ביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4 , דרך מתחם

Transcription

ביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4 , דרך מתחם
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫מכרז פומבי מספר ‪2/2014‬‬
‫לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי‬
‫לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני‬
‫בקריית מוצקי‪ ,‬עד המוצא לי‬
‫בקריית י‬
‫דצמבר ‪2014‬‬
‫מספרנו ‪286016288‬‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫מכרז פומבי מספר ‪2/2014‬‬
‫לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז‪,‬‬
‫מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני בקריית‬
‫מוצקי‪ ,‬עד המוצא לי בקריית י‬
‫ייעו מקצועי‪ :‬ה‪.‬מ‪.‬ד‪.‬י הנדסה בע"מ‬
‫ייעו משפטי ‪ :‬מ‪ .‬בר"לב ושות'‪ ,‬משרד עורכי די‬
‫חברה מנהלת‪ :‬אור כל ניהול כלכלי בע"מ‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪1‬‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2/2014‬‬
‫לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני בקריית מוצקי‪ ,‬עד‬
‫המוצא לי בקריית י‬
‫תאגיד המי‪ %‬פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ )להל‪" :#‬התאגיד"‪/‬המזמי"( מזמי‪ #‬בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות‬
‫הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח‪ %‬כורדני בקרית מוצקי‪ ,#‬עד המוצא לי‪ ,%‬בקרית י‪%‬‬
‫בהתא‪ %‬להוראות‪ ,‬לתוכניות‪ ,‬לתנאי‪ ,%‬למפרטי‪ ,%‬למחירוני‪ ,%‬כתבי הכמויות והדרישות המפורטי‪%‬‬
‫במסמכי המכרז )להל‪" :#‬הפרויקט"(‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז והמסמכי‪ %‬הנלווי‪ %‬אליו לרבות נוסח הסכ‪ %‬עליו יידרש הזוכה במכרז לחתו‪,%‬‬
‫נית‪ #‬לרכוש‪ ,‬תמורת תשלו‪ %‬של ‪ , 6,500‬בתוספת מע"מ )התשלו‪ %‬לא יוחזר(‪ ,‬במשרדי התאגיד‪ ,‬רח'‬
‫החשמונאי‪ ,12 %‬קריית מוצקי‪) #‬להל‪" :#‬משרדי התאגיד"(‪ ,‬בימי‪ %‬א' ה' בי‪ #‬השעות ‪ .9:0014:00‬אי‬
‫השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא‪ ,‬לא יהוו עילה להחזרת תשלו‪ %‬זה‪.‬‬
‫נית‪ #‬לעיי‪ #‬במסמכי המכרז קוד‪ %‬לרכישת‪ %‬ללא תשלו‪ ,%‬במשרדי התאגיד או באתרי האינטרנט של‬
‫העירייה‪ ,‬התאגיד ושל מ‪ .‬ברלב ושות'‪ ,‬משרד עורכי די‪.#‬‬
‫רשאי להשתת‪ /‬במכרז זה‪ ,‬תאגיד רשו‪ %‬כדי‪ #‬בישראל‪ ,‬העומד במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בכל‬
‫התנאי‪ %‬המצטברי‪) %‬להל‪" :#‬תנאי ס&"(‪ ,‬המפורטי‪ %‬להל‪:#‬‬
‫‪.1‬‬
‫המציע הינו קבל‪ #‬רשו‪ %‬בפנקס הקבלני‪ %‬על פי חוק רישו‪ %‬קבלני‪ %‬לעבודות הנדסה בנאיות‪,‬‬
‫תשכ"ט‪ ,1969‬בכל הסיווגי הבאי‪ ,400 :‬ב"‪ 200 ,5‬ג"‪) 4‬להל‪" #‬חוק רישו קבלני"(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת‬
‫קווי ביוב‪ ,‬או ניקוז‪ ,‬בסכו‪ %‬של מעל ‪ 20‬מלש"ח‪ ,‬לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪ ,‬בביצוע מובל‬
‫בטו‪ ,#‬במידות פני‪ %‬של ‪ 2.00X2.20‬מ'‪ ,‬באור של ‪ 500‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬בביצוע‬
‫פרוייקטי‪ %‬של עבודות ניקוז בקוטר ‪ 150‬ס"מ באור של ‪ 600‬מ"א לפחות ובביצוע עבודה אחת‬
‫לפחות באור של ‪ 400‬מ"א‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬ביצוע בעבודות‬
‫ביוב בקו גרביטציוני‪ ,‬בקוטר של ‪ 630‬מ"מ לפחות‪ ,‬באור של ‪ 1,000‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬בביצוע עבודות‬
‫ניקוז בדיפו‪ ,#‬באור רצי‪ /‬של ‪ 100‬מ"א לפחות ובאור כולל של ‪ 700‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫המציע בעצמו או מי שצר‪ /‬להצעתו בהסכ‪ %‬התקשרות הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪%‬‬
‫האחרונות בקידוחי‪ %‬אופקיי‪ HDD + %‬וזאת ביהק‪ /‬כספי של ‪ , 5,000,000‬לפחות‪ .‬על הקבל‪#‬‬
‫ו‪/‬או קבל‪ #‬משנה מטעמו‪ ,‬להיות בעל נסיו‪ #‬בדחיקת צינורות‪.‬‬
‫את ההצעות ומסמכי המכרז כשה‪ %‬מהודקי‪ %‬יחדיו‪ ,‬ממולאי‪ %‬וחתומי‪ %‬בהתא‪ %‬לדרישות המכרז‬
‫בידי המציע‪ ,‬ב‪ 2‬עותקי‪ ,%‬יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוי‪ #‬ש‪%‬‬
‫ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזי‪ ,%‬במשרדי התאגיד‪ ,‬רח' החשמונאי‪ ,12 %‬קריית מוצקי‪ ,#‬ביו‬
‫ג'‪ ,3/02/2015 ,‬לא יאוחר מהשעה ‪ 15:00‬בדיוק‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪2‬‬
‫פתיחת תיבת המכרזי‪ %‬תהיה‪ ,‬בנוכחות המציעי‪ ,%‬ביו ג'‪ ,3/02/2015 ,‬בשעה ‪ ,15:30‬בחדר הישיבות‪,‬‬
‫במשרדי התאגיד‪ .‬הודעה נוספת‪ ,‬לא תימסר‪.‬‬
‫מפגש לצורכי הבהרות יער ביו ג'‪ ,6/01/2015 ,‬בשעה ‪ ,15:00‬בחדר הישיבות‪ ,‬במשרדי התאגיד‪.‬‬
‫המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהוכיח כי יש לו הניסיו‪#‬‬
‫והיכולות‪ ,‬כדרישות המכרז‪ ,‬ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס של ‪ ,, 5,000,000‬בנוסח המצור‪ /‬למסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫התאגיד יבח‪ #‬את ההצעות‪ ,‬כ שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הס‪ /‬יפסלו ולא יבואו במניי‪#‬‬
‫ההצעות‪ .‬רק מציע העומד בתנאי הס‪ ,/‬תבוא בחשבו‪ #‬הצעתו הכספית‪.‬‬
‫אי‪ #‬התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא‪.‬‬
‫תוצאות המכרז ו‪/‬או חתימת ההסכ ע הזוכה כפו& ומותנה באישור משרד השיכו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫איציק הרשקובי‪ " ,‬מנכ"ל פלגי מוצקי בע"מ‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪3‬‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2/2014‬‬
‫לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני בקריית מוצקי‪ ,‬עד‬
‫המוצא לי בקריית י‬
‫תוכ ענייני‬
‫מסמכי המכרז‪:‬‬
‫מסמ א' ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תנאי המכרז והוראות למשתתפי‬
‫טופס ‪ : 1‬הצעת מציע למכרז‬
‫טופס ‪ : 2‬נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז‬
‫טופס ‪ : 3‬כתב כמויות ומחירי‪ %‬תנאי‪ %‬כלליי‪%‬‬
‫טופס ‪ : 4‬אישור עו"ד‬
‫טופס ‪ : 5‬הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות‬
‫טופס ‪ : 6‬תצהיר העדר הרשעות‬
‫טופס ‪ : 7‬ד‪ /‬מידע‬
‫טופס ‪ : 8‬טופס ביקורת מסמכי‪%‬‬
‫הסכ התקשרות‬
‫ נוסח ערבות בנקאית‪.‬‬
‫נספח א'‬
‫ תנאי‪ %‬מיוחדי‪ %‬לביטוחי הקבל‪.#‬‬
‫נספח ב'‬
‫נספח ב'‪ 1‬אישור על קיו‪ %‬ביטוחי‪.%‬‬
‫נספח ב'‪ 2‬הצהרת הקבל‪.#‬‬
‫ תעודת השלמה‪.‬‬
‫נספח ג'‬
‫ הוראות בטיחות‪.‬‬
‫נספח ד'‬
‫נספח ה' הוראות תשלו‪.%‬‬
‫נספח ה' ‪ 1‬נספח בטיחות‪.‬‬
‫ המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד הבטחו‪,#‬‬
‫נספח ו'‬
‫במהדורתו האחרונה )לא מצור‪ (/‬בפרקי‪ %‬המפורטי‪ %‬בהסכ‪.%‬‬
‫ המפרט המיוחד להנחת קווי מי‪ ,%‬ביוב וניקוז‪.‬‬
‫נספח ז'‬
‫נספח ח' רשימת תכניות ופרטי‪) %‬בנפרד מהחוברת(‪.‬‬
‫נספח ט' הצעת הקבל‪.#‬‬
‫ כתב כמויות‪.‬‬
‫נספח י'‬
‫נספח יא' מפה כללית‪.‬‬
‫נספח יב' פרוטוקול מסירה‪.‬‬
‫נספח יג' הצהרה על חיסול תביעות‬
‫‪.2‬‬
‫מסמ ב' ‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל המפרטי‪ %‬והתקני‪ %‬המצויני‪ %‬במסמכי המכרז‪ ,‬וכ‪ #‬כל מסמ אחר אשר נקבע בכל די‪ #‬או בכל‬
‫מסמ ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמ ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪4‬‬
‫מסמ א'‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2/2014‬‬
‫לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני בקריית מוצקי‪ ,‬עד‬
‫המוצא לי בקריית י‬
‫תנאי כלליי והוראות לשתתפי‬
‫‪.1‬‬
‫מהות המכרז‬
‫‪1.1‬‬
‫תאגיד המי‪ %‬פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ )להל‪" :#‬התאגיד"‪/‬המזמי"( מזמי‪ #‬בזה הצעות מחיר‬
‫לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח‪ %‬כורדני בקרית מוצקי‪,#‬‬
‫עד המוצא לי‪ ,%‬בקרית י‪ %‬בהתא‪ %‬להוראות‪ ,‬לתוכניות‪ ,‬לתנאי‪ ,%‬למפרטי‪ ,%‬למחירוני‪,%‬‬
‫כתבי הכמויות והדרישות המפורטי‪ %‬במסמכי המכרז )להל‪" :#‬הפרויקט"(‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תנאי ההתקשרות ע‪ %‬זוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז והסכ‪ %‬ההתקשרות על נספחיו‬
‫כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫מכרז זה הינו לביצוע עבודות תשתית‪ ,‬בתחומ‪ #‬של שלוש עיריות )קרית ביאליק‪ ,‬קרית‬
‫מוצקי‪ #‬וקרית י‪ (%‬וכ‪ #‬חציה של כביש בינעירוני )כביש ‪ (4‬וכ‪ #‬צירי תנועה בתו הרשויות‬
‫המקומיות )להל‪" :#‬התשתיות"(‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫הפרויקט מתחיל בתחומה של העיר קריית ביאליק ומסתיי‪ %‬בתחו‪ %‬עיריית קרית י‪.%‬‬
‫המקטעי‪ %‬בתחו‪ %‬העיר קריית ביאליק )‪ 3‬במספר( אינ כלולי במכרז ועיריית קריית‬
‫ביאליק תבצע‪ %‬בעצמה‪ .‬על הקבל‪ #‬הזוכה לתא‪ %‬את העבודות ע‪ %‬עיריית קריית ביאליק‬
‫ו‪/‬או ע‪ %‬מי מבצע העבודות מטעמה‪ ,‬כאשר אזור התפר הוא כביש ‪.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הזוכה במכרז יידרש להעמיד לש‪ %‬כ את מלוא הציוד‪ ,‬האמצעי‪ %‬וכח האד‪ ,%‬גורמי‬
‫שיטור‪ ,‬גידור‪ ,‬שילוט וחסימת אתרי העבודות‪ ,‬ככל שיידרש לביצוע העבודות נשוא‬
‫המכרז )להל‪" :#‬האמצעי"(‪ ,‬לביצוע ראוי של כלל המטלות אות‪ #‬יידרש לבצע במסגרת‬
‫העבודות )להל‪" :#‬העבודות"(‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫המנהלת רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וצרכי הפרוייקט להורות לבצע או לחדול‬
‫מלבצע עבודות בכל המקטעי‪ %‬ו‪/‬או בחלק‪ %‬ו‪/‬או בכל עת להורות התחיל עבודות במקטע‬
‫מסוי‪ ,%‬במועד מסוי‪ ,%‬או לחדול מלעבוד במקטע מסוי‪ %‬ולעבור לעבוד במקטע‪/‬י‪ %‬אחר‬
‫ו‪/‬או עבודות הקשורות לרכבת ישראל ו‪/‬או מקורות ו‪/‬או מ‪.‬ע‪.‬צ ו‪/‬או קידוחי‪ %‬אופקיי‪%‬‬
‫או קידוחי ‪.HDD‬‬
‫‪1.7‬‬
‫העבודה במסגרת הפרויקט עבור חברת מקורות‪ ,‬תתבצע ע"י חברת מקורות בעצמה‪,‬‬
‫תשול‪ %‬מקופת הפרויקט ‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫במהל ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬יידרש הזוכה לתא‪ %‬את העבודות מול גורמי‬
‫התכנו‪ #‬בעיריות וברשויות התכנו‪ #‬האחרות‪ ,‬מול החברה הלאומית לדרכי‪) %‬מ‪.‬ע‪.‬צ( מול‬
‫מקורות‪ ,‬מול רכבת ישראל‪ ,‬חברת יפה נו‪ /‬וככל שיידרש א‪ /‬במקביל לעבודת‪ %‬של‬
‫גורמי‪ %‬אחרי‪ ,%‬המבצעי‪ %‬עבודות והדבר ידרוש תיאו‪ %‬עימ‪) %‬להל‪" :#‬תיאו"(‪ .‬תיאו‪%‬‬
‫כל העבודות יהא באחריות הזוכה‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫תאגיד המי‪ %‬פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ מונה לפרס‪ %‬את המכרז‪ ,‬לנהל את הליכיו ולהוציא‬
‫לפועל את העבודות נשוא המכרז‪ ,‬פיקוח על העבודות‪ ,‬ניהול‪ ,‬תיאו‪ %‬ובקרה על הפרויקט‬
‫ולצור כ הוקמה מנהלת לפרויקט )להל‪" :#‬המנהלת"( ‪.‬‬
‫‪ .1.10‬אי‪ #‬בפרסו‪ %‬ו‪/‬או בהכרזה על זוכה מכרז זה‪ ,‬כדי לחייב את התאגיד לית‪ #‬לזוכה במכרז‬
‫עבודה כל שהיא בהיק‪ /‬כל שהוא וכי ביצוע הפרויקט מותנה בתקציבי‪ %‬שיועבור לתאגיד‬
‫מעת לעת ע"י משרד השיכו‪.#‬‬
‫‪ 1.11‬תוצאות המכרז וחתימת הסכ‪ %‬ההתקשרות ע‪ %‬הזוכה כפופי‪ %‬לאישור משרד השיכו‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1.12‬הפרויקט כולו ממומ‪ #‬ע"י משרד השיכו‪ #‬והתשלומי‪ %‬לה‪ %‬יהא זכאי הזוכה במכרז ע"פ‬
‫ההסכ‪ %‬שייחת‪ %‬עימו ישולמו לזוכה רק ע‪ %‬קבלת‪ %‬בפועל בקופת הפרויקט ‪.‬‬
‫‪ 1.13‬מש זמ‪ #‬ביצוע העבודות בפרויקט הוא ‪ 24‬חודש מיו‪ %‬הוצאת צו תחילת עבודה על ידי‬
‫התאגיד‪.‬‬
‫‪ 1.14‬העבודות‪ ,‬היקפ‪ #‬ותנאיה‪ ,#‬מפורטות במסמכי המכרז‪ ,‬ובי‪ #‬השאר במפרט הטכני המצור‪/‬‬
‫כנספח ז' למסמ ב' )להל‪" :#‬המפרט הטכני‪/‬המפרט המיוחד"(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תנאי להשתתפות‪:‬‬
‫‪ 2.1‬רשאי להשתת‪ /‬במכרז זה‪ ,‬תאגיד רשו‪ %‬כדי‪ #‬בישראל‪ ,‬העומד במועד הגשת ההצעה‬
‫למכרז‪ ,‬בכל התנאי‪ %‬המצטברי‪) %‬להל‪" :#‬תנאי ס&"(‪ ,‬המפורטי‪ %‬להל‪:#‬‬
‫‪ 2.1.1‬המציע הינו קבל‪ #‬רשו‪ %‬בפנקס הקבלני‪ %‬על פי חוק רישו‪ %‬קבלני‪ %‬לעבודות‬
‫הנדסה בנאיות‪ ,‬תשכ"ט‪ ,1969‬בכל הסיווגי הבאי‪ ,400 :‬ב"‪ ,200 ,5‬ג"‪) 4‬להל‪#‬‬
‫"חוק רישו קבלני"(‪.‬‬
‫‪ 2.1.2‬המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות בביצוע לכל הפחות עבודה‬
‫אחת של הנחת קווי ביוב‪ ,‬או ניקוז‪ ,‬בסכו‪ %‬של מעל ‪ 20‬מלש"ח‪ ,‬לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ 2.1.3‬המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬‬
‫בביצוע מובל בטו‪ ,#‬במידות פני‪ %‬של ‪ 2.00X2.20‬מ'‪ ,‬באור של ‪ 500‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪ 2.1.4‬המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬‬
‫בביצוע פרוייקטי‪ %‬של עבודות ניקוז בקוטר ‪ 150‬ס"מ באור של ‪ 600‬מ"א לפחות‬
‫ובביצוע עבודה אחת לפחות באור של ‪ 400‬מ"א‪.‬‬
‫‪ 2.1.5‬המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬‬
‫ביצוע בעבודות ביוב בקו גרביטציוני‪ ,‬בקוטר של ‪ 630‬מ"מ לפחות‪ ,‬באור של‬
‫‪ 1,000‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪ 2.1.6‬המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪,‬‬
‫בביצוע עבודות ניקוז בדיפו‪ ,#‬באור רצי‪ /‬של ‪ 100‬מ"א לפחות ובאור כולל של‬
‫‪ 700‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪ 2.1.7‬המציע בעצמו או מי שצר‪ /‬להצעתו בהסכ‪ %‬התקשרות הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪5‬‬
‫השני‪ %‬האחרונות בקידוחי‪ %‬אופקיי‪ HDD + %‬וזאת ביהק‪ /‬כספי של ‪5,000,000‬‬
‫‪ ,‬לפחות‪ .‬על הקבל‪ #‬ו‪/‬או קבל‪ #‬משנה מטעמו‪ ,‬להיות בעל נסיו‪ #‬בדחיקת צינורות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫מסמכי המכרז ה‪ %‬המסמכי‪ %‬המפורטי‪ %‬להל‪) #‬בי‪ #‬א‪ %‬צורפו ובי‪ #‬א‪ %‬לא צורפו(‪:‬‬
‫מסמ א' תנאי המכרז והוראות למשתתפי‪ ,%‬והטפסי‪ %‬המצורפי‪ %‬אליו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מסמ ב' נוסח הסכ‪ %‬ההתקשרות ונספחיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל מסמ אחר אשר נקבע בכל די‪ #‬או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמ‬
‫ממסמכי המכרז‪ ,‬לרבות כל המפרטי‪ %‬והתקני‪ %‬המצויני‪ %‬במסמכי המכרז‪.‬‬
‫כל המסמכי‪ %‬הנ"ל על נספחיה‪ ,%‬לרבות המסמכי‪ %‬שעל הקבלני‪ %‬לצרפ‪ %‬לפי הוראות מסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬יהוו חלק בלתי נפרד מהסכ‪ %‬ההתקשרות‪ ,‬מסמ ב'‪ ,‬שייחת‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪.%‬‬
‫‪.4‬‬
‫רכישת מסמכי המכרז‬
‫את מסמכי המכרז נית‪ #‬לרכוש במשרדי התאגיד‪ ,‬שברח' חשמונאי‪ ,12 %‬קריית מוצקי‪ ,#‬בשעות‬
‫העבודה הרגילות תמורת תשלו‪ %‬של ‪) , 6,500‬בתוספת מע"מ( אשר לא יוחזר‪ .‬אי השתתפות‬
‫מציע במכרז מסיבה כל שהיא‪ ,‬לא תהווה עילה להחזרת תשלו‪ %‬זה‪ .‬נית‪ #‬לעיי‪ #‬במסמכי המכרז‪,‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪6‬‬
‫ללא תשלו‪ ,%‬קוד‪ %‬לרכישת‪ %‬במשרדי התאגיד או באתרי האינטרנט של העירייה‪ ,‬התאגיד ומ‪.‬‬
‫ברלב ושות'‪ ,‬משרד עורכי די‪.#‬‬
‫‪.5‬‬
‫על המציע לצר& להצעתו )בנוס& למסמכי המכרז שעליו להגיש חתומי בחתימתו(‪:‬‬
‫‪ 5.1‬העתק נאמ‪ #‬למקור של אישור תק‪ /‬מרש‪ %‬הקבלני‪ %‬בדבר רישומו לפי חוק רישו‬
‫קבלני לעבודות הנדסה בנאיות‪ ,‬תשכ"ט"‪ 1969‬בכל הסיווגי הבאי‪ :‬בסיווג קבלני‬
‫‪ ,400‬ב"‪ ,5‬בסיווג קבלני ‪ ,200‬ג"‪ 4‬לפחות‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫אישור רו"ח‪/‬פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכ‪ #‬אישור תק‪ /‬לפי חוק‬
‫עסקאות גופי‪ %‬ציבוריי‪) %‬אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלו‪ %‬חובות מס‪ ,‬העסקת עובדי‪%‬‬
‫זרי‪ %‬כדי‪ #‬ושכר מינימו‪ ,(%‬התשל"ו – ‪.1976‬‬
‫‪5.3‬‬
‫אישור תק‪ /‬לניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת הרישו‪ %‬של התאגיד‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫תדפיס מעודכ‪ ,#‬נכו‪ #‬למועד הגשת ההצעות למכרז‪ ,‬של רישו‪ %‬התאגיד מרש‪ %‬החברות‪,‬‬
‫לרבות רישו‪ %‬בעלי המניות‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשי‪ %‬המוסמכי‪ %‬לחתו‪ %‬בש‪ %‬התאגיד ולחייב את‬
‫התאגיד בחתימת‪ %‬על מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫ערבות בנקאית להשתתפות במכרז כמפורט בתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫אישור עו"ד בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 4‬למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫סעיפי‪ 5.9.1 %‬עד ‪ 5.9.11‬ייפורטו בהתא‪ %‬לנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪: 5‬‬
‫‪ 5.9.1‬אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות‬
‫בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי ביוב‪ ,‬או ניקוז‪ ,‬בסכו‪ %‬של מעל ‪20‬‬
‫מלש"ח‪ ,‬לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ 5.9.2‬אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות‬
‫כקבל‪ #‬ראשי ‪/‬כקבל‪ #‬משנה‪ ,‬בבביצוע מובל בטו‪ ,#‬במידות פני‪ %‬של ‪ 2.00X2.20‬מ'‪,‬‬
‫באור של ‪ 500‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪ 5.9.3‬אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות‬
‫כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪ ,‬פרוייקטי‪ %‬של עבודות ניקוז‪ ,‬בקוטר ‪ 150‬ס"מ‬
‫באור של ‪ 600‬מ"א לפחות ובביצוע עבודה אחת לפחות באור של ‪ 400‬מ"א‪.‬‬
‫‪ 5.9.4‬אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות‬
‫כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪ ,‬בעבודות ביוב בקו גרביטציוני‪ ,‬בקוטר של ‪ 630‬מ"מ‬
‫לפחות‪ ,‬באור של ‪ 1,000‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪ 5.9.5‬אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות‬
‫כקבל‪ #‬ראשי ‪ /‬כקבל‪ #‬משנה‪ ,‬עבודות ניקוז בדיפו‪ #‬באור רצי‪ /‬של ‪ 100‬מ"א‬
‫לפחות ובאור כולל של ‪ 700‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫‪ 5.9.6‬אסמכתאות המעידות כי המציע‪ ,‬או מי שצר‪ /‬להצעתו בהסכ‪ %‬התקשרות‪ ,‬הינו‬
‫בעל ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות בקידוחי‪ %‬אופקיי‪ HDD + %‬וזאת בהיק‪/‬‬
‫של ‪ 5,000,0000‬ש"ח לפחות‪.‬‬
‫‪5.10‬‬
‫תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬תשל"ו"‪ ,1976‬על העדר הרשעה בעבירות‬
‫לפי חוק עובדי‪ %‬זרי‪) %‬איסור העסקה שלא כדי‪ #‬והבטחת תנאי‪ %‬הוגני‪ ,(%‬התשנ"א‬
‫‪ 1991‬וחוק שכר מינימו‪ ,%‬התשמ"ז‪ ,1987‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪.6‬‬
‫‪5.11‬‬
‫"ד‪ /‬מידע"‪ ,‬לפי הנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪.7‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪7‬‬
‫‪5.12‬‬
‫קבלה על רכישת מסמכי המכרז‪ .‬יודגש‪ ,‬כי הקבלה אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫‪5.13‬‬
‫כל ההבהרות ו‪/‬או העדכוני‪ %‬ו‪/‬או השינויי‪ %‬שישלחו למציעי‪ ,%‬ככל שיהיו‪ ,‬חתומי‪ %‬על‬
‫ידי המציע‪.‬‬
‫‪5.14‬‬
‫המסמכי‪ %‬ו‪/‬או הנתוני‪ %‬שיוגשו על ידי המציעי‪ %‬יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל התנאי המפורטי לעיל בסעי& זה עלולה להיפסל‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הגשת ההצעה‬
‫על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות ותנאי המכרז‪ ,‬וכ‪#‬‬
‫‪6.1‬‬
‫את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי התאגיד‪ ,‬במעטפה סגורה‪ ,‬בתיבת המכרזי‪%‬‬
‫הממוקמת במשרדי התאגיד‪ ,‬רח' חשמונאי‪ ,12 %‬קריית מוצקי‪ ,#‬ביו ג'‪,03/02/2015 ,‬‬
‫לא יאוחר מהשעה ‪ 15:00‬בדיוק‪.‬‬
‫על המעטפה יצוי‪" :#‬מכרז להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ 4‬דר מתח‬
‫כורדני בקרית מוצקי‪ ,‬עד המוצע לי בקרית י " מכרז פומבי מס' ‪."2/2014‬‬
‫משלוח ההצעה בדואר או בכל דר אחרת שלא כאמור לעיל‪ ,‬אינו עונה על דרישות‬
‫המכרז‪.‬‬
‫באחריות המציע לקבל‪ ,‬במעמד הגשת ההצעה‪ ,‬שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו‪,‬‬
‫השעה והמועד בה‪ %‬הוגשה‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫המציע ימלא הצעתו על גבי הטבלה שב"הצעת המציע"‪ ,‬נספח ט' למסמ ב' במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫"הצעת המציע"‪ ,‬נספח ט' למסמ ב'‪ ,‬תצור‪ /‬בשני עותקי נוסח מקורי )על גבי‬
‫חוברת המכרז(‪ ,‬והעתק צילומי‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫בכתב הכמויות‪ ,‬המצור‪ /‬כנספח י' למסמ ב'‪ ,‬מפורטות העלויות ביחס לכל סעי‪//‬פרק‬
‫עבודה‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫על המציע למלא את הצעתו על גבי הטבלה שבנספח ט'‪ ,‬כדלקמ‪:#‬‬
‫את שיעור ההנחה באחוזי‪ ,%‬המוצע על ידו )שלא יעלה על ‪ (15%‬ביחס לעלות‬
‫‪6.4.1‬‬
‫הכוללת של המכרז )ולא לכל פרויקט‪/‬עבודה בנפרד(‪ ,‬ללא מע"מ‪) .‬מובהר‬
‫בזאת‪ ,‬כי הצעה בשיעור ההנחה שיעלה על ‪ ,15%‬תיפסל(‪.‬‬
‫את שיעור ההנחה ממחירו‪" #‬דקל" לרכיבי‪ / %‬פריטי‪ / %‬עבודות שאינ‪%‬‬
‫‪6.4.2‬‬
‫מופיעי‪ %‬בכתב הכמויות בנספח י'‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת המציע‪ ,‬תחול בנפרד ג‪ %‬על כל אחד ממחירי היחידה‬
‫כפי שמופיעי‪ %‬בכתב הכמויות‪ .‬כמו כ‪ #‬מובהר למע‪ #‬הסר ספק‪ ,‬כי במקומות בה‪ %‬בכתב‬
‫הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט‪ ,‬ההנחה תחול ג‪ %‬על כל עבודת קומפלט‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדני‪%‬‬
‫התקציביי‪ ,%‬אלא הנחה בלבד‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה שלא תוגש בהתא‪ %‬להוראות המכרז‪.‬‬
‫‪6.7‬‬
‫על המציע לחתו‪ %‬בראשי תיבות וחותמת על כל ד‪ /‬ממסמכי המכרז ולחתו‪ %‬חתימה‬
‫מלאה בכל מקו‪ %‬המיועד לכ בכל מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות על טפסי ההסכ‪ %‬המצורפי‪%‬‬
‫למכרז‪ .‬על המציע לחתו‪ %‬בחתימה וחותמת ליד כל תיקו‪ #‬בהצעתו‪.‬‬
‫על המציע למלא את כל הפרטי‪ %‬הטעוני‪ %‬מילוי בכל מסמכי המכרז‪ ,‬וזאת בדיו‪.‬‬
‫‪6.8‬‬
‫במקרה של מילוי אחוז הנחה שונה על ידי מציע‪ ,‬באחת משתי חוברות המכרז או‬
‫במקומות שוני‪ %‬לגבי אותו פריט‪ ,‬יובא בחשבו‪ #‬המחיר הנמו מבי‪ #‬השניי‪ .%‬יחד ע‪%‬‬
‫זאת במקו‪ %‬בו אחוז ההנחה לא יהא כדרישות המכרז התאגיד יהא רשאי לראות בכ‬
‫תכסיסנות מצדו של המציע על כל המשתמע מכ‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪8‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪6.9‬‬
‫המציע יחתו‪ %‬על הצעת מציע המצורפת כטופס ‪ 1‬לתנאי המכרז‪ ,‬המאשרת כי ראה‪,‬‬
‫בדק והבי‪ #‬את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות‪ ,‬הכישורי‪ %‬והאמצעי‪ %‬הדרושי‪%‬‬
‫לצור ביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪6.10‬‬
‫הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד‪ ,‬וכל המסמכי‪ %‬הנדרשי‪ %‬במכרז‪,‬‬
‫כולל הערבות הבנקאית‪ ,‬הניסיו‪ #‬והסיווגי‪ %‬הקבלניי‪ ,%‬יהיו על ש‪ %‬המציע במכרז‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪6.11‬‬
‫תשומת לב המציעי‪ %‬מופנית לדרישות התאגיד לקיו‪ %‬ביטוחי‪ %‬על ידי הקבל‪ #‬הזוכה‪.‬‬
‫על המציעי‪ %‬לוודא מראש ע‪ %‬מבטחיה‪ %‬את יכולת‪ %‬לרכוש את הביטוחי‪ %‬הנדרשי‪.%‬‬
‫כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתו המועד‬
‫שנקבע לכ‪ .‬לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח‪.‬‬
‫‪6.12‬‬
‫למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזה‪ ,‬כי אי המצאת אישור קיו‪ %‬ביטוחי‪ ,%‬חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי‬
‫מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(‪ ,‬התאגיד יהא רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת‬
‫ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתו‪ %‬כנדרש‪.‬‬
‫‪6.13‬‬
‫יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אי‪ #‬דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחי‪%‬‬
‫אלא בחתימה וחותמת של המציע‪ ,‬המהווי‪ %‬אישור המציע כי בדק ע‪ %‬מבטחיו ואי‪#‬‬
‫לה‪ %‬הסתייגות לגבי הנוסח‪ ,‬התנאי‪ %‬והכיסויי‪ %‬הביטוחיי‪ %‬הנדרשי‪ .%‬כל בקשת‬
‫הבהרה ו‪/‬או הסתייגות יש להגיש בטר‪ %‬המועד האחרו‪ #‬להגשת ההצעות כאמור לעיל‪.‬‬
‫ערבויות‬
‫כל מציע במכרז חייב לצר‪ /‬להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית‪ ,‬אוטונומית‪,‬‬
‫‪7.1‬‬
‫של בנק ישראלי‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 2‬לתנאי המכרז לפקודת התאגיד‪ ,‬בס של‬
‫‪) / 5,000,000‬חמישה מיליו‪) (, #‬להל‪" :#‬הערבות"(‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬במסמכי המכרז‪ .‬קבע‬
‫התאגיד‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתא‪%‬‬
‫לאמור לעיל‪ ,‬יהיה רשאי לפסול את אותה הצעה‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫תוק‪ /‬הערבות יהיה לתקופה של ‪) 6‬שישה( חודשי‪ %‬מהמועד האחרו‪ #‬להגשת הצעות‪,‬‬
‫דהיינו עד ליו‪ .3/08/2015 %‬התאגיד רשאי לדרוש את הארכת תוק‪ /‬הערבות למש ‪3‬‬
‫)שלושה( חודשי‪ %‬נוספי‪ %‬והמציע יהיה חייב במקרה כזה להארי את תוק‪ /‬הערבות‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של‬
‫התאגיד‪ ,‬כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫הצעה שלא תצור‪ /‬אליה ערבות‪ ,‬העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל‪.‬‬
‫‪7 .7‬‬
‫הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעי‪ %‬אשר לא זכו במכרז‪ ,‬לאחר חתימת הסכ‪ %‬בי‪#‬‬
‫התאגיד לבי‪ #‬הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫תוק& ההצעה‬
‫ההצעה תהיה בתוק‪ /‬במש ‪) 6‬שישה( חודשי‪ %‬מהמועד האחרו‪ #‬להגשת הצעות עד ליו‪%‬‬
‫‪ .3/8/2015‬תוק‪ /‬ההצעה יואר ב‪) 3‬שלושה( חודשי‪ %‬נוספי‪ %‬עפ"י דרישת התאגיד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מפגש מציעי‬
‫מפגש מציעי‪ %‬יתקיי‪ %‬ביו ג'‪ ,6/01/2015 ,‬בשעה ‪ 15:00‬במשרדי התאגיד‪ ,‬ברח' החשמונאי‪%‬‬
‫‪ ,12‬קריית מוצקי‪.#‬‬
‫ההשתתפות במפגש המציעי היא חובה‪ ,‬ומהווה תנאי להשתתפות במכרז‪ .‬מציע אשר לא‬
‫ישתת& במפגש המציעי‪ ,‬לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז וממילא לא תדו ועדת‬
‫המכרזי בהצעתו‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫הבהרות ושינויי‬
‫‪10.1‬‬
‫משתתפי‪ %‬שרכשו את מסמכי המכרז רשאי‪ %‬להפנות שאלות הבהרה בכתב לתאגיד‪,‬‬
‫עד לא יאוחר מעשרה )‪ (10‬ימי‪ %‬לפני המועד האחרו‪ #‬להגשת ההצעות‪ ,‬וזאת באמצעות‬
‫העברת שאלות הבהרה למשרד מ‪ .‬ברלב ושות'‪ ,‬משרד עורכי די‪ ,#‬בפקס מספר‬
‫‪ .03 6096319‬המציע יוודא קבלתו בטל מספר‪.036096317 :‬‬
‫‪10.2‬‬
‫התאגיד‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬יענה א‪ %‬וכפי שיראה לנכו‪ – #‬עד המועד האחרו‪#‬‬
‫להגשת הצעות למכרז‪ .‬למע‪ #‬הסר ספק‪ ,‬התאגיד ישיב על שאלות שיראה לנכו‪ #‬ואי‬
‫קבלת תשובות מצד התאגיד לא יהווה קבלת‪ #‬ולא ישמש עילה להארכת מועד להגשת‬
‫ההצעות‪.‬‬
‫‪10.3‬‬
‫התאגיד רשאי בכל עת‪ ,‬קוד‪ %‬למועד האחרו‪ #‬להגשת הצעות למכרז‪ ,‬להכניס שינויי‪,%‬‬
‫תיקוני‪ ,%‬תנאי‪ %‬ודרישות במכרז‪ ,‬ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפי‪) %‬להל‪:#‬‬
‫"שינויי והבהרות"( ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת‪%‬‬
‫של המשתתפי‪ %‬ויוגשו חתומי‪ %‬יחד ע‪ %‬מסמכי המכרז ונספחיו‪.‬‬
‫‪10.4‬‬
‫תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לתאגיד בכתב‪ ,‬המידע שיימסר במסגרת מפגש‬
‫המציעי‪ ,%‬וכ‪ #‬כל שינוי ו‪/‬או תיקו‪ #‬שיכניס התאגיד במסמכי המכרז‪ ,‬לשאלות שתקבל‬
‫התאגיד או ביוזמתו‪ ,‬ישלחו בכתב בפקס' כאמור לעיל והתאגיד ישיב‪ ,‬א‪ %‬וכפי שיראה‬
‫לנכו‪ ,#‬בפקס לכל מי שרכש את מסמכי המכרז‪ ,‬עפ"י מספר הפקס' שיירש‪ %‬במפגש‬
‫המציעי‪ %‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪10.5‬‬
‫א ורק תשובות‪ ,‬הבהרות ועדכוני‪ %‬שניתנו בכתב ע"י התאגיד כאמור לעיל יחייבו את‬
‫התאגיד‪ ,‬ה‪ %‬ייחשבו לכל דבר ועניי‪ #‬כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע‪ ,‬וה‪ %‬יצורפו‬
‫על ידי המציע להצעתו‪ ,‬כשה‪ %‬חתומי‪ %‬וממולאי‪ ,%‬ככל הנדרש‪.‬‬
‫בחינת ההצעות‬
‫‪ 11.1‬התאגיד יבח‪ #‬את עמידת ההצעות בתנאי הס‪ /‬והצעות שלא תעמודנה בתנאי הס‪ ,/‬לא‬
‫תבואנה במניי‪ #‬ההצעות‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫בנוס‪ /‬למדד המחיר‪ ,‬במכרז נקבעו מדדי איכות לבחינת ההצעות‪ ,‬כ שלהצעה הכספית‬
‫יינת‪ #‬משקל של עד ‪) 80%‬להל‪" :#‬מדד המחיר"( ולמדד האיכות ולהנחה על מחירו‪#‬‬
‫"דקל" יינת‪ #‬משקל של עד ‪) 20%‬להל‪" :#‬מדד האיכות"(‪.‬‬
‫‪11.3‬‬
‫מדד המחיר יהיה מורכב מהמשקולות כמפורט בנספח ט' ולהל‪:#‬‬
‫א‪ .‬שיעור ההנחה באחוזי‪) %‬שלא יעלה על ‪ ,(15%‬שמוצע על ידי המציע ביחס לעלות‬
‫הכוללת של המכרז )ולא לכל פרויקט‪/‬עבודה בנפרד(‪ ,‬ללא מע"מ משקל מרבי של‬
‫עד ‪.80%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיעור ההנחה ממחירו‪" #‬דקל" לרכיבי‪/%‬פריטי‪/%‬עבודות שאינ‪ %‬מופיעי‪ %‬בכתב‬
‫הכמויות בנספח י' משקל מרבי של עד ‪.5%‬‬
‫‪ 11.4‬מדד האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמ‪:#‬‬
‫‪ 11.4.1‬ניסיו‪ #‬המציע בקידוחי‪ / %‬דחיקה משקל מרבי עד ‪:12%‬‬
‫ משקל מרבי של עד ‪.3%‬‬
‫א‪ .‬מספר עבודות קידוח‪/‬דחיקה במקביל‬
‫)‪ 3‬קידוחי‪ %‬לפחות‪ ,‬האחוז המירבי ‪ ,3%‬עד ‪ 2‬קידוחי‪(1%%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ משקל מרבי של עד ‪.2%‬‬
‫קוטר ואור הקידוחי‪ %‬בדחיקה שביצע‬
‫)קוטר ‪ 2.5‬מ' לפחות‪ ,‬ניקוד מירבי ‪ ,2%‬פחות מ‪ 2.5‬מ' ‪(1%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ משקל מרבי של עד ‪.2%‬‬
‫אור בקידוח אחד‬
‫)אור של ‪ 100‬מ' לפחות‪ ,‬ניקוד מירבי ‪ ,2%‬פחות מ‪ 100‬מ' ‪(1%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המציע או נלווה להצעתו בעלי נסיו‪ #‬קוד‪,%‬‬
‫מוכח‪ ,‬בביצוע קידוחי ‪ HDD‬מעל חמש שני‪%‬‬
‫באמצעות מכונת קידוח בעלת יכולת משיכה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪10‬‬
‫של ‪ 100‬טו‪ #‬לפחות וקוטר קידוח של ‪1,500‬‬
‫ס" מ‬
‫)קיי‪ %‬ניסיו‪ ,#‬ניקוד מירבי ‪ ,2%‬אי‪ #‬ניסיו‪(0% #‬‬
‫ משקל מרבי של עד ‪.2%‬‬
‫ה‪ .‬המציע או נלווה להצעתו בעלי נסיו‪ #‬קוד‪,%‬‬
‫מוכח‪ ,‬בביצוע קידוחי אופקיי‪ %‬מעל חמש‬
‫שני‪ %‬בעבודות קידוח באור של ‪ 70‬מ' לפחות‬
‫ברצ‪ /‬באמצעות מכונת קידוח ע‪ %‬ראש‬
‫ משקל מרבי של עד ‪.3%‬‬
‫מתכוונ‪ ,#‬בעל יכולת לשיפוע עד ‪0.5%‬‬
‫‪ 70‬מ' לפחות‪ ,‬ניקוד מירבי ‪ ,3%‬פחות מ‪ 70‬מ' ‪1 %‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪11.5‬‬
‫ משקל מרבי של עד ‪.3%‬‬
‫תו תק‪ #‬למערכת ניהול איכות ‪ 9001 ISO‬על ש‪ %‬המציע‬
‫)בעל תו תקו למערכת ניהול איכות משקל מירבי ‪ ,3%‬אי‪.0% ISO #‬‬
‫‪11.6‬‬
‫התאגיד יהא רשאי לבחו‪ #‬במסגרת בחינת ההצעות ג‪ %‬את אמינותו של המציע ואת‬
‫כושרו של לבצע את ההסכ‪ %‬המוצע‪ ,‬את ניסיונה הקוד‪ %‬ע‪ %‬המציע ואת ניסיונו של‬
‫המציע אצל לקוחות אחרי‪ %‬וכ‪ #‬תהא רשאית לדחות הצעות של מציעי‪ %‬אשר לא ביצעו‬
‫בעבר עבודת‪ %‬לשביעות רצונו שלה או של גור‪ %‬אחר‪ ,‬או שנוכח לדעת שכישוריו אינ‪%‬‬
‫מספיקי‪ %‬לפי שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪11.7‬‬
‫התאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר‬
‫התייחסות לתנאי המכרז באופ‪ #‬שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי‪ .‬מחירי‪%‬‬
‫בלתי סבירי‪ %‬עלולי‪ %‬לגרו‪ %‬לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪11.8‬‬
‫אי הגשת הצעת מחיר ו‪/‬או אי השלמת מקו‪ %‬הטעו‪ #‬מילוי ו‪/‬או כל שינוי או תוספת‬
‫שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליה‪ ,%‬בי‪ #‬על ידי שינוי או תוספת‬
‫בגו‪ /‬המסמכי‪ %‬ובי‪ #‬במכתב לוואי או בכל דר אחרת‪ ,‬עלולי‪ %‬לגרו‪ %‬לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪11.9‬‬
‫התאגיד רשאי לדרוש מהמשתתפי‪ %‬פרטי‪ %‬ו‪/‬או מסמכי‪ %‬נוספי‪ %‬ו‪/‬או הבהרות נוספות‬
‫ו‪/‬או השלמות לשביעות רצונה המלא ג‪ %‬לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחו‪ #‬את‬
‫המציע‪ ,‬חוסנו הכלכלי‪ ,‬ניסיונו המקצועי והצעתו‪ ,‬במסגרת שיקוליה‪ ,‬כאמור‪ .‬לא‬
‫המציא הקבל‪ #‬פרטי‪ %‬ו‪/‬או מסמכי‪ %‬כאמור‪ ,‬ייחשב כמי שסירב לעשות כ‪ #‬ו‪/‬או לראות‬
‫באי צירו‪ /‬הפרטי‪ %‬כתכסיסנות מצידו וכמי שאינו עומד אחר הצעתו‪ ,‬על כל המשתמע‬
‫מכ‪ ,‬והתאגיד יהא רשאית לפסול את הצעתו‪.‬‬
‫‪11.0‬‬
‫התאגיד רשאי לדרוש מ‪ #‬המשתתפי‪ %‬להציג את צוות העובדי‪ ,%‬ציוד‪ ,‬כלי‪ %‬וכיוב'‪ ,‬כדי‬
‫לוודא שאלה תואמי‪ %‬את דרישות מסמכי המכרז‪ ,‬קוד‪ %‬להחלטה במכרז‪ ,‬וכתנאי‬
‫לזכייה בו‪.‬‬
‫הודעה על תוצאות המכרז‬
‫‪ 12.1‬לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו‪/‬או בדואר רשו‪.%‬‬
‫‪12.2‬‬
‫מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כ הודעה בכתב‪ ,‬בדואר רשו‪ .%‬הערבות שהומצאה‬
‫על ידו ע‪ %‬הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת הסכ‪ %‬בי‪ #‬התאגיד לבי‪ #‬הזוכה‬
‫במכרז‪.‬‬
‫‪12.3‬‬
‫בי‪ #‬הזוכה במכרז לבי‪ #‬התאגיד ייחת‪ %‬הסכ‪ ,%‬שהעתקו מצור‪ /‬כחלק בלתי נפרד‬
‫ממסמכי המכרז‪ .‬יובהר‪ ,‬כי הוראות ההסכ‪ %‬יחולו ביחס לפרק המי‪ ,%‬לפי המקרה‬
‫ובהתא‪ %‬לפרק שבו זכה הקבל‪.#‬‬
‫‪12.4‬‬
‫הזוכה‪/‬זוכי‪ %‬במכרז יחתו‪ %‬על ההסכ‪ %‬תו ‪ 14‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬שיידרש לכ‪ .‬עד למועד‬
‫חתימת ההסכ‪ %‬יחלי‪ /‬הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע‬
‫ההסכ‪ ,%‬בנוסח כתב הערבות המצור‪ /‬כנספח ב' לנוסח ההסכ‪ %‬המצ"ב‪.‬‬
‫‪12.5‬‬
‫עד למועד החתימה על ההסכ‪ %‬ימציא הזוכה את כל המסמכי‪ %‬והאישורי‪ %‬שעליו‬
‫להמציא בהתא‪ %‬לתנאי המכרז‪ ,‬ובכלל זה‪ ,‬בי‪ #‬השאר‪ ,‬אישור על קיו‪ %‬הביטוחי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ %‬על פי מסמכי המכרז‪ ,‬בנוסח הנדרש במסמכי המכרז‪ ,‬חתו‪ %‬על ידי חברת‬
‫ביטוח‪ .‬כאמור בסעי‪ 6.11 /‬לעיל ולמע‪ #‬הסר ספק מובהר בזה‪ ,‬כי אי המצאת אישור‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪11‬‬
‫קיו‪ %‬ביטוחי‪ ,%‬חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(‪ ,‬התאגיד יהא‬
‫רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתו‪%‬‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫‪12.7‬‬
‫היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז‪ ,‬יהא התאגיד רשאית לבטל‬
‫את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה‪ ,‬החל בתארי שייקבע על ידי התאגיד בהודעה‬
‫וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתק‪ #‬את ההפרה והזוכה לא תיקנה‬
‫בהתא‪ %‬להודעה ותו זמ‪ #‬שנקבע בהודעה‪ .‬אי‪ #‬בסעי‪ /‬זה כדי לגרוע מזכויות התאגיד‬
‫על פי כל די‪.#‬‬
‫‪12.8‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬יהא התאגיד רשאית לבטל את הזכייה במכרז ג‪ %‬במקרי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫‪ 12.8.1‬כשיש בידי התאגיד הוכחות‪ ,‬להנחת דעתה‪ ,‬כי הזוכה או אד‪ %‬אחר מטעמו‬
‫נת‪ #‬או הציע שוחד‪ ,‬מענק‪ ,‬דורו‪ #‬או טובת הנאה כלשהי בקשר ע‪ %‬הזכייה‬
‫במכרז‪.‬‬
‫‪12.8.2‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪.13‬‬
‫התברר לתאגיד כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה‪ ,‬או‬
‫שהוא לא גילה לתאגיד עובדה מהותית אשר‪ ,‬לדעת התאגיד‪ ,‬היה בה כדי‬
‫להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז‪.‬‬
‫בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל‪ ,‬רשאי התאגיד להגיש את הערבות הבנקאית‬
‫שבידה לגבייה וכ‪ #‬למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והזוכה יפצה את‬
‫התאגיד על כל הפסד שיגר‪ %‬לה בגי‪ #‬כ‪.‬‬
‫שמירת זכויות‬
‫‪ 13.1‬התאגיד יהא רשאי לפצל את העבודה‪ ,‬ולמסרה לביצוע למספר מציעי‪ %‬ו‪/‬או לפרקי‬
‫ביצוע שוני‪ %‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪13.2‬‬
‫התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שוני‪ %‬א‪ /‬לא‬
‫לאחד מהמציעי‪.%‬‬
‫‪13.3‬‬
‫התאגיד רשאי לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה‪ ,‬ולבצע את כל העבודה או חלק‬
‫ממנה‪ ,‬בכל היק‪ /‬שהוא‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ובהתא‪ %‬לתקציבי‪%‬‬
‫שיעמדו לרשותה‪ ,‬והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו‪/‬או שיפוי ו‪/‬או תוספת מחיר בשל‬
‫כ‪.‬‬
‫‪13.4‬‬
‫הכמויות המצוינות במסמכי המכרז‪ ,‬ככל שמצוינות‪ ,‬ה‪ #‬לצור אמד‪ #‬בלבד כדי לסייע‬
‫למציע לאמוד את הצעתו‪ ,‬ואי‪ #‬בה‪ #‬כדי לחייב את התאגיד‪.‬‬
‫‪13.5‬‬
‫החליט התאגיד כאמור בסעיפי‪ 13.1 %‬ו‪/‬או ‪ 13.2‬ו‪/‬או ‪ 13.3‬לעיל‪ ,‬לא תהווה החלטתה זו‬
‫עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו‪/‬או לתביעת פיצוי מצד הקבל‪.#‬‬
‫‪13.6‬‬
‫התאגיד רשאי‪ ,‬ללא כל נימוק נוס‪ ,/‬לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבי‪#‬‬
‫האומד‪ #‬של המכרז‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד‪.‬‬
‫‪13.7‬‬
‫אי‪ #‬התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא‪.‬‬
‫‪13.8‬‬
‫מבלי לפגוע באמור‪ ,‬התאגיד שומר על זכותה לבטל את המכרז‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬בכל‬
‫מועד שהוא‪ ,‬לרבות לאחר הגשת הצעות‪ ,‬ולמציעי‪ %‬לא תהא טענה ו‪/‬או תביעה כנגד‬
‫התאגיד בשל כ‪.‬‬
‫‪13.9‬‬
‫התאגיד רשאי לדחות הצעות של מציעי‪ ,%‬בי‪ #‬השאר‪ ,‬א‪ %‬ביצעו עבורה בעבר עבודות‬
‫שלא לשביעות רצונה‪ ,‬או שנוכחה לדעת שכישוריה‪ %‬אינ‪ %‬מספיקי‪ %‬לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪ 13.10‬במסגרת שיקוליה לבחירת הקבל‪ #‬הזוכה‪ ,‬ישקול התאגיד‪ ,‬בי‪ #‬היתר‪ ,‬את אמות המידה‬
‫שנקבעו בדי‪ ,‬לרבות בכל הקשור לניסיונו של הקבל‪ ,#‬מיומנותו‪ ,‬כח האד‪ %‬והציוד‬
‫העומד לרשותו‪ ,‬מצבו הכלכלי‪ ,‬וכ‪ #‬את עמידתו של הקבל‪ #‬בתנאי‪ %‬הנדרשי‪ %‬במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד‪.‬‬
‫‪ 13.11‬כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד‪ .‬המשתתפי‪ %‬במכרז לא יהיו רשאי‪%‬‬
‫לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצור הכנת והגשת הצעה במכרז זה‪ .‬מסמכי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪12‬‬
‫המכרז ה‪ %‬רכושו של התאגיד‪ ,‬ה‪ %‬ניתני‪ %‬למציע בהשאלה לש‪ %‬הכנת הצעתו והגשתה‬
‫בלבד ועליו להחזיר‪ %‬לתאגיד עד המועד האחרו‪ #‬להגשת ההצעות למכרז‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬יגיש‬
‫את ההצעה ובי‪ #‬א‪ %‬לא יגיש‪ .‬אי‪ #‬המציע רשאי‪ ,‬בי‪ #‬בעצמו ובי‪ #‬ע"י אחרי‪ ,%‬להעתיק‪%‬‬
‫או לצלמ‪ %‬או להעביר‪ %‬לאחר או להשתמש בה‪ %‬לכל מטרה אחרת‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫הסתייגות‬
‫אי‪ #‬להכניס כל שינוי‪ ,‬בי‪ #‬בדר של הוספה‪ ,‬בי‪ #‬בדר של מחיקה ובי‪ #‬בכל אופ‪ #‬אחר‪ ,‬במסמכי‬
‫המכרז‪ .‬כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז‪ ,‬מכל מי‪ #‬וסוג‪ ,‬או כל הסתייגות לגביה‪,%‬‬
‫בי‪ #‬על ידי תוספת בגו‪ /‬המסמכי‪ %‬ובי‪ #‬במכתב לוואי או בכל דר אחרת‪ ,‬עלולי‪ %‬לגרו‪ %‬לפסילת‬
‫ההצעה‪ ,‬ולחילופי‪ #‬התאגיד יהא רשאי להתעל‪ %‬מאותו שינוי או הסתייגות הכל לפי שיקול‬
‫דעתו המוחלט של התאגיד‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫מחירי‬
‫ההצעה של המציע תכלול את כל העבודה‪ ,‬החומרי‪ %‬ואת כל ההוצאות והרווח‪ ,‬לרבות מסי‪,%‬‬
‫היטלי‪ %‬וכו'‪ ,‬כמפורט בטופס ‪ ,3‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬צוי‪ #‬במפורש אחרת במסמכי המכרז‪ .‬ההצעה לא‬
‫תכלול מע"מ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫הוצאות‬
‫כל ההוצאות‪ ,‬מכל מי‪ #‬וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז‪ ,‬יחולו‬
‫על המציע ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫עיריית קריית מוצקי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪13‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪1‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :#‬הצעת מציע למכרז מס' ‪.2/2014‬‬
‫אנו הח"מ‪ ,‬לאחר שקראנו בעיו‪ #‬ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' ‪ ,2/2014‬בי‪ #‬המצורפי‪%‬‬
‫ובי‪ #‬שאינ‪ %‬מצורפי‪ %‬א מהווי‪ %‬חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ ,‬מצהירי‪ %‬ומתחייבי‪ %‬בזה‬
‫כדלקמ‪:#‬‬
‫‪.1‬‬
‫אנו מסכימי‪ %‬לתנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬במסמכי המכרז‪ ,‬על כל נספחיו‪ ,‬לרבות עדכוני‪ %‬ו‪/‬או שינויי‪%‬‬
‫שנערכו בה‪ %‬מעת לעת בכתב )הנקראי‪ %‬ביחד "מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז"(‪,‬‬
‫והעתידי‪ %‬כול‪ %‬יחד להוות את ההסכ‪ %‬לביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הננו מצהירי‪ %‬בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז‪ ,‬כי סיירנו באתר‪ ,‬ראינו את מקו‪%‬‬
‫העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכ‪ #‬כי כל הגורמי‪ %‬האחרי‪ %‬המשפיעי‪ %‬על עלויות העבודה‬
‫וביצועה ידועי‪ %‬ומוכרי‪ %‬לנו‪ ,‬ובהתא‪ %‬לכ ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז‬
‫)להל‪" :#‬העבודות"(‪ .‬כ‪ #‬אנו מצהירי‪ %‬כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של‬
‫אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרי‪ %‬בזה מראש על טענות אלו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אנו מצהירי‪ %‬בזה כי אנו עומדי‪ %‬בכל התנאי‪ %‬הנדרשי‪ %‬במכרז‪ ,‬כי הצעתנו עונה על כל הדרישות‬
‫שבמסמכי המכרז‪ ,‬ברשותנו הידע‪ ,‬הניסיו‪ #‬והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופ‪ #‬מקצועי‬
‫וברמה גבוהה‪ ,‬וכ‪ #‬כי נמצאי‪ %‬ברשותנו כל הציוד‪ ,‬הכלי‪ %‬המתאימי‪ %‬לביצוע העבודה מבחינת‬
‫האיכות‪ ,‬ההספק וכוח האד‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי‬
‫המכרז ובהתא‪ %‬ללוח הזמני‪ %‬שיידרש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הננו מתחייבי‪ %‬למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי‬
‫המכרז במהימנות ואמינות‪ ,‬תו שמירה קפדנית על הוראות כל חוק‪ .‬אנו מצהירי‪ %‬כי איננו‬
‫רשאי‪ %‬להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשו‪ %‬גור‪ %‬אחר‪ ,‬או לעשות‬
‫בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הננו מתחייבי‪ %‬לבצע את העבודות המפורטות במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬בס כמפורט בהצעתנו למכרז‪ ,‬בהתא‪ %‬להוראות מסמכי המכרז‪ ,‬כולל‪ ,‬בי‪ #‬השאר‪ ,‬הסכ‪%‬‬
‫ההתקשרות במסגרתו‪ ,‬והננו מקבלי‪ %‬על עצמנו לסיי‪ %‬את העבודות האמורות להנחת דעתכ‪%‬‬
‫הגמורה ובלוח הזמני‪ %‬שיידרש‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אנו מתחייבי‪ %‬לבצע את הביטוחי‪ %‬הנדרשי‪ %‬במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכ‪ %‬את פוליסות‬
‫הביטוח הנדרשות וכ‪ #‬הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות‬
‫העבודות לפי המכרז במלוא‪ #‬וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערו עבורנו את כל הביטוחי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ %‬על ידכ‪ .%‬במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכ‪ %‬לעניי‪#‬‬
‫ביטוחי‪ %‬כמפורט במסמכי המכרז‪ .‬מבלי לגרוע מזכותכ‪ %‬לכל סעד אחר‪ ,‬א‪ %‬לא נפעל כאמור לעיל‬
‫– אנו מסכימי‪ %‬כי תהיו רשאי‪ %‬לבצע את הביטוחי‪ %‬הנ"ל על חשבוננו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הננו מצהירי‪ %‬בזאת כי הובא לידיעתנו שאי‪ #‬באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכ‪ %‬כדי לחייב‬
‫אתכ‪ %‬ו‪/‬או כדי להוות קיבול על ידכ‪ %‬בדר כלשהי של הצעתנו‪ .‬אנו מסכימי‪ %‬כי תהיו זכאי‪ ,%‬א‬
‫לא חייבי‪ ,%‬לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכ‪ %‬הסכ‪ %‬מחייב בינינו לביניכ‪ .%‬ידוע לנו ואנו‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪14‬‬
‫מסכימי‪ %‬כי את‪ %‬תהיו רשאי‪ %‬לנהל כל הלי שענינו הגשת הצעות מתוקנות‪ .‬כ‪ #‬ידוע לנו שתהיו‬
‫רשאי‪ %‬לבטל את המכרז בכל מועד שהוא‪ ,‬לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מת‪ #‬צו‬
‫התחלת עבודה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הצעתנו זו היא בלתי חוזרת‪ ,‬אינה ניתנת לביטול‪ ,‬שינוי או תיקו‪ #‬ועומדת בתוק‪ /‬ומחייבת אותנו‬
‫לתקופה של ‪) 6‬שישה( חודשי‪ %‬מהמועד האחרו‪ #‬להגשת ההצעה עד ליו‪ .03/8/2015 %‬תוק‪/‬‬
‫ההצעה יואר לפרק זמ‪ #‬נוס‪ /‬של ‪) 3‬שלושה( חודשי‪ ,%‬עפ"י דרישת התאגיד‪ .‬במקרה זה תהיו‬
‫רשאי‪ %‬לדרוש מאתנו את הארכת תוק‪ /‬הערבות בהתא‪.%‬‬
‫‪.9‬‬
‫מיד ע‪ %‬קבלת אשורכ‪ %‬בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה‪ ,‬יהיו התנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬בה‪ ,‬על כל‬
‫נספחיה‪ ,‬הסכ‪ %‬המחייב אותנו‪.‬‬
‫א‪ %‬הצעתנו תתקבל‪ ,‬הננו מתחייבי‪ %‬לבוא למשרדכ‪ ,%‬במועד שיקבע על ידכ‪ %‬לש‪ %‬כ ולא יאוחר‬
‫מ‪ 14‬יו‪ %‬ממועד קבלת ההודעה על זכייתנו במכרז‪ ,‬ולהפקיד בידיכ‪ %‬ערבות בנקאית לביצוע‬
‫ההסכ‪ ,%‬כנדרש במסמכי המכרז‪ ,‬את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי ההסכ‪) %‬עותק מקור(‬
‫ואת כל המסמכי‪ %‬הנוספי‪ %‬הטעוני‪ %‬המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכ‪ ,%‬וכמו כ‪#‬‬
‫לחתו‪ %‬על מסמכי ההסכ‪ %‬המהווה חלק ממסמכי המכרז ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫אנו מתחייבי‪ %‬כי א‪ %‬הצעתנו תתקבל‪ ,‬נתחיל בבצוע העבודות בתארי שיקבע על ידכ‪ %‬בהתא‪%‬‬
‫לצו התחלת עבודה שיינת‪ #‬על ידכ‪ ,%‬וכ‪ #‬הננו מודעי‪ %‬לכ כי צו התחלת העבודה עשוי להינת‪#‬‬
‫בהתראה קצרה ביותר ומצהירי‪ %‬כי אנו נהיה ערוכי‪ %‬להתחיל בבצוע העבודות בהתא‪ %‬ובמהירות‬
‫המרבית‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכ‪ %‬כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצור‪ /‬כטופס ‪2‬‬
‫במסמכי המכרז(‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫אנו מצהירי‪ %‬כי ידוע לנו כי א‪ %‬נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או א‪ %‬נחזור בנו‬
‫בדר כלשהי מהצעתנו‪ ,‬את‪ %‬תהיו זכאי‪ ,%‬מבלי לפגוע ביתר זכויותיכ‪ ,%‬לחלט את סכו‪ %‬הערבות‬
‫הבנקאית כפיצוי קבוע ומוער מראש על הנזקי‪ ,%‬הטרחה וההוצאות שנגרמו לכ‪ %‬בשל הפרת‬
‫התחייבויותינו ו‪/‬או בשל הפרת הסכ‪ %‬ו‪/‬או במהל ניהול המכרז‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫אנו מצהירי‪ %‬כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו‪/‬או תיאו‪ %‬ע‪ %‬מציעי‪ %‬אחרי‪ %‬ואנו מתחייבי‪ %‬לא‬
‫לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרי‪ %‬עד למועד קבלת הודעת התאגיד על הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫אנו מצהירי‪ %‬כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיה‪ ,%‬וכל הגורמי‪ %‬האחרי‪ %‬המשפיעי‪ %‬על‬
‫הוצאות העבודה ידועי‪ %‬ומוכרי‪ %‬לנו‪ ,‬וכי בהתא‪ %‬לכ ביססנו את הצעתנו‪ ,‬ואנו מגישי‪ %‬בזאת‬
‫את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬בתנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הצעתנו מוגשת על גבי הטבלה שב"הצעת הקבל"‪ ,‬נספח ט' למסמ ב' במסמכי המכרז‪ ,‬וזאת‬
‫ביחס לכל הסעיפי‪ %‬הכלולי‪ %‬בטבלה הרלבנטית‪.‬‬
‫האחוזי אשר הוצעו על ידי כאמור לעיל יהיו בגדר הפחתה ביחס למחירי כפי שמופיעי‬
‫במחירו‪.‬‬
‫ידוע לנו‪ ,‬כי התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה שלא תוגש בהתא‪ %‬להוראות כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫להצעתנו זו מצורפי‪ %‬כל הנספחי‪ %‬ו‪/‬או הטפסי‪ %‬הדרושי‪ ,%‬עפ"י מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫בנוס‪ ,/‬אנו מאשרי‪ %‬כי ידוע לנו וכי אנו מסכימי‪ %‬לכ שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבל‪ #‬הזוכה‪,‬‬
‫ישקול התאגיד‪ ,‬בי‪ #‬היתר‪ ,‬את אמות המידה שנקבעו בדי‪ ,‬וכ‪ #‬את עמידתו של הקבל‪ #‬בתנאי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ %‬במסמכי המכרז על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫אנו מצהירי‪ ,%‬כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו‬
‫מוגשת ההצעה‪ ,‬וכי אנו זכאי‪ %‬לחתו‪ %‬בש‪ %‬התאגיד על הצעה זו‪ ,‬וכי אי‪ #‬כל מניעה עפ"י די‪ #‬או‬
‫הסכ‪ %‬לחתימתנו על הצעה זו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪15‬‬
‫תארי‬
‫הקבל‬
‫)חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבל‪(#‬‬
‫ש‪ %‬הקבל‪) #‬באותיות דפוס(‬
‫שמות מורשי החתימה‬
‫אישיות משפטית )חברה‪/‬שותפות‪/‬אחרנא לפרט(‬
‫ח‪.‬פ‪ / .‬אחר‬
‫כתובת‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫מס' טלפו‪#‬‬
‫מס' פקס‬
‫מספר עוסק מורשה‬
‫מס' רישו‪ %‬ברש‪ %‬הקבלני‪%‬‬
‫אישור חתימה‬
‫אני הח"מ _______________________ עו"ד של ___________________________ מס'‬
‫מזהה _______________________________ )להל‪" :#‬הקבל"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה‬
‫_______________________________ ו _______________________‪ ,‬אשר חתמו על הצעה‬
‫זו‪ ,‬בצירו‪ /‬חותמת הקבל‪ ,#‬מחייבות את הקבל‪ #‬לכל דבר ועניי‪.#‬‬
‫___________________‬
‫תארי‬
‫________________________‬
‫חתימת עו"ד‬
‫)חתימה ‪ +‬חותמת ‪ +‬מס' רשיו‪(#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪16‬‬
‫טופס ‪2‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית בהתא לסעי& ‪ 7‬לתנאי המכרז‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫‪.‬‬
‫הנדו‪ :#‬ערבות בנקאית מספר‬
‫על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להל‪:#‬‬
‫"המבקש"( אנו ערבי‪ %‬בזה כלפיכ‪ %‬לסילוק כל סכו‪ %‬עד לס ‪) , 5,000,000‬במילי‪ :%‬חמישה מיליו‪#‬‬
‫ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעי‪ %‬מהצמדת הס הנ"ל למדד כמפורט להל‪) #‬להל‪:#‬‬
‫"הפרשי הצמדה"(‪ ,‬זאת בקשר ע‪ %‬השתתפותו במכרז לביצוע הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪,4‬‬
‫דר מתח‪ %‬כורדני‪ ,‬בקרית מוצקי‪ ,#‬עד המוצע לי‪ ,%‬בקרית י‪ ,%‬מכרז מס' ‪ ,2/2014‬ולהבטחת ביצוע כל‬
‫התחייבויותיה‪ %‬על פי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫אנו מתחייבי‪ %‬לשל‪ %‬לכ‪ %‬כל סכו‪ %‬או סכומי‪ %‬עד לס הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תו ‪ 14‬ימי‪%‬‬
‫מיו‪ %‬קבלת דרישתכ‪ %‬הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכ‪ %‬לבסס או לנמק את‬
‫דרישתכ‪ %‬בתהלי כלשהו או באופ‪ #‬כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכו‪ %‬תחילה מאת המבקש בתביעה‬
‫משפטית או בכל דר אחרת‪ ,‬ומבלי לטעו‪ #‬כלפיכ‪ %‬טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר‬
‫לחיוב כלשהו כלפיכ‪.%‬‬
‫את‪ %‬תהיו רשאי‪ %‬לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו‪ %‬הנ"ל בפע‪ %‬אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מה‪ #‬מתייחסת לחלק מהסכו‪ %‬הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שס דרישותיכ‪ %‬לא יעלה על הס הכולל‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫במכתבנו זה‪:‬‬
‫"מדד" משמעו מדד המחירי‪ %‬לסלילה‪ ,‬המתפרס‪ %‬על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר‬
‫כלכלי במועד הידוע האחרו‪ #‬בעת הגשת ההצעה‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ‪ 3/08/2015‬ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו לאחר ‪ 3/08/2015‬לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יו‪ 3/08/2015 %‬ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה ו‪/‬או באמצעי אלקטרוני ו‪/‬או במברק לא תחשב כדרישה לעניי‪ #‬כתב ערבות זה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק _________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪17‬‬
‫טופס ‪3‬‬
‫כתב כמויות ומחירי למכרז מס' ‪ " 2/2014‬תנאי כלליי‬
‫‪.1‬‬
‫רואי‪ %‬את הקבל‪ #‬המציע במכרז זה )להל‪" :#‬המציע"( כמי שקרא בעיו‪ #‬ובח‪ #‬את כל מסמכי המכרז‬
‫בי‪ #‬המצורפי‪ %‬ובי‪ #‬שאינ‪ %‬מצורפי‪ %‬א מהווי‪ %‬חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכי הינו מודע‬
‫ומכיר את מהותו של המכרז‪ ,‬מצהיר ומתחייב‪ ,‬בהגשת הצעתו למכרז‪ ,‬כדלקמ‪:#‬‬
‫א‪ .‬כאילו התחשב בהצעת המחירי‪ %‬בכל התנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬במכרז זה על כל מסמכיו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המציע הבי‪ #‬את כל האמור במסמכי המכרז וההצעה מוגשת בהתא‪,%‬וכוללת את כל‬
‫ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי‪ %‬הנזכרי‪ %‬במפרטי‪ ,%‬בתכניות‪ ,‬בכתב הכמויות ובכל‬
‫המסמכי‪ %‬הכלולי‪ %‬במכרז זה‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬הוצאות ישירות ובי‪ #‬א‪ %‬עקיבות‪ ,‬כולל תקורות‬
‫ורווח קבלני‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המציע מסכי‪ %‬לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות‬
‫על אי ידיעה ו‪/‬או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור וכי בהתא‪ %‬לכ נקבעה‬
‫הצעתו‪.‬והתאגיד לא יכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו‬
‫במכרז או מאי התחשבות בו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המציע עומד בכל התנאי‪ %‬הנדרשי‪ %‬להשתתפות במכרז‪ ,‬הצעתו עונה על כל הדרישות‬
‫שבמסמכי המכרז ומקבל על עצמי לבצע את ההתחייבויות בהתא‪ %‬לתנאי‪ %‬שבמסמכי‬
‫המכרז והצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו‪ %‬ע‪ %‬משתתפי‪ %‬אחרי‪.%‬‬
‫ה‪ .‬בעצ‪ %‬הגשת הצעה זו נות‪ #‬הסכמתנו לכל התנאי‪ %‬הכלולי‪ %‬במסמכי המכרז‪ ,‬והוא מוותר‬
‫בזאת ויתור סופי‪ ,‬מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו‪/‬או הוראה‬
‫הכלולי‪ %‬במכרז לרבות דרישותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬ובכפו‪ /‬להוראות המפרט הטכני‪ ,‬מחיר העבודה ייחשב על ידי‬
‫הקבל‪ #‬ככולל את ער‪:‬‬
‫א‪ .‬כל החומרי‪ ,%‬המוצרי‪ %‬לסוגיה‪ %‬וחומרי העזר הנכללי‪ %‬בעבודה או הקשורי‪ %‬בה‪ ,‬והפחת‬
‫שלה‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל העבודה הדרושה לש‪ %‬ביצוע‪ #‬השל‪ %‬של העבודות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫השימוש בכלי עבודה‪ ,‬במכשירי‪ ,%‬במכונות‪ ,‬בציוד‪ ,‬בדרכי‪ %‬זמניות‪ ,‬וכל פעולה הדרושה‬
‫לביצוע מטבי של העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כל אמצעי הזהירות הדרושי‪ %‬לצור ביצוע העבודה בהתא‪ %‬למסמכי המכרז‪ ,‬לרבות מחסומי‬
‫תנועה‪ ,‬הכוונת תנועה ושילוט וכד'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הובלת כל הנ"ל למקו‪ %‬העבודה‪ ,‬העמסת‪ ,%‬פריקת‪ ,%‬אחסונ‪ ,%‬שמירת‪ ,%‬החזרת‪ %‬וכ‪ #‬הובלת‬
‫עובדי‪ %‬לאתר העבודה וממנו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המסי‪ %‬והאגרות למיניה‪ ,%‬דמי ביטוח וכד'‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עבודות המדידה‪ ,‬הסימו‪ #‬והתכנו‪ #‬שיידרשו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫תיאו‪ %‬ע‪ %‬כל הרשויות המוסמכות עפ"י די‪ ,#‬והשגת כל האישורי‪ ,%‬ההיתרי‪ %‬והרשיונות‬
‫הדרושי‪ %‬לצור ביצוע העבודות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫כל ההוצאות הנדרשות בגי‪ #‬עבודת לילה‪ ,‬שבת וחג‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפי‪ %‬ממנו‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫ההוצאות בגי‪ #‬הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪18‬‬
‫יא‪.‬‬
‫כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכי‪ %‬אחרי‪ %‬על פי המכרז‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫אספקת וצריכת מי‪ ,%‬חשמל וטלפו‪.#‬‬
‫יג‪.‬‬
‫דמי בדיקות‪ ,‬דגימות‪ ,‬וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫התקנה מושלמת‪ ,‬מכלולי הרכבה ואביזרי עזר‪ ,‬דיווח‪ ,‬עדכו‪ #‬מערכות המידע הרלבנטיות עפ"י‬
‫הנחיות התאגיד‪ ,‬תיעוד ושירותי‪ %‬הנדסיי‪.%‬‬
‫טו‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכלליות של הקבל‪ ,#‬הישירות והעקיפות‪ ,‬ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות‬
‫והמקריות וכ‪ #‬הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא‪ ,‬אשר תנאי המכרז ו‪/‬או מסמכיו‬
‫מחייבי‪ %‬אות‪ ,#‬ובכלל זה כל התקורה של הקבל‪ ,#‬לרבות הוצאות המימו‪ #‬והערבויות‪ ,‬בי‪#‬‬
‫שההוצאות האמורות כול‪ #‬ידועות עתה לצדדי‪ ,%‬ובי‪ #‬שה‪ #‬תיוודענה לה‪ %‬בעתיד‪.‬‬
‫‪ .3‬בדיקות‬
‫התאגיד רשאי לדרוש בדיקה של מכו‪ #‬התקני‪ %‬הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד המוצעי‪ %‬על‬
‫ידי הקבל‪ .#‬הקבל‪ #‬ישל‪ %‬על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכו‪ #‬התקני‪.%‬‬
‫‪ .4‬ספרות טכנית‬
‫כל ציוד‪ ,‬תוכנה ועבודה שיסופקו ו‪/‬או יבוצעו יכללו ג‪ %‬אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד‪.‬‬
‫‪ .5‬אחריות‬
‫מחירי היחידה לציוד ו‪/‬או מוצרי‪ %‬ו‪/‬או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט ובמסמכי‬
‫המכרז‪ .‬אי‪ #‬באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבל‪ #‬למוצרי‪ %‬ו‪/‬או לעבודות עפ"י‬
‫די‪ #‬ו‪/‬או עפ"י אחריות יצר‪.#‬‬
‫‪ .6‬עדכוני‪ %‬טכנולוגיי‪%‬‬
‫מחירי יחידה לציוד ו‪/‬או למוצרי‪ %‬יכללו עדכוני‪ %‬טכנולוגיי‪ ,%‬כל זאת ללא תשלו‪ %‬נוס‪ /‬מעבר‬
‫למחירי היחידה המוגדרי‪ %‬במחירו‪.#‬‬
‫חתימת הקבל‪_______________ :#‬‬
‫תארי‪____________________ :‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪19‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪4‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪:‬‬
‫)ש המציע במכרז(‬
‫כעור דינו של הקבל‪) #‬להל‪" :#‬הקבל"(‪ ,‬הנני לאשר בזאת כדלקמ‪:#‬‬
‫‪.1‬‬
‫שמו המלא של הקבל‪) #‬כפי שהוא רשו‪ %‬ברש‪ %‬החברות ‪ /‬רש‪ %‬השותפויות(‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪.2‬‬
‫מס' ההתאגדות של הקבל‪/#‬מס' עוסק מורשה ‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪.3‬‬
‫שמות בעלי המניות של הקבל‪) #‬ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות שמות השותפי‪ %‬הכלליי‪%‬‬
‫והמוגבלי‪: (%‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪.4‬‬
‫שמות המנהלי‪ %‬של הקבל‪: #‬‬
‫‪.5‬‬
‫שמות האנשי‪ %‬אשר חתימת‪ %‬מחייבת את הקבל‪: #‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪.6‬‬
‫הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבל‪: #‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪.7‬‬
‫הגשת הצעה למכרז מס' ‪ ,2/2014‬אשר פורס‪ %‬על ידי פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ‪ ,‬שעליה חתמו מורשי‬
‫החתימה של הקבל‪ ,#‬וכ‪ #‬ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בהסכ‪ %‬לביצוע‪ ,#‬הינ‪#‬‬
‫במסגרת סמכויות הקבל‪ ,#‬בהתא‪ %‬למסמכי ההאגד של הקבל‪ ,#‬להסכמי‪ %‬שהקבל‪ #‬הינו צד‬
‫לה‪ ,%‬ועל פי כל די‪.#‬‬
‫___________________________‬
‫תארי‬
‫______________________‬
‫__________________‪ ,‬עו"ד‬
