfillfor 20year~..
Once Qpen,the landfill on 64ha or state:'
owned land would receive domestic waste
from Sepahg, Kuala ~ngat; putrajaya,
Cyberjayaarid Kajang.~,
On objections from Kampung Sungai
Terentang residents in Rawang, over the
Tenaga Nasional l3erhad (TNB)RM324mil
CentralArea Reinforcementproject, Hassan
said the people'swelfarewas paramountbut
the state government was also mindful of
development.
The project is to strengthen the power
grid in central Peninsular Malaysia:
"
\.
1;arikh:
STAB..
... 2008
....0 it 0EC
."
~~C~-cC-
-
I
'
ingini S~pert itamer ~gut
Kata Sharikan, ke,
~
bakaran itu berjaya di-
"nyawa Jlka tldak sempat
pad3.mkan sepenuhnya
kira-kifa'pO pagi kerana
pihalq1ya ,mengliadapi
masalah angihkuat yang
riJ.enyebabkan api me:;.
febak dengan cepat.
meriyelamatkan diri.
'"
"Kita menasihati
mereka
supaya
tiqak
cinenjadiKanpremis
rueJ1Yimpan perabo(se,bagai
,
,Namun kata beli-
au, pihaknya bersyukur
'
kerana anggota berjaya
mengawal api daripada
merebak ke kedai ber-
,
,
,
,
,
,
,
,,
"
,
.l
,
tempat'tidur malahme'rekajuga perlumemastikansusUn atur bararig da,
lamkedai 'berada dalam
SHARIKAN
BUSJAMANkeadaankemas. .
'
'
.
'
"Selain itu" peng- )
sebelahan yang boleh menyebabkan
usaha juga dinaSih~tk~ supaya ti.1
keadaan menjadi lebih sukar.
dakmepyuppan barahg~barangmudah.
"Api berjayadikawal15 minitketerbakar atau memblfatpenyambung, mudiandankita
mengambillangkah
anelektrik luarkawal sehihgga bo:
segera bagi mengelakkan ia merebak.
teh menjadi fakt& kebakaran," katake bangunan bersebelahan. Namun kenya htgi.<
semua barangan diillPeralatan tidak
SemeIit~raitu,.
pek(1s Ahli
dapat diselamatkan kerana api rri,arak
I)ewan'Umlangan Negeri (ADDN)
terlalu cepflt," katanya lagi.
'Seri Kembangan, Datuk'Liew Yuep.
Sehuoungan ifu, Sharikan meKeong yang melawat ke tempatkenasihati pengusaha kedaiperabot su- ' jadian menggesa pengusahakedai pepaya tidak menjadikan kedai perabot
I;abotmenjadikankejadian kebakaran
1
'
.
mereka sebagai tempat tidur pekerja
keran~ bimbang kejadian ctidak di:
.
I
itusebagai iktibar dah memastikan ia
tidak berulang pada fuasa Mpan.
SINARHARIAN
\
Tarikh:
O.!t..UEC..200a......
Disabled get
Selang,or's ear
All EARS:
ActivistCarol,Rasiah
(inred blouse)wasamongthe disabledand theirfamilieswho;lttendeda
dialoguesessionin SubangJayaover,theweekend'
,
ByT. H.TEOH
. friendly State," Liu said.
der the ambit ofthe Federal
"Including the disabled in government.
SELANGORseems to have a the RCs will also help sen"We can start meeting
headstart. in making things sitise other members of the miniSters to.remind them
right for the disabled, ahead "committee on the various of problems faced by disof this year's International
problems and" challenges abled people.,.On my side, I
Day for 'Persons with Dis- the disabled face in their will bring up your problems
abilities.
daily lives.
with the presidents of the
"We can look into allocat- 1210cal councils," he said.
After a special dialogue
"We plan to consider prosession for the disabled, or- ing seats in RCs for the disganised bySub;lng Jaya as- abled to join and ,contrib- viding free parking for the
semblyman Hannah Yeoh ute to the development of disabled throughout the
over the weekend, Selangor disabled-friendly facilities whole State. As such" per,,"
executive councillor Ronnie in the State."
haps in the future, you can
Liu said the disabled in SejlCs are now made up of drive around and'park for
langor would be invited to individuals who represent
free."
join the various Residents'
the various community
Liu also sai!ithe State gov.
Committees (RCs) in the groups, residents' associa- ernmentwalltedtheSubang
State's 1210cal councils.
nons and even non-govern- Jaya'Municipal Council to
This move will mark the ment organisations., Each introduce a free van service
committee is chaired by a for the disabled.
first time in the countryiliat
the disabled community is councillor.
"All you have to do is dial
Liu!,aid the State govern- the designated number at
recognised and given a(significantly proactive role to ment would be launching a the council. and they will
