Maart 2016 - Breede Valley Municipality

Comments

Transcription

Maart 2016 - Breede Valley Municipality
10 Maart 2016
Munisipale Nuusbrief / Municipal News Letter / Incwadi yeendaba zakwa Masipala
K O N T A K
C O N TA C T / U Q H A K A M S H E L W A N O
Ons is
ook
op sosiale
media! Gaan “like” ons gerus by
isipaliteit - Br
Breedevallei Mun
eede Valley Municipa
WATERBESPARING: ALMAL SE VERANTWOORDELIKHEID
www.bvm.gov.za
l it y e n
vo l g
on
so
p
•
•
•
en 18:00 nie.
Die gebruik van tuinslange direk/indirek gekoppel of afkomstig vanuit die Raad se hoof drinkwatertoevoerlyn, vir die was/
spoel van voertuie, geboue, strukture, paadjies, sypaadjies en
geplaveide areas word verbied, voertuie mag slegs met ’n
emmer gewas word.
Die gebruik van drinkwater, direk/indirek gekoppel of afkomstig vanuit die Raad se hoof drinkwatertoevoerlyn vir
die natspuit van dakke vir verkoeling, word verbied.
Leiwaterbeurte word opgehef tot verdere kennisgewing.
Enige besigheid wat afhanklik is van water soos kwekerye,
VERSKERPTE WETSTOEPASSING
karwasserye en ander soortgelyke ondernemings word versoek om moontlike besparingsmaatreëls te ondersoek en te
implementeer.
un
•
VM
Die gebruik van drinkwater, direk/indirek gekoppel of afkomstig
vanuit die Raad se hoof drinkwatertoevoerlyn, wat aangewend
word vir benatting van tuine en grasperke word beperk soos volg:
•
Eiendomme met gelyke straatnommers mag slegs Maandae en Donderdae natlei vir een (1) uur, maar nie tussen
09:00 en 18:00 nie.
•
Eiendomme met ongelyke straatnommers mag slegs
Dinsdae en Vrydae natlei vir een (1) uur, maar nie tussen
09:00 en 18:00 nie.
•
Parke en oopruimtes word beperk tot slegs een keer per week.
•
Swembaddens kan opgevul word maar nie tussen 09:00
@B
Die Breedevallei se waterbronne is vinnig besig om af te neem en indien waterbesparing nie drasties verbeter nie sal daar binne
die volgende paar dae na Fase 3 waterbeperkings (strenger maatreëls – sien elders op bladsy) oorgegaan word. ’n Dringende beroep
word op al die inwoners van die Breedevallei gedoen om die waterbeperkings soos hieronder uiteengesit, stiptelik na te kom.
Tariefverhoging vir Fase 2 op residensiële waterverbruik word
ingestel en behels die volgende:
•
Waterverbruik van >20kl per maand word per waterglyskaaltarief verhoog met 50%, volgens goedgekeurde
2015-2016 watertariewe (tariewe beskikbaar op www.
bvm.gov.za). Die bogenoemde sal einde April 2016 op
die rekening reflekteer.
FASE 3 WATERBEPERKINGS
Terwyl oor die algemeen goeie samewerking met waterbesparing verkry word, is daar diegene wat nie hul kant bring
nie. Verkeer gaan steekproewe in woonbuurte uitvoer en oortreders van kennisgewings voorsien / boetes uitreik. Die
publiek word aangemoedig om gevalle van watermisbruik (adresse) aan die BVM Oproepsentrum by tolvrynommer
0860 12 12 12 deur te gee.
•
•
•
GEEN natmaak van
tuine
GEEN opvul van
swembaddens
GEEN natmaak van
parke
•
•
Verskerpte wetstoepassing
Tariefverhogings van
toepassing op Fase 2
bly van krag.
UKONGIWA KWAMANZI KULUXANDUVA LOMNTU WONKE
Umthombo onika amanzi eBreede Valley uyehla kakhulu kwaye akukho tshintsho ekongeni amanzi.
Isigaba sesi thathu (3) sizakuqulathwa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Isicelo esingxamileyo kubo
bonke abemi base Breede Valley kukuba abantu bathathele ingqalelo kulemiba iqulathwe apha ngezantsi.
Ukusetyenziswa kwamanzi anako ukuselwa,
asuka nqo/okanye angasuki nqo kuvimba
we Bhunga ongundoqo wamanzi aselekayo,
asetyenziselwa ukumankcenkceshela igadi
kwanengca azakubekelwa le mida ilandelayo:
•
Indawo zobumnini ezinenombolo zezitrato eziphinda-phindwe kabini kufuneka
zinkcenkceshele ngeMivulo nango Lwezine isithuba esingange yure 1, kodwa hayi
phakathi kuka 09:00 no 18:00.
•
Indawo zobumnini ezinenombolo ezingalungelelananga kufuneka zinkcenkceshele
•
•
•
ngo Lwezibini nango Lwezihlanu isithuba
esingange yure 1, kodwa hayi phakathi
kuka 09:00 no 18:00.
Ipaka nendawo ezithe gabalala kufuneka
zinkcenkceshelwe kanye ngeveki.
Amadama okuqubha anako ukugcwaliswa, kodwa hayi phakathi kuka 09:00 no
18:00.
Ukusetyenziswa kwemibhobho yokunkcenkceshela asuka nqo/okanye angasuki nqo kuvimba we Bhunga ongundoqo wamanzi aselekayo, asetyenziselwa
IMIDA MALUNGA NOKUSETYENZISWA
KWAMANZI ISIGABA SESITHATHU (3)
•
•
•
Akuzuncenkceshelwa iigadi
Akuzugcwaliswa amajelo amanzi okuqubha(swimming pool)
Akuzuncenkceshelwa iipaki
•
•
