פנסיה פרפקט

Transcription

פנסיה פרפקט
‫מספרפוליסה‬
‫פנסיה ‪PERFECT‬‬
‫ביטוחמשליםלפנסיה‬
‫שםסוכן‬
‫ישלענותעלכלהשאלותבאופןברורומלא‪.‬איןלהשתמשבקוויםאובסימניםבמקוםמילים‪.‬הטופסמיועדלנשיםולגבריםכאחד‪.‬‬
‫שםבעלהפוליסה‬
‫א‪.‬‬
‫פרטי‬
‫המועמד‬
‫לבעלותעל‬
‫הפוליסה‬
‫מספרזהות‪/‬דרכון‬
‫מספרטלפון‬
‫מספרסוכן‬
‫תאריךלידה‬
‫‪E-mail‬‬
‫טלפוןנייד‬
‫המען‬
‫‪3270‬‬
‫חותמתתאריךקבלהבחברה‬
‫פקס‬
‫מיקוד‬
‫ב‪.‬פרטיהמועמדיםלביטוח‬
‫שםמשפחה‬
‫ג‪.‬מינוימוטביםלמקרהמוות‬
‫מספרזהות‪/‬דרכון יחסקרבה תאריךלידה‬
‫שםמלא‬
‫מין‬
‫חלקים‬
‫שםפרטי‬
‫מס' זהות‪/‬דרכון‬
‫מבוטח‬
‫ראשי‬
‫תאריךלידה‬
‫‪ 1‬ז‬
‫‪ 1‬נ‬
‫מס'בית‬
‫מיןמצבמשפחתי‬
‫כתובת‪:‬‬
‫רח'‬
‫מיקוד‬
‫‪ 1‬נ‬
‫‪ 1‬ר‬
‫‪ 1‬ג‬
‫‪ 1‬א‬
‫ילדים‬
‫טלפון‬
‫ד‪ .‬תאריךתחילת‬
‫הביטוח‬
‫מקצוע‬
‫עיסוקבפועל‬
‫* האםאתהמבוטחבביטוחחיים‬
‫בחברהאחרתאו במנורה‬
‫מבטחיםביטוחבע"מ?‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫לא‬
‫כן‪,‬בחברה‬
‫‪01‬‬
‫חתימתמבוטח‪:‬‬
‫*החלמ‪1.1.04‬ישלצרףשאלוןהחלפה‪/‬שינויפוליסהלפידרישותהפיקוחעלהביטוח‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫תוכניות‬
‫ביטוח‬
‫פנסיה‬
‫חובהלבחורכיסויבסיסיריסק‪/‬נכותמתאונהבסכוםמינימלישל‪150,000‬ש"ח‬
‫אובדןכושרעבודה‬
‫נכותמתאונה‬
‫ריסקלמקרהמוות‬
‫‪150,0001‬‬
‫‪200,0001‬‬
‫‪PERFECT‬‬
‫‪250,0001‬‬
‫‪300,0001‬‬
‫‪350,0001‬‬
‫‪400,0001‬‬
‫‪450,0001‬‬
‫ק סכומיביטוחצמודיםלמדד‪.‬‬
‫משקל‬
‫גובה‬
‫ח‪.‬‬
‫פרטי‬
‫מבוטח‬
‫ראשי‬
‫ט‪.‬‬
‫שאלות‬
‫עלמצב‬
‫בריאות‬
‫‪"10/12‬אפי"‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪150,0001‬‬
‫‪200,0001‬‬
‫‪250,0001‬‬
‫‪300,0001‬‬
‫‪350,0001‬‬
‫‪400,0001‬‬
‫‪450,0001‬‬
‫מעשן‬
‫כן‬
‫‪1,0001‬‬
‫‪1,5001‬‬
‫‪2,5001‬‬
‫‪3,5001‬‬
‫‪4,5001‬‬
‫‪5,0001‬‬
‫לא‬
‫לאעישנתימעולם‬
‫עישנתיעדשנת‬
‫ה‪.‬פרטיהתשלום‬
‫אופןהתשלום‬
‫‪ 1‬הוראתקבע)ישלמלאהוראתקבע(‬
‫‪ 1‬באמצעותהוראתקבעהקיימת‬
‫בפוליסהמס'‬
‫‪ 1‬באמצעות"יהב")ישלמלאטופס"יהב"(‬
‫‪ 1‬באמצעותכרטיסאשראי )מלאפרטיכרטיסהאשראי(‬
‫תדירותהתשלום‬
