prost vstop free entrance

Transcription

prost vstop free entrance
PROST VSTOP
FREE ENTRANCE
PROST VSTOP
FREE ENTRANCE
sAVRINSKI GODCI 1. 8.
SLO Šavrinski godci so vokalno instrumentalna skupina, ki deluje kot sekcija pri Kulturnem dru{tvu Franceta Bevka iz Šmarij
pri Kopru in je bila ustanovljena leta 2000. Vsi ~lani pojejo in igrajo na doma~e izvirne ljudske instrumente, kot so se neko~
ogla{ali v ljudski glasbi Slovenske Istre: rimonika trije{tina, {kent, istrski bajs, klarin, pero od ruja.
Posebno pozornost posve~ajo izdelovanju in igranju na tradicionalna ljudska glasbila in zvo~ila iz kanele (nonole, po{~ale, piskal~e,
{krgadice{), ki so bila v teh krajih pogosta. Doma so iz {avrinskih vasi v zaledju slovenske obale: Ko{tabone, Svetega Petra, Šmarij, Pu~
in Ga{ona. Namen delovanja skupine je odkrivati bogastvo in lepoto ljudske pesmi Slovenske Istre ter povrniti dostojanstvo nare~ni
besedi in igranju doma~e muzike. Pesmi so ohranjene v slovenskem, italijanskem in hrva{kem nare~ju.
Zaradi raznolikosti v instrumentih in glasovih ima skupina velike izrazne mo`nosti. Z ljudskimi glasbili spremljajo petje kakor v~asih
na svatbah in ob pustu. Igrajo tudi plesne motive za razli~ne plese kot so {altin, dopa{i, {etepa{i, mazolka{.
Poleg {tevilnih nastopov v Sloveniji so Šavrinski godci gostovali tudi v Italiji, Hrva{ki, Avstriji in Nem~iji. Posebno odmeven je bil njihov
nastop v pala~i OZN v New Yorku leta 2002.
EN The Šavrinski godci (Shavreensky godtzi) is a vocal and instrumental group active within the Cultural Society France Bevk from
Šmarje (Shmarye) near Koper. The group is made up of nine devotees of folk singing. They all sing and play on original and unique,
mostly home made musical instruments like Istrian Bass, the Rimonika Triestina, the bidophone, the nanole, the flute or whistle, the
mouth organ and even on the sumac and sycamore leaves. The performers all come from villages of the Slovenska or Šavrinska Istra:
from Ko{tabona, Krkav~e, Šmarje, Pu~e, Ga{on and Sv. Peter. The direct and unobtrusive rendition of music composed or adapted
by simple folk and where during the singing an important role is played by rhythm, did in the past entertain the inhabitants of the
Savrinian villages and also the folks across the borders of neighboring Croatian or Italian villages and towns. This type of music was
much appreciated for wedding occasions and village fairs.
The purpose of the vocal-instrumental group is to research, document and perform the beauty of the songs from Slovenian Istra, to
restore the dignity of the local Savrinian dialect and the playing of the local music. Many songs have been preserved from the past in
the Slovene, Italian or Croatian languages. The performers accompany the singing or play dance tunes on home made instruments.
For their performances they are all dressed in the original Savrinian costumes, originating in the diverse villages of the Slovenska or
Šavrinska Istra.
ORQUESTA REVeÉ 1. 8.
SLO
Orquesta Revé, ki jo glasbeni navdu{enci poznajo kot 'El Charangon', je legendarna kubanska glasbena
zasedba, znana po vsem svetu. Skupino je leta 1956 ustanovil nadarjeni, leta 1997 umrli glasbenik Elio Revé. Danes
je njegov sin Elito Revé tisti, ki skrbi, da glasbena usmeritev skupine ostaja med tradicionalnim in inovativnim.
Glasba, ki so jo in jo {e vedno igrajo, je izraz radosti, ki seva iz ustvarjalne sinteze kubanske charange in sloga charangus.
Danes so El Charangon v zelo uspe{ni fazi svojega glasbenega ustvarjanja, popularni tako doma kot v tujini. Nagrade, ki so jih prejeli
leta 2008 na Kubi ter v Franciji za svojo zadnjo pesem “Fresquecito”, so jih pripeljale na sam vrh popularnosti. Njihova “Timba” {e
nikoli ni zvenela tako dobro!
EN Orquesta Revé, commonly known as 'El Charangon', is a music legend in Cuba and a worldwide famous. The Orquesta Revé
was founded in 1956 by Elio Revé, a brilliant musician who died in 1997. Today it is his son, Elito Revé, which ensures the musical
direction of the band between tradition and innovation.
Its music, today like yesterday, is the happy expression of a creative synthesis
between the Charanga format and Changué style.
Today the Charangon is in a very successful phase nationally and internationally,
at the top of its popularity, especially after the awards won in 2008 in Cuba and in France for its last recording 'Fresquecito' and it is
worth acknowledging that its 'Timba' has never been so good!
GIANPAOLO BANDINI 2. 8.
CESARE CHIACCHIARETTA
SLO Duet Bandini-Chiacchiaretta, kitara in bandoneon, je nastal leta 2002 z namenom
predstaviti glasbo Argentine skozi {arm in izraznost njenih najreprezentativnej{ih
in{trumentov.
Zahvaljujo~ svoji sporo~ilni mo~i in izjemni karizmi je duet nemudoma postal pomembna referen~na to~ka mednarodne glasbene
scene.
Na povabilo mednarodnih festivalov in gledali{~ po vsem svetu sta Bandini in Chiacchiaretta obiskala Mehiko, Romunijo, Kitajsko,
Poljsko, Slova{ko, Avstrijo, Nem~ijo, [panijo, [vico, Francijo, Belgijo, Nizozemsko, Hrva{ko, Rusijo, Slovenijo, Tur~ijo, ^e{ko in
Mad`arsko ter povsod, kjer sta igrala, navdu{ila ob~instvo in kritike.
Duet je imel veliko ~ast igrati dvojni koncert “Hommage a Liege“ Astorja Piazzolle pod vodstvom dirigenta McLea Brouwerja v Avditoriju
Paganini v Parmi ter za turinsko glasbeno zdru`enje s svetovno znanim orkestrom The Virtuosos of Moscow (Moskovski virtuozi) pod
vodstvom dirigenta Pavla Bermana.
Argentinski skladatelj Maximo Diego Pujol jima je posvetil svoje delo “Luminos Buenos Aires”, dvojni koncert za kitaro, bandoneon
in orkester.
Leta 2004 je duet Bandini-Chiacchiaretta v mestu Patti (Messina, Italija) prejel 15. nagrado Beniamina Joppola za izjemne umetni{ke
dose`ke v glasbi.
Le devet let prej, leta 1995, sta glasbenika debitirala v presti`ni Veliki dvorani Sanktpeterbur{ke filharmonije s tako odmevnim
nastopom, da so ju nemudoma povabili k sodelovanju {e za naslednji dve leti.
Njuna zna~ilnost, da `ivita glasbo brez meja, ju je pripeljala k sodelovanju z mnogimi umetniki (Arnold Foa’, Elliot delle Storie Tese,
Amanda Sandrelli, Nando Gazzolo) in glasbeniki (Fernando Suarez Paz, Pavel Steidl, Michele Pertusi, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi,
Massimo Quarta, Enrico Bronzi, Franca Masu, Maria Estela Monti, Enrico Fagone).
