Beste Ouers

Transcription

Beste Ouers
OVIE-AKSENT NR. 34 VAN 2014
13 November 2014
Beste Ouers
1.
LEERDER/AKADEMIESE AANGELEENTHEDE
1.1
SKOOLGELD 2015
Tydens die algemene jaarvergadering wat op Dinsdag 4 November 2014
plaasgevind het, is die begroting vir 2015 deeglik bespreek. Na aanleiding
van hierdie vergadering het die ouers die voorgestelde skoolgeld vir 2015
goedgekeur op R13 500 per kind per jaar betaalbaar in 10 paaiemente van
R1 350. Skoolgeld is ‘n statutêre verpligting volgens die skolewet wet 84 van
1996. Alle skoolgeld is vooruit betaalbaar en moet afgehandel wees op
31 Oktober 2015.
Ouers met uitstaande rekeninge vir 2014 word ook vriendelik versoek om alle
verpligtinge vir die jaar so spoedig moontlik af te handel. Matriekouers moet
daarop let dat ‘n leerder se getuigskrif teruggehou sal word indien sy rekening
uitstaande is en geen reëling in die verband getref is nie.
1.2
KREDIETPUNTE BO 1350
Baie geluk aan die volgende trotse Ovies:
Craig Brian Green
Laurette Truter
Hanru Schoeman
Jorinda Marais
Brendan Jacobs
Kyla de Waal
Charin Kruger
Francois Pietersen
Wikus Steyn
Stefani Odendaal
Frikkie de Clercq
Christiaan van Onselen
Renate Schoeman
Carlin Pietersen
Dané Niemann
Karien Nel
Marco Oosthuysen
Bianca Gothe
Dian Degenaar
Bianca Dempers
Annika Strydom
Nedine Nortjé
8B
11F
9C
10F
8D
10B
11E
9D
11F
8D
9A
9E
12F
10G
8D
8B
9D
9C
9B
9B
9D
10E
2100
1860
1700
1700
1700
1700
1650
1600
1550
1520
1520
1500
1500
1500
1480
1480
1450
1450
1450
1420
1400
1400
Luzanne Kurtz
Bianca Kinnear
Belinda Dreyer
10D
10E
10C
1400
1400
1400
1.3
OVIE’SH LEIERS
Die onderstaande leerders is volgende jaar Ovie’sh-leiers:
Andile Mtshali, Laurette Truter, Kevin van Deventer, Anlika Viljoen, Bianca
Kinnear, Elrise de Kock, Lebo Nkombule, Tamzyne Romans, Dian Degenaar,
Lisa-Kate Heslope, Megan Brink, Andries van Ryneveld, Kristen Shrives, Wian
Davel, Stefina Letlape, Koketso Mokwela, Jorinda Marais, Danielle
Haasbroek, Monique Vermooten, Bianca Nell
1.4
UITVOERENDE KUNSTE AKADEMIE
Ovies, dit is nou die tyd om by ons vir 2015 te kom inskryf. Klasse in die
volgende instrumente word aangebied: klavier, klawerbord, kitaar, dromme,
viol, sang, blokfluit en saksofoon. Laasgenoemde is ʼn nuwe rigting by ons
akademie.
Talle leerders neem aan eksterne eksamens by Unisa, Trinity Guildhall en
Rock School deel. Die Rock School-afdeling wen tans geweldig veld en
leerders presteer uitsonderlik goed. Daar is ook ʼn interne eksamenstandaard
vir leerders wat nie ekstern wil deelneem nie. Alle leerders kry jaarliks by die
Gala-aand erkenning vir hul prestasie.
Kom wees deel van ons groot musiekfamilie.
Tree met mev. Jo Ferreira by 012 567 4562 of 082 376 6659 of per e-pos
[email protected] in verbinding.
2.
ALGEMEEN
2.1
JAARBLAD
Plaas bestellings vir die Jaarblad (2014) by die voogpersoneel. Kostes
verbonde aan die verjaardaguitgawe beloop R250.
2.2
GEDENKARTIKELS
Die volgende gedenkartikels ter viering van die 40-jarige bestaan van die
skool is beskikbaar:
 Sleutelhouer – R35
 Pennestel – R70
 Vlekvrye staal waterbottel – R75
2.3
AVONTUUR VIR JESUS JEUGKAMP: 11 DES (DONDERDAG) –
15 DES (MAANDAG) 2014
‘n Christelike jeug kamp met hope avontuur in die bos!
Lesings: Drankmisbruik, boelies, musiek, flieks, games, dwelms, seksuele
reinheid, ouergesag.
