שאלות נוספות למיקוד 2011

Transcription

שאלות נוספות למיקוד 2011
‫"מתמקדים בלשון" ‪ -‬שאלות נוספות‬
‫מוצעות לך שאלות נוספות על המאמר שקראת בספר המיקוד "מתמקדים בלשון"‪.‬‬
‫השאלות הן מתחומי הבחינה השונים‪ .‬המטרה היא לאפשר לך תרגול נוסף לקראת הבחינה‪.‬‬
‫התשובות מופיעות בקובץ נפרד‪.‬‬
‫מבחן ‪1‬‬
‫‪ .1‬לפניך טבלה‪.‬‬
‫שם עצם‬
‫ַה ָ ּצלָ ה‬
‫ּ ִפ ּגו ַּע‬
‫שורש‬
‫מילים נוספות‬
‫צְ לָ לִ ים‪ִ ,‬ה ְתנַ ְ ּצלוּת‪ ,‬נִ ּצוּל‪ ,‬יַ ִ ּציל‬
‫ּ ְפגִ ָיעה‪ַ ,‬מ ָ ּגע‪ ,‬נוֹ גְ ִעים‪ִּ ,‬ת ּ ָפגַ ע‬
‫ַמלְ כּ ֶֹדת‬
‫לְ לַ ֵּכד‪ְ ,‬מ ֻמלְ ָּכד‪ ,‬יְ ַמלְ ְּכד ּו‬
‫ֶה ֵּכר‬
‫ִמ ְתנַ ֵּכר‪ָ ,‬מכַ ְרנוּ‪ְ ,‬מ ֻמ ָּכ ִרים‪ ,‬נָ כְ ִרי‬
‫ִא ְבחוּן‬
‫ָ ּב ַחן‪ֶ ,‬א ְב ַחן‪ְ ,‬מ ַא ְב ֵחן‪ַ ,‬ה ְב ָחנָ ה‬
‫העתק את הטבלה למחברתך‪ ,‬והשלם אותה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כתוב את השורש של שם העצם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחר מן העמודה השלישית מילה או מילים שנוצרו מאותו השורש והעתק אותה ‪ /‬אותן למחברתך‪.‬‬
‫‪ .2‬לפניך קטע מן המאמר‪ .‬בצע את המטלה שאחריו‪.‬‬
‫ַא ָ ּג ַדת ָה ֶר ׁ ֶשת ִהיא ַה ִ ּצ'יזְ ָ ּבט ׁ ֶשל ּ ַפ ַעם‪ ,‬זֶ ה ִמ ְּתנו ַּעת ַה ּנ ַֹער‪ַ ,‬ה ּ ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ְ ּבלַ ַח ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּת ּפו ַּח ָה ֲא ָד ָמה ִמ ְתלַ ֵהט ַעל‬
‫ַה ֶ ּג ָחלִ ים‪ .‬זֶ ה ּו ִס ּפוּר ַמפְ ִחיד ַה ּ ִמ ְת ַר ֵח ׁש ְ ּב ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק‪ַ ,‬על ַאף ׁ ֶש ּ ְמ ַעט ַמ ְח ׁ ָש ָבה ָהיְ ָתה חוֹ ֶׂשפֶ ת ְ ּבפָ נֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ְמ ֻד ָ ּבר‬
‫ִ ּב ְב ָדיָ ה‪ֲ ,‬אנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לְ ַה ֲע ִביר ֶאת זֶ ה ָהלְ ָאה‪ַ .‬א ֲח ֵרי ַהכּ ֹל‪ִ ,‬מי ל ֹא רוֹ צֶ ה לַ ֲחזֹר ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים לְ ָאחוֹ ר וּלְ ַס ּ ֵפר עוֹ ד ַּכ ּ ָמה‬
‫צִ 'יזְ ָ ּב ִטים ִמ ָּס ִביב לַ ּ ְמדו ָּרה‪.‬‬
‫מצא בקטע והעתק למחברתך‪:‬‬
‫(‪ )1‬שלושה פעלים בבינוני מבניינים שונים‬
‫(‪ )2‬שם תואר‬
‫(‪ )3‬שלושה שמות פועל (שם הפועל) מבניינים שונים‬
‫(‪ )4‬שם עצם מגזרת חפ"נ (חסרי פ"נ)‬
‫(‪ )5‬שם עצם מן השלמים‬
‫‪ .3‬במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫הסיפור הזה עולה על כל דִּ ְמיוֹ ן ‪ /‬דִּ ָּמיוֹ ן‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‬
‫מבחן ‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫ציין את השורש‪ ,‬את הבניין ואת הגוף בכל אחד מן הפעלים המודגשים במשפטים שלפניך‪.‬‬
‫(‪ )1‬החסידות נמנעות מחציית ימים ואגמים‪.‬‬
‫(‪ )2‬החסידה מתקבלת ברכות וברגש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫הב ַּמאי ‪ּ ַ /‬ב ָּמ ִאי של ההצגה "ביקור החסידה" נפגש עם קהל הצופים לאחר ההצגה‪.‬‬
‫ַּ‬
‫מבחן ‪5‬‬
‫‪ .1‬לפניך קטע‪ .‬קרא אותו וענה על השאלה שאחריו‪.‬‬
‫לדאבוננו‪ ,‬הציבור ברובו מודע לסכנת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול‪ ,‬אך מקל ראש באסון שיכול להיגרם‬
‫כאשר נוהגים בהשפעת עייפות‪ .‬כדאי להבין שבעיית העייפות היא קטלנית והרסנית כבעיית האלכוהול‬
‫ולעתים אף יותר מכך‪ .‬בדומה לאלכוהול עייפות בנהיגה גורמת להאטת זמן התגובה‪ ,‬להפחתת כושר השיפוט‪,‬‬
‫ִ‬
‫הערנות‪.‬‬
‫לאיבוד הזיכרון ולהפחתת ֵ‬
‫יש הרבה סיבות הגורמות לעייפות‪ .‬העיקריות שבהן הן חוסר בשעות שינה‪ ,‬שעות עבודה מרובות‪ ,‬שימוש‬
‫בתרופות הרגעה‪ ,‬שימוש באלכוהול ועוד‪.‬‬
‫כיום אי אפשר לקבוע בוודאות כי עייפות והירדמות הן סיבות מכריעות לתאונה קטלנית‪ ,‬וזאת בשל החוסר‬
‫באמצעים שיוכיחו את החשד‪ .‬בשונה מאלמנט האלכוהול שאותו אפשר למדוד על ידי בדיקת דם או בדיקת‬
‫ינשוף (מכשיר המתמחה במדידת אחוזי אלכוהול)‪ ,‬לא קיים בנמצא מכשיר המבצע פעולות מדידה מסוג זה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬למרות היעדר הכלים להכרעה ישנם סימנים רבים בזירת התאונה המעידים על הירדמות הנהג‪.‬‬
‫אילו עובדות בקטע זה תואמות ומחזקות את הנאמר במאמר? בסס דבריך על המאמר (ציין את הפסקות)‪.‬‬
‫‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫‪ .2‬לפניך טבלה ובה הסיבות העיקריות לתאונות‪ .‬עיין בה וענה על שני סעיפי השאלה א‪-‬ב שאחריה‪.‬‬
‫אחוז מסך הסיבות בתאונות דרכים קטלניות‬
‫הסיבה‬
‫‪15.5%‬‬
‫מהירות מופרזת‬
‫סטייה מהנתיב‬
‫‪13%‬‬
‫אי שמירת רווח‬
‫‪6.8%‬‬
‫אי ציות לרמזור‬
‫‪5.3%‬‬
‫אי ציות לתמרורים‬
‫‪3.8%‬‬
‫פנייה שלא כחוק‬
‫‪1.5%‬‬
‫אי מתן זכות קדימה לרכב‬
‫‪3%‬‬
‫אי מתן זכות קדימה‬
‫‪10%‬‬
‫התנהגות הולכי רגל‬
‫‪14%‬‬
‫א‪.‬‬
‫כותב הקטע (בשאלה הקודמת) מעלה בדבריו הסתייגות כלשהי‪ .‬מהי ההסתייגות?‬
‫באילו מילים הכותב משתמש להעלאת ההסתייגות? הסבר את ההסתייגות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כיצד דבריו יכולים להסביר את העובדה כי הירדמות אינה מופיעה בטבלה כאחת הסיבות לתאונות דרכים?‬
‫איזו מסקנה אפשר להסיק מדבריו באשר לנתוני הטבלה?‬
‫‪ .3‬בפסקה ט מוזכר הביטוי "פעילות אקטיבית"‪.‬‬
‫לפניך חמישה מצבים שונים‪ .‬אילו מהם יכולים להיכלל במונח "מצבים אקטיביים" על פי המאמר‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫קריאת ספר‬
‫נהיגה‬
‫עבודה יצירתית‬