Njun prvi album Hombres de Tango, ki so ga prodali v ve~ kot deset tiso~ izvodih, so kritiki sprejeli z velikim navdu{enjem.
Duet je posnel ve~ radijskih in televizijskih oddaj za vidnej{e italijanske in tuje medijske hi{e. Njun nedavni koncert v Bruslju so preko
satelitov predvajali v ve~ kot dvajsetih dr`avah.
Kot mentorja in predavatelja gostujeta na mnogih slavnih akademijah in univerzah ter redno pou~ujeta na visoko{olskem in{titutu
Luigi Boccherini v Lucci ter na ustanovi Tito Schipa v Lecceju kot tudi na poletnih festivalih v Gubbiu in Portogruaru.
EN
Bandini-Chiacchiaretta Duo, guitar and bandoneon, takes shape in 2002 with the precise aim to propose the music coming from
Argentina throughout the charm and fascination of its most representative instruments.
The duo immediately becomes an important point of reference in the international music outline thanks to their great communicative
power join to an extraordinary charisma.
Invited by the most important festivals and theatres all over the world, the duo has toured Mexico, Romania, China, Poland, Slovakia,
Austria, Germany, Spain, Switzerland, France, Belgium, Holland, Croatia, Russia, Slovenia, Turkey, Czech Republic, Hungary, gaining
everywhere an extraordinary approval of audience and critics.
The duo has had the big honor to play the Double Concerto 'Homage a Liege' by Astor Piazzolla conducted by McLeo Brouwer
in Auditorium Paganini of Parma and for Union Musicale of Turin with the well-known chamber orchestra ìI Virtuosi di Moscow
conducted by Pavel Berman.
The Argentinean composer Maximo Diego Pujol has written and dedicated to them 'Luminous Buenos Aires' a new Double Concerto
for guitar, bandoneon and orchestra.
In 2004 the duo Bandini-Chiacchiaretta wins the XV Award Beniamino Joppolo City of Patti (Messina) for the great artistic values
reached in the music field.
In 1995 the duo has its debut in the prestigious Great Hall of San Petersburg Philharmonic, gaining such a big success to be immediately
invited the following two years.
Their specific feature to live the music with no borders brings them to work together with artists like Arnold Foaí, Elliot delle Storie
Tese, Amanda Sandrelli, Nando Gazzolo and musicians like Fernando Suarez Paz, Pavel Steidl, Michele Pertusi, Corrado Giuffredi,
Danilo Rossi, Massimo Quarta, Enrico Bronzi, Franca Masu, Maria Estela Monti, Enrico Fagone and many others.
Their first cd Hombres de Tango has sold more than ten thousand copies and has been welcomed with great enthusiasm from the
specialized critics.
The duo has recorded radio and TV shows for the most important Italian and foreign stations. Recently a concert of the duo happened
in Bruxelles has been broadcasted via satellite in more than twenty countries.
As teachers, besides being invited from the most famous Academies and Universities, they regularly teach in the Institutes of High
EducationìLuigi Boccheriniî in Lucca and ìTito Schipaî in Lecce and in the summer Festivals of Gubbio and Portogruaro.
SEDEF SEDEF 2. 8.
SLO
Skupina Sedef goji poseben odnos do sevdalink. Vsak njihov nastop je polna posvetitev življenja in glasbe tisti skrivnostni
zmesi ljubezni in strasti, ki jo v sebi nosi tur{ka beseda »sevdah«. V sevdalinkah se sre~ujeta stara ljudska pesem in orientalska glasba,
kakor klic prostosti v odmevu njenih spon. Vsaka sevdalinka v izvedbi Sedefa je kakor prekipevajo~i val zanosa, ki se iz vrtincev trpljenja
spet prevesi v vzpenjanje hrepenenja… Kljub najhuj{im padcem in ne~love{kemu trpljenju, ki odmeva skozi sen~ne balkanske doline,
ta pesem postaja in ostaja hvalnica življenju, ljubezni in ~love~nosti. Stari arabski zdravilci so z besedo »sewda« poimenovali ~rni žol~,
ki uravnava ~ustveno življenje. »Sedef« pomeni notranjost biserne {koljke, v kateri se prežemajo bujna melodija, spro{~eni ritem in
njen liri~en glas. ^e je skupina {koljka, je njihova glasba biserni lesk nad teminami, ki se skozi upanje svetlika v novo zaupanje.
EN The group Sedef fosters a unique relation toward sevdalinka songs. Each of their performances is a complete dedication of
life and music to the mysterious fusion of love and passion, contained in the Turkish expression 'sevdah'. Sevdalinka intertwines
ancient folk songs and oriental music as a cry of freedom in the echo of its ties. Every sevdalinka performed by Sedef resembles
a foamy wave of ecstasy, breaking free from eddies of suffering and ascending into unquenchable yearning. Despite most bitter
downfalls and inhuman suffering, which echo through shady Balkan valleys, the song has become and remained a hymn of life,
love and humanity. Ancient Arabian healers used the word 'sewda' to refer to black bile, which governs manís emotional life.
'Sedef' signifies the inside of a pearl shell, imbued with lavish melody, free rhythm and a lyrical voice. If the group is the shell,
their music is the pearly lustre, rising above the darkness and lighting the way through hope to new faith.
Sedef sestavljajo:
Ma{a Pa{ovi} - glas / voice
Tilen Stepi{nik - klasi~na kitara/ classical guitar,
Šemsudin Džopa - akusti~na kitara / acoustic guitar
glasbena gosta / special guest:
Petra Onderufova – violon~elo / cello
Sergej Ran|elovi} – tolkala / percussion
LE VENT DU NORD
SLO
Od ustanovitve skupine leta 2002 je Le Vent du Nord eksplodiral na svetovnem prizori{~u ljudske glasbe. @e prva skladba
skupine »Maudite moisson!« je prejela nagrado Juno za najbolj{i album tradicionalne glasbe leta 2004 in je bila za isto nagrado
nominirana tudi pri ADISQ. Drugi album skupine »Les amants du Saint-Laurent« je bil prav tako nominiran za nagrado ADISQ leta 2005,
poleg tega pa je bil izbran za album leta pri Canadian Folk Music Awards. Leta 2005 je Le Vent du Nord v Austinu (Teksas, ZDA) prejel
nagrado v kategoriji najbolj{i severnoameri{ki tradicionalni umetnik. Nastop je bil nominiran za nagrado OPUS in ameri{ka radijskokoncertna serija Bound for Glory ga je razglasila za nastop leta. Skupini je uspel tudi preboj med najbolj{ih deset skladb na nekaj
radijskih postajah; najve~ji uspeh je dosegla s prvim mestom na radiu CIBL Montreal ter s petim mestom na BBC3 v Veliki Britaniji, kjer
se je uvrstila pred mnoge priznane glasbenike, npr. Youssou N’Dour and Petra Gabriela.