‫‪ 1‬חודשית ‪ 1‬רבעשנתית ‪ 1‬חצישנתית ‪ 1‬שנתית‬
‫ז‪ .‬ביטוחאובדןכושר‬
‫עבודהלבחירה‬
‫סכוםהפיצוי‬
‫מבוטחראשי‬
‫ב‪1‬פוליסתשווהלעתיד*‬
‫פרמיה‬
‫ביטולקיזוז‬
‫ביטוחלאומי‬
‫הגדרתהעיסוקלאובדןכושרעבודהשלהבטוח‬
‫תקבעלפיהעיסוקעליוהצהירהמבוטח‪.‬‬
‫ב‬
‫‪ 1‬פרמיהמשתנה‬
‫ב‬
‫‪ 1‬כן‬
‫תקופתהמתנה‬
‫מורחב‬
‫ב‬
‫‪3 1‬חד'‬
‫ב‬
‫‪ 1‬כן‬
‫*גילתום‪67‬לגברים‪64,‬לנשים‪.‬‬
‫**לאניתןלרכושיותרמ‪100%‬מהשכר‪.‬‬
‫קופתחולים‬
‫סניף‬
‫כמהביום‬
‫ישלסמןבטורהמתאיםלכלשאלהולפרטאםסומן"כן"‬
‫מחלות‪/‬בעיות‬
‫האםאת‪/‬הסובל‪/‬תמאחתאויותרמהמחלותהבאות‪:‬‬
‫שאלוןלבוכלידם‬
‫‪ .1‬א‪ .‬מחלותלבוכלידם‬
‫שאלוןלבוכלידם‬
‫ב‪ .‬מחלותממאירות‪,‬מחלותדם‬
‫ג‪ .‬מחלותבדרכיעיכול‪,‬סוכרת‬
‫שאלוןושטודרכיעיכול‪,‬שאלוןסכרתומטבוליות‬
‫ד‪ .‬מחלותבדרכינשימה‬
‫שאלוןריאותודרכינשימה‬
‫ה‪ .‬מחלותבכליותודרכיהשתן‬
‫שאלוןכליותודרכישתן‬
‫ו‪ .‬מחלותבמערכתהעצבים‪,‬הפרעותנפשיות‪,‬שיתוקים‪,‬שבץמוחי‬
‫שאלוןעצבים‬
‫ז‪ .‬מחלותפרקים‪,‬מחלותניווניות‬
‫שאלוןמחלותפרקים‬
‫ח‪ .‬מחלותובעיותגב‬
‫שאלוןבעיותגב‬
‫ט‪ .‬מחלותאיידס‪,‬היפטטיס‬
‫שאלוןספירתדםוקרישה‬
‫י‪ .‬מחלהאוהפרעהכרוניתאחרת‬
‫יא‪ .‬מחלותו‪/‬אוהפרעותבערמונית‬
‫שאלוןפרוסטטהואשכים‬
‫יב‪ .‬מחלותו‪/‬אוהפרעותבמערכתהגניקולוגית‬
‫שאלוןמחלותנשים‬
‫יג‪ .‬מחלותו‪/‬אוהפרעותבאוזנייםובעיניים‬
‫שאלוןעיניים‪,‬אוזנייםואף‬
‫יד מחלותו‪/‬אוהפרעותהקשורותלעור‬
‫שאלוןעור‬
‫האםבוצעאוהומלץלבצעבדיקהכלשהילגילוימחלהממאירה‪,‬מיפוי‬
‫‪.2‬‬
‫לב‪,‬צינתור‪,MRI,‬ביופסיה?‬
‫שאלוןנכות‬
‫האםאת‪/‬הבעל‪/‬תנכותכלשהיאונמצא‪/‬תבתהליךלקביעתאחוזינכות?‬
‫‪.3‬‬
‫האםעברתניתוחכלשהו?פרט‪/‬יסוגהניתוחומתיבוצע?‬
‫‪.4‬‬
‫האםאת‪/‬הנוטל‪/‬תתרופות?‬
‫‪.5‬‬
‫האםישלךתחביביםמביןהמפורטיםלהלן‪:‬טיס‪,‬רחיפתמצנחים‪,‬ספורט‬
‫‪.6‬‬
‫מוטורי‪,‬שייט‪,‬טיפוסלגובה?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫הצעהלביטוחוהצהרתבריאות‬
‫הצהרותוהרשאהלחיובחשבון‬
‫אםכן‪,‬נאפרט‬
‫**לגיל‬
‫ב‪671‬‬
‫מספרפוליסה‬
‫מספרזהות‪/‬דרכון‬
‫י‪.‬‬
‫הצהרה‬
‫וויתורעל‬
‫סודיות‬
‫רפואית‬