‫אימון ספורט‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫‪ .4‬לפניך המשפט‪ :‬החומר הכימי שגורם לתחושת עייפות מיוצר אצל המתבגרים רק ב ‪ 1‬בלילה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫העתק למחברתך את המשפט‪ ,‬וציין את סוגו התחבירי‪ :‬פשוט‪ ,‬איחוי (מחובר)‪ ,‬מורכב‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫אם המשפט מורכב ‪ -‬תחם את הפסוקית וציין את סוגה (משלימת פועל או משלימת שם)‬
‫אם המשפט הוא משפט איחוי (מחובר) ‪ -‬תחם את האיברים‪.‬‬
‫ציין את הנושא והנשוא‪ .‬אם המשפט מאוחה או מורכב‪ ,‬ציין את הנושא ואת הנשוא בכל אחד מן החלקים‪.‬‬
‫‪ .5‬לפניך משפטים המבוססים על הנאמר במאמר‪:‬‬
‫(‪ )1‬בני נוער מתקשים ללכת לישון כשכל הפיתויים האלקטרוניים נמצאים מתחת לאפם‪.‬‬
‫(‪ )2‬תאונות רבות נגרמות עקב הירדמות הנהג‪ ,‬כי לא ניתן לזהות בוודאות את הרגע לפני ההירדמות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ציין מהו התפקיד התחבירי של המילים המסומנות‪ :‬נושא‪ ,‬נשוא‪ ,‬משלים פועל‪ ,‬משלים שם (לוואי)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ציין את סוגו התחבירי של כל משפט ואת הקשר הלוגי שלו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במשפט (‪ )2‬המר את מילת הקישור במילת קישור אחרת‪ ,‬המביעה אותו קשר לוגי ללא שינוי במבנה המשפט‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‬
‫‪ .6‬לפניך משפט שחלקיו נתחמו‪ .‬העתק למחברתך את המשפט עם סימני התחימה הנכונים וכתוב מעל כל חלק‬
‫מודגש את תפקידו התחבירי‪ .‬את התפקידים התחביריים בחר רק מהרשימה שלפניך‪:‬‬
‫נושא‪ ,‬נשוא‪ ,‬משלים פועל‪ ,‬משלים שם (לוואי)‪.‬‬
‫השינה מאופיינת בתגובה לגירויים‪ ,‬המשדרים בעוצמה הנמוכה מעוצמת התגובה בזמן ֵערות‪.‬‬
‫איבר א‬
‫(‪)1‬‬
‫השינה‬
‫(‪)2‬‬
‫השינה‬
‫(‪)3‬‬
‫השינה‬
‫מאופיינת‬
‫איבר ב‬
‫המשדרים‬
‫בתגובה לגירויים‪,‬‬
‫עיקרי‬
‫מאופיינת‬
‫בעוצמה הנמוכה מעוצמת התגובה בזמן ֵערות‪.‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫המשדרים‬
‫בתגובה לגירויים‪,‬‬
‫בעוצמה הנמוכה‬
‫עיקרי‬
‫‪ .7‬א‪.‬‬
‫מאופיינת‬
‫מעוצמת התגובה‬
‫בזמן ֵערות‪.‬‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫בתגובה לגירויים‪,‬‬
‫המשדרים‬
‫בעוצמה הנמוכה מעוצמת התגובה בזמן ֵערות‪.‬‬
‫הוסף את ה"א הידיעה לצירופים (‪ )3(-)1‬שלפניך‪:‬‬
‫(‪ )1‬כמויות מידע אדירות‬
‫(‪ )2‬מחזור חיי אדם‬
‫(‪ )3‬שעות שינה מרובות‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫איזו מסקנה עולה באשר לסוגם של צירופים אלה?‬
‫לפניך טבלה‪ ,‬ובה פעלים מודגשים‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הטבלה‪ ,‬והשלם בה את הפרטים החסרים במשבצות הריקות‪.‬‬
‫הפועל‬
‫השורש‬
‫הבניין‬
‫שם הפועל‬
‫שם פעולה‬
‫(‪ )1‬גּ וֹ ְר ִמים‬
‫(‪ְ )2‬מ ׁ ַש ֵ ּב ׁש‬
‫(‪ִ )3‬מ ְת ַר ֶח ׁ ֶשת‬
‫(‪ַ )4‬מ ְק ּ ִפ ִידים‬
‫(‪ִ )5‬מ ְת ַ ּב ְ ּג ִרים‬
‫‪.9‬‬
‫במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫באזור הקניות פגשתי ַח ְקל ִָאי ‪ַ /‬ח ְקלַאי מאזור הצפון‪.‬‬
‫‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫‪.1‬‬
‫לפניך צמד מילים‪ :‬אינטרנט ‪ -‬רשת‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו היחס הסמנטי בין שתי המילים על פי המאמר?‬
‫ב‪.‬‬
‫אילו צמדי מילים מבין הצמדים (‪ )5(-)1‬מקיימים את אותו יחס שבין המילים אינטרנט ‪ -‬רשת?‬
‫(ציין יותר מצמד אחד)‬
‫(‪ )1‬עידן ‪ -‬זמן‬
‫(‪ )2‬משמיצות ‪ -‬מחבקות‬
‫(‪ )3‬נאבקות ‪ -‬נלחמות‬
‫(‪ )4‬נזק ‪ -‬תועלת‬
‫(‪ )5‬צוות אנושי ‪ -‬אלגוריתמים (פסקה ט שורה ‪)34‬‬
‫‪ .2‬לפניך שלושה צירופים וחלקי משפטים הלקוחים מן המאמר‪ ,‬ובכל אחד מילה או צירוף המודגשים בקו‪.‬‬
‫המר כל מילה מודגשת במילה נרדפת או במילה שמשמעותה דומה‪.‬‬
‫(‪... )1‬אי אפשר להגן לעד על המודל העסקי הישן‪( .‬פסקה ט)‬
‫(‪ )2‬הספריות הציבוריות מנסות להמציא את עצמן מחדש (פסקה ט)‬
‫(‪ )3‬תקצר היריעה מלמנות את כל המקצועות‪( ...‬פסקה ד)‬
‫‪.3‬‬
‫א‪ .‬המר את צירוף הסמיכות עידן האינטרנט לצירוף של שם ותוארו‪.‬‬
‫ב‪ .‬המר את צירוף השם ותוארו קיצוצים תקציביים לצירוף סמיכות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לפניך צירוף מן המאמר‪ :‬מוסד עתיק יומין‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫הגדר את סוגו של הצירוף‪ :‬צירוף סמיכות ושם תואר ‪ /‬שרשרת סמיכויות ‪ /‬צירוף שם ותוארו‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫איזה חלק של הצירוף אי אפשר לפרק? נמק את תשובתך‪.‬‬
‫‪ .4‬לפניך ארבעה משפטים (‪ ,)4(-)1‬ובכל אחד מהם מודגשת המילה ספרייה ‪ /‬ספריות‪.‬‬
‫(‪ )1‬הקהילה משקיעה בספרייה סכומי כסף קטנים יחסית‪.‬‬
‫(‪ )2‬מספר גדול של ספריות ציבוריות נסגר בשנים האחרונות‪.‬‬
‫(‪ )3‬הביקור בספריות הציבוריות התגבר לאחר חיבורן לאינטרנט‪.‬‬
‫(‪ )4‬בראשית המאה ה‪ 17-‬החלו לפעול ספריות ציבוריות בבריטניה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהו המשפט שבו התפקיד התחבירי של המילה "ספרייה‪/‬ספריות" הוא משלים פועל?‬
‫ב‪.‬‬
‫מהו המשפט שבו התפקיד התחבירי של המילה "ספרייה‪/‬ספריות" הוא נושא?‬
‫ג‪.‬‬
‫מהו התפקיד התחבירי המשותף למילה "ספרייה‪/‬ספריות" בשני המשפטים הנותרים?‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‬
‫‪.5‬‬
‫לפניך משפט מן המאמר‪ :‬ב‪ 1996-‬פורסם דוח בארה"ב‪ ,‬ובו נטען כי הצעירים מאבדים עניין בספריות‪.‬‬
‫המר את המשפט הזה למשפט בעל מבנה פעיל‪( .‬הוסף נושא משלך)‬
‫‪.6‬‬
‫במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫הסידור החדש מעניק לספריות יִ ָּתרוֹ ן ‪ /‬יִ ְתרוֹ ן גדול על מצבן בעבר‪.‬‬
‫מבחן ‪7‬‬
‫‪ .1‬א‪.‬‬
‫"לכל עם יש המאפיינים שלו‪ ... :‬הגרמנים ‪ -‬מחושבים‪( "...‬פסקה י)‬