NAJNOVEJ[I ALBUM: LA PART DU FEU - 18. junij 2009
Po delovnem poletju, ko bo kvartet Québécois dobesedno preplavil evropske in ameri{ke festivalske odre (vklju~no z nastopom na
dogodku Québec All-Stars v okviru festivala Burlington International Waterfront Festival), bo Le Vent du Nord 6. oktobra 2009 izdal
nov studijski album, La Part du Feu (Borealis/Universal). Na{a pri~akovanja so razumljivo visoka. Na prvih {tirih albumih (prodanih ve~
kot 40,000 izvodov) so glasbeniki pokazali, da glasba ki jo igrajo, prihaja povsem naravno iz njim lastnih fluidnih aran`majev, tesne
povezanosti in vokalne harmonije. La Part du Feu pomeni novo stopnjo zrelosti zvoka, ki je njihov za{~itni znak – je naslednji korak
na poti naravnega razvoja. Pri~akujete lahko `ivahne pesmi in napeve, ki razkrivajo vedro glasbo, bolj barvite in odprte zdru`evanju
kot kdaj koli poprej. Le Vent du Nord bo gostoval na quebe{kih odrih z novo predstavo v `ivo, ki jo je re`iral Michel Faubert.
Le Vent du Nord s simfoniki v Quebecu - 18. marec 2009
Simfoni~ni orkester mesta Quebec (Quebec City's Symphonic Orchestra) je objavil svoj program za sezono 2009-2010: resni~no
izjemna serija, poimenovana »Les coups de coeur Hydro-Québec«, prina{a simfoni~ne priredbe pesmi zasedbe Le Vent du
Nord pod dirigentsko taktirko maestra Airata Ichmounatova in s simfoni~nimi aran`maji Toma Myrona. Izbrane pesmi so
z nagrajenih posnetkov »Dans les airs« in »Les amants du St-Laurent« ter nekaj neobjavljenega glasbenega gradiva skupine.
http://www.osq.org
Quebe{ka tradicija napolnila renesan~no glasbeno dvorano - 4. marec 2009
3. marca je Le Vent Du Nord nastopil v eni najbolj{ih dvoran za komorno glasbo na svetu, v Kilbourn Hall na Eastman School of Music
v Rochesterju v New Yorku. Dvorana, polna ob~udovalcev skupine, naklju~nih obiskovalcev in {tudentov, je za`ivela v ~udovitih,
vznemirljivih melodijah, zgodbah in smehu. Ve~er se je za~el s predstavitvijo skupine in zgodovine quebe{ke glasbe za vse nepou~ene.
Ko se je koncert za~el, niti najbolj zadr`ani gledalci niso ve~ zdr`ali na sede`ih. Glasbo je spremljajo navdu{eno ploskanje in topotanje.
Poznavalce glasbenega opusa skupine sta prijetno presenetili dve skladbi z novega albuma, ki bo po pri~akovanjih iz{el oktobra
2009.
Le Vent na festivalu Celtic Connections - 16. februar 2009
Izjemen nastop skupine Le Vent du Nord na festivalu Celtic Connections v Glasgowu, kjer so glasbenike pri~akali {tevilni ob~udovalci.
Na spletni strani festivala je skupina opisana takole: »Na festival smo povabili `e mnogo quebe{kih skupin, med katerimi je prav
opojni kvartet Le Vent du Nord eden tistih, ki je v preteklih letih najbolj navdu{eval obiskovalce festivala Celtic Connections«. Ta nov
prispevek k programu festivala je del »[kotske predstave«, med katero se je predstavila ogromna delegacija iz Quebeca. Za Le Vent
du Nord je bila to prilo`nost, da se predstavi ve~ kot 200 umetni{kim direktorjem ter quebe{ki ministrici za kulturo in komunikacijo
Christine St-Pierre.
Le Vent du Nord se vra~ajo iz Velike Britanije! - 16. februar 2009
Le Vent du Nord so se vrnili z druge strani Atlantika, kjer je skupina uspe{no zaklju~ila serijo 13-ih koncertov v 8-ih mestih v Angliji,
na [kotskem in Walesu. Kvartet je nastopal s svojo predstavo »Dans les airs«, ki je bila med glavnimi dogodki sezone v pomembnih
koncertnih dvoranah in gledali{~ih.
Angle{ki tisk in radijske postaje spremljajo delo Le Vent du Nord - 16. februar 2009
Januarja je pribli`no 30 postaj v krajih, ki jih je skupina obiskala v okviru svoje turneje, predvajalo pesmi z njenih albumov. Ve~ kot 30
~asopisov je omenilo turnejo skupine, vklju~no s presti`nim The Independent, ki je Le Vent du Nord kar dvakrat (v soboto, 24. januarja
in v soboto, 6. februarja) uvrstil na lestvico najbolj{ih 5-ih koncertov, ki jih ne ka`e zamuditi (Going Out Jazz, Blues and World – FIVE
BEST GROUPS).
EN
6. 8.
Since its inception in 2002, Le Vent du Nord has exploded onto the folk music scene. The group's first recording, Maudite
moisson!, was awarded the Juno for traditional album of the year in 2004 and was nominated for the same award by ADISQ. Their
second album »Les amants du Saint-Laurent« was also nominated by ADISQ in 2005 in addition to being chosen album of the year at
the Canadian Folk Music Awards. 2005 was also the year that saw the group being rewarded as North American traditional artist of the
year in Austin, Texas. Their show was nominated for an OPUS award and was named Show of the year by the American radio-concert
series Bound for Glory. The group also appeared on the top-ten charts of a few radio stations, as high as #1 on CIBL Montréal and #5
on BBC3 in the UK, ahead of such well-known artists as Youssou NíDour and Peter Gabriel.
AMADOU DIARRA 7. 8.
SLO Rojen v veliki družini griotov DIARRA po o~etu in DEMBELE po materi v kraju Djibasso, Bobo Diulasso v Burkini Faso, Zahodna
Afrika. Grioti so zahodnoafri{ki zgodovinarji, pripovedovalci zgodb, legend, posredovalci v sporih, prvotno svetovalci poglavarjev.
Še vedno so cenjeni v burkinski skupnosti, posebno na deželi. Ne smejo manjkati nikjer, kjer se dogaja kaj pomembnega, vedno
so prisotni pri rojstvih, na porokah, ob smrtih, pa tudi pri krstih. Usposobljeni so za izdelovanje in igranje na vse tradicionalne
instrumente, kot so brenkala n’goni in kora, mali pogovorni boben~ek taman, doundoun, djembe in seveda balafon. Amadou igra
vse te instrumente, najmo~nej{i je na tolkalih, posebno doundoun in djembe, kjer pride do najboj{ega izraza njegova mo~na odrska
karizma. Vendar je zaljubljen v koro, ki jo igra, kadarkoli ima ~as in seveda vedno bolj napreduje. U~enje kore ni, kot je znano, nikoli
kon~ano in pravi mojstri potrebujejo desetletja, da jo obvladajo do perfekcije.
Na svojih nastopih, ki obi~ajno trajajo dobro uro, igra na tradicionalne instrumente, spremlja jih s petjem svojih pesmi v enem od
burkinskih jezikov, imenovanem diulla. Poje o trdem življenju v Burkini, o griotih, ki so zaradi svojega vedenja o mnogih stvareh
globoko v sebi osamljeni, pa ~eprav so vedno med ljudmi, o prednikih in o legendah svoje dežele. Obi~ajno za~ne z igranjem na n’goni,
sledi balafon in za posladek djembe, afri{ki boben, ki pod Amadoujevimi rokami pripoveduje temno zgodovino Afrike.