‫מ‪.‬ר‪__________________ .‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪20‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪ 5‬א'‬
‫הצהרת מציע ואישור רו"ח על הכנסות )מכרז ‪(2/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיו‪ #‬של החמש שני‪ %‬שקדמו להגשת הצעתו לפחות )בי‪ #‬השני‪:%‬‬
‫‪ (20092013‬בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי ביוב‪ ,‬או ניקוז‪ ,‬בסכו‪ %‬של מעל ‪ 20‬מלש"ח‪,‬‬
‫לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫הכנסותיי ב‪ 5‬השני‪ %‬האחרונות מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז עומדות על ס שאינו‬
‫נמו מס של __________ ‪) ,‬לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז בהיק‪ /‬כספי דומה לעבודות נשוא המכרז‪:‬‬
‫תיאור העבודה‬
‫היק& כספי‬
‫מועדי ביצועה‬
‫עבור מי בוצעה‬
‫חתימת המציע______________________________‬
‫תארי‪_______________ :‬‬
‫אישור רואה חשבו‬
‫לבקשת ___________________ )להל‪" :#‬המציע"( וכרואי החשבו‪ #‬שלו ביקרנו את הצהרת המציע‬
‫בדבר ההכנסות מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז כמדווח לעיל‪ .‬ההצהרה הינה באחריות‬
‫הנהלת המציע‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתא‪ %‬לתקני ביקורת מקובלי‪ .%‬הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות‬
‫בסכומי‪ %‬ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו‪ #‬שאי‪ #‬בהצהרה הנ"ל הצגה‬
‫מטעה מהותית‪ .‬אנו סבורי‪ %‬שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופ‪ #‬נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות‬
‫המציע מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז שבוצעו על ידו בחמש השני‪ %‬האחרונות כמדווח‬
‫לעיל‪.‬‬
‫תארי‪____________:‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫רואי חשבו‪#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪21‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪ 5‬ב'‬
‫הצהרת מציע ואישור רו"ח ‪ /‬עו"ד )מכרז ‪(2/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיו‪ #‬של החמש שני‪ %‬שקדמו להגשת הצעתו לפחות )בי‪ #‬השני‪:%‬‬
‫‪ (20092013‬בביצוע מובל בטו‪ ,#‬במידות פני‪ %‬של ‪ 2.00X2.20‬מ'‪ ,‬באור של ‪ 500‬מ"א לפחות‪.‬‬
‫פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז ‪:‬‬
‫מועדי ביצועה‬
‫תיאור העבודה‬
‫עבור מי בוצעה‬
‫חתימת המציע______________________________‬
‫תארי‪_______________ :‬‬
‫אישור רואה חשבו ‪ /‬אישור עו"ד‬
‫הנני מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬הופיע בפני‪ ,‬עו"ד ‪ /‬רו"ח _______________________‪,‬‬
‫במשרדי שברח' _____________________ מר ____________________________ אשר זיהה‬
‫עצמו ע"י ת‪.‬ז‪ /_________________ .‬המוכר לי אישית‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את‬
‫האמת וכי יהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא יעשה כ‪ ,#‬אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת‪%‬‬
‫עליה‪.‬‬
‫עו"ד ‪ /‬רו"ח ____________________‬
‫חותמת ___________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪22‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪ 5‬ג'‬
‫הצהרת מציע ואישור רו"ח ‪ /‬עו"ד )מכרז ‪(2/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיו‪ #‬של החמש שני‪ %‬שקדמו להגשת הצעתו לפחות )בי‪ #‬השני‪:%‬‬
‫‪ (20092013‬בביצוע פרוייקטי‪ %‬של עבודות ניקוז בקוטר ‪ 150‬ס"מ באור של ‪ 600‬מ"א לפחות ובביצוע‬
‫עבודה אחת לפחות באור של ‪ 400‬מ"א‪.‬‬
‫פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז ‪:‬‬
‫מועדי ביצועה‬
‫תיאור העבודה‬
‫עבור מי בוצעה‬
‫חתימת המציע______________________________‬
‫תארי‪_______________ :‬‬
‫אישור רואה חשבו ‪ /‬אישור עו"ד‬
‫הנני מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬הופיע בפני‪ ,‬עו"ד ‪ /‬רו"ח _______________________‪,‬‬
‫במשרדי שברח' _____________________ מר ____________________________ אשר זיהה‬
‫עצמו ע"י ת‪.‬ז‪ /_________________ .‬המוכר לי אישית‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את‬
‫האמת וכי יהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא יעשה כ‪ ,#‬אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת‪%‬‬
‫עליה‪.‬‬
‫חותמת ___________________‬
‫עו"ד ‪ /‬רו"ח ____________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪23‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪ 5‬ד'‬
‫הצהרת מציע ואישור רו"ח ‪ /‬עו"ד )מכרז ‪(2/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיו‪ #‬של החמש שני‪ %‬שקדמו להגשת הצעתו לפחות )בי‪ #‬השני‪:%‬‬
‫‪ (20092013‬בביצוע בעבודות ביוב בקו גרביטציוני‪ ,‬בקוטר של ‪ 630‬מ"מ לפחות‪ ,‬באור של ‪ 1,000‬מ"א‬
‫לפחות‪.‬‬
‫פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז ‪:‬‬
‫מועדי ביצועה‬
‫תיאור העבודה‬
‫עבור מי בוצעה‬
‫חתימת המציע______________________________‬
‫תארי‪_______________ :‬‬
‫אישור רואה חשבו ‪ /‬אישור עו"ד‬
‫הנני מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬הופיע בפני‪ ,‬עו"ד ‪ /‬רו"ח _______________________‪,‬‬
‫במשרדי שברח' _____________________ מר ____________________________ אשר זיהה‬
‫עצמו ע"י ת‪.‬ז‪ /_________________ .‬המוכר לי אישית‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את‬
‫האמת וכי יהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא יעשה כ‪ ,#‬אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת‪%‬‬
‫עליה‪.‬‬
‫עו"ד ‪ /‬רו"ח ____________________‬
‫חותמת ___________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪24‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪ 5‬ה'‬
‫הצהרת מציע ואישור רו"ח ‪ /‬עו"ד )מכרז ‪(2/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיו‪ #‬של החמש שני‪ %‬שקדמו להגשת הצעתו לפחות )בי‪ #‬השני‪:%‬‬
‫‪ (20092013‬בביצוע עבודות ניקוז בדיפו‪ ,#‬באור רצי‪ /‬של ‪ 100‬מ"א לפחות ובאור כולל של ‪ 700‬מ"א‬
‫לפחות‪.‬‬
‫פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז ‪:‬‬
‫מועדי ביצועה‬
‫תיאור העבודה‬
‫עבור מי בוצעה‬
‫חתימת המציע______________________________‬
‫תארי‪_______________ :‬‬
‫אישור רואה חשבו ‪ /‬אישור עו"ד‬
‫הנני מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬הופיע בפני‪ ,‬עו"ד ‪ /‬רו"ח _______________________‪,‬‬
‫במשרדי שברח' _____________________ מר ____________________________ אשר זיהה‬
‫עצמו ע"י ת‪.‬ז‪ /_________________ .‬המוכר לי אישית‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את‬
‫האמת וכי יהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא יעשה כ‪ ,#‬אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת‪%‬‬
‫עליה‪.‬‬
‫עו"ד ‪ /‬רו"ח ____________________‬
‫חותמת ___________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪25‬‬
‫מספר מציע‪______________ :‬‬
‫)ימולא ע"י התאגיד(‬
‫טופס ‪ 5‬ו'‬
‫הצהרת מציע ואישור רו"ח ‪ /‬עו"ד )מכרז ‪(2/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיו‪ #‬של החמש שני‪ %‬שקדמו להגשת הצעתו לפחות )בי‪ #‬השני‪:%‬‬
‫‪ (20092013‬בביצוע קידוחי‪ %‬אופקיי‪ HDD + %‬וזאת בהק‪ /‬כספי דומה לצפוי במכרז זה‪ .‬על הקבל‪#‬‬
‫ו‪/‬או קבל‪ #‬משנה מטעמו להיות בעל ניסיו‪ #‬בדחיקת צינורות פלדה‪ ,‬בשיפועי‪ %‬של ‪ 0.5%‬אחוז‪.‬‬
‫פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז ‪:‬‬
‫מועדי ביצועה‬
‫תיאור העבודה‬
‫עבור מי בוצעה‬
‫חתימת המציע______________________________‬
‫תארי‪_______________ :‬‬
‫אישור רואה חשבו ‪ /‬אישור עו"ד‬
‫הנני מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬הופיע בפני‪ ,‬עו"ד ‪ /‬רו"ח _______________________‪,‬‬
‫במשרדי שברח' _____________________ מר ____________________________ אשר זיהה‬
‫עצמו ע"י ת‪.‬ז‪ /_________________ .‬המוכר לי אישית‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את‬
‫האמת וכי יהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא יעשה כ‪ ,#‬אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת‪%‬‬
‫עליה‪.‬‬
‫עו"ד ‪ /‬רו"ח ____________________‬
‫חותמת ___________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪26‬‬
‫טופס ‪6‬‬
‫תצהיר‬
‫לפי סעי& ‪2‬ב' לחוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬תשל"ו"‪1976‬‬
‫אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת‪.‬ז‪ _________________ .‬לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא אעשה כ‪ ,#‬מצהיר‬
‫כלהל‪:#‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני נציג ___________________ )להל‪" :#‬המציע"(‪ ,‬אני מכה‪ #‬כ________________‬
‫במציע‪ ,‬ואני מוסמ להצהיר מטע‪ %‬המציע‪ ,‬את המפורט להל‪.#‬‬
‫‪.2‬‬
‫עד למועד האחרו‪ #‬להגשת הצעות במכרז‪ ,‬המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעי‪2 /‬ב)א( לחוק‬
‫עסקאות גופי‪ %‬ציבוריי‪ ,%‬התשל"ו‪) 1976‬להל‪" :#‬חוק עסקאות גופי ציבוריי"(( לא הורשעו‬
‫בפסק די‪ #‬חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדי‪ %‬זרי‪) %‬איסור העסקה שלא כדי‪ #‬והבטחת‬
‫תנאי‪ %‬הוגני‪ ,(%‬התשנ"א‪) 1991‬להל‪" :#‬חוק עובדי זרי"( או לפי חוק שכר מינימו‪,%‬‬
‫התשמ"ז‪) 1987‬להל‪" :#‬חוק שכר מינימו"(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫]למחוק א‪ %‬לא רלבנטי[‬
‫עד למועד האחרו‪ #‬להגשת הצעות במכרז‪ ,‬המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעי‪2 /‬ב)א( לחוק‬
‫עסקאות גופי‪ %‬ציבוריי‪ (%‬הורשעו בפסק די‪ #‬חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדי‪ %‬זרי‪%‬‬
‫או לפי חוק שכר מינימו‪ ,%‬אול‪ %‬חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫_________________________‬
‫חתימה‬
‫אישור עו"ד‬
‫הנני מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬הופיע בפני‪ ,‬עו"ד _______________________‪ ,‬במשרדי‬
‫שברח' _____________________ מר ____________________________ אשר זיהה עצמו ע"י‬
‫ת‪.‬ז‪ /_________________ .‬המוכר לי אישית‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי‬
‫יהיה צפוי לעונשי‪ %‬הקבועי‪ %‬בחוק א‪ %‬לא יעשה כ‪ ,#‬אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת‪ %‬עליה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪27‬‬
‫חותמת ___________________‬
‫עו"ד ____________________‬
‫טופס ‪7‬‬
‫ד& מידע‬
‫‪ .1‬תיאור המציע ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪ .2‬פירוט נסיו‪ #‬של המציע באר )במש ‪ 5‬שני‪ %‬לפחות( ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬רשימת עובדי‪ %‬ו‪/‬או קבלני משנה הקשורי‪ %‬למציע וסוג ההתקשרות אית‪) %‬מס' צוותי העבודה‬
‫המועסקי‪ %‬על ידי המציע( ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪ .4‬רשימת לקוחות עבור‪ %‬ביצע המציע עבודות הנחת קווי מי‪ ,%‬ביוב וניקוז ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪28‬‬
‫‪.5‬‬
‫ש‪ %‬איש הקשר למכרז ____________________________‪.‬‬
‫טופס ‪8‬‬
‫טופס ביקורת מסמכי‬
‫ש העבודה‬
‫מס' מכרז‬
‫מס'‬
‫)להשלמה ע"י הקבל‪(#‬‬
‫להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח‪ %‬כורדני בקרית מוצקי‪ ,#‬עד המוצע‬
‫לי‪ ,%‬בקרית י‪%‬‬
‫‪2/2014‬‬
‫פרוט‬
‫ש המסמ‬
‫חתימת הקבל‬
‫בדבר רישו‪ %‬לפי חוק רישו‪%‬‬
‫קבלני‪ ,%‬תשכ"ט‪ 1969‬בסיווג‬
‫הקבלני‪,‬כמפורט בסעי‪2 /‬א'‬
‫לעיל‬
‫‪1‬‬
‫אישור תק‪ /‬מרש‪ %‬הקבלני‪%‬‬
‫‪2‬‬
‫אישור בתוק‪ /‬על ניהול פנקסי חשבונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אישור על ניכוי מס הכנסה במקור‬
‫‪4‬‬
‫ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי המכרז‬
‫‪5‬‬
‫אישור על רישו‪ %‬כעוסק מורשה‬
‫‪6‬‬
‫אישור עו"ד בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪.4‬‬
‫‪7‬‬
‫הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 5‬א'‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הצהרה ואישור עו"ד ‪ /‬רו"ח‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 5‬ב'‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הצהרה ואישור עו"ד ‪ /‬רו"ח‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 5‬ג'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הצהרה ואישור עו"ד ‪ /‬רו"ח‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 5‬ד'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הצהרה ואישור עו"ד ‪ /‬רו"ח‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 5‬ה'‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הצהרה ואישור עו"ד ‪ /‬רו"ח‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪ 5‬ו'‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫המלצות על ביצוע עבודות קווי מי‪ ,%‬ביוב וניקוז‪ ,‬כנדרש‬
‫במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תצהיר על העדר הרשעות‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪.6‬‬
‫‪15‬‬
‫ד‪ /‬מידע‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כטופס ‪.7‬‬
‫‪16‬‬
‫קבלה על רכישת מסמכי המכרז‬
‫‪17‬‬
‫כל ההבהרות‪ ,‬ההודעות‪ ,‬העדכוני‪ %‬ו‪/‬או השינויי‪ %‬שנשלחו‬
‫למציעי‪ ,%‬לרבות סיכו‪ %‬מפגש המציעי‪ ,%‬חתומי‪ %‬על ידי‬
‫הקבל‪.#‬‬
‫‪18‬‬
‫מילאתי את הצעתי על גבי "הצעת הקבל‪ ,"#‬נספח ט' למסמ‬
‫ב'‪ ,‬ביחס לכל הסעיפי‪.%‬‬
‫‪19‬‬
‫חתימה על מסמכי‪ %‬והשלמת‪%‬‬
‫ע"ס ‪ ,, 5,000,000‬בתוק‪ /‬עד‬
‫לתארי ‪.03/08/2015‬‬
‫חתמתי על כל אחד ממסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬והשלמתי את כל הטעו‪#‬‬
‫השלמה ו‪/‬או מילוי במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫ידוע לי כי התאגיד רשאי לפסול את הצעתי‪ ,‬וזאת בי‪ #‬היתר במידה ולא צורפו איזה מ‪ #‬המסמכי‪ %‬הנ"ל או לא‬
‫הושלמו איזה מ‪ #‬הפרטי‪ %‬הדרושי‪ ,%‬בהתא‪ %‬להוראות מסמכי המכרז‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬ידוע לי כי טופס זה נועד א ורק לצרכי יעילות ועל מנת להקל על המציעי‪ ,%‬ואי‪ #‬בו כדי לגרוע מכל דרישה‬
‫ו‪/‬או הוראה אחרת לפי מסמכי המכרז‪ ,‬ו‪/‬או כדי לפגוע בכל זכות העומדת לטובת התאגיד לפי מסמכי המכרז או לפי‬
‫כל די‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪29‬‬
‫תארי _____________________‬
‫ש‪ %‬המציע ___________________‬
‫חותמת _____________________‬
‫חתימה _____________________‬
‫מסמ ב'‬
‫הסכ התקשרות‬
‫שנער ונחת ב____________ ביו ________ לחודש _____________ ‪2015‬‬
‫בי‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫מרח' חשמונאי‪ ,12 %‬קריית מוצקי‪#‬‬
‫)להל‪" #‬התאגיד ‪ /‬המזמי"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבי‬
‫__________________‪ ,‬ח‪.‬פ‪_____________ .‬‬
‫מרח' __________________‬
‫)להל‪" #‬הקבל"(‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‬
‫והתאגיד פרס‪ %‬מכרז פומבי לעבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר‬
‫מתח‪ %‬כורדני בקרית מוצקי‪ ,#‬עד המוצע לי‪ %‬בקרית י‪ ,%‬מכרז פומבי מס' ‪) 2/2014‬להל‪:#‬‬
‫"המכרז"(;‬
‫והואיל‬
‫והקבל‪ #‬הינו הזוכה במכרז;‬
‫והואיל‬
‫וברצו‪ #‬התאגיד להזמי‪ #‬מהקבל‪ #‬עבודות כמפורט במכרז‪.‬‬
‫לפיכ הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכ בי הצדדי כדלהל ‪:‬‬
‫פרק א' " כללי‬
‫‪.1‬‬
‫די‪ #‬המבוא וההצהרות הכלולות בו כדי‪ #‬הוראות ההסכ‪.%‬‬
‫המבוא להסכ‪ ,%‬מסמכי חוברת המכרז‪ ,‬הנספחי‪) %‬בי‪ #‬א‪ %‬מצורפי‪ %‬בפועל ובי‪ #‬א‪ %‬לא(‪,‬‬
‫המפרטי‪) %‬בי‪ #‬א‪ %‬מצורפי‪ %‬בפועל ובי‪ #‬א‪ %‬לא(‪ ,‬והצהרות הצדדי‪ %‬בו מהווי‪ %‬חלק בלתי נפרד‬
‫הימנו‪.‬‬
‫תנאי מתלה‬
‫חתימת הסכ‪ %‬זה מותנה באישור משרד השיכו‪ #‬וכפו‪ /‬לו‪ .‬בתו כ‪ ,‬הקבל‪ #‬מוותר על כל טענה‬
‫ביחס לחתימת ההסכ‪ ,%‬למועד חתימתו ו‪/‬או ביחס לכל טענה אחרת בעניי‪ #‬זה הנובעת מאי‬
‫חתימתו של ההסכ‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגדרות ופרשנות‬
‫‪ 2.1‬בהסכ‪ %‬זה יהיו למונחי‪ %‬המפורטי‪ %‬בטור הימני דלהל‪ #‬הפירוש או המשמעות‬
‫המפורטי‪ %‬בטור השמאלי דלהל‪:#‬‬
‫המונחי‬
‫"המכרז"‬
‫המשמעות‬
‫המכרז שהתפרס‪ %‬על ידי התאגיד לעבודות להנחת הנחת מובל‬
‫מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח‪ %‬כורדני בקרית מוצקי‪ ,#‬עד‬
‫המוצע לי‪ ,%‬בקרית י‪ ,%‬מכרז פומבי מס' ‪ ,2/2014‬על כל נספחיו‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪30‬‬
‫ומסמכיו‪ ,‬אשר לפיו זכה הקבל‪ #‬בעבודה נשוא ההסכ‪ ,%‬לרבות‬
‫הצעת הקבל‪ #‬הזוכה‪.‬‬
‫"התאגיד"‬
‫פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ‬
‫"העירייה"‬
‫עיריית קריית מוצקי‪.#‬‬
‫"הקבל"‬
‫כהגדרתו במבוא להסכ‪ %‬זה‪ ,‬לרבות‪ ,‬נציגיו של הקבל‪ ,#‬יורשיו‪,‬‬
‫מורשיו‪ ,‬שליחיו המוסמכי‪ %‬ולרבות כל קבל‪ #‬הפועל בשמו או‬
‫בשבילו בביצוע על פי הוראות ההסכ‪ ,%‬ובכפו‪ /‬להוראות‬
‫ההסכ‪.%‬‬
‫"המהנדס"‬
‫מהנדס העירייה או התאגיד או מי שהוסמ לכ‪.‬‬
‫"המפקח"‬
‫מי שימונה בכתב על ידי התאגיד לפקח על העבודות‪.‬‬
‫"התק"‬
‫כמשמעותו של תק‪ #‬על פי חוק התקני‪ ,%‬תשי"ג‪ 1953‬ותקנות‬
‫התקני‪) %‬תו תק‪ #‬וסימ‪ #‬השגחה( התשמ"ב‪.1982‬‬
‫"תו תק"‬
‫כמשמעותו של תק‪ #‬על פי חוק התקני‪ ,%‬תשי"ג‪ 1953‬ותקנות‬
‫התקני‪) %‬תו תק‪ #‬וסימ‪ #‬השגחה( התשמ"ב ‪.1982‬‬
‫"ההסכ"‬
‫פירושו ההסכ‪ ,%‬על כל נספחיו‪ ,‬בי‪ #‬שצורפו ובי‪ #‬שאינ‪%‬‬
‫מצורפי‪ ,%‬לרבות המפרטי‪ ,%‬התוכניות‪ ,‬וכל מסמ‪ ,‬מכל מי‪#‬‬
‫וסוג שהוא שיצור‪ /‬להסכ‪ %‬בעתיד לרבות פרטי‪ %‬נוספי‪ %‬ו‪/‬או‬
‫תוכניות נוספות או תוכניות משנות‪.‬‬
‫"העבודה" או "העבודות"‬
‫כל העבודות‪ ,‬והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות‪,‬‬
‫הפעולות וההתחייבויות שעל הקבל‪ #‬לבצע‪ ,‬בהתא‪ %‬להסכ‪%‬‬
‫ונספחיו‪ ,‬לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבל‪#‬‬
‫בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או‬
‫בקשר לביצועו של ההסכ‪.%‬‬
‫"מקו‪/‬אתר העבודה"‬
‫המקרקעי‪ #‬אשר בה‪ ,%‬דרכ‪ ,%‬מתחת‪ %‬או מעליה‪ %‬תבוצע‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות כל מקרקעי‪ #‬אחרי‪ %‬שיועמדו לרשות הקבל‪#‬‬
‫לצור ביצוע העבודות על פי ההסכ‪.%‬‬
‫"ביצוע העבודה"‬
‫ביצועה של כל עבודה על פי הסכ‪ %‬זה לשביעות רצונ‪ %‬של‬
‫המפקח והתאגיד‪.‬‬
‫"החומרי והציוד"‬
‫ציוד מכני‪ ,‬חשמלאי ואחר‪ ,‬חומרי בניה‪ ,‬צנרת‪ ,‬אביזרי‪,%‬‬
‫מגופי‪ ,%‬חומרי עזר‪ ,‬חלקי חילו‪ ,/‬צבעי‪ %‬ו‪/‬או כל החומרי‪%‬‬
‫האחרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודה‪.‬‬
‫"הערבות"‬
‫הערבות שניתנה על ידי הקבל‪ #‬להבטחת התחייבויותיו על פי‬
‫הסכ‪ %‬זה‪ ,‬כול‪ #‬או מקצת‪.#‬‬
‫"התמורה"‬
‫הסכו‪ %‬הנקוב בהצעתו של הקבל‪ #‬כתמורה לביצוע ההסכ‪,%‬‬
‫לרבות כל תוספת שתיווס‪ /‬לסכו‪ %‬הנקוב בהתא‪ %‬להוראות‬
‫ההסכ‪ %‬ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכו‪ %‬הנקוב בהתא‪%‬‬
‫להוראות ההסכ‪.%‬‬
‫"התוכניות"‬
‫תוכניות ופרטי‪ %‬סטנדרטיי‪ %‬שיהוו חלק בלתי נפרד מההסכ‪,%‬‬
‫ו‪/‬או התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבל‪ #‬ויאושרו על ידי‬
‫התאגיד‪ ,‬לרבות כל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי‬
‫התאגיד לעני‪ #‬הסכ‪ %‬זה‪ ,‬וכ‪ #‬כל תוכנית וכתב כמויות אחרי‪%‬‬
‫שיאושרו בכתב על ידי המפקח לעני‪ #‬הסכ‪ %‬זה מזמ‪ #‬לזמ‪ ,#‬וכ‪#‬‬
‫תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמ‪ #‬לזמ‪ ,#‬ויאושרו על ידי‬
‫המפקח‪.‬‬
‫"המדד"‬
‫מדד סלילה המתפרס‪ %‬על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪31‬‬
‫"המדד הבסיסי"‬
‫המדד הידוע במועד האחרו‪ #‬להגשת הצעות למכרז‪.‬‬
‫"המדד הקובע"‬
‫המדד האחרו‪ #‬הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבל‪.#‬‬
‫"כוח עליו "‬
‫רשימת המקרי‪ %‬המנויי‪ %‬להל‪ #‬בלבד‪ :‬מלחמה‪ ,‬פלישת אויב‪,‬‬
‫קרבות ע‪ %‬כוחות מזוייני‪ %‬של מדינת אויב )בי‪ #‬שהוכרזה‬
‫מלחמה ובי‪ #‬א‪ %‬לאו( ואסו‪ #‬טבע‪ .‬למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזאת‬
‫כי גיוס מילואי‪ %‬שביתות‪ ,‬השבתות וסגר אינ‪ %‬נחשבי‪ %‬ככוח‬
‫עליו‪.#‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫הסכ‪ %‬זה‪ ,‬על נספחיו השוני‪ %‬הקיימי‪ %‬ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה‪,‬‬
‫ספק‪ ,‬אי וודאות‪ ,‬או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו‪,‬‬
‫וללא כל הזדקקות לכותרות‪ ,‬לכותרות שוליי‪ %‬ולחלוקת ההסכ‪ %‬לסעיפי‪ %‬ולסעיפי‬
‫משנה‪.‬‬
‫נספחי‬
‫‪ 3.1‬המסמכי‪ %‬המפורטי‪ %‬להל‪ ,#‬וכ‪ #‬יתר מסמכי חוברת המכרז‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬ה‪ %‬מצורפי‪ %‬בפועל‬
‫ובי‪ #‬א‪ %‬לאו‪ ,‬מהווי‪ %‬חלק בלי נפרד מהסכ‪ %‬זה‪:‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית‪.‬‬
‫נספח א'‬
‫תנאי‪ %‬מיוחדי‪ %‬לביטוחי הקבל‪.#‬‬
‫נספח ב'‬
‫אישור על קיו‪ %‬ביטוחי‪.%‬‬
‫נספח ב'‪1‬‬
‫הצהרת הקבל‪.#‬‬
‫נספח ב'‪2‬‬
‫תעודת השלמה‪.‬‬
‫נספח ג'‬
‫נספח ד'‬
‫הוראות בטיחות‪.‬‬
‫הוראות תשלו‪.%‬‬
‫נספח ה'‬
‫נוהל בטיחות‪.‬‬
‫נספח ה‪'1‬‬
‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד הבטחו‪,#‬‬
‫נספח ו'‬
‫במהדורתו האחרונה )לא מצור‪(/‬‬
‫נספח ז'‬
‫המפרט המיוחד לעבודות קווי מי‪ ,%‬ביוב וניקוז‪.‬‬
‫רשימת תכניות ופרטי‪) %‬בנפרד מהחוברת(‪.‬‬
‫נספח ח'‬
‫הצעת הקבל‪.#‬‬
‫נספח ט'‬
‫כתב כמויות‪.‬‬
‫נספח י'‬
‫מפה כללית‪.‬‬
‫נספח יא'‬
‫פרוטוקול מסירה‪.‬‬
‫נספח יב'‬
‫הצהרה על חיסול תביעות‬
‫נספח יג'‬
‫כל המסמכי‪ %‬המפורטי‪ %‬לעיל‪ ,‬לרבות הסכ‪ %‬זה‪ ,‬יכונו להל‪ #‬ולש‪ %‬הקיצור "מסמכי‬
‫המכרז" או "מסמכי ההסכ"‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫למניעת כל ספק‪ ,‬מצהיר בזאת הקבל‪ #‬כי ברשותו המסמכי‪ %‬המהווי‪ %‬חלק בלתי נפרד‬
‫מהסכ‪ %‬זה‪ ,‬לרבות אלה שלא צורפו‪ ,‬כי קרא אות‪ ,%‬הבי‪ #‬את תוכנ‪ ,%‬קיבל את‬
‫כל ההסברי‪ %‬אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בה‪.%‬‬
‫אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי ההסכ‪ %‬על ידי הקבל‪ #‬או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה‬
‫לקבל‪ #‬זכות כלשהי לקבלת תשלו‪ %‬נוס‪ /‬מכל סוג שהוא‪ ,‬ולא יהיו לו כל תביעות או‬
‫דרישות בעני‪ #‬זה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הצהרות הקבל‬
‫‪ 4.1‬הקבל‪ #‬מצהיר כי ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ביחס לתנאי המתלה של הסכ‪ %‬זה‪,‬‬
‫לפיו חתימת ההסכ‪ %‬ו‪/‬או ביצועו מותנה וכפו‪ /‬לאישור משרד השיכו‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪32‬‬
‫‪4.2‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי ידוע לו כי התשלומי‪ %‬שיהיו מגיעי‪ %‬לו ע"פ הסכ‪ %‬זה‪ ,‬מותני‪ %‬וכפופי‪%‬‬
‫בקבלת‪ %‬בפועל ממשרד השיכו‪ #‬וידוע לו שרק אז ישולמו לו‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי קרא תנאי הסכ‪ %‬זה ונספחיו‪ ,‬כי ידועי‪ %‬וברורי‪ %‬לו לאשור‪ %‬התנאי‪%‬‬
‫והדרישות שבהסכ‪ %‬זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימ‪ %‬ולבצע את כל הדרוש לביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬לרבות אספקה של אביזרי‪ %‬וחומרי‪ %‬על פי הדרישות והתנאי‪ %‬המפורטי‪%‬‬
‫בה‪ ,%‬במועדי‪ %‬שנקבעו למסירת‪ %‬ועל פי כל די‪.#‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב להעסיק עובדי‪ %‬מקצועיי‪ %‬ומיומני‪ %‬במספר הדרוש לצור ביצוע‬
‫העבודות במועדי‪ %‬ובתנאי‪ %‬שנקבעו בהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪4.3‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית‪ ,‬הידע‪ ,‬המיומנות‪ ,‬הנסיו‪ ,#‬הכישורי‪%‬‬
‫המקצועיי‪ %‬והטכניי‪ %‬וכח העבודה המיומ‪ #‬הדרושי‪ %‬לצור ביצוע העבודות בהתא‪%‬‬
‫להוראות הסכ‪ %‬זה וכי אי‪ #‬מניעה להתקשרות בהסכ‪ %‬זה ובחתימתו על הסכ‪ %‬זה‬
‫ובביצוע התחיבויותיו על פיו לא יהא משו‪ %‬פגיעה בזכויות של צדדי‪ %‬שלישיי‪ %‬כלשה‪.%‬‬
‫‪4.4‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי ידוע לו כי התאגיד יהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבל‪#‬‬
‫לא יהא זכאי לתוספת תשלו‪ %‬כלשהיא בגי‪ #‬שינוי כאמור‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב להשתמש בחומרי‪ %‬מהמי‪ #‬המשובח ביותר ומתקני‪ %‬או חומרי‪%‬‬
‫שלגביה‪ %‬קיימי‪ %‬תקני‪ %‬של מכו‪ #‬התקני‪ %‬הישראלי‪ ,‬יתאימו בתכונותייה‪ %‬לתקני‪%‬‬
‫האמורי‪ %‬בקשר ע‪ %‬העבודות כאמור בהסכ‪ ,%‬אלא א‪ %‬נקבע במפורש אחרת בהסכ‪ %‬זה‬
‫או בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות הבעלות‪ ,‬זכויות היוצרי‪ %‬וכל הזכויות‬
‫האחרות‪ ,‬מכל מי‪ #‬וסוג שהוא‪ ,‬במפרטי‪ %‬ובתוכניות שייכות לתאגיד וכי הוא לא יעשה‬
‫בה‪ %‬שימוש כלשהוא אלא לצור ביצועו של הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪4.7‬‬
‫לא יאוחר ממועד חתימת הסכ‪ %‬זה ימציא הקבל‪ #‬לתאגיד‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬את‬
‫המסמכי‪ %‬והאישורי‪ %‬כדלקמ‪:#‬‬
‫‪4.7.1‬‬
‫ערבות ביצוע‪ ,‬כמפורט בסע' ‪ 52‬להל‪ ,#‬בנוסח המצור‪ /‬כנספח א'‪.‬‬
‫‪4.7.2‬‬
‫אישור קיו‪ %‬ביטוחי‪) %‬מקור( חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי חברת הביטוח‪ ,‬בנוסח‬
‫המצור‪ /‬כנספח ב'‪.2‬‬
‫‪4.7.3‬‬
‫כל מסמ אחר שדרש התאגיד ואשר לדעתו נחו לאישור או לביצוע העבודה‪,‬‬
‫לרבות האישורי‪ %‬ו‪/‬או הנתוני‪ %‬הדרושי‪ %‬עפ"י המפרט הטכני‪.‬‬
‫סתירות במסמכי והוראות מילואי‬
‫‪5.1‬‬
‫היה הקבל‪ #‬מסופק בפירושו הנכו‪ #‬של מסמ או של כל חלק ממנו‪ ,‬או שמסר המפקח‬
‫הודעה לקבל‪ ,#‬שלדעתו אי‪ #‬הקבל‪ #‬מפרש כהלכה את ההסכ‪ ,%‬יפנה הקבל‪ #‬בכתב למפקח‬
‫שית‪ #‬הוראות בכתב‪ ,‬לרבות תוכניות לפי הצור‪ ,‬בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו‪ .‬אי מת‪#‬‬
‫הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש ההסכ‪ %‬אי‪ #‬בה משו‪ %‬הסכמה לפירושו של‬
‫הקבל‪ #‬והיא לא תגרע מאחריותו בהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בי‪ #‬מסמכי ההסכ‪ %‬לפני ביצוע‬
‫העבודה ולקבל הוראות כאמור‪ .‬לא עשה כ‪ ,#‬ונהג לפי פירוש מסויי‪ %‬להסכ‪ ,%‬לא יהיה‬
‫בכ‪ ,‬או בסתירה כאמור‪ ,‬כדי למנוע מ‪ #‬המפקח להורות לקבל‪ #‬לנהוג לפי פירוש אחר‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפו‪ /‬לכל די‪ .#‬הקבל‪ #‬מתחייב לנהוג‬
‫על פי הוראות המפקח לעני‪ #‬זה‪ ,‬ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כ‬
‫שנהג לפי פירוש‪ ,‬כאמור‪ ,‬או בגי‪ #‬הוראה כלשהי של המפקח‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫לא פעל הקבל‪ #‬כאמור לעיל‪ ,‬תהיה כל עבודה ו‪/‬או פעולה שתידרשנה כתוצאה מכ על ידי‬
‫המפקח על חשבונו ואחריותו של הקבל‪ #‬ולא תהא לו כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה‬
‫בקשר לכ‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫התאגיד וכ‪ #‬המפקח רשאי‪ %‬לפי שיקול דעת‪ %‬המוחלט להמציא לקבל‪ ,#‬מעת לעת‪ ,‬תו‬
‫כדי ביצוע העבודה‪ ,‬הבהרות והוראות לרבות תוכניות לפי הצור מכל מי‪ #‬ובכל עניי‪#‬‬
‫הנוגעי‪ %‬לביצוע העבודות או נובעי‪ %‬מכ לרבות הוראות הנוגעות או נובעות מהתכניות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪33‬‬
‫או המסמכי‪ %‬המהווי‪ %‬את ההסכ‪ ,%‬ושינויי‪ %‬לפי הצור לביצוע העבודות‪ ,‬ה‪ #‬מבחינת‬
‫הביצוע וה‪ #‬מבחינת התכנו‪ .#‬הוראות על פי סעי‪ /‬זה תקראנה "הוראות מילואי"‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪5.3‬‬
‫הוראות התאגיד או המפקח שניתנו שהתא‪ %‬לסעיפי‪ %‬קטני‪ 5.1 %‬ו‪ 5.2‬מחייבות את‬
‫הקבל‪ ,#‬אול‪ %‬אי‪ #‬באמור בסעי‪ /‬קט‪ #‬זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבל‪ #‬על פי ההסכ‪.%‬‬
‫כל יתר הוראות הסכ‪ %‬זה תחולנה על הוראות המילואי‪.%‬‬
‫‪5.4‬‬
‫מובהר בזה כי יש לראות את המפרטי‪ %‬והתוכניות כמשלימי‪ %‬זה את זה והתיאור הכלול‬
‫בכל אחד מה‪ %‬בא כהשלמה ו‪/‬או כתמצית לתיאורי‪ %‬הכלולי‪ %‬באחרי‪ ,%‬לפי העני‪.#‬‬
‫סתירות במסמכי בעני הנוגע לביצוע העבודה " סדר עדיפויות‬
‫‪ 6.1‬מובהר בזה‪ ,‬כי יש לראות את מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות המפרט הכללי‪ ,‬המפרטי‪%‬‬
‫המיוחדי‪ ,%‬כתבי הכמויות והתוכניות‪ ,‬וכל מסמ אשר יימסר לקבל‪ #‬בקשר להסכ‪ %‬זה‪,‬‬
‫כמשלימי זה את זה‪ ,‬והתיאור הכלול בכל אחד מה‪ %‬בא כהשלמה או כתמצית‬
‫לתיאורי‪ %‬הכלולי‪ %‬באחרי‪ ,%‬לפי העניי‪.#‬‬
‫בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה‪ ,‬דו משמעות‪ ,‬אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בי‪#‬‬
‫האמור בהוראות הסכ‪ %‬זה לבי‪ #‬האמור באחד מנספחיו או בי‪ #‬נספח לנספח‪ ,‬בעני‪ #‬הנוגע‬
‫לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמ לפי סדר העדיפיות הבא ‪:‬‬
‫א‪ .‬כתב הכמויות‬
‫המפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התוכניות לביצוע וכל מסמ אחר שהוגש לתאגיד ואושר על ידה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההסכ‪.%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪ .‬המפרט הכללי‪.‬‬
‫תקני‪ %‬ישראליי‪.%‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקוד‪ %‬עדי‪ /‬על הבאי‪ %‬אחריו‪ ,‬אלא א‪ %‬מסמ הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מ‪ #‬במסמ‬
‫הקוד‪ ,%‬שאז יהיה המסמ המאוחר עדי‪ /‬על המסמ הקוד‪.%‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה וכיוצ"ב בי‪ #‬המסמכי‪ %‬הנזכרי‪%‬‬
‫לעיל‪ ,‬חייב הקבל‪ #‬לפנות אל המפקח והמפקח ית‪ #‬הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש‬
‫לנהוג על פיו‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה‪ ,‬דו משמעות‪ ,‬אפשרות לפירוש‬
‫שונה וכיוצא באלה בי‪ #‬הנספחי‪ %‬הטכניי‪ %‬לבי‪ #‬עצמ‪ ,%‬יכריע המפקח לפי שיקול דעתו‪,‬‬
‫בשאלת העדיפות והקבל‪ #‬ינהג על פי הוראותיו‪.‬‬
‫פרק ב' " הכנה לביצוע‪ ,‬ביצוע ולוח זמני‬
‫‪.7‬‬
‫בדיקות מוקדמות והכנות לביצוע‬
‫‪ 7.1‬הקבל‪ #‬מצהיר כי‪ ,‬לפני הגשת הצעתו‪ ,‬בדק את מקו‪ %‬העבודה וסביבותיו‪ ,‬את טיב‬
‫הקרקע‪ ,‬את כמויותיה‪ %‬וטיב‪ %‬של העבודות והחומרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודה‪ ,‬את‬
‫דרכי הגישה‪ ,‬וכ‪ #‬כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכוני‪ %‬והאפשרויות האחרות העלולות‬
‫להשפיע על הצעתו‪ ,‬והוא מצהיר כי בדק לשביעות רצונו את כל הפרטי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע‬
‫העבודה וכי אלה נהירי‪ %‬וידועי‪ %‬לו‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומי‪ %‬הנקובי‪ %‬בנספח י'‬
‫להסכ‪ ,%‬בהתחשב בהצעתו של הקבל‪ #‬בנספח ט' להסכ‪ ,%‬מניחי‪ %‬את דעתו ומהווי‪%‬‬
‫תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי ההסכ‪ .%‬לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או‬
‫מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבל‪.#‬‬
‫‪7.3‬‬
‫התאגיד רשאי‪ ,‬א‪ %‬רצונו בכ‪ ,‬להמציא לקבל‪ #‬דו"חות וסקרי‪ %‬שנעשו מטעמה לצור‬
‫העבודה‪ ,‬אול‪ %‬אלה יהיו למידע כללי בלבד‪ ,‬ולא יפטרו את הקבל‪ #‬מהחובה המוטלת עליו‬
‫לבצע בעצמו בדיקות‪ ,‬כנדרש בהסכ‪ %‬זה‪ .‬התאגיד יהא משוחררת מכל חבות ו‪/‬או‬
‫אחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרי‪ %‬שהומצאו לקבל‪ #‬כאמור לעיל‪ ,‬וכל פעולה‬
‫שתיעשה על ידי הקבל‪ #‬תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪34‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫לפני התחלת העבודות יעשה הקבל‪ #‬על חשבונו‪ ,‬ולהנחת דעתו של המפקח‪ ,‬את ההכנות‬
‫הנדרשות על פי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫לוח זמני ודרכי ביצוע‬
‫‪8.1‬‬
‫תקופת ביצוע העבודות הינה ‪ 24‬חודש מיו‪ %‬הוצאת צו תחילת עבודה על ידי התאגיד‪.‬‬
‫במהל תקופת ההסכ‪ %‬לא יהא רשאי הקבל‪ #‬להפסיק את ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב להגיש למפקח‪ ,‬לפני חתימת ההסכ‪ ,%‬לוח זמני‪ %‬לביצוע כל אחת מ‪#‬‬
‫העבודות נשוא הסכ‪ %‬זה‪ ,‬מהל התקדמות‪ #‬וסיומ‪ #‬במועד‪ ,‬לפי הוראות ההסכ‪%‬‬
‫והמכרז‪ .‬לאחר אישור לוח הזמני‪ %‬על ידי המפקח יהפו לוח זה לחלק מהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫לוח הזמני‪ %‬יוכ‪ #‬על ידי הקבל‪ #‬בשיטה ובצורה שתידרש על ידי המפקח‪ ,‬והקבל‪ #‬חייב‬
‫להתאי‪ %‬ולשנות את מועדי התקדמות הביצוע בו לדרישות המפקח‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫א‪ %‬יידרש ע"י המפקח‪ ,‬יהא הקבל‪ #‬חייב להמציא‪ ,‬תו ‪ 10‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬הדרישה‪,‬‬
‫פרטי‪ %‬והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע של העבודות לפי לוח הזמני‪ %‬האמור‪,‬‬
‫לרבות השיטות אשר לפיה‪ #‬יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫המצאת החומר האמור ע"י הקבל‪ #‬למפקח‪ ,‬בי‪ #‬שאישר אותו המפקח במפורש ובי‪#‬‬
‫שלא אישר אותו‪ ,‬אינה משחררת את הקבל‪ #‬מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י‬
‫ההסכ‪.%‬‬
‫רשיונות ואישורי‬
‫לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבל‪ #‬לכל הרשיונות ו‪/‬או ההיתרי‪ %‬ו‪/‬או האישורי‪%‬‬
‫‪9.1‬‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬ככל שאלה דרושי‪ .%‬הקבל‪ #‬מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת‬
‫הרשיונות והאישורי‪ %‬הנ"ל‪ .‬הקבל‪ #‬מתחייב לשל‪ %‬לרשויות את כל ההוצאות‬
‫והערבויות הדרושות לצור קבלת רשיונות ו‪/‬או אישורי‪.%‬‬
‫תשלומי‪ %‬אלה יהיו על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬ולא ישול‪ %‬לו עבור‪.%‬‬
‫רשויות בסעי‪ /‬זה הכוונה הינה‪ :‬העירייה‪ ,‬תאגיד מי‪ %‬וביוב מקומי‪ ,‬רשויות מקומיות‪,‬‬
‫משרדי הממשלה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬משרד התקשורת‪ ,‬חב' "בזק"‪ ,‬חברות הכבלי‪,%‬‬
‫מע"צ‪ ,‬משטרת ישראל‪ ,‬שירותי כבאות‪ ,‬הרשות המקומית‪ ,‬רשויות אזוריות ומקומיות‬
‫על כל מחלקותיה‪ ,#‬מקורות‪ ,‬רשות העתיקות‪ ,‬רשויות הניקוז‪ ,‬חברת נתיבי הגז‬
‫הטבעי‪ ,‬איגוד ערי‪ ,%‬רכבת ישראל וכל רשות נוספת אחרת‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫כל דרישה של מי מהגופי‪ %‬שלעיל תיוש‪ %‬על ידי הקבל‪ ,#‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬והוא‬
‫לא יהא זכאי לכל תוספת תשלו‪ %‬בגי‪ #‬כ‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫על הקבל‪ #‬מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר‪ ,‬לפי התחלת העבודה‪,‬‬
‫אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקו‪ %‬ולמפלס של מתקני‪%‬‬
‫וקווי תשתית תת קרקעיי‪) %‬מי‪ ,%‬חשמל‪ ,‬טלפו‪ ,#‬דלק‪ ,‬ביוב‪ ,‬גז וכו'( ולדאוג להזמנת‬
‫מפקח מטע‪ %‬הרשות המוסמכת‪ ,‬שיהיה נוכח במקו‪ %‬במש כל זמ‪ #‬ביצוע העבודה‬
‫בסמו למתק‪ #‬תת קרקעי‪ ,‬או חצייתו‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫לא תבוצע כל עבודה סמו למתק‪ #‬תת קרקעי‪ ,‬ללא נוכחות מפקח‪ ,‬מטע‪ %‬הרשויות‬
‫הנ"ל כאשר התשלו‪ %‬עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫‪9.5‬‬
‫בכל מקרה של עבודה סמו למתק‪ #‬תת קרקעי או בחצייתו יבצע הקבל‪ #‬חפירות‬
‫גישוש בידיי‪ %‬לגילוי המתק‪ ,#‬עבודה בידיי‪ %‬בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של‬
‫המתק‪ ,#‬ידפ‪ #‬את החפירה )במידת הצור ובאישור המפקח( ויתמו את המתק‪ #‬התת‬
‫ קרקעי בהתא‪ %‬להוראות המפקח מטע‪ %‬הרשות הנוגעת למתק‪.#‬‬
‫‪9.6‬‬
‫נוכחות המפקח מטע‪ %‬הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבל‪ #‬מאחריות לכל‬
‫הנזקי‪ %‬הישירי‪ %‬והעקיפי‪ %‬שייגרמו עקב פגיעה במתק‪ #‬התת קרקעי‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪35‬‬
‫עבור העבודה בידיי‪ ,%‬הטיפול בקבלת האישורי‪ ,%‬תאומי‪ %‬ותשלו‪ %‬אגרות למיניה‪,%‬‬
‫לא ישול‪ %‬לקבל‪ #‬תשלו‪ %‬נפרד‪.‬‬
‫פרק ג' " פיקוח וניהול יומ‬
‫‪.10‬‬
‫פיקוח‬
‫‪ 10.1‬המפקח יהא רשאי לבדוק מטע‪ %‬התאגיד בכל זמ‪ #‬שהוא את העבודה כולה או חלקה‬
‫ולהשגיח על ביצועה וכ‪ #‬לבדוק את טיב החומרי‪ %‬שמשתמשי‪ %‬בה‪ ,%‬איכות הציוד‬
‫שמשתמשי‪ %‬בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבל‪ #‬בביצוע העבודה‪ .‬כ‪ #‬רשאי הוא‬
‫לבדוק א‪ %‬הקבל‪ #‬מבצע כהלכה את ההסכ‪ ,%‬את הוראות התאגיד ואת הוראותיו הוא‪.‬‬
‫כ‪ #‬יהא המפקח זכאי למסור לקבל‪ #‬הודעה על אי אישור‪ %‬של עבודה או חומרי‪ .%‬ניתנה‬
‫הודעה כאמור יפסיק הקבל‪ #‬את אותה עבודה או השימוש באות‪ %‬חומרי‪ ,%‬ולא תהיה לא‬
‫כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי התאגיד ו‪ /‬או המפקח ו‪/‬או העירייה בקשר לכ‪.‬‬
‫‪ 10.2‬הקבל‪ #‬יאפשר ויעזור למפקח‪ ,‬ולכל בא כח מורשה על ידו‪ ,‬להכנס בכל עת לאתר העבודה‬
‫ולכל מקו‪ %‬אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכ‪ %‬וכ‪ #‬לכל מקו‪ %‬שממנו מובאי‪%‬‬
‫מוצרי‪ ,%‬חומרי‪ ,%‬מכונות וציוד כלשה‪ %‬לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 10.3‬אי‪ #‬לראות בזכות הפיקוח שניתנה לתאגיד או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי‬
‫מעקב אחר ביצוע ההסכ‪ %‬בכל שלביו על ידי הקבל‪ ,#‬ואי‪ #‬בה כדי להטיל על העירייה או‬
‫התאגיד או מי מטעמ‪ %‬או המפקח אחריות כלשהי בקשר לעבודות‪ ,‬או לגרוע מאחריותו‬
‫המלאה‪ ,‬המוחלטת והבלעדית של הקבל‪ #‬לעבודות‪.‬‬
‫‪ 10.4‬המפקח יהיה רשאי בכל שלב של העבודה לשנות לפי שיקול דעתו את סדר העדיפויות תו‬
‫כדי ביצוע העבודות והקבל‪ #‬לא יקבל כל תשלו‪ %‬או פיצוי עבור הכנסת השינוי המתחייב‬
‫מכ בלוח הזמני‪.%‬‬
‫לא ישול‪ %‬דמי בטלה והתארכות מש הביצוע מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫בנוס‪ ,/‬העבודות שתבוצענה ע"י הקבל‪ ,#‬תכלוננה את כל הפעיליות שתידרשנה לצור‬
‫ביצוע העבודות‪,‬כנדרש בתוכניות‪ ,‬במפרטי‪ %‬ובשאר מסמכי מכרז‪/‬הסכ‪ %‬זה‪ ,‬לרבות ביצוע‬
‫תיאומי‪ ,%‬בתאו‪ %‬ע‪ %‬המנהלת המשותפת ע‪ %‬כל הרשויות הגורמי‪ %‬הרלוונטי‪%‬‬
‫המוסמכי‪ %‬וקבלת כל האישורי‪ ,%‬הרישיונות וההיתרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ 10.5‬היה והמפקח יקבע‪ ,‬לפי שיקול דעתו המוחלט‪ ,‬כי אביזר ו‪/‬או ציוד אינו מתאי‪ %‬למסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש‪ ,‬יהא התאגיד רשאי לסרב לקבל את‬
‫האביזרי‪ %‬ואזי יהא על הקבל‪ #‬להחזיר את כל התשלומי‪ %‬ששולמו לו‪ ,‬א‪ %‬שולמו‪ ,‬עד‬
‫לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית חשב המכסימלית שנהוגה מפע‪ %‬לפע‪,%‬‬
‫מחושבת מהמועד בו שולמו הכספי‪ %‬לקבל‪ #‬ועד למועד השבת‪ %‬בפועל או לדרוש את‬
‫החלפת האביזרי‪ %‬ו‪/‬או הציוד שסופקו‪ ,‬א‪ %‬סופקו‪ ,‬במתקני‪ %‬ו‪/‬או אביזר מתאי‪ %‬והכל‬
‫לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬החליט התאגיד לדרוש את החלפת האביזרי‪ %‬ו‪/‬או ציוד‬
‫יחלי‪ /‬הקבל‪ #‬את האביזרי‪ %‬תו ‪ 7‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬שנדרש לכ‪.‬‬
‫‪ 10.6‬הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבל‪ #‬מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרי‪ %‬או טיב‬
‫העבודה בהתא‪ %‬למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבל‪#‬‬
‫על פי מסמכי מכרז‪/‬הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 10.7‬בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמי‪ %‬ו‪/‬או אי התאמות שנתגלו‬
‫בביקורות ישא הקבל‪ #‬בהוצאות התאגיד בגי‪ #‬הביקורות החוזרות בגובה הסכומי‪%‬‬
‫ששולמו על ידה בפועל למפקח בגי‪ #‬הביקורות החוזרות‪.‬‬
‫‪ 10.8‬המפקח אינו מוסמ לדרוש מהקבל‪ #‬לבצע שינויי‪ %‬הכרוכי‪ %‬בתוספת תשלו‪ %‬כלשהו‬
‫מעבר למוסכ‪ %‬בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬והקבל‪ #‬יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו‪/‬או תביעה בעני‪ .#‬כל‬
‫שינוי הכרו בתוספת תשלו‪ %‬יסוכ‪ %‬מראש ובכתב בי‪ #‬התאגיד לקבל‪.#‬‬
‫‪.11‬‬
‫ניהול ביומ‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪36‬‬
‫‪ 11.1‬הקבל‪ #‬מתחייב להחזיק ולנהל במקו‪ %‬העבודה יומ‪ #‬עבודה )להל‪" :#‬היומ"(‪ ,‬ובו ירשו‪,%‬‬
‫מדי יו‪ %‬ביומו‪ ,‬את הפרטי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫‪11.1.1‬‬
‫מספר‪ %‬של העובדי‪ %‬לסוגיה‪ %‬המועסקי‪ %‬על ידי הקבל‪ #‬בביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.1.2‬‬
‫כמויות החומרי‪ %‬למיניה‪ %‬המובאי‪ %‬למקו‪ %‬העבודות או המוצאי‪ %‬ממנו‪.‬‬
‫‪11.1.3‬‬
‫כמויות החומרי‪ %‬שהושקעו על ידי הקבל‪ #‬בביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.1.4‬‬
‫הציוד המכני המובא למקו‪ %‬העבודות והמוצא ממנו‪.‬‬
‫‪11.1.5‬‬
‫השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.1.6‬‬
‫תקלות והפרעות בביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.1.7‬‬
‫תנאי מזג האוויר השוררי‪ %‬במקו‪ %‬ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.1.8‬‬
‫התקדמות בביצוע העבודות במש היו‪.%‬‬
‫‪11.1.9‬‬
‫הוראות שניתנו לקבל‪ #‬על ידי התאגיד או על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪11.1.10‬‬
‫הערות התאגיד או המפקח או הסתייגויותיה‪ %‬בדבר מהל ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪11.1.11‬‬
‫כל דבר אחר שלדעת המפקח או המהנדס יש בו כדי לשק‪ /‬את המצב העובדתי‬
‫במהל ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ 11.2‬היומ‪ #‬יהיה בשלושה העתקי‪ %‬או יותר‪ ,‬כפי שידרוש המפקח‪ ,‬וייחת‪ %‬מדי יו‪ %‬ביומו על‬
‫ידי הקבל‪ ,#‬והעתק חתו‪ %‬מהרישומי‪ %‬בו יימסר למפקח‪.‬‬
‫‪ 11.3‬למפקח תהא גישה חופשית אל יומ‪ #‬העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאי‪ %‬להוסי‪ /‬ביומ‪#‬‬
‫הערות או הוראות לקבל‪ #‬כפי שימצאו לנכו‪ .#‬כל הרישומי‪ %‬שיוכנסו ליומ‪ #‬העבודה כנ"ל‬
‫ייחשבו כהודעות שנמסרו כדי‪ #‬לקבל‪ #‬בהתא‪ %‬לתנאי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬והקבל‪ #‬מתחייב לעקוב‬
‫אחרי היומ‪ #‬באופ‪ #‬יומיומי‪ ,‬ולמלא אחר הוראותיה‪.%‬‬
‫‪ 11.4‬הקבל‪ #‬ירשו‪ %‬ביומ‪ #‬את כל הערותיו בקשר לביצוע העבודות אול‪ %‬רישומי‪ %‬אלה לא‬
‫יחייבו את התאגיד‪.‬‬
‫‪ 11.5‬מבלי לגרוע מכל האמור לעיל‪ ,‬אי‪ #‬ברישו‪ %‬הסתייגות ו‪/‬או הערה על ידי הקבל‪ #‬משו‪%‬‬
‫צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו‪/‬או אי ביצוע עבודה כלשהי ו‪/‬או אימילוי הוראות‬
‫המפקח או הוראות ההסכ‪ ,%‬והערות הקבל‪ #‬לא יחייבו את התאגיד באופ‪ #‬כלשהו‪.‬‬
‫‪ 11.6‬היומ‪ #‬ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבו‪ #‬הסופי‪.‬‬
‫‪ 11.7‬הקבל‪ #‬יהא חייב לנהל‪ ,‬כדי הנחת דעתו של המפקח‪ ,‬רשימות או פנקסי‪ %‬מתאימי‪%‬‬
‫אחרי‪ ,%‬שידרשו על ידי המפקח‪ ,‬בה‪ %‬ירשו‪ %‬מזמ‪ #‬לזמ‪ #‬את כל הפרטי‪ %‬שידרשו ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ביצוע העבודה לשביעות רצו התאגיד והמפקח‬
‫הקבל‪ #‬יבצע את העבודה בהתא‪ %‬להסכ‪ ,%‬לשביעות רצונ‪ %‬המוחלטת של התאגיד והמפקח‬
‫וימלא לצור זה אחרי כל הוראותיו של המפקח‪ ,‬בי‪ #‬שה‪ #‬מפורטות בהסכ‪ %‬ובי‪ ,#‬שאינ‪#‬‬
‫מפורטות בהסכ‪.%‬‬
‫פרק ד' " התחייבויות כלליות‬
‫‪.13‬‬
‫אחריות וביצוע תשלומי‬
‫‪ 13.1‬ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבל‪ #‬יהא הקבל‪ #‬אחראי להחזיק את אתר העבודה‬
‫במצב תקי‪ ,#‬לשמור עליו כמנהג בעלי‪.%‬‬
‫‪ 13.2‬הקבל‪ #‬ישא וישל‪ %‬את האגרות והתשלומי‪ %‬הכרוכי‪ %‬בקשר ע‪ %‬ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫אספקת ציוד‪ ,‬מתקני וחומרי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪37‬‬
‫‪ 14.1‬הקבל‪ #‬מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרי‪ ,%‬הציוד‪ ,‬המתקני‪ ,%‬והדברי‪%‬‬
‫האחרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש‪.‬‬
‫‪ 14.2‬הקבל‪ #‬מצהיר כי ברשותו כל החומרי‪ ,%‬הציוד והמתקני‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצועה היעיל של‬
‫העבודה בקצב הדרוש‪ .‬הקבל‪ #‬לא ישתמש בציוד או מתק‪ #‬כלשהו בביצוע העבודה אלא‬
‫לאחר אישורו של המפקח‪ ,‬זולת א‪ %‬ויתר המפקח מפורשות‪ ,‬בכלל או לעני‪ #‬מסויי‪ ,%‬על‬
‫בדיקתו ואישורו של הציוד או המתק‪.#‬‬
‫‪ 14.3‬מוסכ‪ %‬במפורש‪ ,‬שהקבל‪ #‬אחראי לכל הפגמי‪ ,%‬המגרעות והליקויי‪ ,%‬החריגות‪ ,‬אי‬
‫התאמות והסטיות מתנאי ההסכ‪ %‬ולאלה שיתגלו בחומרי‪ %‬ובמוצרי‪ %‬שהשתמש בה‪%‬‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬א‪ /‬א‪ %‬החומרי‪ %‬או המוצרי‪ %‬האלה עמדו בבדיקות התקני‪%‬‬
‫הישראליי‪ %‬מפרטי מכו‪ #‬התקני‪ ,%‬או תקני‪ %‬זרי‪ ,%‬ואושרו על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 14.4‬מקו‪ %‬שניתנת אחריות לחומר או למוצר‪ ,‬הנדרשי‪ %‬לביצוע העבודה‪ ,‬חייב הקבל‪ #‬לקבל מ‪#‬‬
‫היצר‪ #‬או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה‪.‬‬
‫‪ 14.5‬למרות האמור לעיל‪ ,‬התאגיד שומר את הזכות לספק לקבל‪ #‬את החומרי‪) %‬כול‪ %‬או‬
‫מקצת‪ ,(%‬כפי שתמצא לנחו ‪ ,‬במחירי היסוד הנקובי‪ %‬ברשימת הכמויות והמחירי‪,%‬‬
‫ולחייב במחירי‪ %‬אלה את חשבונו של הקבל‪ ,#‬ולנכות מחיר החומרי‪ %‬מהכספי‪ %‬המגיעי‪%‬‬
‫לקבל‪ ,#‬מיד ע‪ %‬מסירת‪ %‬לקבל‪ .#‬בהעדר מחירי‪ %‬לחומרי‪ %‬אלה ברשימת מחירי‬
‫היחידות‪ ,‬ייקבע המחיר בהתא‪ %‬למחירי השוק של החומרי‪ %‬בעת אספקת‪ %‬על ידי‬
‫התאגיד לקבל‪.#‬‬
‫‪ 14.6‬השתמש התאגיד בזכות כאמור בס"ק זה‪ ,‬ישתמש הקבל‪ #‬בחומרי‪ %‬אלה א ורק לביצוע‬
‫העבודות‪ .‬הקבל‪ #‬לא יהא רשאי להוציא‪ %‬או חלק מה‪ %‬מאתר העבודות‪ ,‬אלא א‪ %‬קיבל‬
‫לכ מראש אישור מהמפקח‪ ,‬והוא מתחייב שהחומרי‪ %‬האמורי‪ ,%‬כול‪ %‬או מקצת‪ ,%‬לא‬
‫יוחלפו בחומרי‪ %‬אחרי‪ ,%‬אלא א‪ %‬קיבל לכ מראש רשות מאת המפקח‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫חומרי‪ ,‬ציוד ומתקני באתר העבודה‬
‫‪ 15.1‬בסעי‪ /‬זה "חומרי‪ "%‬פירושו‪ :‬חומרי‪ %‬שהובאו ע"י הקבל‪ #‬לאתר העבודה למטרת ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות ציוד מיכני‪ ,‬מכונות וציוד חשמלי‪ ,‬ציוד בקרה ומיכשור‪ ,‬אלקטרוניקה‪,‬‬
‫אביזרי‪ ,%‬מוצרי‪ ,%‬חלקי חילו‪ /‬בי‪ #‬א‪ %‬מוגמרי‪ %‬ובי‪ #‬א‪ %‬בלתי מוגמרי‪.%‬‬
‫חומרי‪ ,%‬כול‪ %‬או מקצת‪ ,%‬וכ‪ #‬מבני‪ %‬ומתקני‪ %‬ארעיי‪ ,%‬שהובאו לאתר העבודה או‬
‫שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבל‪ #‬למטרת ביצוע העבודה‪ ,‬יעברו מיד בשעת הבאת‪%‬‬
‫או הקמת‪ ,%‬כאמור‪ ,‬לבעלות התאגיד‪.‬‬
‫‪ 15.2‬כל אימת שנפסלו חומרי‪ %‬וציוד‪ ,‬או הורה המפקח בכתב‪ ,‬שהחומרי‪ ,%‬הציוד או‬
‫המתקני‪ %‬הארעיי‪ %‬אינ‪ %‬נחוצי‪ %‬עוד לביצוע העבודה‪ ,‬חייב הקבל‪ #‬להוציא‪ %‬מאתר‬
‫העבודה‪ ,‬וע‪ %‬פסילת‪ %‬או מת‪ #‬הוראה כאמור‪ ,‬חדלי‪ %‬החומרי‪ ,%‬הציוד והמבני‪%‬‬
‫הארעיי‪ %‬מלהיות בבעלות התאגיד‪ .‬נקבע בהוראה לפי סעי‪ /‬קט‪ #‬זה מועד לסילוק‬
‫המתקני‪ ,%‬הציוד‪ ,‬החומרי‪ %‬או המבני‪ %‬ו‪/‬או המתקני‪ %‬הארעיי‪ ,%‬חייב הקבל‪ #‬להוציא‪%‬‬
‫בהקד‪ %‬האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור‪ .‬נמנע הקבל‪ #‬מלעשות כ‪ ,#‬רשאי‬
‫התאגיד‪ ,‬לאחר מת‪ #‬הודעה מוקדמת בכתב של ‪ 7‬ימי‪ ,%‬לסלק‪ ,%‬למכר‪ %‬ולעשות בה‪ %‬כל‬
‫שימוש אחר לפי שיקול דעתו‪ .‬התאגיד יזכה את חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬בסכו‪ %‬המכירה‪ ,‬בניכוי‬
‫כל ההוצאות שנגרמו לו בעני‪ #‬זה‪.‬‬
‫‪ 15.3‬הקבל‪ #‬אחראי‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשמירת‪ %‬הבטוחה של הציוד‪ ,‬החומרי‪ ,%‬המבני‪ %‬והמתקני‪%‬‬
‫הארעיי‪ ,%‬לרבות חומרי‪ %‬או ציוד או מתקני‪ %‬שסופקו על ידי התאגיד‪ ,‬א‪ %‬סופקו‪ ,‬והוא‬
‫רשאי להשתמש בה‪ %‬לצור ביצוע העבודה בכפו‪ /‬לאמור בהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 15.4‬אי‪ #‬להסיק מהוראות סעי‪ /‬זה מת‪ #‬אישור על ידי המפקח לטיב‪ %‬של החומרי‪ %‬או של‬
‫הציוד והמפקח רשאי לבדוק כל ציוד וחומרי‪ %‬ולפוסל‪ %‬בכל זמ‪ #‬הוא ובמקרה כזה חייב‬
‫הקבל‪ #‬לסלק את הציוד או את החומרי‪ %‬שנפסלו כאמור ממקו‪ %‬העבודה‪.‬‬
‫‪ 15.5‬בתו‪ %‬העבודה ו‪/‬או כל חלק ממנה יסלק הקבל‪ #‬מאתר העבודה את כל עודפי הציוד‬
‫והחומרי‪ %‬ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪38‬‬
‫‪.16‬‬
‫טיב החומרי והמלאכה‬
‫‪ 16.1‬הקבל‪ #‬ישתמש בחומרי‪ %‬וציוד ומוצרי‪ %‬מהמי‪ #‬המשובח ביותר ובהתא‪ %‬לאמור‬
‫ובכמויות ובכמויות מספיקות ובשאר מסמכי ההסכ‪ %‬במפרטי‪ ,%‬בתוכניות‪ ,‬בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫‪ 16.2‬חומרי‪ %‬שלגביה‪ %‬קיימי‪ %‬תקני‪ %‬או מפרטי‪ %‬מטע‪ %‬מכו‪ #‬התקני‪ %‬הישראלי יתאימו‬
‫בתכונותיה‪ %‬לתקני‪ %‬האמורי‪ ,%‬ולסוג המובחר של החומר או המוצר‪ ,‬א‪ %‬מצויי‪ %‬בתק‪#‬‬
‫יותר מסוג אחד ולא צוי‪ #‬באחד ממסמכי המכרז סוג אחר‪.‬‬
‫‪ 16.3‬הקבל‪ #‬מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרי‪ %‬של יצר‪ #‬בעל תו תק‪ #‬חובה זו‬
‫חלה על חומרי‪ %‬ומוצרי‪ %‬שלגביה‪ %‬קיי‪ %‬תו תק‪ ,#‬מוצרי‪ %‬שאי‪ #‬לה‪ %‬יצר‪ #‬בעל תו תק‪#‬‬
‫יש צור בסימ‪ #‬השגחה‪.‬‬
‫‪ 16.4‬סופקו מוצרי‪ %‬מסוימי‪ %‬על ידי התאגיד אי‪ #‬עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של‬
‫הקבל‪ #‬לגבי טיבה של העבודה‪.‬‬
‫‪ 16.5‬החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסי‬
‫‪ 17.1‬הקבל‪ #‬מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה‪.‬‬
‫‪ 17.2‬הקבל‪ #‬מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה‪ ,‬שנועד להיות‬
‫מכוסה או מוסתר‪ ,‬ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק‪.‬‬
‫‪ 17.3‬הושל‪ %‬חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר‪ ,‬יודיע הקבל‪ #‬למפקח בכתב‪,‬‬
‫שהחלק האמור מוכ‪ #‬לבדיקה והקבל‪ #‬יאפשר ויעזור למפקח לבדוק‪ ,‬לבחו‪ #‬ולמדוד את‬
‫החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו‪/‬או הסתרתו‪.‬‬
‫‪ 17.4‬הקבל‪ #‬יחשו‪ ,/‬יקדח קידוחי‪ %‬ויעשה חורי‪ %‬בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח‪,‬‬
‫לצור בדיקתו ולאחר מכ‪ #‬יחזרו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬לא מילא אחר‬
‫הוראות המפקח‪ ,‬לפי סעי‪ /‬קט‪ #‬זה‪ ,‬רשאי המפקח לעשות כאמור והקבל‪ #‬יחזיר את‬
‫המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 17.5‬ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעי‪ /‬קט‪ 17.4 #‬דלעיל‪ ,‬תחולנה על הקבל‪ ,#‬אלא‬
‫א‪ %‬קיי‪ %‬הקבל‪ #‬את התחייבותו לפי הסעיפי‪ %‬הקטני‪ 17.2 %‬ו‪ 17.3‬והבדיקות הוכיחו‬
‫שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫הגנה על חלקי העבודה‬
‫‪ 18.1‬הקבל‪ #‬יאחז‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל האמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬לש‪ %‬הגנה על החומרי‪ %‬והמוצרי‪%‬‬
‫בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגר‪ %‬על ידי גשמי‪,%‬‬
‫רוח‪ ,‬שמש‪ ,‬השפעות אקלימיות אחרות וכדומה‪.‬‬
‫‪ 18.2‬כל נזק אשר נגר‪ %‬לחומרי‪ ,%‬למוצרי‪ ,%‬לעבודה או לחלקי עבודה‪ ,‬על ידי הגורמי‪%‬‬
‫המפורטי‪ %‬בסעי‪ /‬קט‪ 18.1 #‬בי‪ #‬שנקט הקבל‪ #‬באמצעי הגנה נאותי‪ %‬ובי‪ #‬שלא‪ ,‬יתוק‪ #‬על‬
‫ידי הקבל‪ #‬מיד‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 18.3‬הקבל‪ #‬יג‪ #‬על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגר‪ %‬לו‪ ,‬לרבות נזקי‪%‬‬
‫העלולי‪ %‬להיגר‪ %‬על ידי עבודות המתבצעות בשלבי‪ %‬מאוחרי‪ %‬יותר‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫סילוק חומרי פסולי ומלאכה פסולה‬
‫‪ 19.1‬המפקח יהיה רשאי להורות לקבל‪ #‬בכתב‪ ,‬מזמ‪ #‬לזמ‪ ,#‬תו כדי מהל העבודה‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪39‬‬
‫‪ 19.1.1‬על סילוק כל חומרי‪ %‬שה‪ %‬ממקו‪ %‬העבודה בתו תקופת זמ‪ #‬שתצוי‪ #‬בהוראה‪,‬‬
‫בכל מקרה שלדעת המפקח אי‪ #‬החומרי‪ %‬מתאימי‪ %‬למטרת‪ ,%‬ו‪/‬או שה‪%‬‬
‫מפריעי‪ %‬לביצוע תקי‪ #‬של העבודות באתר‪.‬‬
‫‪ 19.1.2‬על הבאת חומרי‪ %‬כשרי‪ %‬ומתאימי‪ %‬למטרת‪ %‬במקו‪ %‬החומרי‪ %‬האמורי‪%‬‬
‫בסעי‪ 19.1.1 /‬תו זמ‪ #‬שייקבע על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 19.1.3‬על סילוקו‪ ,‬הריסתו והקמתו מחדש של אותו חלק מהעבודה שהוק‪ %‬על ידי‬
‫שימוש בחומרי‪ %‬בלתי מתאימי‪ %‬או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי‬
‫ההסכ‪.%‬‬
‫‪ 19.2‬סמכותו של המפקח לפי הוראת סעי‪ 19.1 /‬דלעיל תהיה בת תוק‪ /‬לכל דבר על א‪ /‬כל‬
‫בדיקה קודמת שנערכה על ידי הקבל‪ #‬או המפקח ועל א‪ /‬כל תשלו‪ %‬ביניי‪ %‬שבוצע בקשר‬
‫לחומרי‪ %‬ולמלאכה שנפסלו‪.‬‬
‫‪ 19.3‬לא ימלא הקבל‪ #‬אחר הוראות המפקח לפי סעי‪ /‬זה‪ ,‬יהא התאגיד רשאי לבצעה על‬
‫חשבונו של הקבל‪ ,#‬והקבל‪ #‬ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והתאגיד יהא‬
‫רשאי לנכות‪ #‬מכל סכו‪ %‬שיגיע לקבל‪ #‬מהתאגיד בכל זמ‪ #‬שהוא ומכל סיבה שהיא וכ‪#‬‬
‫יהא רשאי לגבות‪ #‬מהקבל‪ #‬בכל דר אחרת‪.‬‬
‫‪ 19.4‬במקו‪ %‬תיקו‪ #‬עבודה שלא נעשתה בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬או החלפתה באחרת‪ ,‬יהא זכאי‬
‫המפקח להרשות שהעבודה הפגומה תישאר‪ ,‬ולקבוע לפי הערכתו הוא את ההפרש בער‬
‫העבודה או החומרי‪ ,%‬והתאגיד יהא זכאי לגבות את סכו‪ %‬ההפרש מהסכו‪ %‬שיגיע לקבל‪#‬‬
‫מהתאגיד עפ"י ההסכ‪ ,%‬מבלי שהדבר יפגע בזכותו של התאגיד לתבוע כל עוד‪ /‬הסכו‪%‬‬
‫בכל דר אחרת‪ ,‬א‪ %‬הכספי‪ %‬שיגיעו לקבל‪ #‬לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫הפסקת ההתקשרות על ידי התאגיד‬
‫התאגיד יהא רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬להפסיק בכל עת את ההתקשרות בהסכ‪ %‬זה‪,‬‬
‫בהודעה לקבל‪ #‬של ‪ 21‬ימי‪ %‬מראש ובכתב‪ .‬ניתנה לקבל‪ #‬הודעה‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא תהיינה לקבל‪ #‬כל‬
‫תביעות ו‪/‬או טענות מכל מי‪ #‬וסוג שהוא‪ ,‬כספיות או אחרות‪ ,‬למעט לתשלו‪ %‬בגי‪ #‬העבודות‬
‫שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתא‪ %‬להוראות הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫עבודה בשעות היו בימי חול‬
‫‪ 21.1‬פרט א‪ %‬הותנה בהסכ‪ %‬במפורש אחרת‪ ,‬לא תתבצע עבודה בימי שבת ומועדי ישראל ללא‬
‫האישורי‪ %‬הדרושי‪ %‬עפ"י די‪ ,#‬ובהסכמת המפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ 21.2‬אי‪ #‬הוראת סעי‪ 21.1 /‬חלה על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברי‪ ,%‬ללא הפסק או‬
‫במשמרות רצופות‪ ,‬או על כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או‬
‫לביטחו‪ #‬העבודות ואול‪ %‬במקרה של עבודה כזו על הקבל‪ #‬להודיע מיד למפקח על‬
‫הנסיבות שבעבודה כמפורט‪ ,‬ולקבל את אישורו מראש ובכתב‪ ,‬או לאחר מעשה א‪%‬‬
‫וכאשר לא הייתה אפשרות להשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא‬
‫הייתה צפויה מראש ולא נית‪ #‬היה לצפות אותה מראש‪.‬‬
‫‪ 21.3‬הקבל‪ #‬לא יהיה זכאי להוצאות ו‪/‬או לתשלומי‪ %‬נוספי‪ %‬כלשה‪ %‬בגי‪ #‬עבודה כאמור‬
‫בסעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫קצב ביצוע העבודה‬
‫‪ 22.1‬הקבל‪ #‬מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש‪ ,‬מדי יו‪ %‬ביומו‪ ,‬ולא ייעדר‬
‫מהאתר במהל כל ימי העבודה בתקופת ביצוע העבודות‪ ,‬עד למועד סיו‪ %‬העבודות‪.‬‬
‫‪ 22.2‬א‪ %‬בכל זמ‪ #‬שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמת‬
‫העבודות בזמ‪ #‬הקבוע יודיע המפקח לקבל‪ #‬בכתב והקבל‪ #‬ינקוט מיד בכל האמצעי‪%‬‬
‫הדרושי‪ %‬בכדי להבטיח השלמת העבודות תו הזמ‪ #‬שנקבע להשלמת‪ #‬ויודיע עליה‪%‬‬
‫למפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ 22.3‬לא מילא הקבל‪ #‬אחר התחייבותו לפי סעי‪ 22.2 /‬תו ‪ 5‬ימי‪ ,%‬ו‪/‬או א‪ %‬הפסיק הקבל‪ #‬את‬
‫העבודות ו‪/‬או א‪ %‬נעדר מהאתר במש תקופה העולה על ‪ 3‬ימי עבודה‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬ברציפות‬
‫ובי‪ #‬א‪ %‬שלא ברציפות‪ ,‬התאגיד יהא רשאי‪ ,‬א לא חייבת‪ ,‬לבטל הסכ‪ %‬זה במת‪ #‬הודעה‬
‫לקבל‪ ,#‬וההסכ‪ %‬יהיה בטל מרגע מסירת הודעתה כאמור‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪40‬‬
‫‪ 22.4‬לחילופי‪ #‬או בנוס‪ /‬לאמור בסעי‪ 22.3 /‬לעיל‪ ,‬התאגיד יהא רשאי להפקיע ביצוע העבודות‬
‫מידי הקבל‪ #‬ולבצע את העבודות כול‪ #‬או מקצת‪ #‬על ידי קבל‪ #‬אחר או בכל דר אחרת‪,‬‬
‫ע"ח הקבל‪ ,#‬והקבל‪ #‬ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ‪ .‬התאגיד יהא רשאי לגבות או‬
‫לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של ‪ 17%‬שיחשבו כהוצאות משרדיות והוצאות‬
‫ניהול‪ ,‬מכל סכו‪ %‬שיגיע לקבל‪ #‬בכל זמ‪ #‬שהוא‪ ,‬וכ‪ #‬יהא רשאי לגבות‪ #‬מהקבל‪ #‬בכל דר‬
‫אחרת‪ .‬לצור סעי‪ /‬זה יהיה לתאגיד זכות מלאה להשתמש בכל הציוד‪ ,‬המתקני‪%‬‬
‫והחומרי‪ %‬הנמצאי‪ %‬במקו‪ %‬העבודה‪.‬‬
‫‪ 22.5‬לקבל‪ #‬לא תעמודנה כל זכויות ו‪/‬או טענות ו‪/‬או תביעות כנגד התאגיד בגי‪ #‬העברת‬
‫העבודות לאחר ו‪/‬או בגי‪ #‬ביטול ההסכ‪ ,%‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 22.6‬א‪ %‬לדעת התאגיד יהיה צור‪ ,‬בכל זמ‪ #‬שהוא‪ ,‬להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי‬
‫שנקבע תחילה‪ ,‬יפנה התאגיד בכתב אל הקבל‪ #‬והקבל‪ #‬מתחייב להחיש את הביצוע‬
‫כמבוקש על ידי התאגיד‪ ,‬וכ‪ #‬מתחייב הקבל‪ #‬למלא אחר כל הוראות התאגיד לצור זה‪,‬‬
‫בנוגע לשעות העבודה‪ ,‬ימי ושיטות העבודה‪.‬‬
‫‪ 22.7‬לא מילא הקבל‪ #‬אחר התחייבויותיו לפי סעי‪ 22.6 /‬תחולנה הוראות סעי‪ 22.3 /‬ו‪22.4‬‬
‫ובלבד שהקבל‪ #‬לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע‬
‫תחילה‪.‬‬
‫‪ 22.8‬היה והחשת העבודה כנדרש על ידי התאגיד תהיה ניכרת עד כדי כ ובאופ‪ #‬שהקבל‪ #‬יאל‬
‫להקדיש לכ ו‪/‬או להשקיע בכ אמצעי‪ %‬ניכרי‪ %‬בכוח אד‪ ,%‬מתקני‪ %‬ו‪/‬או חומרי‪ ,%‬כי‬
‫אז יהיה הקבל‪ #‬זכאי לקבל תוספת מחיר לכל יחידה )או תמורה אחרת המתבקשת‬
‫בנסיבות אלה( ביחס לאותה העבודה שהקבל‪ #‬נתבקש להחישה‪.‬‬
‫המפקח או המהנדס יקבעו באופ‪ #‬בלעדי א‪ %‬הדרישה להחשת העבודה הייתה כזו‬
‫הדורשת החשה באופ‪ #‬ניכר אשר יזכה‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬את הקבל‪ #‬בתוספת‪.‬‬
‫‪ 22.9‬לחילופי‪ ,#‬התאגיד יהיה רשאי לקבוע תוספת מחיר כוללת עבור העבודה שהקבל‪ #‬נתבקש‬
‫להחישה‪.‬‬
‫‪ 22.10‬למע‪ #‬הסר ספק אי מת‪ #‬הודעה על ידי המפקח או אי נקיטת צעדי‪ %‬על ידי התאגיד ו‪/‬או‬
‫המפקח אינה משחררת את הקבל‪ #‬מהתחייבותו לבצע את העבודות תו המועד הנדרש‬
‫על פי הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ .23‬השגחה מטע הקבל‪ ,‬צוות הניהול‬
‫‪ 23.1‬הקבל‪ #‬מתחייב להעסיק לכל אור תקופת ההסכ‪ %‬מנהל עבודה‪ ,‬בעל רמה מקצועית‬
‫גבוהה ונסיו‪ #‬מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפ‪ #‬ובמהות‪ #‬לעבודה נשוא הסכ‪ %‬זה אשר‬
‫יהא איש הקשר מטעמו בכל הנוגע לביצועו של הסכ‪ %‬זה‪ .‬מינוי מנהל עבודה מוסמ טעו‪#‬‬
‫אישורו המוקד‪ %‬של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת‬
‫מבלי לתת כל נימוק לכ והקבל‪ #‬מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה מוסמ אחר‬
‫כפי שיידרש ע"י המפקח )להל‪" : #‬נציג הקבל"(‪.‬‬