play in the neighborhoods
special welfare programme
send a van over to take you
they live in.
for the disabled next year.
wherever you need to go in" I:
However, he added that the municipality.
..
"We will identify disabled
some of the problems faced
"The council can build Qn
people who can contribute
to the various RCs and sub- by the disabled .:-. ,such this proposal and take the
sequently pave the way to as education, welfare' and lead for the other councils
make Selangor a disabled- transportation - were un- to emulate," he added.
'
Hannahsharesthe pain
HER voice cracked. Tears it was for those who cared
started to well in her eyes for the disabled.
as the Iso-odd people who
"My grandfather was bedshowed up for the dialogue ridden for months. I can unon disabled people were 'derstand how you feel: You
glued on. Subang Jaya as- , are deprived, unlike the rest
semblyman Hannah Yeoh.
of us,"she said, when, payDespite being composed ing tribute to parents and
during her opening ad- caregivers .of the disabled,
dress, she began tearing as who had sacrificed a lot in
she spoke about personally caring for their loved ones'.
"For what you have done,
understanding how difficult
MALAY MAIL
Tarikh: l~.P.~£'.~.Q-
I salute you. Today is the
first step to reach out to
you. We want to have first
class infrastructure for the
disabled and their families.
"So, please speak up and
help us make the system
better for you to mOve forward with us," Yeah said
'to cheers from the crowd,
made up of the disabled,
and their families.
I
Live-and-Iet-Uve
sexin Pucbong
Brothel located just SOOmfrom police station
IN the live-and-Iet-live sin
town of Puchong, where
prostitutes openly sell sex a
stone's throw from the main
policestation, sex is even sold
~W~''''..,~
to the rest of Klang Valley
..."",~~
and beyond - through the
Internet.
By NAJMUDDIN NAJIB and
A Malay Mqil probe has
TEOHEL SEN
unearthed the existence of
It is a one"stop site for sexonline brothels operating
under the guise ofhealth spas seekers, complete with photo
in several budget hotels in the' galleries of the girls available,
details of their nationalities,
heart of Puchong.
Disturbingly, one such the services offered and the
Internet-linked brothel is e fee.
The website name is deriVed
located neai'the Puchong
from the term "Cheongster",
police headquarters.
Residents say Internet 'used to 'describe someone
ser"
accesshas opened avenues to who enlists aprostitute's
tempt'the young to have sex vices. "Cheong" is Cantonese
with prostitutes and spread for "rush".
the reachofthe sextrade. ,
Malay Mailhas beenmoni~
taring the websitefor weekS.
,A reader who requested
anonymitY said; "Red-light
On the niairipage, prospective custoniers can click
districts are traditionally
known as urban areas where on the scroll down butprostitution and other busi- ton to view picttires oQI1~
nesses in'the sex industry are prostitutes based on their
available;
nationalities, whiCii include
"But now, every computer China nati\>nals( ~ussialls,
with Internet access - from 'Thais, Vi~inaJnese alld
'
the olie in your office to the Indollesians."
A thumbniil gallery of the
one in your' child's bedroom
- can link one to the sex women w\>uldtI1wappear,
trade."
,
with the manner 'of their
Our investigations revealed dressing leavillglittl~ to the
that vice syndicates' in ' imagination.
Puchong and its sister townUsted too aiehandphone
ship of Subang Jaya have numbers as welLas hotline
gone online by collectively numbersofagents. '
After, placing a booking?
promoting their "products"
the customer then makes
on a custom-built website.
6.
r~~
. \'."",1.
-..
I:
-k"";
11'\11\
,. '\",,,
-
,
."
,
"
,
''
'
.
,~'
,',",'
,
'
",I
'
,S' '''l~'', ''''''
'"
,
,-.<'1iIiL,,ii,
"
,
,
,
,
,
1
,
,
Ot! THESTREET
ANDONLINE
SEX(topandabove):One~fthe brothelsisl
situated at Jalan Kenari 2,~Thepuchong P9Jke stationis in'the vicinity. !
,
c~
','
'",
SEXIVI~NU:Aphoto'gallery ofC~i~ese.national girls that,the website
daimstobea~retoprovidea~ddeli~~!
",
his way to the spa for tile'
.