Amadou igra na instrumente od malega, zadnja leta najve~ s svojima bratrancema. Živijo v glavnem mestu Ouagadougouju in igrajo
v razli~nih lokalih, na porokah in ob krstih. Ustanovili so skupino Djenkadi in leta 2007 izdali svoj igriv CD z naslovom Tounga –
Popotovanje, kjer se tradicionalna glasba prepleta z modernimi vložki rapa in saksofona. Konec leta 2006 in septembra 2008 so bili
pod starim imenom skupine imenom Bakawili za tri mesece povabljeni na Norve{ko, kjer so v {olah predstavili svojo glasbo, plese in
tradicionalne zgodbe, imeli pa so tudi mnogo koncertov, s katerimi so navdu{ili celo hladne severnjake.
EN
Born into a large family of griots – the DIARRA on the father’s side and the DEMBELE on the mother’s side – in a town called
Djibasso, Bobo Diulasso, in Burkina Faso, West Africa. The griots and griottes (female practitioners) fulfil the role of West African oral
historians, storytellers, mediators, originally consultants to tribal chiefs. They are still highly regarded in the Burkina community,
in particular in rural areas. Griots should not be missing at any important event and are always present at births, weddings, deaths,
and baptisms. They can make and play all the traditional instruments, such as the string instruments n’goni and kora, and the drums
taman, doundoun, djembe, and the infamous balafon. Amadou plays all these instruments and is at his best on the drums, in particular
the doundoun and the djembe, where his strong stage charisma is most expressed. However, his true love is with the kora. He plays it
whenever he can spare a moment and his skill improves; however, the learning of the kora, is never complete and even true masters
need decades to bring it to perfection.
At his performances that normally last more than an hour, Amadou plays
traditional instruments and sings in one of Burkina’s languages, called
diulla. He sings about the harsh life in Burkina, about the griots whose
profound understanding of things is the reason why in the depths of their
souls they often feel alone although they are constantly surrounded by
people; he sings about his ancestors and the legends of his homeland. He
normally starts his show with some n’gona music, followed by masterful
balafon playing and the cherry on the cake, djembe, the African drum that,
awakened by the fingers of Amadou Diarra, tells the dark history of Africa.
Amadou has been playing the instruments ever since he was a child, in
recent years mostly with two of his cousins from the same family. They
live the capital of Burkina, Ouagadougou, and play in bars and pubs, at
weddings and baptisms. They founded a group Djenkadi and in 2007
released their first album titled Tounga (Travel), where the traditional
music mingles with modern inserts pop rap and saxophone. At the end
of 2006 and in September 2008 the group, using their old name Bakawili,
was invited to Norway for three months to present their music, dances and
traditional stories. They held several concerts that left not even the cold
northerners untouched.
WOLFSTONE 7. 8.
SLO Wolfstone je {kotska glasbena skupina, ki jo je leta 1989 ustanovil Duncan Chisholm, znan po tem, da v svoji glasbi
zdru`uje tradicionalno glasbo {kotskega vi{avja in rock and roll. Repertoar skupine sestavlja avtorska glasba in tradicionalne
ljudske pesmi. Uspeh skupine Wolfstone gre nedvomno pripisati njihovi sposobnosti prenesti visoko kakovosten posneti material v fantasti~ne,
nepozabne nastope v `ivo. Prav zaradi te sposobnosti je skupina glavna zvezda festivalov po vsem svetu.
»Osrednji dogodek festivala, poslan iz nebes. Zabavajo ob~instvo in nari{ejo nasmeh na obraze poslu{alcev vseh starosti, brez izjeme.
Izjemen talent.” - Pat Garrett, RGM, USA.
Pri opisih glasbe, ki jo igra skupina Wolfstone vedno prihaja do debat, vendar se zdi, da jo {e najbolje opi{e kar njen ustanovitelj,
Duncan Chisholm: »Konec koncev lahko re~emo, da smo rock skupina iz {kotskega vi{avja, ki v svojem repertoarju uporablja dude,
pi{~alke in gosli.« Obenem to tudi pojasni, zakaj skupini Wolfstone uspe pritegniti ogromno mno`ico zvestih ob~udovalcev vseh
glasbenih zvrsti (rock, keltski rock, ljudski rock, svetovna glasba, ipd.). Neponovljivo zlitje kitar, gosli, dud in ritmi~nega drhtenja
tolkal je skupaj z dinami~nim odrskim nastopom postalo za{~itni znak te enkratne in vedno zanimive glasbene zasedbe.
Skupina je v zadnjih letih prodala ve~ sto tiso~ albumov, vklju~no z dvema zlatima plo{~ama in govori se, da bo novi album Terra Firma
skupinin najbolj{i doslej.
Wolfstone je preprosto skupina, ki verjame v mo~ in duha glasbe, skupina, ki neprestano dokazuje, da je njihova glasba zanimiva za
ljudi vseh starosti in vseh kultur sveta in kar je najpomembneje, skupina, ki na odru nastopa v `ivo s prav takim `arom in zvokom, kot
ga sli{ite na CD plo{~ah.
Duncan Chisholm: gosli; Alyn Cosker: bobni in klaviature; Stuart Eaglesham: kitara; Colin Cunningham: bas, kitara in pikolo; Stevie
Saint: dude in pi{~ali.
EN
Wolfstone is a Scottish musical group founded in 1989 by Duncan Chisholm, which plays Highland music combined with rock
and roll. Their selection consists of both original songs and traditional folk pieces. “At the end of the day we are a rock band from the
Highlands of Scotland that happen to use pipes, whistles and fiddles in our repertoire.” (Duncan Chisholm)
Wolfstone’s success can undoubtedly be attributed to their ability to transfer their highly acclaimed recorded material to the most
fantastic and unforgettable live performances. This ability has seen the band headline major festivals throughout the world.
˝They are a headline act from heaven. They entertain and put smiles on faces of all ages without fail. Just an exceptional talent˝ - Pat
Garrett, RGM, USA
Describing Wolfstone’s music has always caused debate, but is best described by the man who founded it all, Duncan Chisholm
˝At the end of the day we are a rock band from the Highlands of Scotland that happen to use pipes, whistles and fiddles in our
repertoire˝. This description probably underlies Wolfstone’s success in attracting a large and loyal following from fans of all genres,
be it Rock, Celtic Rock, Folk Rock, World Music etc. The unique blend of guitars, fiddle, pipes and pulsating percussion; all combined
with a dynamic stage presence; are all well-known hallmarks of this unique and exciting band.
Wolfstone have sold hundreds of thousands of albums over the last few years including two gold albums, and their new creation terra
firma is tipped up to be their best yet.
Wolfstone is quite simply a band that believes in the strength and spirit of their music, a band that consistently proves that its music
can sell to all ages and cultures around the world and most importantly, a band that can perform live on stage, exactly what you hear
on their album.
Duncan Chisholm: Fiddle, Alyn Cosker: Drums and Keyboard, Stuart Eaglesham: Guitar, Colin Cunningham: Bass, Guitar and Piccolo
Ham string, Stevie Saint: Bagpipes and Whistles
OSTOJIC] BRANISLAV DUO SLO
8. 8.
Na ribi{kih fe{tah, raznih zabavah, etno festivalih in po turisti~nih krajih Istre, vsako poletje nastopata brata Ostoji} iz
Pore~a.
Preigravata stare viže italijanske manj{ine (Veneto), katere se {e vedno prepevajo po istrskih vaseh in konobah ter tradicionalne
dalmatinske pesmi ob katerih se spremljata na mandolino, mandolo, violino, lerono in {urlo.
Branimir je po poklicu u~itelj glasbe in dela na glasbeni {oli v Pore~u. Kadar ne prepeva se ukvarja z etnomuzikologijo in o tem pi{e
tudi knjige (Folklora crnogorske nacionalne manjine, 100 godi{nica glazbe u vasici Ka{telir-Labinci).