‫אילו שתי מילים מבין המילים (‪ )4(-)1‬יכולות לשמש כתחליף למילה "מחושבים" שבמשפט הנתון‪.‬‬
‫(‪ )1‬שקולים‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )2‬נמהרים‬
‫(‪ )3‬נחרצים‬
‫(‪ )4‬מיושבים‬
‫"הביקורת‪ ...‬חצתה מזמן את כל הגבולות" (פסקה ו)‬
‫איזו מילה מבין המילים (‪ )4(-)1‬אינה יכולה לשמש כתחליף לביטוי "חצה את הגבולות" שבמשפט הנתון‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫הגזים‪ ,‬חרג מהמידה הרצויה‬
‫(‪)2‬‬
‫קבע את סימן הגבול‪ ,‬הגביל‬
‫(‪)3‬‬
‫הרחיק לכת‬
‫(‪)4‬‬
‫חרג מגבולות המוסכם‬
‫‪ .2‬לפניך שלושה משפטים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אנו "מקטרים" משום שאנו נהנים מכך‪.‬‬
‫התקשורת עוסקת בחדשות רעות‪ ,‬ולכן אנו חשים מתוסכלים‪.‬‬
‫מצבנו טוב‪ ,‬אבל אנו ממשיכים "לקטר"‪.‬‬
‫קבע את הסוג התחבירי של כל משפט‪ :‬פשוט‪ ,‬מורכב‪ ,‬איחוי (מחובר)‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫מהו הקשר הלוגי המשותף לשניים מן המשפטים?‬
‫‪.II‬‬
‫איזו מילה או צירוף בכל אחד משני המשפטים מציינים קשר זה?‬
‫‪ .III‬מהו הקשר הלוגי במשפט הנותר? מהי המילה המציינת קשר זה?‬
‫‪ .3‬לפניך משפט מתוך הטקסט ובו צירוף מודגש‪... ":‬סטיקרים עפים עליך ברמזור עם השחיתות השלטונית"‪.‬‬
‫‬
‫א‪.‬‬
‫הגדר את מבנהו של הצירוף‪ :‬צירוף סמיכות או צירוף שם ותוארו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם זהו צירוף סמיכות‪ ,‬המר אותו לצירוף שם ותוארו ‪.‬‬
‫אם זהו צירוף שם ותוארו‪ ,‬המר אותו לצירוף סמיכות‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫‪ .4‬לפניך שני משפטים‪ ,‬ובהם מופיע הפועל ִּתגְ ְ ּבר ּו‪.‬‬
‫(‪ )1‬לקראת האירוע הספורטיבי ִּתגְ ְ ּבר ּו כל רשתות הטלוויזיה את כוחותיהם‪.‬‬
‫(‪ )2‬אתם ִּתגְ ְ ּבר ּו על המכשולים העומדים בפניכם‪.‬‬
‫ציין את השורש‪ ,‬את הבניין‪ ,‬את הזמן ואת הגוף של כל אחד מן הפעלים המודגשים‪.‬‬
‫‪ .5‬לפניך שני משפטים‪ ,‬ובהם מופיע הפועל נִ ַּצלְנ ּו‪.‬‬
‫(‪ )1‬נִ ַּצלְנ ּו את היעדרותו של המורה לחזרה על החומר‪.‬‬
‫(‪ )2‬נִ ַּצלְנ ּו מפגיעה מהמכונית הדוהרת‪.‬‬
‫ציין את השורש‪ ,‬את הבניין‪ ,‬את הזמן ואת הגוף של כל אחד מן הפעלים המודגשים‪.‬‬
‫‪ .6‬לפניכם שלושה משפטים‪:‬‬
‫(‪ )1‬כל החושים ֻמ ְת ָק ִפים כל הזמן‪.‬‬
‫(‪ )2‬הסתכלו על הנתונים‪ .‬אם רק נִ ָּצ ֵמד אליהם‪...‬‬
‫(‪ )3‬לאט לאט אנו ִמ ְש ַּתכְ נְ ִעים שרע‪.‬‬
‫ציין את השורש‪ ,‬את הבניין ואת הזמן של הפועל המודגש‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפניך טבלה ובה פעלים בצורת הסביל‪.‬‬
‫הפועל בצורת הסביל‬
‫(‪ )1‬המסחר בבורסה ֻה ְפ ַסק‪.‬‬
‫‪ .I‬שורש‬
‫‪ .II‬בניין‬
‫הפעיל‬
‫‪ .III‬פועל בצורת ָ‬
‫(‪ )2‬ביקורת חריפה נִ כְ ְּתבָ ה על ידי העיתונאי‪.‬‬
‫(‪ )3‬בדיון דֻּ ַ ּבר על הצורך בשינוי‪.‬‬
‫(‪ )4‬אנו ֻמ ְת ָק ִפים במידע‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הפועל הסביל מהעמודה הימנית‪.‬‬
‫לכל פועל שהעתקת כתוב‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫את השורש שלו‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫את הבניין שלו‪.‬‬
‫הפ ִעיל מאותו שורש (הוסף ניקוד חלקי במילה שיכולה להיקרא בכמה דרכים)‪.‬‬
‫‪ .III‬פועל בצורת ּ ָ‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‬
‫ב‪ .‬העתק למחברתך את הטבלה שלפניך‪ ,‬והשלם אותה‪.‬‬
‫בכל שורה השלם את המילים החסרות על פי אותו שורש ואותו בניין של המילה הנתונה‬
‫(הוסף ניקוד חלקי במילה שיכולה להיקרא בכמה דרכים)‪.‬‬
‫הפועל‬
‫(‪ִ )1‬ה ַ ּג ְענ ּו‬
‫(‪)2‬‬
‫השורש‬
‫א‪-‬פ‪-‬ש‪-‬ר‬
‫הבניין‬
‫שם הפועל‬
‫שם הפעולה‬
‫פיעל‬
‫לְ ִה ָ ּצ ֵמד‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪ )4‬יִ צְ ָט ֵר ְך‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫לפניך ארבעה פעלים‪ְּ :‬כע ּו ִסים‪ׁ ,‬שוֹ ְמ ִעים‪ְּ ,‬תל ּולָה‪ִ ,‬ס ְ ּי ָמה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫איזה פועל יוצא דופן מבחינת הבניין? ציין את הבניין שלו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהו הבניין המשותף לשלושת הפעלים האחרים?‬
‫במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫הע ּתוֹ נָ אי ‪ִ /‬ע ּתוֹ נַ אי שפורסם בתקשורת‪.‬‬
‫קראנו את המאמר ִ‬
‫מבחן ‪8‬‬
‫‪ .1‬לפניך זוגות של מילים‪ .‬העתק את הזוג שהיחס בין המילים שבו שונה מהיחס שבזוג המילים חרדות וכעס‪.‬‬
‫(‪ )1‬להגיב ‪ -‬למחות‬
‫(‪ )2‬אוסר ‪ -‬מתיר‬
‫(‪ )3‬מניע ‪ -‬סיבה‬
‫(‪ )4‬חוקים ‪ -‬תקנות‬
‫הפעיל‪[ .‬שים לב שבמשפט (‪ )3‬יש שני פעלים]‬
‫‪ .2‬לפניכם טבלה ובה פעלים בצורת ּ ָ‬
‫הפ ִעיל‬
‫הפועל בצורת ָ‬
‫ִיטים את ההודעה על המשיבון‪.‬‬
‫(‪ַ )1‬מ ְקל ִ‬
‫(‪ְ )2‬מ ַח ְ ּיבִ ים את החברות להחזיק רשימות לקוחות‪.‬‬
‫שורש‬
‫בניין‬
‫פועל בצורת הסביל‬
‫(‪ )3‬החוק יִ ְדר ֹׁש מהחברות ל ְִמחֹק את שם המנוי‪.‬‬
‫(‪ )4‬הם ׁ ָש ְמע ּו קול של זמרת מפורסמת‪.‬‬
‫(‪ )5‬חבר הכנסת ִה ִ ּג ׁיש הצעת חוק‪.‬‬
‫(‪ )6‬הם ְמ ַפ ְר ְס ִמים את מוצריהם באמצעות הטלפון‪.‬‬
‫‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫‪ .3‬במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫הטכְ נָ ִאי ‪ֶ /‬טכְ נַ אי לתיקון התקלה בקו הטלפון‪.‬‬
‫הבנְ ַקאי ‪ּ ַ /‬בנְ ָק ִאי הזמין את ֶ‬
‫ַּ‬
‫מבחן ‪11‬‬
‫‪ .1‬א‪.‬‬
‫הסבר את הביטויים או את ראשי התיבות שלפניך‪( :‬היעזר בהקשר שבטקסט)‬
‫(‪ )1‬יבל"א (פסקה ג שורה ‪)12‬‬
‫(‪ )2‬מסד נתונים (פסקה ג שורה ‪)12‬‬