Singapore.'
'
;, A check;y~t~rday showed
t}lat the website was Closed
down yet agaiIi for "maintenance".
c
. "
.
""',,'
WhenaMalaY.l\faili-<;~ort"
rendezvous.
'",',
,'",
er, posing asacust!JIn,er,
The websitehasproyen
call~d'thecn,uml'ers
0,,",the
to b~ a hit alI1on,g Illterllet
website", th;,agents
011 the
us.;rs, attracting more .tliim
other ~ndgay~ hllnconfi~a-'
,300,0()()vi~ws froIll notonlytion?fthe
bJ:OthelS,inciuding
MalaysiaiQ:ut also India and
the ,one less than 500 metres
from a Police station:'
"Yes, our new;, promotioll
is RM188 per girl. )t1'Yas
"
~.
~ s~e p.exl:J,Jage
MALAY MAIL"
Tarikh: .0..LQ F..~.:m~~._...
'\
Servicecomes with
Ja'cuzzi, freemeals
from
I
\
Pa~e 2
RM20g before. IUs complete
with sauna,jacuzzi, freemeals,
bath and the full service,"
said,.the"agent,: who claimed
that they were tl1echeapestin
Kuala Lumpur and that "satis~
faction,is guaranteed".
_Heexplained that an extra
fee might be imposed, depending on distance, for the girlsto
be sent ove~ to a customer's
home.
'''rhe girls are of course
pretty. Juxt come over and
take your pick, at any-
.HQ6ke(~ jnhiaing
time. You can even .stay the
.whole day for RM2,03."
THE police and Subang
Jaya Municipal
Council
enforcement officers failed
to acl1ieve any success early
this morning -in anoperation aimed at nabbing those
involved in prostitution in
Puchong.
Some 14 officers from the
SubangJ aya district police
station
and 20 council'
enforcement officers raided
five premises from lam to
2.30am in an attempt to
nab those involved in'the
,
BUDGET HOTEL NOTE:
Subang Jaya district police
chief ACP Zainal Rashid
Ab\l Bakar &aid police and
the $ubang Jaya Municipal
Councilclosed down ,the hotel
in question in puchong a year
ago.
"
However, our check showed
that it was still in operation:
Police believe criminals have
been, using' spas based in
budget, hotels' as a front for
organised prostitution.
sex trade.
\"
'
However, the o'pera'
tion waS futile as all five'
premises were,Ul!expectediy, found to be "squeaky
clean". Officerschecked all
premises and were visibly
disappointed 'at not finding
any evidence.
Subang Jaya district
police chief ACP Zaillal
Rashid Abu Bakar said:
"Despite not being able to
nab any sex worker, this
willnot stop the policefrom
conducting more raids in
the furnre.",
"""
blamed fQrsins.oftownship
,Authorities
By PAULINE ALMEIDA
'
REVELATIONS about the
seamier side of Puchong
have got its residents up in
arms,. with many blaming
the authorities and at least
one residen! rejecting media
I reports.
"I cannot agree that pros): titution is. rampant in this
beautifulPuchong. 1 have
.
been livinghere forthe past
partitions.
."'But. now, 90 per cent
of the centres operating in
puchong have partitions
and this can lead to illegal-
there are about 60 massage
actiVities.' 'TI,1isappears to be
pad in Bandar Puchong Jaya;
Bandar ,Puteri and Pus'at
J,'\andarPuchopg,
"A.wtar
sai!i yesterday.
'PusatBandar
Puchong
Residents' Association treasurer Y.H. Chang said the
presence'of
massage: parlours does not bpde well for
the lO'-year-old .neighbourhood of 28,000 residents.
"It has come to our'knowledge there are some ili our
neighbourhood.
Itisdifficult to telltheirop~rations
g-om thefront,:' said Chang,
centres there, with "quite a
number" operating in Pusat
Bandar Puchong. Some 15
centres, legal and, illegal;
were operating in Bandar"
I>uteri, many of these hav-
,
II
II
prices in Puchong.
The facts, however, don't
seem to be on Lee!sside,
According to residents'
associations in Puchong,
-
ing opelled in the last few
nine years. It is difficult to months.
:'find prostitutes here ... they
Puchong Watchdog prodo not loiter in the streets tern committee chairman
offering services, Jike they Awtar S,inghsaid previously
do in ChowKit,"said Bandar there had been a limit on the'
Pu1;eriTesiden~"CoS.Lee, 46. number of massage centres
He also expressed concern' an area.couldhave. Licence
oyerthe effect of such n(;Jga- conditions also specified
tive publicity 'on property~ .there should be no rooms or
'
MALAY MAIL
Tarikh: ~.~..Q.~.~..m9t......