Brata Ostoji} živita v mali istrski vasici Ka{telir, iz katere se je {e nedolgo nazaj vsak dan sli{al zvok okarine. Sedaj posku{ata zopet
oživiti popularnost tega instrumenta, saj pravkar pripravljata mednarodni festival igralcev okarine. Sodelujeta s prof. Petanom, iz
Filozofske fakultete v Ljubljani in Muzikolo{kim institutom v Zagrebu in Beogradu.
EN At fishing parties, feasts, ethno festivals and in the tourist resorts of Istria, the music of the Ostoji} Brothers from Pore~ can be
heard every summer.
Their music is an interesting mix of traditional songs of the Italian minority in Istria (Veneto), still sung in Istrian villages and pubs,
and traditional Dalmatian songs, accompanied by the mandolin, mandola, violin, lerona, and {urla (whistle).
Branimir, a music teacher by profession, teaches at the Pore~ Music School. When he does not sing, he is engaged in ethnomusicology
and writes books about it »Folklora crnogorske nacionalne manjine« (Folklore of the Montenegro National Minority), »100 godi{nica
glazbe u vasici Ka{telir-Labinci« (100 Anniversary of Music in the Ka{telir-Labinci Village).
The Ostoji} Brothers live in a small Istrian village Ka{telir, where the air was pervaded by the sound of ocarina no so long ago. The
brothers are trying to revive the popularity of the instrument, and are currently preparing a festival of ocarina players. They cooperate
with Prof. Petan from the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and with the Musicology Institutes in Zagreb and Ljubljana.
EILEEN ROSE 8. 8.
SLO Eileen Rose je v Bostonu rojena kantavtorka, ki je odrasla v tesno povezani italijansko-irski dru`ini kot najmlaj{a izmed petih
sester in treh bratov.
Potem ko je opustila {tudij kazenskega prava, se je preselila v Anglijo, da bi tam postala prava rock zvezda. Kmalu se je njena solo
kariera za~ela vzpenjati in od takrat se ni niti enkrat ozrla nazaj.
Za neodvisno glasbeno zalo`bo Rough Trade Records (v ZDA Sanctuary Records in Compass Records) je posnela dva albuma, Shine
Like It Does in Long Shot Novena. Njen tretji album Come the Storm je julija 2007 iz{el pri zalo`bi Banana Recordings (Sony) v Veliki
Britaniji in po`el obilo pozitivnih kritik. V Zdru`enih dr`avah Amerike je Come the Storm iz{el julija 2007 pri zalo`bi Wildflower
Records zvezde folk glasbe Judy Collins. Eileen Rose ima pogoste turneje po ZDA in Evropi (kjer je `ivela v letih 1991-2003). Njeno
pesem »Shining« smo lahko sli{ali v Disneyevem filmu The Rookie (Nikoli ni prepozno) in je tudi na albumu filmske glasbe skupaj
Stevom Earlom in Ryanom Adamsom. Njeno pesem »Lie To Me« smo poslu{ali v TV seriji Felicity.
Eileen Rose je svoj ~etrti album At Our Tables izdala pri Evangeline Records 10. marca 2008. Svojo glasbo je popeljala v Detroit,
razkrila globoko zakoreninjeno glasbeno du{o mesta in odprla novo poglavje svoje glasbene kariere. Pri tem sta ji pomagala izku{ena
producenta Al Sutton (Sheryl Crow, Kid Rock, Hank Williams Jr., The Detroit Cobras) in Eric Hoegemeyer (Charm Farm, Kid Rock, Uncle
Kracker), ~lani zasedb Sponge in Detroit Cobras ter njeni zvesti Holy Wreck.
Album je spremljala evropska turneja. At Our Tables je dobil kar nekaj zelo pozitivnih kritik, med katerimi gre omeniti kritiko Marka
Beecha v Bloomberg News, ki je Eileen Rose ozna~il za »najbolj{o kantavtorico, kar jih je kdaj koli sli{al«.
Zasedba:
EILEEN ROSE – vokal, akusti~na kitara, elektri~ni klavir
RICH GILBERT – elektri~na kitara, pedal steel kitara, kora
NICKY WARD – bas, kora
DAVID BULL – elektri~na kitara, kora
ROBBIE SOLZ – bobni
EN Eileen Rose is a singer-songwriter who was born and
raised in Boston, Massachusetts and brought up in her closeknit Italian-Irish American family, the youngest of five sisters
and three brothers.
Dropping her studies in Criminal Law, she moved to England
to become a legitimate rock star. It did not take her long to
get a solo career under way and she hasn’t looked back since.
She has recorded 2 albums, Shine Like It Does and Long
Shot Novena, for seminal UK label, Rough Trade Records (in
the US, Sanctuary Records and Compass Records). Her third
album, Come the Storm, was released in July 2007 on Banana
Recordings (Sony) in the UK to much critical acclaim. In the
US, Come the Storm was released on folk legend Judy Collins’
label, Wildflower Records in July 2007. She tours frequently
in both the US and Europe (where she lived from 1991- 2003).
Eileen’s song “Shining”’ was a featured song in the Disney
movie The Rookie and is also on the soundtrack album, along
with Steve Earle and Ryan Adams. Her song “Lie To Me” was
featured in the TV series Felicity.
Rose released her fourth album At Our Tables through
Evangeline Records March 10 2008. Opening a new chapter
in her diverse career, she took her music to Detroit, tracking
down the city’s deep-rooted musical Soul. Aided by seasoned
producers Al Sutton (Sheryl Crow, Kid Rock, Hank Williams
Jr., The Detroit Cobras), and Eric Hoegemeyer (Charm Farm,
Kid Rock, Uncle Kracker), plus members of Sponge, Detroit
Cobras, and her own Holy Wreck crew.
The album was followed by a European tour. At Our Tables
produced a few reviews, including one by Mark Beech for
U.S.-based Bloomberg News, in which he called Rose “the best
singer-songwriter you’ve never heard.”
ORQUESTRA DO FUBaÁ 9. 8.
SLO
Orquestra do Fubá navdu{uje s svojo energijo, sve`ino in prepri~ljivostjo. Po uspe{ni turneji leta 2005 (ve~ kot 80 koncertov
po vsej Evropi) skupina zdaj predstavlja svoj novi album Quem mandô.
Album je v vseh pogledih korak naprej, saj prina{a ve~ ustvarjalnosti kot kdajkoli prej, ve~ raznovrstnosti, ve~ instrumentalnih sola`,
genialna tolkala, pop zvok ter nesporen forró ritem.
Vse ~lane skupine odlikuje zelo mo~na sporo~ilna energija: so skladatelji in liriki obenem. ^eprav glasbeniki z lastnimi karierami, so
prav zdru`eni v Orquestra do Fubá pomagali ustvariti nov pristop k forru.
FORRÓ
Glasbena zvrst Forró prihaja iz revnih kmetijskih severovzhodnih brazilskih pokrajin Nordeste. Prebivalci teh krajev so me{anica
avtohtonih ameri{kih indijanskih plemen, portugalskih priseljencev in potomcev afri{kih sužnjev.
Ena od razlag besede forró prihaja iz besede forrobodó, kar pomeni velika zabava, druga pa, da prihaja iz angle{ke for all – za vse.
Besedila so obi~ajno ljubezenska in opisujejo romance, ljubosumnosti, nostalgije….