‫(‪ֲ )3‬הלַ ְך הרוח (פסקה יא שורה ‪)47‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פירוש המשפט‪" :‬עמלו לא יטביע כל חותם‪( "...‬פסקה ז שורה ‪ )27‬הוא‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא עבד קשה‪ ,‬ולכן לא הצליח‪.‬‬
‫עבד קשה ולא השקיע‪.‬‬
‫עבד קשה‪ ,‬אך לא הותיר את השפעתו‪.‬‬
‫יהיה שכר לעמלו‪.‬‬
‫פירוש המילה המסומנת בביטוי‪" :‬ישקעו לתהום הנשייה" (פסקה ח שורה ‪ )34‬הוא‪:‬‬
‫(‪ )1‬זיכרון‬
‫(‪ )2‬שכחה‬
‫(‪ )3‬עמוקה‬
‫(‪ )4‬גדולה‬
‫‪ .2‬לפניך משפטים ובהם מילים מודגשות‪ .‬כתוב ביטוי בעל משמעות דומה לכל אחת מן המילים המודגשות‪.‬‬
‫(‪" )1‬האני השלם‪ ,‬בעל הזהות‪ ,‬נגזר ממכלול חוויות הקיום‪( "...‬פסקה א שורה ‪.)3‬‬
‫(‪" )2‬אם הספורט הישראלי חפץ בזהות‪( "...‬פסקה יב שורה ‪.)56‬‬
‫‪ .3‬לפניך חלק מהישגיה של יעל ארד בספורט‪.‬‬
‫שנה‬
‫‪1991‬‬
‫‪1993‬‬
‫מיקום‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫אירוע‬
‫אליפות עולם‬
‫אליפות אירופה‬
‫א‪ .‬כתוב את המידע שבשורה הראשונה כמשפט פשוט‪.‬‬
‫ב‪ .‬כתוב את המידע שבטבלה כמשפט איחוי (מחובר)‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‬
‫‪ .4‬לפניך משפט מן המאמר‪ :‬הספורט הישראלי חסר זהות במידה רבה משום שהוא חי את ההווה בלבד‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו סוג המשפט?‬
‫ב‪ .I .‬מהי מילת הקישור במשפט‪ ,‬ואיזה קשר לוגי היא מביעה?‬
‫‪ .II‬המר את מילת הקישור במילה אחרת המביעה קשר לוגי זהה‪.‬‬
‫‪ .5‬לפניך משפט מן המאמר ואחריו מוצעות שלוש דרכים לניתוחו התחבירי‪ ,‬אך רק אחת מהם נכונה‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הדרך הנכונה לניתוח המשפט מבין האפשרויות (‪.)3(-)1‬‬
‫החיים הספורטיביים בישראל מתנהלים על ציר ההווה בלבד‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫(‪)1‬‬
‫החיים‬
‫משלים פועל‬
‫נושא‪+‬נשוא‬
‫בישראל‬
‫מתנהלים‬
‫הספורטיביים‬
‫נושא‬
‫משלים שם‬
‫(‪ )2‬החיים הספורטיביים‬
‫משלים פועל‬
‫נשוא‬
‫בישראל‬
‫מתנהלים‬
‫נושא‬
‫משלים שם‬
‫משלים שם‬
‫(‪ )3‬החיים הספורטיביים‬
‫בישראל‬
‫‪ .6‬א‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫על ציר‬
‫משלים שם‬
‫משלים שם‬
‫על ציר‬
‫נשוא‬
‫מתנהלים‬
‫ההווה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ההווה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫על ציר‬
‫ההווה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫לפניך צירופי סמיכות המיודעים בשלוש דרכים שונות‪ .‬ציין מהי דרך היידוע של כל אחד מן הצירופים‪.‬‬
‫(‪ )1‬שנת היווסדן‬
‫(‪ )2‬איסוף המידע‬
‫(‪ )3‬מדינת ישראל‬
‫‪.7‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )4‬יום הולדתו‬
‫לפניך צירוף של שם ותוארו‪ :‬סקירה היסטורית‪ .‬המר אותו לצירוף סמיכות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לפניך צירוף סמיכות‪ :‬אמצעי תקשורת‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫האם אפשר "לפרק" את הצירוף "אמצעי תקשורת"? נמק את תשובתך‪.‬‬
‫לפניך צורות בינוני מן המאמר‪ :‬בודק‪ ,‬גורם‪ ,‬שומר‪ ,‬זוכר‪ ,‬חורג‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.I‬‬
‫המר אותו לצירוף שם ותוארו‪.‬‬
‫שבצו כל אחת מן המילים בשני משפטים‪ .‬בכל משפט תשמש המילה כחלק דיבר אחר‪.‬‬
‫איזו מילה לא הצלחתם לשבץ בשני שימושים שונים (שני חלקי דיבר שונים)?‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫‪ .8‬לפניך טבלה‪ .‬בכל שורה השלם את המילים החסרות על פי אותו שורש של המילה הנתונה‪.‬‬
‫(הוסף ניקוד חלקי במילה שיכולה להיקרא בכמה דרכים)‬
‫שם פועל‬
‫לְ ַהגְ דִּ יר‬
‫פועל‬
‫שם פעולה‬
‫בניין‬
‫ְמ ַס ּ ֶפ ֶקת‬
‫ּ ִפ ְרסוּם‬
‫ְס ִק ָירה‬
‫לְ ַה ִּכיר‬
‫‪ .9‬א‪ .‬ברשימת המילים שלפניך אחת המילים יוצאת דופן בדרך תצורתה‪.‬‬
‫מהי המילה? ומהי דרך התצורה שלה?‬
‫זֶ ה ּות‬
‫ִה ׁ ְש ַּת ְ ּקפ ּות‪,‬‬
‫ִּת ְק ׁש ֶֹרת‪,‬‬
‫ַה ְש ָק ָעה‪,‬‬
‫זִ ָּכרוֹ ן‪,‬‬
‫ב‪.I .‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.10‬‬
‫מהי דרך התצורה המשותפת לשאר המילים?‬
‫שתי מילים (מהמילים שציינת בסעיף ב ‪ )I‬שייכות לקבוצת משמעות מסוימת‪.‬‬
‫מהן שתי המילים‪ ,‬ולאיזו קבוצת משמעות הן שייכות?‬
‫בכל אחד מן המשפטים שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫למ ְס ּ ָפ ָרה ‪ַ /‬מ ְס ּ ֵפ ָרה לגזוז את שערי‪.‬‬
‫לפני הנסיעה לאירוע הספורט הלכתי ִ‬
‫הס ּפוֹ ְר ָט ִאי ‪ְ /‬ס ּפוֹ ְר ַטאי שרוצה לעזור לתעד את הספורט הישראלי ‪.‬‬
‫נפגשנו עם ְ‬
‫מבחן ‪13‬‬
‫‪ .1‬בפסקה ד שורה ‪ 22‬כתוב‪" :‬זאת איננה בדיחה"‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫כתוב למה מתייחס המאזכר "זאת"‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על פי התשובה לסעיף א‪ ,‬מדוע עניין זה אינו יכול להיחשב לבדיחה‪ ,‬אלא לאמירה רצינית?‬
‫הבא הוכחה לדבריך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫בשורה ‪ 19‬נאמר‪ :‬ביום זה‪ ...‬לאיזה יום הכוונה?‬
‫‪ .II‬בסוף שורה ‪ 50‬ובשורה ‪ 51‬כתוב‪ :‬ואלו יצליחו להשפיע על אלו‪.‬‬
‫למי מתייחסת כל אחת מהמילים "אלו"?‬
‫ד‪.‬‬
‫בסוף פסקה ה נכתב‪ " :‬כל אלו יוצרים סתירה בלתי פתירה"‪.‬‬
‫למה מתייחס המאזכר "כל אלו"?‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‪11‬‬
‫‪ .2‬א‪.‬‬
‫בפסקה ד כתוב‪ " :‬הקדמה החומרית מיישנת ומייתרת מוצרים"‪.‬‬
‫איזה משפט מבין המשפטים (‪ )4(-)1‬נובע מן המשפט הנתון‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מאחר שאני קונה חומרים שונים‪ ,‬אני נאלץ לוותר על אחרים‪.‬‬
‫ההתקדמות המהירה גורמת לאדם לקנות מוצרים חדישים‪ ,‬ולכן הוא זורק את הישנים‪.‬‬
‫הקדמה גורמת לנו לאגור הרבה מאוד מוצרים מיותרים‪.‬‬
