הסכם להשכרת ציוד עבודה בגובה ו/או כלי רמה

Transcription

הסכם להשכרת ציוד עבודה בגובה ו/או כלי רמה
‫הסכם להשכרת ציוד עבודה בגובה ו‪/‬או כלי רמה‬
‫שנערך ונחתם בתל‪-‬אביב‪ ,‬ביום ____ לחודש ______ שנת ______‬
‫ב י ן‬
‫מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ‬
‫גני התערוכה‪ ,‬שדרות רוקח ‪ 101‬ת‪.‬ד‪51012 .‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪01510‬‬
‫(להלן‪" :‬המשכיר");‬
‫לבין‬
‫_____________________ ח‪.‬פ‪____________ :.‬‬
‫כתובת ________________________________‬
‫טל‪ _______________:‬פקס'‪______________ :‬‬
‫איש קשר‪______________________________:‬‬
‫נייד‪_________________________________ :‬‬
‫כתובת דוא"ל‪__________________________ :‬‬
‫(להלן‪" :‬השוכר");‬
‫מצד אחד;‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‬
‫והמשכיר הנו חוכר לדורות‪ ,‬מקיים ומנהל את גני התערוכה בתל אביב (להלן‪" :‬גני‬
‫התערוכה")‪ ,‬שהנם מקום קבוע לתערוכות‪ ,‬אירועים‪ ,‬כנסים‪ ,‬ירידים‪ ,‬קונגרסים‬
‫וכיוצ"ב;‬
‫והואיל‬
‫והשוכר מעוניין לשכור מהמשכיר ציוד עבודות לגובה ו‪/‬או כלי רמה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪4‬‬
‫בהסכם זה (להלן‪" :‬הציוד המושכר") לצרכיו‪ ,‬בשטח גני התערוכה;‬
‫והואיל‬
‫וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את תנאי התקשרותם בקשר עם הציוד המושכר‬
‫והשימוש בו ולהעלותם על הכתב בהסכם זה;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השוכר שוכר בזאת את הציוד המושכר מן המשכיר החל מיום ______ ועד ליום _____ ובסה"כ‬
‫לתקופה של ____ ימים (להלן‪" :‬תקופת השכירות")‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שעת קבלת הציוד המשוערת ___________ שעת החזרת הציוד המשוערת __________‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פירוט הציוד המושכר אותו מבקש השוכר לשכור הינו‪____________________________ :‬‬
‫והכל בהתאם לטופס הזמנת ציוד וההתחייבות לתשלום המצורף להסכם זה כנספח א'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעבור השכרת הציוד המושכר ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות בהתאם למחירון ולתנאי התשלום‬
‫המופיעים על גבי נספח א' (להלן‪" :‬דמי השכירות")‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫השוכר מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן‪ ,‬בידיעה כי המשכיר מתקשר עמו בהסכם זה על סמך‬
‫הצהרות והתחייבויות אלה‪:‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫אין כל הגבלה או איסור או מניעה או דרישה לאישור או להסכמה‪ ,‬בין בדין‪ ,‬בין בהסכם‪ ,‬ובין‬
‫בכל דרך אחרת‪ ,‬על או לשם לפי העניין‪ ,‬התקשרות בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו על‬
‫פיו‪.‬‬
‫‪.0.5‬‬
‫יש בידיו את כל ההיתרים‪ ,‬הרישיונות ושאר האישורים הנדרשים לשם עשיית שימוש בציוד‬
‫המושכר‪.‬‬
‫‪.0.3‬‬
‫להשתמש בציוד המושכר ולהפעילו רק באמצעות מפעילים אשר קיבלו הדרכה מתאימה‬
‫לשימוש בציוד המושכר כנדרש על פי הדין לרבות‪ ,‬תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)‬
‫התשס"ז ‪ .7002‬מובהר בזאת כי‪ ,‬ככל שיעשה שימוש ו‪/‬או יופעל הציוד המושכר על ידי מפעיל‬
‫שאינו מוכשר לכך ושלא עבר הכשרה רלוונטית יהא השוכר האחראי הבלעדי כלפיי החברה‬
