תביעה להחמרת מצב לנכה

Transcription

תביעה להחמרת מצב לנכה
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬
‫חותמת קבלה‬
‫לשימוש‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫פנימי‬
‫מנהל הגמלאות‬
‫ביטוח נכות‬
‫מס' זהות ‪ /‬דרכון‬
‫בלבד‬
‫)סריקה(‬
‫סוג‬
‫המסמך‬
‫דפים‬
‫בקשה לבדיקה מחדש‬
‫למקבל קצבת נכות‬
‫לידיעתך‪ .‬המוסד רשאי לקבוע אחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר‬
‫נמוכים מאלה שנקבעו בעבר‬
‫‪1‬‬
‫פרטי המבקש‬
‫שם משפחה‬
‫מספר זהות‬
‫שם פרטי‬
‫ס"ב‬
‫לשימוש המוסד‬
‫לפקיד התביעות‪:‬‬
‫יש להשוות פרטי‬
‫המבקש לנתוני‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫שינוי שם דווח‬
‫בטופס ‪,7815‬‬
‫שינוי מען דווח‬
‫במסך ‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫מצב משפחתי‬
‫‰ רווק‪/‬ה‬
‫‰ אלמן‪/‬ה‬
‫‰ פרוד‪/‬ה‬
‫מתאריך‬
‫‰ נשוי‪/‬אה‬
‫‰ גרוש‪/‬ה‬
‫‰ ידוע‪/‬ה בציבור‬
‫כתובת )הרשומה במשרד הפנים(‬
‫מס' בית‬
‫רחוב ‪ /‬תא דואר‬
‫טלפון קווי‬
‫כניסה‬
‫שנה‬
‫מספר ילדים עד גיל ‪24‬‬
‫חודש‬
‫דירה‬
‫יישוב‬
‫טלפון נייד‬
‫‪0‬‬
‫יום‬
‫מיקוד‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪0‬‬
‫‰ אני מאשר קבלת הודעות ‪SMS‬‬
‫מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(‬
‫מס' בית‬
‫דירה‬
‫כניסה‬
‫רחוב ‪ /‬תא דואר‬
‫יישוב‬
‫מיקוד‬
‫נימוקי הנכה לבקשה לבדיקה מחדש‬
‫פרט השינויים שחלו במצבך הרפואי והתעסוקתי מאז הבדיקה הקודמת‪ ,‬וצרף אישורים רפואיים עדכניים ומפורטים‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫אישור תקינות‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד‬
‫בל‪(08.2012) 7842 /‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫הסכמה לקביעת רופא ללא נוכחות – חתום אם אינך מעוניין להיבדק ע"י רופא‬
‫אני מסכים בזה שהרופא יקבע את אחוזי נכותי הרפואית לפי מסמכים בלבד ומבלי לזמן אותי לבדיקה רפואית‪.‬‬
‫ידוע לי שלמרות זו יהיה עלי להתייצב לבדיקה אם הרופא ידרוש זאת‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫________________________‬
‫תאריך‬
‫‪4‬‬
‫________________________‬
‫חתימת התובע‬
‫פרטי מגיש הבקשה ‪ -‬ימולא אם וכאשר הנכה אינו מסוגל להגיש הבקשה בעצמו עקב מצבו הבריאותי‬
‫מספר זהות‬
‫שם משפחה מגיש הבקשה‬
‫שם פרטי מגיש הבקשה‬
‫יחס קרבה לנכה )בן משפחה(‬
‫אם ברשותך יפוי כוח או צו אפוטרופסות או פסק דין; ציין איזה וצרף העתק‬
‫ס" ב‬
‫כתובת )הרשומה במשרד הפנים(‬
‫מס' בית‬
‫רחוב ‪ /‬תא דואר‬
‫כניסה‬
‫טלפון קווי‬
‫יישוב‬
‫דירה‬
‫טלפון נייד‬
‫מיקוד‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‰ אני מאשר קבלת הודעות ‪SMS‬‬
‫‪5‬‬
‫הצהרת התובע ‪ /‬מגיש הבקשה‬
‫אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה ובצירופיה הם נכונים‪ .‬אם יחול שינוי באחד הפרטים שמסרתי בבקשה‬