Imithetho izakubangqongqo
Ukunyuswa kwamaxabiso
kwiindawo zokuhlala kwisigaba
sesibini (2) lusaqhubeka
•
•
ukuhlamba/pula
izithuthi,
izakhiwo,
iindlela, indledlana nendawo ezinepheyivingi akuvumekanga, inqwelo kufuneka
kusetyenziswe i-emele xa zihlanjwa.
Inkonzo yokunikezela ngamanzi enzelwe ukunkcenkceshela izakuvaleleka nide
niphinde naziswe.
Nawo nawaphi na amashishini axhomekeke emanzini afana namagumbi abantwana nezinye ezifana nezi, ziyacelwa ukuba
zenze unako-nako ukuze ongeke amanzi.
Ukunyuswa
kwamaxabiso
malunga
nokusetyen-ziswa
kwamanzi
kwindawo
zokuhlala kwisigaba 2 luzakuqhubeka ngolu
hlobo lulandelayo:
•
Ukusetyenziswa kwamanzi >20kl ngenyanga kuzakunyuka nge 50%, ngokwamaxabiso amanzi ebekuvunyelwene
ngawo ka 2015/2016 (amaxabiso ayafumaneka ku www.bvm.gov.za). Oku kuzakukhankanywa kwincwadi yakho yetyala ukuphela kuka Epreli 2016.
UMTHETHO UZAKUBA NOBUZAZA
Nangona jikelele ukongiwa kwamanzi kuqhubeka, kodwa bakhona abo bangathatheli umba ingqalelo. Amagosa ezendlela uzakuhlola kwiingingqi ezihlala abantu. Izilumkiso zizakukhutshwa kwabo abonayo. Uluntu luyacelwa lasazise ngedilesi
labemi abasebenzisa amanzi ngendlela engeyiyo ngokutsalela u BVM Call Centre
kule nombolo yasimahle 0860 12 12 12.
WATER SAVING: EVERYONE’S RESPONSIBILITY
The Breede Valley’s water resources are rapidly declining and if there is not a drastic improvement in water saving, Phase 3
water restrictions (stringent measures – see elsewhere on page) will be implemented in the next few days. An urgent
appeal is made to all residents of the Breede Valley to strictly adhere to the water restrictions as stated below.
The use of potable water connected directly or indirectly to, or obtained from Council potable water mains for the purpose of watering gardens and lawns is restricted as follows:
•
Properties with even numbers may only water on Mondays and Thursdays, for one (1) hour but not between
09:00 and 18:00.
•
Properties with uneven numbers may only water on Tuesdays
and Fridays, for one (1) hour, but not between 09:00 and 18:00.
•
Parks and public open spaces are restricted to water only once
a week.
•
The top-up of swimming pools are allowed but not between
•
•
•
09:00 and 18:00.
The use of hose pipes connected directly or indirectly to, or
derived from Council potable water mains for the purpose
of washing or rinsing of vehicles, buildings, structures, paths,
pavements and paved areas, is prohibited. Vehicles may only
be washed by using buckets.
The use of drinking water, directly or indirectly derived from
Council potable water mains, for the purpose of sprinkling of
rooftops for cooling purposes is prohibited.
Irrigation water (leiwater) supply will be suspended until further notice.
PHASE 3 WATER RESTRICTIONS ENTAIL
•
•
•
NO watering of gardens
NO top-up of swimming pools
NO watering of parks
•
•
Intensified law enforcement
Tariff increase as for Phase 2
stays as is.
•
Any business that is dependent on water such as nurseries,
carwash and other similar businesses are requested to investigate saving measures for implementation.
Tariff increase for Phase 2 water restrictions on residential properties will be implemented as follows:
•
Water usage of >20kl per month, will be increased by
50% as per water sliding scale, as indicated on the 20152016 approved water tariff structure. (Tariffs are available
on www.bvm.gov.za). The above will be reflected on the
April 2016 account.
INTENSIFIED LAW ENFORCEMENT
Whilst in general good cooperation with water saving is experienced, there are also those
who do not deliver. Traffic will perform spot checks in residential areas and issue transgressors with notices/fines. The public is encouraged to report cases of abuse of water resources
(addresses) to the BVM Call Centre at toll free number 0860 12 12 12.
Die tradisionele Worcester Paasbasaars is ’n geleentheid vir
t
se mense om mekaar beter te leer ken, een van
ar Worcester Worcester
ons dorp se oudste tradisies te beleef en die betrokke kerke
Ma Paasbasaars tebesoekers
ondersteun. Ten einde teleurstelling te voorkom, word
aangeraai om reeds vroeg (nie later as 10:00) die
oggend van 28 Maart die basaars te besoek. Le Sueurstraat
en gedeelte van Durbanstraat (tussen Adderley en Le Sueur)
sal vir voertuie gesluit wees en ’n vriendelike beroep word op
almal gedoen om die verkeersreëls te eerbiedig.
Sien jou by die Basaar!