‫הקדמה גורמת לנו לחדש מוצרים שהתיישנו‪.‬‬
‫תן דוגמה מחיי היומיום שלך שתבהיר את המשפט המצוטט מפסקה ד‪.‬‬
‫בעולם הקפיטליסטי יותר ויותר אנשים צוברים הון‪.‬‬
‫בחר מבין האפשרויות (‪ )5(-)1‬את המילים המתאימות לפירוש המילה "הון"?‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫ממון‬
‫המון‬
‫רכוש‬
‫אושר‬
‫ידע‬
‫‪ .4‬פסקה ו פותחת במשפט‪" :‬תרבות הצרכנות משביעה את הצרכן‪ ,‬והיא מרעיבה את האזרח"‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫איזו מילת קישור קיימת במשפט‪ ,‬ומה תפקידה הלוגי?‬
‫ב‪.‬‬
‫באיזו מילת קישור היה ראוי להשתמש במשפט זה בהסתמך על הנאמר בפסקה הקודמת?‬
‫ג‪.‬‬
‫מהו הקשר הלוגי שמביעה מילת הקישור שבחרת? הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫‪ .5‬לפניך שני משפטים (‪ .)2(-)1‬תחם את המילים וציין את תפקידה התחבירי של כל מילה‪.‬‬
‫את התפקידים התחביריים בחר רק מהרשימה שלפניך‪ :‬נושא‪ ,‬נשוא‪ ,‬משלים פועל‪ ,‬משלים שם (לוואי)‪.‬‬
‫לעתים קרובות ברדיפה אחר מותגים‪.‬‬
‫(‪ )1‬הצרכנות מתבטאת ִ‬
‫(‪ )2‬הרעיון של יום זה מדגיש מאוד את אחריותו של הפרט‪.‬‬
‫‪ .6‬לפניך טבלה‪.‬‬
‫הפועל‬
‫השורש‬
‫הבניין‬
‫(‪ִ )1‬ה ִ ּג ַיע‬
‫(‪ )2‬יוֹ צְ ִרים‬
‫(‪ְ )3‬מ ַענְ יֶ נֶ ת‬
‫(‪ִ )4‬מ ְת ַקדְּ ִמים‬
‫(‪ )5‬יִ ְת ַמ ְר ֵמר‬
‫העתק למחברתך את המילים מהעמודה הימנית (הפועל)‪ ,‬וציין את השורש ואת הבניין של כל אחת מן המילים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫‪ .7‬לפניך חמש מילים מן המאמר‪ֶ :‬חבְ ָר ִתי‪ ,‬יֻ ְק ָר ִת ִ ּיים‪ִ ׁ ,‬שוְ יוֹ נִ י‪ִ ,‬מ ְס ָח ִרית‪ֶ ,‬הכְ ֵר ִח ִ ּיים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מיין את המילים לשתי קבוצות‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫מילים בעלות צורן גזירה בלבד‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫מילים בעלות צורן גזירה וצורן נטייה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מה המשותף מבחינת המשמעות לשמות בקבוצה ‪ ?I‬מה מעניק להם משמעות זו?‬
‫ג‪.‬‬
‫מיין את המילים בקבוצה ‪ .II‬לשתי קבוצות לפי משמעות צורן הנטייה‪.‬‬
‫במאמר מדובר על ִע ּמ ּות בין ַצ ְרכָ נ ּות ובין ֶאזְ ָרח ּות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מבין שלושת השמות המובלטים מהו השם יוצא הדופן בדרך תצורתו?‬
‫מהי דרך תצורתו של השם שציינתם בסעיף א?‬
‫מהי דרך התצורה של שני השמות האחרים?‬
‫מבחן ‪15‬‬
‫‪.1‬‬
‫כתוב את תפקידה התחבירי של המילה המסומנת בכל אחד מן המשפטים שלפניך‪:‬‬
‫נושא‪ ,‬נשוא‪ ,‬משלים שם (לוואי)‪ ,‬משלים פועל‪.‬‬
‫(‪ )1‬תחושת חוסר הסיפוק נובעת מהתייחסות לא נכונה להישגיו של האדם‪.‬‬
‫לעתים התייחסות מוטעית יוצרת תחושה מועקה‪.‬‬
‫(‪ִ )2‬‬
‫(‪ )3‬חוסר התייחסות לסובב אותנו עלול לפגוע בנו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפניך שלוש אפשרויות לניתוח משפט‪ .‬רק אחת מהן נכונה‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הדרך הנכונה לניתוח המשפט‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫התבוננות‬
‫משלים שם‬
‫זו‬
‫נושא‬
‫משלים שם‬
‫זו‬
‫(‪ )2‬התבוננות‬
‫נושא‬
‫משלים שם‬
‫זו‬
‫(‪ )3‬התבוננות‬
‫‪.3‬‬
‫נשוא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים פועל‬
‫משלים פועל‬
‫תגביר‬
‫את ההנאה‬
‫שלנו‬
‫מן הפרי‪.‬‬
‫נשוא‬
‫תגביר‬
‫את ההנאה‬
‫נשוא‬
‫תגביר‬
‫את ההנאה‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫שלנו‬
‫משלים פועל‬
‫מן הפרי‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫שלנו‬
‫משלים שם‬
‫מן הפרי‪.‬‬
‫במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫המחקר הזה נערך על ידי ָא ָק ֵד ַמאי ‪ָ /‬א ָק ֵד ָמ ִאי בכיר מן האוניברסיטה‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‪13‬‬
‫מבחן ‪16‬‬
‫‪ .1‬לפניך שתי מילים מן המאמר‪ .‬ענה על כל סעיף בהתאם להוראות‪.‬‬
‫א‪ ..." .‬היכולת לבטא כעסים בצורה אפקטיבית ומוצלחת‪( ".‬פסקה א שורה ‪)8‬‬
‫איזה פירוש מבין הפירושים (‪ )4(-)1‬אינו מתאים למילה "אפקטיביות" בהקשר למאמר‪.‬‬
‫(‪ )1‬יעילה‬
‫(‪ )2‬ריגושית‬
‫(‪ )3‬ממשית‬
‫(‪ )4‬תכליתית‬
‫ב‪ .‬בפסקה ו שורה ‪ 42‬מופיעה המילה "באסרטיביות"‪.‬‬
‫איזה פירוש מבין הפירושים (‪ )4(-)1‬מתאים למילה " באסרטיביות" בהקשר למאמר‪.‬‬
‫(‪ )1‬בתוקפנות‬
‫(‪ )2‬בתקיפות‬
‫(‪ )3‬בסלחנות‬
‫(‪ )4‬בוותרנות‬
‫‪ .2‬לפניך חמש צורות בינוני מודגשות‪.‬‬
‫ציין מהו חלק הדיבר של כל אחת מצורות הבינוני המודגשות מבין האפשרויות האלה‪:‬‬
‫שם תואר‪ ,‬פועל בהווה‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כולנו נִ ְת ָקלִים מדי יום במצבים (שורה ‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הם ְמ ַד ְּכ ִאים את רגשותיהם (שורה ‪)35‬‬
‫(‪)3‬‬
‫הוא ְמ ַא ְפ ׁ ֵשר זמן להירגע (שורה ‪)44‬‬
‫(‪)4‬‬
‫אמירת דברים ּפוֹ גְ ִעים (שורה ‪)49‬‬
‫(‪)5‬‬
‫מקום ָרג ּו ַע (שורה ‪) 52‬‬
‫‪ .3‬לפניך טבלה‪.‬‬
‫המילה‬
‫(‪ַ )1‬מ ּ ָט ָרה‬
‫השורש‬
‫מילים נוספות‬
‫נוֹ ֵטר‪ִ ,‬ה ְמ ִטיר‪ַ ,‬מ ְמ ֵט ָרה‬
‫(‪ַ )2‬מ ְר ִ ּג ׁיש‬
‫ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש‪ֶ ,‬רגֶ ׁש‪ַ ,‬מ ִ ּג ׁיש‬
‫(‪ )3‬לְ ִה ּ ָמנַ ע‬
‫ְמנִ ָיעה‪ְ ,‬מנַ ְענֵ ַע‪ִּ ,‬ת ְמנַ ע‬
‫(‪ְ )4‬מ ַאפְ ׁ ְשרוֹ ת‬
‫ִהפְ ׁ ִשיר‪ֵ ּ ,‬פ ׁ ֶשר‪ִ ,‬ה ְת ַאפְ ׁ ֵשר‬
‫העתק למחברתך את המילים מהעמודה הראשונה מימין‪.‬‬
‫א‪ .‬ליד כל מילה שהעתקת כתוב את השורש שלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהעמודה "מילים נוספות" העתק רק את המילים שהן מאותו השורש של המילה מהעמודה הראשונה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫במשפט שלפניך בחר בצורה הנכונה של שם העצם המודגש‪.‬‬