‫‪ 23.2‬נציג הקבל‪ #‬ימצא באופ‪ #‬קבוע באתר העבודות‪ ,‬יפקח על ביצוע העבודות ויקבל הוראות‬
‫מאת המפקח‪.‬‬
‫‪ 23.2‬כל ההוראות‪ ,‬ההודעות‪ ,‬הדרישות והביאורי‪ %‬שיינתנו לנציג הקבל‪ #‬על ידי המפקח ו‪/‬או‬
‫על ידי התאגיד לנציג הקבל‪ ,#‬יחייבו את הקבל‪ #‬ודינ‪ %‬כדי‪ #‬הוראות‪ ,‬הודעות‪ ,‬דרישות‬
‫ובאורי‪ %‬שניתנו לקבל‪ #‬עצמו‪ .‬כל מעשה שיעשה מנהל העבודה וכ‪ #‬מסמ שיחתו‪ %‬עליו‬
‫יחייבו את הקבל‪ #‬כאילו הקבל‪ #‬עשה עת המעשה או חת‪ %‬על המסמ וישמשו ראיה‬
‫חותכת נגד הקבל‪ #‬מבלי שהקבל‪ #‬יוכל לערער על כ‪.‬‬
‫‪ 23.3‬מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת נציג הקבל‪ #‬כדי לשחרר את הקבל‪ #‬מהתחייבויותיו לפי‬
‫הסכ‪ %‬זה ועל פי כל די‪ ,#‬כול‪ #‬או מקצת‪ ,#‬או כדי לגרוע בדר כלשהי מאחריותו הבלעדית‬
‫של הקבל‪ #‬לביצועו נכו‪ #‬ומלא של העבודה בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 23.4‬נציג הקבל‪ #‬יצויד במכשיר טלפו‪ #‬סלולרי ו‪/‬או איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשר‬
‫מול התאגיד על מנת שנית‪ #‬יהיה להשיגו בכל עת‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪41‬‬
‫‪ 23.4‬הקבל‪ #‬לא יחלי‪ /‬את נציג הקבל‪ #‬אלא באישור התאגיד מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫הרחקת עובדי‬
‫הקבל‪ #‬ימלא כל דרישה מטע‪ %‬המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אד‪ %‬המועסק‬
‫על ידיו בביצוע העבודה‪ ,‬לרבות נציג הקבל‪ ,#‬קבל‪ #‬משנה ומתכנ‪ #‬ואד‪ %‬המועסק על ידי קבל‪#‬‬
‫משנה או המתכנ‪ ,#‬א‪ /‬א‪ %‬הסכי‪ %‬התאגיד בעבר להעסקת מי מה‪ ,%‬א‪ %‬לדעת המפקח התנהג‬
‫אותו אד‪ %‬שלא כשורה‪ ,‬או שאינו מוכשר למלא תפקידו‪ ,‬או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע‬
‫תפקידיו‪.‬‬
‫אד‪ %‬שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבל‪ #‬להעסיקו‪ ,‬בי‪ #‬במישרי‪ #‬ובי‪ #‬בעקיפי‪ ,#‬באתר‬
‫העבודה או בביצוע העבודה‪.‬‬
‫לקבל‪ #‬ו‪/‬או למי מטעמו לא תהא דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה כלפי התאגיד או המפקח בגי‪#‬‬
‫הרחקה כאמור‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫בטיחות‪ ,‬שמירה‪ ,‬גידור ושאר אמצעי זהירות‬
‫‪ 25.1‬הקבל‪ #‬ינקוט‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬בכל אמצעי הזהירות הנדרשי‪ %‬להבטחת רכוש וחיי‬
‫אד‪ %‬באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקי‪ #‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪,‬‬
‫שלטי אזהרה‪ ,‬פיגומי‪ ,%‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו‬
‫ולנוחיותו של הציבור‪ ,‬בכל מקו‪ %‬שיהיה צור בכ או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה‬
‫דרוש על פי די‪ #‬ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ‪ 1970‬או על פי הוראה‬
‫מצד רשות מוסמכת כלשהי‪ .‬בכל שלט יציי‪ #‬הקבל‪ #‬גי הוא פועל "בשירות תאגיד פלגי‬
‫מוצקי‪ #‬בע"מ"‪.‬‬
‫‪ 25.2‬הקבל‪ #‬מתחייב לאחוז בכל האמצעי‪ %‬על מנת למנוע כניסה לאתר העבודות של כל אד‪%‬‬
‫שאינו מורשה לכ‪ ,‬וכ‪ #‬למנוע שימוש בשטח העבודות למטרת דיור ע"י העובדי‪ %‬או כל‬
‫אד‪ %‬אחר‪.‬‬
‫‪ 25.3‬הקבל‪ #‬ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאי‪ %‬מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשי‪%‬‬
‫להבטחת רכוש וחיי אד‪ %‬באתר העבודה‪ ,‬בדר לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע‬
‫העבודה לרבות בעת הובלת חומרי‪ %‬לאתר העבודה ויספק ויתקי‪ #‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪,‬‬
‫תמרורי אזהרה לרבות פנסי‪ %‬מהבהבי‪ ,%‬פיגומי‪ ,%‬דיפו‪ #‬תעלות‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות‬
‫זמניות ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת בטחונ‪ %‬ולנוחיות‪ %‬של הציבור ושל העובדי‪%‬‬
‫באתר‪ ,‬בכל מקו‪ %‬שיהיה צור בכ ו‪/‬או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי די‪#‬‬
‫או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל‬
‫המכשולי‪ %‬והמפגעי‪ %‬שנשארו באתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 25.4‬הקבל‪ #‬יכשיר ויתחזק דרכי‪ %‬עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמו לו‪ ,‬לפי הוראות‬
‫המפקח וכנדרש מביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 25.6‬בכל הכרו בביצוע העבודה‪ ,‬לרבות לעני‪ #‬הבטיחות בעבודה‪ ,‬ימלא הקבל‪ #‬אחר הוראות‬
‫כל די‪ ,#‬לרבות הוראות בדבר מת‪ #‬הודעות‪ ,‬קבלת רשיונות ותשלו‪ %‬מיסי‪ %‬ואגרות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יטפל ויעשה כל הדרוש‪ ,‬לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומי‪ %‬ובמת‪ #‬ערבויות‪ ,‬לש‪%‬‬
‫השגת רשיונות ואישורי‪ %‬הנדרשי‪ %‬לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל די‪.#‬‬
‫לפי דרישת המפקח‪ ,‬יציג לו הקבל‪ #‬את הרשיונות והאישורי‪ %‬כאמור לפני תחילת ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬וכ‪ #‬ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה‬
‫לדרישות כל די‪ #‬ו‪/‬או להוראותיה של אותה רשות‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫זכויות‪ ,‬פטנטי וכדומה‬
‫כל זכויות הבעלות בעבודה‪ ,‬על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לתאגיד בלבד ולקבל‪ #‬לא תהיינה כל‬
‫זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד‪ ,‬החומרי‪ %‬והכלי‪ %‬שהובאו לאתר העבודה‪,‬‬
‫למעט זכויות לתשלומי‪ %‬כמפורט בהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ימנע כל נזק מהעירייה מהתאגיד ויפצה אות‪ %‬על כל תביעה‪ ,‬דרישה‪ ,‬הלי‪ ,‬נזק‪ ,‬הוצאה‪,‬‬
‫היטל וכיוצ"ב‪ ,‬שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטי‪ ,%‬מדגמי‪ ,%‬סמלי מסחר‪ ,‬זכות‬
‫יוצרי‪ %‬או זכויות דומות בדבר השימוש‪ ,‬תו כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה‪ ,‬במכונות או‬
‫בחומרי‪ %‬או בציוד שיסופקו על ידי הקבל‪.#‬‬
‫‪.27‬‬
‫עתיקות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪42‬‬
‫‪ 27.1‬עתיקות כמשמעות‪ #‬בחוק העתיקות‪ ,‬תשל"ח‪ 1978‬או בכל די‪ #‬בדבר עתיקות שיהיה‬
‫בתוק‪ /‬מזמ‪ #‬לזמ‪ ,#‬גתות וכ‪ #‬חפצי‪ %‬אחרי‪ %‬כלשה‪ %‬בעלי ער גיאולוגי או ארכיאולוגי‬
‫אשר יתגלו באתר נכסי המדינה ה‪ %‬והקבל‪ #‬ינקוט באמצעי זהירות מתאימי‪ %‬למניעת‬
‫הפגיעה בה‪ %‬ו‪/‬או הזזת‪ %‬שלא לצור‪.‬‬
‫‪ 27.2‬מיד לאחר גילוי החפ ולפני הזזתו ממקומו‪ ,‬יודיע הקבל‪ #‬למפקח על התגלית‪ .‬כ‪ #‬מתחייב‬
‫הקבל‪ #‬לקיי‪ %‬את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫תשלו תמורת זכויות הנאה‬
‫א‪ %‬יהא צור לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגו‪ : #‬לצרכי חציבה או‬
‫נטילת עפר או חול‪ ,‬או זכות מעבר או שימוש‪ ,‬או זכות לשפיכת אשפה ופסולת‪ ,‬או כל זכות דומה‬
‫ יהא הקבל‪ #‬אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלו‪ %‬תמורתה כפי שיוסכ‪ %‬בי‪#‬‬
‫הבעלי‪ %‬לבי‪ #‬הקבל‪ .#‬כל נזק שייגר‪ %‬לעירייה ו‪/‬או לתאגיד בגי‪ #‬הפרת סעי‪ /‬זה יהא באחריותו‬
‫של הקבל‪.#‬‬
‫‪.29‬‬
‫פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיה של אנשי‪ ,‬מניעת הפרעות לתנועה‪ ,‬תאו והכוונה‬
‫‪ 29.1‬הקבל‪ #‬מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה מאוכלס ופעיל דבר‬
‫שיחייב אותו לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות‪ ,‬והוא לא יהא זכאי לכל‬
‫תשלו‪ %‬נוס‪ /‬או פיצוי בגי‪ #‬כ‪ .‬בנוס‪ /‬כל הפסקת חשמל או הפסקת מי‪ %‬לצור ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬יבוצע באישור מראש ובכתב של התאגיד‪.‬‬
‫‪ 29.2‬הקבל‪ #‬מתחייב שתו כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצור בנוחות הציבור‪,‬‬
‫ולא תהא כל הפרעה שלא לצור בזכות השימוש‪ ,‬המעבר וההחזקה של כל אד‪ %‬בכביש‪,‬‬
‫דר‪ ,‬שביל או ברכוש ציבורי כלשהו‪ ,‬והוא ינקוט בכל אמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬כדי להבטיח את‬
‫האמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 29.3‬תנועה על פני כבישי‪ %‬קיימי‪%‬‬
‫כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע א ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלי‪ %‬פניאומטיי‪%‬‬
‫נקיי‪ %‬וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליה‪ %‬לא יתפזר בשעת הנסיעה‪.‬‬
‫‪ 29.4‬מת‪ #‬חופש מעבר‬
‫הקבל‪ #‬ימנע החניית כלי רכב‪ ,‬המגיעי‪ %‬לאתר העבודה בדרכי‪ %‬ואלה יוחנו במקומות‬
‫שיועדו לכ‪ .‬הקבל‪ #‬מתחייב כי הדרכי‪ %‬העוברות באתר העבודה וכ‪ #‬השטחי‪ %‬הציבוריי‪%‬‬
‫יהיו פתוחי‪ %‬לשימוש העירייה ו‪/‬או התאגיד ו‪/‬או קבלני‪ %‬אחרי‪ ,%‬לפי הצור ובהתא‪%‬‬
‫להוראות המפקח וכי הוא לא יאכס‪ #‬עליה‪ %‬חומרי‪ %‬ו‪/‬או ציוד ולא ישפו עליה‪ %‬פסולת‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫‪ 29.5‬תאו‪ %‬ואישור משטרת ישראל‬
‫ידוע לקבל‪ #‬כי חלק מהעבודה יתבצע בכביש ראשי ו‪/‬או ברחובות בה‪ %‬ישנה תנועה סואנת‬
‫מאד של כלי רכב והולכי רגל‪ .‬על הקבל‪ #‬להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתא‪%‬‬
‫עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה‪ .‬בהתא‪ %‬להחלטת המפקח ו‪/‬או על פי דרישת‬
‫המשטרה‪ ,‬יתכ‪ #‬ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבל‪ #‬לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלו‪%‬‬
‫בגי‪ #‬כ‪.‬‬
‫‪ 29.6‬שילוט‪ ,‬תמרור זמני‪ ,‬אמצעי מיגו‪ #‬והפרדת תנועה‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב כי לש‪ %‬הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדר שבתחו‪%‬‬
‫העבודה‪ ,‬יציב‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מחסומי ניוג'רסי‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימו‪ #‬ותימרור מתאימי‪ %‬מחומר‬
‫מחזיר אור מהבהב )בודד‪ ,‬משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ער‬
‫ובמצב תחזוקה טוב‪ .‬סוגי השלטי‪ %‬והתמרורי‪ ,%‬מספר‪ %‬ומיקומ‪ %‬באתר העבודה יעשה‬
‫בהתא‪ %‬להוראות החוק‪ ,‬להוראות ולתנאי הרשיו‪ #‬של משטרת ישראל‪ ,‬מע"צ ומשרד‬
‫התחבורה ובהתא‪ %‬לכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח‪ .‬הקבל‪ #‬מתחייב להגיש‬
‫לאישור המפקח את סכימת התימרור ולדאוג להמצאות כל הציוד‪ ,‬התימרור והשילוט‬
‫האמור‪ ,‬בטר‪ %‬יחל בביצוע העבודות באתר‪.‬‬
‫‪ 29.7‬שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה הא‪ %‬תתבצע עבודת לילה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪43‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה‪ ,‬יוצבו‪ ,‬על חשבונו‪,‬‬
‫בנוס‪ /‬לשילוט האמור בסעי‪ ,29.6 /‬אמצעי סימו‪ #‬ושילוט כמפורט להל‪: #‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התמרורי‪ %‬יהיו תמרורי‪ %‬מחזירי אור מסוג ‪ HIGH INTENSITY‬רחוצי‪ %‬ונקיי‪.%‬‬
‫יוצבו נצנצי‪ %‬על גבי חרוטי‪) %‬קונוסי‪ (%‬שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומי‪%‬‬
‫בפני תנועה‪.‬‬
‫תופעל תאורת כביש‪.‬‬
‫כל העובדי‪ %‬יצויידו בפנסי‪ %‬ידניי‪ %‬ו‪/‬או בנורות תאורה‪.‬‬
‫כל הכלי‪ %‬הכבדי‪ %‬יצויידו בפנסי‪ %‬מיוחדי‪ %‬שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח‬
‫העבודה‪.‬‬
‫המטאטא המכני‪ ,‬יצוייד במתק‪ #‬הרטבה למניעת התרוממות אבק‪.‬‬
‫‪ 29.8‬הכוונת תנועה‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב להציב במש כל זמ‪ #‬ביצוע העבודות‪ ,‬מכווני תנועה‪ ,‬לרבות שוטרי‪%‬‬
‫במספר שידרש על ידי המפקח באתר‪ ,‬ע‪ %‬שילוט ודגלי אזהרה‪ .‬במידה והקבל‪ #‬יידרש‬
‫להציב שוטרי‪ %‬לצור הכוונה ושיטור בזמ‪ #‬העבודה‪ ,‬ידאג הקבל‪ #‬לשכירת שוטרי‪%‬‬
‫בהתא‪ .%‬הוצאות שכירת השוטרי‪ %‬תחולנה על הקבל‪ #‬בלבד‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫טיפול בפניות הציבור‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל‪ ,#‬ימנה הקבל‪ #‬נציג מוסמ מטעמו‪ ,‬אשר יהיה אחראי לקיו‪%‬‬
‫קשר רצי‪ /‬ע‪ %‬נציגי הציבור הגרי‪ %‬או עובדי‪ %‬בקרבת אזורי העבודה ולטיפול בפניותיה‪ ,%‬וזאת‬
‫במטרה לצמצ‪ %‬למינימו‪ %‬את אי הנוחות הנגרמת לציבור כתוצאה מביצוע העבודה בשטח‪.‬‬
‫נציג הקבל‪ #‬יפרס‪ %‬בשכונה פרטי‪ %‬אשר יאפשרו לציבור לזהותו ולהתקשר אליו בכל הקשור‬
‫לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודה‪.‬‬
‫נציג הקבל‪ #‬ידווח לתאגיד על כל תלונה אשר הגיעה אליו מהדיירי‪ %‬ו‪/‬או העובדי‪ %‬בקרבת‬
‫מקו‪ %‬העבודה‪ ,‬ומהות הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ופתרונ‪.#‬‬
‫‪.32‬‬
‫ניקוי מקו העבודה‬
‫‪ 32.1‬הקבל‪ #‬יסלק מדי יו‪ %‬ממקו‪ %‬העבודות ומסביבתו את עודפי החומרי‪ %‬והאשפה‪.‬‬
‫‪ 32.2‬מיד ע‪ %‬גמר העבודה ינקה הקבל‪ #‬על חשבונו את מקו‪ %‬העבודות ויסלק ממנו את כל‬
‫מתקני העזר והחומרי‪ %‬המיותרי‪ ,%‬מכל סוג שהוא‪ ,‬וימסור את מקו‪ %‬העבודות כשהוא‬
‫נקי ומתאי‪ %‬למטרתו לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 32.3‬על הקבל‪ #‬לנקות את כל הרצפות‪ ,‬המרצפות‪ ,‬הדלתות והחלונות‪ ,‬להוריד כתבי צבע‬
‫ונוזלי‪ %‬אחרי‪ %‬וכ‪ #‬סימני‪ %‬ועקבות לכלו אחרי‪ %‬מחלקי העבודות השוני‪ ,%‬לסתו‪%‬‬
‫בורות שנחפרו‪ ,‬א‪ %‬נחפרו‪ ,‬לצור העבודות‪ ,‬והכל לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 32.4‬לא ביצע הקבל‪ #‬את המוטל עליו בהתא‪ %‬להוראות סעי‪ /‬זה תו ‪ 7‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬שקיבל‬
‫דרישה על כ מאת המפקח‪ ,‬יהיה התאגיד רשאי לעשות זאת על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬ולנכות את‬
‫כל הוצאותיה מהסכומי‪ %‬העשויי‪ %‬להגיע לקבל‪.#‬‬
‫‪ 32.5‬הקבל‪ #‬יפנה את הפסולת לאתר פינוי שהוקצה לכ ע"י הרשויות המוסמכות וישא בכל‬
‫הוצאה הקשורה לפינוי כאמור‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫תיקו נזקי למובילי‬
‫‪ 33.1‬הקבל‪ #‬אחראי שכל נזק או קלקול שייגר‪ %‬לכביש‪ ,‬לדר‪ ,‬למדרכה‪ ,‬לשביל‪ ,‬לרשת המי‪%‬‬
‫והביוב‪ ,‬לביוב‪ ,‬לתעול‪ ,‬לחשמל‪ ,‬לטלפו‪ ,#‬לצינורות להעברת גז או לתשתיות או למובילי‪%‬‬
‫אחרי‪ %‬כיוצ"ב )להל‪" :#‬מובילי"( תו כדי ביצוע העבודה‪ ,‬בי‪ #‬שהנזק או הקלקול נגרמו‬
‫באקראי ובי‪ #‬שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה‪ ,‬יתוק‪ #‬על חשבונו הוא‬
‫באופ‪ #‬היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אד‪ %‬או רשות המוסמכי‪ %‬לפקח‬
‫על הטיפול במובילי‪ %‬כאמור‪ .‬על הקבל‪ #‬לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות‬
‫תכניות עדכניות של כל הקווי‪ %‬התת קרקעיי‪ %‬העוברי‪ %‬באתר העבודה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪44‬‬
‫‪ 33.2‬א‪ %‬לש‪ %‬ביצוע ההסכ‪ %‬יהא צור להעביר חפ כלשהו במקו‪ %‬שההעברה עלולה לגרו‪%‬‬
‫נזק למובילי‪ ,%‬כאמור לעיל‪ ,‬א‪ %‬לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדי‪ ,%‬יודיע הקבל‪ #‬בכתב‬
‫למפקח‪ ,‬לפני העברה‪ ,‬על פרטי החפ שיש להעבירו‪ ,‬ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה‬
‫מתאימי‪.%‬‬
‫‪.34‬‬
‫הגנה על עצי וצמחיה‬
‫הקבל‪ #‬לא יפגע ולא יעקור עצי‪ %‬או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא א‪ %‬דרוש‬
‫הדבר לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כ‪.#‬‬
‫‪.35‬‬
‫אספקת כח אד‪ ,‬רישומו ותנאי עבודה‬
‫‪ 35.1‬הקבל‪ #‬מתחייב לספק‪ ,‬על חשבונו הוא‪ ,‬את כח האד‪ %‬הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬את‬
‫ההשגחה עליה‪ ,%‬את אמצעי התחבורה עבור‪ ,%‬וכ‪ #‬כל דבר אחר הכרו בכ‪.‬‬
‫‪ 35.2‬הקבל‪ #‬מתחייב להעסיק עובדי‪ %‬מקצועיי‪ %‬ואחרי‪ ,%‬במספר הדרוש לש‪ %‬ביצוע עבודה‬
‫תו המועד הקבוע לכ בהסכ‪ .%‬בעבודה שלביצוע יש צור ברישו‪ ,%‬רשיו‪ #‬או היתר לפי‬
‫כל די‪ ,#‬חייב הקבל‪ #‬להעסיק רק מי שרשו‪ %‬או בעל רשיו‪ #‬או היתר תק‪ ,/‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 35.3‬הקבל‪ #‬מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬פנקסי כוח אד‪%‬‬
‫שיירש‪ %‬בה‪ %‬שמו‪ ,‬מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד‪ ,‬וכ ימי עבודתו‪.‬‬
‫‪ 35.4‬לביצוע העבודה‪ ,‬יקבל הקבל‪ #‬עובדי‪ %‬א ורק בהתא‪ %‬להוראות חוק שירות התעסוקה‪,‬‬
‫תשי"ט‪ .1959‬הקבל‪ #‬ישל‪ %‬שכר עבודה לעובדי‪ %‬שיועסקו על ידו בביצוע העבודה‪,‬‬
‫ויקיי‪ %‬תנאי עבודה‪ ,‬בהתא‪ %‬לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של‬
‫עובדי‪ %‬במדינה באותו ענ‪ /‬עבור עבודה דומה באותו איזור‪ ,‬והכל בכפו‪ /‬להוראות הדי‪.#‬‬
‫‪ 35.5‬הקבל‪ #‬מתחייב לשל‪ %‬בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסי‪ %‬לקרנות ביטוח‬
‫סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגו‪ #‬העובדי‪ %‬המייצג את המספר‬
‫הגדול ביותר של עובדי‪ %‬במדינה באותו ענ‪ ,/‬עבור עבודה דומה באותו איזור‪ ,‬והכל בכפו‪/‬‬
‫להוראות הדי‪.#‬‬
‫‪ 35.6‬הקבל‪ #‬מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו‪ ,‬וכ‪ #‬למלא אחר חוק‬
‫הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט‪.1968‬‬
‫‪ 35.7‬הקבל‪ #‬מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושי‪ %‬למניעת‬
‫תאונות עבודה‪ ,‬וכ‪ #‬להבטיח תנאי‪ %‬לשמירת בריאות העובדי‪ %‬ורווחת‪ %‬כנדרש בחוק‬
‫ארגו‪ #‬הפיקוח על העבודה‪ ,‬תשי"ד‪.1954‬‬
‫‪ 35.8‬הקבל‪ #‬מתחייב לסדר לעובדי‪ %‬המועסקי‪ %‬בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות‬
‫אכילה נאותי‪ %‬באתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 35.9‬הקבל‪ #‬מתחייב להמציא לתאגיד אישורי‪ %‬בדבר תנאי העסקת‪ %‬של עובדיו‪ ,‬ככל שיידרש‬
‫לעשות כ‪ #‬על ידי התאגיד‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫העדר יחסי עובד " מעביד‪ ,‬וסודיות‬
‫‪ 36.1‬בכל הקשור למערכת היחסי‪ %‬בי‪ #‬התאגיד לקבל‪ #‬יחשב הקבל‪ #‬כקבל‪ #‬עצמאי ובלתי תלוי‬
‫ולא כעובד‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי אי‪ #‬בי‪ #‬התאגיד לבי‪ #‬הקבל‪ #‬או לבי‪ #‬כל אד‪ %‬אחר‪ ,‬המועסק על ידו או הפועל‬
‫מטעמו בביצוע ההסכ‪ ,%‬יחסי עובד מעביד‪.‬‬
‫א‪ %‬על א‪ /‬האמור לעיל ובניגוד לכוונת הצדדי‪ %‬המפורשת‪ ,‬ייקבע אחרת יפצה הקבל‪#‬‬
‫את התאגיד בכל סכו‪ %‬בו היא תחויב כתוצאה מתביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה‪ ,‬כאמור‪,‬‬
‫וכ‪ #‬בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד‪ .‬חובתו זו של הקבל‪ #‬תחול ג‪ %‬במקרה של פשרה‬
‫ללא הודאה בחבות‪.‬‬
‫‪ 36.2‬הצדי‪ %‬מצהירי‪ %‬ומאשרי‪ %‬בזה כי העובדי‪ %‬שיבצעו מטע‪ %‬הקבל‪ #‬את התחייבויותיו על‬
‫פי הסכ‪ %‬זה הינ‪ %‬עובדיו של הקבל‪ #‬בלבד וכי ה‪ %‬יהיו נתוני‪ %‬להוראותיו‪ ,‬פיקוחו‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪45‬‬
‫והשגחתו המלאי‪ %‬של הקבל‪ ,#‬והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומי‪ %‬הכרוכי‪%‬‬
‫בהעסקת‪ ,%‬לרבות בתשלו‪ %‬הניכויי‪ %‬על פי כל די‪ #‬הכרוכי‪ %‬בהעסקת‪.%‬‬
‫‪.37‬‬
‫סודיות וייחוד התקשרות‬
‫‪ 37.1‬הקבל‪ #‬מסכי‪ %‬ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של הסכ‪ %‬זה‪ ,‬על כל‬
‫מרכיביו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של הסכ‪ %‬זה ולא לגלותו לצד שלישי‬
‫כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצור ביצוע של הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 37.2‬הקבל‪ #‬מסכי‪ %‬ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד העירייה ו‪/‬או התאגיד‪ ,‬בהתא‪%‬‬
‫להוראות ההסכ‪ %‬או בקשר אליו‪ ,‬ביחד ע‪ %‬צד שלישי כלשהו‪.‬‬
‫‪ 37.3‬הוראות סעי‪ /‬זה יחולו א‪ /‬על כל מי שמועסק על ידי הקבל‪ #‬ו‪/‬או מטעמו בביצוע הסכ‪%‬‬
‫זה ופעולתו תחייב את הקבל‪ #‬לכל דבר ועניי‪ #‬כאילו נעשתה על ידי הקבל‪ #‬עצמו‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫הסבת הסכ‬
‫‪ 38.1‬הקבל‪ #‬אינו רשאי להסב ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או להעביר את ההסכ‪ ,%‬כולו ו‪/‬או‬
‫חלקו‪ ,‬או כל טובת הנאה על פיו לאחר‪ ,‬בי‪ #‬בתמורה ובי‪ #‬שלא בתמורה‪ ,‬ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או‬
‫להמחות ו‪/‬או להסב את זכויותיו ו‪/‬או התחייבויותיו על פי הסכ‪ %‬זה כול‪ #‬או חלק‪.#‬‬
‫‪ 38.2‬העברת ‪ 25%‬מהשליטה בקבל‪ ,#‬בי‪ #‬א‪ %‬ההעברה נעשתה בבת אחת ובי‪ #‬א‪ %‬נעשתה‬
‫בחלקי‪ ,%‬תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעי‪ 38.1 /‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 38.3‬מובהר בזה כי אי‪ #‬למסור את העבודה‪ ,‬כולה או מקצתה לקבל‪ #‬משנה אלא בהסכמת‬
‫התאגיד מראש ובכתב‪ .‬נת‪ #‬התאגיד את הסכמתו בהתא‪ %‬לאמור לעיל בסעי‪ /‬זה‪ ,‬אי‪#‬‬
‫ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על התאגיד ואי‪ #‬היא פוטרת את הקבל‪#‬‬
‫מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכ‪ %‬ולפי כל די‪ #‬והקבל‪ #‬ישא באחריות מלאה לכל‬
‫מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה‪ ,‬באי כוח‪ %‬ועובדיה‪ .%‬העסקת עובדי‪ ,%‬בי‪#‬‬
‫ששכר‪ %‬משתל‪ %‬לפי זמ‪ #‬העבודה ובי‪ #‬ששכר‪ %‬משתל‪ %‬לפי שיעור העבודה‪ ,‬אי‪ #‬בה‬
‫כשלעצמה משו‪ %‬מסירת ביצוע האספקה או העבודות‪ ,‬כאמור‪ ,‬לאחר‪.‬‬
‫‪ 38.4‬מבלי לגרוע מ‪ #‬האמור לעיל‪ ,‬לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישו‪ %‬קבלני‪ %‬לעבודות הנדסה‬
‫בנאיות‪ ,‬תשכ"ט‪ ,1969‬מתחייב הקבל‪ #‬לא למסור את ביצועה לקבל‪ #‬משנה שאיננו רשו‪%‬‬
‫בהתא‪ %‬להוראות חוק זה‪.‬‬
‫‪38.5‬‬
‫התאגיד יהא רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להמחות את זכויותיו‪ ,‬על פי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬לעירייה ובלבד‬
‫והודיע על כ לעירייה‪.‬‬
‫פרק ה' " אחריות וביטוח‬
‫חברת הביטוח תכלול בש‪ %‬המבוטח את ש‪ %‬הקבל‪ ,#‬תאגיד המי‪ %‬והביוב פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ‪ ,‬עירית‬
‫ק‪ .‬מוצקי‪ ,#‬ע‪ .‬קרית י‪ %‬קבלני משנה ועובדיה‪.%‬‬
‫‪.39‬‬
‫אחריות לאתר העבודה‬
‫מיו‪ %‬העמדת אתר העבודה לרשות הקבל‪ #‬ועד לתו‪ %‬תקופת ההסכ‪ ,%‬ובכל תקופה שהקבל‪#‬‬
‫יבצע עבודות כלשה‪ #‬במסגרת ההסכ‪ ,%‬לרבות במסגרת תקופת הבדק‪/‬האחריות‪ ,‬יהא הקבל‪#‬‬
‫אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליה‪ .%‬הקבל‪ #‬יתק‪ #‬על חשבונו ובמהירות‬
‫המירבית‪ ,‬כל נזק שיגר‪ %‬לאתר העבודה ולעבודה בשל מעשה ו‪/‬או מחדל של הקבל‪ #‬ו‪/‬או עובדיו‬
‫ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫נזיקי לגו& או לרכוש‬
‫‪ 40.1‬בנוס‪ /‬לאמור בכל די‪ #‬יהיה הקבל‪ #‬אחראי לכל נזק או אובד‪ ,#‬מכל סוג שיגרמו תו כדי‬
‫ביצוע העבודה או בקשר עמה‪ ,‬בשל מעשה ו‪/‬או מחדל של הקבל‪ #‬ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מי‬
‫מטעמו לגופו או לרכושו של אד‪ %‬כלשהוא‪ ,‬והוא ינקוט בכל האמצעי‪ %‬למניעת‪ .%‬התאגיד‬
‫יהא רשאי לעכב תשלומי‪ %‬לקבל‪ #‬בגובה הסכומי‪ %‬אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל‪#‬‬
‫בגי‪ #‬נזק או אובד‪ ,#‬כאמור‪ ,‬עד אשר ייושבו תביעות אלה באופ‪ #‬סופי ומוחלט לשביעות‬
‫רצו‪ #‬התאגיד והעירייה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪46‬‬
‫‪ 40.2‬הקבל‪ #‬ישפה את התאגיד על כל סכו‪ %‬שיחויב לשל‪ ,%‬או תשל‪ ,%‬בגי‪ #‬נזק או אובד‪ #‬לה‪%‬‬
‫אחראי הקבל‪ #‬על פי סעי‪ /‬קט‪.40.1 #‬‬
‫נדרשו התאגיד ואו העירייה לשל‪ %‬סכו‪ %‬כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבל‪ #‬ו‪/‬או מי‬
‫מטעמו במסגרת ביצוע העבודה‪ ,‬ישפה אות‪ %‬הקבל‪ #‬על כל סכו‪ %‬שישלמו‪ ,‬לרבות בגי‪#‬‬
‫ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בה‪ #‬בקשר לדרישה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫התאגיד יהא רשאי לעכב תשלומי‪ %‬לקבל‪ #‬בגובה הסכומי‪ %‬אשר יהיו נושא לתביעה כנגד‬
‫הקבל‪ #‬ו‪/‬או התאגיד בגי‪ #‬נזק או אובד‪ ,#‬כאמור‪ ,‬עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופ‪#‬‬
‫סופי ומוחלט לשביעות רצו‪ #‬התאגיד והעירייה‪ .‬התאגיד יעביר לקבל‪ #‬העתק של התביעה‬
‫ולא תתנגד להצטרפותו להלי המשפטי‪.‬‬
‫‪ 40.3‬הקבל‪ #‬ישפה את התאגיד ו‪/‬או עירייה בגי‪ #‬כל נזק שיגר‪ %‬לו עקב שגיאה מקצועית של‬
‫הקבל‪ #‬ו‪/‬או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו‪/‬או עקב שימוש בחומרי‪ %‬או אביזרי‪%‬‬
‫לקויי‪ .%‬אחריותו של הקבל‪ #‬תחול ג‪ %‬לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תו‪%‬‬
‫תקופת ההסכ‪.%‬‬
‫‪.41‬‬
‫נזיקי לעובדי ולשלוחי‬
‫‪ 41.1‬הקבל‪ #‬מתחייב לשל‪ %‬כל דמי נזק או פיצוי המגיעי‪ %‬מהקבל‪ #‬על פי די‪ #‬לעובד או לכל‬
‫אד‪ %‬אחר הנמצא בשרותו של הקבל‪ #‬כתוצאה מתאונה או נזק כלשה‪ %‬תו כדי ביצוע‬
‫העבודה או בקשר אליה‪ ,‬לרבות נזק שנגר‪ %‬לאד‪ %‬המספק שירותי‪ ,%‬חומרי‪ %‬או מוצרי‪,%‬‬
‫קבלני משנה ועובדיה‪ ,%‬ספקי‪ %‬ועובדי‪ %‬עצמאיי‪ %‬ה‪ #‬של הקבל‪ #‬וה‪ #‬של קבלני המשנה‪.‬‬
‫התאגיד יהא רשאי לעכב תשלומי‪ %‬לקבל‪ #‬בגובה הסכומי‪ %‬אשר יהיו נושא לתביעה כנגד‬
‫הקבל‪ #‬ו‪/‬או ו‪/‬או התאגיד ו‪/‬או העירייה בגי‪ #‬נזק או תאונה‪ ,‬כאמור‪ ,‬עד אשר ייושבו‬
‫תביעות אלה באופ‪ #‬סופי ומוחלט לשביעות רצו‪ #‬ההתאגיד ו‪/‬או עירייה‪.‬‬
‫‪ 41.2‬הקבל‪ #‬ישפה את ההתאגיד ו‪/‬או עירייה בגי‪ #‬כל תשלו‪ %‬שיחוייבו לשל‪ %‬כתוצאה מאי‬
‫קיו‪ %‬התחייבותו שבסעי‪ /‬קט‪ .41.1 #‬התאגיד תודיע לקבל‪ #‬על הגשת התביעה ותאפשר‬
‫לקבל‪ #‬להצטר‪ /‬להלי המשפטי‪.‬‬
‫חוייבו התאגיד ו‪/‬או העירייה לשל‪ %‬סכו‪ %‬כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבל‪ #‬ו‪/‬או מי‬
‫מטעמו במסגרת ביצוע העבודה‪ ,‬יפצה אות‪ %‬הקבל‪ #‬על כל סכו‪ %‬שתשל‪ ,%‬לרבות בגי‪#‬‬
‫ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בה‪ #‬בקשר לדרישה‪ ,‬כאמור‪ .‬התאגיד יהא רשאי‬
‫לעכב תשלומי‪ %‬לקבל‪ #‬בגובה הסכומי‪ %‬אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל‪ #‬בגי‪ #‬נזק או‬
‫אובד‪ ,#‬כאמור‪ ,‬עד אשר תיושבנה תביעות או באופ‪ #‬סופי ומוחלט לשביעות רצו‪ #‬התאגיד‬
‫והעירייה‪.‬‬
‫‪ 42‬ביטוח על ידי הקבל‬
‫‪ 42.1‬מבלי לגרוע מאחריותו של הקבל‪ #‬עלפי כל די‪ #‬ו‪/‬או על פי האמור בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬מתחייב‬
‫הקבל‪ #‬כי לפני מועד תחילת העבודות ו‪/‬או מת‪ #‬השירותי‪ %‬נשוא הסכ‪ %‬זה )להל‪:#‬‬
‫"העבודות"( ו‪/‬או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקד‪ %‬מהמועדי‪ %‬הנ"ל( על ידו‬
‫ו‪/‬או עבורו‪ ,‬ולמש כל זמ‪ #‬ביצוע‪ #‬של העבודות ועד לסיומ‪ #‬ולקבלת תעודה על השלמת‬
‫העבודות במלוא‪ #‬ו‪/‬או בחלק‪ #‬מאת התאגיד ומי מטעמה‪ ,‬לרכוש ולקיי‪ %‬על חשבונו הוא‪,‬‬
‫על שמו‪ ,‬על ש‪ %‬קבלני המשנה ועל ש‪ %‬התאגיד‪ ,‬את הביטוחי‪ ,%‬בהתא‪ %‬לתנאי‪%‬‬
‫המפורטי‪ %‬בנספח ב' להסכ‪ %‬זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להל‪" :#‬התנאי‬
‫המיוחדי לביטוחי הקבל"( וכ‪ #‬לנספח ב' ‪ 1‬למסמכי המכרז )להל‪" :#‬אישור ביטוחי‬
‫הקבל"(‪ ,‬אצל חברת ביטוח מורשית כדי‪ #‬בישראל‪.‬‬
‫‪ 42.2‬ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי ‪:‬‬
‫‪ 42.2.1‬הקבל‪ #‬מתחייב לבטח את כלי הרכב ו‪/‬או הציוד הכבד שבבעלותו ו‪/‬או בהשגחתו‬
‫ו‪/‬או בשימושו לצור ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי די‪ #‬בגי‪ #‬פגיעה‬
‫גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכ‪ #‬בביטוח מקי‪ /‬ו‪/‬או ביטוח אחריות כלפי צד‬
‫שלישי בגי‪ #‬נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב‪ ,‬בגבול‬
‫האחריות המקובל בענ‪ /‬הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪47‬‬
‫‪ 42.2.2‬כמו כ‪ #‬יערו הקבל‪ #‬ביטוח מקי‪ /‬לכלי רכב ו‪/‬או ביטוח אש מורחב ו‪/‬או‬
‫במתכונת כל הסיכוני‪ %‬לציוד מכאני הנדסי כולל בי‪ #‬היתר ביטוח לאחריות‬
‫הקבל‪ #‬כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב ו‪/‬או בציוד מכני הנדסי‬
‫בגבול אחריות שלא יפחת מס של ‪ 1,000,000‬ש"ח לתובע‪ ,‬למקרה ובמצטבר‬
‫לתקופת הביטוח‪ .‬בביטוחי‪ %‬אלו יבוטלו כל החריגי‪ %‬הנודעי‪ %‬לנזקי‪ %‬ישירי‪ %‬או‬
‫עקיפי‪ %‬הנוגעי‪ %‬לביצוע עבודות קבלניות‪.‬‬
‫‪ 42.2.3‬בביטוחי‪ %‬אלו ייכלל תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלו‪) /‬שיבוב( כלפי‬
‫התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או מנהליה‪ %‬ו‪/‬או עובדיה‪ %‬ו‪/‬או מי מטעמ‪ %‬ובלבד‬
‫שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלו‪) /‬שיבוב( לא יחול לטובת אד‪ %‬שגר‪%‬‬
‫לנזק מתו כוונת זדו‪ #‬וביטוחי האחריות‪ ,‬כאמור בהתאמה‪ ,‬יורחבו לכלול את‬
‫התאגיד והעירייה‪ ,‬בגי‪ #‬אחריות‪ %‬למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבל‪ ,#‬וזאת בכפו‪ /‬לסעי‪/‬‬
‫אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נער בנפרד עבור כל אחד מיחידי‬
‫המבוטח‪.‬‬
‫‪ 42.2.4‬כמו כ‪ #‬יצוי‪ #‬בפוליסות הנ"ל במפורש כי רכוש העירייה ו‪/‬או התאגיד שבו פועל‬
‫הקבל‪ ,#‬למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבל‪ #‬הנמצא בשליטתו הישירה‬
‫והבלעדית של הקבל‪ ,#‬ייחשב כרכוש צד שלישי‪ ,‬לעניי‪ #‬ביטוח זה‪.‬‬
‫‪ 42.2.5‬ללא צור בכל דרישה או פניה מצד התאגיד‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬להמציא לידי‬
‫התאגיד‪ ,‬לא יאוחר ממועד חתימת הסכ‪ %‬זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע‬
‫העבודות נשוא הסכ‪ %‬זה‪ ,‬מכתב הצהרה לפטור מאחריות התאגיד בהתא‪%‬‬
‫לנוסח "פטור מאחריות " הצהרה"‪ ,‬המצור‪ /‬להסכ‪ %‬זה ומסומ‪ #‬כנספח ב' ‪2‬‬
‫כשהוא חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי הקבל‪.#‬‬
‫‪ 42.3‬על הקבל‪ #‬להחזיק בתוק‪ /‬את כל הביטוחי‪ %‬הנדרשי‪ %‬בקשר ע‪ %‬השירותי‪ %‬נשוא הסכ‪%‬‬
‫זה‪ ,‬במש כל התקופה בה יהיה הסכ‪ %‬זה בתוק‪ ./‬ע‪ %‬זאת‪ ,‬את ביטוח אחריות‬
‫מקצועית‪ ,‬על הקבל‪ #‬להחזיק בתוק‪ /‬כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די‪.#‬‬
‫‪ 42.4‬פרוט ביטוחי הקבל‪: #‬‬
‫‪ 42.4.1‬ביטוח עבודות קבלניות‪.‬‬
‫‪ 42.4.2‬ביטוח אחריות מקצועית ע"ס ‪ 5‬מיליו‪., #‬‬
‫‪ 42.4.3‬ביטוח חבות המוצר ע"ס ‪ 5‬מיליו‪., #‬‬
‫‪ 42.4.4‬ביטוח כלי רכב‪.‬‬
‫‪ 42.4.5‬ביטוח ציוד מכני הנדסי‪.‬‬
‫‪ 42.4.6‬ביטוח חבות מעבידי‪.%‬‬
‫‪ 42.4.7‬ביטוח צד שלישי ע"ס ‪ 5‬מיליו‪., #‬‬
‫‪ 42.5‬בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬הקבל‪ #‬יבטח על חשבונו הוא למש כל זמ‪ #‬ביצוע העבודות ג‪ %‬את‬
‫החומרי‪ ,%‬הציוד‪ ,‬המתקני‪ %‬וכל רכוש אחר שהובא על ידו למקו‪ %‬העבודה לצור ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬במלוא ערכ‪ %‬מעת לעת בפני כל נזק ו‪/‬או אבד‪ #‬אשר הקבל‪ #‬אחראי לה‪ %‬לפי‬
‫תנאי הסכ‪ %‬זה ו‪/‬או על פי כל די‪.#‬‬
‫‪ 42.6‬ביטוחי הקבל‪ #‬יכסו בי‪ #‬היתר ג‪ %‬את אחריות הקבל‪ ,#‬קבלני‪ %‬וקבלני משנה של הקבל‪,#‬‬
‫התאגיד לרבות מפקח ו‪/‬או מנהל מטעמה )להל‪" :#‬יחידי המבוטח"(‪ ,‬ויכלול את פרקי‬
‫הבטוח המפורטי‪ %‬בנספחי אישור ביטוחי הקבל‪.#‬‬
‫‪ 42.7‬במועד חתימת הסכ זה‪ ,‬הקבל‪ #‬ימציא לתאגיד אישור ביטוחי הקבל‪ ,#‬בנוסח המצור‪/‬‬
‫כנספח ב' ‪ 1‬כשהוא חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי( ונספח ב' ‪ 2‬הצהרת‬
‫הקבל‪ #‬כשהוא חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי הקבל‪.#‬‬
‫‪ 42.8‬תשלומי ביטוח – הקבל‪ #‬אחראי בלעדית לתשלו‪ %‬פרמיות הביטוח‪ ,‬אי עמידה בתשלומי‬
‫הביטוח לא יגרע ולא יפגע בזכויות המבוטח‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪48‬‬
‫‪ 42.9‬כל שינוי או ביטול פוליסות הביטוח בי‪ #‬א‪ %‬עפ"י בקשת הקבל‪ #‬או עפ"י רצו‪ #‬המבטח או‬
‫עפ"י מי מהמבוטחי‪ %‬יעשה בכתב ובהודעה מוקדמת של ‪ 30‬יו‪ %‬לפחות ובאישור תאגיד‬
‫המי‪ %‬והביוב פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ‪.‬‬
‫פרק ו' " שינויי‬
‫‪.43‬‬
‫שינויי‬
‫‪ 43.1‬המפקח או התאגיד רשאי‪ %‬להורות בכל עת שימצאו לנכו‪ ,#‬לפי שיקול דעת‪ %‬הבלעדי‪ ,‬על‬
‫כל שינוי שימצא לנכו‪ #‬בעבודה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות‬
‫נוספות‪ ,‬צמצו‪ %‬העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה‪ ,‬שינוי באיכות‬
‫העבודה‪ ,‬סוגה‪ ,‬גודלה‪ ,‬מימדיה )להל‪":#‬השינויי"( הכל כפי שימצא לנכו‪ ,#‬ג‪ %‬לאחר‬
‫הוצאת הזמנת עבודה לקבל‪ .#‬ובלבד שבמקרה של הגדלה‪ ,‬לא יעלה שיעור ההגדלה על‬
‫‪ 50%‬משווי ההסכ‪.%‬‬
‫‪ 43.2‬הוראת המפקח או התאגיד על שינוי העבודה לפי סעי‪ /‬קט‪ ,43.1 #‬תיקרא "פקודת‬
‫שינויי‪ "%‬ותינת‪ #‬בכתב‪ ,‬ובחתימת המפקח‪ .‬הקבל‪ #‬לא יעשה שינויי‪ %‬בעבודה אלא א‪%‬‬
‫קיבל קוד‪ %‬לכ‪" #‬פקודת שינויי‪."%‬‬
‫‪ 43.3‬כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בהסכ‪ ,%‬ייקבע ער השינוי שבוצע לפי פקודת שינויי‪%‬‬
‫כדלקמ‪: #‬‬
‫א‪ .‬לפי מחירי היחידה הנקובי‪ %‬בכתב כמויות‪ ,‬בהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבל‪#‬‬
‫למכרז )למעט בפרק הקשור לחברת מקורות(‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושי‪ %‬לקביעת ערכו של השינוי – יובא‬
‫בחשבו‪ #‬מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפי העני‪ ,#‬שאפשר להתבסס עליו‬
‫לצור קביעת כל אחד ממחירי היחידה החסרי‪ .%‬בהעדר מחירי יחידה דומי‪%‬‬
‫שאפשר להתבסס עליה‪ %‬לקביעת מחירי היחידה החסר‪ ,‬ייקבע ערכו של השינוי על פי‬
‫מחירו‪" #‬דקל"‪ .‬לא נית‪ #‬לקבוע את ערכו של השינוי על פי מחירו‪" #‬דקל"‪ ,‬יקבע‬
‫המפקח את ערכו של השינוי‪.‬‬
‫‪ 43.4‬שכר ההסכ‪ %‬יועלה או יופחת בהתא‪ %‬לער השינוי שנקבע לפי סעי‪ /‬קט‪ .43.3 #‬מובהר‬
‫ומוסכ‪ %‬בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר ההסכ‪ ,%‬כאמור‪ ,‬לא יהיו לקבל‪ #‬כל‬
‫תביעות ודרישות אחרות בגי‪ #‬מת‪ #‬פקודת שינויי‪.%‬‬
‫‪ 43.5‬קיבל הקבל‪ #‬פקודת שינויי‪ %‬שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב‬
‫את העלאת שכר ההסכ‪ %‬יודיע למפקח בכתב בהקד‪ %‬האפשרי על כוונתו לבקש העלאת‬
‫שכר ההסכ‪ %‬כאמור‪ .‬עברו ‪) 15‬חמישה עשר( ימי‪ %‬מיו‪ %‬מת‪ #‬פקודת השינויי‪ %‬מבלי‬
‫שהקבל‪ #‬פנה למפקח בכתב כאמור‪ ,‬רואי‪ %‬אותו כאילו הסכי‪ %‬לכ שהשינוי לא ישפיע על‬
‫ההסכ‪.%‬‬
‫‪ 43.6‬למניעת ספק מובהר בזאת כי אי‪ #‬הקבל‪ #‬רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעי‪/‬‬
‫זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי‪ .‬המפקח יקבע את ער השינויי‪ %‬תו ‪ 30‬יו‪ %‬מיו‪%‬‬
‫מת‪ #‬פקודת שינויי‪.%‬‬
‫‪ 43.7‬מובהר בזאת כי פקודת שינויי‪ %‬אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה‬
‫ואינה מזכה את הקבל‪ #‬בארכה להשלמת העבודה‪.‬‬
‫‪ 43.8‬מובהר ומוסכ‪ %‬כי א‪ %‬ניתנה פקודת שינויי‪ %‬לפי סעי‪ /‬זה בשל כ שהקבל‪ #‬לא קיי‪%‬‬
‫הוראה מהוראות ההסכ‪ %‬או התחייבות שנטל על עצמו לפיו‪ ,‬הרי אי‪ #‬במת‪ #‬פקודת‬
‫השינויי‪ %‬כדי לגרוע מכל זכות של התאגיד לפי ההסכ‪ %‬או לפי כל די‪.#‬‬
‫פרק ז' " סיו העבודה‪ ,‬תיקוני‪ ,‬בדק‪ ,‬תעודת השלמה ותעודת סיו‬
‫‪.44‬‬
‫תעודת השלמת עבודה‬
‫‪ 44.1‬הושלמו כל העבודות נשוא הסכ‪ %‬זה‪ ,‬יודיע על כ הקבל‪ #‬למפקח ולתאגיד בכתב‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪49‬‬
‫המפקח‪ ,‬ו‪/‬או המהנדס יבדקו את העבודה ו‪/‬או העבודות תו ‪ 20‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬קבלת‬
‫ההודעה )להל‪" :#‬בחינת העבודה"(‪ ,‬וא‪ %‬ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי ההסכ‪%‬‬
‫ולשביעות רצונ‪ ,%‬תינת‪ #‬לקבל‪ #‬תעודת השלמה‪ ,‬בתו ‪ 7‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬גמר בדיקתה‪ ,‬בכפו‪/‬‬
‫לאמור להל‪.#‬‬
‫‪ 44.2‬מצאו המפקח או המהנדס בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי ההסכ‪%‬‬
‫ואינה משביעה את רצונ‪ ,%‬ימסרו לקבל‪ #‬רשימה של התיקוני‪ %‬ו‪/‬או עבודות השלמה‬
‫)להל‪" #‬התיקוני"( הדרושי‪ %‬לדעת‪ ,%‬והקבל‪ #‬חייב לבצע‪ %‬תו התקופה שקבעו‪.‬‬
‫נסתיי‪ %‬ביצוע התיקוני‪ %‬יחול על העבודה האמור בסעי‪ 44.1 /‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 44.3‬למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקוני‪ %‬נכללת בתקופת הביצוע של‬
‫העבודה לפי ההסכ‪ ,%‬ולא תינת‪ #‬לקבל‪ #‬הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה‬
‫בשל הצור בתיקוני‪ %‬וביצוע‪.%‬‬
‫‪ 44.4‬המפקח ו‪/‬או המהנדס רשאיי‪ ,%‬על פי שיקול דעת‪ ,%‬לתת לקבל‪ #‬תעודת השלמה ג‪ %‬לפני‬
‫ביצוע התיקוני‪ ,%‬כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבל‪ ,#‬שיבצע וישלי‪ ,%‬לשביעות רצונ‪%‬‬
‫של המפקח והמהנדס את התיקוני‪ %‬המפורטי‪ %‬ברשימה שמסרו לו המפקח ו‪/‬או‬
‫המהנדס‪ ,‬בתו התקופה שתיקבע לכ על ידי המפקח ו‪/‬או המהנדס‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬רשאי התאגיד להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקוני‪ %‬שאי‬
‫אפשר להערי את טיב‪ #‬אלא כעבור זמ‪ #‬או תקופת שימוש‪.‬‬
‫‪ 44.5‬אי‪ #‬באמור בסעי‪ /‬זה כדי לגרוע מזכותו של התאגיד‪ ,‬או כל אד‪ %‬אחר מטעמה‪ ,‬להחזיק‬
‫בעבודה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ולהשתמש בה ג‪ %‬א‪ %‬טר‪ %‬בוצעו בה התיקוני‪ %‬ולא ניתנה‬
‫תעודת השלמה‪ .‬עשתה כ‪ #‬אי‪ #‬הדבר גורע מחובת הקבל‪ #‬לבצע את התיקוני‪ %‬תו‬
‫התקופה שנקבעה לכ על ידי התאגיד כאמור‪.‬‬
‫‪ 44.6‬לא ביצע הקבל‪ #‬את התיקוני‪ %‬תו התקופה שנקבעה על ידי המפקח ו‪/‬או המהנדס יהיה‬
‫התאגיד רשאי לבצע את התיקוני‪ %‬בעצמה‪ ,‬או בכל דר אחרת שימצא לנכו‪ ,#‬על חשבו‪#‬‬
‫הקבל‪ .#‬התאגיד יגבה הוצאות אלו‪ ,‬בתוספת ‪ 17%‬מה‪ #‬כתמורה להוצאות משרדיות‪,‬‬
‫מימו‪ #‬ותקורה על ידי ניכוי ו‪/‬או קיזוז משכר ההסכ‪ %‬או בכל דר אחרת‪ .‬בחישוב החיוב‬
‫או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלת‪ #‬ביחס שבי‪ #‬המדד האחרו‪ #‬אשר‬
‫היה ידוע ביו‪ %‬ביצוע החיוב או הקיזוז לבי‪ #‬המדד האחרו‪ #‬אשר היה ידוע ביו‪ %‬התשלו‪%‬‬
‫ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבל‪ #‬כאמור לעיל על ידי‬
‫התאגיד‪.‬‬
‫‪ 44.7‬מת‪ #‬תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה‪ ,‬אינו משחרר את הקבל‪ #‬מהתחייבויותיו לפי‬
‫כל תנאי מתנאי ההסכ‪.%‬‬
‫‪ 44.8‬קבעו המפקח או המהנדס כי הושלמה העבודה‪ ,‬או הושל‪ %‬חלק מסוי‪ %‬מהעבודה שעל‬
‫הקבל‪ #‬היה להשלימו במועד מסוי‪ ,%‬חייב הקבל‪ #‬למסור לתאגיד את העבודה או אותו‬
‫חלק מסוי‪ %‬מהעבודה‪ ,‬כאמור‪ ,‬הכל לפי העניי‪ ,#‬והקבל‪ #‬אינו רשאי לעכב את מסירת‬
‫העבודה או החלק המסוי‪ %‬מהעבודה‪ ,‬מחמת דרישות‪ ,‬טענות או תביעות כלשה‪ #‬שיש לו‪.‬‬
‫‪ 44.9‬ניתנה תעודת השלמה לעבודה‪ ,‬חייב הקבל‪ #‬להוציא מאתר העבודה את הציוד‪ ,‬המבני‪%‬‬
‫הארעיי‪ %‬ואת עודפי החומרי‪ %‬השייכי‪ %‬לו‪ .‬שיל‪ %‬התאגיד עבור עודפי החומרי‪ %‬ייעשה‬
‫בה‪ %‬כפי שיורה המפקח‪.‬‬
‫‪ 44.10‬למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי התאגיד יהא רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו למת‪#‬‬
‫תעודת השלמה לפי סעי‪ /‬זה בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו המלא‪ ,‬המוחלט והבלעדי של‬
‫התאגיד‪.‬‬
‫בכל עת שהתאגיד יקבע‪ ,‬כי על הקבל‪ #‬לקבל תעודת השלמה בגי‪ #‬העבודות ו‪/‬או חלק מה‪,#‬‬
‫יפעל הקבל‪ #‬בהתא‪ %‬להוראותיו של התאגיד כאמור‪ ,‬ובי‪ #‬היתר לפי הוראות סעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫‪ 44.11‬חשבו‪ #‬סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינ‪ %‬בגדר תעודת השלמה או‬
‫תעודת סיו‪ ,%‬ולא יבואו במקומ‪.%‬‬
‫‪ 44.12‬כמו כ‪ ,#‬אישור חשבו‪ #‬סופי ו‪/‬או מת‪ #‬תעודת השלמה ו‪/‬או קבלת עבודות או חלק מה‪ #‬על‬
‫ידי התאגיד לא יהוו בשו‪ %‬מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתא‪ %‬להסכ‪ ,%‬ולא‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪50‬‬
‫ימנעו מהמזמי‪ #‬לטעו‪ #‬כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתא‪ %‬להוראות ההסכ‪,%‬‬
‫וזאת א‪ /‬א‪ %‬לא נכללו במסמכי‪ %‬הנ"ל הסתייגויות כלשה‪.#‬‬
‫‪.45‬‬
‫אחריות‪ ,‬תיקוני‪ ,‬שירות ותעודת סיו‬
‫‪ 45.1‬לצור ההסכ‪ %‬הקבל‪ #‬יהיה אחראי לטיב‪ %‬של האביזרי‪ %‬והצנרת שיסופקו ו‪/‬או יותקנו‬
‫על ידו לתקופה של ‪ 12‬חודשי‪ %‬מיו‪ %‬הוצאת תעודת השלמה לכל עבודה; הקבל‪ #‬יהיה‬
‫אחראי לטיב העבודה לתקופה של ‪ 12‬חודשי‪ %‬ממועד מת‪ #‬תעודת השלמה לכל העבודה‬
‫ו‪/‬או ממועד ביצוע כל התיקוני‪ ,%‬כמשמעות‪ %‬בסע' ‪ 44.2‬לעיל‪ ,‬לפי המאוחר )להל‪:#‬‬
‫"תקופת האחריות" או "תקופת הבדק"(‪.‬‬
‫עבור אחריות זו לא ישול‪ %‬בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבל‪.#‬‬
‫‪ 45.2‬נזקי‪ ,%‬פגמי‪ ,%‬ליקויי‪ %‬וקלקולי‪ %‬כלשה‪ %‬שהתגלו תו תקופת האחריות באביזרי‪ %‬ו‪/‬או‬
‫בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ההסכ‪ %‬ואשר לדעת המפקח ה‪ %‬תוצאה מביצוע העבודה‬
‫שלא בהתא‪ %‬להסכ‪ ,%‬או שלא בהתא‪ %‬להוראותיו של המפקח ו‪/‬או של התאגיד או‬
‫תוצאה משימוש בחומרי‪ %‬פגומי‪ %‬או מביצוע לקוי‪ ,‬יהא הקבל‪ #‬חייב לתקנ‪ %‬או לבצע‪%‬‬
‫מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או התאגיד ולשביעות רצונו של המפקח או התאגיד‬
‫הוא הדי‪ #‬לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תו תקופת האחריות בכל תיקו‪ #‬שבוצע‬
‫במובילי‪ ,%‬כאמור בסעי‪ .33 /‬ואשר נגר‪ ,%‬לדעת המפקח‪ ,‬כתוצאה מעבודה לקויה או‬
‫שימוש בחומרי‪ %‬פגומי‪.%‬‬
‫‪ 45.3‬כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבל‪ #‬לפי סעיפי‪ 45.1 %‬ו‪ 45.2‬לעיל‪ ,‬לרבות‬
‫בגי‪ #‬החלפת חלקי‪ %‬יחולו על הקבל‪.#‬‬
‫‪ 45.4‬היה והפגמי‪ ,%‬הליקויי‪ %‬והקלקולי‪ %‬בעבודה אינ‪ %‬ניתני‪ %‬לתיקו‪ ,#‬לדעת המפקח‪ ,‬יהיה‬
‫הקבל‪ #‬חייב בתשלומי‪ %‬פיצויי‪ %‬לתאגיד בסכו‪ %‬שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת‬
‫העבודה על פי שיקול הקבל‪.#‬‬
‫‪ 45.5‬הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקוני‪ %‬נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהא‬
‫סופית ומכרעת‪.‬‬
‫‪ 45.6‬אי‪ #‬בסעי‪ /‬זה כדי לגרוע מחובת הקבל‪ #‬לתק‪ #‬ליקויי‪ %‬שנתגלו לאחר תקופות האחריות‪,‬‬
‫א‪ %‬מקור‪ %‬בהפרת ההסכ‪ %‬ע"י הקבל‪) #‬לרבות שימוש בחומרי‪ %‬לקויי‪ %‬או ביצוע לקוי‬
‫של העבודות(‪ ,‬או לפצות את המזמי‪ #‬בגי‪ #‬ליקויי‪ %‬אלה‪.‬‬
‫‪ 45.7‬למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי אחריותו של הקבל‪ #‬בתקופות האחריות היא בנוס‪ /‬לכל‬
‫אחריות אחרת לפי הדי‪ #‬או ההסכ‪ ,%‬וכ‪ #‬בנוס‪ /‬לאחריותו ו‪/‬או אחריות צד ג' אחר כלשהו‬
‫לפי תעודות האחריות‪.‬‬
‫‪ 45.8‬בתו‪ %‬תקופות האחריות לכל העבודות לפי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬לאחר שהודיע הקבל‪ #‬לתאגיד על‬
‫השלמת העבודות נשוא ההסכ‪ ,%‬ימסור התאגיד לקבל‪ #‬תעודה )להל‪" :#‬תעודת סיו"(‬
‫בדבר סיו‪ %‬ההסכ‪ %‬המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬וכי כל עבודות‬
‫הבדק והכרו בה‪ #‬בוצעו א‪ /‬ה‪ #‬בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬ולשביעות רצונו המלא של התאגיד‪.‬‬
‫תעודה זו תימסר בתנאי ובכפו‪ /‬לכ כי התאגיד בדק ונוכח לדעת כי כל העבודות אשר‬
‫בוצעו על ידי הקבל‪ #‬בוצעו כהלכה ועל פי ההסכ‪ .%‬תעודה זו תינת‪ #‬לאחר תקופות‬
‫האחריות‪.‬‬
‫‪ 45.9‬מסירת תעודת סיו‪ %‬ההסכ‪ %‬לקבל‪ #‬אינה פוטרת את הקבל‪ #‬מהתחייבות הנובעת‬
‫מההסכ‪ %‬אשר מטבע הדברי‪ %‬חלה ג‪ %‬לאחר מועד מסירת התעודה האמורה‪ ,‬לרבות‬
‫ליקויי‪ %‬בעבודות אשר נתגלו לאחר מכ‪.#‬‬
‫‪.46‬‬
‫פגמי וחקירת סיבותיה‬
‫‪ 46.1‬נתגלה פג‪ %‬בעבודה בזמ‪ #‬ביצועה‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבל‪ #‬שיחקור את הסיבות‬
‫לפג‪ ,%‬ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח‪ .‬היה פג‪ %‬כזה שאי‪ #‬הקבל‪ #‬אחראי לו‬
‫לפי ההסכ‪ ,%‬יחולו הוצאות החקירה והתיקו‪ #‬על התאגיד והקבל‪ #‬מתחייב לבצע‪ %‬מיד‪,‬‬
‫כפי שיורה לו התאגיד‪ .‬היה הפג‪ %‬כזה שהקבל‪ #‬אחראי לו לפי ההסכ‪ %‬יחולו הוצאות‬
‫החקירה על הקבל‪ #‬וכ‪ #‬יהא הקבל‪ #‬חייב לתק‪ #‬מיד על חשבונו הוא‪ ,‬את הפג‪ %‬וכל הכרו‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪51‬‬
‫בו‪ .‬א‪ %‬הפג‪ %‬אינו נית‪ #‬לתיקו‪ ,#‬יהיה הקבל‪ #‬חייב בתשלו‪ %‬פיצויי‪ %‬לתאגיד‪ .‬ההחלטה א‪%‬‬
‫הפג‪ %‬נית‪ #‬לתיקו‪ #‬א‪ %‬לאו תהיה בידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 46.2‬נתגלה פג‪ %‬בעבודה ו‪/‬או במוצרי‪ %‬בתו תקופות האחריות‪ ,‬הנובע מביצוע שלא בהתא‪%‬‬
‫לתנאי ההסכ‪ ,%‬יהיה הקבל‪ #‬חייב לתק‪ #‬מיד את הפג‪ %‬וכל הכרו בו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬וא‪%‬‬
‫הפג‪ %‬אינו נית‪ #‬לתיקו‪ ,#‬יהיה הקבל‪ #‬חייב בתשלו‪ %‬פיצויי‪ .%‬ההחלטה א‪ %‬הפג‪ %‬נית‪#‬‬
‫לתיקו‪ #‬א‪ %‬לאו תהיה על המפקח‪.‬‬
‫פרק ח' " תשלומי וערבויות‬
‫‪.47‬‬
‫תשלומי לקבל " כללי וחשבו חלקי‬
‫‪ 47.1‬מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי שכר ההסכ‪ %‬המגיע לקבל‪ #‬יהיה בהתא‪ %‬לכמויות שבוצעו בפועל‪,‬‬
‫הצעת הקבל‪ #‬נספח ט' להסכ‪ %‬זה והוראות הסכ‪ %‬זה‪ .‬התמורה תשול‪ %‬לקבל‪ #‬בתנאי‪%‬‬
‫המפורטי‪ %‬להל‪.#‬‬
‫‪ 47.2‬מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי התשלומי‪ %‬שיהיו מגיעי‪ %‬לקבל‪ #‬ע"פ הסכ‪ %‬זה‪ ,‬מותני‪ %‬וכפופי‪%‬‬
‫בקבלת‪ %‬בפועל ממשרד השיכו‪ #‬וידוע לו שרק אז ישולמו לו‪.‬‬
‫‪ 47.3‬בסופו של כל חודש )החל מ‪ 1‬ולא יאוחר מה‪ 10‬בחודש שאחריו(‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬להגיש‬
‫לתאגיד חשבו‪ #‬שיפורטו בו‪:‬‬
‫‪ 47.3.1‬כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש‪ ,‬לרבות עבודות שבוצעו עפ"י פקודת‬
‫שינויי‪.%‬‬
‫‪ 47.3.2‬חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבו‪ .#‬כל סעי‪ /‬שלגביו לא‬
‫הוגש חישוב כמויות רשאי המפקח ו‪/‬או התאגיד לא לאשר את הכמויות‬
‫המופיעות באותו סעי‪./‬‬
‫‪ 47.4‬החשבו‪ #‬יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד‪ ,‬ועל המחירי‪ %‬בהתא‪ %‬להצעת הקבל‪,#‬‬
‫בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבל‪) #‬למעט בפרק הקשור לחברת מקורות(‪.‬‬
‫‪ 47.5‬החשבו‪ #‬ילווה במסמכי‪ %‬הדרושי‪ ,%‬כגו‪ :#‬יומני עבודה‪ ,‬חישובי כמויות‪ ,‬אישורי ביצוע‪,‬‬
‫תוכניות‪ ,‬תשריטי‪ %‬וכל מסמ נוס‪ /‬שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫‪ 47.6‬החשבו‪ #‬יוגש על גבי נייר ע‪ %‬לוגו של הקבל‪ ,#‬חתו‪ %‬על ידי הקבל‪ ,#‬ובאמצעות מדיה‬
‫מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות‪.‬‬
‫‪ 47.7‬החשבו‪ #‬יועבר לאישור‪ %‬של המפקח ושל התאגיד‪ .‬המפקח והתאגיד יבדקו את החשבו‪,#‬‬
‫תו ‪ 30‬ימי‪ %‬ממועד הגשתו‪ ,‬ויקבעו את התשלו‪ %‬המגיע לקבל‪ #‬עד למועד אליו מתייחס‬
‫החשבו‪.#‬‬
‫לא אושר החשבו‪ #‬כולו או חלקו על ידי המפקח או התאגיד‪ ,‬יוחזר החשבו‪ #‬לקבל‪ #‬וזה‬
‫יתקנו לשביעות רצו‪ #‬התאגיד‪.‬‬
‫‪ 47.8‬היה ולדעת המפקח או התאגיד בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבו‪ ,#‬שבגינ‪ #‬מגיעי‪%‬‬
‫לקבל‪ #‬תשלומי‪ ,%‬רשאי‪ %‬ה‪ %‬להוסיפ‪ %‬לחשבו‪ .#‬כ‪ ,#‬רשאי‪ %‬ה‪ %‬להפחית מהחשבו‪#‬‬
‫עבודות שלדעת‪ %‬לא בוצעו‪ ,‬ואשר פורטו בחשבו‪.#‬‬
‫‪ 47.9‬באחריות הקבל‪ #‬להגיש חשבונית מס על הסכו‪ %‬המאושר ע"י המפקח‪ ,‬לפחות שבועיי‪%‬‬
‫לפני מועד התשלו‪ %‬המתוכנ‪.#‬‬
‫‪ 47.10‬אישור חשבונות ביניי‪ %‬ותשלומי‪ %‬לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלו‪ %‬שלא לפי‬
‫ההסכ‪ ,%‬או כהסכמה לקבל חלקי העבודות שנכללו בחשבונות הביניי‪ %‬או כאישור לעניי‪#‬‬
‫אחר כלשהו‪ ,‬אלא א ורק כאישור לצור תשלומי הביניי‪.%‬‬
‫‪ 47.11‬אישור חשבונות ביניי‪ %‬של הקבל‪ #‬ע"י המפקח יהא כפו‪ /‬לבדיקה חוזרת של המפקח לפי‬
‫שיקול דעתו‪ .‬המפקח יהיה זכאי לבחו‪ #‬מחדש בכל עת כל חשבו‪ #‬חלקי ולתק‪ #‬לפי ראות‬
‫עיניו‪ .‬כל זאת בלי לפגוע בזכות המזמי‪ #‬לדרוש מהקבל‪ #‬להחזיר לאלתר תשלו‪ %‬יתר‬
‫ששול‪ %‬בטעות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪52‬‬
‫‪ 47.12‬כמו כ‪ ,#‬למע‪ #‬הסר ספק‪ ,‬מובהר כי לסכו‪ %‬הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשי‪ %‬כלשה‪%‬‬
‫ו‪/‬או ריבית ו‪/‬או הפרשי הצמדה מיו‪ %‬הגשת החשבונית ועד למועד התשלו‪ %‬בפועל‪.‬‬
‫‪ 47.13‬לכל חשבו‪ #‬שיגיש הקבל‪ #‬ושיאושר לתשלו‪ %‬על פי ההסכ‪ ,%‬יתווס‪ /‬מס ער מוס‪ /‬על פי‬
‫די‪ #‬בשיעור שיהיה בתוק‪ /‬במועד ביצוע התשלו‪ %‬בפועל‪.‬‬
‫‪ 47.14‬מהתשלומי‪ %‬הנ"ל‪ ,‬יופחת כל תשלו‪ %‬ביניי‪ %‬שבוצע‪ ,‬כל סכו‪ %‬אחר ששול‪ %‬לקבל‪ #‬לפי‬
‫ההסכ‪ ,%‬וכל סכו‪ %‬שיש לנכות ו‪/‬או לקזז מהקבל‪ #‬עפ"י הסכ‪ %‬זה ו‪/‬או לפי הדי‪.#‬‬
‫‪ 47.15‬מס ההכנסה שיחול על הקבל‪ #‬בגי‪ #‬התמורה ישול‪ %‬על ידי הקבל‪ ,#‬והתאגיד ינכה ממנו‬
‫מס הכנסה במקור בהתא‪ %‬לחוק‪ ,‬אלא א‪ %‬ימציא הקבל‪ #‬אישור בדבר פטור ממס‬
‫הכנסה‪.‬‬
‫‪ 47.16‬אישור תשלומי‪ ,%‬וכ‪ #‬ביצוע של תשלומי‪ %‬לקבל‪ ,#‬אי‪ #‬בה‪ %‬משו‪ %‬אישור או הסכמה לטיב‬
‫העבודה שנעשית או לאיכות החומרי‪ %‬או המוצרי‪ %‬או לנכונות‪ %‬של מחירי‪ %‬כלשה‪%‬‬
‫עליה‪ %‬מבוססי‪ %‬התשלומי‪ ,%‬ואי‪ #‬באיזה מה‪ %‬כדי לפגוע בכל טענה של התאגיד כלפי‬
‫הקבל‪ ,#‬בקשר להסכ‪.%‬‬
‫‪ 47.17‬התשלומי‪ %‬לקבל‪ #‬יעשו לחשבו‪ #‬הבנק של הקבל‪ #‬על פי הוראות התשלו‪ %‬נספח ה'‪.‬‬
‫‪ 47.18‬תשלו‪ %‬התמורה על פי החשבו‪ #‬החלקי יבוצע בכפו‪ /‬לכל האמור בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬בתו ‪90‬‬
‫)תשעי‪ (%‬ימי‪ %‬מתו‪ %‬החודש בו אושר החשבו‪ #‬החלקי על ידי המפקח‪ .‬הכול בכפו&‬
‫להעברת הסכו הכספי ממשרד השיכו כאמור וקבלתו בתאגיד‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫חשבו סופי והצהרה על חיסול תביעות‬
‫‪ 48.1‬הקבל‪ #‬יגיש לתאגיד‪ ,‬באמצעות המפקח‪ ,‬בתו חודשיי‪ %‬מגמר כל העבודות חשבו‪ #‬סופי‬
‫של כל העבודות )להל‪" #‬החשבו הסופי"(‪ ,‬לפי הוראות סעי‪ /‬זה‪ ,‬בשינויי‪ %‬המחוייבי‪,%‬‬
‫ובו יפרט את כל העבודות אשר בוצעו ואת כל החומרי‪ %‬אשר השתמש בה‪ %‬לביצוע‬
‫העבודות תו ציו‪ #‬המחירי‪ %‬ויכלול את כל סעיפי העבודה שאושרו על ידי התאגיד‪ ,‬על‬
‫חשבונו של הקבל‪ #‬ובהתא‪ %‬לתנאי ההסכ‪.%‬‬
‫חשבו‪ #‬סופי לא יתקבל ולא יחייב את התאגיד אלא א‪ %‬כ‪ #‬כלל את כל הפרטי‪ %‬שחייב‬
‫הקבל‪ #‬לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי הקבל‪ ,#‬כי החשבו‪ #‬כולל את כל‬
‫העבודות שנעשו על ידו בקשר להסכ‪ %‬זה ושאי‪ #‬לו עוד כל תביעות שה‪ #‬כלפי התאגיד‬
‫מלבד החלק מתו הסכו‪ %‬הסופי של החשבו‪ #‬שטר‪ %‬שול‪ ,%‬עפ"י טופס הצהרה על חיסול‬
‫תביעות‪ ,‬המצ"ב להסכ‪ %‬זה כנספח יג'‪.‬‬
‫‪ 48.2‬בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬הקבל‪ #‬יצר‪ /‬לחשבו‪ #‬הסופי )ה‪ #‬ביחס לכלל העבודות נשוא הסכ‪ %‬זה‪,‬‬
‫וה‪ #‬ביחס לכל "פרוייקט" שיבצע‪ ,‬בנפרד( את כל המסמכי‪ %‬הקשורי‪ %‬בו‪ ,‬ובי‪ #‬היתר את‬
‫המסמכי‪ %‬כדלקמ‪:#‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫חשבו‪ #‬סופי‪ ,‬ב‪ 3‬עותקי‪.%‬‬
‫ניתוח מחירי‪ %‬לעבודות חריגות‪/‬שינויי‪ ,%‬כולל מסמכי‪ %‬עליה‪ %‬מבוססי‪ %‬ניתוחי‬
‫המחירי‪ ,%‬ב‪ 3‬עותקי‪.%‬‬
‫ערבות בדק‪/‬טיב לפי הוראות הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫הצהרה וכתב ויתור על העדר כל תביעות הקבל‪ #‬בנוסח המצור‪ /‬כנספח יג' או‬
‫בנוסח אחר אשר יקבע על ידי התאגיד‪.‬‬
‫אישור מהמפקח שהקבל‪ #‬פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירי‪ ,%‬חומרי בני‪,#‬‬
‫ציוד‪ ,‬צרי‪ ,/‬בית שימוש או מבני‪ %‬ארעיי‪ %‬שהוקמו באתר העבודות‪.‬‬
‫תעודת השלמה‪.‬‬
‫כל המסמכי‪ %‬ו‪/‬או הנתוני‪ %‬המפורטי‪ %‬במסמכי המכרז האחרי‪ ,%‬לרבות‬
‫במפרטי‪ %‬הטכניי‪ %‬המיוחדי‪.%‬‬
‫כל מסמ אשר יידרש ע"י התאגיד‪.‬‬
‫‪ 48.3‬ער העבודות שבוצעו יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה )שברשימת‬
‫הכמויות( בכמויות שנמדדו‪ ,‬בהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבל‪ #‬למכרז ובכפיפות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪53‬‬
‫להוראות ההסכ‪ ,%‬ואול‪ ,%‬מוסכ‪ %‬כי התמורה המגיעה לקבל‪ #‬עפ"י ההסכ‪ %‬עבור‬
‫העבודות ניתנת ג‪ %‬עבור כל פרטי החומרי‪ ,%‬האביזרי‪ %‬והעבודה‪ ,‬שה‪ %‬בגדר פרט לוואי‬
‫הכרוכי‪ %‬ע‪ %‬ביצוע נאות ושל‪ %‬של העבודה‪ ,‬א‪ /‬א‪ %‬לא נכללו פרטי‪ %‬אלה במפרטי‪,%‬‬
‫בתוכניות‪ ,‬ברשימת הכמויות והמחירי‪ %‬או במסמכי ההסכ‪ %‬האחרי‪.%‬‬
‫המפקח יקבע א‪ %‬פרט מסוי‪ %‬הוא בגדר פרט לוואי כאמור‪ ,‬וא‪ %‬קבע כ‪ ,‬יבצעו הקבל‪#‬‬
‫ללא תשלו‪ %‬נוס‪ /‬כלשהו‪.‬‬
‫‪ 48.4‬החשבו‪ #‬הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והתאגיד )כפי שהוגש‪ ,‬או בתיקוני‪ ,(%‬תו ‪60‬‬
‫ימי‪) %‬ששי‪ %‬ימי‪ (%‬ממועד הגשתו למפקח‪.‬‬
‫‪ 48.5‬אי‪ #‬החשבו‪ #‬הסופי מהווה הוראת תשלו‪ %‬ואי‪ #‬הקבל‪ #‬זכאי לתבוע דבר על פיו‪.‬‬
‫‪ 48.6‬למע‪ #‬הסר ספק‪ ,‬מובהר כי מילוי כל התנאי‪ %‬לעיל והמצאת כל המסמכי‪ %‬הינה תנאי‬
‫לזכאות הקבל‪ #‬לקבל את יתרת החשבו‪ #‬הסופי‪ .‬כמו כ‪ ,#‬הקבל‪ #‬לא יהא זכאי לקבל סכו‪%‬‬
‫כלשהו בגי‪ #‬החשבו‪ #‬הסופי‪ ,‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬קיבל מ‪ #‬המזמי‪ #‬תעודת השלמה על העבודות‬
‫כול‪ ,#‬ו‪/‬או השלי‪ %‬את כל התיקוני‪ %‬שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה‪ ,‬כאמור בסע' ‪44‬‬
‫לעיל‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫‪ 48.7‬החשבו‪ #‬הסופי ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הקבל‪ #‬מהתאגיד‪ ,‬ואי‪ #‬לקבל‪#‬‬
‫הזכות לבוא לתאגיד בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבו‪ #‬הסופי והוא‬
‫יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת‪.‬‬
‫‪ 48.8‬התאגיד רשאת לנכות מכל תשלו‪ %‬ביניי‪ %‬או תשלו‪ %‬סופי כל סכו‪ %‬המגיע באותה עת‬
‫מהקבל‪ #‬לתאגיד עפ"י הוראות ההסכ‪ ,%‬וזאת בי‪ #‬א‪ %‬נזכרה זכות כזו מפורשות בהסכ‪%‬‬
‫ובי‪ #‬א‪ %‬לאו‪ ,‬ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לגבות כל סכו‪ %‬המגיע לו מהקבל‪ #‬בכל דר‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪ 48.9‬לא הגיש הקבל‪ #‬את החשבו‪ #‬הסופי תו המועד הקבוע בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬רשאי המפקח לערו‬
‫את החשבו‪ #‬הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכי‪ %‬הנמצאי‪ %‬ברשותו‪ ,‬וחשבו‪ #‬זה‬
‫ייחשב כאילו נער על ידי הקבל‪ ,#‬ויחייב את הקבל‪.#‬‬
‫‪ 48.10‬לאחר אישור החשבו‪ #‬הסופי יוציא המפקח תעודה )"תעודת אישור"( בה יפרט‬
‫הסתייגויות שונות שיש לו‪ ,‬ויורה על סכומי‪ %‬שאי‪ #‬לשלמ‪ %‬לבטחו‪ #‬ביצוע כל עבודה‪,‬‬
‫תשלו‪ %‬כל הוצאה‪ ,‬אחריות ונשיאה בכל נזק ואבד‪ #‬וכו'‪ .‬על פי תעודת האישור ובהתאמה‬
‫ללוח התשלו‪ ,%‬ישולמו לקבל‪ #‬הכספי‪ %‬שיגיעו לו או ימנעו מתשלו‪ %‬כספי‪ %‬לקבל‪ #‬או‬
‫ישולמו כספי‪ %‬לתאגיד‪ ,‬הכל לפי העניי‪.#‬‬
‫‪ 48.11‬אי‪ #‬באמור משו‪ %‬שחרור הקבל‪ #‬מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ההסכ‪ ,%‬ואי‪ #‬בה‪#‬‬
‫משו‪ %‬ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמי‪ #‬לפי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬והמזמי‪ #‬יהיה רשאי לעכב‬
‫ו‪/‬או לא לשל‪ %‬כל סכו‪ %‬שהוא‪ ,‬א‪ %‬הוא זכאי לכ לפי הוראות ההסכ‪ %‬או הדי‪.#‬‬
‫‪ 48.12‬תשלו‪ %‬יתרת התמורה על פי החשבו‪ #‬הסופי יבוצע בכפו‪ /‬לכל האמור לעיל ולהל‪ ,#‬בתו‬
‫‪) 90‬תשעי‪ (%‬ימי‪ %‬מתו‪ %‬החודש בו אושר החשבו‪ #‬הסופי על ידי המפקח והתאגיד‪.‬‬
‫‪ 48.13‬מוסכ‪ %‬בזה במפורש שכל אישור לחשבו‪ #‬הסופי של הקבל‪ #‬ע"י המפקח יהיה כפו‪/‬‬
‫לבדיקה חוזרת ולתיקו‪ #‬לפי שיקול דעתו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 48.14‬האמור לעיל בס"ק ‪ 47.18‬תק‪ /‬א‪ /‬לגבי החשבו‪ #‬הסופי‪.‬‬
‫‪.49‬‬
‫מחיר סופי ותכולת מחירי‬
‫‪ 49.1‬א‪ %‬לא נקבע במפורש אחרת במסמ ממסמכי המכרז‪ ,‬יראו בכל מקרה את התמורה‬
‫המגיעה לקבל‪ #‬לפי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬בהתבסס על הצעתו‪ ,‬ככוללת את התשלו‪ %‬המלא עבור‬
‫ביצוע כל העבודות‪ ,‬הפעולות וההתחייבויות שעל הקבל‪ #‬לבצע בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬ובי‪ #‬היתר‬
‫את כל האמור להל‪:#‬‬
‫א‪ .‬כל העבודה‪ ,‬הציוד והחומרי‪ ,%‬לרבות הפחת‪ ,‬ובכלל זה מוצרי‪ %‬מכניי‪ ,%‬עבודות‬
‫לוואי וחומרי עזר הדרושי‪ %‬לביצוע העבודה על פי ההסכ‪.%‬‬
‫תיאו‪ %‬ע‪ %‬כל הרשויות המוסמכות על פי די‪.#‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות‪ ,‬לרבות סילוק מי גש‪ %‬ושאיבת מי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪54‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אספקה ושימוש בציוד מכני‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬פיגומי‪ ,%‬טפסנות‪ ,‬דרכי‪ %‬זמניות‪ ,‬אמצעי‬
‫שילוט ותמרור‪ ,‬אמצעי מיגו‪ #‬והפרדת תנועה וכל ציוד אחר לרבות הוצאות‬
‫הרכבת‪ ,%‬אחזקת‪ %‬באתר העבודה‪ ,‬פירוק‪ %‬וסילוק‪ %‬בסיו‪ %‬העבודה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אחסנת חומרי‪ %‬וציוד ושמירת‪ ,%‬וכ‪ #‬שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו‪ ,‬אחזקת‪%‬‬
‫והגנה עליה‪.%‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מדידה וסימו‪ ,#‬הכנת העתקי תוכניות או מסמכי‪ %‬אחרי‪ %‬לפי ההסכ‪.%‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפי‪ %‬ממנו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫אספקת וצריכת מי‪ ,%‬חשמל וטלפו‪.#‬‬
‫ט‪.‬‬
‫התשלומי‪ %‬וההוצאות הכרוכי‪ %‬בבדיקת דגימות ו‪/‬או דוגמאות במיבדקות ו‪/‬או‬
‫במכוני‪ %‬מאושרי‪ %‬על ידי המפקח‪ ,‬והתשלומי‪ %‬וההוצאות הכרוכי‪ %‬בהעמסות‬
‫ובניסויי‪ %‬באתר העבודות‪ ,‬לרבות החומרי‪ %‬והמוצרי‪ %‬אשר ידרשו לש‪ %‬בדיקות‬
‫כלשה‪ #‬ולרבות הוצאות הובלת החומרי‪ %‬והמוצרי‪ %‬לש‪ %‬בדיקת‪.%‬‬
‫י‪.‬‬
‫כל ההוצאות מכל מי‪ #‬וסוג שהוא הנדרשות לביצוע כל העבודות לפי התוכניות‪,‬‬
‫לרבות ההוצאות‪ ,‬הרווחי‪ %‬והנזקי‪ %‬של הקבל‪ #‬בקשר ע‪ %‬מילוי התחייבויותיו על‬
‫פי הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 49.2‬אי‪ #‬באמור בסעי‪ /‬זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של התאגיד ו‪/‬או המפקח לעכב‪,‬‬
‫לחלט‪ ,‬לקזז‪ ,‬להפחית או להוסי‪ /‬סכומי‪ %‬כלשה‪ %‬על פי הוראות ההסכ‪ %‬ועל פי כל די‪.#‬‬
‫‪.50‬‬
‫תשלו מע"מ‬
‫לכל תשלו‪ %‬שישול‪ %‬לקבל‪ #‬יתווס‪ /‬מע"מ כדי‪ ,#‬כפי שיהיה ביו‪ %‬ביצוע התשלו‪ ,%‬וכל תשלו‪%‬‬
‫יעשה כנגד חשבונית מס כדי‪.#‬‬
‫‪.51‬‬
‫התייקרויות‬
‫‪ 51.1‬הקבל‪ #‬לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 51.2‬למרות האמור בכל מקו‪ %‬אחר בהסכ‪ %‬ו‪/‬או בנספחיו מובהר בזאת מפורשות כי‬
‫התמורה תשול‪ %‬לקבל‪ #‬על ידי התאגיד באופ‪ #‬ובשיעורי‪ %‬המפורטי‪ %‬בהסכ‪ ,%‬ללא‬
‫התייקרויות‪ ,‬ללא עדכו‪ #‬מחירי‪ %‬לתחילת העבודות וללא כל תוספות וזאת עד תו‪18 %‬‬
‫חודשי‪ %‬ראשוני‪ %‬להסכ‪ ,%‬מעבר ל‪ 18‬חודשי‪ ,%‬יתווס‪ /‬תוספת מדד סלילה‪ ,‬מדד בסיס‬
‫יו‪ %‬הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ 51.3‬למע‪ #‬הסר ספק‪ ,‬לא תהיינה התייקרויות ו‪/‬או עדכו‪ #‬מחירי‪ %‬ו‪/‬או כל תוספת ג‪ %‬א‪ %‬מועד‬
‫תחילת ביצוע העבודות יידחה על ידי התאגיד מכל סיבה שהיא‪ ,‬ועל פי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫‪ 51.4‬מוסכ‪ %‬ומוצהר בזאת על ידי הצדדי‪ ,%‬כי התמורה וכ‪ #‬המועדי‪ ,%‬השיעורי‪ %‬ואופ‪#‬‬