Forró sega v {estdeseta leta prej{njega stoletja. Zasluga za ponovno odkritje bogatega glasbenega izro~ila teh krajev gre harmonikarju
z imenom Luiz Gonzaga. Glasbo, katera je postajala vse bolj priljubljena, so glasbeniki po~asi preselili v ve~ja mesta in kon~no po
vsej Braziliji. Zvrst je doživela neverjeten razcvet in se je kon~no globoko zasidrala v brazilsko narodnostno zavest. Postala je nadvse
popularna oblika druženja. Po odli~ni glasbeni podlagi se je razvil ples forró. Ple{e se v parih in predstavlja enega najljub{ih brazilskih
plesov.
Izvirna zasedba sestoji iz treh glasbenikov, torej trio. Harmonika, triangel in zabumba – basovski boben. Kasneje so se instrumenti
raz{irili {e na rabeca (violina), pandeiro (okvirjen boben), kitaro, cavaquinho – lutnjo in na bas.
Glasbeniki Orquestra do Fubá nam v forró glasbi prina{ajo na Bled del~ek brazilske du{e.
EN The Orquestra do Fubá is constantly amazing in its energy, freshness and conviction. Following a very successful tour in 2005
(over 80 concerts in Europe), the group now presents an exciting new album: Quem mandô.
Musicians with strong communicative energy, all the members of the group are composers and lyricists. Together (although each also
has his own individual career) they have helped to create a new approach to forró.
FORRÓ
Forró originated in the 1940s in the poor rural areas of Nordeste, Brazil. It was popularised by the legendary accordionist Luiz
Gonzaga, who, taking inspiration from the traditional music of that region, reinvented a repertoire that was very soon taken up by
musicians from Nordeste who had moved to the country’s major cities.
Originally forró was played by a trio: accordion, triangle, zabumba (bass drum). With time and different influences other elements
were gradually added, borrowed from folk or other genres: rabeca (fiddle), fifes, pandeiro (frame drum), guitar, cavaquinho (a plucked
lute, midway between a guitar and a mandolin) and bass.
Inseparable from public dances, forró remains indifferent to fashions and delights all those who like to dance the night away. Danced
by couples, it is a good social activity and a way of getting to know members of the opposite sex.
Quite recently, forró, adopted by Brazilian youth, has become trendy and very popular in Rio de Janeiro and São Paulo. No longer
truly rural, it is now associated with students, but the original spirit of dancing and celebration is still there, with more recent musical
influences.
From the arid lands of Nordeste to Europe, forró carries with it the soul of the Brazilian people and their music.
Ricardo Teperman ñ Guitar & voice
At the age of twenty this talented young composer was a prizewinner at the Vinicius de Moraes Festival presided over by Chico Buarque.
He is the author of the great hit songs Beijo roubado and Cala a boca (over 500,000 copies sold in Brazil). Today, with his voice and
guitar, he presents the subtle colours of bossa nova and MPB (Musica Popular Brasileira) with the Orquestra do Fubá. In September
2005 one Ricardo Teperman’s compositions won the Grand Prix (presented by Gilberto Gil) at the Cultura Festival in Brazil.
Fernando do Cavaco ñ Cavaquinho & voice
Coming from a musical family, Fernando do Cavaco was immersed from a very early age in the rich choro and samba tradition.
Fascinated by music from every culture, he completed his training in ethno-musicology in Paris. He composes lively melodies and as
a singer, accompanying himself on the covaquinho, he shows infectious enthusiasm. He is a worthy follower of the great singers of
samba and pagode.
Ricardo Herz ñ Violin
The young virtuoso violinist Ricardo Herz trained at the world’s most prestigious jazz schools (USP, Berklee, Centre de Musiques
Didier Lockwood). He has accompanied the great names of forró, including Dominguinhos and Oswaldinho do Acordeon. In 2004 he
was one of the great revelations of the 7th edition of the Brazilian music awards (VISA) in the Instrumentalists category.
José Carlos Moura ñ Accordion
José Carlos Moura has won several prizes for his accordion playing. He made his first stage appearances as accompanist to members
of the young generation of exponents of the French chanson (Wladimir Anselme, Drôle de Sire). Two years spent in Brazil enabled him
to immerse himself in popular Brazilian music. That was how he discovered forró, to which he is now dedicated as a member of the
Orquestra do Fubá.
Natallino Neto ñ Bass
Born in the poor suburbs of Rio, Natallino Neto discovered the bass at the age of seventeen. A year later he was playing with Baden
Powell, then with the great names of bossa nova and Brazilian instrumental music (samba, jazz, choro), including Carlos Lyra, Billy
Blanco, Sebastião Tapajós and Hamilton de Holanda.
Wander Pio ñ Percussion
A poly-instrumentalist and composer, Wander Pio studied musicology at the University of Rio de Janeiro, then went on to work in
theatre and cinema, producing the music for several films. On his zabumba (bass drum) he explores all the rhythmic traditions of
Nordeste.
Mathieu Gramoli - Percussion
A Parisian who is a fervent admirer of musical blends, Mathieu Gramoli started drumming at the age of 15. Starting out with rock
and funk, he turned towards jazz and world music : a graduate of Didier Lockwood’s Centre des Musiques and winner of the 2004
Tremplin “Esprit Jazz at St Germain des Pres” with Nagual Orchestra’s hard bop quintet. He enrolled in 2005 in the Paris CNSM,
accompanies the funk group Captain Mercier (Music Victory Award 2003), Hamilton de Hollanda, Marcello Preto, Ricardo Herz and
tours with Orquestra do Fuba.