‫זו אני מתחייב להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי‪ .‬ידוע לי‪ ,‬כי בהתאם לחוק אדם אשר גרם במירמה או ביודעין לתן קצבה לפי חוק‬
‫זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין‪ ,‬דינו קנס כספי או מאסר‪.‬‬
‫אני מסכים להיבדק לצורך שירותים מיוחדים ‪,‬במידה ותהיה המלצה של רופא הסניף על בדיקה זו‪.‬‬
‫‰ )יסומן ב‪ V-‬כאשר עובד המוסד ממלא את טופס הבקשה(‪ .‬כל הפרטים הרשומים בבקשה הוקראו באוזני ואני מאשר בזה כי הם‬
‫תואמים את הפרטים שמסרתי בע"פ לעובד המוסד‪.‬‬
‫________________________‬
‫תאריך‬
‫‪8‬‬
‫________________________‬
‫חתימת התובע או מגיש התביעה‬
‫אם הבקשה נחתמה בחתימת אצבע‪ ,‬ציין‪:‬‬
‫שם העד‬
‫מספר זהותו‬
‫חתימת העד‬
‫ס" ב‬
‫‪8‬‬
‫בל‪(08.2012) 7842 /‬‬
‫________________________‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬
‫הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן‪/‬בת זוגו‬
‫‪1‬‬
‫פרטי המבקש‬
‫שם משפחה‬
‫מספר זהות ‪ /‬דרכון )חובה לצרף צילום דרכון רק לעובד זר(‬
‫שם פרטי‬
‫ס" ב‬
‫מצב משפחתי )אחרון(‬
‫‰ אלמן‪/‬ה‬
‫‰ רווק‪/‬ה‬
‫‰ נשוי‪/‬אה‬
‫‰ גרוש‪/‬ה‬
‫מתאריך‬
‫‰ פרוד‪/‬ה‬
‫‰ ידוע‪/‬ה בציבור‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫הצהרה על עבודה‪ ,‬הכנסות מעבודה ודמי מחלה ב‪ 12-‬החודשים האחרונים )סמן ב‪ √-‬והשלם הפרטים(‬
‫‪2‬‬
‫נכה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫עובד‪/‬ת כיום‬
‫‰ לא‪ ,‬ואני מצהיר בזה שאיני עובד‪.‬‬
‫‰ לא‪ ,‬ואני מצהיר בזה שאיני עובד‪.‬‬
‫‰ כן‬
‫‰ כן‬
‫שם המעביד וכתובתו‪:‬‬
‫)מי שאינו עובד ועבד ב‪ 5-‬השנים‬
‫האחרונות ירשום פרטי מעבידו האחרון(‬
‫‪.3‬‬
‫למי שאינו עובד ‪ -‬האם עבדת בשנה‬
‫האחרונה?‬
‫‪.4‬‬
‫לעובד עצמאי ‪ -‬סוג העיסוק האחרון‪:‬‬
‫‰ לא‬
‫‰ לא‬
‫‰ כן‪ ,‬תאריך הפסקת העבודה‪:‬‬
‫‰ כן‪ ,‬תאריך הפסקת העבודה‪:‬‬
‫שנה‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫בן ‪ /‬בת זוג‬
‫הכנסה מעבודה ב‪ 12-‬החודשים‬
‫האחרונים‪) :‬צרף אישורי שכר *(‬
‫הכנסה מדמי מחלה‪:‬‬
‫)צרף אישורים(‬
‫* אם לא ניתן להמציא אישורי שכר‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫יום‬
‫חודש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫א‪ .‬ציין הסיבה ושם המעביד‬
‫ב‪ .‬הכנסות מעבודה לחודש‬
‫בל‪(08.2012) 7842 /‬‬
‫_____________________ ‪₪‬‬
‫_____________________ ‪₪‬‬
‫בחודשים‪______________ :‬‬
‫בחודשים‪______________ :‬‬
‫יום‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬
‫הצהרה על הכנסות ב‪ 12-‬החודשים האחרונים )סמן ב‪ √-‬והשלם הפרטים(‬
‫‪3‬‬
‫נכה‬
‫פנסיה ותגמולים אחרים‬
‫פנסיה בישראל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בן ‪ /‬בת זוג‬
‫© צרף ‪ 3‬אישורים אחרונים‬