‫אניהח"מ‪,‬בשמיובשםילדי‪,‬אםנכללובהצעתהביטוח‪,‬כאפוטרופוסהטבעישלהם‪,‬נותןבזהרשותלקופתחוליםו‪/‬אולעובדיההרפואייםהאחריםו‪/‬אולמוסדותיההרפואייםאולסניפיה‪,‬ו‪/‬אולשלטונותצה"ל‪,‬‬
‫וכןלכלהרופאים‪,‬המוסדותהרפואייםובתיהחוליםהאחרים‪,‬למוסדלביטוחלאומיולחברותהביטוחלמסורלמנורהמבטחיםביטוחבע"מ‪,‬להלןהמבקש‪,‬אתכלהפרטיםללאיוצאמהכללובצורה‬
‫שתידרשעל–ידיהמבקש‪,‬עלמצבבריאותיו‪/‬אועלכלמחלהשחליתיבהבעברו‪/‬אושאניחולהבהכעתו‪/‬אושאחלהבהבעתידואנימשחרראותכםוכלרופאמרופאיכםו‪/‬אוכלעובדרפואיאחרו‪/‬או‬
‫מוסדממוסדותיכםהרפואייםו‪/‬אוכלסניףמסניפיכםמחובתשמירהעלסודיותרפואיתבכלהנוגעלמצבבריאותיו‪/‬אומחלותיכנ"לומוותרעלסודיותזוכלפיה"מבקש"ולאתהיינהליאליכםכלטענה‬
‫אותביעהמסוגכלשהובקשרלנ"ל‪.‬כתבויתורזהמחייבאותי‪,‬אתעזבוניואתבאיכוחיהחוקייםוכלמישיבואבמקומי‪.‬‬
‫שם‬
‫המבוטח‬
‫תאריך‬
‫החתימה‬
‫חתימת‬
‫מבוטחראשי‬
‫מספר‬
‫זהות‬
‫פרטיכרטיסאשראי‬
‫סוג‬
‫הכרטיס ‪ 1‬לאומיויזה ‪ 1‬ישראכרט ‪ 1‬אמריקןאקספרס‬
‫‪ 1‬ויזהכאל ‪ 1‬דיינרס ‪1‬‬
‫שםבעלכרטיסהאשראי‬
‫בתוקףעד‬
‫מספרכרטיסאשראי‬
‫מספרזהות‬
‫ס"ב‬
‫רחוב‬
‫יישוב‬
‫מס'‬
‫מיקוד‬
‫כתובת‬
‫שוברזהנחתםעל–ידיבלילנקובבמספרהתשלומיםובסכומיהם‪,‬הואילוניתנהעל–ידיהרשאה‬
‫למנורהמבטחיםביטוחבע"מלהעבירלמנפיקתהכרטיסחיוביםמעתלעתכפישתפרטולמנפיקה‪.‬‬
‫הרשאהזותהיהבתוקףגםלכרטיסשיונפקויישאמספראחר‪,‬כחלופהלכרטיסשמספרונקובבשוברזה‪.‬‬
‫חתימתבעל‬
‫כרטיסהאשראי‬
‫תאריך‬
‫הרשאהלחיובחשבוןבהוראתקבעבבנקלמילויע"יהלקוח‬
‫מספרחשבוןבנק‬
‫סניף‬
‫לכבודבנק‬
‫קודמוסד‬
‫כתובת‬
‫‪ .1‬אני‪/‬והח"מ‬
‫סוגחשבון‬
‫קודמסלקה בנק‬
‫סניף‬
‫אסמכתא‪/‬מספרמזההשלהלקוחבחברה‬
‫‪614‬‬
‫שםבעל‪/‬יהחשבוןהמופיעבספריהבנק‬
‫מכתובת‬
‫רחוב‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מספרזהות‪/‬ח"פ‬
‫מספר‬
‫עיר‬
‫מיקוד‬
‫נותן‪/‬יםלכםבזההוראהלחייבאתחשבוני‪/‬נוהנ"לבסניפכם‪,‬בגיןביטוחיחיים‪,‬בסכומיםובמועדיםשיומצאולכם‬
‫מדיפעםבפעםבאמצעימגנטי‪,‬אורשימותעל–ידימנורהמבטחיםביטוחבע"מכמפורטב"פרטיההרשאה"‪.‬‬
‫‪ .2‬ידועלי‪/‬לנוכי‪ :‬א‪ .‬הוראהזוניתנתלביטולבהודעהממני‪/‬מאתנובכתבלבנקולמנורהמבטחיםביטוחבע"מ‪,‬‬