‫המ ְד ֵרכָ ה ‪ִ /‬מ ְד ָרכָ ה וגרם בכך לבהלה גדולה‪.‬‬
‫הוא השאיר את תיקו על ַ‬
‫‪14‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫מבחן ‪17‬‬
‫‪ .1‬בפסקה ב הכותב מציג את פרנסי העיר כאנשים הרואים את ירושלים ככל הערים‪ ,‬ולכן הם החליטו לבנות בה‬
‫בניינים רבי קומות‪ ,‬ואילו בפסקה ח הוא נעזר בהם לחיזוק עמדתו‪.‬‬
‫מהו הפרדוקס העולה מן הנאמר?‬
‫‪ .2‬בחר את הפירוש הנכון למילים המודגשות שלפניך‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נהייה אחרי התרבות האמריקנית (פסקה ז)‬
‫(‪ )2‬התענגות‬
‫(‪ )1‬השמעת קולות‬
‫(‪ )3‬השתנות‬
‫(‪ )4‬הימשכות‬
‫ב‪" .‬מי יכול לקבל החלטות מסוג זה‪ ,‬אם לא פרנסים חסרי רגישות‪( "...‬פסקה ד)‬
‫(‪ )1‬המפרנסים את משפחותיהם‬
‫(‪ )2‬מנהיגי הציבור‬
‫‪ .3‬א‪.‬‬
‫(‪ )3‬בעלי מקצוע חשובים‬
‫(‪ )4‬אנשים האטומים לסביבתם‬
‫לפניך רשימת צירופים שמניים‪.‬‬
‫(‪ )1‬בירתנו הנצחית (פסקה ד)‬
‫(‪ )5‬עובדות קיימות (פסקה ו)‬
‫(‪ )2‬עברן המשומר (פסקה ז)‬
‫(‪ )6‬מקבלי ההחלטות (פסקה ז)‬
‫(‪ )3‬ערים אחרות (פסקה ד)‬
‫(‪ )7‬אבן שואבת (פסקה ז)‬
‫‪.I‬‬
‫(‪ )8‬עיריית ירושלים‬
‫(‪ )4‬השחתת אופייה (פסקה ו)‬
‫העתק מתוך הרשימה את כל הצירופים המיודעים‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫בחר בשלושה צירופים המיודעים בדרכים שונות‪ ,‬וציין את דרך היידוע שלהם‪.‬‬
‫ב‪.I .‬‬
‫‪.II‬‬
‫לפניך שלושה צירופי סמיכות‪ :‬לב לִ ָ ּב ּה של ירושלים‪ ,‬בסופו של דבר‪ ,‬הקמתו של מגדל‪.‬‬
‫מה המיוחד בצירופי סמיכות אלה?‬
‫מצא במאמר בפסקות ו‪ ,‬ז‪ ,‬וְ ‪-‬י עוד שתי דוגמאות לצירופי סמיכות מן הסוג המופיע בסעיף ‪.I‬‬
‫‪ .4‬בפסקה ב של הטקסט מופיעים הצירופים‪:‬‬
‫"ע ּו ּות מוחלט"‪.‬‬
‫"ש ּמ ּור אתרים"‪" ,‬דִּ ּי ּון אקדמי"‪ִ ,‬‬
‫"איכ ּות חיים"‪ִ ׁ ,‬‬
‫ֵ‬
‫א‪.‬‬
‫איזו מילה מבין המילים המודגשות יוצאת דופן מבחינת דרך התצורה שלה? הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אילו מילים מבין המילים שלפניך‪ַּ :‬כ ּמ ּות‪ִ ,‬א ּת ּות‪ַ ,‬רכּ ּות‪ַ ,‬קלּ ּות נוצרו באותה דרך התצורה כמו המילה‬
‫שבחרת בסעיף א? הסבר את תשובתך‪.‬‬
‫‪ .5‬לפניך פעלים מן המאמר‪ַ :‬מכְ ׁ ִש ִירים‪ִ ,‬הזְ דַּ ְּמנ ּו‪ְ ,‬מ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים‪ ,‬נִ כְ ָּתב‪ ,‬טוֹ ְר ִחים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫איזה פועל יוצא דופן מבחינת הזמן? מהו זמנו? מהו בניינו?‬
‫ב‪.‬‬
‫מהו זמנם של שאר הפעלים?‬
‫ג‪.‬‬
‫איזו מילה יכולה לשמש הן כפועל והן כשם עצם? הדגם את תשובתך בעזרת שני משפטים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מהי צורת העתיד של הפועל נִ כְ ָּתב באותו בניין ובאותו גוף? בחר את התשובה הנכונה‪.‬‬
‫(‪ )1‬נִ כְ ּתֹב‬
‫שאלות נוספות‬
‫(‪ )2‬יִ ָּכ ֵתב‬
‫(‪ )3‬נִ כְ ַּתב‬
‫(‪ִּ )4‬תכְ ְּת ִבי‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‪15‬‬
‫‪ .6‬לפניך רשימה של פעלים מן המאמר‪ְ :‬מ ֻד ָ ּבר‪ֻ ,‬מגְ זָ ם‪ֻ ,‬א ּׁ ְשר ּו‪ְ ,‬מ ׁ ֻש ָּמר‪ֻ ,‬ח ְ ּב ָרה (העיר שחוברה לה יחדיו)‬
‫א‪.‬‬
‫איזה פועל יוצא דופן מבחינת הבניין? מהו בניינו? מהו בניינם של שאר הפעלים?‬
‫ב‪.‬‬
‫מיין את הפעלים לשתי קבוצות על פי זמנם‪ .‬תן כותרת לכל קבוצה‪.‬‬
‫מבחן ‪18‬‬
‫‪.1‬‬
‫"פגיעה של מדוזה מתבטאת לרוב בתחושת צריבה‪ ,‬בפריחה ובגירוי בעור‪( ".‬פסקה ז)‬
‫א‪.‬‬
‫לפניך פירושים למילה "פריחה" ממילון אבן שושן‪.‬‬
‫א‪ .‬פריחה‬
‫ב‪ .‬פריחה‬
‫‪ .1‬צמיחה‪ ,‬פרחים‪.‬‬
‫‪( .2‬בהשאלה) שגשוג‪ ,‬עלייה‪ ,‬התקדמות‪.‬‬
‫‪ .3‬נגע או כתמים חולניים הפורחים בעור הגוף‪.‬‬
‫‪ .1‬טיסה‪ ,‬תעופה‪.‬‬
‫‪ .2‬נשיבה‪ ,‬הינשאות ברוח‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫איזה פירוש מבין הפירושים למילה "פריחה" מתאים להקשר הנתון?‬
‫‪.II‬‬
‫הפירוש שבחרת נעשה באמצעות נרדפות‪ ,‬ניגודיות‪ ,‬הגדרה קלאסית או שילוב של שתי דרכים?‬
‫בחר בתשובה הנכונה‪ ,‬העתק אותה למחברתך ופרט אותה במידת הצורך‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפניך משפטים ובהם מודגשת המילה "פריחה"‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫עונת הפריחה של הצמח הגיעה לשיאה‪.‬‬
‫פסטיבל "פריחת העפיפונים" הרשים אותנו מאוד‪.‬‬
‫על גופי הופיעה פריחה חשודה‪.‬‬
‫קיבלתי פריחה לשמע הדברים‪.‬‬
‫המפעל התבסס והגיע לידי פריחה‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫ציין את המשפט שמשמעות המילה "פריחה" בו‪ ,‬זהה למשמעותה במאמר‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫בחר בשני משפטים מבין המשפטים (‪ )5(-)1‬ושייך אותם להגדרות המופיעות בסעיף א‪.‬‬
‫‪ .III‬ציין באיזה משפט מבין המשפטים (‪ )5( - )1‬משמעות המילה "פריחה" אינה מופיעה בפירושים‬
‫שבסעיף א‪ .‬הסבר מדוע‪ ,‬לדעתך‪ ,‬פירוש זה אינו מופיע במילון אבן שושן‪ ,‬והיכן‪ ,‬לדעתך‪ ,‬אפשר למצוא‬
‫משמעות זו?‬
‫‪.2‬‬
‫א‪ .‬מיין את הצירופים שלפניך לצירופי סמיכות ולצירופי שם ותוארו‪.‬‬
‫(‪ )1‬שלבי התפתחות‬
‫(‪ )5‬הדק חיצוני‬
‫(‪ )2‬תאים צורבים‬
‫(‪ )6‬מדוזות צעירות‬
‫(‪ )3‬מים מתוקים‬
‫(‪ )7‬חופי ישראל‬
‫(‪ )4‬הוצאת פסולת‬
‫‪16‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫ב‪ .‬מבין הצירופים (‪ )7(-)1‬יש צירוף מיודע אחד‪ .‬מהו הצירוף‪ ,‬ובאיזו דרך הוא מיודע?‬
‫מצא צירוף נוסף בפסקה ד המיודע באותה דרך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪ .‬יַ דֵּ ַע את שני הצירופים הראשונים (‪ )1‬ו‪.)2(-‬‬