Boeresports, fear factor, lantern bekruip, Boeresports, kampvuur ens.
Kamp te Eden 25km vanaf Zambezi uit op die Moloto pad.
R500 p/p. Ouderdomme 7 – 16 jaar. www.avontuurvirjesus.co.za asook
Facebook
Kontak Desire Botes 083 7756060 / E-pos [email protected]
Vriendelike groete
MNR. P.J.NEL
HOOF
OVIE ACCENT NO. 34 OF 2014
13 November 2014
Dear Parents
1.
LEARNER/ACADEMIC MATTERS
1.1
SCHOOL FEES 2015
The budget for 2015 had been thoroughly discussed during the general
annual meeting which occurred on Tuesday 4 November. During this
meeting, the parents approved the recommended school fees for 2015 of
R13 500 per child per year payable in 10 payments of R1 350. School fees is
a statutory responsibility according to the Schools Act 84 of 1996. All school
fees are payable upfront and should be settled by 31 October 2015.
Parents with outstanding accounts for 2014 are also kindly requested to settle
their responsibility for this year as soon as possible. Matric parents should
take note that a learner’s testimonial will be held back if his account is
outstanding and no arrangement will be made in this regard.
1.2
CREDIT POINTS ABOVE 1350
Congratulations to the following proud Ovies:
Craig Brian Green
Laurette Truter
Hanru Schoeman
Jorinda Marais
Brendan Jacobs
Kyla de Waal
Charin Kruger
Francois Pietersen
Wikus Steyn
Stefani Odendaal
Frikkie de Clercq
Christiaan van Onselen
Renate Schoeman
Carlin Pietersen
Dané Niemann
Karien Nel
Marco Oosthuysen
Bianca Gothe
Dian Degenaar
Bianca Dempers
8B
11F
9C
10F
8D
10B
11E
9D
11F
8D
9A
9E
12F
10G
8D
8B
9D
9C
9B
9B
2100
1860
1700
1700
1700
1700
1650
1600
1550
1520
1520
1500
1500
1500
1480
1480
1450
1450
1450
1420
Annika Strydom
Nedine Nortjé
Luzanne Kurtz
Bianca Kinnear
Belinda Dreyer
9D
10E
10D
10E
10C
1400
1400
1400
1400
1400
1.3
OVIE’SH LEADERS
The following learners are the Ovie’sh leaders of next year: Andile Mtshali,
Laurette Truter, Kevin van Deventer, Anlika Viljoen, Bianca Kinnear, Elrise de
Kock, Lebo Nkombule, Tamzyne Romans, Dian Degenaar, Lisa-Kate
Heslope, Megan Brink, Andries van Ryneveld, Kristen Shrives, Wian Davel,
Stefina Letlape, Koketso Mokwela, Jorinda Marais, Danielle Haasbroek,
Monique Vermooten, Bianca Nell
1.4
ACADEMY OF PERFORMIING ARTS
Ovies, now is the time to come and enter for 2015. Classes are presented for
the following instruments: piano, keyboard, guitar, drums, violin, singing,
recorder and saxophone (a new direction in our academy)
Many learners participate in external exams at Unisa, Guildhall and Roack
School. The Rock School section is currently gaining much field and learners
are performing exceptionally well. There is also an internal exam standard for
learners who do not want to participate externally. All learners get recognition
for their achievements at the Gala evening.
Come and be part of our large music family.
Contact. Jo Ferreira at 012 567 4562 or 082 376 6659 or per email
[email protected]
2.
GENERAL
2.1
YEARBOOK
Place orders for the Yearbook (2014) at register teachers. Cost of this
birthday addition amount to R250.
2.2
MEMORIAL ITEMS
The following memorial items in celebration of the 40 year existence of the
school are now available:
 Key ring – R35
 Pen set – R70
 Stainless steel water bottle – R75
2.3
AVONTURE FOR JESUS YOUTH CAMP: 11 DEC (THURSDAY) –
15 DEC (MONDAY) 2014
A Christian youth camp with loads of adventure in the bush!
Lectures: drug abuse, bullies, music, films, games, drugs, sexual abstinence,
parent authority.
Boeresports, fear factor, creeping the lantern, camp fire etc.
Camp at Eden 25km from Zambezi out on the Moloto road.
R500 p/p. Ages 7 – 16 years. www.avontuurvirjesus.co.za as well
as Facebook
Contact Desire Botes 083 7756060 / E-mail [email protected]
Kind regards
MR P.J. NEL
PRINCIPAL