‫שתיכנסלתוקףיוםעסקיםאחדלאחרמתןההודעהבבנק‪,‬וכןניתנתלביטולע"פהוראתכל‬
‫דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬אהיה‪/‬נהיהרשאי‪/‬םלבטלמראשחיובמסוים‪,‬ובלבדשהודעהעלכךתימסרעל–ידי‪/‬נולבנק‬
‫בכתב‪,‬לפחותיוםעסקיםאחדלפנימועדהחיוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬אהיה‪/‬נהיהרשאי‪/‬םלבטלחיוב‪,‬לאיותרמתשעיםיוםממועדהחיוב‪,‬אםאוכיח‪/‬נוכיחלבנק‪,‬‬
‫כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה‪ ,‬אם נקבעו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ידועלי‪/‬לנוכיהפרטיםשצוינובכתבההרשאהומילוים‪,‬הםנושאיםשעלי‪/‬נולהסדירעםהמוטב‪.‬‬
‫ידועלי‪/‬לנוכיסכומיהחיובעל–פיהרשאהזו‪,‬יופיעובדפיהחשבוןוכילאתישלחלי‪/‬לנו‬
‫על–ידיהבנקהודעהמיוחדתבגיןחיוביםאלה‪.‬‬
‫הבנקיפעלבהתאםלהוראותבכתבהרשאהזה‪,‬כלעודמצבהחשבוןיאפשרזאת‪,‬וכלעוד‬
‫לאתהיהמניעהחוקיתאואחרתלביצוען‪.‬‬
‫הבנקרשאילהוציאני‪/‬ומןההסדרהמפורטבכתבהרשאה‬
‫פרטיההרשאה‬
‫זה‪,‬אםתהיהלוסיבהסבירהלכך‪,‬ויודיעלי‪/‬לנו‬
‫סכוםהחיובומועדוייקבעומעת‬
‫על–כךמידלאחרקבלתהחלטתו‪,‬תוךציוןהסיבה‪.‬‬
‫לעתעל–ידימנורהמבטחים‬
‫נאלאשרלמנורהמבטחיםביטוחבע"מ‪,‬בספחהמחובר‬
‫ביטוחבע"מ‪,‬על–פיתנאי‬
‫לזה‪,‬קבלתהוראותאלוממני‪/‬מאתנו‪.‬‬
‫הפוליסה‪/‬ותותוספותיה‪.‬‬
‫חתימתבעליהחשבון‬
‫תאריך‬
‫אישורהבנק‬
‫סוגחשבון‬
‫מספרחשבוןבנק‬
‫לכבודמנורהמבטחיםביטוחבע"מ‬
‫אלנבי‪,115‬ת"א‪65817‬‬
‫קודמוסד‬
‫קודמסלקה‬
‫בנק‬
‫סניף‬
‫אסמכתא‪/‬מספרמזההשלהלקוחבחברה‬
‫קיבלנוהוראותמ‪,‬לכבדחיוביםבסכומיםובמועדים‬
‫שיופיעובאמצעימגנטיאוברשימותשתציגולנומדיפעםבפעםואשרמספרחשבונו‪/‬נםבבנקיהיהנקוב‬
‫בהם‪,‬והכלעל–פיהמפורטבכתבההרשאה‪.‬‬
‫רשמנולפנינואתההוראות‪,‬ונפעלעל–פיהןכלעודמצבהחשבוןיאפשרזאת;כלעודלאתהיהמניעהחוקיתאואחרתלביצוען;‬
‫כלעודלאהתקבלהאצלנוהוראתביטולבכתבעל–ידיבעליהחשבון‪,‬אוכלעודלאהוצא‪/‬ובעל‪/‬יהחשבוןמןההסדר‪.‬‬
‫אישורזהלאיפגעבהתחייבויותיכםכלפינו‪,‬לפיכתבהשיפוישנחתםעל–ידכם‪.‬‬
‫‪614‬‬
‫‪"10/12‬אפי"‬
‫תאריך‬
‫‪2‬‬
‫בנק‬
‫סניף‬
‫הצהרותוהרשאהלחיובחשבון‬
‫אישורהבנקחתימהוחותמת‬

Similar documents