‫‪ .3‬לפניך ארבעה משפטים (‪ ,)4(-)1‬ובכל אחד מהם מודגשת המילה "מדוזה ‪ /‬מדוזות"‪.‬‬
‫ציין בכל אחד מן המשפטים את תפקידה התחבירי‪ :‬נושא‪ ,‬נשוא‪ ,‬משלים פועל‪ ,‬לוואי (משלים שם)‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫‪.4‬‬
‫בתקופת הקיץ מדווח על מקרים רבים של פגיעת מדוזות‪.‬‬
‫ברוב מיני המדוזות הזרועות מכוסות באלפי תאים צורבים‪.‬‬
‫בעזרת שלפוחית הנמצאת בשולי הפעמון מצליחות המדוזות לשמור על שיווי משקל ועל איזון‪.‬‬
‫בים סוף אפשר לראות את המדוזה הנייחת קסיופיאה‪.‬‬
‫לפניך משפט על פי המאמר‪ ,‬ואחריו מוצעות שלוש דרכים לניתוח התחבירי של המשפט‪ ,‬אך רק אחת מהן נכונה‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הדרך הנכונה לניתוח המשפט מבין האפשרויות (‪.)3(-)1‬‬
‫פגיות אלו הידועות כפגיות צפות‪ ,‬נודדות בזרמי המים עד למציאת מצע קשיח‪.‬‬
‫פס' משלימת פועל‬
‫עיקרי‬
‫המשך הפסוקית‬
‫פגיות אלו‬
‫הידועות כפגיות צפות‪,‬‬
‫נודדות בזרמי המים עד למציאת מצע קשיח‪.‬‬
‫עיקרי‬
‫פס' משלימת פועל‬
‫המשך העיקרי‬
‫פגיות אלו‬
‫הידועות כפגיות צפות‪,‬‬
‫נודדות בזרמי המים עד למציאת מצע קשיח‪.‬‬
‫עיקרי‬
‫פס' משלימת שם (לוואי)‬
‫המשך העיקרי‬
‫פגיות אלו‬
‫הידועות כפגיות צפות‪,‬‬
‫נודדות בזרמי המים עד למציאת מצע קשיח‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪ .5‬לפניך משפט‪ :‬המדוזה עוברת ארבעה שלבי התפתחות שונים‪ ,‬ובכל שלב צורתה משתנה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ציין את סוגו התחבירי של המשפט ותחם בהתאם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ציין את הנושאים ואת הנשואים‪.‬‬
‫‪ .6‬קרא את פסקה ט וענה על השאלות שלפניך‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫העתק מן הפסקה שני שמות פעולה מבניינים שונים‪ ,‬וציין את שם הבניין של כל אחד מהם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העתק את הצורה הנכונה ‪ -‬צורת העתיד של הפועל נִ ְד ְ ּבק ּו היא‬
‫(‪ )1‬יִ דָּ ְבק ּו‬
‫(‪ )2‬יֻ ְד ְ ּבק ּו‬
‫(‪ )3‬יְ ַד ְ ּבק ּו‬
‫‪ .7‬לפניך משפט מן המאמר‪:‬‬
‫"בזמן ַמ ָ ּגע עם ההדק ִמ ׁ ְש ַּת ְח ֵרר עוקץ הנִ נְ ָעץ בגוף הקרבן ּו ַמזְ ִריק ארס‪ .‬אם הקרבן ַמ ְת ִאים למאכל‪ִּ ,‬ת ְמ ׁש ְֹך‬
‫המדוזה את טרפה אל פיה"‪( .‬תחילת פסקה ז)‬
‫א‪.‬‬
‫העתק מהמשפט שני פעלים בעלי בניין משותף‪ ,‬וציין מהו הבניין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העתק שתי מילים המשתייכות לגזרות שונות (לא לגזרת השלמים)‪ .‬ציין את השורש שלהן ואת הגזרה‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‪17‬‬
‫‪.8‬‬
‫ג‪.‬‬
‫צורת הפועל ִּת ְמ ׁש ְֹך בעבר היא‪:‬‬
‫‬
‫(‪ָ )2‬מ ׁ ְשכָ ה‬
‫‬
‫(‪ )1‬נִ ְמ ׁ ְשכָ ה‬
‫א‪.‬‬
‫העתק את המשפט הנכון ‪ -‬המילה ַמ ָ ּגע‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫(‪ִ )3‬ה ְמ ׁ ִשיכָ ה‬
‫(‪ִ )4‬ה ְת ַמ ּׁ ְשכָ ה‬
‫זהה במשקלה למילה ַמל ְָּכה‪.‬‬
‫שונה במשקלה מן המילה ַמ ָ ּבט‪.‬‬
‫זהה במשקלה למילה ַמ ָּכר‪.‬‬
‫זהה במשקלה למילים ַצ ָ ּבע ו‪-‬נַ ָ ּגר‪.‬‬
‫ו‪-‬מ ָ ּבט העתק את המשפט הנכון‪.‬‬
‫לפניך המילים‪ַ :‬מ ָ ּגע ַ‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫המילים שונות בגזרתן‪ ,‬אך זהות במשקלן‪.‬‬
‫המילים זהות בגזרתן ובמשקלן‪.‬‬
‫המשקל של המילים הוא ַק ּ ָטל‪.‬‬
‫המילים זהות בגזרתן‪ ,‬אך שונות במשקלן‪.‬‬
‫מבחן ‪19‬‬
‫‪.1‬‬
‫לפניך שני משפטים‪ ,‬ובהם מודגשת המילה "גם"‪.‬‬
‫(‪ )1‬גם ההתחממות הגלובלית מסכנת את קיומם של בעלי החיים‪.‬‬
‫(‪ )2‬ההתחממות הגלובלית מסכנת גם את קיומם של בעלי החיים‪.‬‬
‫הסבר את ההבדל בין שני המשפטים הנובע משינוי מקומה של המילה גם‪.‬‬
‫תוכל להוסיף מילים נוספות כדי להבהיר את ההבדל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפניך משפט המבוסס על המאמר ואחריו שלוש אפשרויות (‪ )3(-)1‬לניתוחו‪ ,‬אך רק אחת מהן נכונה‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הניתוח הנכון‪.‬‬
‫מחקרים מדעיים מלמדים באחרונה שהתחממות כדור הארץ עלולה להתפתח בקפיצות פתאומיות‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫עיקרי‬
‫(‪ )1‬מחקרים מדעיים מלמדים באחרונה‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫שהתחממות כדור הארץ עלולה להתפתח בקפיצות פתאומיות‪.‬‬
‫עיקרי‬
‫(‪ )2‬מחקרים מדעיים מלמדים באחרונה‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫שהתחממות כדור הארץ עלולה להתפתח בקפיצות פתאומיות‪.‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫(‪ )3‬מחקרים מדעיים מלמדים באחרונה‬
‫עיקרי‬
‫שהתחממות כדור הארץ עלולה להתפתח בקפיצות פתאומיות‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפניך שני שמות מודגשים‪:‬‬
‫• ַה ָּצלָה של כדור הארץ‬
‫• ִה ּ ָ ׂש ְרד ּות בשטח‬
‫העתק למחברתך את המשפט הנכון מבין ארבעת המשפטים שלפניך‪:‬‬
‫ו‪-‬ה ּ ָ ׂש ְרד ּות הם שמות פעולה מאותו בניין ומאותה גזרה‪.‬‬
‫(‪ )1‬שני השמות ַה ָּצלָה ִ‬
‫ו‪-‬ה ּ ָ ׂש ְרד ּות הם שמות פעולה מבניינים שונים ומגזרות שונות‪.‬‬
‫(‪ )2‬שני השמות ַה ָּצלָה ִ‬
‫ו‪-‬ה ּ ָ ׂש ְרד ּות הם שמות פעולה מבניינים שונים ומאותה גזרה‪.‬‬
‫(‪ )3‬שני השמות ַה ָּצלָה ִ‬
‫ו‪-‬ה ּ ָ ׂש ְרד ּות הם שמות פעולה מאותו בניין‪ ,‬אך מגזרות שונות‪.‬‬
‫(‪ )4‬שני השמות ַה ָּצלָה ִ‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‪)1‬‬
