תרגול דיודות

Comments

Transcription

תרגול דיודות
‫דף עבודה בדיודות‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫‪.1‬‬
‫באיור הבא נתו תרשי של מעגל‪.‬‬
‫א‪ .‬שרטט את אופיינה של דיודה אידיאלית‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצא את הזר במעגל בעזרת מודל הדיודה האידיאלית‪.‬‬
‫ג‪ .‬שרטט את אופיינה של דיודה במודל מפל המתח הקבוע‪.‬‬
‫ד‪ .‬מצא את הזר במעגל בעזרת מודל מפל המתח הקבוע ) ‪(VD = 0.7V‬‬
‫ה‪ .‬רשו את משואת קו העבודה שרטט על האופיי של סעי ד' ומק את נקודת העבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מצא את הערכי של ‪ ID‬ושל ‪ VD‬במעגלי הבאי‪ ,‬בהנחה שהדיודה אידיאלית‪.‬‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫ד'‬
‫ג'‬
‫‪.3‬‬
‫נתוני שני המעגלי הבאי‪ .‬הנח שהדיודות אידיאליות‪.‬‬
‫מעגל ב'‬
‫מעגל א'‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-1-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫א‪ .‬הגדר את המצב "הולכה" ואת המצב "קטעו" עבור דיודה אידיאלית‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל אחד מהמעגלי‪ ,‬מצא את מצב הדיודה )קטעו או הולכה(‪ ,‬וחשב את המתח על פני‬
‫הדיודה ‪ VD‬ואת הזר דרכה ‪.ID‬‬
‫ג‪ .‬בכל אחד מהמעגלי חברנו במקביל לדיודה נגד של ‪ .2KΩ‬הנח שהדיודה מעשית‬
‫] ‪ , VD = 0.7[V‬הא הערכי של ‪ VD‬ושל ‪ ID‬משתני? א כ חשב את ערכ החדש‪.‬‬
‫באיור א' נתו אופיי של הדיודה שמופיעה במעגל החשמלי שבאיור ב'‪) ,‬הדיודות זהות(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ID‬‬
‫‪VD‬‬
‫‪0.6V‬‬
‫איור ב'‬
‫איור א'‬
‫א‪ .‬זהה את המודל שמתאר את הדיודה‪ ,‬ושרטט את מעגל התמורה של הדיודה במודל זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שרטט מחדש את המעגל החשמלי‪ ,‬והפע במקו הדיודה‪ ,‬שרטט את מעגל התמורה שלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬חשב את ער& המתח ‪ VX‬במעגל‪.‬‬
‫ד‪ .‬מהו המספר המרבי של דיודות‪ ,‬שנית לחבר בטור ועדיי ה יהיו בהולכה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הדיודה במעגל הבא‪ ,‬מתנהגת לפי מודל מפל המתח הקבוע ) ‪.(VDon=0.6V‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-2-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫א‪ .‬חשב את המתח על הדיודה ‪ ,VX‬ואת הזר במעגל‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסירי את הקצר בי ‪ C‬ל ‪ B‬ומחברי במקומו נגד ‪ R2‬שערכו ‪ ,235Ω‬חשב מחדש את‬
‫מתח ‪ VX‬ואת הזר במעגל‪.‬‬
‫ג‪ .‬בנוס לנגדי ‪ R1‬ו ‪ R2‬מחברי במעגל בי הנקודות ‪ A‬ו ‪ B‬נגד ‪ R3‬שערכו ‪ ,1kΩ‬חשב‬
‫מחדש את המתח ‪ VX‬ואת הזר במעגל‪.‬‬
‫באיור א' נתו אופיי מתח זר של שתי הדיודות שמחוברות במעגל החשמלי שבאיור ב'‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתו ג כי הזר במעגל הוא )‪. I=3(mA‬‬
‫)‪ID(mA‬‬
‫‪D2‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪VD(V‬‬
‫‪0.5 0.75 1‬‬
‫‪0.25‬‬
‫איור ב'‬
‫איור א'‬
‫א‪ .‬הסבר את ההבדלי בי תכונותיה של דיודה אידיאלית לבי דיודה מעשית‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצא את נקודת העבודה של הדיודות ‪ D1‬ו ‪. D2‬‬
‫ג‪ .‬חשב את ערכו של מקור המתח ‪.E‬‬
‫‪.7‬‬
‫שתי הדפ"א )‪ (LED‬שמחוברות במעגל החשמלי שבאיור ב' זהות‪ ,‬ובעלות אותו אופיי‬
‫שמופיע באיור א'‪.‬‬
‫)‪ID(mA‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪VD(V‬‬
‫‪0.8 1.2 1.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫איור ב'‬
‫איור א'‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-3-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫א‪ .‬הסבר את תפקיד הנגד ‪ R‬שבמעגל‪ ,‬ואת השיקולי בקביעת ערכו‪.‬‬
‫ב‪ .‬חשב את ערכו של הנגד ‪ ,R‬א הזר במעגל )‪.6(mA‬‬
‫‪.8‬‬
‫שאלה מס' ‪ 14‬בבגרות ‪05‬‬
‫‪.9‬‬
‫שאלה מס' ‪ 5‬בבגרות ‪09‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-4-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫‪.10‬‬
‫שאלה מס' ‪ 2‬בבגרות ‪06‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-5-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫‪.11‬‬
‫שאלה מס' ‪ 3‬בבגרות ‪03‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-6-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫‪.12‬‬
‫שאלה מס' ‪ 3‬בבגרות ‪03‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-7-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫דף עבודה בדיודות‬
‫‪.13‬‬
‫באיור א' נתו מיישר חצי גל )חד כיווני(‪ ,‬ובאיור ב' נתו מיישר גל של )דו כיווני(‪.‬‬
‫‪220V‬‬
‫‪50 HZ‬‬
‫‪220V‬‬
‫‪50 HZ‬‬
‫איור ב'‬
‫איור א'‬
‫הנח שהדיודות אידיאליות בשני המעגלי‪.‬‬
‫א‪ .‬הסבר את אופ הפעולה של כל אחד מהמעגלי‪.‬‬
‫ב‪ .‬שרטט ‪ ,‬זה מתחת לזה את צורת מתח המקור ואת המתח על הנגד‪ .‬בשני המעגלי‪.‬‬
‫ג‪ .‬חשב את זר השיא בנגד‪ ,‬וסרטט את הזר בנגד מתחת לצורת הגלי שסרטטת בסעי‬
‫א'‪.‬‬
‫עבודה נעימה‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-8-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬

Similar documents