‫התשלומי‪ %‬הינ‪ %‬סופיי‪ %‬ומוחלטי‪ %‬ואינ‪ %‬ניתני‪ %‬לשינוי‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪,‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה מנוע מלטעו‪ #‬כי לא חזה מראש את התייקרויות מחירי החומרי‪ ,%‬שכר‬
‫העבודה ויתר הדברי‪ %‬הדרושי‪ %‬כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 51.5‬מבלי לגרוע מ‪ #‬האמור לעיל‪ ,‬לא תגיע לקבל‪ #‬כל תוספת‪ ,‬לרבות תוספת הפרשי הצמדה‬
‫למדד‪ ,‬בגי‪ #‬עבודות אשר בוצעו בפיגור ומעבר למועדי‪ %‬אשר נקבעו בלוח הזמני‪ %‬המאושר‬
‫על פי ההסכ‪ %‬והמפרט הטכני או במועדי‪ %‬אחרי‪ %‬הנקובי‪ %‬בהסכ‪ %‬זה‪ .‬כמו כ‪ ,#‬לא תגיע‬
‫לקבל‪ #‬תוספת פיגורי‪ %‬בגי‪ #‬חשבונות אשר הוגשו בפיגור ושלא על פי ההסכ‪.%‬‬
‫‪.52‬‬
‫ערבות לקיו ההסכ וערבות לתקופת האחריות‪/‬הבדק‬
‫‪ 52.1‬להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכ‪ ,%‬ימציא הקבל‪ #‬לתאגיד‪ ,‬עד מועד חתימת‬
‫ההסכ‪ ,%‬ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בס של בשיעור של ‪10%‬‬
‫מס הצעת הקבל‪) #‬כולל מע"מ( המפורט בנספח ט' להסכ‪ %‬זה‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כנספח‬
‫א' להסכ‪ .%‬הערבות תהא בתוק‪ /‬עד לתו‪ %‬תקופת ההסכ‪ ,%‬בתוספת חודשיי‪.%‬‬
‫כל ערבות שתימסר על ידי הקבל‪ #‬לתאגיד‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬תהא‪ ,‬בי‪ #‬השאר‪ ,‬להבטחת‬
‫תשלו‪ %‬ההוצאות והנזקי‪ %‬כמפורט להל‪:#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪55‬‬
‫‪52.1.1‬‬
‫כל נזק או הפסד העלול להיגר‪ %‬לתאגיד עקב או בקשר ע‪ %‬כל הפרה או אי‬
‫מילוי תנאי כלשהו מתנאי ההסכ‪ ,%‬לרבות בתקופת הבדק‪/‬האחריות‪.‬‬
‫‪52.1.2‬‬
‫כל ההוצאות והתשלומי‪ %‬שהתאגיד ו‪/‬או עירייה עלולי‪ %‬להוציא או לשל‪%‬‬
‫או להתחייב בה‪ %‬בקשר ע‪ %‬הסכ‪ %‬זה‪ ,‬או בקשר ע‪ %‬כל תביעת צד ג'‬
‫שהתאגיד ו‪/‬או העירייה יתבעו בה והקשורה בדר כל שהיא לביצוע העבודות‬
‫או למעשה או למחדל של הקבל‪.#‬‬
‫‪52.1.3‬‬
‫כל הוצאות‪ ,‬תיקוני‪ ,%‬השלמות‪ ,‬שיפוצי‪ %‬ובדק של העבודות‪ ,‬או כל חלק‬
‫מה‪ ,#‬אשר התאגיד עמדה או שהיא נדרשת לעמוד בה‪.#‬‬
‫‪ 52.2‬בכל מקרה כאמור יהיה התאגיד רשאי לגבות את סכו‪ %‬הערבות כולו או מקצתו‪ ,‬בפע‪%‬‬
‫אחת או במספר פעמי‪ .%‬השתמש התאגיד בזכותו לגבות מהערבות סכו‪ %‬כלשהו‪ ,‬חייב‬
‫הקבל‪ #‬להשלי‪ %‬מיד את סכו‪ %‬הערבות לסכו‪ %‬המקורי‪ .‬לא עשה הקבל‪ #‬כ‪ ,#‬ניתנת בזאת‬
‫הוראה בלתי חוזרת לתאגיד לגבות ו‪/‬או לנכות מתו התשלומי‪ %‬המגיעי‪ %‬לקבל‪ #‬בהתא‪%‬‬
‫להסכ‪ %‬זה ו‪/‬או מסיבה אחרת כלשהי סכו‪ %‬השווה לסכו‪ %‬שגבתה מהערבות ולהחזיקו‬
‫כפיקדו‪ #‬בידה‪ .‬די‪ #‬סכו‪ %‬זה יהא כדי‪ #‬הערבות כנזכר לעיל‪.‬‬
‫‪ 52.3‬כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבל‪ #‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 52.4‬הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת התאגיד לבנק‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יארי את תוק‪ /‬הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כ‪ #‬על ידי התאגיד‪ ,‬בי‪#‬‬
‫א‪ %‬בשל הארכת ההסכ‪ %‬על ידי התאגיד‪ ,‬או בשל כל סיבה אחרת‪ .‬סירב הקבל‪ #‬להארי‬
‫את הערבות הבנקאית‪ ,‬יוכל המזמי‪ #‬לחלטה‪ ,‬מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד‬
‫עפ"י ההסכ‪ %‬ו‪/‬או עפ"י כל די‪.#‬‬
‫‪ 52.5‬הערבות לקיו‪ %‬ההסכ‪ %‬או כל יתרה בלתי מחולטת שלה‪ ,‬ישוחררו לקבל‪ #‬רק לאחר‬
‫תשלו‪ %‬יתרת ההסכ‪ %‬לקבל‪ ,#‬לאחר שהקבל‪ #‬ימציא לתאגיד הצהרה על חיסול כל‬
‫תביעותיו‪ ,‬בנוסח המצור‪ /‬כנספח יג'‪ ,‬וכ‪ #‬לאחר שהקבל‪ #‬המציא לתאגיד את כל‬
‫המסמכי‪ %‬וקיי‪ %‬את כל התנאי‪ %‬הקבועי‪ %‬בהסכ‪ ,%‬לרבות במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪ 52.6‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬כתנאי לשחרור הערבות לקיו‪ %‬ההסכ‪ ,%‬הקבל‪ #‬ימסור‬
‫לתאגיד ערבות בדק‪/‬ערבות טיב להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת האחריות על פי‬
‫הסכ‪ %‬זה‪ ,‬שתהא ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בשיעור של ‪ 5%‬מס‬
‫היק‪ /‬העבודות )כולל מע"מ( שבוצעו על ידי הקבל‪ #‬במסגרת ההסכ‪ ,%‬בנוסח המצור‪/‬‬
‫כנספח א' להסכ‪) %‬להל‪" :#‬ערבות הבדק"(‪ .‬הערבות תהא בתוק‪ /‬למש כל תקופת הבדק‬
‫בקשר לעבודות ו‪/‬או איזו מה‪ ,#‬עפ"י הוראות הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫בהסכ‪ %‬או בכלל יובהר‪ ,‬כי על הקבל‪ #‬לצר‪ /‬ערבות בדק כללית לשנה‪ ,‬בשיעור ‪ 5%‬ובנוס‪,/‬‬
‫ע‪ %‬תו‪ %‬השנה‪ ,‬לעוד ‪ 24‬חודשי‪ ,%‬ערבות בגי‪ #‬טיב העבודה‪ ,‬בשיעור של ‪ ,1.5%‬הניתנת‬
‫לחילוט לכל מטרה‪.‬‬
‫שחרור ערבות בדק‪ ,‬מותנה בקבלת אישור בכתב‪ ,‬של הרשויות המקומיות בתוואי המובל‪,‬‬
‫באישור תאגיד המי‪ %‬והביוב‪ ,‬חב' יפה נו‪ /‬והרכבת‪.‬‬
‫‪ 52.7‬הוראות סעי‪ /‬זה יחולו על ערבות הבדק בשינויי‪ %‬המחוייבי‪.%‬‬
‫‪ 52.8‬הוגשה תביעה ו‪/‬או הועלו טענות ו‪/‬או דרישות כלפי התאגיד בקשר לעבודות‪ ,‬הנובעות‬
‫ממעשה ו‪/‬או מחדל של הקבל‪ ,#‬יהא התאגיד רשאי להארי את תוקפ‪ #‬של איזו מ‪#‬‬
‫הערבויות שיהיו בידה באותה עת‪ ,‬וזאת עד לסיומ‪ %‬וסילוק‪ %‬המלא של ההליכי‪%‬‬
‫הקשורי‪ %‬בתביעות ו‪/‬או דרישות אלה‪.‬‬
‫‪.53‬‬
‫פרק ט' " הפרות ופיצויי‬
‫‪ 53.1‬מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי המועדי‪ %‬המפורטי‪ %‬בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬כולל‪ ,‬בי‪ #‬השאר‪ ,‬נספחיו‪ ,‬הינ‪%‬‬
‫תנאי‪ %‬עיקריי‪ %‬ויסודיי‪ %‬בהסכ‪ %‬זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה‬
‫יחשב כהפרה יסודית של ההסכ‪ %‬המזכה את התאגיד בפיצויי‪ %‬מוסכמי‪ %‬וקבועי‪ %‬מראש‬
‫בס של ‪ 2,000‬שקל לכל יו‪ %‬של איחור‪.‬‬
‫‪ 53.2‬א‪ %‬האיחור האמור יעלה על תקופה של ‪ 30‬ימי‪ ,%‬יוגדל סכו‪ %‬הפיצויי‪ %‬שעל הקבל‪#‬‬
‫לשל‪ %‬לתאגיד לס של ‪ 4,000‬ש"ח לכל יו‪ %‬של איחור מעבר לתקופה הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 53.3‬סכומי‪ %‬אלה יהיו צמודי‪ %‬למדד הסלילה מהמדד הבסיסי הידוע במועד חתימת הסכ‪%‬‬
‫זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומ‪ %‬בפועל‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪56‬‬
‫‪ 53.4‬אי‪ #‬באמור בסעי‪ /‬זה משו‪ %‬הסכמה של התאגיד לפיגורי‪ %‬הנ"ל והתאגיד תהיה רשאית‬
‫לתבוע מהקבל‪ #‬סכומי‪ %‬גבוהי‪ %‬יותר מהסכומי‪ %‬הנקובי‪ %‬בסעי‪ /‬זה במידה ויגרמו לה‬
‫נזקי‪ %‬בסכומי‪ %‬גבוהי‪ %‬יותר‪.‬‬
‫‪ 53.5‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל‪ #‬מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי הסעיפי‪,36 ,35 ,25 ,23 ,1518 %‬‬
‫‪ 45 ,3942‬הינ‪ %‬תנאי‪ %‬עיקריי‪ %‬ויסודיי‪ %‬והפרת כל אחד מה‪ %‬תחשב כהפרה יסודית של‬
‫ההסכ‪ %‬המזכה את התאגיד בפיצויי‪ %‬מוסכמי‪ %‬וקבועי‪ %‬מראש‪ ,‬כשה‪ %‬צמודי‪ %‬למדד‬
‫הסלילה מהמדד הידוע במועד חתימת הסכ‪ %‬זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלו‪%‬‬
‫בפועל‪ .‬אי‪ #‬באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל סעי‪ /‬אחר בהסכ‪ %‬זה‪,‬‬
‫בנסיבות העניי‪ ,#‬הפרה יסודית של ההסכ‪ ,%‬אשר תזכה את התאגיד בסעדי‪ %‬לפי ההסכ‪%‬‬
‫ולפי כל די‪.#‬‬
‫‪ 53.6‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי א‪ %‬לא ימלא הקבל‪ #‬אחר התחייביותיו‬
‫לפי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬כול‪ #‬או מקצת‪ ,#‬א‪ %‬במעשה וא‪ %‬במחדל‪ ,‬רשאי התאגיד לבצע את העבודה‬
‫האמורה על ידי קבל‪ #‬אחר או בכל דר אחרת‪ ,‬וכל ההוצאות הכרוכות בכ תחולנה על‬
‫הקבל‪.#‬‬
‫‪ 53.7‬התאגיד יהיה רשאי לחלט את סכומי ההוצאות והפיצויי‪ %‬האמורי‪ %‬בסע' זה מ‪ #‬הערבות‬
‫הבנקאית ו‪/‬או לנכות סכומי‪ %‬אלה מכל סכו‪ %‬שיגיע לקבל‪ #‬בכל זמ‪ #‬שהוא וכ‪ #‬תהא‬
‫רשאית לגבות‪ %‬מהקבל‪ #‬בכל דר אחרת‪ .‬תשלו‪ %‬הפיצויי‪ %‬או הניכויי‪ %‬אי‪ #‬בו כשלעצמו‬
‫משו‪ %‬שחרור הקבל‪ #‬מהתחייבויותיו להשלי‪ %‬את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי‬
‫ההסכ‪ %‬ולפי כל די‪.#‬‬
‫‪ 53.8‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיפי‪ 53.1 %‬ו ‪ 53.2‬לעיל מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי האירועי‪ %‬הבאי‪%‬‬
‫יחשבו כהפרה יסודית של ההסכ‪ %‬ויזכו את התאגיד בכל הסעדי‪ %‬והתרופות המוקני‪ %‬לה‬
‫על פי הסכ‪ %‬זה ועל פי כל די‪: #‬‬
‫א‪ .‬הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי‬
‫הקבל‪ ,#‬כול‪ %‬או חלק‪ %‬והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטי‪#‬‬
‫תו ‪ 30‬יו‪ %‬ממועד ביצוע‪.%‬‬
‫ב‪ .‬הוגשה נגד הקבל‪ #‬התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבל‪ ,#‬כול‪ %‬או חלק‪ ,%‬כונס‬
‫נכסי‪ %‬זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע‪ ,‬או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל‪,‬‬
‫במקרה של הקבל‪ #‬שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצו‪ #‬או שהוגשה‬
‫כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבל‪ #‬הגיע לפשרה או לסידור ע‪%‬‬
‫נושיו‪ ,‬כול‪ %‬או חלק‪ ,%‬או שיז‪ %‬פנה לנושיו למע‪ #‬יקבל אורכה או פשרה או למע‪#‬‬
‫הסדר אית‪ %‬על פי סעי‪ 233 /‬לפקודת החברות )נוסח חדש(‪ ,‬התשמ"ג‪.1983‬‬
‫ג‪ .‬א‪ %‬יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבל‪ #‬אינה נכונה או כי לא גילה לתאגיד לפני‬
‫חתימת הסכ‪ %‬זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת התאגיד לחתו‪ %‬על‬
‫הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוכח להנחת דעתה של התאגיד כי הקבל‪ #‬הסתלק מביצוע ההסכ‪ ,%‬או הפסיק את‬
‫ביצועו‪ ,‬או שאינו מתקד‪ %‬לדעת המפקח בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומ‪#‬‬
‫במועד הקבוע‪.‬‬
‫ה‪ .‬הוכח להנחת דעתה של התאגיד כי הקבל‪ #‬או אד‪ %‬אחר מטעמו נת‪ #‬או הציע שוחד‪,‬‬
‫מענק‪ ,‬או טובת הנאה כלשהי בקשר ע‪ %‬הזכיה במכרז ו‪/‬או בקשר להסכ‪ %‬זה או‬
‫ביצועו‪.‬‬
‫ו‪ .‬הקבל‪ #‬הסב את ההסכ‪ ,%‬כולו או מקצתו‪ ,‬לאחר‪ ,‬או מעסיק קבל‪ #‬משנה בביצוע‬
‫העבודה בלי הסכמת התאגיד‪.‬‬
‫ז‪ .‬כשאי‪ #‬הקבל‪ #‬מתחיל בביצוע העבודה או שהוא מפסיק את מהל ביצועה ואינו‬
‫מציית תו ‪ 7‬ימי‪ %‬להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשי בביצוע העבודה‪.‬‬
‫ח‪ .‬כשיש בידי התאגיד הוכחות להנחת דעתה שהקבל‪ #‬מתרשל בביצוע ההסכ‪.%‬‬
‫ט‪ .‬כאשר אי‪ #‬הקבל‪ #‬איננו ממלא התחייבות מהותית כלשהי מהתחייבויותיו על פי‬
‫הסכ‪ %‬זה בהתא‪ %‬ואיננו מתק‪ #‬את ההפרה במועד שנקבע לכ על ידי התאגיד‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד בהודעה בכתב שניתנה לקבל‪ #‬בעניי‪ #‬זה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪57‬‬
‫‪53.9‬‬
‫הפר הקבל‪ #‬הסכ‪ %‬זה הפרה יסודית יהא התאגיד זכאי לכל סעד ותרופה המוקני‪ %‬לה על‬
‫פי הסכ‪ %‬זה ועל פי כל די‪ #‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא התאגיד זכאי לבטל‬
‫את ההסכ‪ ,%‬לקבל חזרה את הסכומי‪ %‬ששולמו‪ ,‬א‪ %‬שולמו‪ ,‬לקבל‪ #‬כשה‪ %‬נושאי‪ %‬ריבית‬
‫בגובה ריבית חשב המקסימלית הנהוגה‪ ,‬מפע‪ %‬לפע‪ ,%‬מחושבות ממועד התשלו‪ %‬לקבל‪,#‬‬
‫ועד למועד השבת הסכומי‪ %‬בפועל לתאגיד‪ ,‬לדרוש את סילוק ידו של הקבל‪ #‬מאתר‬
‫העבודה‪ ,‬ובמקרה של ביטול ההסכ‪ %‬קוד‪ %‬להשלמת ביצוע העבודה להשלי‪ %‬את ביצועה‬
‫באמצעות קבל‪ #‬אחר‪ ,‬לתבוע מהקבל‪ #‬פיצויי‪ %‬על הפרת ההסכ‪ %‬ולחלט את הערבות‬
‫הבנקאית‪.‬‬
‫‪ 53.10‬החליט התאגיד לבטל את ההסכ‪ %‬ונת‪ #‬התאגיד לקבל‪ #‬הודעה על כ בכתב )להל‪:#‬‬
‫"הודעת ביטול"(‪.‬‬
‫‪ 53.11‬ע‪ %‬קבלת ההודעה יהא הקבל‪ #‬חייב לפנות מידית את אתר העבודה‪ .‬הקבל‪ #‬לא יעכב את‬
‫פינוי אתר העבודה בגי‪ #‬תביעה ו‪ /‬או טענה כלשהי שיש לו‪ .‬הקבל‪ #‬מוותר בזאת מראש‬
‫ובמפורש על כל זכות עכבו‪.#‬‬
‫‪ 53.12‬ע‪ %‬קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבל‪ #‬זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על‬
‫ידו‪ ,‬עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח‪ ,‬וזאת בניכוי הפיצויי‪ %‬וכל סכו‪ %‬אחר‬
‫המגיע מהקבל‪ #‬על פי הוראות הסכ‪ %‬זה‪ .‬החליט התאגיד לתפוס את החזקה באתר‬
‫העבודה ולהשלי‪ %‬את העבודה באמצעות קבל‪ #‬אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על‬
‫חשבו‪ #‬הקבל‪ ,#‬והוא ישא‪ ,‬בנוס‪ /‬להוצאות האמורות‪ ,‬בתוספת ‪ 17%‬מה‪ #‬כתמורה‬
‫להוצאות משרדיות מימו‪ #‬ותקורה‪.‬‬
‫‪ 53.13‬תפס התאגיד את אתר העבודה‪ ,‬יודיע על כ המפקח לקבל‪ #‬בכתב‪ ,‬ויציי‪ #‬בהודעה את‬
‫הער המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה‪ ,‬ואת פירוט‬
‫החומרי‪ ,%‬הציוד והמתקני‪ %‬שהיו באתר העבודה אותה שעה‪.‬‬
‫‪ 53.14‬תפס התאגיד את אתר העבודה‪ ,‬ויהיו בו חומרי‪ ,%‬ציוד או מתקני‪ ,%‬רשאי המפקח בכל‬
‫עת שהיא לדרוש מהקבל‪ #‬בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרי‪ %‬הציוד והמתקני‪ %‬או‬
‫כל חלק מה‪ ,%‬וא‪ %‬לא ציית הקבל‪ #‬לדרישה זו תו ‪ 15‬ימי‪ %‬רשאי התאגיד‪ ,‬על חשבו‪#‬‬
‫הקבל‪ ,#‬לסלק‪ %‬מאתר העבודה לכל מקו‪ %‬שיראה בעיניה‪ ,‬ולא תהא אחראית לכל נזק או‬
‫אובד‪ #‬שיגר‪ %‬לה‪ .%‬מבלי לגרוע מ‪ #‬האמור לעיל יהא התאגיד רשאי להשתמש בחומרי‪,%‬‬
‫בציוד ובמתקני‪ %‬של הקבל‪ #‬העבודה‪ ,‬או למכר‪ %‬ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכו‪%‬‬
‫שיגיע לתאגיד מאת הקבל‪.#‬‬
‫‪ 53.15‬נתפס אתר העבודה לא יהא הקבל‪ #‬זכאי לסכו‪ %‬כלשהו בקשר להסכ‪ ,%‬אלא בכפו‪/‬‬
‫לאמור בסעי‪ /‬קט‪ 53.16 #‬להל‪.#‬‬
‫‪ 53.16‬תפס התאגיד את אתר העבודה‪ ,‬זכאי הקבל‪ #‬א ורק לתשלומי‪ %‬בגי‪ #‬העבודות שבוצעו על‬
‫ידו עד לסיו‪ %‬תפיסת אתר העבודה ‪ ,‬כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעי‪ /‬קט‪53.13 #‬‬
‫וכ‪ #‬לתשלו‪ %‬עבור החומרי‪ ,%‬הציוד והמתקני‪ %‬שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי‬
‫התאגיד‪ ,‬או לתשלו‪ %‬דמי שימוש בציוד ובמתקני‪ %‬שנתפסו כאמור‪ ,‬הכל לפי השווי והער‬
‫שיקבע המפקח‪ ,‬בניכוי כל ההוצאות‪ ,‬הנזקי‪ %‬והפיצויי‪ %‬שנגרמו ו‪/‬או יגרמו לתאגיד עקב‬
‫הפרת ההסכ‪ %‬על ידי הקבל‪ #‬ו‪/‬או עקב הצור להשלי‪ %‬את ביצוע העבודה‪ ,‬כפי שיוערכו‬
‫על ידי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 53.17‬הוראות סעי‪ /‬זה באות להוסי‪ /‬על זכויות התאגיד לפי ההסכ‪ %‬ולפי כל די‪ #‬ולא לגרוע‬
‫מה‪.#‬‬
‫פרק י' " שונות‬
‫‪.54‬‬
‫זכויות יוצרי‬
‫זכויות היוצרי‪ %‬וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבל‪ #‬תהיינה לתאגיד‪,‬‬
‫אשר יהא רשאי להשתמש בה‪ ,#‬בכול‪ #‬או בחלק‪ ,#‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ .‬ע‪ %‬סיו‪ %‬העבודה‬
‫ימסור הקבל‪ #‬לתאגיד את כל גליונות השרטוט האורגינליי‪ %‬כשה‪ %‬מעודכני‪ %‬על פי הביצוע‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪ .55‬שימוש במי וחשמל‪ ,‬תשלומי עבודה יומית וכמויות‬
‫‪ 55.1‬הקבל‪ #‬יספק על חשבונו את המי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוא העבודה ולשימוש עובדיו‪ .‬במידה‬
‫ונית‪ #‬הדבר‪ ,‬יורשה הקבל‪ #‬להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מי‪ %‬של התאגיד וזאת‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58‬‬
‫בתנאי שיתקי‪ #‬שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח‪ .‬הקבל‪ #‬יעשה‪ ,‬על חשבונו הוא‪ ,‬את‬
‫כל הסידורי‪ %‬הדרושי‪ %‬להעברת המי‪ %‬למקו‪ %‬השימוש בה‪ ,%‬כגו‪ :#‬הפעלת משאבות‪,‬‬
‫הנחת צינורות‪ ,‬מיכלי‪ ,%‬מיכלי‪ %‬רזרביי‪ ,%‬מכוניות וכו'‪ .‬כל ההוצאות הקשורות באספקת‬
‫המי‪ %‬ובהובלת‪ ,%‬הנקובי‪ %‬יכללו במחירי היחידה הנקובי‪ %‬בכתב כמויות ולא ישולמו‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫‪ 55.2‬אספקת חשמל‬
‫הקבל‪ #‬יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל‬
‫גנרטורי‪ %‬ו‪/‬או התחברות לקווי חשמל הנמצאי‪ %‬בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל‬
‫הסידורי‪ %‬כגו‪ : #‬קבלת אישורי‪ %‬מחברת חשמל‪ ,‬וכד' וכל זאת באישור המפקח‪.‬‬
‫כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬יכללו במחירי היחידות הנקובי‪%‬‬
‫בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 55.3‬תשלומי עבודה יומית )רג'י(‬
‫‪ 55.3.1‬המפקח רשאי להורות לקבל‪ #‬לבצע חלק מ‪ #‬השינויי‪ %‬ו‪/‬או התוספות בעבודה‬
‫יומית )עבודות רג'י(‪ .‬הוראות המפקח תנתנה בכתב ותכתב ביומ‪ #‬העבודה על ידי‬
‫המפקח‪ .‬אי‪ #‬הקבל‪ #‬רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה‬
‫כאמור‪ .‬שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח‪ ,‬אול‪ %‬אי‪ #‬בכ כדי לגרוע‬
‫מאחריות כלשהי של הקבל‪ #‬לפי הסכ‪ %‬זה לניהול העבודה‪ ,‬לטיב העבודה או לכל‬
‫עניי‪ #‬אחר הקשור בעבודה והוראות ההסכ‪ %‬יחולו ג‪ %‬על עבודות אלה‪.‬‬
‫‪ 55.3.2‬למע‪ #‬הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מובהר בזה כי הקבל‪ #‬ימלא‬
‫אחר כל דרישה מטע‪ %‬המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אד‪%‬‬
‫המועסק על ידו ו‪/‬או מטעמו בביצוע העבודה היומית‪ ,‬או בדבר פסילת ציוד‬
‫מלשמש בביצוע העבודה היומית‪ .‬הכל לפי שיקול דעתו של המפקח‪ .‬הקבל‪#‬‬
‫יחלי‪ /‬את המועסק והציוד‪ ,‬כאמור‪ ,‬על חשבונו וכל ההוצאות‪ ,‬הנובעות מהחלפה‬
‫כזו‪ ,‬תחולנה עליו‪.‬‬
‫‪ 55.3.3‬בהעדר ערכי‪ %‬מתאימי‪ %‬בכתב כמויות‪ ,‬ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידי‬
‫המפקח‪ .‬בהתבסס על כל המחירי‪ %‬והעלויות הנוגעי‪ %‬ישירות לעניי‪ .#‬המחירוני‪%‬‬
‫הנזכרי‪ %‬בסעי‪ /‬קט‪ #‬זה כוללי‪ %‬כל הוצאה שהיא של הקבל‪ ,#‬לרבות רווח‪,‬‬
‫הוצאות‪ ,‬הבאת ציוד ופועלי‪ %‬לאתר העבודה והסעת‪ %‬ממנו וכל הוצאה אחר‪.‬‬
‫‪ 55.3.4‬סיווג הפועלי‪ ,%‬המועסקי‪ %‬בעבודה יומית‪ ,‬יהיה בהתא‪ %‬לתפקיד‪ %‬וסוג העבודה‬
‫שהוטלה עליה‪ %‬לביצוע‪ .‬הקבל‪ #‬מסכי‪ %‬כי המפקח הוא שיקבע‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתו‪ ,‬את הסיווג שיינת‪ #‬לכל אד‪ %‬ואת שיבוצו בעבודה‪.‬‬
‫‪ 55.4‬הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה‪ ,‬אינ‪ #‬אלא אומד‪ #‬בלבד ואי‪#‬‬
‫לראות‪ #‬ככמויות שעל הקבל‪ #‬לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי ההסכ‪ .%‬כמויות‬
‫העבודה לתשלו‪ %‬ייקבעו לפי ביצוע בפועל‪.‬‬
‫‪ 55.5‬מדידת כמויות העבודה למדידה‬
‫‪ 55.5.1‬הוראות סעי‪ /‬זה תחולנה על העבודה למדידה וכ‪ #‬עבודות על פי פקודת שינויי‪,%‬‬
‫שהוסכ‪ %‬במפורש כי תימדדנה‪.‬‬
‫‪ 55.5.2‬המפקח רשאי לדרוש במהל העבודה‪ ,‬בסיומה ו‪/‬או בכל שלב משלבי העבודה‪ ,‬כי‬
‫תיער מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבל‪.#‬‬
‫‪ 55.5.3‬כמויות העבודה תקבענה על סמ מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבל‪ #‬ו‪/‬או‬
‫על סמ חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבל‪ #‬ויאושרו על ידי המפקח‪ .‬בהתא‪%‬‬
‫לשיטה המפורטת במפרט הכללי‪ ,‬הכל לפי העניי‪ .#‬כל המדידות תירשמנה בספר‬
‫המדידות או ברשימות מיוחדות לכ ותיחתמנה על ידי המפקח והקבל‪.#‬‬
‫‪ 55.5.4‬א‪ %‬לא צויי‪ #‬אחרת במפרט הכללי‪ ,‬תימדד כל עבודה נטו‪ ,‬בהתא‪ %‬לפרטי‬
‫התוכניות כשהיא גמורה‪ ,‬מושלמת וקבועה במקומה‪ ,‬לפי העניי‪ ,#‬ללא כל תוספת‬
‫עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ער כל עבודות הלוואי והעזר שאינ‪#‬‬
‫נזכרות בסעיפי‪ %‬נפרדי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪59‬‬
‫‪ 55.5.5‬לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח‪ ,‬יודיע המפקח לקבל‪ #‬על כוונתו לעשות כ‪ #‬ועל‬
‫המועד הרצוי לו‪ .‬הקבל‪ #‬מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא‬
‫מקו‪ %‬לצור זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו‬
‫ולהמציא למפקח את הפרטי‪ %‬הדרושי‪ %‬בקשר לכ‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫קיזוז‬
‫התאגיד רשאי לקזז כנגד כל סכו‪ %‬המגיע לקבל‪ #‬על פי הסכ‪ %‬זה כל חוב‪ ,‬בי‪ #‬קצוב ובי‪ #‬שאינו‬
‫קצוב‪ ,‬המגיע לו מהקבל‪ #‬על פי הסכ‪ %‬זה או על פי כל הסכ‪ %‬אחר או על פי כל די‪ .#‬הוראות סעי‪/‬‬
‫זה אינ‪ #‬גורעות מזכותו של התאגיד לגבות את החוב האמור בכל דר אחרת‪ .‬הודעה על ביצוע‬
‫הקיזוז‪ ,‬כאמור‪ ,‬תשלח לקבל‪.#‬‬
‫‪.57‬‬
‫ביצוע על ידי התאגיד‬
‫‪ 57.1‬כל התחייבות‪ ,‬לרבות נשיאה בהוצאות‪ ,‬אשר היה על הקבל‪ #‬לבצע על פי הסכ‪ %‬זה והוא‬
‫נמנע מלבצעה‪ ,‬והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו‪/‬או התאגיד ואשר נמנע מלציית לה‪ #‬על‬
‫א‪ /‬שהתחייב לכ בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬יהיה התאגיד רשאי לבצע‪ ,#‬בעצמה או באמצעות אחרי‪,%‬‬
‫וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרי‪ %‬לפי ההסכ‪ %‬או הדי‪.#‬‬
‫‪ 57.2‬התאגיד יהיה רשאי לחייב את הקבל‪ #‬במקרי‪ %‬כאמור בסעי‪ /‬קט‪ 57.1 #‬בהוצאות אשר‬
‫נגרמו לה בביצוע כל אות‪ #‬התחייבויות או הוראות‪ ,‬בתוספת ‪ 17%‬שייחשבו כהוצאות‬
‫כלליות‪ ,‬מימו‪ #‬ותקורה על ידי ניכוי‪/‬קיזוז משכר ההסכ‪ %‬או בכל דר אחרת‪ .‬בחישוב‬
‫החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד הסלילה על ידי הכפלת‪ #‬ביחס שבי‪#‬‬
‫המדד האחרו‪ #‬אשר היה ידוע ביו‪ %‬ביצוע החיוב או הקיזוז לבי‪ #‬המדד האחרו‪ #‬אשר היה‬
‫ידוע ביו‪ %‬התשלו‪ %‬ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבל‪#‬‬
‫כאמור לעיל על ידי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 57.3‬התאגיד לא יתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעי‪ /‬קט‪ 57.1 #‬לפני‬
‫מת‪ #‬התראה של ‪ 7‬ימי‪ %‬לקבל‪.#‬‬
‫‪ 57.4‬אי‪ #‬באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבל‪ #‬על פי ההסכ‪ %‬או מזכות התאגיד לגבות‬
‫את הסכומי‪ %‬האמורי‪ %‬מ‪ #‬הקבל‪ #‬בכל דר אחרת‪.‬‬
‫‪.58‬‬
‫סיכול המש ביצוע העבודות‬
‫‪ 58.1‬א‪ %‬יתגלה בכל זמ‪ #‬שהוא כי אי‪ #‬אפשרות להמשי בביצוע העבודה כולה או מקצתה‬
‫מפאת כוח עליו‪ ,#‬או כל סיבה אחרת שאי‪ #‬לקבל‪ #‬ולתאגיד שליטה עליה‪ ,‬יפנה הקבל‪#‬‬
‫לתאגיד והתאגיד יהיה רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לתת לקבל‪ #‬אישור‬
‫בכתב כי אמנ‪ %‬אי‪ #‬אפשרות להמשי בביצוע העבודה כולה או מקצתה‪ ,‬והקבל‪ #‬ימלא‬
‫אחר הוראות התאגיד בכל הנוגע לאי המש ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬ובכל הנוגע לסילוק‬
‫ציוד וחומרי‪ %‬הנמצאי‪ %‬במקו‪.%‬‬
‫‪ 58.2‬הסכו‪ %‬שישול‪ %‬לקבל‪ #‬במקרה של אי אפשרות המש ביצוע העבודה לפי סעי‪ 58.1 /‬יהיה‬
‫ער העבודה שבוצעה בפועל עד לתארי מת‪ #‬האישור האמור‪ ,‬בהתא‪ %‬למחירי‪%‬‬
‫ולשיעורי‪ %‬בהצעת הקבל‪ #‬למכרז‪ ,‬ובפקודות השינויי‪ %‬וכאמור בסעי‪ 43 /‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 58.3‬תשלו‪ %‬הסכו‪ %‬כאמור בסעי‪ 58.2 /‬לעיל הוא יהווה סילוק מלא וסופי של כל תביעות‬
‫הקבל‪ #‬כלפי התאגיד‪ ,‬כולל תביעות לפיצויי‪ %‬ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו‬
‫כאמור‪ ,‬ולקבל‪ #‬לא יהיה תהיינה )והוא מוותר על( כל תביעה תביעות נגד התאגיד מכל מי‪#‬‬
‫וסוג שה‪ %‬בנוגע לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ 58.4‬הורה התאגיד לקבל‪ #‬לסלק ציוד ו‪/‬או מתקני עבודה‪ ,‬והקבל‪ #‬לא סילק‪ ,%‬כול‪ %‬או‬
‫מקצת‪ %‬ממקו‪ %‬העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתא‪ %‬להוראות התאגיד לפי סעי‪/‬‬
‫‪ ,58.1‬רשאי התאגיד לבצע את הפעולות האמורות על חשבו‪ #‬הקבל‪ ,#‬בעצמה או בכל דר‬
‫אחרת‪ ,‬והקבל‪ #‬ישא בהוצאות הכרוכות בכ בתוספת ‪) 17%‬שבעה עשר אחוזי‪ (%‬שייחשבו‬
‫כהוצאה משרדית‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪60‬‬
‫‪.59‬‬
‫שימוש או אי" שימוש בזכויות‪ ,‬סטיות וארכות‬
‫‪ 59.1‬הימנעות התאגיד מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי ההסכ‪ %‬במקרה מסוי‪%‬‬
‫ו‪/‬או בכלל אי‪ #‬בה ולא תפורש בשו‪ %‬אופ‪ #‬כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל‪,‬‬
‫ואי‪ #‬ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 59.2‬הסכמה מצד התאגיד ו‪/‬או המפקח לסטות מתנאי הסכ‪ %‬זה במקרה מסוי‪ %‬לא תהיה‬
‫תקדי‪ %‬ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקו‪ %‬אחר‪.‬‬
‫‪ 59.3‬כל ויתור וארכה לתנאי ההסכ‪ %‬או להוראות שניתנו על פיו על ידי התאגיד או מטעמה לא‬
‫יפגעו בזכויותיו של התאגיד ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר א‪ %‬הפרה או אי‬
‫קיו‪ %‬מצד הקבל‪ ,#‬ולא יחשבו כויתור מצד התאגיד על זכות מזכויותיו‪.‬‬
‫‪.60‬‬
‫שינוי ההסכ‬
‫כל שינוי מהוראות הסכ‪ %‬זה לא יהא לו כל תוק‪ /‬אלא א‪ %‬נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדי‪%‬‬
‫והקבל‪ #‬יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא א‪ %‬נעשה בדר האמורה‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫סיו ההסכ‬
‫התאגיד יהא רשאי להביא הסכ‪ %‬זה לידי סיו‪ %‬בהודעה מראש של ‪ 20‬יו‪ %‬לקבל‪ #‬ולקבל‪ #‬לא‬
‫תהא כל טענה ו‪/‬או תביעה בגי‪ #‬הפסקת ההתקשרות‪ ,‬כאמור‪ ,‬למעט זכותו לקבל את התמורה‬
‫בגי‪ #‬הזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההפסקה‪ ,‬כאמור‪ ,‬על פי התנאי‪ %‬המפורטי‪%‬‬
‫בהסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫מיצוי ההתקשרות‬
‫מוסכ‪ %‬בי‪ #‬הצדדי‪ %‬כי תנאי הסכ‪ %‬זה משקפי‪ %‬נכונה את המוסכ‪ %‬והמותנה ביניה‪ %‬במלואו‪,‬‬
‫וכי העירייה והתאגיד לא יהיו קשורי‪ %‬בכל הבטחות‪ ,‬פרסומי‪ ,%‬הצהרות‪ ,‬מצגי‪ ,%‬הסכמי‪%‬‬
‫והתחייבויות‪ ,‬בכתב או בעל פה‪ ,‬שאינ‪ %‬נכללי‪ %‬בהסכ‪ %‬זה ואשר נעשו‪ ,‬א‪ %‬נעשו‪ ,‬קוד‪%‬‬
‫לחתימתו‪.‬‬
‫‪.63‬‬
‫סמכות שיפוט‬
‫סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניי‪ #‬הנובעי‪ %‬מהסכ‪ %‬זה תהא א ורק לבתי המשפט המוסמכי‪%‬‬
‫בעיר חיפה בלבד‪.‬‬
‫‪.64‬‬
‫הודעות‬
‫הודעות הצדדי‪ %‬תהיינה במסירה אישית או במכתב רשו‪ %‬לפי כתובות הצדדי‪ %‬במבוא‬
‫להסכ‪ .%‬כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשו‪ %‬תיחשב כאילו הגיעה לנמע‪ #‬בתו‬
‫‪ 72‬שעות ממסירתה למשרד הדואר‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדי על החתו‬
‫______________‬
‫_______________‬
‫התאגיד‬
‫הקבל‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ _________________________ עו"ד ____________________________ של‬
‫___________________________ )להל‪" :#‬הקבל"( מאשר בזה כי ביו‪ ____________ %‬חתמו‬
‫בפני על הסכ‪ %‬זה ה"ה ________________________ בש‪ %‬הקבל‪ ,#‬כי אצל הקבל‪ #‬נתקבלו כל‬
‫ההחלטות וכל האישורי‪ %‬הדרושי‪ %‬על פי מסמכי ההתאגדות של הקבל‪ #‬ועל פי כל די‪ #‬להתקשרות‬
‫והקבל‪ #‬על פי הסכ‪ %‬זה וכי חתימת ה"ה המפורטי‪ %‬לעיל מחייבת את הקבל‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪61‬‬
‫_________________‬
‫עו"ד‬
‫נספח א'‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫פלגי מוצקי בע"מ )להל‪" :‬התאגיד"(‬
‫רח' החשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫הנדו‪ :#‬ערבות בנקאית מספר‬
‫‪.‬‬
‫על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ )להל‪" :#‬הקבל‪("#‬‬
‫אנו ערבי‪ %‬בזה כלפיכ‪ %‬לסילוק כל סכו‪ %‬עד לס __________________ ‪) ,‬במילי‪:%‬‬
‫__________________________________ ‪) (,‬השווה ל‪ 10%‬מסכו‪ %‬הצעת המבקשי‪ %‬במכרז(‬
‫בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעי‪ %‬מהצמדת הס הנ"ל למדד כמפורט להל‪) #‬להל‪" :#‬הפרשי‬
‫הצמדה"(‪ ,‬בקשר ע‪ %‬מכרז מס' ‪ 2/2014‬לביצוע הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח‪%‬‬
‫כורדני בקרית מוצקי‪ ,#‬עד המוצע לי‪ ,%‬בקרית י‪ ,%‬להבטחת ביצוע כל התחייבויותיה‪ %‬על פי מסמכי‬
‫המכרז והסכ‪ %‬ההתקשרות במסגרתו‪.‬‬
‫אנו מתחייבי‪ %‬לשל‪ %‬לכ‪ %‬כל סכו‪ %‬או סכומי‪ %‬עד לס הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תו ‪ 14‬ימי‪%‬‬
‫מיו‪ %‬קבלת דרישתכ‪ %‬הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכ‪ %‬לבסס או לנמק את‬
‫דרישתכ‪ %‬בתהלי כלשהו או באופ‪ #‬כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכו‪ %‬תחילה מאת הקבל‪ #‬בתביעה‬
‫משפטית או בכל דר אחרת‪ ,‬ומבלי לטעו‪ #‬כלפיכ‪ %‬טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבל‪ #‬בקשר‬
‫לחיוב כלשהו כלפיכ‪.%‬‬
‫את‪ %‬תהיו רשאי‪ %‬לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו‪ %‬הנ"ל בפע‪ %‬אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מה‪ #‬מתייחסת לחלק מהסכו‪ %‬הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שס דרישותיכ‪ %‬לא יעלה על הס הכולל‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫במכתבנו זה‪:‬‬
‫"מדד" משמעו מדד סלילה‪ ,‬המתפרס‪ %‬על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‬
‫במועד חתימת ההסכ‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪62‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יו‪ ____________ %‬ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה ו‪/‬או באמצעי אלקטרוני ו‪/‬או במברק לא תחשב כדרישה לעניי‪ #‬כתב ערבות זה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק _________‬
‫נספח ב'‬
‫תנאי מיוחדי לביטוחי הקבל‬
‫‪.1‬‬
‫על הקבל‪ #‬להחזיק בתוק‪ /‬את כל הביטוחי‪ %‬הנדרשי‪ %‬בקשר ע‪ %‬העבודות נשוא הסכ‪ %‬זה‪,‬‬
‫במש כל התקופה בה יהיה הסכ‪ %‬זה בתוק‪ ./‬ע‪ %‬זאת‪ ,‬את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות‬
‫המוצר על הקבל‪ #‬להחזיק בתוק‪ /‬כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די‪.#‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ #‬הנערכי‪ %‬המפורטי‪ %‬בנספח אישור ביטוחי הקבל‪ #‬להל‪ ,#‬יכללו ויתור על כל זכות‬
‫תחלו‪) /‬שיבוב( של מבטחי הקבל‪ #‬כלפי התאגיד ו‪/‬או העירייה‪ ,‬מנהליה‪ ,%‬עובדיה‪ %‬ו‪/‬או כל אד‪%‬‬
‫אחר הבא בשמ‪ %‬של התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או מטעמ‪ ,%‬הרשות המקומית שבתחומה מתבצעת‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות א לא מוגבל לחברות עירוניות‪ ,‬גופי סמ‪ ,‬עמותות עירוניות וכ‪ #‬נבחריה‪,%‬‬
‫מנהליה‪ %‬ועובדיה‪ %‬וכ‪ #‬כלפי כל הקבלני‪ ,%‬המתכנני‪ ,%‬והיועצי‪ %‬הקשורי‪ %‬בביצוע העבודות‪),‬‬
‫לגבי מתכנני‪ %‬ויועצי‪ %‬למעט אחריות מקצועית( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות‬
‫התחלו‪ /‬לא יחול לטובת אד‪ %‬שגר‪ %‬לנזק מתו כוונת זדו‪.#‬‬
‫‪.3‬‬
‫בכל פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבל‪ #‬כפופות על פי העניי‪ #‬לסעי‪" /‬אחריות צולבת" על‬
‫פיו יראו את הביטוחי‪ %‬כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫היה ולדעת הקבל‪ #‬יש צור בעריכת ביטוחי‪ %‬נוספי‪ %‬ו‪/‬או משלימי‪ %‬כלשה‪ %‬לביטוחי הקבל‪,#‬‬
‫מתחייב הקבל‪ #‬לערו ולקיי‪ %‬את הביטוח המשלי‪ %‬ו‪/‬או הביטוח הנוס‪ /‬כאמור‪ .‬בכל ביטוח‬
‫רכוש נוס‪ /‬ו‪/‬או משלי‪ %‬כאמור ייכלל סעי‪ /‬בדבר ויתור על זכות התחלו‪ /‬כלפי התאגיד ו‪/‬או‬
‫העירייה ו‪/‬או מנהליה‪ %‬ו‪/‬או עובדיה‪ ,%‬הרשות המקומית שבתחומה מתבצעת העבודה‪ ,‬לרבות‬
‫א לא מוגבל לחברות עירוניות ‪ ,‬גופי סמ‪ ,‬עמותות עירוניות וכ‪ #‬נבחריה‪ ,%‬מנהליה‪ %‬ועובדיה‪%‬‬
‫אול‪ %‬הויתור כאמור לא יחול לטובת אד‪ %‬שגר‪ %‬לנזק בזדו‪.#‬‬
‫‪.5‬‬
‫לעניי‪ #‬ביטוח חבויות נוס‪ /‬או משלי‪ %‬יורחב ש‪ %‬המבוטח לשפות את התאגיד ו‪/‬או העירייה‬
‫הרשות המקומית שבתחומה מתבצעת העבודה‪ ,‬לרבות א לא מוגבל לחברות עירוניות‪ ,‬גופי‬
‫סמ‪ ,‬עמותות עירוניות וכ‪ #‬נבחריה‪ ,%‬מנהליה‪ %‬ועובדיה‪ %‬בגי‪ #‬אחריות‪ %‬למעשי ו‪/‬או מחדלי‬
‫הקבל‪ #‬ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או עובדיו וזאת בכפו‪ /‬לסעי‪ /‬אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחי‪%‬‬
‫כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ #‬יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינ‪ %‬קודמי‪ %‬לכל בטוח אשר נער על ידי‬
‫התאגיד ו‪/‬או העירייה וכי מבטחי הקבל‪ #‬מוותרי‪ %‬על כל טענה או דרישה בדבר שיתו‪ /‬ביטוחי‬
‫התאגיד ו‪/‬או העירייה‪ ,‬לרבות כל טענה או זכות המפורטי‪ %‬בסעי‪ 59 /‬לחוק חוזה הביטוח‬
‫התשמ"א‪.1981‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪63‬‬
‫‪.7‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ #‬הנערכי‪ %‬על פי נספח אישור ביטוחי הקבל‪ ,#‬יכללו תנאי מפורש על פיו מבטחי‬
‫הקבל‪ #‬אינ‪ %‬רשאי‪ %‬לבטל‪ ,%‬כאמור ו‪/‬או לצמצ‪ %‬את היקפ‪ %‬במש ביצוע העבודות‪ ,‬אלא א‪%‬‬
‫כ‪ #‬מסרו לתאגיד הודעה בכתב בדואר רשו‪ %‬לפחות ‪ 60‬יו‪ %‬מראש על כוונת‪ %‬לעשות זאת‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או‬
‫עובדיה‪ %‬ו‪/‬או הפועלי‪ %‬מטעמ‪ ,%‬בגי‪ #‬נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי‬
‫עבורו אלמלא סעי‪ /‬השתתפות עצמית או הפרת תנאי מתנאי הפוליסה(‪ .‬הקבל‪ #‬פוטר את‬
‫התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או עובדיה‪ %‬ו‪/‬או הפועלי‪ %‬מטעמ‪ ,%‬מאחריות לכל נזק כאמור‪ .‬האמור‬
‫לעיל בדבר פטור מאחריות‪ ,‬לא יחול לטובת אד‪ %‬שגר‪ %‬לנזק בזדו‪.#‬‬
‫‪.9‬‬
‫למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי‪ %‬מ‪ #‬האמור בהסכ‪ %‬זה ובאישור‬
‫ביטוחי הקבל‪ ,#‬הינ‪ %‬בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבל‪ ,#‬ועל הקבל‪ #‬לבחו‪ #‬את חשיפתו‬
‫לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא‪ .%‬הקבל‪ #‬מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע‬
‫מלהעלות כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או מי מטעמ‪ %‬בכל הקשור‬
‫לגבולות האחריות המזעריי‪ %‬כאמור‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכ‪ %‬זה לעניי‪ #‬הסבת ההסכ‪ ,%‬ובמקרה בו השירותי‪ %‬נשוא‬
‫הסכ‪ %‬זה או חלק ממנו יינתנו על ידי קבל‪ #‬משנה מטע‪ %‬הקבל‪ ,#‬מתחייב הקבל‪ #‬לדאוג כי בידי‬
‫קבל‪ #‬המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתא‪ %‬למפורט בהסכ‪ %‬זה לרבות בהתא‪ %‬לתנאי‪%‬‬
‫ולסכומי‪ %‬הנדרשי‪ %‬באישור ביטוחי הקבל‪ .#‬למע‪ #‬הסר ספק מובהר בזאת כי הקבל‪ #‬הוא‬
‫הנושא באחריות כלפי התאגיד ו‪/‬או בגי‪ #‬השירותי‪ %‬נשוא הסכ‪ %‬זה לרבות שירותי‪ %‬אשר יינתנו‬
‫על ידי קבל‪ #‬משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו‪/‬או לפצות את התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או בגי‪#‬‬
‫כל אובד‪ #‬ו‪/‬או נזק שייגר‪ %‬לה‪ ,‬במישרי‪ #‬ובעקיפי‪ ,#‬עקב השירותי‪ %‬שניתנו על ידי קבל‪ #‬המשנה‪,‬‬
‫בי‪ #‬א‪ %‬אובד‪ #‬או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובי‪ #‬א‪ %‬לאו‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ללא צור בכל דרישה או פניה מצד התאגיד‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬להמציא לידיו לפני מועד תחילת‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬אישור בדבר עריכת הביטוחי‪ %‬על פי נוסח "אישור ביטוחי הקבל"‪ ,‬המצור‪/‬‬
‫להסכ‪ %‬זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומ‪ #‬כנספח ב ‪ ,'1‬כשהוא חתו‪ %‬כדי‪ #‬על ידי‬
‫החברה המבטחת‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבל‪ "#‬כאמור‪ ,‬הינו תנאי מתלה ומקדי‪%‬‬
‫לתחילת ביצוע העבודות והתאגיד יהיה זכאי למנוע מ‪ #‬הקבל‪ #‬תחילת ביצוע העבודות כאמור‬
‫במקרה שהאישור‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא הומצא במועד המוסכ‪.%‬‬
‫‪.13‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬מוסכ‪ %‬בזה במפורש כי אי‪ #‬בהמצאת אישור ביטוחי הקבל‪ #‬ו‪/‬או בבדיקת‪%‬‬
‫ו‪/‬או אי בדיקת‪ ,%‬כדי להוות אישור בדבר התאמת‪ %‬של ביטוחי הקבל‪ #‬למוסכ‪ ,%‬טיב‪ ,%‬תוקפ‪,%‬‬
‫היקפ‪ %‬או היעדר‪ %‬ו‪/‬או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל‪ #‬או כדי להטיל אחריות כלשהי על‬
‫התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או מנהליה‪ %‬ו‪/‬או עובדיה‪.%‬‬
‫‪.14‬‬
‫למע‪ #‬הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הבטוח במועד כאמור בסעי‪ 11 /‬לעיל‪ ,‬לא תפגע‬
‫בהתחייבויות הקבל‪ #‬על פי הסכ‪ %‬זה‪ ,‬לרבות‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬לביצוע כל תשלו‪%‬‬
‫שחל על הקבל‪ ,#‬והקבל‪ #‬מתחייב לקיי‪ %‬את כל התחייבויותיו על פי ההסכ‪ %‬ג‪ %‬א‪ %‬יימנעו ממנו‬
‫להתחיל בביצוע העבודות בשל אי הצגת האישורי‪ %‬במועד‪.‬‬
‫בהקשר זה מובהר כי אי‪ #‬בעריכת הביטוחי‪ %‬הנ"ל על ידי הקבל‪ #‬כדי לצמצ‪ %‬או לגרוע בצורה‬
‫כלשהי מהתחייבויות הקבל‪ #‬בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫לפני מועד תו‪ %‬תקופת ביטוחי הקבל‪ ,#‬מתחייב הקבל‪ #‬להפקיד בידי התאגיד‪ ,‬את אישור ביטוחי‬
‫הקבל‪ #‬כאמור בסעי‪ 11 /‬לעיל בגי‪ #‬הארכת תוקפ‪ #‬לתקופה נוספת‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבל‪ ,#‬במועדי‪ %‬הנקובי‪ ,%‬מדי תקופת בטוח‬
‫וכל עוד הסכ‪ %‬זה בתוק‪./‬‬
‫‪.17‬‬
‫בכל פע‪ %‬שמבטחו של הקבל‪ #‬יודיע לתאגיד כי מי מביטוחי הקבל‪ #‬עומד להיות מצומצ‪ %‬או‬
‫מבוטל‪ ,‬כאמור בסעי‪ 7 /‬לעיל‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬לערו את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור‬
‫עריכת ביטוח חדש‪ 30 ,‬יו‪ %‬לפני מועד צמצו‪ %‬או ביטול הביטוח כאמור‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬להמציא לתאגיד בתו ‪) 14‬ארבעה עשר( ימי‪ %‬ממועד‬
‫החתימה על הסכ‪ %‬זה‪ ,‬העתקי‪ %‬מפוליסות הביטוח לגבי אות‪ %‬הביטוחי‪ %‬שהתחייב לקיימ‪%‬‬
‫ו‪/‬או החלי‪ %‬עליו על פי הסכ‪ %‬זה ו‪/‬או על פי די‪ #‬ו‪/‬או על פי החלטתו בקשר ע‪ %‬העבודות ואשר‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪64‬‬
‫אינ‪ %‬נכללי‪ %‬בנספח "אישור ביטוחי הקבל‪ ,"#‬כמו כ‪ #‬מתחייב הקבל‪ #‬לתק‪ #‬את פוליסות‬
‫הביטוח על פי דרישות התאגיד‪ ,‬כדי להתאימ‪ #‬להוראות הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫התאגיד רשאי לבדוק את אישור הביטוח ו‪/‬או פוליסות הביטוח שיומצאו עלידי הקבל‪ #‬כאמור‬
‫לעיל‪ .‬הקבל‪ #‬מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של התאגיד ביחס לאישור הביטוח‪ ,‬וזכותו‬
‫לבדוק ולהורות על תיקו‪ #‬ביטוחי הקבל‪ #‬כמפורט לעיל‪ ,‬אינה מטילה על התאגיד או על מי‬
‫מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הבטוח כאמור‪ ,‬טיב‪ ,%‬היקפ‪%‬‬
‫ותוקפ‪ ,%‬או לגבי העדר‪ ,%‬ואי‪ #‬בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבל‪ #‬עלפי הסכ‪%‬‬
‫זה ועל פי כל די‪.#‬‬
‫‪.20‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב לשל‪ %‬את פרמיות הביטוח בגי‪ #‬הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבל‪,#‬‬
‫וכל תשלו‪ %‬אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה‪ #‬במועד ולמלא אחר כל הוראות‬
‫הפוליסות הנ"ל כלשונ‪ #‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות‬
‫הנכללות בפוליסות הביטוח‪ ,‬לשל‪ %‬את דמי הביטוח במלוא‪ %‬ובמועד‪ %‬ולדאוג ולוודא כי‬
‫הפוליסות תהיינה בתוק‪ /‬במש כל תקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬נקבע כי הפרה בתו‪ %‬לב של תנאי מתנאי‬
‫פוליסות הביטוח על ידי הקבל‪ #‬ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או עובדיו לא תפגע בזכויות התאגיד ו‪/‬או העירייה‬
‫ו‪/‬או מנהליה‪ %‬ו‪/‬או עובדיה‪ %‬על פי ביטוחי‪ %‬אלו‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬הקבל‪ #‬יהיה אחראי לשפות את התאגיד ו‪/‬או העירייה באופ‪ #‬מלא בגי‪ #‬כל נזק אשר‬
‫ייגר‪ %‬לה‪ %‬עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הקבל‪ #‬ו‪/‬או‬
‫על ידי הפועלי‪ %‬מטעמו ו‪/‬או בשמו ו‪/‬או עבורו‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫לא ביצע ו‪/‬או לא קיי‪ %‬הקבל‪ #‬את הביטוחי‪ %‬אשר התחייב לבצע על פי הסכ‪ %‬זה או מי מה‪,%‬‬
‫יהיה התאגיד רשאי א לא חייבת ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכ‪ %‬זה או על פי די‪ ,#‬לערו את‬
‫הביטוחי‪ %‬תחתיו ולשל‪ %‬את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל‪ .#‬כל סכו‪ %‬שהתאגיד שיל‪ %‬או‬
‫התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד לתאגיד ו‪/‬או לעירייה על פי דרישת‪ %‬הראשונה‪ .‬לחילופי‪#‬‬
‫ומבלי לפגוע בזכויות התאגיד על פי סעי‪ /‬זה‪ ,‬התאגיד יהיה רשאי לנכות סכומי‪ %‬אלו מכל סכו‪%‬‬
‫שיגיע ממנו לקבל‪ #‬בכל זמ‪ #‬שהוא‪ ,‬וכ‪ #‬יהייה התאגיד רשאי לגבות‪ %‬מהקבל‪ #‬בכל דר אחרת‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫בנוס‪ /‬ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו‪ %‬בסעי‪ /‬זה לעיל‪ ,‬בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב‬
‫הקבל‪ #‬למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי‬
‫וכל הצווי‪ ,%‬תקנות וכדומה‪ ,‬שהותקנו לפי החוקי‪ %‬הנ"ל‪ ,‬ובעיקר א מבלי לפגוע בכלליות‬
‫האמור לעיל באופ‪ #‬שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות‪ ,‬באופ‪ #‬מקרי או‬
‫זמני‪ ,‬יהיו בכל עת ובמש כל תקופת ביצוע העבודות זכאי‪ %‬לכל הזכויות שעל פי החוקי‪ %‬הנ"ל‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫בנוס‪ /‬ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו‪ %‬בסעי‪ /‬זה לעיל‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬למלא אחר כל דרישות‬
‫והוראות פקודת התעבורה ו‪/‬או חוק הפיצויי‪ %‬לנפגעי תאונות דרכי‪) %‬הפלת"ד( וכל הצווי‪,%‬‬
‫התקנות וכדומה‪ ,‬שהותקנו לפי החוקי‪ %‬הנ"ל‪ ,‬ובעיקר‪ ,‬א מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪,‬‬
‫באופ‪ #‬שכל העובדי‪ %‬שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכ‪ %‬זה‪ ,‬לרבות אלה שיועסקו באופ‪#‬‬
‫מקרי או זמני‪ ,‬יהיו בכל עת ובמש כל תקופת הסכ‪ %‬זה‪ ,‬מורשי‪ %‬לנהוג ברכב מנועי על פי‬
‫החוקי‪ %‬הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר ע‪ %‬השירותי‪ %‬נשוא הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫בנוס‪ /‬ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו‪ %‬בהסכ‪ %‬זה‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬לקיי‪ %‬את כל הוראות‬
‫החוקי‪ %‬והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ‪ #‬את כל הוראות מכבי האש ו‪/‬או כל רשות אחרת‬
‫בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקי‪ %‬אות‪ %‬יש לקיי‪ %‬באתר ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב לקיי‪ %‬שמירה נאותה על כל הציוד ו‪/‬או הכלי‪ %‬המובאי‪ %‬על ידו לאתר ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫כל הוראה בסעי‪ /‬זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח‪ %‬של הוראות ההסכ‪ %‬בדבר אחריותו‬
‫הבלעדית של הקבל‪ #‬לנזקי‪ %‬בא‪ %‬יגרמו כאמור בסעיפי‪ %‬אחרי‪ %‬בהסכ‪ %‬זה ו‪/‬או על פי הדי‪.#‬‬
‫‪.29‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכ‪ %‬ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעי‪ /‬זה‪ ,‬כול‪ #‬או חלק‪ ,#‬מהווה‬
‫הפרה יסודית של הסכ‪ %‬זה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪65‬‬
‫נספח ב' ‪1‬‬
‫אישור ביטוחי הקבל‬
‫תארי __________‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עיריית קריית מוצקי ו‪/‬או תאגיד פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ ו‪/‬או חברות עירוניות ו‪/‬או מנהליה‪ %‬ו‪/‬או‬
‫עובדיה‪%‬‬
‫רח' חשמונאי‪12 %‬‬
‫קריית מוצקי‪#‬‬
‫)להל‪" :#‬התאגיד"(‬
‫אנו הח"מ‪ ___________________ ,‬חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬מאשרי‪ %‬בזאת כי הפקנו עבור‬
‫__________________________ ח‪.‬פ‪) _____________________________ .‬להל‪" :#‬הקבל"(‬
‫פוליסות ביטוח עבודות קבלניות‪ ,‬צד שלישי‪ ,‬חבות מעבידי‪ ,%‬אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר‬
‫כוללות את הסעיפי‪ %‬והתנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬להל‪ #‬במלוא‪ %‬והמתייחסת לעבודות נשוא ההסכ‪%‬‬
‫ההתקשרות )להל‪" :#‬העבודות"(‪.‬‬
‫הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיי למועד תחילת העבודות‪.‬‬
‫הפוליסות כוללות כיסוי אחריות‪ %‬של העירייה ו‪/‬או התאגיד‪ ,‬הקבל‪ ,#‬קבלני המשנה וכל אלה הבאי‪%‬‬
‫מכוח‪ ,%‬מפני אובד‪ ,#‬נזק ואחריות הקשורי‪ %‬ו‪/‬או הנובעי‪ %‬מביצוע העבודות‪.‬‬
‫הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמ‪:#‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרק א' " ביטוח עבודות קבלניות ‪ :‬מס' פוליסה‪_____________________ :‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪66‬‬
‫תארי תחילה‪ _________ :‬תארי סיו‪_________ :%‬‬
‫אובד‪ #‬או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במש תקופת הביטוח‪ .‬הכיסוי יחול ג‪%‬‬
‫על עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבל‪ #‬או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבל‪ #‬עצמו‪.‬‬
‫שווי העבודות הקבלניות הינו‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫על פרק זה חלות ההוראות הבאות ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לס של ‪ 10%‬מסכו‪ %‬הביטוח‪ ,‬לכל אירוע‪ ,‬על‬
‫בסיס נזק ראשו‪.#‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫יכלל נזק לרכוש עליו עובדי‪ %‬עד לס של ‪ 10%‬מסכו‪ %‬הביטוח‪ ,‬לכל אירוע‪ ,‬על בסיס נזק‬
‫ראשו‪.#‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫יכלל כיסוי אבד‪ #‬או נזק לרכוש סמו השיי ליחיד מיחידי המבוטח או למזמי‪ #‬עד לס‬
‫של ‪ 20%‬מסכו‪ %‬הביטוח‪ ,‬לכל אירוע‪ ,‬על בסיס נזק ראשו‪.#‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫יכלל כיסוי להוצאות בגי‪ #‬תכנו‪ #‬מדידה‪ ,‬פיקוח והשגחה של אדריכלי‪ ,%‬מהנדסי‪%‬‬
‫ומומחי‪ %‬אחרי‪ %‬לש‪ %‬כינו‪ #‬האבד‪ #‬או הנזק עד לס של ‪ 10%‬מסכו‪ %‬הביטוח‪ ,‬לכל‬
‫אירוע‪ ,‬על בסיס נזק ראשו‪.#‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫יכלל כיסוי הנובע מתכנו‪ #‬לקוי ו‪/‬או עבודה לקוייה ו‪/‬או חמרי‪ %‬לקויי‪.%‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה‪.‬‬
‫‪.1.7‬‬
‫סכו‪ %‬הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש‪.‬‬
‫‪.1.8‬‬
‫הפוליסה תכלול סעי‪ /‬תחזוקה "מורחבת" של ‪ 24‬חודש‪ ,‬אשר לאחריה תהיה בתוק‪/‬‬
‫תקופת תחזוקה " רגילה " של ‪ 12‬חודש נוספי‪%‬‬
‫‪.1.9‬‬
‫הפוליסה תכלול סעי‪ /‬חבות צולבת וכ‪ #‬סעי‪ /‬ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ו‪/‬או‬
‫התאגיד‪ ,‬ולמעט כלפי מי שגר‪ %‬לנזק בזדו‪.#‬‬
‫פרק ב' " ביטוח צד שלישי‪:‬‬
‫מס' פוליסה‪_____________________ :‬‬
‫תארי תחילה‪ _________ :‬תארי סיו‪_________ :%‬‬
‫ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור‪ .‬גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכו‪ %‬של ‬
‫‪ , 10,000,000.‬לאירוע ולא פחות מסכו‪ %‬של ‪ , 20,000,000.‬לתקופה )‪ 12‬חודשי‪.(%‬‬
‫על פרק זה חלות ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪ .2.1‬בפוליסה יצויי‪ #‬במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבל‪ #‬ייחשב‬
‫כצד שלישי‪.‬‬
‫‪ .2.2‬יצוי‪ #‬במפורש בפוליסה כי התאגיד‪ ,‬כל הבאי‪ %‬מכוח‪ ,#‬נבחריה‪ %‬ועובדיה‪ %‬ייחשבו לצור‬
‫פוליסה זו כצד שלישי‪.‬‬
‫‪ .2.3‬הפוליסה מכסה‪ ,‬בי‪ #‬היתר‪ ,‬נזקי זיהו‪ %‬סביבתי תאונתי‪.‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫הפוליסה מכסה‪ ,‬בי‪ #‬היתר‪ ,‬נזקי‪ %‬שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבל‪ #‬מעבר למבוטח‬
‫ע"פ פרק א' לפוליסה‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד העירייה ו‪/‬או‬
‫התאגיד‪.‬‬
‫‪ .2.6‬הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו‪/‬או הסרת משע‪ #‬ו‪/‬או החלשה של תמ בגבול אחריות‬
‫של ‪ 5,000,000.‬ש"ח לאירוע‪ ,‬הכלול בגבול האחריות של הפוליסה‪ ,‬לרבות למסילת‬
‫הרכבת ותשתיות‪.‬‬
‫‪.2.7‬‬
‫הפוליסה תכלול סעי‪ /‬חבות צולבת וכ‪ #‬סעי‪ /‬ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ו‪/‬או‬
‫התאגיד‪ ,‬ולמעט כלפי מי שגר‪ %‬לנזק בכוונת זדו‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪67‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרק ג' " ביטוח חבות מעבידי‪:‬‬
‫מס' פוליסה‪_____________________ :‬‬
‫תארי תחילה‪ _________ :‬תארי סיו‪_________ :%‬‬
‫ביטוח חבות מעבידי‪ %‬עבור כל העובדי‪ ,%‬קבלני המשנה ועובדיה‪ %‬המועסקי‪ %‬בביצוע העבודות‪,‬‬
‫בגבולות אחריות של ‪ $ 5,000,000.‬לתובע ולס של ‪ $ 5,000,000.‬לאירוע אחד ולתקופת‬
‫ביטוח של ‪) 12‬שני‪ %‬עשר( חודשי‪.%‬‬
‫על פרק זה חלות ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪ .3.1‬לא תחול כל מגבלה בקשר ע‪ %‬העסקת נוער כחוק‪.‬‬
‫‪ .3.2‬הביטוח חל על כל עובד של הקבל‪ ,#‬קבל‪ #‬משנה שלו ועובדיו של קבל‪ #‬משנה כאמור‪ ,‬בי‪#‬‬
‫א‪ %‬קיבל שכר מהקבל‪ #‬ובי‪ #‬א‪ %‬לאו‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הפוליסה תכלול סעי‪ /‬ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ו‪/‬או התאגיד ולמעט כלפי מי‬
‫שגר‪ %‬לנזק בכוונת זדו‪.#‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב להציג אישורי העסקה בהתא‪ %‬לחוק פועלי‪ %‬זרי‪ %‬או פועלי‪%‬‬
‫מהשטחי‪ ,%‬במידה ומעסיק פועלי‪ %‬כאלו‪.‬‬
‫מס' פוליסה‪_____________________ :‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫תארי תחילה‪ _________ :‬תארי סיו‪_________ :%‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית לקבל‪ #‬ולעובדיו וג‪ %‬או לקבלני משנה וג‪ %‬או לפועלי‪ %‬מטעמו‪ ,‬בגבול‬
‫אחריות המבטח שלא יפחת מס ‪ 4,000,000.‬ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית‪ ,‬בגי‪ #‬היפר‬
‫חובה מקצועית‪ ,‬שמקורה במעשה או מחדל רשלני‪ ,‬טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי‬
‫המבוטח‪ .‬הביטוח אינו כפו‪ /‬לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות‪ ,‬אבד‪ #‬מסמכי‪ ,%‬לשו‪ #‬הרע‬
‫והוצאת דיבה ואמצעי מידע אחרי‪ ,%‬מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח‪ ,‬אבד‪ #‬שימוש או‬
‫עיכוב בעקבות מקרה ביטוח‪.‬‬
‫הביטוח מכסה אחריות הקבל‪ #‬למעשי ו‪/‬או למחדלי הפועלי‪ %‬מטעמו‪ ,‬במשות‪ /‬עמו או עבורו‪.‬‬
‫הביטוח מורחב לשפות את התאגיד ו‪/‬או העירייה בגי‪ #‬אחריותו למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבל‪#‬‬
‫ו‪/‬או הפועלי‪ %‬מטעמו‪ .‬לעניי‪ #‬זה מורחב ש‪ %‬המבוטח לכלול את התאגיד והעירייה בכפו‪/‬‬
‫לסעי‪" /‬אחריות צולבת"‪.‬‬
‫התארי הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מת‪ #‬השירותי‪.%‬‬
‫במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו‪/‬או יבוטל‪ ,‬והסיבה אינה אי תשלו‪%‬‬
‫הפרמיה ו‪/‬או נסיו‪ #‬הונאה של המבוטח‪ ,‬מוסכ‪ %‬כי תחול תקופת גילוי נזקי‪ %‬ותביעות למש ‪6‬‬
‫חודשי‪ %‬נוספי‪ %‬מהמועד בו פג תוק‪ /‬הביטוח ו‪/‬או בוטל הביטוח בחברתנו‪ ,‬וכל אירוע שאירע‬
‫בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במש תקופת גילוי זו‪ ,‬ייחשב כאירוע עליו‬
‫נמסרה הודעה במהל תקופת הביטוח‪ ,‬ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את‬
‫אותה האחריות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ביטוח חבות המוצר‪.‬‬
‫מס' פוליסה‪_____________________ :‬‬
‫תארי תחילה‪ _________ :‬תארי סיו‪_________ :%‬‬
‫הביטוח מכסה אחריותו של הקבל‪ #‬בגי‪ #‬נזק לגופו ו‪/‬או לרכושו של אד‪ %‬או גו‪ /‬כלשהו‪ ,‬אשר‬
‫נגר‪ %‬על ידי או עקב מוצרי הקבל‪ ,#‬בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא‬
‫יפחת מס ‪ 4,000,000‬ש"ח ‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪68‬‬
‫התארי הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה‪ ,‬ללא זיקה למועד‬
‫תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכ‪.%‬‬
‫התאגיד והעירייה נכללי‪ %‬בש‪ %‬המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבל‪ ,#‬בכפו‪ /‬לסעי‪/‬‬
‫אחריות צולבת‪.‬‬
‫הביטוח הנו קוד‪ %‬וראשוני לביטוחי התאגיד ועירייה‪ ,‬ואנו מוותרי‪ %‬על זכותנו לשיתו‪ /‬ביטוחיו‬
‫בגי‪ #‬נזק המכוסה בביטוח זה‪.‬‬
‫במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו‪/‬או יבוטל‪ ,‬והסיבה אינה אי תשלו‪%‬‬
‫הפרמיות ו‪/‬או נסיו‪ #‬הונאה של המבוטח‪ ,‬מוסכ‪ %‬כי תחול תקופת גילוי נזקי‪ %‬ותביעות למש ‪6‬‬
‫חודשי‪ %‬נוספי‪ %‬מהמועד בו פג תוק‪ /‬הביטוח ו‪/‬או בוטל הביטוח בחברתנו‪ ,‬וכל אירוע שאירע‬
‫בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במש תקופת גילוי זו‪ ,‬ייחשב כאירוע עליו‬
‫נמסרה הודעה במהל תקופת הביטוח‪ ,‬ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את‬
‫אותה האחריות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח‪:‬‬
‫‪ .6.1‬כל הכיסויי‪ %‬הביטוחיי‪ %‬נרכשו ע"י הקבל‪ #‬אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(‪.‬‬
‫‪ .6.2‬המבוטח בכל הביטוחי‪ %‬שער הקבל‪ #‬בהקשר להוראות ההסכ‪ ,%‬למעט בביטוחי חובה‬
‫של כלי רכב‪ ,‬הורחב כ שהוא כולל ג‪ %‬את העירייה ו‪/‬או התאגיד‪ ,‬עובדיה‪ ,%‬נבחריה‪,%‬‬
‫המפקח‪ ,‬קבלני‪ %‬וקבלני משנה של הקבל‪.#‬‬
‫‪ .6.3‬עיריית קריית מוצקי נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימ ב' לחוק הסכ הביטוח לגבי‬
‫פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ע"פ תנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .6.4‬במקרה של הארכת מש ביצוע העבודות ו‪/‬או תקופת ההסכ‪ %‬תואר תקופת הביטוחי‪%‬‬
‫בהתא‪ %‬ובאופ‪ #‬אוטומטי‪ ,‬ע"פ הודעת המבוטח ו‪/‬או התאגיד ו‪/‬או העירייה‪ ,‬אלא א‪ %‬כ‪#‬‬
‫נודיע לתאגיד על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחי‪ %‬במכתב רשו‪ ,%‬לפחות ‪) 60‬שישי‪(%‬‬
‫יו‪ %‬לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוק‪./‬‬
‫‪ .6.5‬הביטוחי‪ %‬שער הקבל‪ #‬כוללי‪ %‬תנאי מפורש לפיו אי‪ #‬המבטח רשאי לבטל‪ %‬ו‪/‬או‬
‫לצמצ‪ %‬היקפ‪ %‬ו‪/‬או שלא לחדש‪ ,%‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬מסר המבטח לקבל‪ #‬ולתאגיד הודעה‪,‬‬
‫במכתב בדואר רשו‪ ,%‬על כוונתו לעשות כ‪ ,#‬לפחות ‪) 60‬שישי‪ (%‬יו‪ %‬מראש‪.‬‬
‫‪ .6.6‬בכל הביטוחי‪ %‬שער הקבל‪ #‬בהקשר להסכ‪ %‬זה בטלי‪ %‬ומבוטלי‪ :%‬כל חריג או הוראה‬
‫בפוליסה למעט תביעות המוגשות נגד הקבל לבדו המפקיעי‪ %‬או המגבילי‪ %‬את‬
‫הכיסוי‪ ,‬כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות‪ ,‬בנייני‪ ,%‬דרכי‪ ,%‬כל חריג המתייחס‬
‫למנופי‪ ,%‬מעליות‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬טעינה ופריקה מכלי רכב‪ ,‬חפירות‪ ,‬אש‪ ,‬התפוצצות‪,‬‬
‫אדי‪ ,%‬גז‪ ,‬שיטפו‪ ,#‬בהלה‪ ,‬חומרי‪ %‬רעילי‪ %‬או מזיקי‪ ,%‬מכשירי‪ %‬סניטריי‪ %‬פגומי‪,%‬‬
‫זיהו‪ %‬מכל סוג ותאור‪ ,‬קבלני‪ ,%‬קבלני משנה ועובדיה‪ ,%‬עבודות נוער‪ ,‬בעלי חיי‪,%‬‬
‫אופניי‪ %‬או רכוש של התאגיד‪.‬‬
‫‪ .6.7‬כל הביטוחי‪ %‬שער הקבל‪ #‬בהקשר להוראות ההסכ‪ %‬כוללי‪ %‬סעי‪ /‬מפורש בדבר ויתור‬
‫של המבטח על זכותו לתחלו‪ (SUBROGATION) /‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אד‪%‬‬
‫או גו‪ /‬שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו לפני קרות מקרה‬
‫הביטוח‪ ,‬או הקשור לעבודות‪ .‬ולמעט כלפי מי שגר‪ %‬לנזק בזדו‪.#‬‬
‫‪ .6.8‬כל הביטוחי‪ %‬שער הקבל‪ #‬בהקשר להוראות ההסכ‪ %‬כוללי‪ %‬הוראה לפיה לא ייפגעו‬
‫זכויות התאגיד מחמת אי מסירת הודעה על נזק‪ ,‬איחור בהגשת תביעה‪ ,‬וכיוצ"ב‪ ,‬אלא‬
‫א‪ %‬המקרה היה ידוע לתאגיד‪ ,‬שלעניי‪ #‬זה מוגדר כמנכ"ל התאגיד או גזבר ‪ /‬חשב‬
‫התאגיד או הממונה על הביטוחי‪ %‬בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .6.9‬כל הוראה בביטוחי‪ %‬שער הקבל‪ #‬בהקשר להוראות ההסכ‪ ,%‬המפקיעה ו‪/‬או מקטינה‬
‫ו‪/‬או מגבילה בדר כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיי‪ %‬ביטוח אחר לא תחול‬
‫ולא תופעל כלפי העירייה ו‪/‬או התאגיד‪ .‬כל הביטוחי‪ %‬האמורי‪ %‬כוללי‪ %‬הוראה לפיה‬
‫הביטוח ביחס לעירייה ו‪/‬או התאגיד הינו "ביטוח ראשוני"‪ ,‬המזכה את העירייה ו‪/‬או‬
‫התאגיד במלוא הפיצוי ו‪/‬או השיפוי המגיעי‪ %‬לפי תנאיו‪ ,‬מבלי שמבטחי העירייה ו‪/‬או‬
‫התאגיד האחרי‪ %‬יחויבו להשתת‪ /‬בכיסוי הנזק או החבות המכוסי‪ %‬בפוליסה הנערכת‬
‫לפי ההסכ‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪69‬‬
‫‪ .6.10‬לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות‪ ,‬שביתות או השבתות‪.‬‬
‫‪ .6.11‬הקבל‪ #‬התחייב לשל‪ %‬במועד את כל הפרמיות לצור שמירת הביטוחי‪ %‬בתוקפ‪%‬‬
‫ולרבות השתתפויות עצמיות‪ ,‬במידה ותדרשנה‪ .‬כ"כ חובות "המבוטח" ע"פ תנאי‬
‫והתניות הפוליסה תחולנה על הקבל בלבד‪.‬‬
‫‪ .6.12‬המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיו‪ %‬ביטוחי‪ %‬זה הינו תנאי‬
‫מוקד‪ %‬לקיו‪ %‬ההתקשרות בי‪ #‬הקבל‪ #‬לתאגיד‪ ,‬ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחי‪%‬‬
‫התאגיד לא היה מתקשר ע‪ %‬הקבל‪ ,#‬א‪ /‬במחירי‪ %‬אחרי‪.%‬‬
‫‪ .6.13‬הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיו‪ %‬ביטוחי‪ %‬זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ‬
‫אישור זה‪.‬‬
‫ולראייה באנו על החתו‪:‬‬
‫_______________‬
‫ש‪ %‬המבטח‬
‫_______________‬
‫ש‪ %‬החות‪%‬‬
‫_________‬
‫תארי‬
‫_______________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪70‬‬
‫מסמ "ב' ‪"2‬‬
‫הצהרה על מת פטור מאחריות‬
‫תארי ‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ‬
‫רח' החשמונאי‪12 %‬‬
‫קריית מוצקי‪#‬‬
‫)להל‪": #‬התאגיד"(‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :‬הצהרה על מת פטור מאחריות‬
‫בקשר ע‪ %‬הסכ‪ %‬מס' ________ מיו‪) ________ %‬להל‪" #‬ההסכ"(‬
‫בגי‪ #‬עבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח‪ %‬כורדני בקרית מוצקי‪ ,#‬עד המוצע‬
‫לי‪ ,%‬בקרית י‪.%‬‬
‫)מכרז פומבי מס' ‪) (2/2014‬להל‪" : #‬העבודות"(‬
‫א‪.‬‬
‫הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודותיי שבנדו‪ #‬בכלי רכב ו‪/‬או ציוד מכני הנדסי אשר‬
‫בבעלותי ו‪/‬או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו‪/‬או מתקני‪ %‬המשמשי‪ %‬אותי בביצוע‬
‫העבודות באתר שבנדו‪.#‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על א‪ /‬האמור בהצהרה זאת‪ ,‬הריני להתחייב כדלקמ‪:#‬‬
‫הנני פוטר את התאגיד ואת עיריית קריית מוצקי‪ #‬מכל חבות בגי‪ #‬אובד‪ #‬או נזק לציוד‬
‫‪.1‬‬
‫האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו‪/‬או מי מטעמי או עבורי או לש‪ %‬פעילותי‪,‬‬
‫כל זאת למעט במקרי נזק מתו כוונת זדו‪ #‬ולמעט כנגד חברות שמירה‪ ,‬מתכנני‪ %‬ויועצי‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני פוטר את התאגיד ואת עיריית קריית מוצקי‪ #‬מכל אחריות לגבי פריצה ו‪/‬או גניבה‬
‫של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על זכות השיבוב כלפי התאגיד ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמ‪ %‬במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק מתו כוונת זדו‪ #‬ולמעט כנגד חברות‬
‫שמירה‪ ,‬מתכנני‪ %‬ויועצי‪.%‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני פוטר את התאגיד ואת עיריית קריית מוצקי‪ #‬מכל חבות בגי‪ #‬נזק לגו‪ /‬ולרכוש שלי‬