‫אפריקה פגיעה‪ְ ,‬צפ ּו ָפה וענייה יותר משהייתה אי פעם‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הציבור טרם התחיל ל ְַחשֹב על המחיר הכבד שאורח החיים המודרני גובה מכדור הארץ‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫אל ִּת ַ ּגע בו לרעה‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫(‪ )4‬עניין זה ְמיַ ֵּצר מחשבות מרגיעות‪.‬‬
‫איזה פועל יוצא דופן מבחינת הבניין? מהו הבניין שלו?‬
‫‪.II‬‬
‫מהו הבניין של שאר הפעלים?‬
‫לפניך שלוש מילים מן המאמר‪ַּ :‬ת ְס ִריט‪ִ ּ ,‬פ ְתאוֹ ִמ ּי ּות‪ֱ ,‬אנוֹ ׁש ּות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לפניך ארבעה פעלים המשובצים בתוך משפטים‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫ציין את דרך התצורה של כל אחת מהן‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫אם במילה יש צורני גזירה וצורני נטייה‪ ,‬ציין אותם‪.‬‬
‫חבר שני משפטים למילה "תסריט"‪ ,‬שבהם תשמש המילה בשני חלקי דיבר שונים‪.‬‬
‫ציין את חלק הדיבר בכל אחד מן המשפטים‪.‬‬
‫לפניך ארבע מילים מן המאמר‪ :‬עולמי‪ ,‬הדרגתי‪ ,‬צפוני‪ ,‬פתאומי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מה משותף לכל המילים מבחינת דרך התצורה?‬
‫‪.II‬‬
‫באיזו מילה מן המילים הצורן הסופי יכול להיות גם צורן נטייה וגם צורן גזירה‪ ,‬ולכן המילה דו‬
‫משמעית?‬
‫הדגם את תשובתך בסעיף ‪ .I‬באמצעות שני משפטים‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.III‬‬
‫מה המשותף מבחינת המשמעות לשאר המילים?‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‪19‬‬
‫‪.6‬‬
‫לפניך רשימת מילים‪ֶ :‬מ ְר ָּכז‪ַ ,‬מ ּ ָפל‪ֶ ,‬מ ְר ָחב‪ַ ,‬מ ּ ָטע‪ֶ ,‬מ ְחלָף‪ֶ ,‬מ ְר ָּכזִ ָ ּיה‪ִ ,‬מנְ ָה ָרה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫איזו מילה יוצאת דופן מבחינת דרך התצורה? מהי דרך תצורתה?‬
‫‪.I‬‬
‫מהי דרך תצורתן של שאר המלים?‬
‫‪.II‬‬
‫מיין את המילים מסעיף ב ‪ I‬לשתי קבוצות על פי הגזרה‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫מה המשותף לכל השמות מבחינת המשמעות?‬
‫‪.II‬‬
‫כיצד משמעות זו באה לידי ביטוי בכל אחת מן המילים?‬
‫‪.I‬‬
‫לאיזו מילה יכולה להיות משמעות נוספת על זו שציינת בסעיף ג ‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫תן דוגמה נוספת של מילה שיש לה אותן שתי המשמעויות‪.‬‬
‫מבחן ‪20‬‬
‫‪.1‬‬
‫לפניך שלושה משפטים מן המאמר‪ ,‬ובהם מודגשים צירופים אחדים‪:‬‬
‫(‪ )1‬ד"ר בן דוד מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב חקר אותן‪.‬‬
‫(‪ )2‬פערי השכר מסבירים רק חלק קטן מתופעת בריחת המוחות מישראל לארה"ב‪.‬‬
‫(‪ )3‬למערכת ההשכלה הגבוהה לא ניתנת ההזדמנות להתאים את עצמה למציאות החדשה‪.‬‬
‫‪ .I‬צירופי סמיכות‬
‫א‪.‬‬
‫מצא במשפטים דוגמאות לצירופים האלה‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העתק מתוך הרשימה את הצירופים המיודעים‪ ,‬וציין את דרך היידוע של כל אחד מהם‪.‬‬
‫‪ .II‬צירופי שם ותוארו‬
‫‪ .III‬שרשרת של סמיכויות‬
‫‪ .IV‬צירוף סמיכות ושם תואר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפניך שני משפטים מן המאמר‪ ,‬ובכל אחד מהם מילים מודגשות‪.‬‬
‫(‪ )1‬האוניברסיטאות הישראליות נדחקות בהדרגה לאחור בדימוי שלהן בדעת הקהל‪.‬‬
‫(‪ )2‬התפנית לרעה שהתחוללה בישראל בתחום זה‪ ,‬עולה מעבר לכל מתאם סטטיסטי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ציין את סוגו התחבירי של כל אחד מן המשפטים‪.‬‬
‫אם המשפט מורכב ‪ -‬תחם את הפסוקית; אם המשפט הוא משפט איחוי (מחובר) ‪ -‬תחם את האיברים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל משפט ציין את תפקידן התחבירי של המילים המודגשות‪.‬‬
‫את התפקידים בחר רק מהרשימה שלפניך‪ :‬נושא‪ ,‬נשוא‪ ,‬משלים פועל‪ ,‬לוואי (משלים שם)‪.‬‬
‫לפניך שלושה משפטים (‪.)3( - )1‬‬
‫(‪ )1‬שלטון הפקידים על החוקרים גורם לנסיגה חמורה במצוינות האוניברסיטאית שלנו‪.‬‬
‫(‪ )2‬משום שהפקידים שולטים על החוקרים חלה נסיגה חמורה במצוינות האוניברסיטאית שלנו‪.‬‬
‫(‪ )3‬נסיגה חמורה חלה במצוינות האוניברסיטאית שלנו‪ ,‬כי הפקידים שולטים על החוקרים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהו הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים?‬
‫ב‪.‬‬
‫מהי המילה המציינת קשר זה בכל אחד מן המשפטים? (ציין שלוש מילים)‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫במשפט (‪ )1‬ערוך שני שינויים בהתאם להוראות שלפניך‪ ,‬אך הקפד לשמור על סוג המשפט ועל הקשר הלוגי שלו‪.‬‬
‫‪ .1‬המר את הפועל המופיע במשפט (‪ )1‬בפועל ממשפט (‪.)2‬‬
‫‪ .2‬הוסף מילת קישור המתאימה לסוג המשפט‪.‬‬
‫העתק למחברתך את הטבלה שלפניך‪ ,‬והשלם אותה‪.‬‬
‫בכל שורה השלם את המילים החסרות על פי אותו שורש ואותו בניין של המילה הנתונה‬
‫(הוסף ניקוד חלקי במילה שיכולה להיקרא בכמה דרכים)‪.‬‬
‫הפועל‬
‫(‪ֻ )1‬מ ּ ֶטלֶ ת‬
‫השורש‬
‫הבניין‬
‫(‪)2‬‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫שם הפועל‬
‫(‪)3‬‬
‫ישה‬
‫נְ ִט ׁ ָ‬
‫(‪)4‬‬
‫לְ ַה ְת ִאים‬
‫ִח ּזוּק‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪.5‬‬
‫שם הפעולה‬
‫לְ ַה ִ ּציב‬
‫לפניך שני משפטים‪:‬‬
‫(‪ )1‬נסיגה שמחירה הוא קיומי‪.‬‬
‫(‪ )2‬קיומי תלוי רק בי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ציין בכל משפט האם הצורן הסופי ִـי במילה ִק ּי ּו ִמי הוא צורן גזירה או צורן נטייה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חבר שני משפטים עם המילה ַּת ְק ִציבִ י‪ .‬באחד המשפטים המילה תכיל צורן גזירה ובשני ‪ -‬צורן נטייה‪.‬‬
‫שאלות נוספות‬
‫כל הזכויות שמורות © ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים"‪.‬‬
‫מתמקדים בלשון‬
‫‪21‬‬

Similar documents