1. OKARINA ETNO FESTIVAL - 1991
17. 8. 1991 - PRISTAVA
1. MALA DUDA^KA MUZIKA 2. ISTARSKI PI[^ACI
^E[KA
HRVA[KA / SLOVENIJA
2. OKARINA ETNO FESTIVAL - 1992
OD 28. 8. DO 29. 8. 1992 - VRT OKARINE
1. KURJA KO@A
SLOVENIJA
2. SAGARIS
SLOVENIJA
3. LA SEDON SALVADIE
ITALIJA
4. MARKO BANDA
SLOVENIJA
5. GWENC’HLAN
ITALIJA
6. BOGDANA HERMAN
SLOVENIJA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
GABRIEL YACOUB
FRANCIJA
VLADO KRESLIN & BELTIN[KA BANDA SLOVENIJA
MALI BOGOVI
SLOVENIJA
ENSEMBLE NOVECENTO
ITALIJA
NANDKISHOR MULEY
INDIJA
MATCHING TIES ZDA&ANGLIJA
BANDA DO PELO
BRAZILIJA
BOLOT, NOHON & SARMAI SIBIRIJA
LA CIAPA RUSA
ITALIJA
BEPPE GAMBETTA & 30 kitaristov 9. DE@EL
SIONAN CEOIL IRSKA
BHAKTAPUR CULTURAL SOCIETYNEPAL
7. OKARINA FOLK FESTIVAL - 1997
OD 11.7 DO 17. 8. 1997 – ZDRAVILI[KI
PARK
1. ZEZE BAND
INTERNATIONAL
OD 10. 8. DO 15. 8. - VRT OKARINE
2. YAIR DALAL & EL AL ENSEMBLE ISRAEL-PALESTINA
Bovec, Murska Sobota, Celje, Ljubljana,
3. EDWARD II
ANGLIJA-JAMAJKA
1. MAKVIRAG MAD@ARSKA
4. NYINGTRI KONGPO
TIBET
2. AFTERHOURS IRSKA
5. LE GOP
FRANCIJA
3. URFAHRANGER AUFGEIGER AVSTRIJA
6. MISERY LOVES COMPANY
INTERNATIONAL
4. TRINAJSTO PRASE
SLOVENIJA
7. KRESLIN & BELTINSKA BANDA SLOVENIJA
8. DEAF SHEPARD
[KOTSKA
4. OKARINA ETNO FESTIVAL - 1994
9. ORLEKI
SLOVENIJA
OD 12. 8. DO 19. 8. 1994 – ZDRAVILI[KI
10. FAIRPORT CONVENTION
ANGLIJA
PARK BLED, Bovec, Murska Sobota, Metlika, 11. YANNICK MONOT & NOUVELLE FRANCE FRANCIJA
12. LA MORESCA
ITALIJA
Ljubljana, Maribor
13. STRUNE
MAKEDONIJA
1. TOLOVAJ MATAJ
SLOVENIJA
14. TIMNA BRAUER & ELIAS MEIR AVSTRIJA / ISRAEL
2. BLEIZI RUZ FRANCIJA
15. IAN BRUCE
ANGLIJA
3. LIFFEY BANKS
IRSKA
16. DIE INTERPRETEN
NEM^IJA
4. ANDO DROM
MAD@ARSKA
17. MZETAMZE GRUZIJA
5. COMPAGNIA STRUMENTALE TRE VIOLINI ITALIJA
18. BEPPE GAMBETTA
ITALIJA
6. [UKAR
SLOVENIJA
19. MATCHING TIES
ZDA, ANGLIJA
20. CLAN DESTINE
ZDA
5. OKARINA FOLK FESTIVAL - 1995
21. ALPENHORN
[VICA
OD 11. 8. DO 31. 8. 1995 – ZDRAVILI[KI
22. AMALA
SLOVENIJA
PARK
23. YAMPAPAYA
INTERNATIONAL
1. GRUPPO OCARINISTICO BUDRIESE
ITALIJA
24. TOLOVAJ MATAJ SLOVENIJA
2. KATHRIN FISCHER IN ROSEMARIE STUCKI [VICA
25. KATICE
SLOVENIJA
3. ADAM BICSKEY ANSAMBEL
SLOVENIJA
26. FENOAMBY
MADAGASKAR
4. LA MUSGANA [PANIJA
5. RELAEJO PORTUGALSKA
8. OKARINA FOLK FESTIVAL - 1998
6. VUJICSICS ENSEMBLE MAD@ARSKA
OD 13.7 DO 23. 8. 1998 – ZDRAVILI[KI
7. MARTA SEBENSTYEN
MAD@ARSKA
PARK & TEDEN FLAMSKE GLASBE
8. OKROS MAD@ARSKA
1. DECAUTER
BELGIJA
9. VASEN 6 KERSTI STABI
[VEDSKA
2. ASHELS BELGIJA
10. FOLKKARIT FINSKA
3. HAUMAN
BELGIJA
11. ABIES ALBA ITALIJA
4. FLUXSUS
BELGIJA
12. GWEN ITALIJA
5. ASHELS & FLUXUS & HAUMAN BELGIJA
13. AFROMALAGASY MADAGASKAR
6. AMALA
SLOVENIJA
14. SUNIL KUMAR & SHANKAR LAL INDIJA
7. PENTANGLE
ANGLIJA
15. DRUMS OF INDIA 7 MUNICH TABLA ENSEMBLE 8. TANNAHILL WEAVERS
[KOTSKA
INDIJA / NEM^IJA
9. DERVISH
IRSKA
16. MUNIR A. ZAI AFGANISTAN
10. NATALIE McMASTER
KANADA
17. ROCK, SALT & NAILS [ETLANDSKI OTOKI
11. DUCTIA
ITALIJA
18. BELTIN[KA BANDA & VLADO KRESLIN SLOVENIJA
12. ADESA
GANA
13. CRAOBH RUA
IRSKA
6. OKARINA FOLK FESTIVAL - 1996
14. SPIN 2
ANGLIJA
OD 4. 8. DO 18. 8. 1996 – ZDRAVILI[KI
15. MARAKESH
MAROKO
PARK
16. DATINA
ROMUNIJA
1. ALPENHORN TRIO [VICA
17. GAMBETTA & AONZO
ITALIJA
1. PAUL MILLNS
ANGLIJA
18. TEMUZIN
MONGOLIJA
2. NAHUAL ARGENTINA
19. HERITAGE
IRSKA
3. MIKE SILVER ANGLIJA
20. MLADICE IZ @MINJA
ISTRA
4. DIE INTERPRETEN
NEM^IJA
21. COSTANCE FOSTER
USA
5. SHANKAR LAL & BUSH TAXI
INDIJA / NEM^IJA
22. TERRA MYSTICA
SLOVENIJA
3. OKARINA ETNO FESTIVAL - 1993
23.
24.
25.
26.