‫ו‪/‬או מי מטעמי ו‪/‬או קבלני משנה ו‪/‬או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר‬
‫מובא לאתר על ידי ו‪/‬או מי מטעמי או עבורי או לש‪ %‬העבודות שהנני מבצע באתר שבנדו‪#‬‬
‫כל זאת למעט במקרי נזק מתו כוונת זדו‪ #‬ולמעט כנגד חברות שמירה‪ ,‬מתכנני‪ %‬ויועצי‪.%‬‬
‫‪.4‬‬
‫היה ותעלה טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה מצדי ו‪/‬או קבלני משנה המועסקי‪ %‬על ידי‪,‬‬
‫בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או צד שלישי כלשהו‪ ,‬הנני מתחייב לשפות את התאגיד ואת‬
‫העירייה ו‪/‬או מי מטעמה בכל תשלו‪ %‬ו‪/‬או הוצאה שישאו בה‪ %‬לרבות הוצאות משפטיות‪.‬‬
‫_________________________‬
‫חתימה וש‪ %‬הקבל‪ #‬המצהיר‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪71‬‬
‫נספח ג'‬
‫תעודת השלמה‬
‫לכבוד‬
‫___________________‬
‫___________________‬
‫___________________‬
‫א‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדו‪ : #‬תעודת השלמה‬
‫תאגיד המי‪ %‬פלגי מוצקי‪ #‬בע"מ‪.‬‬
‫על פי סעי‪ 44 /‬להסכ‪ %‬שבי‪ #‬התאגיד לביניכ‪) %‬להל‪" : #‬ההסכ"( ובתוק‪ /‬סמכותי כמפקח לפי הסכ‪,%‬‬
‫הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא מכרז ‪ 2/2014‬לביצוע הנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר‬
‫מתח כורדני בקרית מוצקי‪ ,‬עד המוצע לי‪ ,‬בקרית י‪ ,‬בוצעה והושלמה בהתא‪ %‬להסכ‪ %‬וכי כל‬
‫התיקוני‪ %‬וכל הכרו בה‪ ,%‬בוצעו א‪ /‬ה‪ %‬לשביעות רצוני המלאה‪.‬‬
‫הערות‪_____________________________________________________________ :‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫__________________‬
‫המפקח‬
‫___________________________‬
‫חתימת התאגיד‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪72‬‬
‫נספח ד'‬
‫הוראות בטיחות‬
‫תנאי מוקדמי ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר בזה‪ ,‬שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(‪ ,‬תשמ"ח ‪ 1988‬על כל‬
‫פרטיה‪ #‬וידועי‪ %‬לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וג‪ %‬חוקי המדינה המתייחסי‪ %‬לבטיחות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופי‪ %‬הנדרשי‪ %‬כדי לברר מראש את מקומ‪ %‬של‬
‫מתקני‪ %‬תת קרקעיי‪ %‬כגו‪ : #‬כבלי‪ ,%‬כבלי חשמל‪ ,‬צריכת דלק‪ ,‬צנרת מי‪ ,%‬צנרת גז וכדומה‬
‫ולקבל את אישור‪ %‬המוקד‪ %‬של כל הגורמי‪ %‬הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיה‪.%‬‬
‫כמו כ‪ #‬אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל‪ #‬ידאג לכ‪ ,‬שעובדיו‪ ,‬סוכניו‪ ,‬קבלני המשנה וכל אד‪ %‬שיבוא בשמו ו‪/‬או מטעמו‪ ,‬יכירו את‬
‫תקנות הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של התאגיד‪ ,‬את חוקי העזר של הרשויות‬
‫המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלי‪ %‬במקצוע ושינהגו בהתא‪.%‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה אחראי לקיו‪ %‬משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללי‪ %‬המקובלי‪%‬‬
‫בתאגיד ויקפידו על הוראות גיהות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר בזה‪ ,‬כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררי‪ %‬באתר שבו תבוצע העבודה וכי‬
‫הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬כדי לשמור על‬
‫תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות ‪ 1981‬ובפקודות הנזיקי‪ #‬האזרחיות ‬
‫‪ 1945‬ועל פי כל די‪.#‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבל‪ #‬ימנה מנהל עבודה במקו‪ ,%‬שייצג אותו כלפי התאגיד‪.‬‬
‫ציוד וכלי ‪:‬‬
‫‪ .1‬הקבל‪ #‬אחראי לכ שכל הציוד‪ ,‬המכונות והכלי‪ ,%‬שהוא ועובדיו ישתמשו בה‪ %‬בזמ‪ #‬העבודה‬
‫יהיו במצב תקי‪ #‬ותואמי‪ %‬הוראות הבטיחות כולל מנופי‪ ,%‬כלי הרמה‪ ,‬קולטי אוויר וכיוצא בזה‪.‬‬
‫כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבי‪ %‬בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמ ויוצגו לפי‬
‫דרישה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל‪ #‬לא ישתמש בפיגומי‪ %‬ארעיי‪ %‬כגו‪ #‬חביות ולבני‪ %‬וישתמש בפיגומי‪ %‬מתאימי‪ %‬לפי ת"י‬
‫‪ 1139‬ולפי ת"י ‪.1847‬‬
‫‪.3‬‬
‫עובדי הקבל‪ #‬לא יסעו על כלי‪ %‬מתנייעי‪ ,%‬אלא א‪ %‬הותק‪ #‬עליה‪ %‬מושב למפעיל ולנוסעי‪ %‬או‬
‫מתק‪ #‬מתאי‪.%‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ #‬אחראי לכ שהציוד יופעל על ידי עובדי‪ %‬מיומני‪ ,%‬בעלי רישיונות תקפי‪ ,%‬כנדרש על ידי‬
‫החוק‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבל‪ #‬יספק לעובדיו ציוד מג‪ #‬אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שה‪ %‬מבצעי‪.%‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקבל‪ #‬יספק למקו‪ %‬העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכ שיהיו תנאי‪ %‬נאותי‪ %‬המאפשרי‪%‬‬
‫להגיש שירות דרוש‪ ,‬במקרה של תאונה‪.‬‬
‫מהל העבודה ‪:‬‬
‫‪ .1‬הקבל‪ #‬יספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את כל הדרוש להגנת העובדי‪ ,%‬צדדי‪ %‬שלישיי‪ %‬כלשה‪ %‬והרכוש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל‪ #‬יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטי‪ %‬ברורי‪ %‬בהתא‪ %‬לחוק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקבל‪ #‬וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרו‪ %‬לשריפה‪ ,‬אלא א‪%‬‬
‫קיבלו לכ אישור בכתב מנציג מוסמ של התאגיד‪ .‬במקרה זה יצטייד הקבל‪ ,#‬לפני התחלת‬
‫העבודה‪ ,‬בכלי כיבוי מתאימי‪ ,%‬לפי התנאי‪ %‬המפורטי‪ %‬בהיתר העבודה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪73‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ #‬וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו‪ ,‬אלא לנקודות חיבור שאושרו‬
‫על ידי חשמלאי מוסמ של התאגיד ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבח‪ #‬הבטיחות בהתא‪%‬‬
‫לחוק‪ .‬כמו כ‪ #‬לא יעשה תיקו‪ #‬ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשו‪.%‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יבצע עבודות ריתו וכל עבודה בה‪ ,%‬אלא באישור מנהל העבודה בלבד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקבל‪ #‬לא ישתמש בברזי הידרנטי‪ %‬ובציוד כיבוי אחר לצור ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הקבל‪ #‬מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיו‪ #‬באתר העבודה וידאג לסילוק של‬
‫פסולת וגרוטאות במהל העבודה ובסיומה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יחסו‪ %‬את דרכי הגישה לאתר העבודה‪ ,‬אלא א‪ %‬קיבל לכ היתר בכתב מנציג מוסמ‬
‫של התאגיד‪ .‬בכל מקרה יבטיח הקבל‪ #‬דרכי גישה לרכב ביטחו‪ #‬ולנקודות הציוד לכיבוי אש‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫במקרה של תאונת עבודה‪ ,‬ינקוט נציג הקבל‪ #‬את הצעדי‪ %‬המתבקשי‪ %‬בהתא‪ %‬לנסיבות ‪:‬‬
‫א‪ .‬יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולי‪.%‬‬
‫ב‪ .‬יודיע‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬לנציג מוסמ של התאגיד ולמשרד העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה של תאונה קטלנית‪ ,‬יודיע‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬למשטרה‪ .‬את המכונות והכלי‪ %‬ישאיר‬
‫במקומ‪ ,%‬ללא שינוי‪ ,‬עד בוא המשטרה‪.‬‬
‫מניעת תאונה ‪:‬‬
‫המפקח או נציג התאגיד‪ ,‬יהיה רשאי להוסי‪ ,/‬ביומ‪ #‬העבודה של הקבל‪ ,#‬הערות הסתייגות‬
‫‪.1‬‬
‫בנושא בטיחות ולתבוע שיפורי‪ %‬של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדי‪ %‬מתאימי‪ %‬מצד הקבל‪,#‬‬
‫במקרה זה יתחייב הקבל‪ #‬לפעול ללא דיחוי לתיקו‪ #‬הליקויי‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫המפקח או נציג התאגיד רשאי להפסיק את עבודתו של הקבל‪ #‬א‪ %‬הוא משוכנע שתנאי‬
‫הבטיחות לקויי‪ ,%‬או כי הציוד‪ ,‬המכונות‪ ,‬הכלי‪ %‬או האביזרי‪ %‬שהקבל‪ #‬משתמש בה‪ ,%‬אינ‪%‬‬
‫תקיני‪ ,%‬במקרה זה יתחייב הקבל‪ #‬לפעול‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬לתיקו‪ #‬המצב ללא תמורה נוספת‪,‬‬
‫הפסקת עבודה כאמור‪ ,‬לא תזכה את הקבל‪ #‬בקבלת פיצוי כלשהו‪ ,‬הוא הדי‪ ,#‬במקרה שהקבל‪#‬‬
‫או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אד‪ %‬או שלמות הרכוש של התאגיד או של צד שלישי‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נציג התאגיד או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אד‪ %‬מצוות העובדי‪ %‬של הקבל‪,#‬‬
‫שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל‪.‬‬
‫תקנות בטיחות‬
‫בנוס‪ /‬לאמור לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבל‪ #‬על פי הדי‪ ,#‬על הקבל‪ #‬למלא אחר הוראות‬
‫הבטיחות המפורטות להל‪:#‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש( ‪.1981‬‬
‫תקנות בדבר עבודות בניה ‪.1955‬‬
‫ת"י ‪ 1139‬פיגומי‪ %‬הוצאה אחרונה‪.‬‬
‫ת"י ‪ 1847‬סולמות מטלטלי‪ %‬הוצאה אחרונה‪.‬‬
‫ת"י ‪ 1143‬מעקות הוצאה אחרונה‪.‬‬
‫הצהרת הקבל‬
‫הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בהסכ‪ ,%‬בהזמנת העבודה‪,‬‬
‫בנספח לעיל ועל פי די‪ #‬והריני מתחייב לקיימ‪ #‬ולנהוג לפיה‪ #‬בביצוע העבודות‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת הקבל‪#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪74‬‬
‫נספח ה'‬
‫לכבוד‬
‫בנק __________ סני& ________‬
‫רחוב ______________________‬
‫לכבוד‬
‫פלגי מוצקי בע"מ‬
‫רח' חשמונאי ‪12‬‬
‫קריית מוצקי‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :#‬הוראות תשלו להעברת כספי לחשבו הבנק‬
‫הואיל וביו‪ ____________%‬נחת‪ %‬ביננו הסכ‪ %‬בהתא‪ %‬למכרז מס' ‪) 2/2014‬להל‪" :#‬ההסכ"(;‬
‫והואיל ואנו מעונייני‪ %‬כי תשלו‪ %‬שכר ההסכ‪ %‬ו‪/‬או כל הסכומי‪ %‬המגיעי‪ %‬לנו‪ ,‬ככל שמגיעי‪ %‬לנו‪,‬‬
‫ואשר יועברו אלינו באמצעותכ‪ ,%‬והכל על פי ההסכ‪ %‬ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו‪,‬‬
‫יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו‪ ,‬ישירות לחשבו‪ #‬הבנק שפרטיו מפורטי‪ %‬להל‪;#‬‬
‫לפיכ הננו מצהירי ומתחייבי כדלקמ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אנו החתומי‪ %‬מטה‪ ,‬מבקשי‪ %‬בזאת כי כל התשלומי‪ ,%‬מכל מי‪ #‬וסוג שהוא‪ ,‬לה‪ %‬אנו זכאי‪,%‬‬
‫מהתאגיד‪ ,‬על פי ההסכ‪ %‬ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו‪ ,‬יעשו באמצעות זיכוי חשבוננו‬
‫המפורט להל‪:#‬‬
‫מס' חשבו‪ _____________________________ :#‬סוג חשבו‪____________________ :#‬‬
‫ש‪ %‬הבנק‪______________________________ :‬סימול הבנק‪___________________ :‬‬
‫כתובת הבנק‪ ___________________________ :‬מס' הסני‪____________________ :/‬‬
‫‪.2‬‬
‫הננו מצהירי‪ %‬כי הננו הבעלי‪ %‬היחידי‪ %‬של החשבו‪ #‬שפרטיו מפורטי‪ %‬לעיל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הננו מסכימי‪ %‬כי כל סכו‪ %‬כאמור לעיל‪ ,‬שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניי‪ #‬כתשלו‪ %‬על‬
‫ידיכ‪ %‬ביו‪ %‬זיכוי החשבו‪ ,#‬וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הננו מסכימי‪ ,%‬כי כל אישור שיהיה בידיכ‪ %‬על הפקדת סכו‪ %‬כל שהוא בחשבוננו הנ"ל‪ ,‬ישמש‬
‫כראיה כי הסכו‪ %‬האמור הופקד בחשבוננו ביו‪ %‬הנקוב באישור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ידוע לנו כי הנכ‪ %‬רשאי‪ %‬לבצע כל תשלו‪ %‬על פי ההסכ‪ %‬לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית‬
‫אלא ג‪ %‬בכל דר אחרת לרבות באמצעות תשלו‪ %‬בשיק ישירות לנו ו‪/‬או במזומ‪ #‬ו‪/‬או על דר‬
‫הקיזוז‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫________________________‬
‫חתימת הקבל‪#‬‬
‫אישור‬
‫הנני לאשר כי פרטי החשבו‪ #‬הנ"ל נכוני‪ %‬וכי הבעלי‪ %‬של החשבו‪ #‬הנ"ל הינו___________ )להל‪:#‬‬
‫הקבל‪.(#‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הבנק‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪75‬‬
‫נספח ה' ‪1‬‬
‫מבח בטיחות‬
‫‪.1‬‬
‫ניהול הבטיחות‬
‫‪1.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫המציע מעסיק ממונה בטיחות )צר‪ /‬אישור כשירות למכרז(‪.‬‬
‫היק‪ /‬המשרה יהיה לפחות ‪ 8‬ימי‪ %‬בחודש )במידה וממונה הבטיחות חיצוני צר‪/‬‬
‫א‪.‬‬
‫את ההסכ‪ %‬איתו למכרז(‪.‬‬
‫נהלי‬
‫‪2.1‬‬
‫למציע יהיו נהלי‪ %‬מבוקרי‪ %‬בנושאי בטיחות )צר‪ /‬נהלי‪ %‬אלה למכרז(‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הנהלי‪ %‬יהיו חתומי‪ %‬על ידי מנכ"ל התאגיד ועל ידי כל מנהל שאחראי למלא אחריה‪.%‬‬
‫‪2.3‬‬
‫למציע יהיו נהלי‪ %‬לפחות בנושאי‪ %‬הבאי‪: %‬‬
‫א‪.‬‬
‫נוהל עבודה בחללי‪ %‬מוקפי‪.%‬‬
‫א‪ 1.‬עבודה בשחות ובורות ביוב‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נוהל עבודה בגובה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נוהל "עבודה בלילה"‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נוהל "ציוד מג‪ #‬אישי"‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫"נוהל עבודת יחיד"‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫נוהל שינוע אחסו‪ #‬וטיפול בחומ"ס‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫נוהל עבודה במתח חי‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫נוהל נעילה ותיוג‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫עבודה ע‪ %‬שפכי‪.%‬‬
‫י‪.‬‬
‫עבודה חמה ‪ /‬עבודה בלהבה גלויה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫חפירות ותעלות‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫נוהל עבודה במנהרה ‪ /‬צנרת דחיקה‪.‬‬
‫א‪ %‬קיימי‪ %‬נהלי‪ %‬נוספי‪ %‬יש לצרפ‪.%‬‬
‫איתור ובקרת גורמי סיכו‬
‫‪3.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל איתור ובקרת גורמי סיכו‪) #‬צר‪ /‬את הנוהל למכרז( ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לשגרת מבדקי בטיחות על ידי מנהלי התאגיד בדרגי‪%‬‬
‫השוני‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות למעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪76‬‬
‫‪.4‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות למבדק בטיחות תקופתי על ידי איש בטיחות מקצועי‬
‫לפחות אחת לשבוע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות למעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקי‪%‬‬
‫השוני‪.%‬‬
‫בדיקות תקופתיות‬
‫‪4.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל בדיקות תקופתיות )צר‪ /‬את הנוהל למכרז( ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לשיטת המעקב לביצוע הבדיקות התקופתיות‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לבדיקות לרבות בתחומי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫א‪.‬‬
‫מתקני הרמה ואביזרי הרמה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מטפי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערכות ע"ר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ממסרי פחת‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כלי עבודה חשמליי‪.%‬‬
‫ו‪.‬‬
‫קולטי אוויר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ציוד צמ"ה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ציוד מג‪ #‬אישי לעבודה בגובה‪.‬‬
‫תאונות עבודה‬
‫‪5.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל דווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות )צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי‪ %‬הבאי‪: %‬‬
‫א‪.‬‬
‫שיטת הדיווח על התאונה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיטת חקירת התאונות וביצוע פעולות מתקנות בעקבות כ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הדרכת העובדי‪ %‬לאחר כל תאונה בתאגיד‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫דווח תאונות ההיעדרות מעל ‪ 2‬ימי‪ %‬לאג‪ /‬הפיקוח על העבודה‪.‬‬
‫קבלני ואורחי‬
‫‪6.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל עבודה מול קבלני משנה ושלוחי‪) %‬צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי‪ %‬הבאי‪: %‬‬
‫א‪.‬‬
‫כיצד מבצעי‪ %‬הערכת סיכוני‪ %‬לעבודה אותה בא לבצע קבל‪ #‬המשנה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהי שיטת הדרכת הבטיחות לקבלני משנה הבאי‪ %‬לבצע עבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהי שיטת הפיקוח על קבלני משנה הבאי‪ %‬לבצע עבודה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מהי שיטת הפיקוח על אורחי‪ %‬המגיעי‪ %‬לאזורי העבודות‪.‬‬
‫הדרכה‬
‫‪7.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל הדרכה והסמכה לעובדיו ולשלוחיו )צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪77‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪.8‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהי השיטה לבצע מבדק נוהגי עבודה לוודא שעובדי‪ %‬על פי ההדרכה?‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫למציע תהיה תמצית מידע בכתב בדבר הסיכוני‪ %‬של עובדיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל העובדי‪ %‬יחתמו על קבלת תמצית המידע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מהו המנגנו‪ #‬לוודא כי כל העובדי‪ %‬עברו את ההדרכות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הדרכת עובדי האחזקה תעשה על ידי מדרי בטיחות מוסמ‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫למציע תהיה תוכנית הדרכה לעובדי‪ %‬ולשלוחי‪) %‬צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫המציע ינהל יומ‪ #‬הדרכה )צר‪ /‬דוגמא למכרז(‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫המציע יקיי‪ %‬הדרכות והסמכות לפחות בנושאי‪ %‬הבאי‪: %‬‬
‫הסמכה לעבודה בגובה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הסמכה לאיתות ועינוב מנופי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סיכוני‪ %‬בעבודות מנו‪ /‬חיצוני הפועל באתר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫החלקות ומעידות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ציוד מג‪ #‬אישי‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עבודת יחיד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫גורמי סיכו‪ #‬להתחשמלות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫נעילה ותיוג‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫חללי‪ %‬מוקפי‪.%‬‬
‫י‪.‬‬
‫עבודה בתו שוחות ובורות ביוב‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫גורמי סיכו‪ #‬ביולוגי‪.%‬‬
‫יב‪.‬‬
‫סיכוני אש‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫כלי עבודה חשמליי‪ %‬מיטלטלי‪.%‬‬
‫יד‪.‬‬
‫כלי עבודה ידניי‪.%‬‬
‫טו‪.‬‬
‫הרמה ונשיאה ‪ /‬טלטול משאות ידני‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫חפירות ותעלות‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫עבודה בקרבת כלי צמ"ה‪.‬‬
‫יח‪.‬‬
‫סיכוני‪ %‬בעבודות ריתו‪.‬‬
‫יט‪.‬‬
‫סיכוני‪ %‬בעבודה בקרבת תנועה‪.‬‬
‫חירו‬
‫‪8.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל חרו‪) %‬צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‬
‫‪8.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי‪ %‬הבאי‪: %‬‬
‫א‪.‬‬
‫חילו עובד מתו מקו‪ %‬מוק‪ /‬או מקו‪ %‬אפו‪ /‬גזי‪ %‬רעילי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪78‬‬
‫‪.9‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חילו עובד אשר נפל בעת עבודה בגובה והוא מחובר למערכת שיכו נפילה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כיבוי אש‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫טיפול בעובד אשר נפגע מחומר כימי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במקרה של התחשמלות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫טיפול בפציעת עובד מכל גור‪ %‬אחר כגו‪ :#‬החלקה מעידה פציעה מקומית וכיו"ב‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫פירוט דרכי הזעקת גורמי חירו‪ %‬פנימיי‪ %‬וחיצוניי‪.%‬‬
‫ח‪.‬‬
‫למציע יהיה ציוד חרו‪ %‬מתאי‪ %‬למקרי החרו‪ %‬האפשריי‪) %‬צר‪ /‬רשימה למכרז(‪.‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫‪9.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל בדיקות רפואיות לעובדיו ושלוחיו )צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫עובדי המציע עוברי‪ %‬בדיקות רפואיות לפחות בנושאי‪ %‬הבאי‪) :%‬צר‪ /‬תיעוד מבלי לפגוע‬
‫בסודיות רפואית( ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫שמיעה‬
‫ב‪.‬‬
‫סיכוני‪ %‬ביולוגי‪.%‬‬
‫‪ .10‬גידור שילוט והסדרת תנועה‬
‫‪10.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל גידור שילוט והסדרת תנועה )צר‪ /‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪79‬‬
‫נספח ז'‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מס' ‪2/2014‬‬
‫תנאי כלליי מיוחדי‬
‫כללי " מוקדמות‬
‫העבודות הנכללות במכרז‪/‬הסכ‪ %‬זה מתייחסות לביצוע עבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז‪,‬‬
‫מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני בקרית מוצקי‪ ,‬עד המוצע לי‪ ,‬בקרית י‪.‬‬
‫יצויי כי העבודה חולקה לשני מכרזי‪ ,‬ובשלב זה מתייחסת למכרז בתחו שיפוט קריית מוצקי"‬
‫קריית י בלבד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫תעלה ‪ 42‬הינה יובל של נחל נעמ‪ ,#‬שמזרי‪ %‬את המי‪ %‬משמורת אפק צפונה‪ ,‬עד נחל החילזו‪.#‬‬
‫מאחר וכושר ההעברה של התעלה הוא מוגבל‪ ,‬הוחלט ע"י רשות ניקוז גליל מערבי‪ ,‬לתכנ‪ #‬מובל‬
‫ניקוז לי‪ ,%‬אשר יעביר מי נגר‪ ,‬משכונת כורדני בקרית מוצקי‪ #‬ומשכונות מתוכננות במזרח קרית‬
‫ביאליק‪ ,‬עד לי‪.%‬‬
‫מובל הניקוז מתוכנ‪ #‬לקלוט מי נגר מתעלה ‪ 42‬במזרח קרית ביאליק‪ ,‬יחצה את קרית ביאליק‬
‫דר רח' התל‪ ,‬יחצה את דר עכו‪ ,‬ימשי מערבה בתו קרית מוצקי‪ #‬באזור שכונת כורדני‪ ,‬יחצה‬
‫את מסילת הרכבת בי‪ #‬קרית מוצקי‪ #‬לקרית י‪ %‬וימשי‪ ,‬בתו קרית י‪.%‬‬
‫‬
‫העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הפרוייקט בשלבי‪ %‬ו‪/‬או לחלופי‪ ,#‬לא לבצע‬
‫קטע ‪ /‬קטעי‪ %‬מהעבודות‪ ,‬הנמצאי‪ %‬מחו לתחו‪ %‬השיפוט ולקבל‪ #‬לא יהיו טענות ו‪/‬או‬
‫דרישות כספיות ו‪/‬או דרישה כלשהי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תרשי כללי‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫כמויות נגר‪:‬‬
‫ספיקות הנגר החזויות במובל מתעלה ‪ 42‬ומשכונות קריית מוצקי‪ #‬וקרית ביאליק ה‪ #‬כדלקמ‪:#‬‬
‫ספיקת נגר מתעלה ‪ 10 : 42‬מ"ק‪/‬שניה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪80‬‬
‫ספיקת נגר משכונות קליל וכורדני )אחרי חציית דר עכו(‪ 7 :‬מ"ק‪/‬שניה‬
‫‪.4‬‬
‫תוואי החלופה הנבחרת‬
‫החלופה אשר נבחרה להנחת מובל הניקוז הינה חלופה א'‪.‬‬
‫מובל הניקוז יקלוט מי נגר‪ ,‬מתעלה ‪ 42‬במזרח קרית ביאליק‪ ,‬יחצה את קרית ביאליק‪ ,‬דר רח'‬
‫התל‪ ,‬בהמש יחצה את דר עכו וימשי מערבה‪ ,‬לקרית מוצקי‪ ,#‬באזור שכונת כורדני‪ ,‬יחצה את‬
‫מסילת הרכבת יעבור דר קרית י‪ .%‬בקרית י‪ %‬יעבור מכיכר שד' ירושלי‪ %‬לרח' הפלמ"ח‪,‬‬
‫ומש‪ %‬ימשי לאור רח' לבו‪ #‬פנחס ויחצה לכיוו‪ #‬הי‪ %‬מצפו‪ #‬לשכונת האלמוגי‪.%‬‬
‫המובל יקלוט מי‪ %‬מתעלה ‪ ,42‬דר מתק‪ #‬הטיה‪.‬‬
‫מתק‪ #‬ההטיה מתוכנ‪ #‬ברוחב ‪ 10.10‬מ' ובגובה ‪ 3.85‬מ'‪ .‬בחזית המתק‪ ,#‬יותק‪ #‬סורג בגובה ‪ 1.50‬מ'‪,‬‬
‫ובנוס‪ ,/‬מתוכנ‪ #‬קיר בגובה ‪ 1.10‬מ'‪ ,‬כ שגלישה של מי‪ %‬מהתעלה אל המובל‪ ,‬תתאפשר במידה‬
‫ומפלס פני המי‪ %‬בתעלה יעלה על ‪ I.L‬של ‪ 3.50‬מ' )‪ 80‬ס"מ מעל תחתית התעלה(‪.‬‬
‫מובל הניקוז יונח כ שבכל ‪ 45‬מ' ובכל תפנית‪ ,‬יותק‪ #‬פתח ביקורת‪.‬‬
‫בתקופת הקי יזרמו המי‪ %‬אל תחנת שאיבה לביוב "תמר"‪ ,‬הממוקמת בקרית י‪ ,%‬ומש‪ %‬לת"ש‬
‫לביוב "כורדני" יוסנקו אל מערכת הביוב הגרביטציונית העירונית‪ .‬כדי למנוע זיהו‪ %‬כלשהו‬
‫בחו‪ /‬הי‪ ,%‬בהמשכו של המובל‪ ,‬מערבית לתחנת השאיבה‪ ,‬יבוצעו שקעי‪ %‬במובל‪ ,‬בעומק ‪ 20‬ס"מ‪,‬‬
‫כ שבה‪ #‬ישקעו מוצקי‪ %‬ובכ תמנע הגעת‪ %‬לי‪.%‬‬
‫מובל הניקוז חוצה שני צירי תנועה מרכזיי‪:%‬‬
‫‪.1‬‬
‫צומת כביש עכוחיפה בי‪ #‬רח' התל לרח' צה"ל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסילת הרכבת בקרית מוצקי‪.#‬‬
‫חציית כביש עכוחיפה‪ ,‬תבוצע בקידוח אופקי‪ ,‬סה"כ ‪ 2‬צינורות בטו‪ ,#‬בקוטר ‪ 250‬ס"מ‪ ,‬ע‪ %‬עובי‬
‫דופ‪ 30 #‬ס"מ‪ , ,‬כאשר המרחק בי‪ #‬הצינורות יהיה ‪ 1.00‬מטר‪.‬‬
‫חציית מסילת הרכבת‪ ,‬שבי‪ #‬קריית מוצקי‪ #‬לקריית י‪ ,%‬תבוצע בחפירה פתוחה‪.‬‬
‫הנחת מובל הניקוז בתוואי המתוכנ‪ ,#‬תבוצע בחפירה פתוחה‪ .‬בתוואי הנחת המובל קיימות‬
‫תשתיות מי‪ ,%‬ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬תאורה‪ ,‬בזק‪ ,‬הוט וכו'‪.‬‬
‫יבוצעו העתקות תשתיות בהתא‪ %‬לתוכניות תיאו‪ %‬מערכות‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫נתוני המובל לפי קטעי‪ %‬בהתא‪ %‬לנתוני התכנו‪: #‬‬
‫קטע מובל‬
‫)כמסומ בחת(‬
‫רח' התל‬
‫רח' התל‬
‫רח' התל )עד‬
‫לכביש עכו‪/‬חיפה‬
‫תחו שיפוט עיריית קרית ביאליק‬
‫גובה‬
‫רוחב‬
‫‪"J‬‬
‫ספיקה‬
‫‪"n‬‬
‫מובל‬
‫מובל‬
‫שיפוע‬
‫דרושה‬
‫מקד‬
‫מוצע‬
‫שניה( מוצע‬
‫אורכי‬
‫)מ"ק‪/‬‬
‫מנינג‬
‫)מ'(‬
‫)מ'(‬
‫)פרומיל(‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪10‬‬
‫אור‬
‫המובל‬
‫)מ'(‬
‫הערות‬
‫‪137.00‬‬
‫‪1X‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪96‬‬
‫‪1X‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪372‬‬
‫‪1X‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪81‬‬
‫קטע מובל‬
‫)כמסומ בחת(‬
‫תחו שיפוט עיריית קרית מוצקי‬
‫גובה‬
‫רוחב‬
‫‪"J‬‬
‫ספיקה‬
‫‪"n‬‬
‫מובל‬
‫מובל‬
‫שיפוע‬
‫דרושה‬
‫מקד‬
‫מוצע‬
‫שניה( מוצע‬
‫אורכי‬
‫)מ"ק‪/‬‬
‫מנינג‬
‫)מ'(‬
‫)מ'(‬
‫)פרומיל(‬
‫אור‬
‫המובל‬
‫)מ'(‬
‫כביש עכו ‪ /‬חיפה‬
‫‪17‬‬
‫קידוח אופקי‪2 ,‬‬
‫צינורות‪ ,‬בקוטר‬
‫‪ 250‬ס"מ‬
‫‪0.015‬‬
‫‪2‬‬
‫‪84‬‬
‫רח'‬
‫צה"ל‪+‬מתח‪%‬‬
‫כורדני‬
‫‪17‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1361‬‬
‫קטע מובל‬
‫)כמסומ בחת(‬
‫‪3.50‬‬
‫תחו שיפוט עיריית קרית י‬
‫גובה‬
‫רוחב‬
‫‪"J‬‬
‫‪"n‬‬
‫דפיקה‬
‫מובל‬
‫מובל‬
‫שיפוע‬
‫מקד‬
‫דרושה‬
‫מוצע‬
‫)מ"ק‪/‬שניה( מוצע‬
‫אורכי‬
‫מנינג‬
‫)מ'(‬
‫)מ'(‬
‫)פרומיל(‬
‫אור‬
‫המובל‬
‫)מ'(‬
‫חציית מסילת‬
‫רכבת עד לכיכר‬
‫שד' פלמ"ח‬
‫ירושלי‪%‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪344‬‬
‫כיכר‪ ,‬בצומת‬
‫שד' הפלמ"ח‬
‫ירושלי‪%‬‬
‫‪17‬‬
‫קידוח אופקי‪3 ,‬‬
‫צינורות‪ ,‬בקוטר‬
‫‪ 250‬ס"מ‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪134‬‬
‫רח' פלמ"ח ‪+‬‬
‫רח' פנחס לבו‪+ #‬‬
‫שטח פתוח‬
‫בסביבה החולית‬
‫ועד למוצא‬
‫‪17‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪1492‬‬
‫הערות‬
‫‪2X‬‬
‫הערות‬
‫‪2X‬‬
‫‪2X‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪82‬‬
‫פרק ‪ " 00‬מוקדמות‬
‫‪0.1‬‬
‫העבודות לביצוע עפ"י מכרז‪/‬חוזה זה כוללות בי היתר‪:‬‬
‫א‪ .‬עבודות הכנה ופירוק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עבודות עפר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עבודות בטו‪.#‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עבודות קידוח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עבודות פיתוח‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עבודות חשמל‪ ,‬תאורה וכבלי‪.%‬‬
‫ז‪.‬‬
‫עבודות גינו‪.#‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מצעי‪ %‬ותשתיות‬
‫ט‪.‬‬
‫עבודות אספלט‬
‫י‪.‬‬
‫ביצוע תשתיות מי‪ ,%‬ביוב וניקוז‪.‬‬
‫יא‪ .‬עבודות תמרור וצבע‬
‫‪0.2‬‬
‫תחולת פרק ‪ " 00‬מוקדמות‬
‫כל הסעיפי‪ %‬מתו פרק ‪ 00‬במפרט הכללי )"מוקדמות"( תקפי‪ %‬לצור מכרז‪/‬חוזה זה למעט‬
‫סעי‪") 006 /‬מחיר פאושלי"(‪.‬‬
‫‪0.3‬‬
‫מש העבודה‬
‫במסגרת מכרז‪ /‬חוזה יידרש הקבל‪ #‬לבצע ולהשלי‪ %‬את כל העבודות מכרז‪/‬חוזה זה במש ‪24‬‬
‫ימי‪ %‬קלנדרי‪ %‬מיו‪ %‬הוצאת צו התחלת עבודה ע"י המזמי‪.#‬‬
‫‪0.4‬‬
‫התאמת התכניות‪ ,‬המפרטי וכתב הכמויות‬
‫א‪ .‬מיד ע‪ %‬קבלת מסמכי מכרז‪/‬חוזה זה על הקבל‪ #‬לבדוק את כל המידות‪ ,‬המידע והנתוני‪%‬‬
‫המובאי‪ %‬בה‪.%‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור במסמ ב' ‪ 1‬הרי שבכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה ו‪/‬או דו‬
‫משמעות וכ‪ #‬בכל מקרה שבו חלה לדעת הקבל‪ ,#‬טעות כלשהי בתכניות או במסמכי‪%‬‬
‫האחרי‪ %‬של מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬עליו להודיע על כ מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב‪.‬‬
‫ערעורי‪ %‬על הגבהי‪ %‬ועל המידות שמסומני‪ %‬בתכניות יובאו מיד ע"י הקבל‪ #‬לידיעת‬
‫המפקח וירשמו ביומ‪ #‬העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנדו‪ #‬תהיה סופית‪ .‬לא תתקבל כל תביעה‬
‫מצד הקבל‪ #‬על סמ טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל מקרה של סתירות כמתואר לעיל‪ ,‬רואי‪ %‬את המחיר כאילו נקבע לפי המידות‬
‫והתיאורי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫במפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחוזה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪83‬‬
‫במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בתקני‪.%‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקוד‪ %‬עדי‪ /‬על הבא אחריו‪ ,‬הוא הדי‪ #‬לגבי אופני המדידה והתשלו‪ %‬המפורטי‪%‬‬
‫במסמכי‪ %‬הנ"ל‪ .‬הקבל‪ ,#‬שעימו ייחת‪ %‬החוזה יהיה רשאי להציע חלופות לאלמנטי מבני‪,%‬‬
‫בתנאי שיאושרו ע"י המתכנני‪ %‬מטע‪ %‬עיריית קריית מוצקי‪ ,#‬יוזילו את עלות הפרוייקט‬
‫ולא יפגעו בפונקציונליות‪ ,‬ביציבות ובמראה הפרויקט‪.‬‬
‫‪0.5‬‬
‫הכרת האתר‪ ,‬סביבתו ותנאי העבודה‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר בזה כי סייר באתר והכיר את תנאי השטח‪ ,‬דרכי הגישה אליו‪ ,‬מיקומ‪ %‬של‬
‫המתקני‪ %‬השוני‪ %‬וכו'‪ .‬כ‪ #‬הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכ לגבי ביצוע‬
‫עבודתו‪ .‬הקבל‪ #‬מצהיר בזה כי למד‪ ,‬הכיר והבי‪ #‬על בוריי‪ %‬את המפרטי‪ ,%‬התכניות‪ ,‬וכתבי‬
‫הכמויות וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיה‪ %‬כלשונ‪ #‬וכרוח‪ .#‬הקבל‪ #‬מצהיר כי בהצעתו‬
‫הביא בחשבו‪ #‬את כל תנאי השטח המיוחדי‪ ,%‬לרבות כאלו אשר קיומ‪ %‬אינו מתבטא בתכניות‪,‬‬
‫או פרטי‪ %‬אחרי‪.%‬‬
‫‪0.6‬‬
‫רשיונות ואישורי‬
‫לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבל‪ #‬לפי הצור למנהל ולמפקח את כל הרשיונות‬
‫והאישורי‪ %‬לביצוע העבודה לפי התכניות‪ .‬לצור זה מתחייב המזמי‪ #‬לספק לקבל‪ #‬לפי דרישתו‬
‫מספר מספיק של תכניות והקבל‪ #‬מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל‪ .‬הקבל‪#‬‬
‫מתחייב לשל‪ %‬לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצור קבלת הרשיונות אלו יהיו‬
‫על חשבונו של הקבל‪ #‬ולא ישול‪ %‬לו עבור‪.%‬‬
‫כוונת המילה רשויות בסעי‪ /‬זה הינה‪ :‬משרדי ממשלה‪ ,‬רשות העתיקות‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬משרד‬
‫התקשורת‪ ,‬חברת בזק‪ ,‬רשות מקומית‪ ,‬משטרה‪ ,‬חברת מקורות‪ ,‬רשויות הניקוז וכו'‪.‬‬
‫במהל ביצוע העבודה אחראי הקבל‪ #‬לתא‪ %‬את עבודותיו ע‪ %‬כל הגורמי‪ %‬המפורטי‪%‬‬
‫לעיל וע‪ %‬כל גור‪ %‬אחר שהתיאו‪ %‬עימו מתחייב על פי די‪.#‬‬
‫‪0.7‬‬
‫מניעת הפרעות‬
‫מבלי לגרוע באמור‪ ,‬מתחייב הקבל‪ #‬שלא להניח על פני השטח חומרי‪ %‬ו‪/‬או ציוד בצורה שיש‬
‫בה‪ %‬כדי להפריע לתנועת‪ %‬החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא‪ ,‬לחסו‪ %‬דרכי‪ %‬או לפגוע‬
‫במתקני‪ %‬קיימי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬מוטלת ג‪ %‬האחריות לקבלת אישורי‪ %‬כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמי‪%‬‬
‫השוני‪ ,%‬כגו‪ :#‬משרד התחבורה‪ ,‬המשטרה‪ ,‬עירייה וכו'‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה‪ ,‬לרבות ביצוע דרכי‪ %‬עוקפות‪ ,‬תיחשבנה ככלולות‬
‫במחירי היחידה של סעיפי התשלו‪ %‬השוני‪ %‬ולא ישול‪ %‬לקבל‪ #‬עבור‪ %‬בנפרד‪.‬‬
‫כמו כ‪ #‬לא יוכרו כל תביעות של הקבל‪ #‬בגי‪ #‬עיכובי‪ %‬שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעי‪ %‬למניעת‬
‫הפרעות‪ ,‬או הפרעות של קבלני‪ %‬אחרי‪ %‬העובדי‪ %‬באתר‪.‬‬
‫‪0.8‬‬
‫תאו ע גורמי אחרי‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לסעיפי‪ 048 %‬ו‪ 51004‬במפרט הכללי‪ .‬על הקבל‪ #‬לבצע את עבודתו‬
‫בתאו‪ %‬ובשיתו‪ /‬פעולה מלאי‪ %‬ע‪ %‬כל גור‪ %‬שיועסק בשטח על ידי המזמי‪ #‬ו‪/‬או מטעמו ו‪/‬או ע‪%‬‬
‫כל גור‪ %‬אחר אשר הקבל‪ #‬יהיה חייב בתאו‪ %‬איתו על פי כל די‪ #‬ו‪/‬או עפ"י הוראת המפקח‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לקחת בחשבו‪ #‬שבשלבי הביצוע השוני‪ %‬עלולות לחול הגבלות על ביצוע עבודות שונות‬
‫כתוצאה מפעולות של גורמי‪ %‬אחרי‪ ,%‬ועובדה זו לא תהווה עילה להארכת מש הביצוע‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬יהיה לתא‪ %‬את מהלכי עבודתו ע‪ %‬כל קבל‪ #‬אחר שיעבוד בשטח‪ .‬היוזמה והביצוע‬
‫של התאומי‪ %‬בי‪ #‬שפורטו לעיל ובי‪ #‬שלא פורטו וכ‪ #‬אלה אשר הצור בה‪ %‬יתעורר בשלבי‪%‬‬
‫מאוחרי‪ %‬יותר במהל הבצוע של העבודות‪ ,‬תהיה מוטלת על הקבל‪ #‬וביצוע‪ %‬יהיה באחריותו‬
‫הבלעדית של הקבל‪ .#‬עבור מילוי הוראות סעי‪ /‬זה לא ישול‪ %‬לקבל‪ #‬בנפרד וכל הוצאותיו‬
‫הכרוכות בכ תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השוני‪ %‬שבכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪0.9‬‬
‫צינורות ומתקני תת"קרקעיי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪84‬‬
‫מבלי לגרוע באמור בסעי‪ 002 /‬במפרט הכללי‪ ,‬לפני התחלת ביצוע העבודות יוודא הקבל‪#‬‬
‫ברשויות המתאימות הימצאות משק תתקרקעי בשטח האתר‪ ,‬כגו‪ :#‬צנרת ניקוז‪ ,‬צנרת מי‪,%‬‬
‫צנרת ביוב‪ ,‬קווי חשמל‪ ,‬קווי תקשורת וכבלי ‪ .T.V.‬על הקבל‪ #‬לשמור על שלמות‪.%‬‬
‫עבודה בקרבת קווי‪ %‬תתקרקעיי‪ %‬תעשה בתיאו‪ %‬מוקד‪ %‬ובפיקוח צמוד של בעלי המתק‪ #‬ולפי‬
‫הנחיותיה‪ .%‬במקרה של פגיעה במתק‪ #‬כלשהו‪ ,‬יתק‪ #‬הקבל‪ #‬את הטעו‪ #‬תיקו‪ #‬על חשבונו‪,‬‬
‫לשביעות רצו‪ #‬בעל המתק‪ #‬ככל שהתיקו‪ #‬לא בוצע לשביעות רצונו של בעל המתק‪ #‬ו‪/‬או‬
‫שהקבל‪ #‬לא עמד בלוח הזמני‪ %‬שנקבע‪ ,‬רשאי בעל המתק‪ #‬לתק‪ #‬את הטעו‪ #‬תיקו‪ #‬ובמקרה כזה‬
‫יישא הקבל‪ #‬בהוצאות בעל המתק‪ #‬מייד ע‪ %‬דרישתו הראשונה של בעל המתק‪.#‬‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשי‪ %‬כולל עבודות ידיי‪ %‬על יד מתקני‪ %‬קיימי‪ ,%‬כאשר‬
‫כל אמצעי הזהירות שינקטו יהיו על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬ולא תשול‪ %‬עבור‪ %‬כל תוספת מחיר‪.‬‬
‫החלטתו של המפקח לגבי אחריותו של הקבל‪ #‬לנזק שנגר‪ %‬תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי סעי‪ /‬זה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השוני‪%‬‬
‫שבכתב הכמויות ולא ישול‪ %‬לקבל‪ #‬עבור‪ #‬בנפרד‪.‬‬
‫‪ 0.10‬תנועה על פני כבישי קיימי‬
‫כל תנועה ה‪ #‬לצרכי העברת ציוד וחומרי‪ %‬וה‪ #‬לכל מטרה אחרת שהיא תבוצע א ורק באמצעות‬
‫כלי רכב מצוידי‪ %‬בגלגלי‪ %‬פנאומטיי‪ .%‬יש לוודא שגלגלי הרכב נקיי‪ %‬ושהחומר המועמס‬
‫עליה‪ %‬אינו מתפזר בזמ‪ #‬הנסיעה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬אחראי לניקוי ואיסו‪ /‬כל חומר שיתפזר על כבישי‪ %‬קיימי‪ %‬לכל אור תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪ 0.11‬אמצעי זהירות‬
‫כל האמור להל‪ #‬אינו בא כדי לגרוע מ‪ #‬האמור בסעי‪ 0044 /‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬אחראי לבטיחות העבודה והעובדי‪ ,%‬בנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושי‪%‬‬
‫א‪.‬‬
‫למניעת תאונות עבודה‪ ,‬לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה‪ ,‬הנחת קווי צינורות‪,‬‬
‫הובלת חומרי‪ ,%‬הפעלת ציוד כבד וכו‪ .‬הקבל‪ #‬ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש‬
‫וחיי אד‪ %‬באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיו‪ %‬כל החוקי‪ ,%‬התקנות‬
‫וההוראות העירוניות והממשלתיות בענייני‪ %‬אלו‪ .‬הקבל‪ #‬יתקי‪ #‬פגומי‪ ,%‬מעקות‪ ,‬גדרות‬
‫זמניות‪ ,‬אורות ושלטי אזהרה כנדרש על פי די‪ #‬ו‪/‬או על פי דרישות המזמי‪ ,#‬כדי להזהיר‬
‫את הציבור מתאונות העלולות להיגר‪ %‬בשל הימצאות‪ %‬של בורות‪ ,‬ערימות עפר‪ ,‬פגומי‪,%‬‬
‫ערימות ומכשולי‪ %‬אחרי‪ %‬באתר‪.‬‬
‫מיד ע‪ %‬סיו‪ %‬העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבל‪ #‬למלא את כל הבורות והחפירות‪,‬‬
‫ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולי‪ %‬שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיגר‪ %‬לרכוש או לחיי אד‪ %‬ובעלי חיי‪ %‬עקב אי‬
‫נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמי‪ #‬לא יכיר בשו‪ %‬תביעות מסוג זה אשר יופנו אליו‪.‬‬
‫לעומת זאת שומר המזמי‪ #‬לעצמו זכות לעכב תשלו‪ %‬אות‪ %‬הסכומי‪ %‬אשר יהוו נושא‬
‫לויכוח בי‪ #‬התובע או התובעי‪ %‬לבי‪ #‬הקבל‪ .#‬את הסכומי‪ %‬הנ"ל ישחרר המזמי‪ #‬רק‬
‫לאחר ישוב הסכסו או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדי‪ %‬או בוררות עפ"י מסמ בר‬
‫סמכי‪ .‬כל תביעת פיצויי‪ %‬לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה‪ ,‬תכוסה ע"י הקבל‪#‬‬
‫בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמי‪ #‬לא ישא באחריות כלשהי בגי‪ #‬נושא זה‪.‬‬
‫במקרה של עבודה‪ ,‬תיקו‪ #‬ו‪/‬או התחברות לביבי‪ %‬או שוחות בקרה קיימי‪ ,%‬ומבלי לפגוע‬
‫ב‪.‬‬
‫בהוראות כל די‪ ,#‬על הקבל‪ #‬לבדוק תחילה את הביבי‪ %‬או השוחות להמצאות גזי‪%‬‬
‫מרעילי‪ %‬ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בי‪ #‬היתר את אלו‪:‬‬
‫לפני כניסה לשוחת בקרה‪ ,‬יש לוודא שאי‪ #‬בה גזי‪ %‬מזיקי‪ %‬ויש כמות מספקת של‬
‫‪.1‬‬
‫חמצ‪ .#‬א‪ %‬יתגלו גזי‪ %‬מזיקי‪ %‬או חוסר חמצ‪ #‬אי‪ #‬להיכנס לתא הבקרה אלא‬
‫לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררי‪ %‬מכניי‪ .%‬רק לאחר שסולקו כל הגזי‪%‬‬
‫ומובטחת הספקת חמצ‪ #‬בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה‪ ,‬אבל רק‬
‫לנושאי מסכות גז‪.‬‬
‫מכסי שוחות הבקרה יוסרו‪ ,‬לש‪ %‬אוורור הקו‪ ,‬לתקופה של ‪ 24‬שעות לפחות לפי‬
‫‪.2‬‬
‫הכללי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫ לעבודה בתא בקרה קיי‪ %‬מכסה השוחה שבו עומדי‪ %‬לעבוד והמכסי‪ %‬בשני‬
‫התאי‪ %‬הסמוכי‪ .%‬סה"כ הסרת שלושה מכסי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪85‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ לחבור אל ביב קיי‪ %‬המכסי‪ %‬משני צידי נקודת החיבור יוסרו‪.‬‬
‫לא יורשה אד‪ %‬להיכנס לשוחת בקרה אלא א‪ %‬כ‪ #‬יישאר אד‪ %‬נוס‪ /‬מחו לשוחה‬
‫אשר יהיה מוכ‪ #‬להגיש עזרה במקרה הצור‪.‬‬
‫הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהי‪ %‬ע‪ %‬סוליות בלתי‬
‫מחליקות‪ .‬הוא ג‪ %‬יחגור חגורות בטיחות שאליה קשור חבל‪ ,‬אשר את קצהו‬
‫החופשי יחזיק האיש הנמצא מחו לשוחה‪.‬‬
‫הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל ‪ 3.0‬מ' ישא מסכת גז מתאימה‪.‬‬
‫העובדי‪ %‬המועסקי‪ %‬בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשי‪ %‬ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו‪.‬‬
‫‪ 0.12‬אחריות למבני קיימי‬
‫אתר העבודה נמצא בסמו למבני‪.%‬‬
‫כל נזק שייגר‪ %‬למבני‪ %‬קיימי‪ %‬במהל ביצוע העבודה‪ ,‬יתוק‪ #‬על ידי הקבל‪ #‬על חשבונו‪,‬‬
‫לשביעות רצונו של המפקח ובהתא‪ %‬ללוח הזמני‪ %‬שיקבע על ידו‪.‬‬
‫‪ 0.13‬הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניי‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל האמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬כדי להג‪ #‬על העבודה במש כל תקופת‬
‫הביצוע ועד למסירתו למפקח‪ ,‬מנזק העלול להיגר‪ %‬ע"י מפולות אדמה‪ ,‬שטפונות‪ ,‬רוח‪ ,‬שמש‪,‬‬
‫וכו'‪ .‬ובמיוחד ינקוט הקבל‪ #‬על חשבונו‪ ,‬בכל האמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬להגנת האתר מפני גשמי‪ %‬או‬
‫מפני כל מקור מי‪ %‬אחר‪ ,‬הכל כאמור בסעי‪ 510205 /‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלו‪ %‬ותהינה על חשבו‪ #‬הקבל‪ .#‬כל נזק‬
‫שיגר‪ %‬כתוצאה מהגורמי‪ %‬הנ"ל ה‪ #‬א‪ %‬הקבל‪ #‬נקט באמצעי הגנה נאותי‪ %‬וה‪ #‬א‪ %‬לא עשה כ‪,#‬‬
‫יתוק‪ #‬ע"י הקבל‪ ,#‬על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 0.14‬מדידות‬
‫א‪.‬‬
‫לקבל‪ #‬ימסרו נקודות ‪ B.M‬לקשירת הרומי‪ %‬ורשימת קואורדינטות של ציר הכביש‪ .‬כמו כ‪,#‬‬
‫ימסרו לו נקודות פוליגו‪) #‬גבהי‪ %‬וקואורדינטות(‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לסמ‪ #‬את ציר הכביש ולחדש אותו במהל העבודה במידת הצור‪ .‬כמו כ‪ #‬יסמ‪#‬‬
‫הקבל‪ #‬את גבולות קווי הרחוב‪ .‬כל זאת יבוצע בהתא‪ %‬לתכניות ולרשימות שיקבל ותו‬
‫הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצו‪ #‬המפקח‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬אחראי לשלמות כל הנקודות שסומנו בשטח‪ ,‬יחדש‪ #‬במקרה של נזק אובד‪ #‬וישמור‬
‫על שלמות‪ ,#‬על חשבונו הוא‪ ,‬עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להביא בחשבו‪ #‬את כל העיכובי‪ %‬העלולי‪ %‬להיגר‪ %‬לעבודה‪ ,‬ו‪/‬או למועד‬
‫השלמתה‪ ,‬עקב עבודות המדידה‪ ,‬השרטוט והסימו‪ #‬בכל שלב של העבודה‪ ,‬ו‪/‬או עקב‬
‫המתנה לסיו‪ %‬עבודות המדידה והכנת תוכניות לביצוע‪ .‬תביעות לפיצוי כל שהוא ו‪/‬או‬
‫הארכת זמ‪ #‬ביצוע העבודה הנ"ל לא תובאנה בחשבו‪.#‬‬
‫על הקבל‪ #‬להביא בחשבו‪ #‬את כל העיכובי‪ %‬העלולי‪ %‬להיגר‪ %‬לעבודה ו‪/‬או למועד‬
‫השלמתה עקב קיו‪ %‬ההוראות ועמידה בדרישות‪ .‬תביעות לפיצוי כל שהוא ו‪/‬או הארכת‬
‫זמ‪ #‬ביצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבו‪ ,#‬כלומר לא ישול‪ %‬עבור בטלת ציוד‬
‫ועובדי‪.%‬‬
‫אחריותו של הקבל‪ #‬לגבי מדידה‪ ,‬סימו‪ #‬ומיקו‪ %‬כנ"ל היא מוחלטת והוא יתק‪ #‬כל שגיאה‪,‬‬
‫סטייה או אי התאמה‪ ,‬אשר נובעת מתו מדידה‪ ,‬סימו‪ #‬ומיקו‪ %‬כנ"ל‪ ,‬ללא תשלו‪ %‬נוס‪,/‬‬
‫ולשביעות רצונו של המפקח‪ .‬א‪ %‬כתוצאה משגיאה‪ ,‬סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה‬
‫עבודות שלא לפי התכנית‪ ,‬יתק‪ #‬אות‪ #‬הקבל‪ #‬לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו‪ ,‬עבודת‬
‫התיקו‪ #‬תהיה על חשבו‪ #‬הקבל‪ .#‬במקרה של ספק לגבי נכונות המדידה ו‪/‬או הסימו‪ #‬בשטח‬
‫רשאי המפקח לדרוש בדיקה ו‪/‬או סימו‪ #‬מחדש ע"י הקבל‪ #‬ללא תשלו‪ %‬נוס‪./‬‬
‫ו‪.‬‬
‫את נקודות הסימו‪ #‬יש לסמ‪ #‬בעזרת סימו‪ #‬בסלע או ביתדות ברזל זווית אשר מידותיה‪ #‬לא‬
‫תהיינה קטנות מ ‪ 40X40X4‬מ"מ ובאור ‪ 90‬ס"מ‪ .‬היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ‪70‬‬
‫ס"מ‪ .‬כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪86‬‬
‫ז‪ .‬המפקח יערו מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית‬
‫שנערכה על ידי הקבל‪ #‬תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה‬
‫בהתא‪ %‬למידות ולרומי‪ %‬המתוכנני‪.%‬‬
‫ח‪ .‬על הקבל‪ #‬להעסיק באתר מודד מוסמ שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות‪,‬‬
‫באמצעות ציוד מתאי‪ %‬כולל ציוד אלקטרואופקטי "דיסטומט"‪ .‬המודד יאשר בחתימתו‬
‫את דיוק הסימו‪ #‬בהתא‪ %‬לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה‪.‬‬
‫ט‪ .‬כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד וה‪ #‬כלולות במחירי היחידה של הקבל‪.#‬‬
‫‪ 0.15‬תכניות‬
‫התכניות המצורפות בשלב המכרז מסומנות "למכרז"‪ .‬לפני הביצוע‪ ,‬תימסרנה לקבל‪ #‬תכניות‬
‫המסומנות "לביצוע"‪ ,‬אשר עשויות להכיל שינויי‪ %‬והשלמות ביחס לתכניות שנמסרו לו בשלב‬
‫המכרז‪ .‬כמו כ‪ ,#‬עשויות להימסר לקבל‪ ,#‬במהל ביצוע העבודות‪ ,‬תכניות נוספות וכ‪ #‬תכניות‬
‫המכילות שינויי‪ %‬ו‪/‬או עדכוני‪ .%‬על הקבל‪ #‬לעבוד א ורק לפי התכניות המסומנות "לביצוע"‪,‬‬
‫במהדורת‪ #‬האחרונה‪ .‬לא יהיה בעצ‪ %‬הכנסת השינויי‪ %‬בתכניות‪ ,‬א‪ %‬ובמידה שיוכנסו‪ ,‬כדי‬
‫לשמש עילה בידי הקבל‪ #‬לתביעות מכל סוג שהוא‪ .‬אול‪ %‬כל תביעה מצד הקבל‪ #‬בקשר למהות‬
‫שינוי כלשהו תידו‪ #‬לגופו של עניי‪ #‬וער השינוי ייקבע לפי האמור בסעי‪ 49 /‬במסמ ב'ו‪.‬‬
‫‪ 0.16‬תכניות לאחר ביצוע )"‪("AS MADE‬‬
‫על הקבל‪ #‬להכי‪ #‬על חשבונו על גבי סמי אורגינלי‪ %‬ודיסקטי‪) %‬קוב‪ (DWG ,‬תכניות "לאחר‬
‫ביצוע" )‪ .(ASMADE‬תכניות אלו יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו וה‪ #‬יוכנו לאחר‬
‫השלמת הבצוע‪ .‬הגשת תכניות ודיסקטי‪ %‬אלו הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח‪ .‬התכניות‬
‫יראו את המיקו‪ %‬והמפלסי‪ %‬המדודי‪ %‬לאחר ביצוע בכל אות‪ #‬נקודות שבה‪ #‬נמסר גובה מתוכנ‪#‬‬
‫וכ‪ #‬במקומות נוספי‪ %‬כפי שידרוש המפקח‪ .‬כמו כ‪ ,#‬יכללו התכניות את המפלסי‪ %‬ומיקומ‪%‬‬
‫הסופי של כל המערכות‪ ,‬הצינורות וכו'‪ ,‬הכל לשביעות רצו‪ #‬המפקח‪.‬‬
‫תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמ‪.‬‬
‫כל העבודות בסעי‪ /‬זה המדידה‪ ,‬הכנת התכניות והסמיאורגינלי‪ %‬וכו'‪ ,‬לרבות הכנת התכניות‬
‫הממוחשבות והדיסקטי‪ %‬יהיו על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬ולא ישול‪ %‬עבור‪ #‬בנפרד‪.‬‬
‫‪ 0.17‬סדרי עדיפויות‬
‫המזמי‪ #‬שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות‪,‬‬
‫הקטעי‪ %‬בו יבוצעו וכו'‪ .‬כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪ 0.18‬אחריות‬
‫א‪ %‬התגלו קלקולי‪ %‬או ליקויי‪ %‬בכל סוגי העבודות‪ ,‬לאחר מסירת העבודה‪ ,‬חייב הקבל‪ #‬לתק‪#‬‬
‫אות‪ %‬ללא תשלו‪ %‬נוס‪ /‬במש שנה אחת מיו‪ %‬המסירה‪ .‬במידה ויידרשו תיקוני‪ %‬תו תקופת‬
‫האחריות הנ"ל עליה‪ %‬להיות מבוצעי‪ %‬מיד‪ .‬הקבל‪ #‬יהיה אחראי ג‪ %‬עבור הנזקי‪ %‬אשר עלולי‪%‬‬
‫להיגר‪ %‬לבניי‪ #‬או למזמי‪ #‬עקב התקלות‪ .‬קבלת חלקי מתק‪ #‬ע"י המפקח בשלבי הביצוע השוני‪%‬‬
‫וא‪ /‬קבלתו הסופית של המתק‪ #‬אינה משחררת את הקבל‪ #‬מאחריות זו‪.‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור בחוזה יעביר הקבל‪ #‬למזמי‪ #‬תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרני‪ %‬או ספקי‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬ידאג לכ שתעודות אחריות אלו יוסבו לטובת המזמי‪.#‬‬
‫‪ 0.19‬עבודות נוספות ו‪/‬א חריגות‬
‫תמחור העבודה יעשה עפ"י המפורט בסעי‪ 43.3 /‬לחוזה‪.‬‬
‫‪ 0.20‬שינויי בהיק& החוזה‬
‫בניגוד לאמור בסעי‪ 48 /‬במפרט הכללי‪ ,‬שומר לעצמו המזמי‪ #‬את הזכות לשנות את הכמויות‪,‬‬
‫להגדיל ו‪/‬או להקטי‪ #‬ו‪/‬או לבטל סעיפי‪ %‬ו‪/‬או לבצע את העבודה בשלבי‪ %‬מבלי לשנות את מחירי‬
‫היחידה ובלבד ושיעור ההגדלה לא יעלה על ‪ 50%‬משווי החוזה‪ .‬הקבל‪ #‬לא יהיה זכאי לתבוע‬
‫פיצוי עקב כ‪.‬‬
‫‪ 0.21‬מעבדה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪87‬‬
‫הקבל‪ #‬יתקשר ע‪ %‬מוסד מוכר בעל הסמכה לש‪ %‬ביצוע בדיקות טיב הנדרשות בשדה באישורו‬
‫של המפקח‪.‬‬
‫בדיקות צפיפות ודרוג יעשו במעבדה שתמוק‪ %‬באתר העבודה ותופעל מש כל תקופת ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫תפקידי המעבדה יהיו‪:‬‬
‫א‪ .‬בדיקות מוקדמות של טיב החומרי‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בדיקות שוטפות לטיב החומרי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בדיקות לטיב המלאכה‪.‬‬
‫בדיקות שונות באתר‪ ,‬לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫ה‪ .‬סיכו‪ %‬וריכוז יומ‪ #‬הבדיקות‪.‬‬
‫המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח‪.‬‬
‫‪ 0.22‬אישורי חלקיי‬
‫האמור להל‪ #‬הינו בנוס‪ /‬להוראות סעי‪ 0047 /‬במפרט הכללי‪:‬‬
‫א‪ .‬כל שלב וחלק של העבודה יהיה טעו‪ #‬אישור המפקח לפני התחלת השלב הבא‪ .‬האישורי‪%‬‬
‫יינתנו לאחר בדיקת מידות רומי‪ %‬וטיב המלאכה‪ .‬מקו‪ %‬נטילת המדגמי‪ %‬יקבע ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבדיקות שתערכנה תהיינה לגבי קבלת שלבי העבודה‪ .‬בכל מקרה שהשכבות או שלבי‬
‫העבודה האחרי‪ %‬לא עמדו בדרישות ייעשה תיקו‪ #‬או פירוק לפי דרישת המפקח‪ .‬רק אחרי‬
‫ביצוע התיקו‪ #‬או הפירוק תבוצענה בדיקות חוזרות‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבל‪ #‬יישא בכל דמי הבדיקות‪ ,‬שתוצאותיה‪ #‬הצביעו על אי תקינות‪ .‬בנוס‪ ,/‬יישא הקבל‪#‬‬
‫במלוא עלות דמי הבדיקות‪ ,‬ג‪ %‬כאשר תוצאותיה‪ #‬יהיו תקינות‪ ,‬עד לס ‪ 1.5%‬בתוספת‬
‫מע"מ‪ ,‬מס היק‪ /‬העבודות )כולל מע"מ(‪ ,‬שבוצעו על ידי הקבל‪ ,#‬במסגרת החוזה‪.‬‬
‫ד‪ .‬ההוצאות המפורטות להל‪ #‬לא תיחשבנה ככלולות במסגרת דמי בדיקות הנ"ל וה‪ #‬יחולו‪,‬‬
‫במלוא‪ ,#‬בכל מקרה על הקבל‪:#‬‬
‫‪ .1‬דמי בדיקות מוקדמות של חומרי‪ %‬המיועדי‪ %‬לקביעת מקור האספקה‪.‬‬
‫‪ 2.‬דמי בדיקות אשר הקבל‪ #‬הזמי‪ #‬למטרותיו )נוחות בעבודה‪ ,‬חסכו‪ #‬וכו'(‪.‬‬
‫‪ .3‬דמי בדיקות של חומרי‪ %‬ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימי‪ %‬לדרישות החוזה‪.‬‬
‫‪ 0.23‬מי‬
‫המי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבל‪ ,#‬באחריותו המלאה ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 0.24‬חשמל‬
‫החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבל‪ ,#‬באחריותו המלאה ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 0.25‬הובלות‬
‫בנוס‪ /‬לאמור בסעי‪ 008 /‬במפרט הכללי‪ ,‬כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית‬
‫ומחירה כלול במחיר היחידה לסעי‪ /‬המתאי‪ %‬בכתב הכמויות‪ .‬לא ישול‪ %‬עבור הובלה בנפרד‪,‬‬
‫לא בתו האתר ולא מחוצה לו אלא א‪ %‬כ‪ #‬צויי‪ #‬אחרת במיוחד בסעי‪ /‬בכתב הכמויות‪ .‬לא‬
‫תוכר כל תביעה חריגה של הקבל‪ #‬לתשלו‪ %‬עבור הובלה‪ ,‬בי‪ #‬כל חלקי האתר שבביצוע במסגרת‬
‫החוזה הנדו‪.#‬‬
‫‪ 0.26‬סילוק עודפי עפר‬
‫כל חומר החפירה ‪/‬החציבה העוד‪ /‬ייחשב כפסולת ויסולק ע"י הקבל‪ #‬בהתא‪ %‬להוראות סעי‪/‬‬
‫‪ 31‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫כל הפסולת תסולק ע"י הקבל‪ #‬ועל חשבונו אל מחו לאתר העבודה לאחר קבלת אישור לכ‬
‫מהרשויות והגורמי‪ %‬השוני‪.%‬‬
‫המקו‪ %‬אליו תסולק הפסולת‪ ,‬הדרכי‪ %‬המובילות למקו‪ %‬זה‪ ,‬הרשות להשתמש במקו‪%‬‬
‫ובדרכי‪ %‬הנ"ל‪ ,‬כל אלה יתואמו ע"י הקבל‪ ,#‬על אחריותו ועל חשבונו‪ .‬לעניי‪ #‬זה רואי‪ %‬את‬
‫הפסולת כרכוש הקבל‪ ,#‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬דרש המפקח במפורש כי חלקי‪ %‬מסויימי‪ %‬ממנה‪ ,‬יאוחסנו‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪88‬‬
‫לשימוש המזמי‪ #‬באתר העבודה ו‪/‬או בקרבתו‪ .‬סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל‪ ,‬הינו חלק בלתי‬
‫נפרד מכל סעיפי העבודה‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬הדבר נדרש במפורש באות‪ %‬סעיפי‪ %‬ובי‪ #‬א‪ %‬לא‪ ,‬ובשו‪%‬‬
‫מקרה לא ישול‪ %‬עבור כ בנפרד‪.‬‬
‫‪ 0.27‬משרד שדה‬
‫על הקבל‪ #‬לספק ולהציב מבנה או צרי‪ /‬למפקח‪ ,‬במידות כלליות ‪ 4.00 X 8.00‬מטר ובגובה ‪2.20‬‬
‫מטר‪ ,‬ע‪ %‬דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותי‪ %‬ואטומי‪ %‬בפני מי‪ %‬ורוח‪.‬‬
‫במבנה או בצרי‪ /‬יותק‪ #‬מזג‪ ,#‬חיבור למי‪ %‬זורמי‪ ,%‬חשמל וביוב‪.‬‬
‫כמו כ‪ #‬יספק הקבל‪ #‬ריהוט כמפורט‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫שולח‪ #‬משרדי במידות ‪ 80X160‬ס"מ ע‪ %‬מגירות המצוידות במנעולי‪ %‬ומפתחות‪.‬‬
‫‪ 5‬כסאות‪.‬‬
‫‪ 1‬מתלה לתכניות‪.‬‬
‫‪ 1‬ארו‪ #‬פלדה מצויד במנעול ומפתח‪.‬‬
‫המבנה יוצב במקו‪ %‬שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היו‪ %‬יומי ולתאורתו בחשמל‪.‬‬
‫כמו כ‪ #‬יהיה על הקבל‪ #‬לדאוג להתקנת קו טלפו‪ #‬סדיר )עילי או אלחוטי( ומכשיר פקס‪ ,‬אשר‬
‫יאפשרו למפקח קשר רצו‪ /‬ומתמיד בי‪ #‬האתר לבי‪ #‬המתכנ‪ ,#‬המפקח והעירייה‪.‬‬
‫כל האמור בסעי‪ /‬זה יהיה על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬כולל כיסוי הוצאות ההפעלה השוטפות במלוא‪.#‬‬
‫המבנה יישאר כרכוש הקבל‪ #‬ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודה ע‪ %‬השלמת העבודה ובאישורו‬
‫של המפקח‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬המבנה חייב לקבל אישור מראש של המפקח באתר‪.‬‬
‫‪ 0.28‬שילוט לפרוייקט‬
‫הקבל‪ #‬יציב על חשבונו למש תקופת ביצוע העבודה‪ ,‬שלט מואר עשוי ע ‪ ,‬בגודל של כ‪1.5‬‬
‫‪ 2‬מ'‪ .‬על גבי השלט יופיעו‪:‬‬
‫ ש‪ %‬היז‪.%‬‬
‫ מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות‪.‬‬
‫ פרטי הקבל‪#‬‬
‫ שמו של מנהל העבודה‪.‬‬
‫ פרטי המתכנני‪.%‬‬
‫ פרטי הפיקוח‪.‬‬
‫ פרטי הניהול‪.‬‬
‫מ' ‪X‬‬
‫הגודל הסופי של השלט‪ ,‬צורתו‪ ,‬הצבעי‪ ,%‬הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המפקח‪ .‬לא‬
‫ישול‪ %‬לקבל‪ #‬בנפרד עבור שלט זה ורואי‪ %‬אותו ככלול במחיר היחידה שוני‪.%‬‬
‫‪ 0.29‬קבלת העבודה‬
‫כל האמור להל‪ #‬הינו בנוס‪ /‬להוראת סעי‪ 54 /‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫א‪ .‬העבודה תימסר למפקח בשלמות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבלת העבודה ע"י המזמי‪ #‬מותנית בקבלת העבודה ג‪ %‬ע"י הרשויות והגופי‪ ,%‬שמה‪ %‬נדרש‬
‫אישור קבלה עפ"י מסמכי החוזה ו‪/‬או עפ"י כל די‪.#‬‬
‫‪ 0.30‬מהנדס האתר‬
‫בנוס‪ /‬ומבלי לפגוע בנאמר בסעי‪ 13 /‬במפרט הכללי על הקבל‪ #‬למלא אחר ההוראות הבאות‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪89‬‬
‫בא כוחו המוסמ של הקבל‪ #‬יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשו‪ %‬בפנקס המהנדסי‪%‬‬
‫והאדריכלי‪ %‬ע‪ %‬ותק מקצועי של ‪) 5‬חמש( שני‪ %‬לפחות ובעל ניסיו‪ #‬מספיק‪ ,‬לדעת המנהל‬
‫בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה‪.‬‬
‫‪ 0.31‬לוח זמני‬
‫הקבל‪ #‬יגיש למפקח תו ‪ 15‬יו‪ %‬מיו‪ %‬מת‪ #‬צו התחלת העבודה לוח זמני‪ %‬בצורה ממוחשבת ‬
‫מחייב לבצוע העבודה‪.‬‬
‫לוח הזמני‪ %‬בצורה ממוחשבת יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע‪ ,‬והוא יקי‪ /‬את כל התהליכי‪%‬‬
‫והשלבי‪ %‬של הבצוע‪ ,‬כולל הספקת חומרי‪ ,%‬ניצול ציוד מכל סוג שהוא‪ ,‬שלוב העבודות השונות‬
‫והשלבי‪ %‬השוני‪ %‬של הבצוע ושל קבלני משנה ושילוב העבודות ע‪ %‬קבלני‪ %‬אחרי‪ %‬בהתאמה‬
‫ללוח הזמני‪ %‬המחייב‪ .‬כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמני‪ ,%‬המעקב‪ ,‬העדכו‪ #‬וכו' יחולו‬
‫על הקבל‪ #‬ולא ישול‪ %‬עבור‪ %‬בנפרד‪ .‬הלוח יוכ‪ #‬לפי שיטה "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י‬
‫המפקח‪ .‬לוח זמני‪ %‬ממוחשב זה יעודכ‪ #‬אחת לחודש ע"י הקבל‪.#‬‬
‫‪ 0.32‬קבלני משנה‬
‫העסקת קבלני משנה ע"י הקבל‪ #‬תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב‪ .‬אול‪ %‬א‪ %‬ג‪%‬‬
‫יאשר המפקח העסקת קבלני משנה‪ ,‬ג‪ %‬אז יישאר הקבל‪ #‬אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני‬
‫המשנה והתיאו‪ %‬ביניה‪ .%‬המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבל‪ #‬משנה או‬
‫כל פועל של הקבל‪) #‬או קבל‪ #‬המשנה(‪ ,‬אשר לפי ראות עיניו אינו מתאי‪ %‬לתפקידו‪ ,‬ועל הקבל‪#‬‬
‫להחליפו באחר למע‪ #‬ביצוע העבודה‪ .‬ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבל‪.#‬‬
‫‪ 0.33‬כתב כמויות‬
‫כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות‪ ,‬ועל כ‪ #‬כל פריט המתואר בתכניות אינו חייב למצוא את‬
‫ביטויו המלא והמפורט בכתב הכמויות וא‪ /‬א‪ %‬נית‪ #‬תיאור כל שהוא לאחד או למספר פריטי‪%‬‬
‫בכתב הכמויות אי‪ #‬הדבר מחייב מת‪ #‬תיאורי‪ %‬דומי‪ %‬ליתר הפריטי‪ .%‬הרשות בידי המזמי‪#‬‬
‫לשנות‪ ,‬להגדיל‪ ,‬להקטי‪ #‬או לבטל סעיפי‪ %‬שוני‪ %‬מסעיפי כתב הכמויות ללא הגבלה וללא‬
‫שינוי של יחידות המחירי‪ %‬הרשומות בכתב הכמויות‪.‬‬
‫כל הכמויות ניתנו בכתב הכמויות‪ .‬כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע‬
‫ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרו‪ %‬לשינוי במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪ 0.34‬עתיקות‬
‫במקרה של גילוי עתיקות בעת ביצוע עבודות בשטח יש להודיע מיד לרשות העתיקות ולפעול‬
‫בהתא‪ %‬לנוליה‪.‬‬
‫לא תשול‪ %‬כל תוספת לקבל‪ #‬הנובעת מעיכובי‪ %‬שמקור‪ #‬בגילוי העתיקות‪.‬‬
‫__________________‬
‫חתימה וחותמת הקבל‪#‬‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪90‬‬
‫פרק ‪ " 8‬חשמל‬
‫‪ .8‬חשמל‬
‫היק& העבודה‬
‫‪8.1‬‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת לאור מוביל ניקוז קריות‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫המפרט המיוחד‬
‫פירושו התנאי‪ %‬המיוחדי‪ %‬המתייחסי‪ %‬לעבודה זו‪ ,‬השוני‪ %‬או המנוגדי‪ %‬לכתוב במפרט‬
‫הכללי‪.‬‬
‫המפרט‬
‫פירוש צירו‪ /‬המפרט הכללי והמיוחד‪ .‬המפרט מהווה תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫המפרט מהווה השלמה לתכניות‪ ,‬ואי‪ #‬הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את‬
‫ביטויה הנוס‪ /‬במפרט‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫עדיפות בי המסמכי‬
‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה ו‪/‬או דו משמעות ו‪/‬או פירוש שונה בי‪ #‬התיאורי‪%‬‬
‫והדרישות במסמכי‪ %‬השוני‪ ,%‬ייחשב סדר העדיפויות כדלקמ‪ :#‬תוכניות וכתב כמויות‪ ,‬מפרט‬
‫מיוחד‪ ,‬מפרט כללי‪ ,‬תקני‪) %‬המוקד‪ %‬עדי‪ /‬על המאוחר(‪.‬‬
‫בכל מקרה של אי התאמה בי‪ #‬המידות שבכתב הכמויות לבי‪ #‬המידות שבתכניות או במפרט‬
‫רואי‪ %‬את המחיר כאילו נקבע לפי המידות בכתב הכמויות‪ .‬אופני המדידה והתשלו‪%‬‬
‫המצויני‪ %‬בכתב הכמויות עדיפי‪ %‬על אופני המדידה והתשלו‪ %‬המצורפי‪ %‬למפרט הכללי‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫הפרעות‬
‫קרוב לוודאי שעקב העובדה שבמבנה יעבדו קבלני‪ %‬נוספי‪ %‬במש כל תקופת הביצוע‪ ,‬ועל א‪/‬‬
‫תכנו‪ #‬קפדני ותיאו‪ %‬נכו‪ ,#‬עלולות להיווצר נסיבות מקריות ובלתי צפויות מראש‪ ,‬אשר‬
‫תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬לשיבושי‪ %‬בלוח הזמני‪ %‬וכיוצ"ב‪ ,‬על א‪ /‬כל הכרו בתופעות אלו‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להביא‪ ,‬אפוא‪ ,‬הפרעות כאלה בחשבו‪ #‬במסגרת המחירי‪ %‬המוצעי‪ %‬על ידו בתו‬
‫סיכו‪ #‬מחושב מראש‪ .‬המזמי‪ #‬לא יכיר בשו‪ %‬תביעות הנובעות מהפרעות‪ ,‬שיבושי לוח הזמני‪%‬‬
‫ו‪/‬או מתוצאותיה‪ ,%‬או מכל הקשור בה‪ ,%‬והקבל‪ #‬פוטר אותו מכל תביעות כאלה‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫טיב החומרי‬
‫החומרי‪ %‬והמוצרי‪ %‬יהיו חדשי‪ %‬ומשובחי‪ %‬ויתאימו לדרישות המפרט והתקני‪%‬‬
‫הישראליי‪ ,%‬בהעדר תק‪ #‬ישראלי‪ ,‬יתאימו החומרי‪ %‬והמוצרי‪ %‬לדרישות התקני‪ %‬הגרמני‪,‬‬
‫הבריטי או לתקני אר הייצור‪ .‬כלל הוא שעל הקבל‪ #‬לספק חומרי‪ %‬ומוצרי‪ %‬מהסוג המעולה‪.‬‬
‫מתו המבחר שמתיר התק‪ ,#‬אלא א‪ %‬נקבע סוג אחר במסמכי החוזה‪.‬‬
‫‪8.6‬‬
‫מקור החומרי‬
‫הקבל‪ #‬חייב לקבל אישור המפקח על מקור החומרי‪ .%‬אי‪ #‬אישור המקור משמש אישור לטיב‬
‫החומרי‪ %‬מאותו המקור‪ .‬אישור חומר ממקור מסוי‪ %‬אינו משמש אישור לכל שאר‬
‫המשלוחי‪ %‬מאותו המקור‪.‬‬
‫‪8.7‬‬
‫אישור דגימות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪91‬‬
‫אישור דגימות של חומרי‪ %‬ו‪/‬או מוצרי‪ %‬על ידי המפקח‪ ,‬אינו גורע במאומה מאחריותו‬