who blames "failure of.!noni.
toring" by the authorities as
the cause of the .problem.
Bandar Puteri.Reside~ts'
Assodationadviser
D'atuk,
Samson Davi'<fMaman$aid
the problem stemmed. from
the issuing of licences for
foot massage, which pperators used to run a complete
massage parlour.
"This is evident in this
area '...aR three floors of a
shoplo~ were renovat~d and
the people in the.sQ.rtoun'dingsare
oblivious 1"0t4e 1
operations of the massage;
parlour," said Maman.
I
He called on the people
of .Puchong to tip off the
authorities on shady opera-,
tiolls in tneir areas.
~-
MailBox
.
--
f
~~
VIABLESOLUTIONTO STRAYDOG-CATCHING
GetNGOsto handle'strays,
THERE seems to be no end to the
problem of council worke"rsand private contractors being cruel to strCiY
dogs while trying to catch them.
Regardless of whether ~heStat~is
run by a BN or pakatanRflkyatgqi~
emment, the samepe()ple run thelo.
cal councils and, therefore, the dogcatchers have not changed;
After more than half a century of
independence, we still cannot come
up with a solution. Allowme to propose a viable solution tb the problem
of capturing stray dogs.
I suggest that Selangor .set all ex~
ample by taking away the authority
to catch stray dogs from the local
.
councils. and private contractors.
'Who would do it then? Selangor
should consult with the SPCA and
PAWS and should they agree, both
these organisations could be provided with a yearly grant to take over the
task, rehabilitating and re-homing of PURE CRUELTY:A stray dog killed by.dog catchers
strays in Selangor.
,
'Selangor could also provide land
grants Willallow these organisations
checks on all these animalsto be used as an animal salictuary /
to buy their own fleet of vans and
Groups like the Independent Pet
hospital where all strays captured
hire well-trained professional dog~ Rescuers JIPR) with their wide so- >
would be taken to and treated for catchers who can handle the sn:ays cial.networking in the cOnUnunity
are ideal parfuersfor
SPCA and
any illnesses or injuries alid be al~ in a humane manner.
SPCA and PAWS can work with PAWS in the re"homing process..
lowed to reside jn. Only those dogs
animal welfare groUps like the IndeThis move. will also remove,-the .fiwith incurable illnesses will be put to
sleep.
Pendent Pet Rescuers to.re-home the. nandal burden Qn IPR ';Vhichhas
The yearly State. government
airiinals and do the usual follow~up to use its own financial resources to
MALAY MAIL
Tarikh:
q.I.~e'!2m8.....-
treat the animals rescued.
. By taking away the authority to
catch stray dogs and other pet animals from the local cbuncils in SelangoI' and giving the mandate to
the SPCA andP AWS, it Immediately
cuts off the source of cruelty to stray
dogs
-
namely council workers and
private contractors.
The yearly grants to both these ()rganisations will be taxpayers' mo.ney
well-spent as it allows two competent animal w,elfare organisations
to take over the professional task of
removing stray dogs from the community and housing them in a safe,
healthy environment until they are
re-homed..
.
While we digest the above, we
should also chew on what the late
Gandhi had to say. on animal welfare: "The greatness of a natibn can
be seen by the way it ,treats its animals. "
And all is not lost too for the now
jobiess council dog-catchers and private contractors.
.
Wi1:htheir animal-catching skills,
I am sure they can be re-deployed to
catch lawcbreaking Mat Rempit and
snatch thieves at RM45 per capture.
,
.
stray Dog Petaling Jaya
.

Similar documents

On the wrong track

On the wrong track iklan haram di sekitar ban- sewa rumah. "Ia ditampal di tempat dar raya ini dengan mengadakan Operasi Penu- awam seperti pondok terunan Iklan Tanpa Kebe- lefon awam, pokok, papan naran di seluruh k...

More information

Pengusahapusatsiber~:berdegil

Pengusahapusatsiber~:berdegil unit komputer dirampas. "Pengusahajuga boleh dikenakan tindakan kompaun RMl,OOO kerana melanggar syarat-syarat permohonan lesen dan undang-undang yang telah ditetapkan pihaknya. "Manakala sebuah la...

More information