‫ו‪/‬או מי מטעמה ו‪ /‬או כל צד שלישי שהו לכל נזק הנגרם כתוצאה מהפעלת הציוד המושכר‬
‫ו‪/‬או השימוש בו‪.‬‬
‫במקרה שהציוד המושכר הינו ציוד מתנייע‪ ,‬יופעל הציוד המושכר על ידי מי שמחזיק ברישיון‬
‫בר תוקף לרכב ממונע או טרקטור‪.‬‬
‫‪.0.4‬‬
‫באחריותו להשיג ציוד בטיחותי לעבודה בגובה אשר יהיה ברשותו כל זמן שנעשה שימוש‬
‫בציוד המושכר (לרבות‪ ,‬רתמה וקסדה) וכי הוא מודע לכך שללא ציוד זה לא תתאפשר העלייה‬
‫על במת ההרמה‪.‬‬
‫‪.0.2‬‬
‫ל שמור על הציוד המושכר במהלך כל תקופת השכירות ולהשיבם למשכיר כשהם במצב טוב‬
‫ותקין‪ ,‬כפי שקיבלם מאת המשכיר‪ .‬בכל מקרה של נזק‪ ,‬פגם‪ ,‬קלקול או ליקוי ידווח השוכר‬
‫למשכיר ללא דיחוי ולתקנו על חשבונו‪ ,‬למעט תיקונים של בלאי סביר הנובעים משימוש סביר‬
‫בציוד המושכר על ידי השוכר‪.‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫השוכר הוא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר יגרם לגופו ו‪/‬או לרכושו של המשכיר ו‪/‬או מי‬
‫מעובדיו ו‪/‬או מי מטעמו ו‪/‬או השוכר ו‪/‬או מי מעובדיו של השוכר ו‪/‬או צד שלישי כלשהו‪ ,‬אשר‬
‫יגרם בכל דרך שהיא בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬עקב שימוש בציוד המושכר ו‪/‬או עקב רשלנות‬
‫השוכר בשימוש ובהפעלת הציוד המושכר‪ ,‬לרבות בזמן שהציוד המושכר נייח‪ ,‬וזאת למשך כל‬
‫תקופת השכירות עד למועד החזרת הציוד בפועל למשכיר‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫להחזיק בפוליסה לביטוח חבות מעבידים וכן בפוליסה לביטוח אחריות צד שלישי וכי‬
‫הפוליסות הנ"ל תהיינה בתוקף למשך כל תקופת השכירות ועד להחזרת הציוד המושכר‬
‫למשכיר‪ .‬היה ולא יחזיק השוכר פוליסות אלה בניגוד להסכם זה‪ ,‬יהא הוא האחראי הבלעדי‬
‫כלפי החברה ו‪ /‬או מי מטעמה לפיצוי כל נזק אשר יגרם כתוצאה מהציוד המושכר ו‪/‬או‬
‫הפעלתו‪.‬‬
‫‪.0.6‬‬
‫שלא להוציא ו‪/‬או להעביר את הציוד המושכר מרשותו ומחוץ לשטח גני התערוכה‪.‬‬
‫‪.0.6‬‬
‫שלא להעביר את השכירות כולה או מקצתה לאחר ו‪/‬או להשכיר בשכירות משנה ו‪/‬או‬
‫להשאיל את הציוד ו‪/‬או לשעבדו ו‪/‬או למשכנו‪.‬‬
‫‪.0.10‬‬
‫כי ידוע לשוכר שהציוד המושכר הינו בבעלות "אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ" (להלן‪:‬‬
‫"חברת אמיר") וכי הוא מתחייב לחתום על הסכם מול חברת אמיר‪ ,‬המצורף להסכם זה‬
‫כנספח ב'‪ .‬מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי להסיר ו‪/‬או לגרוע מהסכם ההשכרה שיחתם‬
‫בין השוכר לחברת אמיר‪ ,‬לרבות מאחריותה של חברת אמיר על פי דין כלפיי השוכר‪ ,‬בכל‬
‫הקשור לציוד המושכר ולהפעלתו‪.‬‬
‫‪.0.11‬‬
‫כי נתן למשכיר אישור לחיוב חשבונו של השוכר באמצעות פרטי כרטיס האשראי שניתנו‬
‫לבטחון כמפורט בנספח א'‪ ,‬וזאת להבטחת כל תשלום המגיע למשכיר בכפוף להסכם זה‪,‬‬
‫לרבות תשלום דמי השכירות ו‪/‬או פיצוי בגין גרימת נזק למשכיר ו‪/‬או למי מטעמו ולשוכר לא‬
‫תהא כל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה כלפיי המשכיר בעניין זה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הארכת תקופת השכירות תעשה בהודעת השוכר מראש ובכתב למשכיר ותהא כפופה לאישור בכתב‬
‫מאת המשכיר ובהתאם לשקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא השיב השוכר את הציוד המושכר עד לשעה הנקובה כמועד סיום השכירות‪ ,‬ישלם השוכר למשכיר‬