‫המלאה והבלעדית של הקבל‪ #‬לטיב החומרי‪ %‬והמוצרי‪ %‬המסופקי‪ %‬במתכונת אות‪ #‬דגימות‪,‬‬
‫כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו‪/‬או בתקני‪.%‬‬
‫‪8.8‬‬
‫ציוד‬
‫הקבל‪ #‬יבצע את העבודה בציוד שיהיה מטיפוס מאושר ויימצא במצב תקי‪ .#‬ברשות קבל‪#‬‬
‫יימצא כל הציוד הדרוש )המכני‪ ,‬למדידה וכו'( לצור העבודה ובקרתה‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות‬
‫המזמי‪.#‬‬
‫‪8.9‬‬
‫חומרי וביצוע )כללי(‬
‫כל החומרי‪ ,%‬האביזרי‪ %‬והמכשירי‪ %‬שיסופקו על ידי הקבל‪ #‬יהיו ממי‪ #‬משובח ביותר‪ ,‬ומכל‬
‫הבחינות יתאימו לדרישות התקני‪ %‬הישראליי‪ %‬העדכניי‪ ,%‬או בהעדר‪ – %‬לתקני‪ %‬הבריטיי‪%‬‬
‫המתאימי‪ ,%‬החומרי‪ ,%‬האביזרי‪ %‬וכו' יתאימו לדגימות אות‪ %‬חומרי‪ %‬אשר נבדקו ונמצאו‬
‫כשרי‪ %‬לתפקידיה‪ %‬ע"י המהנדס‪ .‬חומרי‪ ,%‬אביזרי‪ %‬וכו'‪ ,‬אשר לא יתאימו‪ ,‬יסולקו ממקו‪%‬‬
‫העבודה ע"י הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬ואחרי‪ %‬המתאימי‪ %‬יובאו במקומ‪.%‬‬
‫כל הציוד אשר בדעת הקבל‪ #‬להשתמש בו לביצוע העבודה‪ ,‬טעו‪ #‬אישור המפקח לפני תחילת‬
‫הביצוע )אלא א‪ %‬ויתר המהנדס בכתב על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד‪ ,‬כולו או בחלקו(‪.‬‬
‫ציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח‪ ,‬יסולק על ידי הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬ויוחל‪ /‬בציוד אחר‬
‫מסוג המאושר‪.‬‬
‫כל העבודות תבוצענה ב התא‪ %‬לתכניות ובאורח מקצועי נכו‪ ,#‬בכפיפות לדרישות התקני‪%‬‬
‫ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח‪ .‬עבודות אשר לגביה‪ #‬קיימות דרישות תקני‪ %‬וכו'‪ ,‬של‬
‫רשות מוסמכת‪ ,‬תבוצענה בהתא‪ %‬לאות‪ #‬דרישות‪ ,‬תקני‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫‪8.10‬‬
‫אישור עבודות לאחר ביצוע‬
‫כל העבודות טעונות אישור ובדיקה לאחר השלמת‪ ,#‬על ידי המפקח‪ .‬כל שינוי שהנ"ל ידרשו‬
‫בקשר לטיב הביצוע או לאופ‪ #‬ההתקנה יבוצעו על ידי הקבל‪ #‬ועל חשבונו הוא‪.‬‬
‫‪8.11‬‬
‫אחריות הקבל המבצע‬
‫הקבל‪ #‬יהיה אחראי כלפי המזמי‪ #‬עבור טיב העבודה והחומרי‪ %‬אשר הוא מספק לתקופה של‬
‫שנה אחת לאחר השלמת העבודה ובדיקתה‪.‬‬
‫כל התקלות‪ ,‬הליקויי‪ %‬והפגמי‪ ,%‬העלולי‪ %‬להתגלות במתק‪ #‬בפרק זמ‪ #‬של תקופת האחריות‬
‫או עבודה שבוצעה שלא לפי התכניות‪ ,‬התרשימי‪ ,%‬המפרט וההוראות‪ ,‬יהיה הקבל‪ #‬חייב‬
‫לתק‪ #‬על חשבונו הוא‪ ,‬תו פרק זמ‪ #‬מתאי‪ ,%‬אשר ייקבע ע"י המהנדס והמפקח‪ .‬הפיקוח על‬
‫ביצוע העבודה ואישור על ידי המהנדס המפקח אינ‪ %‬משחררי‪ %‬את הקבל‪ #‬מאחריות לביצוע‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬חייב למסור למפקח אינפורמציה שוטפת על מהל העבודה בלי הוראה מיוחדת על כ‪.‬‬
‫‪8.12‬‬
‫עדכו תוכניות לאחר ביצוע וזכויות המזמי‬
‫על הקבל‪ #‬המבצע להכי‪ 3 #‬סטי‪ %‬של תוכניות מדויקות של המתק‪ ,#‬לפי המצב במציאות‪ ,‬כפי‬
‫שבוצע‪ ,‬ולמוסר‪ %‬למהנדס המפקח ע‪ %‬מסירת המתק‪ #‬לבדיקה‪ .‬הרשות בידי המזמי‪ #‬או בא‬
‫כוחו‪ ,‬לספק בעצמו כל חלק מ‪ #‬החומרי‪ %‬והציוד‪ ,‬כולל אביזרי עזר‪ ,‬כול‪ %‬או חלק‪ ,%‬במקרה‬
‫זה יחושבו המחירי‪ %‬להורדה בהתא‪ %‬ליחידות הכתובות בכתב הכמויות‪ .‬הרשות בידי‬
‫המזמי‪ #‬להגדיל או להקטי‪ #‬את הכמויות ללא הגבלה‪ ,‬וזאת ללא שינוי במחירי היחידה‪ .‬כל‬
‫עבודה שתבוצע ללא אישור‪ ,‬או באופ‪ #‬בלתי משביע רצו‪ ,#‬תפורק ע"י הקבל‪ #‬ותעשה מחדש לפי‬
‫דרישת המפקח‪ ,‬ללא תשלו‪ %‬נוס‪ ,/‬המהנדס המפקח לבדו ישמש כפוסק לגבי כל מונח או‬
‫מושג הכלול במפרט זה ובהערכת העבודה והתאמתה למפרט‪.‬‬
‫‪8.13‬‬
‫סדר עדיפות‬
‫ייקבע לאחר מסירת העבודה ע"י המזמי‪.#‬‬
‫‪8.14‬‬
‫מחירי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪92‬‬
‫מחירי היצר‪ #‬יפורטו בהתא‪ %‬לפריטי‪ %‬הרשומי‪ %‬בכתב הכמויות המצור‪./‬‬
‫המחירי‪ %‬יכללו תמיד את אספקת‪ ,‬התקנת‪ ,‬חיבור וחיווט האביזר‪ ,‬אלא א‪ %‬צוי‪ #‬במפורש‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪8.15‬‬
‫כללי‬
‫העבודה בכללותה מתוארת במפרט‪ ,‬בתוכניות ובכתבי הכמויות ולכ‪ #‬אי‪ #‬זה מ‪ #‬ההכרח שכל‬
‫העבודה תמצא את ביטויה בתוכנית בלבד‪.‬‬
‫ביצוע העבודה ואישור מותנה בקבלתה על ידי המפקח וזאת בנוס‪ /‬לאישור הרשויות‪.‬‬
‫‪8.16‬‬
‫הכרת השטח והמבנה‬
‫על הקבל‪ #‬להגיש את הצעתו לאחר שלמד את התוכניות‪ ,‬וכל הדרישות הטכניות‪ ,‬וכ‪ #‬שהכיר‬
‫היטב את תנאי המקו‪ %‬וכל הקשור בביצוע עבודתו באתר‪ .‬לא תוכר כל דרישה לתוספות‬
‫שינבעו מאי הכרת התנאי‪ ,%‬השטח וכו'‪ .‬כמו כ‪ #‬ייקח הקבל‪ #‬בחשבו‪ #‬בעת הגשת הצעתו‬
‫קשיי‪ %‬בביצוע העבודה כגו‪ :#‬צנרת קיימת‪ ,‬חצובי‪ ,%‬מטרדי‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לדאוג ולקבל כל האישורי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע עבודתו מחברת החשמל וכל רשות‬
‫רלוונטית אחרת‪.‬‬
‫תאורת חו‪,‬‬
‫‪8.17‬‬
‫תיאור העבודה‬
‫מכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותאורת לאור מוביל ניקוז קריות‪.‬‬
‫העבודה כוללת את המרכיבי‪ %‬העיקריי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫עבודות תאורת חו‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫אספקה והתקנה של עמודי תאורה במספר גבהי‪.%‬‬
‫‬
‫אספקה והתקנה של זרועות לעמודי‪.%‬‬
‫‬
‫אספקה והתקנה של פנסי‪.%‬‬
‫‬
‫ביצוע של חפירות והנחת צנרת וכבלי‪ %‬בשדות תאורה‪.‬‬
‫‬
‫תאו‪ %‬ע‪ %‬חברת בזק וטל"כ לקבלת היתר חפירה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫תאו‪ %‬ע‪ %‬חח"י לקבלת היתר חפירה‪.‬‬
‫אספקה והתקנה של מרכזיית מאור‪.‬‬
‫‪8.18‬‬
‫היק& המפרט‬
‫מפרט זה בא בהשלמה למפרט הכללי למתקני חשמל ‪ ,08‬למפרט לתאורת חו מס' ‪08‬‬
‫בהוצאת משרד משנת ‪ 1982‬ולמפרט מע"צ‪ .‬כל האמור במפרט חוזה זה‪ ,‬בא להשלי‪ %‬את‬
‫האמור בסעיפי‪ %‬המתאימי‪ %‬במפרט הכללי ואינו מבטל אות‪ ,%‬אלא א‪ %‬צוי‪ #‬הדבר במפורש‬
‫או נובע באופ‪ #‬חד משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד‪ .‬אי‪ #‬זה מ‪ #‬ההכרח כי כל עבודה‬
‫המתוארת בתכניות ו‪/‬או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוס‪ /‬במפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫‪8.19‬‬
‫חוקי ותקנות‬
‫כל העבודות תבוצענה על ידי הקבל‪ #‬בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד על כל ההוראות‬
‫והתוספות שבו‪ .‬ביצוע העבודות יעשה על כל חלקיה‪ #‬ע"י חשמלאי בעל רישיו‪ #‬לעסוק בבצוע‬
‫עבודות חשמל בהתא‪ %‬לחוק החשמל – תקנות בדבר רישיונות‪ .‬ע‪ %‬הגשת ההצעה יש להציג‬
‫צילו‪ %‬רישיו‪ #‬כשהוא ‪'cr ,ue;/ cbux; kfl hgnus n,ei vjank csrhau, vnhujsu, ak jcr, vjank' vnayrv‬‬
‫משרד התקשורת‪ ,‬בזק וכו'‪ .‬בנוס‪ /‬לרשימת התקני‪ %‬במפרט ‪ 08‬וסעי‪ 08002 /‬במפרט ‪08‬‬
‫העבודות תבוצענה לפי תקני‪ %‬ישראליי‪ %‬קיימי‪ %‬ועדכניי‪ ,%‬באי‪ #‬תק‪ #‬ישראלי אספקת הציוד‬
‫תעשה לפי תק‪ #‬אר הייצור‪.‬‬
‫‪8.20‬‬
‫אישור שלבי עבודה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪93‬‬
‫כל שלב משלבי העבודה‪ ,‬המיועד תו תהלי הביצוע להיות מכוסה וסמוי מ‪ #‬העי‪ ,#‬טעו‪#‬‬
‫אישורו של המפקח ונציג מחלקת התאורה של המזמי‪ #‬לפני שיכוסה על ידי אחד השלבי‪%‬‬
‫הבאי‪ %‬אחריו‪ ,‬אישור כזה לכשיינת‪ #‬לגבי שלב כלשהוא‪ ,‬לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה‬
‫מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבל‪ #‬בהתא‪ %‬לחוזה לשלב שאושר ו‪/‬או לעבודה במצבה‬
‫הסופי המושל‪ %‬ו‪/‬או לכל חלק ממנה‪.‬‬
‫‪8.21‬‬
‫תנאי המקו והאתר‬
‫הקבל‪ #‬יעיי‪ #‬במפרט יבדוק התכניות ויבקר באתר העבודה על מנת להערי את מהותה‬
‫ומידתה‪ ,‬עליו להבהיר את תנאי המקו‪ %‬ודרכי הגישה אליו ועליו לקחת בחשבו‪ #‬את כל‬
‫התנאי‪ ,%‬המכשולי‪ %‬והמטרדי‪ %‬העלולי‪ %‬להשפיע על מהל העבודה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬מצהיר בזה שבדק האתר כאמור לעיל ומוסכ‪ %‬בזה שלא תתקבל כל תביעה מאת‬
‫הקבל‪ #‬הנובעת מתנאי המקו‪ %‬לביצוע העבודה‪ .‬מוסכ‪ %‬כי הקבל‪ #‬בדק את תנאי המפרט בה‪%‬‬
‫במחירי היחידה שהציג בכתב הכמויות והמחירי‪ %‬בכתב הכמויות כוללי‪ %‬את כל התנאי‪%‬‬
‫המוצגי‪ %‬במפרט‪.‬‬
‫‪8.22‬‬
‫ביצוע בשלבי‬
‫על הקבל‪ #‬לקחת בחשבו‪ #‬שהעבודה עלולה להתבצע בשלבי‪ %‬כפי שיקבעו המפקח ומהנדס‬
‫האתר והללו רשאי‪ %‬לקבוע סדר הקדימויות בכל שלב‪ ,‬הביצוע בשלבי‪ %‬ובסדר קדימויות לא‬
‫יזכה את הקבל‪ #‬בתוספת תשלו‪ %‬ולא ישמש עילה להארכת הביצוע‪ ,‬יתכ‪ #‬והביצוע יער עפ"י‬
‫הנחית המזמי‪ ,#‬על הקבל‪ #‬לקחת זאת בחשבו‪ ,#‬לא ישול‪ %‬תוספת מחיר בגי‪ #‬הפרדה זו‪.‬‬
‫‪8.23‬‬
‫רשימת קבלני‬
‫קבלני חשמל לביצוע עבודות החשמל והתאורה יהיו מאושרי‪ %‬ע"י משרד השיכו‪ #‬רש‪%‬‬
‫הקבלני‪ %‬לעבודות מסוג זה‪ ,‬או לפי החלטת המזמי‪.#‬‬
‫הקבל‪ #‬רשאי להציע קבל‪ #‬משנה א ורק באישור המזמי‪ #‬בלבד‪ ,‬על הקבל‪ #‬יהא לספק הוכחות‬
‫לגבי רישומו בפנקס הקבלני‪ ,%‬כושר ביצוע )סיווג(‪ ,‬ניסיו‪ #‬קוד‪ %‬בעבודות דומות‪.‬‬
‫‪8.24‬‬
‫מתקני תת"קרקעיי‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לסעי‪ 002 /‬במפרט הכללי‪ .‬על הקבל‪ #‬לברר ברשויות ואצל הגורמי‪%‬‬
‫השוני‪ %‬אשר עשויי‪ %‬להיות לה‪ %‬מתקני‪ %‬תת קרקעיי‪ %‬כגו‪ #‬חברת "בזק"‪ ,‬חברת חשמל‪,‬‬
‫מקורות‪ ,‬מחלקת הביוב והמי‪ %‬של הרשות המקומית‪ ,‬מחלקת התאורה של הרשות המקומית‪,‬‬
‫החברה לשירותי נפט וכיו"ב‪ ,‬א‪ %‬ואכ‪ #‬קיימי‪ %‬בשטח מתקני‪ %‬כאלה‪ ,‬חובת הקבל‪ #‬לקבל‬
‫אישור חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה‪ ,‬גילוי המתקני‪ %‬התתקרקעיי‪ %‬ו‪/‬או‬
‫העבודה בקרבת‪ %‬יעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפי‪ %‬הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות‬
‫המפקח והרשויות הנוגעות בדבר‪ ,‬מודגש שבשטח האתר‪ ,‬קיימי‪ %‬קווי ביוב‪ ,‬מי‪ ,%‬חשמל‬
‫ותקשורת וכיו"ב‪ ,‬כל נזק שיגר‪ %‬למתקני‪ %‬אלה‪ ,‬יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבל‪.#‬‬
‫‪8.25‬‬
‫אישור ציוד ונתוני טכניי‬
‫על הקבל‪ #‬לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לציוד אשר הוא עומד להרכיב במסגרת‬
‫העבודה‪ .‬כל הציוד והאביזרי‪ %‬יהיו תקניי‪ %‬ע‪ %‬אישור מכו‪ #‬התקני‪ %‬הישראלי‪ .‬ע‪ %‬הגשת‬
‫הדרישה לאישור הציוד‪ ,‬הקבל‪ #‬יספק מפרטי‪ %‬טכניי‪ %‬של יצר‪ #‬הציוד בשפה העברית או‬
‫האנגלית ותעודת בדיקה‪ .‬הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תו ‪ 10‬ימי‪ %‬מיו‪ %‬חתימת‬
‫החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה‪ ,‬לפי המקרי‪ .%‬ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא‬
‫יאפשר הקבל‪ #‬למפקח לבדוק הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח אל אישורו לכ‪.‬‬
‫אי‪ #‬אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבל‪ #‬תחול אחריות לטיב המוצר‪ .‬הציוד‬
‫שיאושר יהיה בהתא‪ %‬למפורט במפרט ובכתב הכמויות‪ ,‬א בהתא‪ %‬לתוצרת ולדג‪%‬‬
‫המאושרי‪ %‬על ידי המזמי‪ .#‬לצור הנ"ל הקבל‪ #‬יביא הציוד אשר בדעתו להתקי‪ #‬למשרד‬
‫המהנדס המתכנ‪ #‬ולמהנדס העיר של הרשויות‪/‬אחר לקבלת האישור‪.‬‬
‫‪8.26‬‬
‫קבלת המתק ואחריות‬
‫אחרי השלמת המתק‪ #‬ואחרי בדיקת חברת החשמל ואחרי שימציא הקבל‪ #‬אשור חברת‬
‫החשמל‪ ,‬תיער הפעלה ניסיונית של המתק‪ ,#‬בגמר הבדיקה ותיקו‪ #‬הליקויי‪ %‬על חשבו‪#‬‬
‫הקבל‪ #‬ימסור הקבל‪ #‬את המתק‪ #‬לידי המפקח ומחלקת התאורה של המזמי‪ #‬כשהוא פועל‬
‫לשביעות רצונו המלאה‪ ,‬א‪ %‬לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכי‪ %‬המצורפי‪%‬‬
‫למכרז‪/‬חוזה‪ ,‬אזי תהיה אחריות על חומרי‪ %‬ועבודה לפי‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪94‬‬
‫א‪.‬‬
‫לנורות ‪ 12‬חודש מתארי אישור בכתב להפעלת התאורה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לנטלי ומצתי‪ 5 :%‬שני‪ %‬מתארי אישור הפעלת‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לעמודי תאורה וזרועות‪ 5 :‬שני‪ %‬מיו‪ %‬קבלת‪ %‬ע"י המזמי‪ .#‬בתקופה זו לא יראה כל‬
‫סימ‪ #‬לחלודה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לפנסי‪ 5 :%‬שני‪ %‬מיו‪ %‬קבלת המתק‪ #‬ע"י המזמי‪ .#‬בתקופת האחריות לא ירא כל‬
‫סימ‪ #‬לכלו מכל סוג שהוא בתו הפנס וכל סימ‪ #‬חלודה בשלמותו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לכבלי חשמל‪ :‬שנה מיו‪ %‬קבלת המתק‪ #‬ע"י המזמי‪.#‬‬
‫בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגו‪ %‬יוחל‪ /‬בחדש‪ ,‬ופריט אשר הוחל‪ /‬בחדש תחול‬
‫עליו אחריות מחודשת החל מתארי ההחלפה – והכל על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫כפריט פגו‪ %‬יוחל‪ /‬וכל עבודה תותק‪ #‬תו ‪ 48‬שעות בימי חול מיו‪ %‬מת‪ #‬ההודעה קבלת המתק‪#‬‬
‫ע"י המזמי‪ #‬תהיה מותנת בהחזר מלא של הציוד המפורק באתר העבודה‪ .‬הקבל‪ #‬המבצע‬
‫יעביר למחס‪ #‬המזמי‪ #‬את הזרועות והפנסי‪ %‬המפורקי‪ %‬מאתר העבודה ויקבל תעודת זיכוי‪.‬‬
‫‪8.27‬‬
‫סימו העמודי ותוואי החפירה‬
‫על הקבל‪ #‬לסמ‪ #‬את מיקו‪ %‬עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז‪/‬חוזה זה הקבל‪ #‬יסמ‪ #‬בשטח‬
‫את תוואי החפירה ומיקו‪ %‬העמודי‪ ,%‬לפי התכניות או לפי הוראות המפקח באמצעות סימו‪#‬‬
‫מוט בצבע אדו‪ %‬ע‪ %‬מספר העמוד בשטח העבודה‪ .‬הקבל‪ #‬יתק‪ #‬ויחדש בכל עת את סימונו של‬
‫תוואי החפירה אשר שובשו מסיבה כלשהי‪ .‬אי‪ #‬לסמ‪ #‬עמוד במרחק קט‪ #‬מאשר ‪ 6‬מ' מציר קו‬
‫מ"ג ו‪ 1.5‬מ' מציר קו מ"נ‪.‬‬
‫‪8.28‬‬
‫פיקוח ותיאו ע חברת החשמל‪" ,‬בזק" והרשות המקומית‬
‫חברת החשמל חלק מעבודות התאורה יבוצעו בקרבת קווי חשמל אוויריי‪%‬‬
‫א‪.‬‬
‫וקרקעיי‪ %‬קיימי‪ %‬ומתוכנני‪ .%‬יש לבצע העבודות בתיאו‪ %‬ע‪ %‬חברת החשמל‬
‫ובפיקוח‪ .%‬הקבל‪ #‬יזמי‪ #‬את מפקחי חברת החשמל בכל שלב של העבודה הנוגע לה‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪8.29‬‬
‫‪8.30‬‬
‫חברת "בזק" חלק מעבודות התאורה יבוצע בקרבת קווי טלפו‪ #‬תת קרקעיי‪%‬‬
‫קיימי‪ %‬ומתוכנני‪ .%‬יש לבצע העבודות בתיאו‪ %‬ע‪ %‬חברת "בזק" ובפיקוח‪ %‬הקבל‪#‬‬
‫יזמי‪ #‬את מפקח חברת בזק בכל שלב של העבודה הנוגע לה‪.%‬‬
‫מגש אביזרי‬
‫)סעי‪ 08066 /‬במפרט הכללי(‬
‫המגש יהיה מפח ברזל דקופירט ‪ 2‬מ"מ עובי מצופה באב ח‪ .%‬אומי הברגי‪ %‬יולחמו למגש‪,‬‬
‫כל חזית המגש תצופה בניר פרשפ‪ #‬המגש יכיל את כל האמור במפרט הכללי המגש יהיה‬
‫דוגמת לב אופיר או שווה ער ובנוס‪ /‬יכלול‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מא"ז לאבטחה יהיה ‪ 6‬אמפר ‪.10KA‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נטלי‪ %‬לנורות הנל"ג יהיו מתוצרת ‪ G.E‬או מקוריי‪ %‬של יצר‪ #‬הפנס‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהדקי‪ %‬קנדיי‪ %‬לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בורג הארקה "‪ 3/8‬מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד ממ"ר‪,‬‬
‫לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מהדקי יציאה מס' ‪ 2‬מחרסינה עבור מוליכי הכבלי‪ %‬היוצאי‪ %‬לכל אחד מהפנסי‪ %‬ע‪%‬‬
‫סימו‪ #‬זיהוי לפנס ותפקיד המולי‪ ,‬המהדקי‪ %‬יהיו על תשתית הפרשפ‪.#‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כבל ט‪.‬ב‪.‬ט‪ 3x2.5 .‬ממ"ר לכל פנס )מולי יציאה מהנטל‪ ,‬מולי "‪ "0‬ומולי הארקה(‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫חיווט מושל‪ %‬בי‪ #‬כל חלקי הציוד ע‪ %‬שילוט מושל‪.%‬‬
‫ח‪.‬‬
‫שלות לחיזוק הכבלי‪ %‬הנכנסי‪ %‬והיוצאי‪.%‬‬
‫חפירות ותעלות‬
‫כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרטי‪ %‬הבי‪ #‬משרדיי‪ %‬בסעי‪" 0802 /‬עבודות עפר" של‬
‫המפרט הכללי לתאורת חו )‪ ,(08‬בסעי‪ 0803 /‬במפרט הכללי לעבודות חשמל )‪ .(08‬המחירי‪%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪95‬‬
‫כוללי‪ %‬ביצוע חפירות חציבות בכל שטח שהוא כולל פתיחת אספלט אבני‪ %‬משלבות וכו'‪,‬‬
‫כולל החזרת השטח לקדמותו‪ ,‬עפ"י מפרט מתכנ‪ #‬הכבישי‪.%‬‬
‫החפירות להנחת כבלי‪ %‬וצינורות תתקרקעיי‪ %‬תבוצע בהתא‪ %‬למידות שבתכנית ובהתא‪%‬‬
‫למרחבי העבודה הדרושי‪:%‬‬
‫‪8.31‬‬
‫א‪.‬‬
‫עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש‪ ,‬בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת‬
‫למכשול המחייב עומק קט‪ #‬ממטר מכל סיבה שהיא חייב הקבל‪ #‬לקבל אישור בכתב‬
‫של מהנדס האתר והמפקח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל שינוי בעומק יעשה באופ‪ #‬הדרגתי כ שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על ‪20‬‬
‫ס"מ למטר בכבלי‪ %‬ועל ‪ 10‬ס"מ למטר בצינורות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רוחב התעלה בתחתיתה יהיה ‪ 40‬ס"מ א‪ %‬לא צוי‪ #‬אחרת‪ .‬קווי הפתיחה חייבי‪%‬‬
‫להיות ישרי‪ %‬ויש לסלק מיד ממקו‪ %‬העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה‬
‫מפתיחת כבישי‪.%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי ‪10‬‬
‫ס"מ מתחתיה התעלה‪ ,‬שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלי‪) %‬הנמדדי‪ %‬בנפרד(‬
‫בעובי של ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במקרה של מעבר כביש יותק‪ #‬הכבל בתו צינור ‪ PVC‬קשיח ‪ 110‬ס"מ עובי דופ‪3.2 #‬‬
‫מ"מ במספר וכמות כמצוי‪ #‬בתוכניות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ביצוע החפירה‬
‫כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בי‪ #‬תא לתא‪ ,‬או בי‪ #‬יסוד ליסוד‬
‫וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו‪/‬או הכבלי‪ .%‬המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו‬
‫רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר‪ ,‬ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י‬
‫המפקח‪ .‬המילוי המוחזר יעשה בשכבות שעוביי‪ %‬לאחר ההידוק אינו עולה על ‪20‬‬
‫ס"מ‪ .‬השכבות יהודקו במהדקי יד כבדי‪ %‬תו הרבצה במי‪ %‬בשיעור הדרוש‪ .‬יוקפד‬
‫באופ‪ #‬מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית‬
‫גובהו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫אישור חפירה ומילוי‬
‫עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעי‪ %‬למיניה‪ %‬כמפורט להל‪ #‬טעוני‪%‬‬
‫אישורו של המפקח‪ .‬לא יוחל בשו‪ %‬עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח‬
‫בכתב‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מילוי‬
‫בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצרכי מילוי יובא מבחו עפר‬
‫נקי חופשי מאבני‪ ,%‬מטי‪ ,#‬מחומרי‪ %‬אורגניי‪ ,%‬וכל חומר מזיק אחר העפר המובא‬
‫והמקור ממנו טעוני‪ %‬אישור המפקח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫צנרת ובריכות‬
‫צינורות פלסטיי‪ %‬לתאורה ורמזורי‪%‬‬
‫א‪.‬‬
‫צינורות פלסטיי‪ – %‬יהיו צינורות ‪ PVC‬קשיח בעובי דופ‪ #‬של ‪ 2‬מ"מ‪ ,‬תק‪ #‬בזק ולפי‬
‫ת"י ‪ ,858‬או צינורות שרשוריי‪ %‬מסוג קוברה לפי סוג וקוטר דרוש כמסומ‪ #‬בתכנית‬
‫וברשימת הכמויות‪ .‬צינורות עבור חברת החשמל יהיו בקוטר "‪ 6‬ו‪/‬או "‪ ,8‬בעלי דופ‪#‬‬
‫בעובי ‪ 7.7‬מ"מ ו‪ 11‬מ"מ ב התאמה וסוג המאושר ע"י חברת החשמל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנחת צינורות‬
‫הנחת צינורות תעשה בתו חפיר שהוכ‪ #‬מראש‪ .‬הקבל‪ #‬אחראי לסילוק המיותר במש‬
‫כל עת הנחת הצנרת בתו התעלה‪ .‬הנחת הצינור בחפיר תעשה על מצע חול נקי בעובי‬
‫‪ 10‬ס"מ לפחות‪ .‬הצינורות יהיו משוקעי‪ %‬בשכבת חול כנ"ל ולאחר הנחת‪ %‬יכוסו‬
‫בחול בעובי הנ"ל ובסרט סימו‪.#‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חיבורי צינורות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪96‬‬
‫קטעי צינורות פלסטיי‪ (PVC) %‬תתקרקעיי‪ %‬יחוברו בשיטת תקע ושקע האטימות‬
‫תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתו החרי של השקע ואשר תלח על קצה‬
‫הצינור‪ .‬יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כניסות לתאי‪%‬‬
‫כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלי‪ %‬בעת המשיכה‬
‫קצות הצינורות יסתיימו ע‪ %‬השטח הישר של הקיר‪ ,‬התא או התעלה ואשר ינוקו‬
‫תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלי‪.%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חוטי משיכה‬
‫בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילו‪ #‬בקוטר ‪ 8‬מ"מ‪ .‬קצותיו של החוט‬
‫יסתיימו בתו התאי‪ %‬או התעלות ע‪ %‬רזרבה של חוט שתלופ‪ /‬על יתד למנוע החזרתו‬
‫לתו הצינור‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בדיקה וכיסוי‬
‫לפני סתימת החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שה‪ %‬חופשיי‪ %‬מפסולת‬
‫ומגופי‪ %‬זרי‪ .%‬רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב לצור‬
‫מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופי‪ %‬זרי‪ %‬לתו קווי הצינורות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫סימו‪ #‬ומיפוי‬
‫לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינטות והגבהי‪ %‬של פני‪ %‬הצינורות‬
‫במספר נקודות כדי להבי‪ #‬מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצור הכנת תכניות‬
‫הביצוע )‪.(AS MADE‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בריכות‪ ,‬תאימעבר‪ ,‬תאי בקרת‬
‫תאי מעבר לכבלי‪ %‬יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורי‪ %‬בי‪ #‬הכבלי‪ ,%‬הבריכות‬
‫תיבנינה לפי תכניות פרט מצורפות ויכללו צינורות בטו‪ #‬בקוטר ‪ 80‬ס"מ או כפי‬
‫שיסומ‪ #‬בתכנית ובאור הדרוש‪ .‬מסביב לבריכה יש להתקי‪ #‬יציקה בטו‪ #‬מסביב‬
‫לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות הביצוע‪ .‬מכסה התא יהיה דג‪ %‬כביש כבד‬
‫א‪ %‬לא סומ‪ #‬אחרת המכסה יעמוד בעומס בדיקה של ‪ 25‬טו‪ #‬לפי ת"י ‪) 489‬מיו‪ #‬לפי‬
‫תק‪ .(1031 #‬החיבור בי‪ #‬הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדי‪ %‬או בשיטת‬
‫תקע שקע‪ .‬התאי‪ %‬יוצבו על מצע חצ בגובה ‪ 10‬ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז‪.‬‬
‫‪8.32‬‬
‫‪8.33‬‬
‫השחלת כבלי תת קרקעיי‬
‫השלבי‪ %‬להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתא‪ %‬לתהלי הבא‪:‬‬
‫סימו‪ #‬תוואי החפירה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חפירה בהתא‪ %‬לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הנחת הצנרת והשחלת חוטי משיכה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫השחלת כבלי‪.%‬‬
‫ח‪.‬‬
‫אישור המפקח לביצוע‪.‬‬
‫כבלי‬
‫הכבלי‪ %‬יהיו מסוג כבל תרמופלסטי ‪ N2XY‬בעלי עטיפה מחומר פלסטי‪ .‬סוג הכבלי‪ %‬יתאי‪%‬‬
‫למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה‪ ,‬ויתאימו לת"י ‪ 547 ,108‬בעדכונ‪%‬‬
‫האחרו‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪97‬‬
‫צבעי הבידוד של הגידי‪ %‬יהיו לפי התק‪ .#‬בזמ‪ #‬הנחת הכבלי‪ ,%‬והכנסת‪ %‬לתו העמודי‪ %‬או‬
‫לתו מרכז הדלקה‪ ,‬יאטו‪ %‬הקבל‪ #‬את הקצוות בסרט בידוד כדי שלא תחדור רטיבות‪ ,‬יניח‪%‬‬
‫בתו רזרבה ויסמ‪ #‬את המקו‪ %‬לאחר כיסויו באדמה על ידי סימו‪ #‬בר קיימא‪ .‬ע‪ %‬הצבת‬
‫עמודי‪ %‬או מרכז הדלקה‪ ,‬יכניס הקבל‪ #‬את הכבלי‪ %‬לתוכ‪ %‬ויגמור ביצוע חיבור‪ %‬ללא תשלו‪%‬‬
‫נוס‪ ./‬הקבל‪ #‬ימציא למהנדס האתר תכניות )‪ 3‬העתקי‪ (%‬סופיות של הנחת כבלי‪ %‬וצינורות‬
‫בסימו‪ #‬מדויק של המרחקי‪ %‬ועומק ההתקנה‪.‬‬
‫‪8.34‬‬
‫‪8.35‬‬
‫יסודות לעמודי‬
‫יציקת בטו‪ #‬תבוצע לפי פרק ‪ 02‬מפרט כללי‪ ,‬ולפי תכנית פרט סטנדרטית‪ .‬סוג הבטו‪#‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ 300) 30‬ק"ג צמנט למ"ק לפחות(‪ .‬ס הכל הסטייה מהתכנית במרחקי‪ %‬בי‪#‬‬
‫הברגי‪ %‬לא תעלה על ‪ 3‬מ"מ‪ .‬הסטייה במרכז הברגי‪ %‬לא תעלה על ‪ 5‬מ"מ מציר‬
‫היסוד‪ .‬מקו‪ %‬מעברי האספקה )במשטח המאוז‪ #‬של היסוד( לא יסטה יותר מ‪ 10‬מ"מ‬
‫לגבי ציר היסוד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הברגי‪ %‬לפי ת"י ‪ ,812‬סעי‪ 209.6 /‬ינוקו מעוד‪ /‬חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני‬
‫הכנסת‪ %‬לתו הבטו‪ 4 .#‬ברגי‪ %‬יחוברו ע"י ריתו פסי פח ‪ 5x30‬מ"מ‪ .‬ינוקו מכל שומ‪#‬‬
‫באמצעות טטרהכלורפחמ‪ #‬או חומר דומה א לא בנפט או בנזי‪ .#‬הברגי‪ %‬בחלק‪%‬‬
‫הגלוי של לולבי היסוד יגולוונו‪ ,‬הכלוב יכלול פלח הארקת יסוד עפ"י מפרט מע"צ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הברגי‪ %‬הנקיי‪) %‬ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתו יציקת בטו‪.#‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מפלס הקרקע המסומ‪ #‬הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליי‪ %‬או קו אב‪#‬‬
‫השפה הקיי‪ %‬או העתידי‪ .‬בשטחי סלילה ו‪/‬או ריצו‪ /‬יהיה גובה הברגי‪ %‬ביסוד כ‪10‬‬
‫ס"מ מתחת למפלס האספלט ו‪/‬או הריצו‪ ./‬בשטחי גינו‪ #‬ברגי היסוד יבלטו ‪ 10‬ס"מ‬
‫ממפלס הסופי של הקרקע‪ .‬המרווח שבי‪ #‬פלטת היסוד לבסיס הבטו‪ #‬יאט‪ %‬בבטו‪#‬‬
‫למניעת חדירת מי‪.%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב לקבלת‬
‫צפיפות הגדולה ביותר‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שרוולי‪ %‬למעברי הכבלי‪ %‬יסתמו כ שהסתימה תבלוט מתו היסוד כדי שיקל‬
‫להוציאה‪.‬‬
‫עמודי וזרועות‬
‫)סעי‪ 0805 /‬במפרט הכללי(‬
‫העמודי‪ %‬והזרועות יתוכננו‪ ,‬ייוצרו ויבדקו על פי התקני‪ %‬הישראליי‪ %‬ת"י ‪ ,812‬ת"י‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 918‬ובהתא‪ %‬למפרטי האספקה של מכו‪ #‬התקני‪ %‬מס' ‪.63‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העמודי‪ %‬לאספקה והתקנה יהיו בגבהי‪ %‬כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫העמודי‪ %‬מברזל וחלקיה‪ %‬שגולוונו‪ ,‬יהיו עשויי‪ %‬מפלדה המתאימה לגלוו‪ #‬באב ח‪%‬‬
‫כאשר עובי הגלוו‪ 80 #‬מיקרו‪ ,#‬אי‪ #‬לבצע ריתוכי‪ %‬לאחר הגלוו‪.#‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ע‪ %‬הגשת ההצעה למכרז יספק הקבל‪ #‬תוכניות מפורטות של העמוד הזרוע והיסוד‬
‫ע‪ %‬חישובי‪ %‬סטטיי‪ %‬מפורטי‪ %‬אשר יערכו ע"י מהנדס רשו‪ %‬כחוק במדינת ישראל‬
‫בענ‪ /‬הנדסה אזרחית ומתמחה בתכנו‪ #‬קונסטרוקציות‪ .‬כל החישובי‪ %‬הסטטיי‪%‬‬
‫והתוכניות שיוגשו יהיו חתומי‪ %‬ע"י המהנדס ויקחו בחשבו‪ #‬מהירות רוח של ‪ 44‬מטר‬
‫לשנייה ואת שטחי עמוד הזרוע‪ ,‬והפנס‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫העמוד יסופק ע‪ %‬בורגי היסוד‪ ,‬האומי‪ ,%‬הדסקיות‪ ,‬שרוולי הבידוד ודסקיות הבידוד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בעמוד יהיו אמצעי‪ %‬כדי לקלוט ולחזק את הזרוע אשר תישא את הפנסי‪ .%‬ע‪ %‬הגשת‬
‫הצעתו למכרז‪ ,‬הקבל‪ #‬יגיש תוכניות מפורטות וחישובי‪ %‬סטטיי‪ %‬של הזרועות כולל‬
‫פרטי החיבור שלה‪ %‬לעמוד לצור אישור‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫כל עמוד יישא שלט ובו מספר העמוד כמפורט בתוכניות סוג והספק הנורה שבפנס‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪98‬‬
‫‪8.36‬‬
‫‪8.37‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו לה‪ %‬מתאמי‪ %‬אשר יבטיחו‬
‫אטימה מוחלטת בפני כניסת מי גש‪ ,%‬חרקי‪ %‬ולכלו בחיבורי‪ %‬שבי‪ #‬הזרוע לעמוד‬
‫ובי‪ #‬הזרוע לפנס‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫הזרוע בזווית המעבר בי‪ #‬מישור אנכי למישור אופקי תחוזק ע"י לוחית מרותכת‬
‫לזרוע‪ .‬עובי הלוחית לפחות ‪ 4‬מ"מ‪.‬‬
‫כ‪.‬‬
‫תבוצע אטימה בי‪ #‬פלטת הבסיס של העמוד לבי‪ #‬בסיס הבטו‪.#‬‬
‫ל‪.‬‬
‫על היצר‪ #‬להביא על חשבונו תעודה של מכו התקני המאשרת את התאמת מנת‬
‫העמודי‪ %‬והזרועות המסופקת לדרישות התק הישראלי ולנספחי המצורפי לו‪.‬‬
‫במידה ויידרשו שינויי‪ %‬בתכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביי‪ ,%‬שינוי בפרטי‪ %‬וכד'(‪,‬‬
‫ה‪ %‬יבוצעו ע"י היצר‪ #‬ללא תשלו‪ %‬נוס‪ /‬וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט‪ ,‬החוזה וכד'‪.‬‬
‫בהעדר תק‪ #‬ישראלי לעמודי אלומיניו‪ ,%‬כל העמודי‪ %‬והזרועות יעמדו בדרישות‬
‫המפורטות בת"י ‪ 812‬בהוצאתו האחרונה פרט לעמידה בעומס רוח אשר יחושב לפי‬
‫ת"י ‪ 812‬או במקרי‪ %‬שת"י ‪ 812‬אינו עונה לדרישות על פי ת"י ‪.414‬‬
‫נורות‪ ,‬מצתי ואביזרי בגו& הפנס‬
‫א‪.‬‬
‫נורות בפנסי‪ %‬תהיינה ‪ 90‬דיודות ‪ LED‬תוצרת ‪ LUMILEDS‬מבית פיליפס או ש"ע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גו‪ /‬הפנס עשוי יציקת אלומיניו‪ %‬בצביעה ימית בעת דרגת אטימות ‪ IP66‬כולל‬
‫סיליקו‪ #‬עמיד בחו‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהדקי‪ %‬לקליטת הכבל ממגש הציוד שבפתח העמוד ה‪ %‬מהדקי‪" %‬סג'וקסי"‬
‫ליציאה לבית הנורה ע‪ %‬החיווט ישירות מהמאמ"ת‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מגש ציוד מקורי של יצר‪ #‬הפנס הנית‪ #‬לפירוק והרכבה בקלות )דג‪ %‬שליפה( מהפנס‬
‫ללא צור בכלי עבודה‪ ,‬ע‪ %‬כבל גמיש שבו תקע ובית תקע לש‪ %‬החיבור בי‪ #‬מגש‬
‫הציוד לבי‪ #‬המהדקי‪ %‬שבפנס ובי‪ #‬מגש הציוד לבי‪ #‬מהדקי הכניסה של הכבל המגיע‬
‫ממגש האביזרי‪ %‬שבעמוד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל פרטי החיווט בי‪ #‬הציוד שבפנס יהיו ע‪ %‬שילוט מושל‪.%‬‬
‫אופני מדידה ותשלו " כללי‬
‫כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקי‪ 08 ,00 %‬ו‪ 08‬של המפרט הכללי‪ ,‬המתאי‪%‬‬
‫א‪.‬‬
‫והנוגע לסעיפי‪ %‬המתאימי‪ %‬שבכתב הכמויות‪ ,‬הינו כלול במחירי היחידות הנקובי‪%‬‬
‫בכתב הכמויות‪ .‬תיאור הפריטי‪ %‬והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד‪ ,‬קצר‬
‫וממצה‪ .‬כל הפריטי‪ %‬והעבודות הנזכרי‪ %‬ו‪/‬או המשורטטי‪ %‬ו‪/‬או הרשומי‪ %‬בתכניות‬
‫ובמפרטי‪ %‬הינ‪ %‬כלולי‪ %‬במחירי היחידות שבכתב הכמויות‪ .‬כדי להסיר ספק‪ ,‬ומבלי‬
‫לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬כל המוזכר להל‪ #‬כלול במחירי היחידה השוני‪ :%‬בדיקת‬
‫המתקני‪ ,%‬התאומי‪ %‬ע‪ %‬חברת החשמל‪ ,‬בזק וכיו"ב הינ‪ %‬באחריות ועל חשבו‪#‬‬
‫הקבל‪ #‬והעיכובי‪ %‬העלולי‪ %‬להיגר‪ %‬מכ‪ ,‬התיאומי‪ %‬ע‪ %‬הקבלני‪ %‬האחרי‪ :%‬פתיחה‬
‫של אספלט קיי‪ ;%‬מהדקי‪ %‬למיניה‪ ;%‬חוטי משיכה; חפירת ידיי‪ %‬בקרבת קווי‪ %‬תת‬
‫קרקעיי‪ %‬קיימי‪ ;%‬חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה;‬
‫אביזרי העזר ועבודות הלוואי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שינויי‪ %‬בתוכניות ובהיק‪ /‬העבודה העלולי‪ %‬להיגר‪ ,%‬כנאמר לעיל‪ ,‬וכ‪ #‬פיצול העבודה‬
‫עקב שלבי הביצוע של הכבישי‪ ,%‬לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במקרה שרשו‪" %‬אספקה בלבד" המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה שרשו‪%‬‬
‫"התקנה בלבד" המחיר הוא עבור העבודה וכל חומרי העזר‪ ,‬במידה ורשו‪ %‬אספקה‬
‫הכוונה היא לאספקה והתקנה קומפלט‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בכל מקרה שישנה סתירה בי‪ #‬התוכניות ליתר מסמכי מכרז‪/‬חוזה זה ובינ‪ %‬לבי‪#‬‬
‫הכמויות‪ ,‬אזי הפרוש המחמיר מבחינת העלות לקבל‪ #‬הוא הקובע‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪99‬‬
‫‪8.38‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור במפרט הכללי – תכולת המחירי‪ %‬תכלול ג‪ %‬את הכנת התוכניות ע‪%‬‬
‫הסימוני‪ %‬הנדרשי‪ %‬והסימו‪ #‬בשטח‪ ,‬סימו‪ #‬הבריכות והכבלי‪ %‬בבריכות ומספור‬
‫העמודי‪.%‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לא ישול‪ %‬כל תשלו‪ %‬עבור‪ :‬איבוד זמ‪ ,#‬עבודה בשעות לא מקובלות‪ ,‬פיצול שעות‬
‫עבודה‪ ,‬פיצול חלקי עבודה‪ ,‬תיאומי‪ ,%‬ביקורות‪ ,‬כיווני‪ ,%‬פנסי‪ ,%‬ביקורת חברת‬
‫החשמל וקבלת אישורה‪ .‬המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של‬
‫הסעיפי‪ %‬בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫לא ישול‪ %‬כל תשלו‪ %‬עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצוע‪ %‬כדי לאפשר מסירת העבודה‬
‫בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצו‪ #‬המזמי‪ .#‬מחירי סעיפי‪ %‬אלו יכללו במחירי‬
‫הסעיפי‪ %‬הרשומי‪ %‬בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫כל המחירי‪ %‬כולל אספקה‪ ,‬התקנה וחיבור – אלא א‪ %‬מצוי‪ #‬אחרת‪ .‬מדידת הכמויות‬
‫כמוגדר בפרק ‪ 0800.00‬אופני מדידה של תאורת חו ‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לכלול בהצעתו את עלות התאומי‪ %‬ע‪ %‬חח"י לחיבור מתקני החשמל ללא‬
‫הבדל בכמות ובמספר התאומי‪ %‬לצור ביצוע הדלקות תאורה וחיבור בשלבי‪.%‬‬
‫י‪.‬‬
‫בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלו‪ %‬נפרד כל‬
‫זאת על פי המצוי‪ #‬בתוכניות או המשתמע מה‪ ,#‬כולל דרישות ע"י הפיקוח שידרשו‬
‫סוגי עבודות‪ :‬חיצוב במסדי בטו‪ #‬קיימי‪ ,%‬מעברי‪ ,%‬התקנת שרוולי‪ ,%‬סתימת‬
‫החריצי‪ %‬והחורי‪ %‬שנחצבו במלט ‪) 3:1‬הסתימה תכלול סיטות וחומרי עזר(‪ ,‬הכל‬
‫לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪ .‬הקבל‪ #‬אחראי להזמי‪ #‬את בדיקת חברת החשמל‬
‫ו"בזק" ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התאומי‪ %‬עד לקבלת המתק‪#‬‬
‫בשלמותו‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫תאומי‪%‬‬
‫מחירי העבודה בהסכ‪ %‬זה כוללי‪ %‬ג‪ %‬את התשלו‪ %‬עבור כל התיאומי‪ %‬השוני‪%‬‬
‫הנחוצי‪ %‬לש‪ %‬ביצוע המתק‪ #‬ולא תשול‪ %‬כל תוספת כספית בגי‪ #‬פעולות תיאו‪ %‬אלו‪,‬‬
‫ללא הבדל א‪ %‬התאו‪ %‬הוא ע‪ %‬קבלני‪ %‬אחרי‪ ,%‬או ע‪ %‬גור‪ %‬מתכנ‪ #‬או ע‪ %‬עיריות‬
‫כולל כל הפגישות באתר כפי שידרשו ע"י הפיקוח‪.‬‬
‫מדידה לפי הגדרות המפרט הכללי‬
‫חפירת תעלות‬
‫א‪.‬‬
‫יחידת מחיר לחפירה וחציבת תעלה תכלול בתוכה ג‪ %‬חפירת ידיי‪ %‬בכל המקומות‬
‫אשר המפקח יורה על כ לרבות חצית כבישי‪ %‬קיימי‪ %‬או חפירות בשטחי‪ %‬אשר‬
‫ינחה המפקח באתר‪.‬‬
‫* יחידת המדידה לפי מטר אור בקו אופקי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫צינורות וכבלי‪%‬‬
‫ימדדו עפ"י סעי‪ 0800.07 /‬במפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫מדידת צינורות תעשה לאור תוואי אופקי של הצינור‪ ,‬מחיר הצנרת כולל חוט‬
‫משיכה ניילו‪ #‬שזור ‪ 8‬מ"מ‪ ,‬כבלי‪ %‬יהיו מסוג ‪ N2XY‬בלבד‪ ,‬בכל חת‪.‬‬
‫* יחידת מדידה לפי מטר אור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הארקה‬
‫תימדד עפ"י סעי‪ 0800.24 /‬במפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫* יחידת מדידה לפי מטר אור‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עמודי‪ %‬וזרועות‬
‫עמודי תאורה יכללו את העיבוד הבא‪:‬‬
‫ליטוש מכני או אחר שיבטיח חלקות וסילוק החריצי‪ ,%‬השריטות והפגיעות‪,‬‬
‫‬
‫שנעשו בשלבי היצור‪.‬‬
‫במקרה של בסיס שביר מאלומיניו‪ %‬יצוק הברגי‪ %‬יקבלו או‪ %‬מתחת לבסיס‬
‫‬
‫ודיסק רגיל ודיסק קפיצי ואו‪ %‬מעל הבסיס )ראה בסקיצה(‪ .‬בורגי היסוד‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪100‬‬
‫הדסקיות והאומי‪ %‬יגולוונו באב בטבילה חמה בעובי ‪ 56‬מקור‪ #‬לפחות‪.‬‬
‫בבורגי היסוד אפשר להסתפק בגלוו‪ #‬החלק הבולט מעל היסוד )כ‪ 20‬ס"מ(‬
‫בתוספת של כ‪ 5‬ס"מ מאורכו המחדירי‪ %‬אל תו היסוד‪.‬‬
‫בורגי יסוד וכל הברגי‪ %‬האחרי‪ %‬יסופקו מגולווני‪ %‬כנדרש במפרט זה‪ ,‬כאשר‬
‫האומי‪ %‬המגולווני‪ %‬מוברגי‪ %‬עד תחתית הבורג‪ .‬יש להבטיח חיו חשמלי בי‪#‬‬
‫הבסיס לבורגי היסוד ע"י דיסקיות וצינוריות מפרטינקס או שווה ער‬
‫וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של ‪ 10‬מ"מ לפחות ובקוטר של ‪10‬‬
‫ס"מ לפחות‪ ,‬שימצא בי‪ #‬תחתית הבסיס ליסוד הבטו‪ .#‬לפני הנחת הטבעות‬
‫והדסקיות יש למרוח את הברגי‪ ,%‬האומי‪ %‬וחורי הברגי‪ %‬במשחה‬
‫אנטיקורוזיבית‪.‬‬
‫החיו ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע‪ ,‬על ידי היצר‪ #‬ועל‬
‫חשבונו‪ .‬בדיקת החיו תבוצע בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫לאחר בדיקת החיו יש לכסות ולאטו‪ %‬את האומי‪ %‬במשחת אלסטקס‬
‫)תוצרת אסקר פז או שווה ער( לעובי אספלט של ‪ 2‬ס"מ לפחות מכל צד‪.‬‬
‫המחיר יכלול בנוס‪ /‬ג‪ %‬מולי הארקה מנחושת בי‪ #‬בורג הארקה ראשי‬
‫שבעמוד לבי‪ #‬מגש האביזרי‪ %‬שבעמוד‪ ,‬המחיר יכלול את כל התהליכי‪%‬‬
‫הדרושי‪ %‬לצביעת העמוד‪ ,‬התקנתו ופילוסו קומפלט כולל כל המתאמי‪,%‬‬
‫מחברי‪ ,%‬רוזיקה תחתונה וציוד נילווה‪.‬‬
‫* יחידת מדידה לפי יחידה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עמוד תאורת שבילי‪%‬‬
‫המחיר כולל את הרוזיקה‪ ,‬המתאמי‪ %‬והמחברי‪ ,%‬עיבוד בגלוו‪ #‬וצביעה‬
‫כנדרש‪ ,‬המחיר כולל את כל הציוד הנלווה קומפלט‪ ,‬כולל התקנתו כנדרש‬
‫ופילוסו‪.‬‬
‫* יחידת מדידה לפי יחידה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יסוד לעמוד תאורה‬
‫המחיר יכלול בנוס‪ /‬את ברזלי הזיו‪ ,#‬בורגי יסוד לעמוד התאורה‪ ,‬דסקיות‬
‫ואומי בורגי היסוד‪ ,‬לוחיות הפלדה‪ ,‬צינורות המעבר עבור הכבלי‪ %‬כולל‬
‫צינור שמור‪ ,‬חיבורי הארקה כל עבודות הטפסנות הדרושות לש‪ %‬היציקה‪,‬‬
‫דסקיות הבידוד ושרוולי הבידוד ופלח הארקת יסודות עפ"י מפרט מע"צ‪.‬‬
‫• יחידת מדידה קומפלט‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫זרוע‬
‫מחיר הזרוע יכלול בנוס‪ /‬את כל המתאמי‪ %‬בי‪ #‬הזרוע לעמוד ולפנס וכל‬
‫האטמי‪ %‬והברגי‪ %‬הדרושי‪ %‬לחיזוק הזרוע‪ ,‬המחיר כולל את ההתקנה‬
‫קומפלט‪ .‬זרוע אלומיניו‪ %‬לעמוד גבוה‪/‬זרוע מתכתית לעמוד נמו‪.‬‬
‫• יחידת מדידה לפי יחידה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫פנס‬
‫מחיר הפנס יכלול בנוס‪ /‬את כל האמור במפרט הטכני‪ ,‬חיבורו לעמוד ו‪/‬או‬
‫לזרוע בהתא‪ %‬לנדרש‪ .‬כיוונו ע‪ %‬השלמת המערכת במספר פעמי‪ %‬ככל‬
‫שיידרש על ידי המפקח‪ ,‬הפנס כולל ציוד הדלקה והצתה קומפלט‪.‬‬
‫רמת אטימות ‪ ,IP-65‬דוגמת הקיי‪ %‬ועפ"י דרישות העירייה – עפ"י ת"י ‪485‬‬
‫גו‪ /‬יצוק אלומיניו‪ %‬ע‪ %‬כיסוי זכוכית מחוסמת‪ ,‬רפלקטור אלומיניו‪ %‬מאולג‪#‬‬
‫רמת ליטוש ‪ 99%‬טיב מעולה‪ ,‬אט‪ %‬ניאופר‪ + #‬אט‪ %‬ניילו‪ ,#‬דוגמת‬
‫‪/AEG‬מזדה‪.‬‬
‫• יחידת מדידה קומפלט‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מגש אביזרי‪%‬‬
‫מחיר מגש האביזרי‪ %‬יכלול בנוס‪ /‬את כל הציוד המורכב עליו א‪ %‬החיווט‬
‫כמפורט במפרט הטכני‪ .‬המגש יכלול לוח פרטינקס פנימי המותק‪ #‬בתו‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪101‬‬
‫פחית המגש‪ .‬המחיר כולל כיסוי על כל המאמת"י‪ %‬כולל ברגי פרפר לפירוק‬
‫ידני‪.‬‬
‫• יחידת מדידה קומפלט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בריכת מעבר לכבלי‪%‬‬
‫מחיר הבריכה יכלול את‪ :‬סילוק העצמי‪ %‬המפריעי‪ %‬לחפירה‪ ,‬כל החפירות‪,‬‬
‫החצוב בתחתית‪ ,‬פתיחת הפתחי‪ %‬בדופ‪ #‬הבריכה‪ ,‬סילוק שאריות העבודה‪,‬‬
‫כיסוי הבריכה והבריכה עצמה‪ ,‬איטו‪ %‬כל הצינורות שבה‪ %‬כבלי‪ %‬וג‪ %‬אלה‬
‫שאי‪ #‬בה‪ %‬כבלי‪ %‬באמצעות מסת‪ %‬פלסטי וסימו‪ #‬על גבי מכסה בריכה‬
‫כמפורט במפרט‪.‬‬
‫• יחידת מדידה קומפלט‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫הארקת יסוד במרכזיה‬
‫תימדד עפ"י סעי‪ 0800.25 /‬במפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫המחיר כולל את כל חיבורי ההארקה מפס השוואת הפוטנציאלי‪ %‬לשירותי‪%‬‬
‫השוני‪) %‬צינור מי‪ ,%‬וכו'(‪ .‬חיבור ללוחות החשמל השוני‪ %‬המוליכי‪ %‬צינורות‬
‫מג‪ #‬מהדקי‪ %‬שלטי‪ %‬וגשר וכדומה כלולי‪ %‬במחיר‪ .‬המחיר כולל תוספת ברזל‬
‫מגולוו‪ 10 #‬מ"מ קוטר וריתוכי‪ %‬כנדרש עפ"י חוק החשמל כולל יציאות חו‬
‫ב‪ 4‬פינות המרכזייה‪ ,‬כולל יציאה לפ‪.‬ה‪.‬פ‪ .‬ראשי בתא חח"י כולל הפס‪,‬‬
‫שילוטי‪ %‬כנדרש‪ ,‬גישורי‪ %‬לפס הארקות בלוח חשמל מרכזית מאור‪.‬‬
‫• יחידת מדידה קומפלט‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫לוחות חשמל‬
‫ימדדו עפ"י סעי‪ 0800.23 /‬במפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫לוחות חשמל כוללי‪ %‬במחיריה‪ %‬ג‪ :%‬הגשת תוכניות יצור ומבנה עד לקבלת‬
‫אישור מהנדס החשמל והמזמי‪ .#‬פסי צבירה מנחושת‪ ,‬שילוט סנדבי ' חרוט‬
‫לכל האביזרי‪ ,%‬מקומות שמורי‪ %‬והכנות עבור‪ ,%‬מבנה פוליאסטר ‪ 3‬ארונות‪,‬‬
‫תא חח"י גודל "‪ ,"0‬תא צרכ‪ #‬גודל "‪ ,"2‬תא יחידת קצה גודל "‪ ."0‬כולל‬
‫הכנת תוכניות יצור ‪ 3 +‬עותקי‪ + %‬תיק תוכניות מפלסטיק קשיח על דלת‬
‫המרכזייה‪ ,‬כולל שילוט קומפלט ומקו‪ %‬שמור פיזי ‪.30%‬‬
‫• יחידת מדידה קומפלט‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫שילוט‬
‫הקבל‪ #‬יבצע עפ"י הנחיית המפקח באתר‪ .‬כל שילוט הקשור בעבודתו בי‪ #‬א‪%‬‬
‫במישרי‪ #‬ובי‪ #‬א‪ %‬בעקיפי‪ #‬באמצעות שלטי סנדבי ' ו‪/‬או דיסקיות אלומיניו‪%‬‬
‫הכל עפ"י דרישת המפקח וללא כל תוספת כספית כלשהיא‪ ,‬הצעת הקבל‪#‬‬
‫כוללת את שילוט העמודי‪.%‬‬
‫יד‪.‬‬
‫כללי‬
‫מפרט זה הינו מפרט המשלי‪ %‬את המפרטי‪ %‬השוני‪ %‬פרק ‪ 08‬ופרק ‪08‬‬
‫המעודכ‪) #‬אוגד‪ #‬כחול( בהוצאת משרד הביטחו‪ #‬ומשרד העבודה ובה כתוספת‬
‫למפרט מע"צ‪ .‬כל המפרטי‪ %‬המצויני‪ %‬הינ‪ %‬חלק בלתי נפרד ממפרט זה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪102‬‬
‫פרק ‪ " 40‬ריצופי‪ ,‬אבני שפה וקיר תומ‬
‫‪40.1‬‬
‫ריצופי במדרכות ואיי תנועה‬
‫ריצו‪ /‬המדרכות יבוצע באבני‪ %‬משתלבות צבעוניות בעובי ‪ 6‬ס"מ מתוצרת וולפמ‪ ,#‬אקרשטיי‪#‬‬
‫או שווה ער‪.‬‬
‫גווני‪ %‬ודוגמת הריצו‪ /‬לפי הנחיות שינתנו ע"י המפקח בשטח‪.‬‬
‫אבני הריצו‪ /‬יונחו ע"ג שכבת חול י‪ %‬בעובי ‪ 4‬ס"מ‪.‬‬
‫השימוש בחלקי אבני‪ %‬יותר רק באישור המפקח‪.‬‬
‫חיתו האבני‪ %‬יבוצע בניסור אנכי וחלק לשביעות רצו‪ #‬המפקח‪ ,‬במשור חשמלי‪.‬‬
‫במקומות בה‪ %‬אי‪ #‬קירות תומכי‪ ,%‬תבוצע חגורה סמויה‪.‬‬
‫המדידה במ"ר‪ ,‬מדוד בשטח לאחר הביצוע‪.‬‬
‫מחיר העבודה כולל האמור לעיל‪ ,‬כולל צורת דר‪ ,‬יישור והידוק השתית‪ ,‬שכבת מצע סוג א'‪,‬‬
‫בעובי ‪ 20‬ס"מ וחול‪ ,‬כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות‪ ,‬בנוס‪ /‬לחגורת בטו‪ #‬מזוי‪ ,#‬במידות‬
‫‪ ,20X20‬א‪ %‬לא צוי‪ #‬אחרת‪.‬‬
‫תשלו ‪:‬‬
‫העבודה תימדד ותשול‪ %‬לפי מ"ר נטו של הריצו‪ ,/‬כולל כל העבודות הדרושות‪ ,‬לביצוע מושל‪,%‬‬
‫לשביעות רצו‪ #‬המפקח‪.‬‬
‫‪40.2‬‬
‫ריצופי במעגל התנועה‬
‫ריצו‪ /‬מעגל התנועה יבוצע באבני‪ %‬משתלבות צבעוניות בעובי ‪ 7‬ס"מ מתוצרת וולפמ‪,#‬‬
‫אקרשטיי‪ #‬או שווה ער‪.‬‬
‫גווני‪ %‬ודוגמת הריצו‪ /‬לפי הנחיות שינתנו ע"י המפקח בשטח‪.‬‬
‫אבני הריצו‪ /‬יונחו ע"ג שכבת חול י‪ %‬בעובי ‪ 4‬ס"מ‪.‬‬
‫השימוש בחלקי אבני‪ %‬יותר רק באישור המפקח‪.‬‬
‫חיתו אבני‪ %‬יבוצע בניסור אנכי וחלק לשביעות רצו‪ #‬המפקח‪ ,‬במשור חשמלי ‪.‬‬
‫במקומות בה‪ %‬אי‪ #‬קירות תומכי‪ ,%‬תבוצע חגורה סמויה‪.‬‬
‫המדידה במ"ר‪ ,‬מדוד בשטח לאחר הביצוע‪.‬‬
‫מחיר העבודה כולל האמור לעיל‪ ,‬כולל צורת דר‪ ,‬יישור והידוק השתית‪ ,‬שכבת מצע סוג א'‪,‬‬
‫בעובי ‪ 20‬ס"מ וחול‪ ,‬כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות‪ ,‬בנוס‪ /‬לחגורת בטו‪ #‬מזוי‪ ,#‬במידות‬
‫‪ ,20X20‬א‪ %‬לא צוי‪ #‬אחרת‪.‬‬
‫תשלו ‪:‬‬
‫העבודה תימדד ותשול‪ %‬לפי מ"ר נטו של הריצו‪ ,/‬כולל כל העבודות הדרושות‪ ,‬לביצוע מושל‪,%‬‬
‫לשביעות רצו‪ #‬המפקח‪.‬‬
‫‪40.3‬‬
‫אבני שפה‪/‬תעלה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪103‬‬
‫אבני שפה למדרכות יהיו במידות ‪ 17X25‬לפי ת"י ‪.19‬‬
‫בפינות מפרצוני‪ %‬יבוצעו אבני שפה מעוגלות )אלמנט חיצוני( ‪ 1/4) 17X25‬מעגל חתו לשני‬
‫חצאי‪ ,(%‬מס' קטלוגי ‪ 2110‬מתוצרת וולפמ‪ ,#‬אקרשטיי‪ #‬תעשיות או שווה ער‪.‬‬
‫מודגש כי חיתו ‪ 1/4‬המעגל ‪ ,‬לשני קטעי‪ %‬שווי‪ %‬יבוצע במפעל!‬
‫אבני שפה לאי התנועה יהיו במידות ‪ 15X 30‬ס"מ לפי ת"י ‪.19‬‬
‫אבני שפה גנניות יהיו במידות ‪ 10X15‬ס"מ לפי ת"י ‪.19‬‬
‫אבני שפה לאי יהיו במידות ‪ 23X23‬ס"מ‪.‬‬
‫אבני התעלה יהיו מיחידות טרומיות‪ ,‬במידות ‪ 30X10‬ס"מ‪.‬‬
‫אבני השפה‪/‬תעלה יונחו ע"ג תושבת בטו‪ #‬במידות לפי התוכניות‪.‬‬
‫המישקי‪ %‬ימולאו בטיט צמנט ביחס ‪.1:2‬‬
‫אי‪ #‬להשתמש בקטעי אבני שפה שבורי‪ .%‬החצאי‪/%‬רבעי‪ %‬הנדרשי‪ %‬בקשתות יסופקו לאתר‬
‫לאחר שנוסרו במפעל‪ .‬המדידה לתשלו‪ %‬במ"א‪.‬‬
‫‪40.4‬‬
‫תוספת לאב‪ #‬שפה‪ ,‬אב‪ #‬אי במיסעה קיימת‬
‫תוספת עבודה לגבי הסעי‪ /‬הקוד‪ %‬הכוללת ניסור האספלט הקיי‪ %‬במרחק ‪ 10‬ס"מ מהאב‪,#‬‬
‫פרוק האספלט והשלמתו לאחר הנחת האב‪.#‬‬
‫‪40.5‬‬
‫קיר תומ ע‪ %‬חזית אב‪ #‬וגב בטו‪ #‬עד גובה ‪ 2.0‬מ'‬
‫האבני‪ %‬בחזית הקיר תהיינה מטיפוס אב‪ #‬לקט‪ ,‬כדוגמאת הקירות הקיימי‪ ,%‬ללא סדקי‪%‬‬
‫ושקועות בחלק‪ #‬בתו גב הבטו‪ .#‬סוג האב‪ #‬טע‪ #‬אישור המפקח‪.‬‬
‫האב‪ #‬תהיה במידות ‪ 20÷40‬ס"מ‪ .‬עובי האב‪ #‬יהיה ‪ 10 20‬ס"מ‪ ,‬כאשר במטר העליו‪ #‬של הקיר‬
‫לא יעלה עובי האב‪ #‬על ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫האב‪ #‬תהיה נקייה ורחוצה‪ ,‬בעלת משקל סגולי של ‪ 2.4‬טו‪/#‬מ"ק‪.‬‬
‫רוחב הפוגות בי‪ #‬האבני‪ 21 %‬ס"מ ועומקו ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ללא בטו‪.#‬‬
‫בזמ‪ #‬יציקת הבטו‪ #‬יש להקפיד ולמנוע נזילת הבטו‪ #‬דר המשיקי‪ %‬הפתוחי‪ .%‬כל שטח בחזית‬
‫שיתלכל בבטו‪ #‬יפורק ויתוק‪ #‬ע"ח הקבל‪.#‬‬
‫הבטו‪ #‬בקיר יהיה בטו‪ #‬ב‪ ,30‬מובא מביח"ר מוכר ולא תורשה הכנתו באתר‪ .‬בקיר יינתנו‬
‫צינורות תיעול מפי‪.‬וי‪.‬סי אפור בקוטר ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬כל ‪ 2.5‬מ"ר הצינורות יונחו לרוחב הקיר‬
‫בשיפוע ‪ 2%‬ויהיו שקועי‪ 5 %‬ס"מ מפני הקיר‪.‬‬
‫המרחק בי‪ #‬הצינורות יהיה ‪ 1.50‬מ' לאור ולגובה ולסירוגי‪ .#‬על הקבל‪ #‬לדאוג לעיבוד מתאי‪%‬‬
‫של מקור מוצא הצינורות מפני הקיר‪ .‬מאחורי הקיר במקו‪ %‬כניסת הצינור תותק‪ #‬מסננת חצ‬
‫בגודל ‪ 30X40X40‬ס"מ ומעליה ‪ 10‬ס"מ שומשומיה‪ .‬את המסננת תעטו‪ /‬יריעת גיאוטכסטית‪.‬‬
‫ תפרי התפשטות יהיו כל ‪ 10‬מ' או כמצויי‪ #‬בתכניות‪.‬‬
‫ התפר ברוחב ‪ 2‬ס"מ ימולא בקל קר ויהיה שקוע ‪ 5‬ס"מ מפני הקיר‪.‬‬
‫ קרקע המילוי מאחורי הקיר תהיה קרקע אשר תאושר ע"י המפקח בשטח‪.‬‬
‫ בי‪ #‬המילוי ובי‪ #‬גב הקיר תונח שכבה מנקזת ויריעה גאוטכנית מנקזת עפ"י פרט‪.‬‬
‫ המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ק קיר תומ מושל‪ ,%‬ללא הפרדה בי‪ #‬יסוד הקיר לקיר‪.‬‬
‫המחיר כולל עבודות חפירה ו‪/‬או חציבה בעומק וברוחב הנדרשי‪ %‬לבניית הקיר‪ ,‬כולל שימוש‬
‫בקומפרסורי‪ %‬ו‪/‬או בעבודת ידיי‪ %‬לפני תנאי המקו‪ %‬ומילוי חוזר מאושר כולל מילוי מאחורי‬
‫הקיר בחומר גרנולרי והידוק בשכבות‪ ,‬האב‪ #‬בחזית הקיר‪ ,‬תבניות‪ ,‬הבטו‪ ,#‬החגורה מבטו‪#‬‬
‫מזויי‪ #‬בראש הקיר‪ ,‬הבטו‪ #‬החשו‪ ,/‬קיטו‪ %‬פינות‪ ,‬סידור המישקי‪ ,%‬נקזי‪ ,%‬מסננות‪ ,‬החצ‬
‫ועטיפת הגיאוטקסטיל‪ ,‬הספקה והתקנת שרוולי‪ %‬בקיר לנקזי‪ %‬ולמערכות‪ ,‬התקנת שרוולי‪%‬‬
‫לעיגו‪ #‬מעקות בהתא‪ %‬לפרט הרחקת עודפי חפירה לפי הוראת המפקח וכ‪ #‬כל שאר העבודות‬
‫והחומרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לקבלת קיר תומ בשלמות ועפ"י התכניות‪ .‬כמו כ‪ #‬כולל המחיר קיר‬
‫ו‪/‬או קירות לדוגמא בשטח של כ‪ 10‬מ"ר כל אחד לאישור המפקח‪ .‬הקירות הלא מאושרי‪%‬‬
‫יהרסו על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫‪40.6‬‬
‫עבודות מתכת )מעקות וגדרות בטיחות(‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪104‬‬
‫כל עבודות המתכת יהיו מברזל מגולוו‪ #‬באב ח‪ %‬בעובי ‪ 100‬מיקרו‪ #‬לפחות‪ .‬כל פרופיל מתכת‬
‫או עמוד מתכת המצוי‪ #‬בפרטי‪ %‬יהיה מגולוו‪ #‬כנ"ל‪ .‬כל המעקות והגדרות יהיו צבועי‪%‬‬
‫בצביעה תעשייתית‪.‬‬
‫הגדר תבוצע ע"פ הפרט‪ .‬כל רכיבי הפלדה יהיו מגולווני‪ .%‬הגילוו‪ #‬יבוצע לאחר השלמת‬
‫הריתוכי‪ ,%‬השחזת‪ %‬לקבלת חיבורי‪ %‬חלקי‪ %‬וניקוי מושל‪ %‬של כל השטחי‪ .%‬הגלוו‪ #‬יבוצע‬
‫ע"פ התק‪ #‬הישראלי ולעבי מינימלי של ‪ 80‬מיקרו‪.#‬‬
‫כל סעיפי העבודה כוללי‪ %‬עיגו‪ #‬בבטו‪ .#‬העיגו‪ #‬יבוצע לפי הוראות הקונסטרוקטור‪ .‬העיגו‪#‬‬
‫כולל חפירת היסודות במקומות הנדרשי‪ ,%‬הובלה‪ ,‬אספקה ויציקת בטו‪ #‬ב‪ .20‬א‪ %‬נעשה עיגו‪#‬‬
‫במקומות בה‪ %‬אי‪ #‬ראש קיר‪ ,‬העיגו‪ #‬יבוצע כ שראש היסוד יהיה מתחת לפני הריצו‪/‬‬
‫המתוכנני‪.%‬‬
‫צביעת רכיבי הפלדה ע"ג שכבה מקשרת בצבע פוליאסטר קלוי בתנור‪ .‬גוו‪ #‬הצבע יהיה מסדרת‬
‫גווני "‪ ,"RAL‬או שווה ער‪ ,‬לפי בחירת המתכנ‪ .#‬המדידה במ"א‪.‬‬
‫פרק ‪ " 41‬עבודות גינו והשקיה‬
‫‪ .41‬גינו והשקיה‬
‫‪ 41.1‬כללי‬
‫‪41.1.1‬‬
‫הנחיות אלה משלימות את המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות גינו‪ #‬והשקיה‬
‫פרק ‪ 41‬והנחיות שה"מ משרד החקלאות‪.‬‬
‫ההנחיות מתייחסות רק למערכות ההשקיה לג‪ #‬הנוי‪ .‬מערכות אלו מורכבות‬
‫א‪.‬‬
‫מצינורות פוליאתיל‪ ,#‬פלדה או פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬לצור זה חושבו מערכות אלו החל‬
‫מנקודת החיבור לרשת אספקת המי‪ %‬הכללית עד לכל פינות הג‪ #‬והרכבו‬
‫הצמחי וה‪ #‬כוללות את כל הצינורות והאביזרי‪ %‬הדרושי‪ %‬להשקיית הג‪.#‬‬
‫כל האביזרי‪ %‬והצינורות יהיו חדשי‪ ,%‬תקיני‪ %‬ועומדי‪ %‬בתקני‪ %‬או‬
‫ב‪.‬‬
‫מפרטי‪ %‬של מיא"מ‪.‬‬
‫התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור ותחילת העבודה וקבלת‬
‫ג‪.‬‬
‫תוכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנ‪ #‬מטע‪ %‬הרשות המזמינה או‬
‫המפקח‪ ,‬אשר תשא את החותמת "לביצוע"‪.‬‬
‫המחירי‪ %‬בכתב הכמויות כוללי‪ %‬את כל אביזרי החיבור הדרושי‪%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫להתקנת מערכת ההשקיה וכל העבודות הדרושות‪.‬‬
‫א‪ %‬חלפה שנה או יותר מגמר התכנו‪ #‬לתחילת הביצוע יש לקבל אישור‬
‫ה‪.‬‬
‫מחודש לתוכנית מהמתכנ‪.#‬‬
‫לפני תחילת העבודה יש למדוד את לח המי‪ %‬בנקודת החיבור לרשת‬
‫ו‪.‬‬
‫ההשקיה המתוכננת ולידע את המתכנ‪ .#‬תחילת הביצוע תהיה רק לאחר‬
‫קבלת אישור המתכנ‪.#‬‬
‫‪41.1.2‬‬
‫מדידה וסימו‪#‬‬
‫המדידה והסימו‪ #‬יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע כולל‬
‫א‪.‬‬
‫קבלת גבהי‪ %‬ע"פ התוכנית‪.‬‬
‫יש להתחיל את המדידה והסימו‪ #‬מנקודת קבע בשטח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על כל סטייה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנ‪.#‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 41.1.3‬חפירה‬
‫חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבל‪ #‬וידא‬
‫א‪.‬‬
‫שאי‪ #‬קו מי‪ ,%‬קו ביוב‪ ,‬קו טלפו‪ #‬או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת‪.‬‬
‫עומקי החפירה יהיו כדלקמ‪:#‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עומק חפירה רצוי בס"מ‬
‫קוטר צינור‬
‫‪ 60‬ס"מ‬
‫‪ 11090‬מ"מ‬
‫‪ 50‬ס"מ‬
‫‪ 7563‬מ"מ‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪105‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ 5040‬מ"מ‬
‫‪ 40‬ס"מ‬
‫‪ 32‬מ"מ ומטה‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫צינורות המסומני‪ %‬בתוכנית כמונחי‪ %‬זה ליד זה‪ ,‬נית‪ #‬להעביר באותה‬
‫תעלה‪ ,‬א אי‪ #‬להניח‪ %‬זה ע"ג זה אלא להגדיל את רוחבה‪ ,‬או להעמיק את‬
‫החפירה בדרגה אחת לפחות‪ .‬במקומות בה‪ %‬אי‪ #‬אפשרות לחפור או לחצוב‬
‫לעומק הנ"ל יש להג‪ #‬על הצנרת בשרוול או בחיפוי חול ומרצפות לאחר‬
‫תאו‪ %‬ע‪ %‬המפקח‪ .‬השרוול יהיה מחומר קשיח‪ ,‬עמיד לקורוזיה ובקוטר‬
‫כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו‪ ,‬בעובי דופ‪ #‬מינימלי של ‪ 5‬מ"מ השרוול‬
‫יבלוט ‪ 50‬ס"מ משולי המעבר מתחתיו הוא מונח‪ .‬על המבצע לסמ‪ #‬במפה‬
‫ובשטח את המקו‪ %‬המדויק של השרוול ע"י יתדות או צבע‪.‬‬
‫שרוול החוצה כביש יהיה מפלדה בהתא‪ %‬לתכנית‪ ,‬בעומק ‪ 40‬ס"מ מתחת‬
‫למצע הכביש‪.‬‬
‫שרוול במדרכות וריצופי‪ %‬יהיה מפוליאתיל‪ #‬או מ‪ PVC‬ביוב )כתו‪,(%‬‬
‫בקטרי‪ %‬בהתא‪ %‬למצוי‪ #‬בתכנית וכתב הכמויות‪.‬‬
‫כיסוי הצינורות בחומר תשתית אשר לא יכיל מרכיבי‪ %‬קשי‪ %‬וחדי‪,%‬‬
‫פסולת בני‪ #‬או כל חומר אורגני‪ ,‬תו הידוק שכבות בעובי מרבי של ‪ 20‬ס"מ‬
‫כל שכבה‪ .‬הצינורות יותקנו בהתא‪ %‬לתוכניות והוראות המפקח באתר‪.‬‬
‫בכל מקרה על הקבל‪ #‬להבטיח מעברי‪ %‬לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת‬
‫בטר‪ %‬יבוצעו עבודות שתחסומנה את המעברי‪ %‬כגו‪ :#‬ריצו‪ ,/‬קירות‪ ,‬אבני‬
‫שפה וכד'‪.‬‬
‫אי הבטחת מעברי‪ %‬כאמור‪ ,‬תחייב את הקבל‪ #‬לעשות כ‪ ,#‬על חשבונו‪ ,‬בשלב‬
‫מאוחר יותר של העבודה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לצינור המתוכנ‪ #‬ליד ע קיי‪ %‬או מתוכנ‪ ,#‬יש לחפור תעלה במרחק של ‪ 2‬מ'‬
‫מהע )פרט לצינורות טפטו‪.(/‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקווי‪ %‬יונחו בשטחי מדשאות רק לאחר שיושלמו כל עבודות הכנת הקרקע‬
‫כולל הזבל ויישור גס‪.‬‬
‫‪ 41.1.4‬צנרת ומחברי‪%‬‬
‫צינורות מחומרי‪ %‬פלסטיי‪ %‬יהיו מסומני‪ %‬כנדרש בתק‪ #‬הישראלי‪ .‬כל‬
‫א‪.‬‬
‫החיבורי‪ %‬יעמדו בלח הנדרש של המערכת‪.‬‬
‫מחירי היחידה כוללי‪ : %‬אספקת חומר‪ ,‬חפירת התעלות וניקיונ‪ ,#‬הרכבת‬
‫ב‪.‬‬
‫הצנרת‪ ,‬כיסוי וכל אביזרי החיבור‪ ,‬הכל בהתא‪ %‬לנדרש‪.‬‬
‫הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה ללא מתיחה‪ .‬אי‪#‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לכופ‪ /‬את הצינור בקשת חדה מדי‪ .‬מקומות בה‪ %‬הצינור מונח בזווית חדה‬
‫יש ליצור אותה ע‪ %‬זווית פלסטית מתאימה‪ .‬יש לוודא שהצינור יונח‬
‫בתעלה ללא מגע ע‪ %‬עצמי‪ %‬קשי‪ %‬או חדי‪ .%‬צינורות העוברי‪ %‬בתו‬
‫שרוולי‪ %‬יהיו שלמי‪ %‬וללא מחברי‪.%‬‬
‫כל חיבורי המתכת והתיברוגות יעטפו בפשת‪ #‬או בטפלו‪ .#‬כל התיברוגות‬
‫ד‪.‬‬
‫הפלסטיות יעטפו בטפלו‪ .#‬את אביזרי החיבור הפלסטיי‪ %‬יש לסגור ביד‬
‫לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה‪ ,‬א‪ %‬קיימת‪ .‬באביזרי ש‪ #‬על הצינור‬
‫לכסות את כל השיניי‪ %‬במלואו‪.‬‬
‫כל המחברי‪ %‬לצנרת הפוליאתיל‪ #‬למערכת המטרה וקווי‪ %‬ראשיי‪%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בטפטו‪ ,/‬יהיו חיבורי‪ %‬פלסטיי‪ %‬ע‪ %‬אטמי‪ %‬ללח מי‪ .%‬חיבורי‪ %‬לטיפטו‪/‬‬
‫יהיו בהתא‪ %‬לסוג צנרת הטפטו‪ /‬או עפ"י ההנחיות בתוכנית‪.‬‬
‫הרוכבי‪ %‬יהיו בעלי טבעות אטימה וברגי‪ %‬מגולווני‪ %‬בקוטר ‪ 7.5‬מ"מ‪,‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הרוכב יהיה בעל ‪ 4‬ברגי‪.%‬‬
‫כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברי‪ %‬מתחת לשטחי‪ %‬מרוצפי‪ %‬או סלולי‪,%‬‬
‫ז‪.‬‬
‫תבוצע בתו בריכת בטו‪ #‬בקוטר ‪ 6080‬ס"מ‪ .‬המכסה יהיה בגובה הריצו‪/‬‬
‫ועליו יוטבע הכיתוב "השקיה"‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪106‬‬
‫ח‪.‬‬
‫קצה צינור‪ ,‬ייסגר ע"י מצמד הברגה ע‪ %‬פקק‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫אי‪ #‬לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫ברזי‪ ,%‬וסתי‪ ,%‬שסתומי‪ %‬וכו' בשטח‪ ,‬יורכבו מוגני‪ %‬בבריכת הגנה מנוקזת‬
‫או עפ"י ההנחיות בתוכנית‪.‬‬
‫‪ 41.1.5‬ממטירי‪%‬‬
‫מחיר יחידת ממטיר גיחה כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬אביזרי חיבור ואלנגר‬
‫א‪.‬‬
‫הכל בהתא‪ %‬לנדרש‪ .‬סוג הממטירי‪ %‬וגודל הפיה יתוכנ‪ #‬ויאושר ע"י‬
‫המתכנ‪.#‬‬
‫ממטירי‪ %‬המסומני‪ %‬בתו הדשא יותקנו ע‪ %‬מנגנו‪ #‬גיחה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הממטיר יותק‪ #‬על שלוחה צדדית בקוטר של ‪ 20‬מ"מ שתצא מהקו המוביל‬
‫אל הממטיר ובמרחק של כ‪ 1‬מ' ממנו‪ .‬הממטירי‪ %‬יוגנו בזמ‪ #‬ההתקנה‪,‬‬
‫למניעת כניסת לכלו לממטיר‪ .‬קופסת הממטיר תשמר נקיה מלכלו‬
‫ומוגנת ע"י מכסה‪ .‬יבוצע ריפוד במשטח דשא ברוחב ‪ 20‬ס"מ מכל צד על‬
‫השטח הגלוי שנוצר מהחפירה‪ ,‬כדי למנוע סח‪ /‬אדמה לבית הממטיר‪.‬‬
‫ממטיר הגיחה יונח במרחק מקסימלי של ‪ 50‬ס"מ משולי הדשא ויהיה ללא‬
‫התזה אחורנית‪.‬‬
‫על גבי הקו המוביל‪ ,‬בנקודת החיבור לשלוחה הצדדית המובילה לממטיר‪,‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יותק‪ #‬רוכב מתאי‪ %‬אליו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה‪ .‬חיבור‬
‫של שלוחה צדדית אל הממטיר יעשה באמצעות זווית או מצמד הברגה‬
‫פלסטי‪ .‬על קוי‪ %‬מובילי‪ %‬בקוטר של ‪ 32‬מ"מ ו‪ 25‬מ"מ אפשר להתקי‪#‬‬
‫אביזר הסתעפות ‪ 90º‬מעלות במקו‪ %‬הרוכב‪.‬‬
‫בדשא חדש יונחו הקווי‪ %‬המובילי‪ %‬ע‪ %‬השלוחות הצדדיות ועליה‪ #‬יורכבו‬
‫ד‪.‬‬
‫זקיפי‪ %‬מ‪ PVC‬ע‪ %‬ממטירי‪ %‬רגילי‪ %‬להשקיה זמנית עד לכיסוי מלא של‬
‫הדשא‪ .‬לאחר כיסוי מלא יפורקו הזקיפי‪ %‬ובמקומ‪ %‬יותקנו ממטירי‬
‫הגיחה‪ .‬יש להקפיד על ייצוב הממטירי‪ %‬בבור ע"י חול מחצבה מהודק או‬
‫חצ דק‪ .‬יש להקפיד על גובה מכסה הממטיר שיהיה על פני הדשא למניעת‬
‫פגיעה בממטיר והפרעה לפעולת המכסחת‪ .‬אי‪ #‬להתקי‪ #‬את מכסה הממטיר‬
‫נמו מפני הקרקע שסביבו‪ .‬מסביב לממטיר יש לשתול פלטות דשא‬
‫ולהשקות‪ #‬בנפרד עד לקליטת‪.#‬‬
‫ממטירי‪ %‬המסומני‪ %‬בתכנית על נקודת מעבר בי‪ #‬שני קטרי‪ %‬יורכבו תמיד‬
‫ה‪.‬‬
‫על הקוטר הגדול יותר‪ .‬ממטירי‪ %‬המסומני‪ %‬בתוכנית ליד קיר או מדרכה‬
‫יוצבו במרחק של ‪ 50‬ס"מ מה‪ ,%‬א‪ %‬ה‪ %‬בהתזה לאחור‪.‬‬
‫‪ 41.1.6‬ראש מערכת )ראש בקרה(‬
‫על כל אביזרי ראש המערכת להיות קומפקטיי‪ .%‬ההרכבה תעשה בצורה‬
‫א‪.‬‬
‫שתאפשר גישה‪ ,‬הפעלה ופירוק בצורה נוחה‪.‬‬
‫יש להשאיר מקו‪ %‬לחיבורי מי‪ %‬נוספי‪ %‬לפני ואחרי קוצב המי‪ %‬ע"י אביזר‬
‫הסתעפות ‪ 90º‬מעלות ע‪ %‬פקק‪ .‬אביזרי ראש המערכת ישענו על תמוכות‬
‫בצורת ‪ Y‬שיונחו מתחת‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫במחיר ראש המערכת כלולה התחברות לקו אספקת המי‪ %‬הקיי‪ %‬בסמו‪.‬‬
‫סוג האביזרי‪ %‬וסדר הרכבת‪ %‬ייקבעו עפ"י פרט בתוכנית‪ ,‬כולל קטרי‪,%‬‬
‫דרגת סינו‪ #‬וויסות נדרשות‪ ,‬גודל סקלת קוצב‪ .‬על כל פרט חסר ‪ /‬לא ברור‬
‫יש לפנות למתכנ‪.#‬‬
‫ראש המערכת יכלול ברז כדורי בקוטר הקו המזי‪ ,#‬קוצב‪ ,‬מסנ‪ 120 #‬מ"ש‪,‬‬
‫וסת לח ‪ 4 ,‬ברזי יציאה‪ ,‬רקורדי‪ ,%‬אביזרי חיבור וארגז אביזרי‪ %‬מתוצרת‬
‫"פלסג‪"/"#‬ענבר" או ש"ע‪.‬‬
‫הצינורות היוצאי‪ %‬מהמגופי‪ %‬יהיו אנכיי‪ %‬כלפי הקרקע ועליה‪ %‬מורכב‬
‫ברזו‪ #‬תלת דרכי או בהתא‪ %‬למצוי‪ #‬בתוכניות‪.‬‬
‫מגופי‪ %‬הידראוליי‪ %‬יורכבו במקביל לפני הקרקע‪ ,‬יהיו עשויי‪ %‬ממתכת‪,‬‬
‫עליה‪ %‬מורכב ברזו‪ #‬תלת דרכי או בהתא‪ %‬למצוי‪ #‬בתוכניות‪.‬‬
‫אביזרי ‪ PVC‬יהיו מוגני‪ %‬מקרינת השמש‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪107‬‬
‫ח‪.‬‬
‫במסנ‪ #‬כניסת המי‪ %‬ויציאת‪ %‬יהיו באותו מפלס גובה‪ .‬המסנ‪ #‬יורכב מאוז‪#‬‬
‫לקרקע ויכיל מדכני‪ %‬למדידת לח ‪ .‬הרשתות או מנגנוני הסינו‪ #‬יהיו נקיי‪%‬‬
‫ושלמי‪ ,%‬האטמי‪ %‬הפנימיי‪ %‬יהיו במצב תקי‪ #‬למניעת חדירת לכלו‬
‫למערכת ההשקיה‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ראש המערכת יוג‪ #‬ע"י בריכה טרומית או בריכה בנויה מלבני‪ %‬או‬
‫מבלוקי‪ %‬בגודל שיכלול את כל פרטי ראש המערכת‪ .‬מידות הבריכה‬
‫תילקחנה לאחר שראש המערכת יהיה בנוי בשטח ובהתא‪ %‬למידותיו‪.‬‬
‫הבריכה תבנה או תונח במקביל לאב‪ #‬השפה או לקיר שעל יד‪ %‬נקבע מקו‪%‬‬
‫הרכבת ראש המערכת‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫אביזרי ראש המערכת יהיו בגובה של ‪ 20‬ס"מ מעל לרצפת הבריכה‪ .‬רצפת‬
‫הבריכה תהיה מנוקזת בשכבת חצ בעובי כולל של ‪ 10‬ס"מ‪ .‬מתחת לשכבת‬
‫החצ ‪ ,‬יוכנס צינור "‪ 4‬לתיעול עודפי מי‪.%‬‬
‫הבריכה תותק‪ #‬ע‪ %‬מכסה משני חלקי‪ %‬מפח מחור שיסגור ע‪ %‬מנעול‪.‬‬
‫גובה מכסה הבריכה בשטח מדשאה או במשטח דריכה יהיה ישר ע‪ %‬פני‬
‫המשטח‪.‬‬
‫בשטח גלוי או בתו שיחיה‪ ,‬גובה מכסה הבריכה יהיה ‪ 20‬ס"מ מעל פני‬
‫הקרקע )ראה פרטי ביצוע(‪.‬‬
‫במקרה של הגנה לראש מערכת העשויה ממוצר מתועש של "הדר" ‪/‬‬
‫"ענבר" ‪" /‬פלסג‪ "#‬או ש"ע מאושר‪ ,‬תהיה ההתקנה בהתא‪ %‬להוראות‬