DERTUM
RICHARD WALLEY MLIN^EK
LADO JAK[A PROJECT
SLOVENIJA / BOSNA
AVSTRALIJA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
9. OKARINA FOLK FESTIVAL - 1999
OD 4. 8 DO 8. 8. 1999 – PRISTAVA
1. FOLK STUDIO A & ORCHESTRA ITALY
2. AMAZING BLONDEL
ANGLIJA
3. DIBIDIL
[KOTSKA
4. ULURU
SLOVENIJA
5. THE CIRCUS OF ELECTRIFYING POSSIBILITIES ANGLIJA
6. ROMANO REI SLOVENIJA
7. UYANGA
MONGOLIJA
10. OKARINA FOLK FESTIVAL – 2000
0D 4. 8. DO 6. 8. 2000 – FESTIVALNA
DVORANA
1. MAGNA CARTA ANGLIJA
2. BAULS OF BISHWA INDIJA
3. JAIPUR KAWA BRASS BAND INDIJA
4. DJEMBASS
SENEGAL
5. NAMGYAL LHAMO
TIBET
6. KALMAN BALOGH & GIPSY CIMBALON BAND MAD@ARSKA
11. OKARINA FOLK FESTIVAL – 2001
OD 27. 7. DO 31. 7. – PRISTAVA
1. ANSAMBEL JA[KO ARGIROV BOLGARIJA
2. MUSICALIA ITALIJA
3. TIBETANSKI MENIHI IZ SAMOSTANA DREPUNG KITAJSKA
4. PAUL MILLNS BAND
ANGLIJA
5. IRON HORSE [KOTSKA
12. OKARINA FOLK FESTIVAL – 2002
OD 2. 8. DO 4. 8. – PRISTAVA &
FESTIVALNA DVORANA
1. RICATTI ENSEMBLE ITALIJA
2. JACQUIE McSHEA & JOHN REBOURN ANGLIJA
3. DISTANGO SLOVENIJA & INT.
4. FOLK STUDIO A & IRISH DANCE SCHOOL ITALIJA & INT.
5. SIRTOS GR^IJA / MAD@ARSKA
6. BORTE MONGOLIJA
13. OKARINA ETNO FESTIVAL – 2003
OD 1. 8. DO 3. 8. – ZDRAVILI[KI PARK
1. KRESLIN & BELTIN[KA BANDA SLOVENIJA
2. KLUB MUSETTE BELGIJA
3. LES MARIACHIS DE ATLIXCO
MEKSIKO
4. HAVANA MAMBO ORCHESTRA KUBA
14. OKARINA ETNO FESTIVAL – 2004
OD 6. 8. DO 8. 8. – ZDRAVILI[KI PARK
1. KONTRABANT SLOVENIJA
2. THE TANNAHILL WEAVERS [KOTSKA
3. FRANKIE LANE & PAUL KELLY IRSKA
4. MANUHIRI, JORDAN & HUNTER N. ZELANDIJA / [KOTSKA
5. NORTH CREGG IRSKA
15. OKARINA ETNO FESTIVAL – 2005
OD 5. IN 6. 8. – ZDRAVILI[KI PARK
1. KA[ARJI
SLOVENIJA
2. MATCHING TIES
INTERNATIONAL
3. VAL RESIA – PLE[TA ZIZ NAMI
ITALIJA
4. VLADO KRESLIN & BELTIN[KA BANDA SLOVENIJA
16. OKARINA ETNO FESTIVAL – 2006 17. OKARINA ETNO FESTIVAL – 2007 18. OKARINA ETNO FESTIVAL – 2008
OD 11. 8. DO 14. 8. FESTIVALNA DVORANA
1. KATALENA SLOVENIJA
2. ETHNODELIA JAM SLOVENIJA
3. LESENI ROGISTI SLOVENIJA
4. MOUSSA DIALLO
MALI / DANSKA
5. KTD TE[ANOVCI SLOVENIJA
6. PAUL GROLLIER TRIO FRANCIJA
7. GLASBENI ATELJE 1004 SLOVENIJA
8. GUINAN & GILLIGAN IRSKA / NIZOZEMSKA
OD 1. DO 14. 8. – ZDRAVILI[KI PARK
1. CINKUS
HRVAŠKA
2. POLKA POTENTE
AVSTRIJA
3. KATHRYN TICKELL ANGLIJA
4. CANTERACH
SKOTSKA
5. BOSSA DE NOVO
SLOVENIJA
6. ETNO HISTRIA
INTERNATIONAL
7. ULURU
SLOVENIJA
8. LOU DALFIN
ITALIJA
9. ELLIOT MURPHY
ZDA
10. JUBA
BRAZILIJA
11. TAUŽN'TROŽA
SLOVENIJA
12. STRIZZY
SLOVENIJA
13. BUJORUL
ROMUNIJA
OD 1. DO 9. 8. – ZDRAVILI[KI PARK
^OMPE
SLOVENIJA / SLOVENIA
CHUCKERBUTTY OCARINA QUARTET ANGLIJA / ENGLAND
LA 33
KOLUMBIJA / COLUMBIA
I LUF ITALIJA / ITALY
SAME BABE
SLOVENIJA / SLOVENIA
FERNANDO STERN
^ILE / CHILE
FEKETESERETEK
^E[KA / CZECH REP.
GRADA
IRSKA / IRELAND
SHOOGLENIFTY [KOTSKA / SCOTLAND
ASHLEY HUTCHING’s RAINBOW CHASERS ANGLIJA / ENGLAND
EZERKI & 7/8 HRVA[KA/ MAKEDONIJA CROATIA / MACEDONIA
MARIACHI MEHIKA / MEXICO
ST. PAUL GOSPEL CHOIR
ZDA / USA
v
ejti stih
SLO Ejti [tih se je rodila leta 1957 na Bledu kot Marija [tih, a se je je za vse življenje prijel
vzdevek Ejti. Potem ko je leta 1981 magistrirala pri Krstu Herdu{i~u v Zagrebu, se je odpravila
po svetu in v Santa Cruzu spoznala svojega moža.
Njeno delo je mo~no zaznamovano z družbeno zavzetostjo in trenutnimi politi~nimi ter družbenimi dogodki po svetu, {e posebej v Boliviji. Zadnje ~ase predvsem z vlado predsednika Eva
Moralesa. Vendar pa se seznam dejavnosti ne kon~a zgolj pri slikanju, temve~ se nadaljuje z
ilustracijami v ~asopisih in revijah, s posterji, keramiko itd. Že v Sloveniji se je uveljavila kot odli~na scenografinja (za svoje kostumografsko delo je prejela tudi nagrado Pre{ernovega sklada), dejavnost pa uspe{no nadaljuje tudi v Boliviji, kjer postavlja na oder prizore
iz sveta, ki jo obkroža.
Ta ista slikovitost pa zaznamuje (pogosto ogromne) slike, kot je monumentalen Križev pot za katedralo Riberalta v Boliviji, ki so ga
morali iz Santa Cruza do Riberalta zaradi velikosti prepeljati s posebnim voj{akim letalom. Poleg tega se ukvarja tudi s pou~evanjem
risanja in slikanja ter vodi umetni{ke delavnice v Santa Cruzu.
EN Ejti Stih was born in Bled, Slovenia in 1957 and has lived in Bolivia since 1981. She studied at Ljubljana Fine Arts School in Slovenia
and received a Masters Degree at Krsto Herdusic Workshop in Zagreb, Croacia. She pursued further training in ceramic workshops and
drama workshops in Bolivia.
In addition to her extensive list of works of art, she has illustrated for newspapers, magazines, and designed posters and wine labels.
She teaches drawing and painting at visual art workshops in Santa Cruz.
Since 1982, her work has been exhibited individually at important venues in Bolivia and abroad, such as the Instituto de Cooperación
Iberoamericana, Madrid; Galería Tabula Rasa, Brussels; Museo Nacional de Arte, La Paz; Galería Bernheim, Panamá; Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires; Galería Cecilia González, Lima and Museo Bonnat, France.
She has participated in important collective exhibitions such as the Biennal in Cuenca in 1990, Museo de Artes Moderno, Cali, Colombia in 1991, Feria Exposición in Seville in 1992, Bienal Sao Paolo, Brazil in 1994, Palacio Linares, Madrid in 1995, Mall Galleries in
London in 1996, and the Americas Society in New York the same year, and in 1998 in ARCO, Madrid.
She has received important awards for her work in lithography and stage design in Slovenia, and has received First Prizes and Honourable Mentions at the most prestigious Bolivian venues such as Salón Pedro Domingo Murillo in La Paz and the Salón 14 de Septiembre
in Cochabamba. She also received a prize granted by the critics of Viña del Mar in Chile for the best foreign exhibition in 1997.
Her work is held in private and public collections in Bolivia, Spain, Germany, Switzerland, United States, Argentina, Colombia, Japan,
England, Panama and Brazil.
19. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2009
Sobota, 1. avgust / Saturday, August 1st
ŠAVRINSKI GODCI Slovenija / Slovenia
ORQUESTA REVÉ Kuba / Cuba
Nedelja, 2. avgust / Sunday, August 2nd
SEDEF SEDEF Slo / BiH
CESARE CHIACCHIARETTA & GIANPAOLO BANDINI Italija / Italy
^etrtek, 6. avgust / Thursday, August 6th
LE VENT DU NORD Kanada / Canada
Petek, 7. avgust / Friday, August 7th
AMADOU Burkina Faso
WOLFSTONE Škotska / Scotland
Sobota, 8. avgust / Saturday, August 8th
BRANISLAV OSTOJI^ DUO Istra, Hrva{ka / Croatia
EILEEN ROSE ZDA / USA
Nedelja, 9. avgust / Sunday, August 9th
ORQUESTRA DO FUBA Brazilija / Brazil