‫דמי השכירות בעד כל תקופת האחזקה בפועל של הציוד המושכר‪ .‬היה ויגרם למשכיר נזק בגין אי‬
‫החזרת הציוד המושכר בזמן‪ ,‬ישפה השוכר את המשכיר בגין נזק זה מיד עם דרישתו הראשונה של‬
‫המשכיר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הפרת הוראה מהוראות הסכם זה תזכה את המשכיר בפיצוי כספי בגין כל נזק ו‪/‬או אבדן ו‪/‬או הפסד‬
‫ו‪/‬או פגיעה שתגרם למשכיר ו‪/‬או למי מטעמו‪ ,‬זאת בנוסף לכל סעד אחר המגיע למשכיר על פי כל‬
‫דין‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אין למשכיר כל אחריות ו‪/‬או חבות בגין נזק הנובע ממעשה ו‪/‬או מחדל של השוכר‬
‫בקשר עם הציוד המושכר‪ ,‬הפעלתו והשימוש בו‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫השוכר מצהיר בזאת כי הוא קרא את הסכם זה‪ ,‬הבין את תוכנו ומשמעותו והשלכות התחייבויותיו‬
‫והצהרותיו בו וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם להן‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הסכם זה יכנס לתוקפו המיידי עם חתימת השוכר‪ .‬השוכר מאשר כי התקשרותו בהסכם זה אושרה‬
‫כדין על ידי האורגן המוסמך לאשרו בשמו‪ ,‬וכי הסכם זה נחתם כדין על ידי המוסמכים לחייבו‬
‫בחתימתם‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_________________‬
‫השוכר‬
‫(שם ‪ +‬חתימה)‬
‫_________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫המשכיר‬
‫נספח א'‬
‫טופס הזמנת ציוד והתחייבות תשלום‬
‫פירוט הציוד המושכר המבוקש על ידי השוכר (המחירים הנם בש"ח ואינם כוללים מע"מ)‪:‬‬
‫השכרת במות במות‬
‫במלאי‬
‫הרמה‬
‫מחיר‬
‫מחיר‬
‫ליומיים‬
‫ליום‬
‫[עד ‪ 72‬רצופים‬
‫שעות]‬
‫‪₪ 620 ₪ 120‬‬
‫‪₪ 1,100‬‬
‫‪₪ 10‬‬
‫‪₪ 1,120‬‬
‫‪₪ 1,400‬‬
‫‪₪ 100‬‬
‫‪₪ 160‬‬
‫‪₪ 510‬‬
‫‪₪ 110‬‬
‫במת מספריים ‪5‬‬
‫הפעלה‬
‫חשמלית‬
‫‪GS-3246‬‬
‫‪₪ 620‬‬
‫זרוע ‪1‬‬
‫במת‬
‫הפעלה‬
‫חשמלית‬
‫‪3455-Z‬‬
‫נלווה קיימות ‪₪ 140 5‬‬
‫ציוד‬
‫לבמת הרמה – מערכות‬
‫במלאי‬
‫רתמה וכובע‬
‫מחיר לשלושה כל יום נוסף כמות‬
‫מעבר ל ‪3‬‬
‫ימים‬
‫ימים‬
‫רצופים‬
‫תאריכים‬
‫רצויים‬
‫הציוד מוזמן עבור אירוע ‪________________________ :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לא ניתן להשכיר במת הרמה לתקופה הקצרה מיום אחד‪.‬‬
‫יום השכרה החל משעה ‪ 01.00‬בבוקר ועד ‪ 01.00‬בבוקר למחרת‪.‬‬
‫באחריות השוכר לדאוג לציוד בטיחותי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 0.4‬להסכם‪ .‬ניתן להשכיר ציוד בטיחותי כגון‬
‫רתמה וקסדה ממרכז הירידים‪ .‬במקרה והשוכר מעוניין בכך יש לסמן זאת בטבלה מעלה‪.‬‬
‫פרטי כרטיס אשראי‪:‬‬
‫שם החברה‪ ___________________________________ :‬מס' ח‪.‬פ‪/.‬ע‪.‬מ‪.__________________________:‬‬
‫שם בעל הכרטיס‪ _______________________________ :‬מס' ת‪.‬ז‪._____________________________ :.‬‬
‫מס' נייד של בעל הכרטיס‪.______________________________________________________________ :‬‬
‫דוא"ל של בעל הכרטיס‪[email protected]________________________________:‬‬
‫כתובת למשלוח חשבונית‪._______________________________________________________________:‬‬
‫סוג הכרטיס‪ ____________ :‬מס' כרטיס‪ ____________________________:‬תוקף הכרטיס‪.____/_____:‬‬
‫סה"כ לתשלום‪ _____________ :‬ובמילים‪._________________________________________________ :‬‬

Similar documents