‫היצר‪ ,#‬אלא א‪ %‬צוי‪ #‬אחרת‪ .‬כל הנחיות ההתקנה שפורטו בסעי‪ /‬י' תופסות‬
‫ג‪ %‬לסעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫במחיר המחשב לראש המערכת‪ ,‬בא‪ %‬נדרש‪ ,‬יכלל ב‪ #‬היתר‪ :‬אספקת‬
‫המחשב‪ ,‬הרכבה‪ ,‬אביזרי‪ %‬נלווי‪ %‬ואחריות לשנה‪ .‬המחשב יורכב בארגז‬
‫הכנה אטו‪ %‬למי‪ %‬מחו לראש המערכת‪.‬‬
‫‪ 41.1.7‬טפטו‪/‬‬
‫א‪.‬‬
‫קווי הטפטו‪ /‬להשקיית שיחי‪ %‬או עצי‪ %‬יונחו על גבי הקרקע וייוצבו‬
‫ביתדות ברזל מגולוו‪ #‬בעובי ‪ 4‬מ"מ בצורת "ח" באור ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬כל ‪200‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫קווי הטפטו‪ /‬להשקיית שיחי‪ %‬יונחו לאור השורות‪ ,‬טפטפת אחת לכל‬
‫שיח‪ .‬קווי הטפטו‪ /‬להשקיית עצי‪ %‬יהיו בצורת טבעת המקיפה את הגזע‬
‫ועליה מספר טפטפות בהתא‪ %‬לתוכנית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בשטחי‪ %‬מדרוניי‪ %‬יש להניח את שלוחות הטפטו‪) /‬לא מתווסתות(‪,‬‬
‫במקביל לקוי הגובה‪.‬‬
‫טפטפות נע יורכבו על צינורות מקוטר ‪ 16‬מ"מ ומעלה דרג ‪ ,4‬בעזרת מחרר‬
‫מתאי‪.%‬‬
‫הקווי‪ %‬המובילי‪ %‬יונחו בהתא‪ %‬לתכנו‪ #‬בתו הקרקע בעומק עפ"י קוטר‬
‫הקו‪ .‬הקווי‪ %‬המחלקי‪ %‬והמנקזי‪ ,%‬יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק ‪30‬‬
‫ס"מ כשה‪ %‬צמודי‪ %‬לשולי הערוגה‪.‬‬
‫המרחק מקו מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על חצי מרחק בי‪ #‬הטפטפות‬
‫בשלוחה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪ 41.1.8‬טפטו‪ /‬טמו‪ #‬בדשא‬
‫ההצנעה תעשה בתו היישורי‪ %‬הנדרשי‪.%‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצינורות המטפטפי‪ %‬יוצנעו בעזרת מכשיר ידני מתאי‪ %‬או במצניע מכני‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עומק ההצנעה ‪ 15‬ס"מ בקרקע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קוטרי הצינורות‪ ,‬מרחקי הטפטפות על הקו‪ ,‬המרחק בי‪ #‬קוי‪ ,%‬אור‬
‫ד‪.‬‬
‫שלוחות וספיקות הטפטפות לשעה לפי התוכנית‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪108‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קווי הטפטו‪ /‬יוצנעו במקביל לקוי הגובה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫קצות הקווי‪ %‬ינוקזו לשלוחה שהיא במידה אחת גדולה מהקוטר המטפט‪/‬‬
‫א לא פחות מ‪ 25‬מ"מ ויחוברו לנקודת שטיפה‪ .‬בתו תא מותא‪.%‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בתו‪ %‬ההנחה יש לבצע פעולת עיקור הקרקע מסביב לטפטפת בחומר טרפל‪#‬‬
‫בכמות כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫השימוש מותר בהתא‪ %‬למגבלות ותקנות הבטיחות במפרט הבינמשרדי‬
‫ובהמלצת המחלקה להגנת הצומח‪ ,‬הנוגעות לאמצעי הזהירות בחומרי‬
‫הדברת כימיי‪.%‬‬
‫ט‪.‬‬
‫את החומר נית‪ #‬להחדיר ב ‪ 3‬שיטות‪:‬‬
‫‪ (1‬דוד דישו‪.#‬‬
‫‪ (2‬משאבה‪.‬‬
‫‪ (3‬מרסס‪.‬‬
‫בכל שיטות ההחדרה יש לנתק את מערכת המי‪ %‬ולהקפיד בל יוחזרו מי‪%‬‬
‫על ה"טרפל‪ "#‬למערכת ההשקיה וזאת ע"י התקנת שסתו‪ %‬אל חוזר‪ .‬סדרי‬
‫הביצוע ראה פרטי‪ %‬במחלקה לייעול ההשקיה‪.‬‬
‫למרות אמצעי הזהירות המצויני‪ %‬בסעיפי‪ %‬הקודמי‪ ,%‬משרד הבריאות‬
‫אוסר על העברת כימיקלי‪ %‬במערכות ההשקיה המשמשות ג‪ %‬לשתיה‪ .‬אי‬
‫לכ רואה עצמו המתכנ‪ #‬לפתור מאחריות משפטית בכל הנוגע למערכת‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫‪ 41.1.9‬כיסוי ראשוני‪ ,‬בדיקה ושטיפה‬
‫אי‪ #‬לכסות צנרת לפני בדיקתה ושטיפתה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫יש לסמ‪ #‬בתוכנית את הסטיות מהתכנו‪ #‬המקורי ולהעביר אות‪ #‬לידיעת‬
‫ב‪.‬‬
‫המתכנ‪.#‬‬
‫הכיסוי יבוצע בתו‪ %‬חיבור‪ %‬של כל האביזרי‪ ,%‬פרט לממטירי‪ %‬ומקו‪%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חיבור‪ %‬ישאר גלוי על מנת לבדוק אותו בלחצי העבודה המתוכנני‪ %‬במש ‪4‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫בתו‪ %‬הכיסוי יש לשטו‪ /‬את כל הקווי‪ %‬על ידי סגירה ופתיחת קוויה‪.%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כיסוי סופי של תוואי החפירה תו הידוק מתמיד עד לקבלת פני שטח‬
‫ה‪.‬‬
‫ישרי‪.%‬‬
‫‪41.2‬‬
‫גינו‪ #‬ונטיעות‬
‫‪ 41.2.1‬הכשרת השטח‬
‫זיבול ודישו‪ #‬הקבל‪ #‬יפזר ויספק זבל כופתיג‪ #‬מועשר ‪ 555‬בכמות ‪ 1.5‬טו‪#‬‬
‫לדונ‪ ,%‬כולל הצנעה לעומק ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫‪ 41.2.2‬בור נטיעה‬
‫מידות הבור לעצי‪ %‬כמפורט להל‪:#‬‬
‫עצי‪ %‬מבוגרי‪ 200/200/200 %‬ס"מ‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫עצי‪ %‬מחביות ‪ 120/120/120‬ס"מ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עצי‪ %‬מפחי‪ 2 %‬ק"ג ‪ 80/80/80‬ס"מ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 41.2.3‬אדמת ג‪ #‬לנטיעה‬
‫בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה חקלאית פוריה מעורבבת היטב‬
‫א‪.‬‬
‫בזבל אורגני או קומפוסט מטיב מאושר )כנדרש ע"י המפקח באתר( בכמות‬
‫כדלקמ‪:#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪109‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫צמח מכלי קיבול ‪ 3‬ק"ג ‪ 1/5‬פח לכל צמח‪.‬‬
‫צמח מכלי קיבול ‪ 1‬ק"ג ‪ 16‬פח לכל צמח‪.‬‬
‫ע מבוגר או מחביות ‪ 35‬פחי‪ %‬לכל ע ‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫ע מפחי‪ 20 %‬ק"ג‪ 1 ,‬פח לכל ע ‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫זיבול זה הוא בנוס‪ /‬לזיבול כל השטח )כמפורט במפרט הכללי( ולא תשול‪%‬‬
‫עבורו כל תוספת למחיר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נטיעת עצי‪ %‬מחביות ומפחי‪ 2 %‬ק"ג תבוצע בהתא‪ %‬לאמור בסעיפי‪%‬‬
‫המתאימי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נטיעת שיחי‪ ,%‬ורדי‪ %‬וורדי‪ %‬ערומי שורש תבוצע בהתא‪ %‬לאמור בסעיפי‪%‬‬
‫המתאימי‪.%‬‬
‫‪ 41.2.4‬שתילה‬
‫להל‪ #‬הוראות נוהליות ומקצועיות לביצוע השתילה ‪:‬‬
‫חובת דיווח‬
‫א‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יודיע למשרד המתכנ‪ #‬על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית‬
‫לשתילה‪.‬‬
‫הכשרת הקרקע‪ ,‬ריסוסי‪ ,%‬תנועות קרקע‪ ,‬זיבול ודישו‪ #‬ויישורי‪%‬‬
‫‪(1‬‬
‫נדרשי‪.%‬‬
‫גמר ביצוע מערכות ההשקיה‪ ,‬הטפטו‪ ,/‬ההמטרה ובדיקת תקינותו‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫בא‪ %‬חלפו שנתיי‪ %‬מיו‪ %‬התכנו‪ #‬למועד הביצוע יש להודיע למתכנ‪.#‬‬
‫‪(3‬‬
‫ביצוע העבודה יהיה א ורק באישורו‪.‬‬
‫ברורי‪ %‬בנושא סוג הצמחי‪ ,%‬כלי קיבול ומרחקי נטיעה יש לקיי‪%‬‬
‫‪(4‬‬
‫במשרד המתכנ‪ #‬לפני מועד הביצוע וכל שינוי יאושר על ידו בכתב‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להודיע למפקח על מועד תחילת הנטיעה והאישור‬
‫‪(5‬‬
‫לתחילתה תינת‪ #‬על ידי המפקח‪.‬‬
‫להל‪ #‬סדר שלבי ביצוע השתילה‬
‫ב‪.‬‬
‫סדר שלבי‪ %‬זה מתוא‪ %‬ע‪ %‬המתכנ‪ #‬והמפקח וכ‪ #‬כל הגורמי‪ %‬הקשורי‪%‬‬
‫בפיתוח האתר‪ .‬דווח על סיו‪ %‬כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח‬
‫יאפשר לקבל‪ #‬להתחיל בשלב הבא‪.‬‬
‫סימו‪ #‬תחומי מדשאות וערוגות שיחי‪ %‬מחבלי‪ %‬או בסיד וכ‪ #‬סימו‪#‬‬
‫‪(1‬‬
‫בורות העצי‪.%‬‬
‫מצב קרקע לח עד יבש‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫פתיחת בורות השיחי‪ %‬והעצי‪ %‬לפי קיבול‪ %‬וסוג הצמחי‪.%‬‬
‫‪(3‬‬
‫הכנסת תערובת אדמה‪ ,‬זבלי‪ %‬ודשני‪ %‬לפי המפרט או כתב הכמויות‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫הנחת צמחי‪ %‬בהתא‪ %‬לתוכנית ליד הבורות‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫העצי‪ %‬למיניה‪ %‬יינטעו ראשוני‪ %‬ואחר כ שיחי‪ %‬ומדשאות‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫מקור אספקת הצמחי‪ %‬טעו‪ #‬אישור המפקח פע‪ %‬במשתלה ופע‪%‬‬
‫‪(7‬‬
‫בשטח‪.‬‬
‫אישור להתחלת הנטיעות טעו‪ #‬אישור המתכנ‪.#‬‬
‫‪(8‬‬
‫השקיה בצינור גומי‪.‬‬
‫‪(9‬‬
‫‪ (10‬גירו‪ ,/‬יישור וסילוק עודפי קרקע ופסולת פחי‪ %‬מחו לגבולות‬
‫האתר‪.‬‬
‫‪ (11‬וורדי‪ %‬ערומי שורש יזובלו וידושנו א ורק בתחו‪ %‬קליטת‪ %‬המאה‬
‫בכמויות הרשומות במפרטי‪ %‬או בכתבי הכמויות‪.‬‬
‫‪ (12‬מצע גידול הוורדי‪ %‬יהיה קרקע כבדה ומאושרת ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ (13‬העברת העצי‪ %‬המבוגרי‪ %‬ראה סעי‪ 41.036 /‬ותמיכת‪ %‬לפי סעי‪/‬‬
‫‪ 41.035‬במפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪110‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שתילת דשאי‪ %‬בתלמי‪%‬‬
‫האדמה לחה‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫הזבלי‪ %‬והדשני‪ %‬יפוזרו באופ‪ #‬שווה ויוצנעו בקרקע ביו‪ %‬פיזורי‪%‬‬
‫‪(2‬‬
‫ולכל המאוחר למחרת היו‪.%‬‬
‫יישור סופי של שטחי המדשאות בהתא‪ %‬לתוכניות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫התלמי‪ %‬יהיו מקבילי‪ %‬והמרחק ביניה‪ %‬לא יעלה על ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫מינימו‪ %‬יח' קנה שורש ‪ 5055‬יח' למ"ר‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫זני הבופאלו יוטמנו בקנה השורש ועליה‪ %‬יהיו גלויי‪.%‬‬
‫‪(6‬‬
‫מדשאות מעורבות תשתלנה שורה בכל מי‪ #‬או לפי אחוזי‪ %‬שיופיעו‬
‫‪(7‬‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫בשתילה באביב וקי יש להקפיד על כיוחי‪ %‬באופ‪ #‬סדיר פע‪ %‬בשבוע‬
‫‪(8‬‬
‫החל מ‪ #‬השבוע השלישי לשתילה‪.‬‬
‫בשתילה בסתיו ובחור‪ /‬יש לגרו‪ %‬להנבטת עשבי בר ורק אחרי‬
‫‪(9‬‬
‫תיחוח קרקע נוס‪ /‬תבוצע השתילה‪.‬‬
‫‪ (10‬הדשא ידוש‪ #‬החל מהשבוע השלישי במנות קבועות של אמוניאק‬
‫בכמות של ‪ 15‬ק"ג לדונ‪ %‬פע‪ %‬בשבועיי‪ %‬במש כל תקופת האחריות‪.‬‬
‫‪ (11‬אחריות הקבל‪ #‬לדשא עד לכיסוי מלא של השטח‪.‬‬
‫‪ (12‬אי‪ #‬להשאיר מכסחת על הדשא‪.‬‬
‫‪ (13‬טיפול במחלות ומזיקי‪ %‬בהתא‪ %‬לצור ובהמלצות המחלקה להגנת‬
‫הצומח או בהנחיות המתכנ‪.#‬‬
‫סדרי השקיה בתקופת האחריות‬
‫המדשאות יושקו בכמויות מי‪ %‬קטנות מספר הפעלות ביו‪.%‬‬
‫‪(1‬‬
‫השיחי‪ %‬יושקו במנות שבועיות בכמות של ‪ 2430‬ליטר לשיח‪,‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪ 80100‬ליטר לע ‪ ,‬ולדקלי‪ 200 %‬ליטר לע ‪.‬‬
‫באדמות חוליות יש להשקות במנות מי‪ %‬דושבועיות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫נטיעת עצי‪ %‬מעוצבי גזע‬
‫העבודה כוללת ‪:‬‬
‫אספקה ונטיעת עצי‪ %‬מעוצבי גזע לפי התוכנית או הוראות המתכנ‪ .#‬העצי‪%‬‬
‫יסופקו ממשתלה מוכרת ומאושרת על ידי מנהל מח' גני‪ .%‬הוראות העצי‪%‬‬
‫מאדמת המשתלה תעשה באמצעות סכיני "קונוס" מיוחדי‪ %‬שיבטיחו‬
‫הוצאת גוש שורשי‪ %‬של‪ %‬בקוטר ‪ 60‬ס"מ לפחות‪ .‬העצי‪ %‬יסופקו כאשר‬
‫הגו‪ /‬עטו‪ /‬בד יוטה ומוג‪ #‬בתו סלסלה מרשת מתכת‪ .‬פתיחת בורות נטיעה‬
‫בגודל ‪ 70/70‬על ‪ 90‬ס"מ עומק‪ .‬על הקבל‪ #‬המבצע לתא‪ %‬את נושא פתיחת‬
‫הבורות לנטיעה ע‪ %‬כל המחלקות אשר אחראיות על קווי התשתית‬
‫בעירייה‪ ,‬חשמל‪ ,‬ביוב‪ ,‬מי‪ %‬וכד'‪.‬‬
‫העצי‪ %‬יהיו בעלי גזע בקוטר ‪ 2.5‬צול לפחות‪ .‬נקודת המדידה כ‪ 30‬ס"מ‬
‫מפני הקרקע‪ .‬הגזע יהיה נקי מזיזי‪ %‬וללא פגיעה‪ .‬לפני הכנסת הע לבור יש‬
‫לפזר בתחתית הבור ‪ 20‬ק"ג כופתיג‪ #‬מעושר ‪ 555‬לכל ע ‪ .‬הנטיעה תעשה‬
‫תו מילוי הבורות במי‪ %‬עד למחצית עומק‪ %‬הכנסת הע אחרי כ‪ #‬כיסוי‬
‫בחמרה גננית‪.‬‬
‫ע‪ %‬גמר עבודות הנטיעה על המבצע להתקי‪ #‬את מערכת הטפטו‪ /‬להשקיית‬
‫העצי‪ .%‬העבודה כוללת אחריות לקליטה למש שנה‪ 12) .‬חודשי‪.(%‬‬
‫שתילה במסלעות‬
‫בנית המסלעה ראה פרט ביצוע‪.‬‬
‫השתילה תבוצע בי‪ #‬הסלעי‪ %‬בתערובת קרקע שהוכנה מראש‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫סוגי הצמחי‪ %‬ישתלו בקבוצות בנות מספר יחידות של אותו מי‪.#‬‬
‫‪(2‬‬
‫קבוצת הצמחי‪ %‬יופיעו באחוזי‪ %‬בתוכניות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪111‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שתילת דשאי‪ %‬בחולות‬
‫מנות הזיבול תוכפלנה לעומת אדמות בינוניות וכבדות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הנחת מרבדי דשא‬
‫העבודה כוללת ‪:‬‬
‫הכשרת השטח באמצעות מחרשה או מתחחת לעומק של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫פיזור דש‪ #‬כופתיג‪ #‬מעושר ‪ 555‬בכמות של ‪ 1‬טו‪ #‬לדונ‪ %‬לפחות‪ .‬הצנעת‬
‫הדש‪ #‬וישור סופי‪.‬‬
‫הצנרת הדש‪ #‬וישור סופי יבוצע כ שלפני השטח ישרי‪ %‬ללא הגבהות או‬
‫שקעי‪.%‬‬
‫מרבדי הדשא יונחו צמודי‪ %‬אחד לשני מבלי ליצור רווחי‪ %‬ובצורה ישרה‬
‫וחלקה ללא שקעי‪ %‬או הגבהות תו יצירת תחושת שטח ישר וחלק דוגמאת‬
‫ריצו‪./‬‬
‫בכל המקרי‪ %‬שמערכת ההשקיה המתוכננת מבוססת על טפטו‪ /‬טמו‪) #‬תת‬
‫קרקעי(‪ ,‬חייב הקבל‪ #‬להכי‪ #‬רשת השקיה עילית זמנית באמצעות מתזי‪ %‬או‬
‫ממטירוני‪) %‬בהתא‪ %‬לגודל השטח( על קוי‪ %‬ניידי‪ %‬להשקיית שטחי מרבדי‬
‫הדשא שהונחו למש שלושי‪ (30) %‬הימי‪ %‬הראשוני‪.%‬‬
‫העבודה כוללת אחריות לקליטת הדשא ותחזוקתו הסדירה למש ‪ 45‬ימי‪%‬‬
‫מיו‪ %‬הנחת המרבדי‪.%‬‬
‫ט‪.‬‬
‫נטיעת דקלי‪%‬‬
‫הוראות כלליות ‪:‬‬
‫הדקלי‪ %‬יהיו מז‪" #‬חיעני"‪ ,‬או לפי הוראות המתכנ‪.#‬‬
‫‪(1‬‬
‫מקור אספקת הדקלי‪ %‬יהיה מתו שטחי מטעי דקלי‪ %‬מטופלי‪%‬‬
‫‪(2‬‬
‫ומושקי‪ %‬מהאזורי‪ :%‬עמק הירד‪ ,#‬בקעת בית שא‪ #‬או בקעת הירד‪#‬‬
‫)פרט ליריחו(‪.‬‬
‫גובה הגזע )מתחתית הנו‪ /‬ועד פני הקרקע( יהיה ‪ 46‬מטר אחרי‬
‫‪(3‬‬
‫הנטיעה‪ .‬הכל בהתא‪ %‬לדרישת אדריכל הנו‪ /‬של העיר ומנהל מח'‬
‫גני‪ %‬ונו‪./‬‬
‫הנטיעה תעשה תו שמירה על גובה אחיד‪ ,‬או בגבהי‪ %‬משתני‪ ,%‬הכל‬
‫‪(4‬‬
‫בהתא‪ %‬לדרישת אדריכל הנו‪ /‬של העיר ומנהל מח' גני‪ %‬ונו‪./‬‬
‫העצי‪ %‬יסופקו כאשר "כפות העלי‪ "%‬שלמות )או לפי דרישת‬
‫‪(5‬‬
‫המתכנ‪ (#‬וה‪ #‬אסופות וקשורות‪ .‬מספר הכפות ‪ 812‬לפחות‪.‬‬
‫העצי‪ %‬יסופקו כאשר הגזע נקי מזיזי‪ %‬וללא פגיעה‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫העברת העצי‪ %‬תעשה ע‪ %‬מירב השורשי‪) %‬גוש של ‪ 150‬ס"מ קוטר‬
‫‪(7‬‬
‫בער(‪ ,‬או לפי הוראות האדריכל‪.‬‬
‫העבודה כוללת פתיחת בורות נטיעה‪ ,‬בגודל בער של ‪ 200/200‬ס"מ‪.‬‬
‫‪(8‬‬
‫עומק בורות הנטיעה יקבע בהתא‪ %‬לעומק הנטיעה הרצוי לכל ע ‪,‬‬
‫בהתא‪ %‬לגודל בית השורשי‪ %‬וכמות שורשי האוויר שלו‪ ,‬ומקו‪%‬‬
‫הנטיעה‪.‬‬
‫חפירת בורות הנטיעה תעשה בעזרת מחפרו‪ #‬או ידנית או בכל דר‬
‫‪(9‬‬
‫אשר תבטיח אי פגיעה בתשתיות התתקרקעיות )חשמל‪ ,‬טלפו‪,#‬‬
‫מי‪ ,%‬ביוב וכד'(‪.‬‬
‫‪ (10‬לפני התחלת העבודה‪ ,‬על הקבל‪ #‬לתא‪ %‬את שלבי העבודה ע‪ %‬כל‬
‫המחלקות הקשורות לתשתיות העירייה )מח' חשמל‪ ,‬מח' מי‪ ,%‬מח'‬
‫ביוב‪ ,‬מח' כבישי‪ %‬וכד'(‪ .‬כמו כ‪ #‬על הקבל‪ #‬לתא‪ %‬את פעולותיו ע‪%‬‬
‫משטרת התנועה וא‪ /‬להצטייד באישורי‪ %‬מתאימי‪ %‬בכל מקו‪%‬‬
‫שתבוצע העבודה יחייב זאת‪.‬‬
‫‪ (11‬מילוי בורות הנטיעה יעשה ע‪ %‬חול דיונות )חול ראשו‪ (#‬ולא באדמה‬
‫או החול שנחפר בעת פתיחת הבורות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪112‬‬
‫‪(12‬‬
‫‪(13‬‬
‫‪(14‬‬
‫‪(15‬‬
‫‪(16‬‬
‫‪(17‬‬
‫‪(18‬‬
‫‪(19‬‬
‫‪(20‬‬
‫הנטיעה תעשה תו מילוי בור הנטיעה במי‪ %‬עד למחציתו ורק אחרי‬
‫כ‪ #‬יש לכסות בחול דיונה )חול ראשו‪.(#‬‬
‫על המבצע להקפיד הקפדה יתרה שגזע הע יעמוד ישר יחסית לקו‬
‫האופק ולסביבה או בהתא‪ %‬להוראות המתכנ‪.#‬‬
‫ע‪ %‬גמר פעולות מילוי החול על הקבל‪ #‬להכי‪ #‬גומה מאוזנת להשקיה‬
‫שדפנותיה יהיו בגובה ‪ 40‬ס"מ לפחות ובקוטר ‪ 15‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫בכל מקרה שנטיעת הדקלי‪ %‬תעשה לעומק של ‪ 180‬ס"מ ויותר על‬
‫הקבל‪ #‬להכניס צינור ‪ PVC‬קשה )צינור ביוב( בקוטר "‪ 3‬מתחתית‬
‫הבור‪.‬‬
‫בגמר העבודה על הקבל‪ #‬לפנות את כל שאריות האדמה שנחפרה‪,‬‬
‫החול או כל פסולת אחרת‪ ,‬ולהשאיר שטח נקי ומסודר‪.‬‬
‫המחיר יכלול‪ :‬אספקת עצי‪ ,%‬כל עבודות ההכנה והנטיעה שהוזכרו‬
‫במפרט זה ואחריות לקליטת העצי‪ ,%‬כולל "פתיחת" קשירת נו‪/‬‬
‫העצי‪.%‬‬
‫על המבצע הזוכה להציג בפני מנהל מח' גני‪ %‬ונו‪ /‬ואדריכל הנו‪ /‬את‬
‫העצי‪ %‬בשטח ולסמנ‪ %‬עוד בטר‪ %‬נחת‪ %‬החוזה והתחלת העבודה‪.‬‬
‫בכל מקרה והעצי‪ %‬לא יענו לדרישות המפרט או על פי חוות דעת‪%‬‬
‫של מנהל המחלקה ואדריכל הנו‪ ,/‬תהיה העירייה רשאית לבטל כל‬
‫התקשרות ע‪ %‬המציע‪.‬‬
‫בכל מקרה תשמור העירייה את זכותה לרכוש מאת המציע מספר‬
‫עצי‪ %‬על פי צרכיה ולא מתחייבת לרכוש מאת המציע את מלוא‬
‫הכמות המשוערת המוצעת‪.‬‬
‫‪ 41.2.5‬גיזו‪ %‬עצי‪%‬‬
‫מטרת הגיזו‪ %‬הינה הרמת הנו‪ ,/‬דילול הנו‪ /‬למניעת שברי‪ %‬והחדרת אור‬
‫א‪.‬‬
‫ואוויר‪ ,‬הורדת ענפי‪ %‬כבדי‪ %‬ומסוכני‪ %‬למבני‪ %‬ולשלד הע ‪ ,‬גיזו‪ %‬סניטציה‬
‫הורדה וסילוק של ענפי‪ %‬יבשי‪ %‬וחולי‪.%‬‬
‫הגיזו‪ %‬במידת האפשר‪ ,‬יעשה בעונה המתאימה עפ"י ההנחיות המקצועיות‬
‫ב‪.‬‬
‫של משרד החקלאות‪.‬‬
‫יש להקפיד על חת נכו‪ #‬ובמקרה של חת סופי יש למרוח את הפצע‬
‫ג‪.‬‬
‫במשחת עצי‪.%‬‬
‫יש לרכז את הגז‪ %‬ולסלקו מיד לאחר הגיזו‪.%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ 41.2.6‬אחריות‬
‫הקבל‪ #‬יהיה אחראי מש כל תקופת העבודה עבור כל הנזקי‪ %‬העלולי‪ %‬להיגר‪%‬‬
‫כתוצאה מעבודתו‪ ,‬במידה שיהיו נזקי‪ %‬הוא יתקנ‪ %‬ללא דיחוי לשביעות רצונו של‬
‫המפקח‪ .‬תיקו‪ #‬נזקי‪ %‬יהיה על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬בלבד‪.‬‬
‫תקופת האחריות לקליטת הצמחייה כדלקמ‪:#‬‬
‫‪ 3‬חודשי‪.%‬‬
‫לשיחי‪: %‬‬
‫‪ 6‬חודשי‪.%‬‬
‫לעצי‪ %‬מכלי קבול ‪:‬‬
‫‪ 12‬חודשי‪.%‬‬
‫לעצי‪ %‬מבוגרי‪: %‬‬
‫‪ 12‬חודשי‪.%‬‬
‫לתמרי‪: %‬‬
‫תו תקופת האחריות יוחלפו כל הצמחי‪ %‬שהתנוונו על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫‪ 41.2.7‬יצוי‪ #‬שבמסגרת מחירי היחידה‪ ,‬כלולה אחזקה שוטפת של העבודה למש ‪3‬‬
‫חודשי‪ .%‬מניי‪ #‬תקופת האחזקה יחל ממועד המסירה הסופי של העבודה למזמי‪.#‬‬
‫המי‪ %‬הדרושי‪ %‬לצרכי שתילה ‪ /‬נטיעה ואחזקה‪ ,‬יהיו על חשבו‪ #‬הרשות המזמינה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪113‬‬
‫פרק ‪ " 51‬כבישי ופיתוח‬
‫‪.51‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪ 51.1‬עבודות עפר‬
‫בדיקת התנאי‪ %‬והשטח ע"י הקבל‪#‬‬
‫רואי‪ %‬את הקבל‪ #‬כאילו ביקר במקו‪ %‬העבודה‪ ,‬בדק את התנאי‪ %‬והמתקני‪ %‬הקיימי‪%‬‬
‫באופ‪ #‬יסודי‪ ,‬ער בעצמו סקר קרקע והכי‪ #‬את הצעתו על סמ הבדיקות והסקרי‪ %‬הנ"ל‪.‬‬
‫המזמי‪ #‬לא יכיר בכל התביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו‪ ,‬כולל תנאי‪ %‬אשר קיומ‪%‬‬
‫הפיסי אינו מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז והחוזה‪.‬‬
‫‪ 51.1.1‬ניקוי השטח‬
‫כל שטח העבודות בו יבוצעו חפירות בו יוקמו מבני‪ %‬ושטחי‪ %‬אחרי‪ ,%‬עליה‪%‬‬
‫יורה המפקח‪ ,‬כגו‪ #‬מקו‪ %‬הקמת מתקני עזר‪ ,‬מקו‪ %‬אחסנת ציוד‪ ,‬מחפרות )בורות‬
‫שאילה‪ ,‬וכד'(‪ ,‬ינוקו מכל צמחיה‪ ,‬שיחי‪ ,%‬עצי‪) %‬כולל עקירת‪ ,(%‬ומכל חומר זר‬
‫העלול להפריע לביצוע‪ #‬התקי‪ #‬של העבודות‪.‬‬
‫עבור ניקוי השטח לא ישול‪ %‬בנפרד‪ ,‬והקבל‪ #‬יכלול את הוצאותיו במחירי היחידה‬
‫השוני‪ %‬לעבודות החפירה והחציבה הנקובי‪ %‬בכתב)י( הכמויות‬
‫‪ 51.1.2‬חישו‪/‬‬
‫בשטחי‪ ,%‬בה‪ %‬תבוצע חפירה וחציבה ושאר החומר החפור ישמש לצרכי מילוי‪,‬‬
‫כולל בורות שאילה‪ ,‬וכ‪ #‬בשטחי‪ ,%‬שעליה‪ %‬ייבנו סוללות עפר‪ ,‬יחשו‪ /‬הקבל‪ #‬את‬
‫שכבת האדמה העליונה‪ ,‬המכילה צמחיה‪ ,‬שורשי‪ %‬וכל חומר אורגני‪ ,‬לעומק שלא‬
‫יפחת מ ‪ 15‬ס"מ‪ .‬לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫חומר חפור בחישו‪ /‬יאוחס‪ #‬בערימות נפרדות‪ ,‬וישמש לכיסוי השטחי‪ %‬או מילוי‬
‫בורות שאילה‪ ,‬או יועבר ויפוזר במקומות‪ ,‬עליה‪ %‬יורה המפקח‪ .‬בשו‪ %‬מקרה לא‬
‫ישמש חומר זה כמילוי מהודק‪.‬‬
‫‪ 51.1.3‬הגדרות וסיווג החומר‬
‫עבודות העפר כוללות‪ :‬חפירה וחציבה לאגני‪ %‬ולתעלות של שפכי‪ ,%‬חפירה‬
‫וחציבה ומילוי להנחת צינורות‪ ,‬חפירה וחציבה ומילוי למבני‪ %‬כגו‪ #‬כוכי‪,%‬‬
‫שוחות‪ ,‬ארגזי‪ %‬וכד'‪ ,‬הידוק המילוי‪ ,‬ריפוד חול בתחתית הצינורות‪ ,‬מילוי‬
‫בסוללות‪ ,‬מצעי כורכר וחומר ואדי‪ ,‬חפירה וחציבה לתחנות שאיבה קטנות‪ ,‬ביצוע‬
‫עבודות עפר בריכות ויסות ו‪/‬או איגו‪ ,%‬ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתא‪%‬‬
‫לחוזה‪.‬‬
‫החומר החפור לא יסווג לצרכי תשלו‪ %‬לפי קשיותו או תכונותיו האחרות‪ ,‬בי‪ #‬א‪%‬‬
‫תידרש חפירה וחציבה רגילה‪ ,‬חפירה וחציבה בסלע‪ ,‬או שימוש בכלי‪ %‬פנאומטיי‪%‬‬
‫או אחרי‪.%‬‬
‫עבודות חפירה והחציבה כוללות ‪ 3‬קבוצות עיקריות‪:‬‬
‫א‪ .‬חפירה וחציבת תעלות והנחת קווי‪ %‬ותאי‪: %‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪114‬‬
‫‪(1‬‬
‫חפירה וחציבה כללית בשטח למקרי‪ %‬בה‪ %‬נדרשת חפירה וחציבה‬
‫ופינוי לצור ביצוע הכנות לדרכי‪ ,%‬מדרכות‪ ,‬משטחי‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫חפירה‪/‬חציבה כללית בשטח במסגרת ביצוע בריכות ויסות ובריכות‬
‫איגו‪ %‬קולחי‪/%‬שפכי‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫עבודות עפר כוללות ג‪ %‬חפירת‪/‬חציבת תעלות בעומקי‪ %‬במידות ובשיפועי‪%‬‬
‫הדרושי‪ ,%‬חפירה וחציבה לתאי‪ ,%‬יישור תחתית חפירה וחציבה‪ ,‬מילוי חומר‬
‫מתאי‪ %‬כנדרש‪ ,‬יישור שטח‪ ,‬סילוק עודפי עפר‪ ,‬מילוי ראשי ערוצי‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫בכל מקו‪ %‬בו מופיעה המילה "חפירה וחציבה"‪ ,‬כוללת העבודה קרקע מעורבת‬
‫בסלע מכל סוג שהוא תבוצע בכלי‪ %‬מכניי‪ %‬או בידיי‪ %‬אלא א‪ %‬צוי‪ #‬במפורש‬
‫אחרת‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במש העבודה בהתא‪ %‬לתקנות‬
‫משרד העבודה‪ ,‬בכל הנוגע לתמיכת החפירה‪/‬החציבה ‪ ,‬גידורה‪ ,‬שילוטה בשלטי‬
‫אזהרה וכו'‪ ,‬כדי להבטיח ה‪ #‬את העובדי‪ %‬וה‪ #‬את התושבי‪ %‬שבסביבת שטח‬
‫העבודה‪.‬‬
‫כל חפירה וחציבה תעשנה בתיאו‪ %‬מוקד‪ %‬או בפיקוח הרשויות הרלוונטיות‬
‫כמפורט בתנאי החוזה‪.‬‬
‫‪51.2‬‬
‫עבודות עפר בגבול המגרש‬
‫‪ 51.2.1‬הגדרת החפירה‬
‫המונח חפירה מתייחס לכל סוגי החפירה או החציבה‪ ,‬בכל סוגי קרקע‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודות ידיי‪ %‬במידת הצור או בכל סוג של כלי‪ %‬מתאימי‪ %‬לקרקע באזור‬
‫מיקו‪ %‬בני‪ #‬התחנה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬חייב לבקר באתר מייד ע‪ %‬קבלת ההזמנה‪ ,‬לערו בדיקות בעצמו או‬
‫ב‪.‬‬
‫להתחשב בבדיקות שבוצעו על ידי גורמי‪ %‬אחרי‪.%‬‬
‫‪ 51.2.2‬חפירה לבנייני‪%‬‬
‫החפירות למבני‪ %‬תבוצענה במדויק בהתא‪ %‬למסומ‪ #‬בתוכניות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצור במילוי חומר גרנולרי מתחת למבני‪ %‬יקבע בשטח על ידי יוע‬
‫ב‪.‬‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫בשלב ראשו‪ #‬תבוצע החפירה עד לעומק תחתית המבנה ורק לאחר בדיקת‬
‫ג‪.‬‬
‫התחתית על ידי יוע הקרקע‪ ,‬יינתנו הנחיות הדרושות להמש החפירה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫היות והחפירות יכולות להגיע לעומקי‪ %‬שוני‪ ,%‬על הקבל‪ #‬לנקוט בכל‬
‫אמצעי הבטיחות הדרושי‪ %‬כולל ביצוע תימו נגד מפולות‪.‬‬
‫מחירי עבודות עפר השוני‪ %‬כוללי‪ %‬עבודות ידיי‪ %‬לגלוי מערכות קיימות‪,‬‬
‫עבודות בקרבת מבני‪ ,%‬תשתיות או החלק של כ‪ 40‬ס"מ התחתוני‪ %‬של‬
‫אושיות יסוד‪.‬‬
‫‪ 51.2.3‬חפירה למבני‪%‬‬
‫החפירה למבני‪ %‬תבוצע בהתא‪ %‬למידות‪ ,‬לקווי‪ %‬ולשיפועי‪ %‬המסומני‪ %‬בתכניות‬
‫או לפי הוראות המפקח‪ ,‬תו יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת תבניות וציפוי‬
‫הקירות במקרה הצור‪.‬‬
‫באות‪ %‬מקומות‪ ,‬אשר בה‪ %‬תהיה החפירה והחציבה עמוקה במידה כזו או תיחפר‬
‫בחומר כזה‪ ,‬שיצירת שיפועי‪ %‬או חיזוק הדפנות יהיו הכרחיי‪ %‬לש‪ %‬מניעת‬
‫מפולות‪ ,‬יחפור הקבל‪ #‬שיפועי‪ %‬דרושי‪ %‬או יחזק את קירות החפירה בחיזוקי‪%‬‬
‫ובתמיכות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪115‬‬
‫א‪ %‬בכל זאת תהיינה מפולות‪ ,‬יוציא הקבל‪ #‬את החומר שנפל לחפירה וינקה אותה‬
‫מכל רגבי‪ %‬ואבני‪ ,%‬ובכל מקרה יצור שטח נקי וישר ליציקת בטו‪ #‬לפי המסומ‪#‬‬
‫בתכניות ולפי דרישת המפרט‪.‬‬
‫כשתחתית החפירה והחציבה אינה מהווה בסיס פתוח ליציקה של רצפת "המבנה"‬
‫תהודק תחתית החפירה והחציבה בעזרת מהדקי יד תו הגדלת מידת הרטיבות‪,‬‬
‫א‪ %‬יהיה צור בכ‪ ,‬עד כדי קבלת הצפיפות הדרושה‪.‬‬
‫כל חפירה‪/‬חציבה מיותרת בתחתית "המבנה" יישר הקבל‪ #‬ע"י מילוי בחומר‬
‫מובחר‪ ,‬הרטבתו במידה אופטימאלית והידוקו עד כדי קבלת צפיפות של החומר‬
‫הסמו לו בחפירה והחציבה‪ .‬חפירה וחציבה מיותרת בתחתית ימלא הקבל‪#‬‬
‫בבטו‪ #‬ממנו נוצק "המבנה"‪ ,‬או בבניה יבשה מאבני‪ ,%‬לפי הוראות המפקח‪.‬‬
‫א‪ %‬אי‪ #‬להימנע מחפירה וחציבה מיותרת מעבר למידות הנ"ל כתוצאה מסוג‬
‫האדמה‪ ,‬צורת "המבנה" או כל סיבה אחרת‪ ,‬ימולא החלל בי‪" #‬המבנה" ופני‬
‫החפירה עד לגובה פני האדמה במילוי מהודק כמתואר‪ ,‬הד‪ #‬במילוי למבני‪ ,%‬או‬
‫בבטו‪ ,#‬בהתא‪ %‬לדרישת המפקח‪.‬‬
‫החומר החפור המתאי‪ %‬יוער‪ %‬בצד וישמש למילוי חוזר סביב המבני‪ %‬או יועבר‬
‫למילוי במקומות אחרי‪ .%‬חומר מיותר או בלתי מתאי‪ %‬יסולק מ‪ #‬האתר כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ 51.2.4‬רטיבות הקרקע‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט בכל האמצעי‪ %‬להבטיח כי השטח בו יבוצעו עבודות העפר‪,‬‬
‫יישאר יבש במש כל זמ‪ #‬הביצוע‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט בכל האמצעי‪ %‬לסילוק המי‪ %‬בכל מקרה ומכל מקור שהוא‬
‫)מי תהו‪ ,%‬מי גש‪ ,%‬זרימה בואדיות‪ ,‬מי שופכי‪ #‬או מי פיצו צנרת( וישתמש‬
‫לש‪ %‬כ בציוד המתאי‪ %‬לכל מקרה בנפרד‪.‬‬
‫באדמות חרסיתיות‪ ,‬הקבל‪ #‬יחפור תעלות ושוחות איסו‪ ,/‬וירפד‪ %‬במצע‬
‫גרנולארי חדיר ומנקז‪.‬‬
‫‪ 51.2.5‬טיפול בעודפי‪ %‬ובפסולת‬
‫כל עודפי חפירה‪/‬חציבה או פסולת יסולקו מייד אל מחו לשטח למקו‪ %‬שפיכה‬
‫מאושר על ידי הרשות המזמינה‪.‬‬
‫‪ 51.2.6‬מילוי‬
‫בא‪ %‬לא מפורט אחרת בתוכנית יהיה המילוי מתחת לריצפת התחנה ממצע‬
‫א‪.‬‬
‫סוג ב' בעובי מינימלי של ‪ 40‬ס"מ ‪.‬‬
‫הידוק המילוי יבוצע לצפיפות של ‪ 98%‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ .‬כאשר יעשה‬
‫ב‪.‬‬
‫בשכבות שלא תעלנה על עובי של ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫המילוי החוזר שמאחורי הקורות יבוצע עד מחצית גובה הקיר ויהיה‬
‫ג‪.‬‬
‫מחומר חולי מהודק בשכבות של ‪ 20‬ס"מ לצפיפות ‪ .98%‬מחצית גובה‬
‫עליו‪ #‬עד למפלס הסופי יהיה מחומר מקומי מובחר ונקי‪ ,‬מהודק בשכבות‬
‫של ‪ 20‬ס"מ עד לצפיפות ‪.98%‬‬
‫הידוק המילוי בסוללות יחשב בי‪ #‬פני השטח הקיי‪ %‬לפני התחלת המילוי‬
‫ד‪.‬‬
‫לבי‪ #‬הקווי‪ %‬הסופיי‪ %‬של המילוי כפי שה‪ %‬מופיעי‪ %‬בתוכנית‪.‬‬
‫‪ 51.2.7‬מילוי חוזר למבני‪%‬‬
‫החומר שישמש למילוי סביב המבני‪ ,%‬יילקח מהחומר החפור או מבורות שאילה‪.‬‬
‫טיב החומר ושיטת ההנחה יהיו לפי הוראות המפקח‪.‬‬
‫המילוי ימלא היטב את המרחב בי‪" #‬המבנה" ודפנות החפירה מבלי להשאיר‬
‫חללי‪ %‬ויהודק לצפיפות הנדרשת‪.‬‬
‫המילוי יונח בשכבות אופקיות‪ ,‬שעוביי‪ #‬לא יעלה על ‪ 15‬ס"מ אחרי ההידוק‪ .‬דפנות‬
‫החפירה ותחתיתה יורטבו לפני הנחת המילוי‪ ,‬כמו כ‪ #‬תורטב כל שכבה כדי להשיג‬
‫את דרגת הצפיפות הדרושה בזמ‪ #‬ההידוק‪.‬‬
‫ההידוק ייעשה במהדקי יד או מהדקי‪ %‬פנאומטיי‪ ,%‬שיאושרו ע"י המפקח‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪116‬‬
‫‪ 51.2.8‬חפירת וחציבת תעלות‬
‫חפירת ו‪/‬או חציבת תעלות להנחת צינורות בגבול המגרש יבוצעו וישולמו לפי‬
‫המפרטי‪ %‬והמחירוני‪ %‬המתאימי‪ %‬בפרק ‪ 57‬למפרט זה‪.‬‬
‫‪51.3‬‬
‫מילוי עפר‬
‫‪ 51.3.1‬סיווג המילויי‪%‬‬
‫עבודות המילוי יסווגו לשלושה סוגי‪ ,%‬כפי שיוגדרו במפרט המיוחד יוספו לגבי כל‬
‫מילוי הפרטי‪ %‬המאפייני‪ %‬כגו‪ :#‬סוג החומר הנדרש‪ ,‬הצפיפות הנדרשת ופרטי‪%‬‬
‫אחרי‪.%‬‬
‫א‪.‬‬
‫מילוי שפו הינו שפיכת אדמה ללא כל הידוק שהוא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מילוי רגיל הינו שפיכת אדמה שנחפרה באתר והידוקה במעבר הכלי‪%‬‬
‫המובילי‪ %‬תו הרבצת מי‪ %‬בשיעור אחיד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מילוי מהודק הינו מילוי מעפר מובחר‪ ,‬מורטב לפי הצור‪ ,‬מהודק‬
‫לצפיפות מוגדרת‪ ,‬המבוקרת ע"י בדיקות מעבדתיות‪.‬‬
‫עובי השכבות בכל מקו‪ %‬בו יצויי‪ #‬עובי השכבה‪ ,‬הכוונה לעובי שלאחר‬
‫ההידוק שנדרש לאותה שכבה‪ ,‬בהיעדר הוראות אחרות יהיה העובי של‬
‫השכבה המהודקת ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ 51.3.2‬הציוד למילוי העפר‬
‫הציוד והכלי‪ %‬יתאימו להידוק המתואר להל‪ .#‬השימוש בציוד הנכו‪ #‬לסוגי הקרקע‬
‫השוני‪ %‬יהיה על חשבונו ואחריותו של הקבל‪ ,#‬א טעו‪ #‬אישור המפקח מראש‪.‬‬
‫מכבש תלת גלגלי‬
‫א‪.‬‬
‫מכבש תלת גלילי במשקל ‪ 148‬טו‪ #‬ע‪ %‬גלגלי פלדה יהיה בעל שני גלגלי‪%‬‬
‫אחוריי‪ %‬גדולי‪ %‬וגלגל הגה קדמי רחב‪ .‬כל גלגל יהיה מצויד בשני להבי‪%‬‬
‫המתהדקי‪ %‬אל הגלגל ע"י מנגנו‪ #‬קפיצי‪ ,%‬כדי לנקות את הגלגלי‪ %‬מלכלו‬
‫בעת הכבישה‪.‬‬
‫כ‪ #‬יכלול המכבש מיכל מי‪ %‬ומערכת צינורות וברזי‪ %‬לפיזור המי‪ %‬מעל כל‬
‫רוחב הגלגל באמצעות מחצלת מתאימה‪ .‬המכבש יהיה מסוגל לנוע אחורה‬
‫וקדימה במהירות שווה‪ .‬כמו כ‪ ,#‬תהיה אפשרות להגדיל את משקל המכבש‬
‫ע"י מילוי הנפח הפנימי של הגלגל בחול או במי‪ .%‬לפי דרישת המפקח יצויד‬
‫המכבש במתק‪ #‬חרישה מאושר‪ .‬גלגלי המכבש לא יכלו קטעי‪ %‬שטוחי‪,%‬‬
‫חריצי‪ %‬או בליטות‪ ,‬אשר ישאירו את חותמ‪ %‬על השכבה המהודקת‪.‬‬
‫מכבש רגלי כבש‬
‫ב‪.‬‬
‫מכבש רגלי הכבש יהיה בעל תו‪ /‬פלדה ע‪ %‬רגליי‪ %‬בולטות מהתו‪ 25 /‬ס"מ‬
‫בער‪ .‬חת הרגל יקט‪ #‬מבסיסו לקצהו‪ ,‬ויהיה בעל צורה עגולה או ריבועית‪,‬‬
‫בכל שורה יימצאו לא יותר מ ‪ 4‬רגליי‪.%‬‬
‫לח המכבש על הקרקע יהיה לפחות ‪ 20‬ק"ג סמ"ר ע‪ %‬אפשרות להגדלת‬
‫המשקל הכללי ע"י מילוי התו‪ /‬בחול או במי‪ .%‬למסגרת הגוררת יהיה צמוד‬
‫להב פלדה לניקוי הרגליי‪.%‬‬
‫מכבש צמיגי‪%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מכבשי הצמיגי‪ %‬יהיו בעלי הנעה עצמית או נגררי‪ .%‬גלגלי הצמיגי‪%‬‬
‫האחוריי‪ %‬יהיו מורכבי‪ %‬על צירי‪ ,%‬המאפשרי‪ %‬תנועה נפרדת לכל גלגל‬
‫תו התאמה למצב הקרקע‪.‬‬
‫הגלגלי‪ %‬יהיו חלקי‪ .%‬מספר הגלגלי‪ %‬יהיה בלתי זוגי‪ ,‬וה‪ %‬יסודרו בצורה‬
‫שהגלגלי‪ %‬האחוריי‪ %‬יכבשו את השטחי‪ %‬שלא נכבשו ע"י הקדמיי‪ ,%‬תו‬
‫חפיפה מסוימת‪ .‬א‪ %‬לא צוי‪ #‬אחרת‪ ,‬יהיה משקל המכבש ‪ 20‬טו‪ #‬ולח‬
‫האוויר בכל גלגל יהיה ‪ 2.5‬עד ‪ 5‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬‬
‫מכבשי‪ %‬ויברטוריי‪ %‬בעלי גלגל אחד‬
‫ד‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪117‬‬
‫מכבשי‪ %‬ויברטוריי‪ %‬בעלי גליל אחד משקל‪ %‬יהיה ‪ 3‬טו‪ #‬לפחות‪.‬‬
‫המכבש יהיה בעל הנעה עצמית או נגרר‪ .‬תדירות הריטוט תהיה לפחות‬
‫‪ 1,400‬מחזורי‪ %‬לדקה‪ .‬תו‪ /‬הפלדה יהיה בעל קוטר של ‪ 1.2‬מ' לפחות ע‪%‬‬
‫להב פלדה צמוד לניקוי הגלגל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מכבשי יד ויברציוניי‪ %‬או מכניי‪%‬‬
‫המכבשי‪ %‬יאפשרו הפעלת‪ %‬בתו תעלות או על מבני‪ %‬וכד'‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מיכליות להרבצת מי‪%‬‬
‫להרבצת מי‪ %‬במילוי ישמשו מיכליות בעלות הנעה עצמית או צמודות לכלי‬
‫גרירה מתאי‪ ,%‬כל מיכלית תהיה בעלת קיבולת של ‪ 4,000‬ליטר לפחות‪,‬‬
‫מצוידת במשאבות לח ומכשיר מדידה‪ ,‬המראה את כמות המי‪ %‬המפוזרת‪.‬‬
‫פיזור המי‪ %‬ייעשה ע"י צינור חלוקה בקוטר "‪ 1.5‬ע‪ %‬נקבי‪ %‬בקוטר "‪ 3‬מ"מ‬
‫במרחקי‪ %‬של ‪ 1.5‬ס"מ ביניה‪ ,%‬וירכב בגובה שלא יעלה על ‪ 30‬ס"מ מעל פני‬
‫השטח ויבלוט ‪ 1.5‬מטר לצידי המכונות‪ ,‬כדי לאפשר השקיית שטח מחו‬
‫למסלול הנסיעה‪.‬‬
‫‪ 51.3.3‬נטילת מדגמי‪ %‬ממילוי מהודק‬
‫מכל שכבה של מילוי מהודק יינטלו מדגמי‪) %‬כל מדג‪ %‬מורכב משתי דגימות‬
‫לפחות( בשיעור של מדג‪ %‬אחד לכל ‪) 500‬חמש מאות( מ"ר בקירוב‪ .‬התוצאה לגבי‬
‫כל מדג‪ %‬תקבע לפי הממוצע האריתמטי של בדיקת הדגימה‪.‬‬
‫המפקח יוכל לדרוש נטילת מדגמי‪ %‬נוספי‪ ,%‬א‪ %‬תוצאות הבדיקות לא תהיינה‬
‫משביעות רצו‪.#‬‬
‫שטח למדג‪ %‬פירושו אותו שטח שנכבש על ידי אותה המערכת ציוד כבישה‪,‬‬
‫בפעולה רצופה‪ ,‬באותו מספר מעברי‪ %‬ושגבולותיו נתחמי‪ %‬בי‪ #‬נקודות הסיבוב של‬
‫מערכת הכלי‪ %‬הנעי‪.%‬‬
‫בשטח למדג‪ ,%‬העולה על ‪ 500‬מ"ר‪ ,‬יילקח בנוס‪ /‬לשתי הדגימות הנ"ל מדג‪ %‬נוס‪/‬‬
‫בי‪ #‬שתי דגימות‪ .‬בשטח למדג‪ %‬הקט‪ #‬מ‪ 500‬מ"ר‪ ,‬יילקח לפחות מדג‪ %‬אחד בי‪#‬‬
‫שתי דגימות‪ .‬המפקח יהיה הקובע הבלעדי לגבי קביעת גבולות השטח למדג‪.%‬‬
‫מהמילוי המהודק של שיפועי הסוללות‪ ,‬או מהציפוי שלשיפועי הסוללות יילקחו‬
‫מדגמי‪ %‬בכמות רבה יותר מאשר משטחי‪ %‬מישוריי‪ %‬ומהאמור לעיל‪ ,‬לפי קביעת‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 51.3.4‬הכנת תשתית‬
‫לאחר חישו‪ /‬ו‪/‬או יישור האדמה‪ ,‬עליה יבוא מילוי מהודק‪ ,‬יכשיר הקבל‪ #‬את‬
‫השתית בקרקע חרסיתית ע"י תיחוח השטח בדיסקוס או בציוד מאושר אחר עד‬
‫לעומק ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬הרטבתו )או ייבושו( עד לרטיבות אופטימלית וכבישתו במכבשי‬
‫"רגלי כבש" או במכבשי צמיגיי‪ %‬ל ‪ 95%‬מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪ .‬כמוגדר לעיל‪.‬‬
‫בקרקע חולית תהודק השתית באמצעות מכבש ויברציוני‪ ,‬שיאושר ע"י המפקח‪,‬‬
‫לצפיפות יחסית של ‪ 70%‬כמוגדר לעיל‪.‬‬
‫סוגי הקרקע )חרסית או חולית( ושיטת ההידוק והבדיקה ייקבעו ע"י המפקח‪.‬‬
‫הכנת השתית תיעשה מיד לפני התחלת המילוי‪ ,‬ועל הקבל‪ #‬למנוע הפסקה כלשהי‬
‫בי‪ #‬חישו‪ /‬פני הקרקע‪ ,‬עליה‪ %‬בא המילוי המהודק ועד להנחת אדמת המילוי‪.‬‬
‫א‪ %‬בי‪ #‬הכנת השתית והנחת המילוי המהודק חלה הפסקה כלשהי‪ ,‬יש להרטיב‬
‫במידת הצור את פני השתית ולהדקה מחדש לש‪ %‬יצירת קשר טוב בינה לבי‪#‬‬
‫המילוי המהודק‪.‬‬
‫הכנת השתית תימדד במטרי‪ %‬מרובעי‪ %‬לפי השטחי‪ %‬שהוכנו למעשה‪ ,‬והסיווג‬
‫לפי עובי השכבות המהודקות‪.‬‬
‫המחיר יכלול הכנת השתית ע"י תיחוח‪ ,‬הרטבה והידוק כמתואר לעיל‪.‬‬
‫‪ 51.3.5‬ביצוע המילוי המהודק‬
‫המילוי המהודק יונח על גבי שתית‪ ,‬אלא א‪ %‬השתית היא סלעית‪ .‬חומר המילוי‬
‫יונח בשכבות אופקיות ואחידות לכל רוחב וצורת השתית בהתא‪ %‬לתכניות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪118‬‬
‫ולהוראות המפקח‪ .‬החומר יפוזר כ שהמילוי המהודק יהיה הומוגני וחופשי‬
‫משקעי‪ ,%‬כיסי‪ %‬וכד'‪.‬‬
‫לפני ההידוק ובמהלכו יש להביא את השכבה למצב של רטיבות אופטימלית‬
‫המאפשרת הידוק כנדרש‪ .‬תכולת הרטיבות תיקבע ע"י המפקח‪ .‬במידת האפשר‬
‫יורטב החומר במקו‪ %‬החפירה‪ ,‬א במידה שלא נית‪ #‬הדבר‪ ,‬תורטב השכבה בעת‬
‫הנחתה במילוי באמצעות מיכליות מצוידות במתק‪ #‬התזה‪ ,‬המחלק את המי‪%‬‬
‫במידה שווה על כל השטח‪.‬‬
‫א‪ %‬החומר מכיל אחוז גבוה מהאופטימלי‪ ,‬יידחה ביצוע המילוי ויינת‪ #‬לחומר‬
‫להתייבש עד לדרגת הרטיבות הנדרשת לפני שממשיכי‪ %‬בהידוק‪ .‬הקבל‪ #‬לא יהיה‬
‫זכאי לשו‪ %‬תוספת מחיר עבור ייבוש החומר או דחיית העבודה כאמור‪.‬‬
‫ההידוק ייעשה במכבשי‪ %‬מתאימי‪ %‬שקיבלו את אישור המפקח‪ .‬מספר המעברי‪%‬‬
‫של ציוד הכבישה בכל שכבה לא יהיה פחות מ‪ ,6‬והחפיפה של שני מעברי‪%‬‬
‫סמוכי‪ %‬לא תהיה פחות מ‪ 30‬ס"מ‪ .‬מכל מקו‪ ,%‬תימש הכבישה עד להשגת‬
‫צפיפות הנדרשת לכל רוחב השכבה‪.‬‬
‫במקומות בה‪ %‬הגישה אליה‪ %‬במכבשי‪ %‬מכניי‪ %‬תהיה בלתי אפשרית‪ ,‬ייעשה‬
‫ההידוק בציוד המופעל ביד‪.‬‬
‫המפקח רשאי לבדוק כל שכבה שהונחה ונכבשה‪ ,‬ובכל מקרה‪ ,‬לא יורשה הקבל‪#‬‬
‫להתחיל בפיזור השכבה הבאה לפני קבלת אישור המפקח לכ‪.‬‬
‫בכל מקרה ששיעור הצפיפות לא יגיע למינימו‪ %‬הנדרש‪ ,‬ייעשה הידוק חוזר‪ .‬א‪%‬‬
‫לאחר ההידוק החוזר לא עמדה השכבה בדרישות‪ ,‬יהיה הקבל‪ #‬חייב לעבד מחדש‬
‫את השכבה ע"י חרישה‪ ,‬דיסקוס והידוק כמפורט‪.‬‬
‫אחרי כל הפסקת עבודה במילוי המהודק ולפני הנחת חומר חדש נוס‪ /‬על גבי‬
‫השכבה המהודקת הקיימת‪ ,‬יש לנקות את פני השטח העליו‪ ,#‬להרחיק את העפר‬
‫הרופ‪ ,/‬להרטיבה ולהדקה על מנת ליצור לקשר טוב בי‪ #‬שני חלקי המילוי‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יג‪ #‬על המילוי המהודק ויחזיקו במצב שישביע רצו‪ #‬המפקח תו תקופת‬
‫הביצוע ועד למסירת "המבנה" כולו לידי המזמי‪.#‬‬
‫‪ 51.3.6‬מידת הצפיפות של מילוי מהודק‬
‫מידות הצפיפות יתאימו לנדרש בתכניות‪ ,‬במפרט המיוחד בכתב)י( הכמויות או‬
‫בהוראות המפקח‪.‬‬
‫בהעדר הוראה אחרת תהיה מידת הצפיפות של המילוי המהודק‪ ,‬ה‪ #‬בסוללות וה‪#‬‬
‫במילוי תעלות לצינורות‪:‬‬
‫‪ 95%‬מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪ .‬בחומר חרסיתי‪.‬‬
‫‬
‫או‬
‫‪ 70%‬צפיפות יחסית בחומר גרנולרי‪.‬‬
‫‬
‫‪51.4‬‬
‫שמירה על "המבנה" במצב יבש וללא רטיבות‬
‫על הקבל‪ #‬לשמור על אתר "המבנה" ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה והחציבה ועד‬
‫לכיסוי הסופי‪ ,‬ולעשות את כל הסידורי‪ %‬למניעת חדירת מי‪ %‬מכל מקור שהוא )כגו‪ : #‬מי‬
‫גש‪ ,%‬שפכי‪ ,%‬מי השקיה‪ ,‬מי‪ %‬מפיצו צינורות‪ ,‬מי תהו‪ %‬זרמי‪ %‬כלשה‪ %‬וכד'(‪.‬‬
‫‪ 51.4.1‬מי‪ %‬עיליי‪%‬‬
‫למניעת חדירת מי‪ %‬עיליי‪ %‬יאחז הקבל‪ #‬לפי הצור באמצעי‪ %‬המתוארי‪ %‬להל‪:#‬‬
‫כול‪ %‬או מקצת‪:%‬‬
‫בניית סוללות בגובה מספיק סביב המבני‪.%‬‬
‫א‪.‬‬
‫חפירת תעלות תיעול בעומק ואור מתאי‪ %‬להולכת המי‪ %‬מחו לשטח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אד‪ %‬מומחה להפעלתו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סילוק מי‪ %‬כלשה‪ %‬שהצטברו במקומות בודדי‪ ,%‬בעזרת דליי‪ %‬או ציוד‬
‫ד‪.‬‬
‫מתאי‪ %‬אחר‪.‬‬
‫הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודות ביבש‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪119‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מניעת קו צינורות מלצו‪ /‬על פני המי‪ %‬בכל אחד משלבי העבודה‪.‬‬
‫כל האמצעי‪ %‬שיאחז בה‪ %‬הקבל‪ #‬לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות רצונו‬
‫הגמורה של המפקח ושל כל אד‪ %‬או סמכות שיש לה‪ %‬זכויות על הקרקע‪ ,‬אליה‬
‫ינוקזו המי‪ .%‬הקבל‪ #‬יפצה את המזמי‪ #‬עבור כל נזק שייגר‪ %‬ע"י אי מילוי‬
‫הדרישות לסעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫לא ישול‪ %‬לקבל‪ #‬בנפרד עבור אחזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל‪ ,‬והוא יכלול את‬
‫הוצאותיו בקשר לכ במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובי‪ %‬בכתב)י( הכמויות‪.‬‬
‫‪ 51.4.2‬מי תהו‪%‬‬
‫במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהו‪ ,%‬יהיה על‬
‫הקבל‪ #‬להוציא את המי‪ %‬כדי שתתאפשר עבודה ביבש‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫הקבל‪ #‬רשאי לבחור בשיטה הרצויה והמתאימה לדעתו‪ ,‬כדי לסלק את מי‬
‫התהו‪ %‬ולהחזיק את החפירות והחציבות יבשות )לפי המתואר להל‪ ,#‬או‬
‫בשיטה אחרת‪ ,‬או בשילוב מספר שיטות(‪ ,‬ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע‬
‫להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח‪ .‬תיאור שיטת התיעול הנית‪#‬‬
‫להל‪ #‬היא לש‪ %‬הנחה כללית‪ ,‬והקבל‪ #‬יהיה בכל מקרה האחראי הבלעדי‬
‫לסילוק מי התהו‪ %‬ולעבודה ביבש‪ .‬המפקח יהיה רשאי להורות )והקבל‪#‬‬
‫יהיה חייב לפעול בהתא‪ (%‬על החלפת שיטת העבודה ג‪ %‬א‪ %‬הקבל‪ #‬קיבל‬
‫אישור מוקד‪ %‬לשיטה כלשהי‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדי‪ %‬הקשורי‪%‬‬
‫בהחלפת השיטה‪.‬‬
‫הרחקת המי‪ %‬על ידי תיעול‬
‫באדמות חרסיתיות יחפור הקבל‪ #‬בדר כלל תעלות ושוחות איסו‪ ,/‬וירפד‪%‬‬
‫במצע גרנולרי חדיר ומנקז‪ ,‬כגו‪ #‬חצ או צרורות נחל וכיו"ב‪.‬‬
‫עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ‪ 15‬ס"מ‪ .‬יש לשי‪ %‬לב‪ ,‬שתעלת‬
‫התיעול לא תיסת‪ %‬בטי‪ #‬מעבודות החפירה והחציבה או מסח‪ /‬מי תהו‪,%‬‬
‫ויש להחזיקה במצב תקי‪ #‬כל זמ‪ #‬העבודה‪.‬‬
‫מתו השוחות מוציאי‪ %‬בעזרת משאבות את מי התהו‪ %‬תו הקפדה על‬
‫מניעת נזקי‪ %‬כאמור להל‪.#‬‬
‫במקו‪ %‬תעלות איסו‪ /‬יוכלו לשמש ג‪ %‬צינורות תיעול‪ ,‬המונחי‪ %‬בעטיפת‬
‫חצ ע‪ %‬חיבורי‪ %‬פתוחי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הרחקת המי‪ %‬על ידי "נקודות שאיבה" )‪(Well Points‬‬
‫באדמות חוליות בדר כלל ינוקזו המי‪ %‬בעזרת מערכת "נקודות שאיבה"‪.‬‬
‫את המערכת מתקיני‪ %‬כאשר מתגלי‪ %‬מי‪ %‬בעת החפירה והחציבה )או לפני‬
‫עשיית החפירה והחציבה בא‪ %‬התנאי‪ %‬ידועי‪ %‬מראש( לש‪ %‬תיעול השטח‬
‫שיש לחפרו‪ ,‬עד מתחת לתחתית החפירה והחציבה‪.‬‬
‫מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבי‪ ,%‬הנתקעי‪ %‬לתו הקרקע‬
‫לעומק של כ‪ 2.0‬מ' בער מתחת למפלס תחתית החפירה והחציבה‪.‬‬
‫החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילו‪ #‬מי‪ %‬בלח ‪ .‬המערכת המקובלת‬
‫מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "‪ 2‬מסועפות לצינורות יניקה בקוטר "‪6‬‬
‫המחוברי‪ %‬למשאבה צנטריפוגלית‪.‬‬
‫אחריות הקבל‪ #‬לסילוק המי‪%‬‬
‫על הקבל‪ #‬להרחיק את המי‪ %‬מקו‪ %‬העבודה ולהוביל‪ %‬למקו‪ %‬שיאושר על‬
‫ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקי‪ %‬לעבודה‪ ,‬או לביצוע עבודות סמוכות‬
‫ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪120‬‬
‫)ג‪ %‬כאלה המבוצעות על ידי אחרי‪ ,(%‬לרכוש ציבורי או לרכוש פרטי‪ ,‬ולא‬
‫יציפו חצרות‪ ,‬גינות או כל שטחי‪ %‬אחרי‪.%‬‬
‫כל הנזקי‪ ,%‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬שייגרמו עקב הרחקת מי התהו‪ ,%‬יהיו על‬
‫חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬ועל אחריותו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ייצוב תחתית המבנה ו‪/‬או התעלות‬
‫במקומות אשר בה‪ %‬נמצאת תחתית המבנה ו‪/‬או התעלה חרסיתית או מכל‬
‫אדמה שאינה יציבה בתו מי תהו‪ ,%‬יחפור הקבל‪ #‬בעומק של ‪ 20‬עד ‪40‬‬
‫ס"מ יותר נמו מהקווי‪ %‬הסופיי‪ %‬של תחתית התעלה‪ ,‬וישפו על תחתית‬
‫התעלה חומר מחצבה‪ ,‬אשר ישקע בתו הבו ‪ ,‬עד לקבלת שטח יציב‪ ,‬שעליו‬
‫יונח ריפוד חול ומעליו הצינור מבלי אפשרות של שקיעה‪.‬‬
‫במקומות בה‪ %‬תבוצע העבודה בתו מי תהו‪ %‬יבוצע המבנה על כל מצע‬
‫ולאחר מכ‪ #‬החצ ימולא עד לגובה ‪ 20‬ס"מ לפחות מעל המבנה‪/‬הצינור‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫במקומות שתחתית החפירה והחציבה היא מתחת למפלס מי התהו‪ ,%‬יש‬
‫להימנע מחפירת‪/‬חציבת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמ‪ #‬ארו‪ .‬מיד‬
‫ע‪ %‬חפירת‪/‬חציבת התעלה וייצוב התחתית‪ ,‬יש להוריד ולהניח את הצינור ‪/‬‬
‫המובל ולבצע את כל הבדיקות‪ ,‬כדי לאפשר ביצוע כיסוי בהקד‪ %‬האפשרי‪.‬‬
‫יציבות מבני‪%‬‬
‫הקבל‪ #‬ייקח בחשבו‪ ,#‬כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמי‪%‬‬
‫ע"י מי תהו‪ %‬רק לאחר השלמתו‪ ,‬לכ‪ #‬יש להמשי בשאיבה לאחר יציקת‬
‫הבטו‪ #‬ברצפה עד לאחר התקשותו‪ ,‬ואח"כ להבטיח את "המבנה" המושל‪%‬‬
‫חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות‪ :‬ע"י המשכת השאיבה של‬
‫מי התהו‪ %‬עד להשלמת "המבנה" כולו‪ ,‬או ע"י מילוי חלק "המבנה" התת‬
‫קרקעי במי‪ ,%‬עד להשלמת "המבנה" כולו‪.‬‬
‫‪51.5‬‬
‫עבודות עפר בשטחי‪ %‬עירוניי‪%‬‬
‫כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחי‪ %‬עירוניי‪ %‬ובשטח בנוי‪ ,‬בכבישי‪ %‬ומדרכות‪ ,‬ינקוט‬
‫הקבל‪ #‬בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות‪ ,‬חומרי בניה וציוד‬
‫המאוחסני‪ %‬על הכביש וכד'‪ .‬הקבל‪ #‬יסדר מעברי‪ %‬זמניי‪ %‬לחציית החפירות והחציבות‬
‫הפתוחות‪ ,‬וכ‪ #‬יתא‪ %‬את עבודותיו ע‪ %‬משטרת התנועה והרשויות המקומיות במטרה‬
‫לאפשר מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמ‪ #‬העבודה‪ .‬הקבל‪ #‬ייקח בחשבו‪ #‬את התנאי‪%‬‬
‫המקומיי‪ %‬המוגבלי‪ %‬בעבודה בשטח עירוני‪ ,‬ויעשה את כל הסידורי‪ %‬הדרושי‪ %‬להבטחת‬
‫ביטחו‪ #‬התושבי‪ %‬וליצירת הפרעה מינימלית ככל האפשר‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ייקח בחשבו‪ #‬את כל ההפרעות והסידורי‪ %‬כנ"ל שיידרשו‪ .‬לא תתקבל שו‪ %‬תביעה‬
‫מהקבל‪ #‬לתשלו‪ %‬נוס‪ ,/‬עקב הסידורי‪ %‬וההפרעות הנ"ל‪ ,‬וכ‪ #‬עקב איזה נזק שייגר‪ %‬או‬
‫עקב חפירה וחציבה באמצעי‪ %‬שוני‪ %‬מאלה אשר היה בדעתו להשתמש בה‪ ,%‬אפילו א‪%‬‬
‫יזדקק לחפירה וחציבה בעבודות ידיי‪.%‬‬
‫יתכ‪ #‬ובזמ‪ #‬ביצוע החפירה והחציבה לאור רחובות עירוניי‪ ,%‬תהיה אחסנת החומר החפור‬
‫לאור התעלות בלתי אפשרית‪ ,‬או אסורה‪ ,‬או מוגבלת מטע‪ %‬הרשויות‪ .‬במקרה זה יעביר‬
‫הקבל‪ #‬את החומר החפור לשטחי‪ ,%‬אשר יבחר בה‪ %‬על אחריותו‪ ,‬ויחזיר אותו למילוי בעת‬
‫הצור‪ ,‬או יביא חומר ממקורות אחרי‪.%‬‬
‫המחיר עבור העברת החומר והבאתו למילוי חוזר יהיה כלול במחירי היחידות הנקובי‪%‬‬
‫בכתב)י( הכמויות‪ ,‬ללא קשר למרחקי הובלה‪.‬‬
‫בעבודה בשטחי‪ %‬עירוניי‪ ,%‬יהיה הקבל‪ #‬אחראי לסילוק חומר עוד‪ /‬ומיותר למקומות‬
‫כאלה‪ ,‬שישיג על חשבונו ועל אחריותו‪ ,‬והוא ישל‪ %‬כל פיצוי או תביעה שתוגש נגדו או נגד‬
‫המזמי‪ #‬כתוצאה מסילוק חומר עוד‪ /‬זה‪.‬‬
‫‪51.6‬‬
‫סלילת כבישי‪%‬‬
‫‪ 51.6.1‬סילוק פסולת ועודפי חפירה‪/‬חציבה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪121‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת )חומר חפירה‪/‬חציבה‬
‫עוד‪ (/‬יורחק למקו‪ %‬מאושר ע"י הרשויות‪ .‬התשלו‪ %‬לרשויות ע"ח הקבל‪ .#‬לא‬
‫תשול‪ %‬כל תוספת עבור סילוק פסולת‪ .‬סעי‪ /‬זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה‬
‫מעבודת הקבל‪ #‬ולא הייתה באתר לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪ 51.6.2‬חישו‪ ,/‬ניקוי פסולת והורדת צמחיה‬
‫החישו‪ /‬יבוצע רק בשטחי‪ %‬לסלילה )כבישי‪ ,%‬מדרכות וכו'( העבודה כוללת‬
‫הורדת שכבת אדמה בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬עקירת צמחייה ושיחי‪ %‬על שורשיה‪ %‬וסילוק‬
‫הפסולת אל מחו לאתר‪ .‬השטח לחישו‪ /‬יאושר ע"י המפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ 51.6.3‬חפירה ו‪/‬או חציבה בשטח‬
‫למרות האמור בפרק ‪ 5102‬במפרט הכללי לסלילת כבישי‪, %‬מגרשי ספורט‬
‫א‪.‬‬
‫ורחבות‪ ,‬לא תהיה הפרדה בי‪ #‬חפירה לחציבה‪ ,‬ובכל מקו‪ %‬שמצויי‪ #‬חפירה‬
‫הכוונה לחפירה ו‪/‬או חציבה‪ .‬המונח חפירה מתייחס לכל סוגי הקרקע‬
‫הקיימי‪ %‬בשטח האתר ללא סיווג לפי קשיות החומר ו‪/‬או תכונותיו‬
‫האחרות‪ ,‬לרבות סלעי‪ ,%‬בולדרי‪ ,%‬מסעות ומדרכות‪.‬‬
‫לביצוע עבודות החפירה ישתמש הקבל‪ #‬בכל סוגי הכלי‪ %‬אות‪ %‬יראה‬
‫כמתאימי‪ %‬למטרה זו בהתחשב בקושיות החומר החפור ו‪/‬או תכונותיו‬
‫האחרות‪.‬‬
‫החפירה בשטח כוללת את החפירה בכל רוחב תחו‪ %‬רצועת הדר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכבישי‪ %‬יבוססו על שכבת הסלע‪ .‬יש להסיר את שכבת הקרקע המכסה‬
‫את שכבת הסלע‪.‬‬
‫לא יותר שימוש בפיצוצי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חומר בלתי יציב הנמצא מחו לגבולות החת הטיפוסי והמאיי‪ %‬לדעת‬
‫ד‪.‬‬
‫המפקח בגלישה וכ‪ #‬חומר שגלש לתחו‪ %‬השטח או ממנו החוצה יחפר‬
‫ויסולק‪ .‬לא ישול‪ %‬עבור הסילוק והרחקת כמויות חומר שגלשו‪.‬‬
‫מדרונות החפירה יגמרו עפ"י הקווי‪ %‬והשיפועי‪ %‬בהתא‪ %‬לתכניות‬
‫ה‪.‬‬
‫ולהוראות המפקח ולא ימצאו בה‪ %‬גושי‪ %‬חופשיי‪ %‬או חומר בלתי יציב‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫הכבישי‪ %‬יבוססו על שכבת הסלע‪ .‬יש להסיר את שכבת הקרקע המכסה‬
‫את שכבת הסלע‪.‬‬
‫בשלב ראשו‪ #‬יבצע הקבל‪ #‬חפירה לפי פרט שכבות המבנה המינימלי )ראה‬
‫גליו‪ #‬הפרטי‪.(%‬‬
‫לאחר מכ‪ #‬ימתי‪ #‬למפקח למת‪ #‬הנחיות נוספות לביצוע עבודות חפירה‪.‬‬
‫במקרה והקבל‪ #‬יבצע עבודות חפירה מתחת למפלס הדרוש בתכניות‪ ,‬יספק‬
‫הקבל‪ #‬על חשבונו שכבת פילוס‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות המפקח‪.‬‬
‫עבודות החפירה כוללות ג‪ %‬העמסה‪ ,‬הובלה ופיזור מיטב החומר החפור‬
‫המאושר ע"י המפקח למילוי בשכבות בשטחי מילוי‪ ,‬פינוי עודפי החפירה‬
‫והחומר החפור שנפסל למילוי אל מקו‪ %‬פיזור מאושר ע"י הרשות למרחק‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ שלא תשול‪ %‬לקבל‪ #‬כל תוספת עבור ביצוע‬
‫החפירה בהתא‪ %‬לסוגי העפר השוני‪.%‬‬
‫לא תשול‪ %‬כל תוספת עבור עבודה בשטחי‪ %‬צרי‪ %‬ומוגבלי‪ %‬וכ‪ #‬עבור ביצוע‬
‫החפירה בעבודת ידיי‪.%‬‬
‫להבטחת דרגת צפיפות הנדרשת על הקבל‪ #‬לבצע בדיקות צפיפות‪ ,‬בדיקות‬
‫תעשנה ע"י מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י המפקח בכתב ומראש‪ ,‬כמות‬
‫הדוגמאות תהיה לא פחות מ‪ 3‬לכל ‪ 100‬מ"ר‪ ,‬ולא פחות מ ‪ 6‬לשטחי‪%‬‬
‫נפרדי‪ .%‬עלות הבדיקות כלולה במחירי היחידות למיניה‪.#‬‬
‫מחירי שרוולי‪ %‬למערכת השקיה כוללי‪ %‬בי‪ #‬היתר עבודות העפר הנדרשות‬
‫לצור הנחת‪ .%‬המדידה לתשלו‪ %‬במ"ק ‪ ,‬וכלול במחירי היחידה להנחת‬
‫מובלי הניקוז‪ ,‬מחושב כאמור במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ 51.6.4‬הידוק מילוי מבוקר‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתכניות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪122‬‬
‫לצור תשלו‪ %‬לא תהיה הפרדה בי‪ #‬הידוק מילוי מעודפי חפירה‪ ,‬לבי‪ #‬הידוק מילוי‬
‫מובא מבחו ‪.‬‬
‫‪ 51.6.5‬מילוי מאושר‬
‫במידה ומיטב החומר החפור לא יענה לדרישות המפקח בשטח או לא ימצא‬
‫בכמות מספקת‪ ,‬יביא הקבל‪ #‬חומר מילוי מאושר מבחו ‪ .‬החומר המובא יענה‬
‫לדרישות המפקח בשטח‪.‬‬
‫חומר מילוי מאושר מובא מבחו ימדד לתשלו‪ %‬לפי הנפח במ"ק מדוד נטו לפי‬
‫התכניות והמחיר כולל הספקה‪ ,‬הובלה ופיזור החומר בשכבות‪.‬‬
‫חומר חפור לא יסולק מהשטח ללא אישור המפקח בכתב‪ .‬מודגש בזאת‪ ,‬כי לא‬
‫יורשה לקבל‪ #‬להביא לאתר חומר מובא מבחו ‪ ,‬אלא רק לאחר שיגמרו מקורות‬
‫המילוי מעודפי חפירה בשטח‪ ,‬ולאחר אישור המפקח‪.‬‬
‫‪ 51.6.6‬הידוק שטחי‪%‬‬
‫הידוק שתית פני הקרקע לאחר חפירה או פני קרקע לאחר חישו‪ /‬לפני מילוי‪ ,‬או‬
‫פני קרקע במדרכות ובכבישי‪ %‬לאחר פרוק וחפירה ייעשה לדרגת צפיפות‬
‫כמפורט במפרט הכללי‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ר‪ .‬המחיר כולל חרישה‪ ,‬תחוח והדוק תו כדי הרטבה‬
‫ברטיבות אופטימלית‪.‬‬
‫‪ 51.6.7‬פרוק מיסעות‪ ,‬כבישי‪ %‬ומדרכות ומשטחי בטו‪#‬‬
‫בשטח הפרוייקט יידרש הקבל‪ #‬לפרק מיסעות כבישי‪, %‬מדרכות ומשטחי בטו‪#‬‬
‫בהתא‪ %‬לתוכניות ו‪/‬או לפי הנחיות המפקח בכתב‪ .‬העבודה כוללת ניסור האספלט‬
‫הקיי‪ /%‬הבטו‪ #‬הקיי‪ %‬בקווי‪ %‬ישרי‪ %‬בגבולות השטח המיועד לפירוק‪ ,‬חפירת‬
‫מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית המתוכננת‪ ,‬או לפי הוראת המפקח‪ ,‬וסילוק‬
‫חומרי המבנה למקו‪ %‬שיקבע ע"י המפקח‪ .‬על הקבל‪ #‬להפריד את חומרי השכבות‬
‫הגרנולריות של הכביש‪/‬המדרכה מפסולת האספלט‪ ,‬מפסולת הבטו‪ ,#‬אבני הריצו‪/‬‬
‫ואבני השפה ולפנות‪ %‬בנפרד למקו‪ %‬שיקבע ע"י המפקח‪ .‬ניצול חומרי התשתית‬
‫והמצע לשימוש חוזר יותר רק בשכבות המילוי‪.‬‬
‫שימוש בחומר המצע ובתשתית החפורי‪ %‬לצור מילוי ישול‪ %‬רק בסעי‪" /‬הידוק‬
‫מבוקר של המילוי"‪ .‬המיו‪ ,#‬הערו‪ ,%‬ההובלה והפזור כאמור משולמי‪ %‬בסעיפי‬
‫החפירה בלבד‪.‬‬
‫‪ 51.6.8‬פרוק שכבת אספלט קיי‪ %‬ו‪/‬או אמביט קיי‪%‬‬
‫במקומות המסומני‪ %‬בתכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבל‪ #‬פרוק‬
‫של שכבת אספלט‪/‬אמביט קיי‪ %‬בכל עובי שהוא‪ ,‬לכל עומק‪ .%‬העבודה כוללת‪:‬‬
‫קבלת הקטע לפירוק מהמפקח סימונו ומדידתו‪.‬‬
‫‬
‫ניסור שולי הקטע כמפורט בסעי‪ 51.01.05 /‬להל‪ ,#‬לכל עומק שכבת‬
‫‬
‫האספלט‪ /‬האמביט‪.‬‬
‫הסרת שכבת האספלט תו שמירה על קווי החיתו הישרי‪.%‬‬
‫‬
‫העמסה וסילוק הפסולת‪.‬‬
‫‬
‫מודגש שסעי‪ /‬זה ישול‪ %‬רק במקרה שדרוש פרוק האספלט‪/‬האמביט בלבד ללא‬
‫פרוק שכבות המבנה‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"ר והמחיר כלול במחירי היחידה להנחת מובלי הניקוז והוא‬
‫יהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט‪ /‬האמביט‪.‬‬
‫‪ 51.6.9‬ניסור מיסעה קיימת‬
‫על הקבל‪ #‬לבצע ניסור של שכבת בטו‪ #‬האספלט‪/‬האמביט על ידי חיתו לעומק‬
‫הדרוש‪ ,‬בגבולות פרוק שוחות או אלמנטי‪ %‬אחרי‪ %‬או עבור הנחת אלמנטי‪%‬‬
‫שוני‪ %‬בכביש קיי‪ ,%‬כגו‪ #‬אבני שפה‪ ,‬אבני ריצו‪ ,/‬שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתו‬
‫לעומק הדרוש החיתו יבוצע ע"י מכונת חיתו בלבד‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪123‬‬
‫לא ישול‪ %‬בנפרד‪ ,‬אלא במסגרת סעיפי העבודות המפורטי‪ %‬בכתבי הכמויות‪ ,‬בי‪#‬‬
‫א‪ %‬מצוי‪ #‬במפורש ובי‪ #‬א‪ %‬לאו‪.‬‬
‫‪ 51.6.10‬קירצו‪/‬‬
‫ציוד הקרצו‪ /‬הציוד יהיה מסוג מיישרת או מקרצפת‪ ,‬המאפשרות קרצו‪/‬‬
‫רצועות‪ ,‬בבקרה אלקטרונית‪ ,‬דיוק ברו‪.%‬‬
‫הציוד יאפשר קרצו‪ /‬לעומק ‪ 10‬ס"מ לפחות במעבר אחד‪ ,‬עיצוב שולי השטח‬
‫המקורצ‪) /‬השפות( בצורה אנכית‪ ,‬ישרה ולא מעורערת‪ .‬הקרצו‪ /‬הוא לצור ריבוד‬
‫מחדש של נתיבי‪ %‬שלמי‪ ,%‬יאפשר הציוד קרצו‪ /‬ברצועות שרוחב‪ 1.20 #‬מ' לפחות‪.‬‬
‫כשהקרצו‪ /‬הוא לש‪ %‬תיקוני‪ %‬מקומיי‪ ,%‬ולעבודות תחזוקה‪ ,‬יאפשר הציוד קרצו‪/‬‬
‫רצועות שרוחב‪ 0.30 #‬מ' לפחות‪.‬‬
‫הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית‪ ,‬שתנוע לפני המקרצפת ובכיוו‪ #‬תנועתה‪ ,‬על‬
‫פני מיסעה יותר השימוש במיישרת בח‪ %‬או במקרצפת בח‪ ,%‬רק א‪ %‬הדבר צויי‪#‬‬
‫באחד ממסמכי החוזה‪.‬‬
‫קרצו‪ /‬בשטחי אספלט הקרצו‪ /‬יתבצע לפי התכניות ובעומק‪ ,‬שיאפשר ביצוע‬
‫השכבה החדשה בעובי הנדרש‪ .‬קרצו‪ /‬במקו‪ %‬של התחברות אנכית לאספלט לא‬
‫מקורצ‪ ,/‬או בקרבת שוחות‪ ,‬במקומות שלא נית‪ #‬להשתמש במקרצפת‪ ,‬יבוצע‬
‫בעבודת ידיי‪ ,%‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬ובזהירות כדי לא לפגוע בקיי‪ .%‬א‪ %‬עקב‬
‫הקרצו‪ ,/‬התערערה‪ ,‬נסדקה או התפוררה השכבה‪ ,‬ימשי הקבל‪ #‬בקרצו‪ /‬עד‬
‫לשכבה יציבה‪ .‬בגמר הקרצו‪ /‬יש לטאטא את השטח‪.‬‬
‫נוס‪ /‬לטאוט הראשו‪ ,#‬יש לנקות את כל השטח המקורצ‪ /‬באוויר דחוס‪ ,‬או‬
‫במטאטא מכני‪ .‬לא תותר תנועת כלי רכב על השטח המקורצ‪ /‬לפני הניקוי‪.‬‬
‫לאחר הקרצו‪ /‬יהיו פני השטח מחוספסי‪ ,%‬אול‪ %‬ללא חורי‪ %‬וחריצי‪ %‬עמוקי‪%‬‬
‫ופני המיסעה המקורצפת יהיו יציבי‪ %‬ללא מקומות מעורערי‪ %‬או מתפוררי‪.%‬‬
‫פסולת הקרצו‪ /‬המזמי‪ #‬שומר לעצמו הזכות להורות לקבל‪ ,#‬לפנות את החומר‬
‫המקורצ‪ /‬ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס ‪ 10‬ק"מ‪.‬‬
‫במידה והמזמי‪ #‬מוותר על זכות זו‪ ,‬יהיה די‪ #‬החומר המקורצ‪ /‬ככל חמר אחר‬
‫כלומר למילוי או לסילוק‪ .‬פעולות אלה כלולות במחיר היחידה‪ .‬המדידה לתשלו‪%‬‬
‫במ"ר כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 51.6.11‬מצעי‪ %‬ותשתיות‬
‫א‪.‬‬
‫מצע סוג א'‬
‫חומר המצע יהיה סוג א' כהגדרתו במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫שכבות המצעי‪ %‬יהודקו לדרגת צפיפות של ‪ 100%‬לפחות‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫המדידה לפי מ"ק מחושב תיאורטית עפ"י התכניות‪ .‬המחיר אחיד לשכבות בעובי‬
‫אחיד‪ ,‬לשכבות בעובי משתנה‪ ,‬לפזור המצע והידוקו בשטחי‪ %‬צרי‪ ,%‬קטני‪%‬‬
‫ומוגבלי‪.%‬‬
‫‪ 51.6.12‬ריסוס באמולסיית ביטומ‪#‬‬
‫ריסוס בי‪ #‬שכבות האספלט יהיה אמולסיית ביטומ‪ SS1.0 #‬בשיעור של ‪0.25‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ר‪ ,‬על משטח של‪.%‬‬
‫ריסוס בי‪ #‬שכבת אספלט לבי‪ #‬שכבת מצע עליונה יהיה אמולסיית ביטומ‪M.S.10 #‬‬
‫בשיעור ‪ 1.0‬ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫ריסוס ביטומ‪ #‬יימדד לתשלו‪ %‬לפי שטח במ"ר‪ ,‬בציו‪ #‬סוג הביטומ‪ #‬ושעורו‪.‬‬
‫המחיר כולל אספקה‪ ,‬הובלה לאתר‪ ,‬פיזור וכ‪ #‬ניקוי השטח לפני הפיזור‪.‬‬
‫‪ 51.6.13‬עבודות אספלט‬
‫לפני ביצוע עבודות האספלט‪ ,‬הקבל‪ #‬ימציא לאישור הפיקוח‪ ,‬את תערובות‬
‫האספלט שבה‪ #‬הוא עומד להשתמש‪ ,‬לרבות גודל וסוג האגרגטי‪.%‬‬
‫עובי שכבות האספלט יהיה כמוגדר בכתבי הכמויות ובגיליו‪ #‬הפרטי‪ %‬וכדלקמ‪:#‬‬
‫מבנה חדש‬
‫א‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪124‬‬
‫‬
‫‬
‫שכבת בטו‪ #‬אספלט נושאת עליונה מתערובת ‪ S‬גודל אגרגט "‪ 05 3/4‬ס"מ‬
‫שכבת בטו‪ #‬אספלט נושאת תחתונה מתערובת ‪S‬גודל אגרגט "‪ 06 3/4‬ס"מ‬
‫מבנה זה יבוצע מעל‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ 2‬שכבות מצע סוג א' בעובי ‪ 15‬ס"מ כ"א‬
‫‪ 1‬שכבת מצע סוג ב' בעובי ‪ 20‬ס"מ כ"א‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫‪ 20‬ס"מ‬
‫‬
‫‪ 61‬ס"מ‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ר‪ ,‬בציו‪ #‬סוג השכבה‪ .‬המחיר כולל אספקה‪ ,‬הובלה‬
‫לאתר‪ ,‬פיזור האספלט והידוקו בהתא‪ %‬לדרישות המפרט הכללי וכ‪ #‬טאוט פני‬
‫אספלט קיי‪/%‬חדש לפני פיזור שכבת אספלט נוספת‪.‬‬
‫‪ 51.6.14‬מישק התחברות אספלט קיי‪ %‬לאספלט חדש‬
‫במקומות המסומני‪ %‬בתכניות יבוצע חיבור לכביש הקיי‪ %‬כמפורט להל‪:#‬‬
‫חיתו בניסור של שכבת האספלט‪ ,‬קירצו‪ /‬אספלט כמסומ‪ #‬בתכניות וכ‪#‬‬
‫א‪.‬‬
‫חפירה בשכבות הכביש עד לעומק כמסומ‪ #‬בתכניות‪.‬‬
‫מילוי המדרגות שנחפרו כמסומ‪ #‬בתכניות‬
‫ב‪.‬‬
‫קו גבול ההתחברות יהיה שפת הכביש הקיי‪ .%‬חלקי הכביש הקיי‪%‬‬
‫שיתערערו עקב פרוק הכביש הקיי‪ %‬מעבר למידה הרשומה בתכניות יפורקו‬
‫ע"י הקבל‪ #‬ויתוקנו על ידו ועל חשבונו‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"א‪ ,‬מדוד לאור קו ההתחברות‪ .‬המחיר כולל‬
‫ניסור חרי ‪ ,‬קירצו‪ /‬אספלט‪ ,‬חפירה במבנה שכבות קיי‪ ,%‬סילוק השברי‪%‬‬
‫והפסולת וכ‪ #‬את כל העבודות והחומרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודה‪ ,‬כולל‬
‫שכבות מבנה הכביש‪.‬‬
‫‪ 51.6.15‬פרוק אב‪ #‬שפה ‪ /‬אב‪ #‬ג‪#‬‬
‫במקומות בה‪ %‬יידרש יבצע הקבל‪ #‬פירוק של אבני שפה או אבני ג‪) #‬כולל ראש אי‬
‫ו‪/‬או אב‪ #‬שפה קולטת(‪ .‬אבני‪ %‬שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח‪ ,‬אבני‪ %‬טובות‬
‫ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש חוזר בה‪ #‬הכל עפ"י הוראות המפקח‪.‬‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי במקומות בה‪ %‬נדרש פירוק מיסעה הכוללת אבני שפה‪ ,‬כחלק‬
‫מעבודות החפירה ואי‪ #‬דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד‪ ,‬הפרוק נכלל‬
‫בסעיפי חפירה ולא ישול‪ %‬במסגרת סעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫העבודה כוללת‪:‬‬
‫קבלת הקטע לפירוק מהמפקח‪ ,‬סימונו ומדידתו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫עקירת האב‪ #‬ממקומה תו שמירה מירבית על שלמותה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרוק תושבת הבטו‪ #‬ופינוי הפסולת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מילוי החלל הנוצר בחומר מצע‬
‫ד‪.‬‬
‫אחסנה זמנית של האב‪ #‬או סילוקה לאתר פסולת‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"א אבני שפה שיפורקו בפועל והוא כלול במחירי היחידה‬
‫להנחת מובלי הניקוז‪.‬‬
‫‪ 51.6.16‬פרוק מדרכות ו‪/‬או איי תנועה מרוצפי‪ %‬והעברת החומר המתאי‪ %‬לשימוש חוזר‬
‫לרשות ו‪/‬או פינויו כמפורט‪.‬‬
‫במקומות בה‪ %‬תורה התכנית ו‪/‬או לפי הנחיות המפקח יפרק הקבל‪ #‬מדרכות ו‪/‬או‬
‫איי תנועה מרוצפי‪.%‬‬
‫העבודה תכלול‪:‬‬
‫קבלת הנחיה בכתב מהפיקוח‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪125‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סימו‪ #‬השטח המיועד לפירוק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרוק האבני‪ %‬המשתלבות באופ‪ #‬זהיר על מנת לשמור על שלמות‪ #‬ככל הנית‪.#‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הוצאת החול ופירוק חגורות הבטו‪.#‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סילוק שכבת מצעי‪ %‬בעובי כלשהו בהתא‪ %‬להנחיות המפקח‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עירו‪ %‬בשטח אחסו‪ #‬זמני של הרשות‪ ,‬של האבני‪ %‬המשתלבות‪ ,‬המתאימות‬