‫)לא כולל מביטוח לאומי(‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫פנסיה או רנטה מחו"ל‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‪ ,‬פרט‪:‬‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‪ ,‬פרט‪:‬‬
‫תגמול ממשרד הביטחון‬
‫)לנכים‪ ,‬אלמנות‪ ,‬הורים שכולים(‬
‫‪.4‬‬
‫תגמול מהאוצר לנכי רדיפות ‪ /‬מלחמה‬
‫בנאצים‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‪.5‬‬
‫תשלומים מחברת ביטוח‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‪.6‬‬
‫פיצוי עקב נכות‬
‫‰ אין‬
‫הכנסה הונית‬
‫‪.7‬‬
‫‰ יש‪,‬‬
‫ציין הגורם המשלם‪:‬‬
‫‰ יש‪,‬‬
‫ציין הגורם המשלם‪:‬‬
‫‰ אין‬
‫© צרף אישורי בנק‬
‫הכנסה מריבית‪ ,‬דיוידנד‪ ,‬תוכנית חיסכון‬
‫הכנסה מרכוש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ משותף עם‬
‫הנכה‬
‫© צרף אישורים‬
‫‪.8‬‬
‫מהשכרת בית ‪ /‬דירה ‪ /‬מבנה‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‪.9‬‬
‫ממשק ‪ /‬נכס חקלאי מוחכר‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‪ .10‬מעסק שאינו עובד בו‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‪ .11‬מרכב מושכר )מונית‪ ,‬טנדר וכו'(‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‪ .12‬מרכוש אחר‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫הכנסה ממקור אחר‬
‫‰ אין‬
‫‰ יש‬
‫‰ יש‬
‫‰ אין‬
‫‪ .13‬רשום מקור ההכנסה וצרף אישור‬
‫‪ .14‬תשלומים שטרם שולמו )פנסיה‪ ,‬ביטוח(‬
‫‪4‬‬
‫הצהרה וחתימה‬
‫אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים והריני מאשר אותם בחתימת ידי‪.‬‬
‫ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים מהוה עבירה על החוק‪.‬‬
‫הערות‪_________________________________________________________________________ :‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫בל‪(08.2012) 7842 /‬‬
‫‪8‬‬
‫_______________‬
‫חתימת הנכה‬
‫________________‬
‫שם בן ‪ /‬בת זוג‬
‫‪8‬‬
‫_______________‬
‫חתימת בן ‪ /‬בת הזוג‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫חותמת קבלה‬
‫מנהל הגמלאות‬
‫ביטוח נכות‬
‫כתב ויתור סודיות רפואית‬
‫שם הגמלה‪ :‬נכות כללית‬
‫פרטים אישיים‬
‫מספר זהות‪/‬דרכון‬
‫קוד גמלה‬
‫תאריך תביעה‬
‫‪33‬‬
‫שנה‬
‫שם משפחה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫שם פרטי‬
‫חבר בקופת חולים‬
‫‰ כללית‬
‫‰‬
‫מאוחדת ‰ מכבי ‰ לאומית ‰ אחר _________________‬
‫הצהרה‬
‫אני הח"מ‪ ,‬שפרטיי האישיים מופיעים בטופס זה‪ ,‬מוותר על הסודיות הרפואית שלי ומבקש בזה למסור‬
‫למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו‪ ,‬כל מידע בקשר למחלתי‪ ,‬מצבי הרפואי‪ ,‬הטיפול שניתן לי‪ ,‬תוצאותיו‪ ,‬מידע‬
‫על סידור במסגרת חוץ ביתית או כל מידע אחר שיידרש על ידם או כל מסמך רפואי או שיקומי או פסיכיאטרי‬
‫אודותיי‪.‬‬
‫תאריך _____________________‬
‫בל‪(08.2012) 7842 /‬‬
‫חתימת המבוטח ‪____________________ 8‬‬

Similar documents