‫לשימוש חוזר לפי הנחיות משרד מהנדס העיר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫סילוק אבני‪ %‬משתלבות שבורות ו‪/‬או שנמצאו לא מתאימות לשימוש חוזר‬
‫בחול ופסולת הבטו‪ #‬לאתר פסולת כמפורט‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"ר של מדרכות מרוצפות שיפורקו בפועל והוא כלול במחירי‬
‫היחידה להנחת מובלי הניקוז‪.‬‬
‫מודגש כי במקומות שיוחלט שהריצו‪ /‬אינו מתאי‪ %‬לשימוש חוזר תפורק המדרכה‬
‫במסגרת עבודות החפירה ולא ישול‪ %‬עבור הפירוק בנפרד‪.‬‬
‫‪ 51.6.17‬הגנה מבטו‪ #‬מזויי‪ #‬על מערכות מתוכננות‪/‬קיימות‬
‫במקומות בה‪ %‬יידרש יהיה על הקבל‪ #‬לבצע הגנה על מערכות מתוכננות ו‪/‬או על‬
‫מערכות קיימות בבטו‪ #‬מזויי‪ #‬בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ .‬הבטו‪ #‬יהיה מסוג ב‪ 30‬והפלדה‬
‫תהיה מצולעת‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"ק‪ ,‬ללא סיווג לפי סוג המערכת‪.‬‬
‫המחיר יכלול‪:‬‬
‫גילוי זהיר של המערכת הקיימת‪ ,‬הבטו‪ ,#‬הזיו‪ ,#‬עבודות העפר הדרושות‪ ,‬לרבות‬
‫סתימת הבור בחומר גרנולרי מהודק בבקרה מלאה )מצע סוג א'( עד למפלס שתית‬
‫מתוכננת וכ‪ #‬את כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪126‬‬
‫‪57.0‬‬
‫‪57.1‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪57.3‬‬
‫עבודות עפר " כללי ‪:33‬‬
‫‪57.0.1‬‬
‫על הקבל‪ #‬לנקוט‪ ,‬בכל האמצעי‪ ,%‬על חשבונו‪ ,‬שבכל זמ‪ ,#‬לא יעבדו או לא יזרמו מי‪ %‬ו‪/‬או‬
‫ביוב‪ ,‬בתעלות או החפירות‪ .‬א‪ %‬איכות העבודה תיפגע‪ ,‬בשל היקוות מי‪ ,%‬רשאי המפקח‬
‫להורות על תיקו‪ %‬העבודה‪ ,‬על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫‪57.0.2‬‬
‫הקבל‪ #‬הינו האחראי הבלעדי‪ ,‬לבטיחות באתר העבודה‪ .‬לפיכ‪ ,‬עליו לוודא‪ ,‬שחפירות‪,‬‬
‫תעלות‪ ,‬מחפורות וכל עבודות החפירה והמילוי‪ ,‬תעשנה באופ‪ #‬בטוח‪ .‬א‪ %‬יהיה צור‪,‬‬
‫הקבל‪ #‬ידפ‪ #‬את דפנות החפירה‪.‬‬
‫‪57.0.3‬‬
‫במקרי‪ %‬בה‪ ,%‬ביצוע העבודות יהיה בקרבת מבני‪ %‬קיימי‪ %‬או עמודי חשמל ובמידה‬
‫והמרחק מדופ‪ #‬התעלה לקצה המבנה‪ ,‬יהיה פחות מ‪ 1‬מ'‪ ,‬יבוצע דיפו‪ #‬מקומי של התעלה‪,‬‬
‫בעת העבודה‪ .‬הדיפו‪ #‬יעשה על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬ובאחריותו‪ .‬עבור הדיפו‪ #‬לא ישול‪ %‬בנפרד‬
‫ומחירו יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות והמבני‪.%‬‬
‫עבודות עפר ומילוי‪ ,‬בהנחת צינורות ‪:‬‬
‫‪ 57.1.1‬החפירה תעשה בכלי‪ %‬מכניי‪ %‬ו‪/‬או בעבודת ידיי‪ ,%‬לפי הצור והנסיבות‪.‬‬
‫‪57.1.2‬‬
‫בקרבת מערכות קיימות ו‪/‬או מבני‪ %‬קיימי‪ ,%‬תבוצע החפירה בעבודת ידיי‪ ,%‬במידת‬
‫הצור )בגי‪ #‬עבודת ידיי‪ ,%‬לא תשול‪ %‬תוספת מחיר(‪.‬‬
‫‪57.1.3‬‬
‫מצע ועטיפת חול נקי‪ ,‬יותקנו עפ"י פרט סטנדרטי לחת טיפוסי לתעלות להנחת קווי‪.%‬‬
‫המילוי יעשה בהתא‪ %‬לתנאי השטח וכפי המצויי‪ #‬בפרט‪.‬‬
‫‪57.1.4‬‬
‫אי‪ #‬לעלות בכלי מכאני‪ ,‬על מילוי החפירה‪ ,‬אלא לאחר שהמילוי הגיע לרו‪ %‬סופי מתוכנ‪#‬‬
‫וג‪ %‬אז‪ ,‬אחראי הקבל‪ ,#‬לכל נזק שייגר‪ %‬לצינור בשל כ‪.‬‬
‫עבודות במי תהו ‪:‬‬
‫במקומות שתחתית החפירה הנדרשת‪ ,‬תימצא מתחת למפלס מי התהו‪ ,%‬יהיה על הקבל‪ #‬להוציא‬
‫את המי‪ ,%‬כדי שתתאפשר עבודה ביבש‪.‬‬
‫‪ 57.2.1‬תשומת ליבו של הקבל‪ #‬מופנית לכ‪ ,‬כי על א‪ /‬שהנושא לא נבדק‪ ,‬עלולי‪ %‬להתגלות מי‬
‫תהו‪ ,%‬בחלק מהמקומות‪ ,‬בתחומי תוואי העבודה‪.‬‬
‫‪57.2.2‬‬
‫הקבל‪ #‬רשאי לבחור‪ ,‬בשיטה הרצויה לו‪ ,‬כדי לסלק את מי התהו‪ %‬ולהחזיק את החפירות‬
‫יבשות‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חייבת שיטת הביצוע‪ ,‬להוכיח את יעילותה‪.‬‬
‫‪57.2.3‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יהיה זכאי‪ ,‬לקבל כל פיצוי‪ ,‬עבור הוצאות או הפסדי‪ ,%‬הקשורי‪ %‬בעבודה במי‬
‫תהו‪ .%‬נזקי‪ %‬שייגרמו עקב הרחקת מי תהו‪ ,%‬יהיו על חשבונו ובאחריותו‪.‬‬
‫חציית כבישי ומדרכות ‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪127‬‬
‫‪57.3.1‬‬
‫על הקבל‪ #‬להשתמש בציוד מתאי‪ ,%‬לשבירת כבישי‪ %‬ומדרכות‪ ,‬כדי להבטיח שבירת‪%‬‬
‫המסודרת‪ .‬במעבר בתו אספלט קיי‪ ,%‬ינסר הקבל‪ #‬את האספלט‪ ,‬משני צידי התעלה‪.‬‬
‫במקרה של שבירת מדרכות‪ ,‬אבני‪ %‬משתלבות ו‪/‬או מרוצפות‪ ,‬יוציא הקבל‪ ,#‬במידת‬
‫האפשר‪ ,‬את האבני‪ %‬ו‪/‬או המרצפות‪ ,‬כשה‪ #‬שלמות ויאחסנ‪ ,#‬כ שאפשר יהיה להשתמש‬
‫בה‪ ,#‬לתיקו‪ #‬המדרכה‪ .‬החפירה והמילוי יהיה בהתא‪ %‬לפרט סטנדרטי‪.‬‬
‫אי קיו‪ %‬הוראות אלה‪ ,‬יגרו‪ %‬לחיוב חשבו‪ #‬הקבל‪ ,#‬במחיר חומר הריצו‪ ./‬רק אבני‪/ %‬‬
‫מרצפות פגומות‪ ,‬יוחלפו‪.‬‬
‫‪57.3.2‬‬
‫שימוש במלט מהיר ‪:‬‬
‫בכבישי‪ %‬ע‪ %‬תנועה קשה ובמקומות בה‪ %‬לא נית‪ #‬להמתי‪ #‬עד להתקשות החומרי‪%‬‬
‫הרגילי‪ ,%‬רשאי הקבל‪ #‬להשתמש בחומרי‪ %‬מהירי התקשות לתיקוני הכבישי‪ ,%‬באישור‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪57.3.3‬‬
‫עבודה בכבישי‪ %‬קיימי‪%‬‬
‫אי‪ #‬להרוס או לפתוח כבישי‪ %‬ודרכי‪ %‬סלולות‪ ,‬ללא קבלת רשות מאת המפקח‪ ,‬ג‪ %‬א‪%‬‬
‫ה‪ %‬יתוקנו לאחר מכ‪ #‬על חשבו‪ #‬הקבל‪ .#‬כל הכבישי‪ ,%‬שאות‪ %‬חוצי‪ %‬הקווי‪ ,%‬ייפתחו‬
‫ברוח מינימלי אפשרי‪ .‬תיקו‪ #‬הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של‬
‫המסעה‪ ,‬כולל שכבות מצע‪ ,‬תשתית ואספלט‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות שבפרק ‪ 51‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫בתחו‪ %‬הכביש‪ ,‬תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה‪ ,‬בחת העליו‪ ,#‬לא יעלה על המידות‬
‫המפורטת בטבלה דלהל‪: #‬‬
‫רוחב עליו של החפירה‬
‫‪2.26"3.25 3.26"4.25 4.26"5.25 5.26"6.25‬‬
‫‪ 1.26"2.25‬עד ‪ 1.25‬מ'‬
‫מ'‬
‫מ'‬
‫מ'‬
‫מ'‬
‫מ'‬
‫‪0.80‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪2.85‬‬
‫קוטר‬
‫הצינור‬
‫"‪6"10‬‬
‫"‪12"16‬‬
‫"‪18"24‬‬
‫פתיחת כביש קיי‪ %‬תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאי‪ %‬בעזרת מסור מכני‪ ,‬בעל כושר‬
‫חדירה לכל עומק השכבה‪ .‬לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור מתאי‪ %‬של‬
‫האספלט‪.‬‬
‫תיקו‪ #‬הכביש וסלילתו תהיה כדלקמ‪: #‬‬
‫המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול‪ ,‬יעשה בשכבות של מצע סוג א'‪ ,‬מהודק לצפיפות‬
‫של ‪ ,98%‬לפי מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש‪ ,‬א לא יותר‬
‫מ‪ 40‬ס"מ מפני הכביש הקיי‪ .%‬ממפלס זה‪ ,‬תשוחזרנה השכבות שהיו טר‪ %‬פירוק ועד‬
‫לרו‪ %‬של ‪ 11‬ס"מ מתחת לרו‪ %‬הסופי‪.‬‬
‫‪ 2‬שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א'‪ ,‬מהודק לצפיפות ‪ 98%‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬כל‬
‫שכבה בעובי של ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .‬ריסוס תשתית ביטומ‪ ,M.C 70 #‬בכמות של ‪ 1‬ק"ג למ"ר‪,‬‬
‫ציפוי יסוד ושכבת בטו‪ #‬אספלט מקשרת‪ ,‬בעובי ‪ 6‬ס"מ‪ ,‬ע‪ 4.3% %‬ביטומ‪ ,#‬מיד לאחר‬
‫כיסוי התעלה ומילוי במוחמר מצעי‪ .%‬לאחר מכ‪ ,#‬ריסוס בביטומ‪ ,R.C 70 #‬כמות של ‪0.25‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ר )ציפוי מאחה(‪.‬‬
‫שכבה נושאת‪ ,‬מבטו‪ #‬אספלט דק‪ ,‬בעובי של ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ע‪ 4.8% %‬ביטומ‪ ,#‬מיד לאחר כיסוי‬
‫בשכבה המקשרת‪ ,‬אלא א‪ %‬תינת‪ #‬הוראה אחרת‪ .‬לאחר כיסוי‪ ,‬בכל שלב‪ ,‬יש לכבוש את‬
‫תיקו‪ #‬הסלילה במכבש מתאי‪.%‬‬
‫תיקו‪ #‬המדרכות יעשה כנ"ל‪ ,‬א רק ע‪ %‬שכבת אספלט נושאת תחתונה‪ ,‬ע‪ 4.3% %‬ביטומ‪#‬‬
‫לפחות‪ ,‬בעובי ‪ 6‬ס"מ‪.‬‬
‫המפקח רשאי לקבוע אלו שטחי‪ %‬יסללו מחדש או יתוקנו‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪128‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור תיקו‪ #‬כבישי‪ %‬ומדרכות יהיה לפי מ"ר‪ .‬התיקו‪ #‬כולל ‪ :‬אספקת והנחת ‪2‬‬
‫שכבות מצע סוג א'‪ ,‬שתי שכבות אספלט‪ ,‬כאמור במפרט המיוחד‪ ,‬מדוד לפי המידות‬
‫התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבו‪ #‬בהצעתו את מלוא רוחב התיקו‪ ,#‬שיהיה‬
‫עליו לתק‪ ,#‬כתוצאה מעבודתו ולנזקי‪ %‬שייגרמו למבנה הכביש ולאספלט הקיימי‪,%‬‬
‫כתוצאה מעבודתו‪ ,‬מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבל‪ ,#‬על גבי הכבישי‪%‬‬
‫הקיימי‪.%‬‬
‫המחיר יהיה אחיד‪ ,‬ללא התחשבות בתנאי‪ %‬ובקשיי‪ %‬בזמ‪ #‬העבודה‪ ,‬במכשולי‪ %‬שמעל‬
‫ומתחת לקרקע‪ ,‬בסוגי הקרקע‪ ,‬שיתגלו בזמ‪ #‬העבודה‪ ,‬בקוטר ובעומק הקו וברוחב‬
‫התיקו‪ #‬שיידרש‪ .‬עבור פירוק אבני שפה והתקנת‪ #‬מחדש בסיו‪ %‬העבודה‪ ,‬ישול‪ %‬בנפרד‪.‬‬
‫דרכי‪ %‬עוקפות‪ ,‬זמניות‪ ,‬במידה ותידרשנה‪ ,‬תותקנה ע"י הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬לפי הוראות‬
‫המפקח באתר‪.‬‬
‫בנוס‪ /‬לכ‪ ,‬יכלול המחיר את אחריות הקבל‪ #‬לתיקו‪ #‬כל השקיעות שייגרמו בכביש או‬
‫במדרכה שפתח‪ ,‬עד ‪ 12‬חודש מיו‪ %‬מסירת העבודה הגמורה למזמי‪.#‬‬
‫‪57.4‬‬
‫עבודות בטו יצוק באתר ‪:‬‬
‫‪ 57.4.1‬במסגרת עבודות בטו‪ #‬יצוק באתר‪ ,‬יש לבצע תיקוני‪ ,%‬בשוחות קיימות‪ ,‬עטיפות בטו‪,#‬‬
‫גושי בטו‪ ,#‬חיבור צווארוני‪ %‬וכו‪.‬‬
‫‪57.4.2‬‬
‫תיקו‪ #‬בטוני‪: %‬‬
‫העבודה כוללת הכנה במקומות שהתבלו‪ ,‬זיו‪ ,#‬חציבה וסיתות של בטו‪ #‬פגו‪ %‬לעומק של כ‬
‫‪ 7‬ס"מ באמצעי‪ %‬מכניי‪ %‬או ידניי‪ ,%‬יש לחצוב עד לעומק של ‪ 3‬ס"מ לפחות מתחת לברזל‪,‬‬
‫לחשו‪ /‬את מוטות הזיו‪ #‬בכל היקפ‪ %‬ולגלות את הקצוות הבריאי‪ %‬של הזיו‪ ,#‬לבצע ניקוי‬
‫חול ולטפל במערכת הפלדה ע"י ציפוי בחומר ממיס חלודה‪.‬‬
‫בגמר החציבה יש לקבל אישור המפקח להמש העבודה‪ ,‬יש להחלי‪ /‬מוטות זיו‪#‬‬
‫במקומות הדרושי‪ ,%‬המוטות יהיו מוטות חדשי‪ %‬בקטרי‪ %‬דוגמת הקיי‪ ,%‬אשר ירותכו‬
‫לקצוות הבריאי‪ %‬של הזיו‪ #‬הקיי‪ .%‬לאחר מכ‪ #‬יש לשק‪ %‬את הבטו‪.#‬‬
‫‪57.4.3‬‬
‫כללי ‪:‬‬
‫עבודות הבטו‪ #‬של שוחות בקרה תהיינה לפי המפרט הכללי פרק ‪ 02‬ה‪ #‬לגבי הבצוע הו‪#‬‬
‫לגבי אופני המדידה‪ .‬סוג הבטו‪ #‬יהיה ב‪.200‬‬
‫עבודות הבטו‪ #‬של שוחות והמשטחי‪ %‬תהיינה לפי המפרט המיוחד הבא במידה ולא צוי‪#‬‬
‫אחרת בד‪ /‬הכמויות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אלמנטי הבטו‪ #‬יהיו יצוקי‪ %‬בבטו‪ #‬מיוחד ה‪ #‬מבחינת תערובת הבטו‪ #‬וה‪ #‬מבחינת‬
‫הטיפול בפני הבטו‪ #‬והאשפרה‪.‬‬
‫דרישות המפרט הבאות כא‪ #‬ה‪ #‬בנוס‪ /‬לדרישות המקובלות לגבי עבודות בטו‪ #‬יצוק‬
‫באתר כל פי המפרט הבינמשרדי בפרק ‪ 02‬והמפרט הכללי בפרק ‪.302‬‬
‫כל אלמנטי ציוד מתכתי‪ ,‬צנרת ואביזרי‪ %‬העוברי‪ %‬דר הבטו‪ ,#‬יוצבו בתבניות לפי‬
‫היציקה‪ ,‬אלא א‪ %‬צוי‪ #‬אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫מודגש שלא כל המעברי‪ %‬והחורי‪ %‬מופעלי‪ %‬בתוכנית הקונסטרוקציה‪ .‬על הקבל‪#‬‬
‫לבצע את עבודת הטפסנות תו בדיקה בשתי מערכות תוכניות‪ :‬תכניות הבניה‬
‫והצנרת ותכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫כל ההכנות ליציקה יסוכמו מראש ויהיו טעונת אישור המפקח‪ .‬בכל מקרה "ההכנות‬
‫היציקה" כוללות‪ ,‬א לא מוגבלות ל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫גיבוי לאספקת בטו‪.#‬‬
‫משאבת בטו‪.#‬‬
‫ויברטורי‪ %‬במספר מספיק‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪129‬‬
‫ו‪ .‬בכל מקרה בו פני הבטו‪ #‬לא יהיו חלקי‪ %‬עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח‪ ,‬יידרש‬
‫הקבל‪ #‬לבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬טיח צמנט להחלקת בני הבטו‪ .#‬טיח צמנט יבוצע על‬
‫אלמנטי בטו‪ #‬שלמי‪ %‬ולא באופ‪ #‬נקודתי‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪.‬‬
‫ז‪ .‬אי‪ #‬קשירת תבניות בחוט שור‪ .‬כל הבטוני‪ %‬יהיו בטוני‪ %‬חלקי‪ %‬לחלוטי‪.#‬‬
‫‪57.5‬‬
‫עבודות ברשת המי ‪:‬‬
‫‪ 57.5.1‬כללי ‪:‬‬
‫א‪ .‬הפסקת מי‪: %‬‬
‫בכל מקרה בו ביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת המי‪ %‬בקו מי‪ %‬בודד ו‪/‬או באזור‬
‫של‪ ,%‬הקבל‪ ,#‬בתאו‪ %‬ע‪ %‬העירייה ‪ /‬התאגיד‪ ,‬יבצע את סגירת המגופי‪ %‬המתאימי‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬יבצע את סגירת המגופי‪ %‬כ שהזרימה תפסק לחלוטי‪ ,#‬ידאג לריקו‪ #‬הקו דר‬
‫הידרנט ו‪/‬או שאיבה באתר העבודה וידאג לשילוט מתאי‪.%‬‬
‫בזמ‪ #‬ריקו‪ #‬הקו דר הידרנט‪ ,‬ידאג הקבל‪ #‬לשלמות המדרכה‪ ,‬כל פגיעה במדרכת‬
‫אספלט ו‪/‬או מרוצפת תתוק‪ #‬על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫סגירת המי‪ %‬תבוצע מיידית ע"י הקבל‪ #‬למניעת בזבוז מי‪.%‬‬
‫לא תינת‪ #‬רשות לתחילת עבודה באתר לפני הבטחת סגירת מי‪ %‬מלאה‪ .‬א‪ %‬תהיה‬
‫סגירה חלקית‪ ,‬יאושר ביצוע העבודה ע"י המפקח במקו‪.%‬‬
‫א‪ %‬עקב ביצוע העבודה יש לספק מי‪ %‬במיכליות‪ ,‬על הקבל‪ #‬למלא ולגרור מיכליות‬
‫אלו לאתר‪ .‬כל עלות סעי‪ /‬זה כלולה במחירי היחידה בסעיפי הכמויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הודעה לאזרחי‪ %‬על סגירת מי‪: %‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יתחיל בסגירת המגופי‪ %‬לקראת ביצוע עבודתו‪ ,‬לפני שהודיע לכל‬
‫התושבי‪ %‬על סגירת מי‪ %‬באזור‪ ,‬לפי נוסח המודעות‪ ,‬שיימסרו לו ע"י העירייה ‪/‬‬
‫התאגיד וקיבל על כ אישור מראש ובכתב‪ ,‬מ‪ #‬העירייה ‪ /‬התאגיד והמפקח‪ .‬ניתוק‬
‫אספקת המי‪ ,%‬יהיה לזמ‪ #‬מינימלי הדרוש לביצוע העבודה‪ .‬כל הנזקי‪ %‬שייגרמו‬
‫לעירייה ‪ /‬התאגיד או מי מטעמה‪ ,‬בשל מחדלי הקבל‪ #‬בעניי‪ #‬זה‪ ,‬יהיו באחריות‬
‫הקבל‪ #‬בלבד‪.‬‬
‫‪57.5.2‬‬
‫צינורות מי‪ %‬ואביזרי‪: %‬‬
‫בפרק זה כולל תאור בצוע עבודות הצנרת ואביזרי הצנרת באתר‪ .‬העבודות יבוצעו על פי‬
‫האמור בפרקי‪ 01 %‬ו‪ 57‬של המפרט הכללי ועל פי המפורט להל‪:#‬‬
‫א‪ .‬אספקת והנחת הצינורות ‪:‬‬
‫קווי המי‪ %‬יהיו עשויי‪ %‬צינורות פלדה מיועדי‪ %‬לשימוש במי‪ ,%‬מיוצרי‪ %‬לפי ת‪.‬י‬
‫‪ ,530‬בקטרי‪ %‬שבי‪ 3" #‬ל"‪ 10‬בעובי דופ‪ #‬של "‪ ,5/32‬ויתר הקטרי‪ ,3/16" %‬כפי‬
‫שמוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות ע‪ %‬צפוי פנימי של טיח צמנט המיוצר בפיזור‬
‫צנטריפוגלי לפי תק‪.CWWA 205 #‬‬
‫צינורות פלדה שמיועדי‪ %‬להנחה בתו הקרקע יסופקו כשה‪ %‬מצופי‪ %‬עטיפה חיצונית‬
‫פוליאתיל‪ #‬תלת שכבתית‪ ,‬כדוגמאת ‪ APC3‬ועפ"י דרישה‪ ,‬יהיו ע‪ %‬עטיפה חיצונית‬
‫מבטו‪ #‬דחוס‪ ,‬כדוגמאת ‪ APC4‬המיוצר על ידי חברת "צינורות" וחברת "אברות"‪.‬‬
‫צינורות המיועדי‪ %‬להתקנה גלויה‪ ,‬או בתו מי‪ ,%‬או במקומות מיוחדי‪ ,%‬יסופקו ללא‬
‫ציפוי חיצוני ויצבעו על ידי הקבל‪ #‬בהתא‪ %‬לפרק הגנה נגד קורוזיה‪.‬‬
‫צינורות פלדה ‪:‬‬
‫צינורות בקטרי‪ 1½" ,1" ,3/4" %‬ו"‪ 2‬על גשרי אביזרי‪ ,%‬יסופקו להרכבת הגמלוני‪%‬‬
‫למדי המי‪ %‬ויורכבו ממד המי‪ %‬החדש עד למיקו‪ %‬היש‪ #‬שלו‪ ,‬הצינורות המגולווני‪%‬‬
‫יהיו סקדיול‪ ,‬צינור "‪ 2‬יהיה בעובי דופ‪ 3.65 #‬ע‪ %‬ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי‬
‫של ‪ 2.0‬מ"מ ועטיפה חיצונית תלת שכבתית וציפוי בטו‪ #‬דחוס )‪ (APC4‬מתוצרת‬
‫"אברות" או שווה ער‪.‬‬
‫חיבור הצנרת תבוצע בהברגה ובמקרי‪ %‬מיוחדי‪ ,%‬יאושר ביצוע חיבורי‪ %‬בריתו‬
‫ב‪ .‬ריתו והנחת צינורות פלדה ‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪130‬‬
‫מקצועיות ‪:‬‬
‫הקבל‪ #‬יעסיק בעבודה זו רק רתכי‪ %‬בעלי דרגה מקצועית‪ ,‬אשר עברו השתלמות‬
‫וקיבלו אישור בתוק‪ ./‬כל רת יידרש להציג תעודת הסמכה מתאימה‪ ,‬אשר עמד‬
‫במבח‪ #‬רתכי‪ %‬ובעל תעודה מתאימה וברת תוק‪ /‬ליו‪ %‬ביצוע העבודות‪ ,‬אשר נמצאת‬
‫ברשותו ולהוכיח שעבד במש כל השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתו צנרת‬
‫ולקבל אישורו של המפקח‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכי‪ %‬וכ‪ #‬לדרוש את החלפתו של כל‬
‫רת אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה‪ ,‬או אינו מתאי‪ %‬לעבודה מכל‬
‫סיבה אחרת‪.‬‬
‫הרתכי‪ %‬יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מג‪ #‬מסודרי‪.%‬‬
‫הכנה לריתו ‪:‬‬
‫ההכנה לריתו תכלול את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ בדיקת שלמות הצינור הקבל‪ #‬אחראי לכ כי לא יעשה שימוש בצינור פגו‪ %‬והוא‬
‫ידאג להחליפו או לתקנו כפי שיפורט להל‪.#‬‬
‫‬
‫בדיקת ותיקו‪ #‬צפוי הפני‪ %‬בקצוות הצינורות לבדיקת גימור ציפוי הפני‪ %‬בקצה‬
‫הצינור‪ ,‬ישמש סרגל מפלדה ע‪ %‬קצה חד )או זווית‪ (#‬גדול מקוטר הצינור הנבדק‪.‬‬
‫הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חת הפלדה בהיק‪ /‬הצינור בשני מקומות‬
‫מגע מנוגדי‪ ,%‬יישר ויוריד כל עוד‪ /‬ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני‬
‫השורש‪ .‬כמו כ‪ ,#‬תגלה הבדיקה מקומות שחסר בה‪ %‬ציפוי‪ .‬בדיקה זו‪ ,‬יש לבצע‬
‫על כל קצה של כל צינור‪ .‬את כל הפגמי‪ %‬שהתגלו בציפוי יש לתק‪ #‬עד קבלה‬
‫בקצה התנור של צפוי בעל עובי שווה לעובי הצפוי הקיי‪ %‬בכל היק‪ /‬הצינור‪.‬‬
‫לא ייחשבו כפג‪ %‬שברי‪ %‬קלי‪ %‬בפניה של השפה בעומק עד ‪ 2‬מ"מ ובאור של עד‬
‫‪ 20‬מ"מ והמרחק בי‪ #‬הפגמי‪ %‬הוא מעל ‪ 100‬מ"מ‪.‬‬
‫תיקו‪ #‬טיח צמנט ציפוי פני‪ %‬של צינורות פלדה ‪:‬‬
‫תיקו‪ #‬פני‪ %‬של טיח צמנט בצינורות הפלדה והאביזרי‪ ,%‬יעשה בהתא‪ %‬להמלצות‬
‫היצר‪ #‬וכמפורט להל‪:#‬‬
‫המפרט מיועד לתיקו‪ #‬שטחי‪ %‬גדולי‪ %‬יחסית ולכל ההיק‪ ./‬כמו כ‪ #‬למילוי ותיקו‪#‬‬
‫הטיח בחיבורי הצינורות והאביזרי‪.%‬‬
‫יש להקפיד להכי‪ #‬את התערובות של החומרי‪ %‬השוני‪ %‬ביחסי‪ %‬הנכוני‪ %‬כמפורט‬
‫להל‪:#‬‬
‫אי‪ #‬להוסי‪ /‬מי‪ %‬לטיח מוכ‪ #‬למריחה על מנת לדללו‪ ,‬לאחר שהתחיל בתהלי‬
‫ההתקשות‪ .‬טיח כזה פסול לשימוש‪.‬‬
‫הכנת הטיח לתיקו‪ #‬תהא כלהל‪:#‬‬
‫)‪ (1‬הרכב התערובת ‪:‬‬
‫ צמנט‪ ,‬שמור כנגד רטיבות ‪ 1‬חלק )בנפח(‪.‬‬
‫ חול דיונות נקי מחומרי‪ %‬אורגניי‪ %‬ולכלו ‪ 2‬חלקי‪) %‬בנפח(‪.‬‬
‫ שראקריל ‪) 4000‬מלפלסט( תוצרת "שרפו‪ "#‬רחובות‪ ,‬מדולל במי‪ 1:1 %‬כ‪40%‬‬
‫מכמות הצמנט‪.‬‬
‫ מי‪ %‬נקיי‪.%‬‬
‫)‪ (2‬אופ‪ #‬ההכנה ‪:‬‬
‫לערבב החומרי‪ %‬המוצקי‪ :%‬חול וצמנט לתערובת אחידה‪ .‬להכי‪ #‬בכלי אחר מלפלסט‬
‫מדולל במי‪ %‬ביחס ‪ 1:1‬ולהוסי‪ /‬בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת צמנט ‬
‫חול‪ ,‬תו כדי ערבובו‪ ,‬עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה )לא דלילה(‪ .‬יש‬
‫להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה‪.‬‬
‫היישוב האשפרה של הטיח החדש יהיו כלהל‪:#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪131‬‬
‫)‪ (1‬הכנת השטח ‪:‬‬
‫שטחי‪ %‬המיועדי‪ %‬לתיקו‪ #‬ינוקו מכל חומר רופ‪ ,/‬בליטות ולכלו‪ .‬שטחי‪ %‬חלקי‪ %‬של‬
‫הטיח היש‪ #‬יחוספסו‪ .‬הניקוי והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה )ידנית‪ ,‬או‬
‫מכנית חשמלית(‪.‬‬
‫ליצירת קשר טוב בי‪ #‬הטיח היש‪ #‬לחדש‪ ,‬יש לנקות מאבק‪ ,‬להרטיב היטב ולמרוח‬
‫במברשת את השטחי‪ %‬במלפלסט מדולל במי‪ %‬ביחס ‪.1:1‬‬
‫)‪ (2‬יישו‪ %‬הטיח ‪:‬‬
‫יישו‪ %‬הטיח ייעשה כשהבטו‪ #‬היש‪ #‬בשטחי וגבולות התיקו‪ #‬לח‪ .‬מריחת הטיח בעזרת‬
‫כ‪ /‬טייחי‪) %‬שפכטל(‪ ,‬או בכל כלי נוח אחר‪.‬‬
‫יש למרוח כ‪ ,‬שלא יישארו חללי‪ %‬ריקי‪ %‬ושתתקבל שכבת תיקו‪ #‬חלקה ושווה לעובי‬
‫הציפוי המקורי וכלכל היק‪ /‬הצינור‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬עובי טיח התיקו‪ #‬לא יפחת מ‪ 8‬מ"מ‪.‬‬
‫)‪ (3‬אשפרה ‪:‬‬
‫כאשר יש אפשרות גישה לאזור התיקו‪ ,#‬כשעה שעתיי‪ %‬לאחר יישו‪ %‬הטיח‪ ,‬בהתחלת‬
‫ההתקשות‪ ,‬יש להרטיב את פני שטח התיקו‪) #‬בעזרת מברשת או ספוג( במלפלסט‬
‫ולהחליק סופית את שכבת התיקו‪.#‬‬
‫רצוי לכסות בסמרטוטי‪ %‬רטובי‪ %‬ולהמשי להרטיב במי‪ %‬במש ‪ 48‬שעות‪.‬‬
‫במקרי‪ %‬שלא נית‪ #‬להמתי‪ #‬להשלמת התקשות הטיח ו‪/‬או אי‪ #‬אפשרות גישה לש‪%‬‬
‫הרטבת שטחי התיקו‪ ,#‬יש למרוח ולהחליק את פני התיקו‪ #‬ע‪ %‬משחה של תערובת‬
‫מלפלסט )שראקריל ‪ (4000‬ע‪ %‬צמנט ביחס ‪) 1:1‬בנפח(‪ .‬עובי הכיסוי כ‪ 12‬מ"מ‪.‬‬
‫יישו‪ %‬והחלקה ייעשו בעזרת מברשת או ספוג‪.‬‬
‫ביצוע הריתו ‪:‬‬
‫יש לנקות המדר )הפאזה( ופס‪ ,‬בצד החיצוני של הצינור‪ ,‬ברוחב של כ‪ 3‬ס"מ לכל‬
‫ההיק‪ /‬מכל לכלו‪ ,‬מזפת‪ ,‬מפריימר ומדבק‪ ,‬בצינורות ע‪ %‬עטיפה פלסטית‪.‬‬
‫)‪ (1‬עבודות הריתו ‪:‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה אחראי לכ‪ ,‬שלא יחוברו צינורות פגומי‪ %‬וע‪ %‬צפוי פני‪ %‬לא של‪ %‬ואו‬
‫שבור‪.‬‬
‫יעשה שימוש במשחת "אקספנדו" )‪ ( X– PANDO‬משחת אקספנדו תשמש רק לסתימת‬
‫ומילוי המרווח בי‪ #‬שפות הבטו‪ #‬של הצינורות בהצמדת‪ %‬ולא לתיקוני ציפוי טיח‬
‫צמנטי‪.‬‬
‫יישו‪ %‬המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי‪ ,‬לכל ההיק‪ ,/‬המרוחקת מהפלדה‬
‫ובכמות כזאת שתסתו‪ %‬את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדר‪.‬‬
‫לפני המריחה יש להרטיב את הבטו‪.#‬‬
‫הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי‪ .‬יש להוסי‪ /‬לאבקת האקספנדו מי‪ %‬נקיי‪ %‬ולערבב‬
‫עד קבלת משחה נוחה למריחה‪ .‬אי‪ #‬להכי‪ #‬כמות גדולה‪ .‬המשחה טובה לשימוש למש‬
‫עד ‪ 30‬דקות מגמר ההכנה‪.‬‬
‫בעת עבודות ההתאמה והריתו אי‪ #‬להשתמש במכות ו‪/‬או בכוח וזאת כל מנת לשמור‬
‫על שלימות ציפוי הפני‪) %‬מכות פטיש‪ ,‬איזמל וכו'(‪.‬‬
‫הצינורות יוצמדו זה לזה‪ ,‬ע‪ %‬מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ‪ 1.5‬מ"מ‪.‬‬
‫בחיבורי אביזרי‪ %‬ובמקומות שיש גישה לתק‪ #‬את ציפו הפני‪ %‬מבפני‪ ,%‬יש לשבור את‬
‫הצפוי מהקצה‪ ,‬כ‪ 1‬ס"מ‪ ,‬להצמיד את הצינורות ע‪ %‬מרווח "מפתח שורש" של ‪23‬‬
‫מ"מ ולרת ע‪" %‬חדירה מלאה"‪.‬‬
‫לאחר גמר הריתו והתקררות הפלדה‪ ,‬יש לתק‪ #‬את ציפוי הפני‪ %‬מבפני‪.%‬‬
‫הריתו יבוצע בשני מחזורי‪ ,%‬או יותר‪ ,‬בתלות בעובי דופ‪ #‬פלדת הצינור‪ .‬יעשה שימוש‬
‫באלקטרודות המתאימות לתק‪. ASTM E 6010 #‬‬
‫)‪ (2‬מחזור ראשו‪: #‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪132‬‬
‫ריתו חדירה‪ ,‬ירות ע‪ %‬אלקטרודה בקוטר ‪ 3.25‬מ"מ‪ ,‬כיוו‪ #‬הריתו "מלמטה‬
‫למעלה" בכל הקטרי‪ %‬ובכל עובי הדופ‪ .#‬יש לחדור ולהתי את פני השורש ולהימנע‬
‫מחדירת יתר‪.‬‬
‫)‪ (3‬מחזור המילוי והכיסוי ‪:‬‬
‫)מספר המחזורי‪ %‬בתלות העובי(‪ ,‬ירותכו באלקטרודות בקוטר ‪ 4‬מ"מ ויותר‪.‬‬
‫מחזורי‪ %‬אלה נית‪ #‬לרת מלמעלה למטה‪ ,‬או מלמטה למעלה‪.‬‬
‫תפר הריתו הגמור יהיה מלא‪ ,‬חופשי מסדקי‪ ,%‬סיגי‪ ,%‬בועות‪ ,‬קעקועי‪ %‬ושריפות‪.‬‬
‫יהיה היתו מלא בי‪ #‬מתכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתו ובי‪ #‬מחזור למחזור‪.‬‬
‫מראה ריתו הכיסוי האחרו‪ ,#‬יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר‪ ,‬מפני הצינור‪ ,‬בי‪#‬‬
‫‪ 11.5‬מ"מ‪ ,‬ירד בקשת לשני הצדדי‪ %‬עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעי כ‪2‬‬
‫מ"מ מכל צד‪.‬‬
‫ע‪ %‬גמר הריתו ישחיז הרת בליטות‪ ,‬תפיסות ריתו והתזות וינקה במברשת פלדה‬
‫את התפר מסביב מסיגי‪.%‬‬
‫תיקוני עטיפה חיצונית תיקוני ראשי‪: %‬‬
‫תיקוני העטיפה החיצונית של הצינור יבוצעו לפי מפרטי ביח"ר אשר יספק את‬
‫הצינורות‪ :‬ביח"ר "צינורות"‪ ,‬או ביח"ר "אברות"‪.‬‬
‫תיקו‪ #‬הראשי‪ %‬ביריעות מתכווצות או סרטי‪ %‬מתכווצי‪ %‬בהתא‪ %‬להנחיות היצרני‪,%‬‬
‫תו כדי שימוש במבער גז בלבד‪ .‬ובעטיפת ביטו‪ #‬דחוס ע"י השלמת רשת הכנת תבנית‬
‫ומילוי בביטו‪ #‬כנדרש בהתא‪ %‬להנחיות היצר‪.#‬‬
‫תיקוני צבע ‪:‬‬
‫תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל‪.‬‬
‫‪57.6‬‬
‫אביזרי צנרת ‪:‬‬
‫‪ 57.6.1‬כללי ‪:‬‬
‫כל האביזרי‪ ,%‬המגופי‪ ,%‬המחברי אוג‪ ,#‬האוגני‪ ,%‬השסתומי‪ %‬וכו' יהיו מיועדי‪ %‬ללח‬
‫עבודה של ‪ 16‬אטמוספרות וללח בדיקה של ‪ 24‬אטמוספרות לפחות‪.‬‬
‫כל האוגני‪ %‬יתאימו לתק‪ .B.S.T-C #‬אביזרי‪ %‬בלתי צבועי‪ %‬יצבעו כמפורט במפרט‪.‬‬
‫האביזרי‪ %‬יורכבו באמצעות אוגני‪ %‬ובמקרי‪ %‬מיוחדי‪ ,%‬תאושר הרכבת הציוד‪ ,‬בהברגה‪.‬‬
‫‪57.6.2‬‬
‫מגופי‪: %‬‬
‫‪ (1‬מגופי‪ %‬לצנרת מי‪ ,%‬בקטרי‪ %‬עד "‪ ,2‬יהיו ברזי‪ %‬כדורי‪ ,%‬מפליז‪ ,‬להברגה‪ ,‬ללח עד‬
‫‪ 25‬אטמ'‪ ,‬תוצרת "שגיב" או "דורות"‪.‬‬
‫‪ (2‬מגופי‪ %‬לצנרת מי‪ ,%‬בקטרי‪ %‬מעל "‪ ,2‬יהיו מגופי טריז מאוגני‪ .%‬מגופי טריז‪ ,‬בעל תו‬
‫תק‪ ,61 #‬דוגמת תוצרת "הכוכב" או תוצרת "רפאל" או שו"ע מאושר‪ ,‬בעלי ציפוי‬
‫רילס‪ ,#‬ציר נירוסטה ‪ .316‬כל מגו‪ /‬יותק‪ #‬ע‪ %‬חצי דרסר מאוג‪ .#‬ע‪ %‬המגו‪ /‬יסופקו‬
‫אטמי‪ ,%‬ברגי‪ %‬וגלגל הפעלה‪ .‬כל המגופי‪ %‬יתאימו ללח עבודה של ‪ 16‬אטמ' ולח‬
‫בדיקה של ‪ 24‬אטמ'‪ .‬המגופי‪ %‬יהיו תת קרקעיי‪.%‬‬
‫‪57.6.3‬‬
‫הידרנטי‪ %‬לכיבוי ‪:‬‬
‫ההידרנטי‪ %‬יהיו מתוצרת רפאל‪ ,‬הכוכב‪ ,‬ז‪.‬א‪.‬ט או שווה ער‪ ,‬בעלי תו תק‪ #‬ישראלי ‪,448‬‬
‫חלקי‪ 1 %‬ו‪ .3‬ההידרנט יהיה בעל ציר נירוסטה וציפוי חיצוני רילס‪.#‬‬
‫המרחק בי‪ #‬ציר ההידרנט לקו פני הקיר או הגדר יהיה ‪ 250‬מ"מ עד ‪ 350‬מ"מ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ההידרנט יותק‪ #‬באופ‪ #‬שפני הקרקע הסופיי‪ %‬ישתלבו ע‪ %‬הקו המסומ‪ #‬על ההידרנט‪,‬‬
‫המצביע על מפלס פני הקרקע‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫רו‪ %‬הציר המרכזי של כל מוצא יהיה ‪ 1,000‬מ"מ מעל פני הקרקע הסופיי‪) %‬תק‪#‬‬
‫הישראלי ת"י ‪ 448‬חלק ‪.(3‬‬
‫‪-‬‬
‫במקומות בה‪ %‬מותק‪ #‬ההידרנט‪ ,‬בסמו למעבר כלי רכב‪ ,‬יותק‪ ,#‬בחיבור הזק‪/‬‬
‫לצינור‪ ,‬בקרקע‪ ,‬מתק‪ #‬שבירה בקוטר הזק‪./‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪133‬‬
‫‪-‬‬
‫ההידרנטי‪ %‬יסופקו‪ ,‬ע‪ %‬גלגל וקרש הפעלה‪.‬‬
‫א‪ %‬יוגבהו פני הקרקע‪ ,‬יש להגביה את ההידרנט‪ ,‬באופ‪ #‬שהקו המסומ‪ #‬על מתק‪ #‬השבירה‬
‫של ההידרנט‪ ,‬המצביע על מפלס פני הקרקע‪ ,‬ימשי להשתלב ע‪ %‬פני הקרקע הסופיי‪.%‬‬
‫זק‪ /‬ההידרנט לא ישמש למטרות נוספות )כגו‪ #‬חיבור ביתי‪ ,‬לחיבור שסתומי אוויר‬
‫וכדומה(‪ ,‬אלא למטרת כיבוי אש‪ ,‬בלבד‪.‬‬
‫‪57.6.3‬‬
‫מדי מי‪: %‬‬
‫הקבל‪ #‬יספק ויתקי‪ #‬מערכת מדידה לבית‪ ,‬בקטרי‪ %‬המצויני‪ %‬בתוכניות‪ .‬המערכת תכלול‬
‫את האספקה והתקנת כל האביזרי‪ %‬והצנרת‪ ,‬לרבות התחברויות וניתוקי‪ %‬כמכלול אחד‪.‬‬
‫הצנרת התת קרקעית תהיה אל מתכת‪ .‬יתר הצנרת העילית‪ ,‬מעל פני הקרקע‪ ,‬תהיה‬
‫פלדה עד "‪ 2‬סקדיול וציפוי חיצוני חרושתי‪ ,‬בקוטר "‪ 2‬כנ"ל כולל ציפוי פני‪ %‬בטו‪ #‬ומעל‬
‫"‪ 2‬ע‪.‬ד‪ 5/32 .‬ע‪ %‬פני‪ %‬בטו‪ #‬ועטיפת סרט חיצוני‪ .‬הקבל‪ #‬יספק ויתקי‪ #‬את כל האביזרי‪,%‬‬
‫כולל העתקת מד מי‪ %‬קיי‪ ,%‬אספקת זוויות‪ ,‬פיטינגי‪ ,%‬קשתות‪ ,‬פסי הארקה ויתר‬
‫האביזרי‪ ,%‬כולל צבע יסוד ועליו‪ ,#‬הכל בהתא‪ %‬לפרט‪ .‬העבודה תכלול אספקה והתקנת‬
‫צנרת באור כולל של עד ‪ 6‬מ"א‪.‬‬
‫‪57.6.4‬‬
‫‪57.6.5‬‬
‫קשתות‪ ,‬הסתעפויות וכו' ‪:‬‬
‫קשתות‪ ,‬הסתעפויות וכדומה‪ ,‬לכל קוטר תהינה חרושתיות בלבד‪ ,‬סקדיול ‪ 40‬ומיוצרות‬
‫לפי תק‪ DIN #‬ע‪ %‬צפוי טיח ביטו‪ #‬פני‪ %‬חרושתי ועטיפה חיצונית בהתא‪ %‬לצינור‪ ,‬או‬
‫צביעה כמפורט לעיל‪ .‬תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט לעיל‪.‬‬
‫שסתומי אויר ‪:‬‬
‫הקבל‪ #‬יספק ויתקי‪ #‬שסתומי אויר משולבי‪ ,%‬מורכבי‪ %‬על זקפי‪ %‬בקוטר "‪ 2‬כמסומ‪#‬‬
‫בתוכניות‪.‬‬
‫על הזק‪ ,/‬יותקנו ברזי‪ %‬כדוריי‪ ,%‬בקטרי‪ .2" %‬השסתומי‪ %‬יתאימו ללח של ‪ 16‬אט'‪,‬‬
‫עמידי‪ %‬כנגד מכות הל‪ %‬ויהיו כדוגמת אלה מתוצרת ביח"ר "א‪.‬ר‪.‬י‪ D050C ".‬בקטרי‪%‬‬
‫"‪ 2‬או שווה ער מאושר‪.‬‬
‫‪57.6.6‬‬
‫עבודות גישור ‪:‬‬
‫הגישור הוא חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית בי‪ #‬כל חלקי הצנרת‪ .‬גישור יעשה בכל‬
‫מקו‪ %‬שקטעי צנרת מחוברי‪ %‬ביניה‪ %‬באופ‪ #‬מכני )דרסר‪ ,‬אג‪ #‬וכו'(‪ ,‬הגשרי‪ %‬יהיו ‪:‬‬
‫‪57.6.7‬‬
‫גשרו‪ #‬נחושת‪ ,‬גשרו‪ #‬ברזל ‪:‬‬
‫גשרו‪ #‬נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתלי נחושת שזורה בעל חת של ‪ 10‬ממ"ר לפחות‪.‬‬
‫בידוד הגשרו‪ #‬יהיה ריתו כבל החשמל לצנרת‪ ,‬יעשה באמצעות ריתו טרמית‪.‬‬
‫גישור אג‪ #‬כולל ‪ 2‬נקודות ריתו וגישור דרסר כולל ‪ 3‬נקודות ריתו‪.‬‬
‫אור הגשרו‪ #‬צרי להיות באור מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתו‪.‬‬
‫כגשרו‪ #‬ברזל ישמש ברזל עגול לבניי‪ #‬בקוטר של ‪ 8‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫את הגשרו‪ #‬יש לכופ‪ /‬בצורה שתתאי‪ %‬למקו‪ %‬הגישור‪.‬‬
‫הגשרו‪ #‬ירות לצינור ע"י ריתו חשמלי‪.‬‬
‫מקו‪ %‬הריתו ייעט‪ /‬בסרט דנסו או יזופת בזפת ח‪.%‬‬
‫עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת‪.‬‬
‫א‪ .‬אריזה וסימו‪: #‬‬
‫אריזה ‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪134‬‬
‫אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו‪ ,‬תינת‪ #‬לציוד הגנה יעילה‬
‫נגד שיתו ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להיגר‪ %‬ע"י שרצי‪ ,%‬אור שמש חזק‪ ,‬גש‪,%‬‬
‫חו‪ %‬רב‪ ,‬אויר לח‪ ,‬או רסיסי מיי‪.%‬‬
‫שטחי‪ %‬בלתי צבועי‪ ,%‬העלולי‪ %‬להעלות חלודה‪ ,‬יצופו לפני המשלוח‪ ,‬במשחת מג‪.#‬‬
‫במקרה של משלוח מעבר לי‪ ,%‬תתאי‪ %‬האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכי‪%‬‬
‫וכ‪ #‬לשהיית הציוד ברציפי‪ %‬גלויי‪ ,%‬תחת כיפת השמי‪.%‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬הקבל‪ #‬יהיה אחראי לאריזת הציוד‪ ,‬באופ‪ #‬שהוא יגיע ליעדו של‪ %‬ובמצב‬
‫טוב‪ .‬הקבל‪ #‬יישא בכל הוצאות האריזה כגו‪ #‬אספקת והכנת ארגזי‪ ,%‬תיבות‪ ,‬פסי‬
‫פלדה וחומרי אריזה כגו‪ :#‬יריעות פוליאסטר‪ ,‬חומרי‪ %‬סופגי רטיבות וכו'‪.‬‬
‫סימו‪: #‬‬
‫כל ארגז וכל אריזה יסומנו סימו‪ #‬קריא ובר קיימא‪ ,‬של הנתוני‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫‬
‫ש‪ %‬המפעל המייצר‪.‬‬
‫‬
‫תיאור הציוד‪.‬‬
‫‬
‫מספר היחידות בארגז ובחבילה‪.‬‬
‫הובלה לאתר ‪:‬‬
‫הובלת הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באחסונו באתר‪ ,‬יעשה ע"י‬
‫הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪.‬‬
‫הציוד יובל לאתר ויאוחס‪ #‬ש‪ ,%‬במקו‪ %‬שיאשר המפקח‪ ,‬באופ‪ #‬שיבטיח כי הציוד לא‬
‫ייפגע כתוצאה מאחסנתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬חיבור קו מי‪ %‬חדש לקו מי‪ %‬קיי‪%‬‬
‫חיבור קו מי‪ %‬חדש‪ ,‬לקו מי‪ %‬קיי‪ ,%‬בכל קוטר‪ ,‬יכלול את כל עבודות העפר‪ ,‬לגילוי‬
‫הקו הקיי‪ ,%‬בכל עומק )כולל פתיחת אספלט(‪ ,‬סגירה של קו המי‪ ,%‬בתאו‪ %‬ע‪%‬‬
‫המפקח ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או התאגיד ובפיקוחה‪ ,‬חיתו הקו‪ ,‬ריתו אביזרי "‪"T‬‬
‫חרושתיי‪ ,%‬ריתו הקו החדש‪ ,‬לאביזר ה"‪ ,"T‬עטיפת האביזרי‪ %‬והריתוכי‪ %‬בעטיפת‬
‫פוליאתיל‪ #‬מתכווצת והחזרת המצב לקדמותו‪ ,‬לרבות מילוי מהודק והשלמת מצעי‪,%‬‬
‫במידת הצור‪.‬‬
‫ג‪ .‬חיבור כבל אל קו מי‪%‬‬
‫‪ (1‬חיבור כבל לקו מי‪/%‬שרוול פלדה יתבצע באמצעות ריתו קדוולד‪ ,‬לפי פרט ‪ 2‬של‬
‫תוכנית ‪ ,HF/11/01‬כדלקמ‪: #‬‬
‫• ניקוי אזור הריתו מעטיפה חיצונית של הקו ולכלו עד מתכת לבנה‪.‬‬
‫•‬
‫ריתו "קדוולד" לפי הוראות היצר‪.#‬‬
‫•‬
‫ניקוי אזור לאחר הריתו מנתזי הריתו ושאר לכלו‪.‬‬
‫• תיקו‪ #‬העטיפה של קו המי‪ %‬בעזרת ”‪ “HANDY CUP‬תוצרת ‪ ROYSTON‬או‬
‫שווה ער‪.‬‬
‫כחלופה )באישור המתכנ‪ ,(#‬נית‪ #‬לחבר כבל לקו באמצעות "נעל כבלבורג"‪.‬‬
‫ד‪ .‬חיוצי‪%‬‬
‫‪ (1‬הפרדה חשמלית בי‪ #‬הקו המתוכנ‪ #‬להארקת יסוד של הבנייני‪ ,%‬תתבצע בעזרת‬
‫התקנת חיוצי‪ %‬מוכני‪ %‬מראש מונוליטי‪.%‬‬
‫להל‪ #‬דרישות טכניות לאספקת מונוליטי‪: %‬‬
‫•‬
‫•‬
‫קוטר המונוליט בהתא‪ %‬לכתב הכמויות‪.‬‬
‫אופ‪ #‬חיבור המונוליט לקו ‪ 3" :‬ומעלה באמצעות אוגני‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪135‬‬
‫"‪ 2‬ומטה באמצעות הברגה‪.‬‬
‫• דרג לח ‪.PN16‬‬
‫• התנגדות חשמלית ‪ 10‬מגא האו‪ %‬לפחות‪.‬‬
‫• ציפוי פנימי שר‪ /‬אפוקסי בעובי ‪ 300‬מיקרו‪ #‬לפחות‪ ,‬לשימוש במי שתיה‪.‬‬
‫חיבור לבנייני‪ %‬יתבצע באופ‪ #‬על קרקעי‪ ,‬לפי פרט סטנדרטי‪ .‬על הקבל‪ #‬לקבל‬
‫מהמפקח רשימה לאספקת מונוליטי‪ %‬לאחר אישור תוכניות לביצוע‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יציע יצר‪ #‬מונוליטי‪ %‬אשר יהיה טעו‪ #‬אישור מפקח הפרוייקט והמתכנ‪#‬‬
‫מראש‪ .‬המיקו‪ %‬הסופי של מונוליטי‪ %‬ייקבע ע"י המפקח בשטח‪.‬‬
‫‪57.6.8‬‬
‫בדיקת עבודות הצנרת ‪:‬‬
‫א‪ .‬בדיקה רדיוגרפית ‪:‬‬
‫ב‪ 30%‬מהריתוכי‪ %‬יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות‪.‬‬
‫הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח‪ ,‬על חשבו‪ #‬הקבל‪ #‬במעבדה רשמית ומוכרת‪ .‬מחיר‬
‫הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכ‪ ,‬יהיו חלק מעלות בדיקות השדה‬
‫המעבדה שעל חשבו‪ #‬הקבל‪ ,#‬כמפורט בסעי‪ 400.6 /‬ולא ישול‪ %‬עבור‪ %‬בנפרד‪.‬‬
‫הבדיקות יבוצעו לפי תיקו‪ #‬העטיפה החיצונית ויבוצעו על ידי מעבדה מוכרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדיקת לח ‪:‬‬
‫כל הצנרת והאביזרי‪ ,%‬החל מהשסתומי‪ %‬שעל הקווי‪ ,%‬הידרנטי‪ %‬וכו'‪ ,‬יבדקו בדיקה‬
‫הידראולית בלח של ‪ 12‬אט'‪ ,‬לפי מפרט מיא"מ ‪ 65283‬חלק ‪ 2‬ממר ‪ 1983‬סעי‪.6 /‬‬
‫על הקבל‪ #‬לספק את כל הציוד והכלי‪ %‬הדרושי‪ %‬להוצאה לפועל של בדיקת הלח ‪,‬‬
‫לרבות משאבת לח ‪ ,‬מנומטר‪ ,‬ואוגני‪ %‬אטומי‪ %‬וחיבור האבזרי‪ %‬הנ"ל לקו הנבדק‪.‬‬
‫הלח יוחזק בקו במש ‪24‬שעות והוא ייחשב כאטו‪ %‬א‪ %‬במש ‪ 24‬שעות לא תהיה‬
‫נפילת לח מעל ‪ 5%‬מהלח ההידרוסטטי‪.‬‬
‫ג‪ .‬שטיפת הצינורות לפני החיטוי‪.‬‬
‫לפני חיטוי ישטפו הצינורות היטב במי‪ %‬נקיי‪ %‬כדי להוציא כל לכלו וגופי‪ %‬זרי‪%‬‬
‫העלולי‪ %‬להישאר בצינורות‪.‬‬
‫מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות‪ ,‬א רצויה מהירות גדולה‬
‫מזו‪ .‬בעת שטיפת הקו‪ ,‬יישטפו ג‪ %‬נקודות הניקוז ומוצאי‪ %‬אחרי‪ .%‬השטיפה צריכה‬
‫להמש עד שהמי‪ %‬הנאספי‪ %‬ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקו‪ ,/‬ייראו נקיי‪%‬‬
‫ושקופי‪ .%‬ע‪ %‬התחלת השטיפה‪ ,‬יש להתחיל בהוספת כלור כאמור להל‪.#‬‬
‫ד‪ .‬חיטוי הצינורות‬
‫חיטוי הצינורות יבוצע על ידי אד‪ %‬מוסמ בעל רשיו‪ #‬משרד הבריאות ולפי מפרט‬
‫משרד הבריאות‪.‬‬
‫חיטוי הצינורות ייעשה על יד הוספת כלור למי‪ %‬בשיעור של ‪ 50‬מיליגר‪ %‬לליטר‪.‬‬
‫הוספת הכלור תתחיל ע‪ %‬השטיפה‪ ,‬באופ‪ #‬שמי הכלור ישטפו ג‪ %‬את כל המגופי‪%‬‬
‫הנמצאי‪ .%‬כחומר חיטוי יש להעדי‪ /‬תמיסה או טבליות היפוכלוריד‪.‬‬
‫בתו‪ 24 %‬שעות‪ ,‬חייבת שארית הכלור החופשי בסו‪ /‬הקו )המרוחק מנקודת הכנסת‬
‫הכלור( להיות לפחות ‪ 20‬מיליגר‪ %‬לליטר‪ .‬א‪ %‬השארית היא בי‪ 1 #‬מ"ג לליטר ו‪10‬‬
‫מ"ג לליטר‪ ,‬יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של ‪ 24‬שעות‪ .‬א‪ %‬שארית‬
‫הכלור החופשי בתו‪ 24 %‬שעות היא קטנה מ‪ 1‬מ"ג לליטר‪ ,‬יש לשטו‪ /‬ולחטא את הקו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫כאשר אי‪ #‬אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינור במש ‪ 24‬שעות‪ ,‬יש להגדיל את‬
‫שיעור הכלור ל‪ 75‬מ"ג לליטר ולהשאיר את מי הכלור למש ‪ 6‬שעות לפחות‪.‬‬
‫הדרישות לשיעורי הכלור בסו‪ /‬הקו )כמפורט בסעי‪ /‬ג' לעיל( יישארו בעינ‪ %‬ג‪%‬‬
‫במקרה זה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪136‬‬
‫יש לקבל אישור בכתב מהגורמי‪ %‬המוסמכי‪) %‬משרד הבריאות( על החיטוי ועל‬
‫תוצאותיו‪.‬‬
‫‪57.6.9‬‬
‫צילו‪ %‬פנימי של צנרת מי‪ ,%‬בקטרי‪ 4" %‬ומעלה‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫‪ (1‬מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה‪.‬‬
‫‪ (2‬לש‪ %‬הבטחת ביצוע תקי‪ #‬של עבודות הנחת צנרת‪ ,‬בהתא‪ %‬לנדרש במפרט‪ ,‬על‬
‫הקבל‪ #‬לבצע בדיקה חזותית‪ ,‬באמצעות פעולת צילו‪ %‬פנימי לאור הקו המונח‬
‫)בקוטר "‪ 4‬ומעלה(‪ ,‬לאחר סיו‪ %‬העבודות‪ .‬הצילו‪ %‬ייער באמצעות מצלמת‬
‫טלוויזיה במעגל סגור‪ ,‬שתוחדר לצנרת‪ ,‬לכל אורכה‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫מטרת הבדיקה היא "להביט לתו הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופ‪ #‬ביצוע‬
‫הנחתה‪.‬‬
‫פעולת צילו‪ %‬הצנרת אינה באה במקו‪ %‬כל בדיקה אחרת‪ ,‬שמטרתה לבדוק‬
‫ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות‪ ,‬המפרט ולפי הוראות נוספות של‬
‫המזמי‪ ,#‬שניתנו במהל הביצוע‪.‬‬
‫הוצאות הקבל‪ ,#‬בקשר לשטיפה ולצילו‪ %‬של קטעי הצנרת‪ ,‬יהיו כלולי‪ %‬בהצעת‬
‫הקבל‪ #‬ולא ישולמו בנפרד‪ ,‬עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה השוני‪%‬‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להעסיק מעבדת צילו‪ ,%‬לביצוע עבודות הצילו‪ ,%‬בעל ציוד וניסיו‪#‬‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יקבל אישור המזמי‪ ,#‬מראש ובכתב‪ ,‬להעסקת קבל‪ #‬המשנה‪ ,‬מעבדת‬
‫הצילו‪ ,%‬קוד‪ %‬לתחילת עבודתו‪.‬‬
‫ביצוע צילו‪ %‬הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמי‪ ,#‬הוא תנאי לקבלת‬
‫העבודה לאחר ביצוע ומסמכי הצילו‪ %‬יהוו חלק מתו "תוכנית העדות"‪.‬‬
‫‪ (8‬המזמי‪ #‬שומר לעצמו את הזכות להזמי‪ #‬את הצילו‪ %‬באופ‪ #‬ישיר‪ .‬במקרה זה ‪:‬‬
‫)א( התשלו‪ %‬למבצע הצילומי‪ ,%‬יהיה על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫)ב( יבוטלו סעיפי הצילו‪ %‬בחוזה הקבל‪ ,#‬מבלי לשל‪ %‬לקבל‪ #‬כל פיצוי עבור‬
‫הסעי‪ /‬ומבלי לשנות את שאר מחיר היחידה‪.‬‬
‫)ג( המזמי‪ #‬יבצע את פעולות הצילו‪ %‬בקטעי‪ ,%‬לפי החלטתו הבלעדית‪.‬‬
‫)ד( הקבל‪ #‬ישת‪ /‬פעולה‪ ,‬באופ‪ #‬מלא‪ ,‬בצילו‪.%‬‬
‫)ה( הקבל‪ #‬יתק‪ #‬את כל הנדרש‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות המזמי‪ ,#‬עפ"י תוצאות‬
‫הצילו‪.%‬‬
‫)ו( במקרה של צור בביצוע צילו‪ %‬חוזר‪ ,‬יזמי‪ #‬המזמי‪ #‬את עבודת הצילו‪%‬‬
‫החוזר והיא תהיה על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫ב‪ .‬ביצוע העבודה‬
‫‪ (1‬הכנת פתחי‪ %‬‬
‫הקבל‪ #‬ישאיר פתחי‪ ,%‬לאור הקווי‪ ,%‬לצור החדרת המצלמה לקו‪ .‬מיקו‪%‬‬
‫הפתחי‪ %‬ומידותיה‪ ,%‬יחושב )לפני תחילת העבודה(‪ ,‬בתאו‪ %‬ע‪ %‬המפקח‪ ,‬נציג‬
‫מעבדת הצילו‪ %‬ובהתא‪ %‬לדרישות הציוד שברשותו‪.‬‬
‫‪ (2‬שטיפה ‬
‫לפני ביצוע הצילו‪ ,%‬על הקבל‪ #‬לדאוג לכ שהצנרת‪ ,‬שהונחה‪ ,‬תהיה נקייה מכל‬
‫חומרי בניה וחומרי‪ %‬אחרי‪ ,%‬העלולי‪ %‬לפגוע במהל פעולת הצילו‪ .%‬הניקוי‬
‫יבוצע באמצעות שטיפת לח ‪ ,‬בציוד מתאי‪ %‬למי שתיה‪ ,‬או שיטה אחרת‪ ,‬כגו‪#‬‬
‫פיגי‪ %‬וזאת בהתא‪ %‬למפרט הכללי ולמפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪ (3‬עיתוי העבודה ‬
‫‬
‫הקבל‪ #‬יבצע את הצילו‪ %‬באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור‪,‬‬
‫בקטעי אור המתאימי‪ ,%‬בהתא‪ %‬למגבלות הציוד‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪137‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מהל העבודה‪ ,‬יצול‪ %‬וישודר‪ ,‬מעל גבי מס טלוויזיה‪ ,‬במהל ביצוע‬
‫הצילו‪.%‬‬
‫בכל נקודת חיבור‪ ,‬של שני צינורות‪ ,‬תבוצע עצירת המצלמה )לפני החיבור(‬
‫וצילו‪ %‬פנורמי של כל היק‪ /‬החיבור‪.‬‬
‫לאחר הצילו‪ %‬הפנורמי‪ ,‬יבוצע צילו‪ ,360° %‬כשזווית הצילו‪ %‬ניצבת לחיבור‪.‬‬
‫בכל מקרה שמתגלה‪ ,‬במהל תנועת המצלמה‪ ,‬פג‪ ,%‬נתו‪ #‬חריג‪ ,‬או גו‪ /‬זר‪,‬‬
‫תבוצע עצירת מצלמה וצילו‪ %‬ממוקד של הפג‪.%‬‬
‫יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילו‪ ,%‬כדלקמ‪ : #‬בתחילת הצילו‪ %‬של‬
‫כל קטע‪ ,‬יש להניח‪ ,‬בחלל הצינור‪ ,‬מדידי‪ 5) %‬מ"מ‪ 10 ,‬מ"מ וכ‪ 20 #‬מ"מ(‪.‬‬
‫‪ (4‬תיעוד ‬
‫הצילו‪ ,%‬על כל שלביו‪ ,‬יתועד על גבי תקליטור‪ ,‬לש‪ %‬רישו‪ %‬תמידי‪ .‬הקבל‪ #‬יסמ‪,#‬‬
‫על גבי התוכנית‪ ,‬את מספור הפתחי‪ ,%‬לצור זיהוי הקטעי‪ %‬המצולמי‪ %‬וכ‪#‬‬
‫מספור ההסתעפויות‪ .‬על מס הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתוני‪ %‬הבאי‪,%‬‬
‫במהל הצילו‪: %‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫תארי הצילו‪.%‬‬
‫אתר העבודה‪ ,‬רחוב‪ ,‬עיר ונתוני‪ %‬נוספי‪ ,%‬לפי הנדרש‪.‬‬
‫מספר קטע מצול‪ %‬לפי מספור הקטעי‪ %‬בתוכנית‪.‬‬
‫מרחק ר ‪ ,‬מנקודת ההתחלה‪.‬‬
‫‪ (5‬הציוד לביצוע העבודה ‬
‫‬
‫‬
‫המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב‪ ,‬לראיית ‪ 360°‬ואפשרות לביצוע‬
‫במקו‪.%‬‬
‫מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה‪ ,‬בהספק שיבטיח איכות וחדות של‬
‫התמונה‪ ,‬בכל הקוטר של הצינור‪.‬‬
‫‪ZOOM‬‬
‫ג‪ .‬תיקו‪ #‬מפגעי‪: %‬‬
‫‪ (1‬במידה ובמהל פעולת הצילו‪ %‬ו‪/‬או במהל בדיקה חוזרת של התקליטור‬
‫המתועד‪ ,‬יתגלו פגמי‪ ,%‬אשר לפי חוות דעת המזמי‪ ,#‬יש לתקנ‪ ,%‬הקבל‪ #‬יהיה‬
‫חייב לבצע את התיקוני‪ %‬הדרושי‪ ,%‬לשביעות רצונו המלאה של המזמי‪.#‬‬
‫‪ (2‬הקבל‪ #‬יתק‪ #‬את הנזקי‪ %‬הישירי‪ %‬והבלתי ישירי‪ ,%‬על חשבונו‪.‬‬
‫‪ (3‬לאחר ביצוע התיקוני‪ ,%‬יבצע הקבל‪ #‬צילו‪ %‬חוזר‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬של קטעי הקו‬
‫המתוקני‪ .%‬תהלי הצילו‪ %‬החוזר יהיה בהתא‪ %‬לנאמר בסעי‪" /‬ביצוע‬
‫העבודה"‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצגת ממצאי‪: %‬‬
‫קבלת העבודה‪ ,‬ע"י המזמי‪ ,#‬תהיה‪ ,‬בהתא‪ %‬לתנאי המכרז‪ ,‬רק לאחר מסירת‬
‫תקליטור ודו"ח מפורט‪.‬‬
‫‪ (1‬תקליטור ‬
‫התקליטור יכלול תיעוד מצול‪ %‬של הקו‪ ,‬לכל אורכו‪ ,‬כולל סימו‪ #‬וזיהוי‬
‫הסתעפויות‪ ,‬אור הקטעי‪ ,%‬קוטר קו ראשי‪ ,‬קוטר הסתעפויות וצילו‪ %‬נפרד‪,‬‬
‫במבט ניצב‪ ,‬של כל ההסתעפויות‪ .‬צילו‪ %‬ניצב יבוצע ג‪ %‬לכל חיבור וריתו‪,‬‬
‫לאור הקווי‪ %‬ולכל ממצא אחר משמעותי‪ ,‬שיתגלה בצילו‪ .%‬פס הקול של‬
‫ההתקליטור )‪ (CD‬יכלול הערות מבצע העבודה‪ ,‬תו כדי ביצועה‪.‬‬
‫‪ (2‬במצור‪ /‬לתקליטור‪ ,‬יוגש דו"ח מפורט‪ ,‬אשר יוכ‪ #‬ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(‪.‬‬
‫הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫מרש‪ %‬מצבי )סכמה( של הצינור‪ ,‬הסתעפויות וסימוניה‪ #‬וכל סימו‪ #‬ותיאור‬
‫אחר על פני השטח‪ ,‬כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו‪.‬‬
‫דו"ח שוט‪ /‬של צילו‪ %‬בצורת טבלה‪ ,‬שתכלול מספר נקודות אור הקטע‪,‬‬
‫קוטר קו ראשי‪ ,‬קוטר הסתעפות‪ ,‬תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילו‪,%‬‬
‫לגבי מהות המפגעי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪138‬‬
‫‬
‫הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמי‪ %‬האופיניי‪.%‬‬
‫הערה ‪ :‬דו"ח צילו‪ ,%‬אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד"‪.‬‬
‫‪57.7‬‬
‫הנחת צנרת ביוב מסוגי שוני‬
‫‪ 57.7.1‬כללי‬
‫העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת ‪:‬‬
‫הנחת צינור ‪ ,P.V.C‬פקסגול‪ ,PE100 ,‬פלדה ובטו‪ ,#‬בקטרי‪ %‬שוני‪ ,%‬בהתא‪%‬‬
‫לתוכניות‪.‬‬
‫‪57.7.2‬‬
‫מעקפי זרימה בקווי הביוב‬
‫כללי‬
‫במידה ויהיה צור בהפסקת הזרמת השפכי‪ ,%‬לש‪ %‬העתקת הקווי‪ %‬ו‪/‬או התחברות‬
‫לקווי ביוב קיימי‪ %‬או מסיבה כלשהי‪ ,‬יותקנו מעקפי זרימה זמניי‪.%‬‬
‫הביבי‪ %‬המחוברי‪ %‬לקטעי‪ %‬המטופלי‪ ,%‬יסתמו‪ ,‬באמצעות פקקי‪ %‬מכאניי‪ %‬ו‪/‬או‬
‫פניאומטיי‪ ,%‬מתאימי‪ %‬לקוטר הצנרת והעומד ההידרוסטטי הנוצר‪ .‬לעת הביצוע‬
‫תותקנה משאבות‪ ,‬במעלה הקווי‪ %‬המנותקי‪ ,%‬שתשאבנה את השפכי‪ %‬אל תאי ביוב‬
‫‪ /‬ניקוז במורד הקווי‪ ,%‬הנמצאי‪ %‬מעבר לקטעי‪ %‬המטופלי‪.%‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬במקרה של זר‪ %‬שפכי‪ %‬קט‪ ,#‬נית‪ #‬להעביר את השפכי‪ %‬לקווי ביוב אחרי‪,%‬‬
‫באמצעות מכלי לח ‪ ,‬המכוני‪ %‬ביוביות‪.‬‬
‫במקרה של הזרמת שפכי‪ %‬לצנרת הניקוז‪ ,‬יהיה צור בסתימה זמנית של צינור‬
‫ניקוז במורד הקו ובשאיבת שפכי‪ ,%‬פע‪ %‬נוספת‪ ,‬לצור הזרמת‪ %‬לקו ביוב‪ .‬צנרת‬
‫הסניקה תונח על פני הקרקע ותחובר לתא ביוב במורד הקו‪ .‬לאחר סיו‪ %‬העבודה‪,‬‬
‫יש לשטו‪ /‬את צנרת הניקוז‪ ,‬לסלק מוצקי‪ %‬לאתר פסולת מאושר ולפרק את‬
‫הסתימות הזמניות בצנרת הניקוז‪ .‬שטיפת צנרת הניקוז‪ ,‬תאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫צריכת המי‪ %‬על חשבו‪ #‬הקבל‪ ,#‬כמפורט בתת פרק "אספקת המי‪."%‬‬
‫סילוק פסולת‪ ,‬מוצקי‪ %‬וגבבה‪ ,‬מקווי הניקוז‪ ,‬כולל סילוק לאתר שפיכה מאושר ע"י‬
‫הרשות המקומית ומשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬כמפורט במפרט לגבי קווי הביוב‪.‬‬
‫תפוקת המשאבות )ספיקה ועומד(‪ ,‬מבניה‪ ,#‬הגנות על משאבות‪ ,‬קוטר וסוג צנרת‬
‫הסניקה‪ ,‬אמצעי פיקוד לבקרת מפלס‪ ,‬הספק גנרטור וכו'‪ ,‬יתאימו לספיקות וסוג‬
‫השפכי‪ ,%‬שתהיינה בפועל‪ ,‬על מנת למנוע סכנת גלישה של השפכי‪ %‬על פני הקרקע‬
‫וכל בעיות תברואתיות וסביבתיות הכרוכות בכ‪.‬‬
‫לא תאושר הזרמת שפכי‪ ,%‬באמצעות צנרת ניקוז‪ ,‬אל אפיקי הניקוז הטבעיי‪,%‬‬
‫וואדיות‪ ,‬תעלות‪ ,‬נהרות‪ ,‬י‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫ביצוע מעקפי זרימה יהיה על פי המפורט בתכניות וברשימת המעקפי‪ ,%‬שיוכנו לכל‬
‫פרויקט פרטני‪ .‬בחלק מהמעקפי‪ %‬יסומנו חלופות ועל הקבל‪ #‬להציע את החלופה‬
‫המועדפת‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להגיש לאישור המפקח‪ ,‬סכמה לביצוע המעקפי‪ ,%‬להזרמת השפכי‪7 ,%‬‬
‫ימי‪ ,%‬לפחות‪ ,‬טר‪ %‬מועד הביצוע‪ .‬התחלת ביצוע יהיה א ורק בתנאי קבלת אישור‬
‫המפקח‪ ,‬בכתב‪ ,‬לתכנית המעקפי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬מוטלת האחריות הבלעדית‪ ,‬של התקנת ציוד השאיבה הנ"ל‪ ,‬תיפקוד‬
‫תקי‪ #‬של הציוד‪ ,‬שמירה על הציוד וצנרת הסניקה‪ ,‬אי חסימת דרכי‪ %‬ו‪/‬או גידור‬
‫כנדרש‪ ,‬תיקוני‪ ,%‬במקרה של פגיעה במער הסניקה וכו'‪ ,‬לכל מש ביצוע העבודות‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬על הקבל‪ #‬לבדוק את מערכת הביוב הקיימת ולבצע את כל מעקפי זרימה‬
‫שידרשו‪ ,‬על מנת למנוע גלישת השפכי‪ %‬על פני השטח ו‪/‬או לאפיקי הניקוז‪ ,‬א‪ %‬צוינו‬
‫ברשימת המעקפי‪ %‬וא‪ %‬לאו‪ .‬כל האחריות על מניעת הגלישות מוטלת על הקבל‪.#‬‬
‫משאבות וצנרת סניקה לביצוע מעקפי זרימה‬
‫המשאבות תהינה מסוג משאבות ניידות ‪ /‬נגררות‪ ,‬ע‪ %‬מנוע דיזל‪ ,‬בעלות יכולת‬
‫יניקה עצמית ‪ Self Priming Pumps‬או משאבות טבולות‪ ,‬ע‪ %‬מנוע דיזל‪ ,‬מותק‪#‬‬
‫מעל הקרקע‪ ,‬אשר תתאימו לספיקה וללח ‪ ,‬כנדרש ברשימת המעקפי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪139‬‬
‫המשאבות הטבולות תותקנה בקווי ביוב‪ ,‬בעומק מעל ‪ 8.0‬מטרי‪.%‬‬
‫המשאבות‪ ,‬מסוג ‪ ,Self Priming Pumps‬תהינה בעלות יכולת יניקה עצמית של ‪8.5‬‬
‫מטרי‪.%‬‬
‫המשאבות מיועדות לשאיבת שפכי‪ %‬ותהינה בעלות מעבר חופשי של ‪ 75‬מ"מ‪,‬‬
‫התקנת משאבות בעלות מעבר חופשי קט‪ #‬יותר‪ ,‬תהיה א ורק באישור המפקח‪.‬‬
‫המשאבות תהינה בעלות יכולת עבודה ללא נוזל‪.‬‬
‫המשאבות תסופקנה ע‪ %‬לוח פיקוד אינטגרלי ותופעלנה באפ‪ #‬אוטומטי‪ .‬לוח‬
‫הפיקוד יכלול הגנות לחו‪ %‬מנוע‪ ,‬לח שמ‪ #‬וכו'‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬המשאבות תסופקנה על מסגרת‪ ,‬ע‪ %‬מיכל דלק אינטגרלי‪.‬‬
‫יש לספק את המשאבות‪ ,‬מותקנות בקופסאות אקוסטיות‪ ,‬על מנת להקטי‪ #‬את‬
‫הנזק לסביבה העירונית‪ ,‬בעת הביצוע‪ .‬רמת הרעש לא תעלה על ‪ 70‬דציבל‪ ,‬במרחק‬
‫של ‪ 1.0‬מטר מהמנוע‪.‬‬
‫המשאבות‪ ,‬מסוג ‪ ,Self Priming Pumps‬תהינה מתוצרת חברת ‪ Godwin‬אנגליה‪,‬‬
‫מסוג ‪ ,Dri-Prime Pumps‬או שווה ער‪ ,‬ע‪ %‬מנועי‪ %‬מתוצרת חברת ‪ Perkins‬או‬
‫שווה ער מאושר‪ .‬המשאבות תותקנה בקופסאות אקוסטיות‪ ,‬מסוג ‪ Hush-Pac‬או‬
‫שווה ער מאושר‪.‬‬
‫צנרת סניקה ‪ /‬יניקה‪ ,‬של כל משאבה‪ ,‬תהיה עשויה בד משוריי‪ ,#‬מתאימה ללח‬
‫העבודה‪ ,‬כולל אביזרי חיבור מהירי‪ %‬ו‪/‬או מחברי אוגני‪ ,%‬בקוטר כנדרש ברשימת‬
‫המעקפי‪ %‬ומתאי‪ %‬לפתחי סניקה ‪ /‬יניקה של המשאבה‪.‬‬
‫תשלו‪ %‬בגי‪ #‬קו מעק‪ ,/‬מסווג לפי ספיקת שפכי‪ ,%‬כמפורט בסעיפי‪ %‬הרלוונטיי‪%‬‬
‫בכתב הכמויות‪ ,‬כאשר הלח הנדרש‪ ,‬יקבע ברשימת מעקפי זרימה‪ .‬המחיר כולל‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה והפעלה של משאבה‪ ,‬דלק ו‪/‬או דיזל גנרטור‪ ,‬צינור סניקה ‪ /‬יניקה‪,‬‬
‫באור ‪ 100‬מטרי‪ ,%‬אביזרי חיבור וכו'‪ ,‬הכל כנדרש במפרט זה ובשלמות‪.‬‬
‫בגי‪ #‬הקופסה האקוסטית‪ ,‬שבה מותקנת המשאבה‪ ,‬תשול‪ %‬תוספת מחיר‪.‬‬
‫במידה ויידרש להניח קו סניקה‪ ,‬באור מעל ‪ 100‬מטרי‪ %‬ו‪/‬או בקוטר מעל "‪,8‬‬
‫כמפורט ברשימת המעקפי‪ %‬ובתכניות‪ ,‬יונח צינור סניקה‪ ,‬עשוי פוליאתיל‪,PE100 #‬‬
‫דרג ‪ ,10‬לכל אור קו הסניקה‪ .‬בגי‪ #‬אור צינור סניקה נוס‪ ,/‬מעל ‪ 100‬מטרי‪,%‬‬
‫תשול‪ %‬תוספת‪ ,‬על פי סעיפי‪ %‬רלוונטיי‪ %‬בכתב הכמויות‪ .‬כמו כ‪ ,#‬ישול‪ %‬בנפרד‬
‫עלות צינור סניקה‪ ,‬בקוטר ‪ 280‬מ"מ ומעלה‪.‬‬
‫במקרה של הנחת קו סניקה משות‪ ,/‬למספר משאבות‪ ,‬יורכב צינור מניפולד‪ ,‬עשוי‬
‫פלדה‪ ,‬בקוטר מתאי‪ %‬לקוטר צינור קו הסניקה המשות‪ /‬ואליו יחוברו קווי סניקה‪,‬‬
‫של כל משאבה‪ ,‬כולל שסתו‪ %‬אל חוזר מתאי‪ %‬לשפכי‪ ,%‬מגו‪ /‬מסוג טריז או סכי‪#‬‬
‫וכל הספחי‪ %‬הנדרשי‪ %‬בקו סניקה של כל יחידת השאיבה‪ .‬על ביצוע מניפולד וכל‬
‫האביזרי‪ %‬ההידראוליי‪ %‬הנדרשי‪ ,%‬לא ישול‪ %‬בנפרד ועלות‪ %‬כלולה במחירי‬
‫היחידה השוני‪.%‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬לא תשול‪ %‬בנפרד עלות הפקקי‪ ,%‬לסתימת קווי ביוב ו‪/‬או ניקוז לעת ביצוע‬
‫מעקפי זרימה אשר תהיה כלולה במחירי היחידה השוני‪.%‬‬
‫‪57.7.3‬‬
‫הנחת הצינורות‬
‫הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪ .‬בנוס‪ /‬לכ‪ ,‬יש להקפיד‬
‫במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להל‪: #‬‬
‫אי‪ #‬להתחיל בהנחת הצינורות‪ ,‬לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצו‪.#‬‬
‫הקווי‪ %‬יונחו במעלה השיפוע‪ ,‬כלומר‪ ,‬מהמקו‪ %‬הנמו אל הגבוה‪ .‬כל הצינורות‬
‫והאביזרי‪ %‬יונחו בקווי‪ %‬ישרי‪ %‬ובגבהי‪ %‬המסומני‪ %‬בתוכניות ובחתכי‪ %‬האורכיי‪%‬‬
‫ולפי הוראות המפקח‪ .‬כיוו‪ #‬הקווי‪ ,%‬ע"י מתיחת חוט‪ ,‬מכיוו‪ #‬מקביל ובגובה קבוע‬
‫מעל קרקעית הצינור‪ .‬חוט זה יהיה מתוח ותמו‪ ,‬במרחקי‪ %‬שלא יעלו על ‪ 7.50‬מ'‪,‬‬
‫תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוו‪ #‬ולרו‪ %‬מהקו המכוו‪ .#‬קביעת הצינור‬
‫במקומו המדויק‪ ,‬תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת‬
‫הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו‪ .‬לאחר שיונח הצינור במקו‪ %‬הנכו‪ ,#‬יקבע‬
‫מיד‪ ,‬ע"י הידוק חול‪ ,‬מצידיו‪ ,‬לכל אורכו‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪140‬‬
‫במקו‪ ,%‬אשר תורה התוכנית ו‪/‬או המפקח‪ ,‬יעוגנו הצינורות‪ ,‬לקרקע‪ ,‬באמצעות‬
‫אוגני‪ %‬מתאימי‪ %‬ו‪/‬או לפי הוראות המפקח באתר‪ .‬ריתו הצינורות יבוצע עפ"י‬
‫הוראות היצר‪ #‬ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫מחיר הנחת הצינורות כולל ‪ :‬אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬פריקה באתר‪ ,‬חפירה או חציבה‬
‫לקווי‪ ,%‬סילוק החומר החפור‪ ,‬שמירת אתר העבודה ביבש‪ ,‬תמיכת דפנות החפירה‪,‬‬
‫הנחה והתקנה של הצינורות‪ ,‬מצע ועטיפת החול‪ ,‬המילוי החוזר‪ ,‬מהודק כנדרש‪,‬‬
‫החלפת חומר המילוי )במידה ויידרש( והבאת מילוי כנדרש‪ ,‬שכבת המצע במקו‪%‬‬
‫שנדרש‪ ,‬המחברי‪ %‬והאטמי‪ ,%‬גומיות המרווח וכו'‪ .‬כ‪ #‬כולל המחיר את הבדיקות‬
‫וכל שאר העבודות הדרושות לצור הנחת הצנרת‪.‬‬
‫המדידה‪ ,‬לצורכי תשלו‪ ,%‬תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתא‪%‬‬
‫לעומק החפירה בה יונח הצינור‪ .‬אור הקו‪ ,‬לתשלו‪ ,%‬יימדד לפי מ"א צינור מונח‪,‬‬
‫בניכוי הקוטר הפנימי של השוחה‪.‬‬
‫‪57.7.4‬‬
‫חפירה של תעלות‪ ,‬להנחת צינורות‬
‫החפירה של התעלות‪ ,‬להנחת קו הביוב וכ‪ #‬המילוי החוזר‪ ,‬יבוצעו עפ"י דרישות פרק‬
‫‪ 57‬במפרט הכללי וכ‪ #‬עפ"י התוכניות והתוספות הבאות ‪:‬‬
‫פרטי ומידות החפירה ופרטי‪ %‬נוספי‪ ,%‬יהיו בהתא‪ %‬לחת הטיפוסי שבפרט‬
‫שבתוכניות‪.‬‬
‫כל הדרישות המפורטות לעיל‪ ,‬לגבי חפירה‪ ,‬יחולו ג‪ %‬על חפירת התעלה בידיי‪.%‬‬
‫בנוס‪ /‬לנדרש במפרט הכללי‪ ,‬על הקבל‪ #‬לנקות את החפירה מעפר חופשי‪ ,‬אבני‪,%‬‬
‫פסולת אורגנית וכו'‪ .‬לאחר מכ‪ #‬עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות‬
‫אופטימלית ולהדקה‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח באתר‪ ,‬במרטטי יד או במהדקי יד‬
‫מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ער מאושר ע"י המפקח באתר‪ .‬חפירת יתר תמולא‬
‫בחול ותהודק היטב‪.‬‬
‫הצינור יונח‪ ,‬לכל אורכו‪ ,‬על מצע חול וייעט‪ /‬בחול‪ .‬מצע ועטיפת החול‪ ,‬מתחת‬
‫ומסביב לצינור‪ ,‬תבוצע לפי החת הטיפוסי‪ ,‬כמפורט בפרט שבתוכניות‪ .‬העטיפה‬
‫תהיה מחול דיונות נקי מחומר אורגני‪ ,‬אשפה חצ ואבני‪ .%‬על קרקעית החפירה‬
‫תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחת הטיפוסי ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת‬
‫מי‪ ,%‬על שכבה זו יונחו הצינורות‪ .‬לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו‪ ,‬יש‬
‫להמשי בביצוע עטיפת החול‪ ,‬עד לגובה הסופי‪ ,‬בהתא‪ %‬לתוכניות‪.‬‬
‫פיזור שכבות החול‪ ,‬עד לגב הצינור‪ ,‬ייעשה במקביל משני צידי הצינור‪ ,‬כדי למנוע‬
‫לח צדדי בלתי שוו על הצינור‪.‬‬
‫חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלו‪ ,%‬אלא תהיה כלולה במחירי הנחת‬
‫הצינורות‪ ,‬להל‪ ,#‬בהתא‪ %‬לעומק החפירה וקוטר הצינור‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬תהיה במ"א‪ ,‬מסווג לפי קוטר וסוג צינור‪ ,‬מדוד אופקית‪ ,‬לאור‬
‫הצינור‪ ,‬לפי שלבי עומק‪ ,‬כמצוי‪ #‬בכתב הכמויות‪ .‬עומק החפירה‪ ,‬לצורכי תשלו‪,%‬‬
‫יימדד מרו‪ %‬הקרקעית הפנימית של הצינור ועד לרו‪ %‬פני השטח בעת ביצוע‬
‫החפירה‪.‬‬
‫ביבי‪ %‬גרביטציוניי‪ %‬יימדדו‪ ,‬לתשלו‪ ,%‬בי‪ #‬מרכזי שוחות סמוכות‪ ,‬בניכוי המידה‬
‫הפנימית של השוחות‪.‬‬
‫עבור חפירה‪ ,‬במקומות בה‪ %‬תידרש חפירת ידיי‪ %‬ו‪/‬או נקיטה באמצעי‪ %‬מיוחדי‪,%‬‬
‫שיידרשו ע"י הקבל‪ ,#‬המפקח‪ ,‬העירייה‪ ,‬התאגיד‪ ,‬במהל העבודה‪ ,‬לא ישול‪ %‬לקבל‪#‬‬
‫בנפרד ומחיר‪ %‬יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪57.7.5‬‬
‫חפירה במקומות מוגבלי‪%‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ שבסמו למבני‪ ,%‬כבישי‪ %‬ודרכי‪ %‬ובסמו למערכות‬
‫תשתית קיימות‪ ,‬עליות או תת קרקעיות סמו לגדרות‪ ,‬קירות‪ ,‬עצי‪ ,%‬שיחי‪ %‬וכד'‬
‫ובמקומות בה‪ %‬יהיה השימוש בכלי‪ %‬מכני‪ %‬בלתי אפשרי‪ ,‬בלתי מעשי או בלתי‬
‫רצוי‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיי‪ .%‬כל הדרישות‬
‫המפורטות לעיל‪ ,‬לגבי החפירה‪ ,‬יחולו ג‪ %‬על חפירת התעלות בידיי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪141‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטל החובה והאחריות לתמו‬
‫ולדאוג לשלמות ולהמש פעולת‪ #‬התקינה והרצופה של כל המערכות‪ ,‬שבסמו לה‪#‬‬
‫או מתחתיה‪ #‬תיחפרנה התעלות‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי להורות לקבל‪ #‬לבצע את חפירה בעבודת ידיי‪ ,%‬א‪ %‬לדעתו‬
‫תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות‪.‬‬
‫עבור חפירה במקומות מוגבלי‪ ,%‬תחת ובסמו למערכות קיימות‪ ,‬סמו למבני‪%‬‬
‫וקירות‪ ,‬חפירה בעבודת ידיי‪ ,%‬במידה ודרוש‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול‬
‫במחירי היחידה של החפירה והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪57.7.6‬‬
‫מילוי חוזר לצינורות‬
‫בשטחי‪ %‬פתוחי‪ ,%‬המילוי החוזר‪ ,‬מעל עטיפת החול ועד לרו‪ %‬פני קרקע‪ ,‬יהיה‬
‫מחומר מקומי‪ ,‬נקי מפסולת וחומר אורגני‪ ,‬אבני‪ %‬וכל פסולת שהיא‪ .‬בתוואי‬
‫שבילי‪ ,%‬מדרכות‪ ,‬כבישי‪ %‬וכל דר שהיא‪ ,‬מעל עטיפת החול ועד לרו‪ %‬תחתית‬
‫מבנה הכביש‪ ,‬יהיה במילוי מצעי‪ ,%‬סוג א' מהודק בשכבות לצפיפות של ‪ ,98%‬לפי‬
‫מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪.‬‬
‫המילוי החוזר של התעלות‪ ,‬לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפת החול‪ ,‬כמפורט בפרט‬
‫שבתוכנית‪ ,‬תו הבאת החומר לרטיבות אופטימלית‪ ,‬הכל כנדרש במפרט הכללי‪.‬‬
‫המילוי החוזר יבוצע בהקד‪ %‬האפשרי‪ ,‬אול‪ %‬לא לפני בדיקה ומת‪ #‬אישור ע"י‬
‫המפקח באתר‪ ,‬כי נית‪ #‬לבצע את המילוי החוזר‪.‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ‪ ,‬שא‪ %‬אי‪ #‬באפשרותו למצוא‪ ,‬באתר העבודה‪ ,‬חומר‬
‫עפ"י הפרט‪ ,‬עליו להשלי‪ %‬את החסר במילוי מובא‪ ,‬עפ"י האמור במפרט הכללי‪,‬‬
‫באישור המפקח באתר‪.‬‬
‫עבור חומר מובא‪ ,‬לא תשול‪ %‬לקבל‪ #‬כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה‬
‫השוני‪ %‬של הנחת הצינורות‪.‬‬
‫עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש‪ ,‬כולל אספקתו‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬נחפר במקו‪ ,%‬בי‪#‬‬
‫א‪ %‬הובא ממחפרה ובי‪ #‬א‪ %‬עלה לקבל‪ #‬כס‪ ,/‬לא ישול‪ %‬עבורו בנפרד והמחיר יהיה‬
‫כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪57.7.7‬‬
‫עבודה בכבישי‪ %‬קיימי‪%‬‬
‫אי‪ #‬להרוס או לפתוח כבישי‪ %‬ודרכי‪ %‬סלולות‪ ,‬ללא קבלת רשות מאת המפקח‪ ,‬ג‪%‬‬
‫א‪ %‬ה‪ %‬יתוקנו לאחר מכ‪ #‬על חשבו‪ #‬הקבל‪ .#‬כל הכבישי‪ ,%‬שאות‪ %‬חוצי‪ %‬הקווי‪,%‬‬
‫ייפתחו ברוח מינימלי אפשרי‪ .‬תיקו‪ #‬הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות‬
‫וסלילה מחדש של המסעה‪ ,‬כולל שכבות מצע‪ ,‬תשתית ואספלט‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות‬
‫שבפרק ‪ 51‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫בתחו‪ %‬הכביש‪ ,‬תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה‪ ,‬בחת העליו‪ ,#‬לא יעלה על‬
‫המידות המפורטת בטבלה דלהל‪: #‬‬
‫רוחב עליו של החפירה‬
‫"‪5.26‬‬
‫‪ 6.25‬מ'‬
‫"‪4.26‬‬
‫‪ 5.25‬מ'‬
‫"‪3.26‬‬
‫‪ 4.25‬מ'‬
‫"‪2.26‬‬
‫‪ 3.25‬מ'‬
‫"‪1.26‬‬
‫‪ 2.25‬מ'‬
‫עד ‪1.25‬‬
‫מ'‬
‫‪2.50‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.15‬‬
‫קוטר‬
‫הצינור‬
‫"‪6"10‬‬
‫"‪12"16‬‬
‫"‪18"24‬‬
‫פתיחת כביש קיי‪ %‬תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאי‪ %‬בעזרת מסור מכני‪ ,‬בעל כושר‬
‫חדירה לכל עומק השכבה‪ .‬לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור מתאי‪ %‬של‬
‫האספלט‪.‬‬
‫תיקו‪ #‬הכביש וסלילתו תהיה כדלקמ‪: #‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪142‬‬
‫המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול‪ ,‬יעשה בשכבות של מצע סוג א'‪ ,‬מהודק‬
‫לצפיפות של ‪ ,98%‬לפי מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש‪,‬‬
‫א לא יותר מ‪ 40‬ס"מ מפני הכביש הקיי‪ .%‬ממפלס זה‪ ,‬תשוחזרנה השכבות שהיו‬
‫טר‪ %‬פרוק ועד לרו‪ %‬של ‪ 11‬ס"מ מתחת לרו‪ %‬הסופי‪ 2 .‬שכבות מבנה הכביש‬
‫תכלולנה מצע סוג א'‪ ,‬מהודק לצפיפות ‪ 98%‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬כל שכבה בעובי של‬
‫‪ 15‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫ריסוס תשתית ביטומ‪ ,M.C 70 #‬בכמות של ‪ 1‬ק"ג למ"ר‪ ,‬ציפוי יסוד ושכבת בטו‪#‬‬
‫אספלט מקשרת‪ ,‬בעובי ‪ 6‬ס"מ‪ ,‬ע‪ 4.3% %‬ביטומ‪ ,#‬מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי‬
‫בחומר מצעי‪ .%‬לאחר מכ‪ ,#‬ריסוס בביטומ‪ ,R.C 70 #‬כמות של ‪ 0.25‬ק"ג‪/‬מ"ר )ציפוי‬
‫מאחה(‪.‬‬
‫שכבה נושאת‪ ,‬מבטו‪ #‬אספלט דק‪ ,‬בעובי של ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ע‪ 4.8% %‬ביטומ‪ ,#‬מיד לאחר‬
‫כיסוי בשכבה המקשרת‪ ,‬אלא א‪ %‬תינת‪ #‬הוראה אחרת‪ .‬לאחר כיסוי‪ ,‬בכל שלב‪ ,‬יש‬
‫לכבוש את תיקו‪ #‬הסלילה במכבש מתאי‪.%‬‬
‫תיקו‪ #‬המדרכות יעשה כנ"ל‪ ,‬א רק ע‪ %‬שכבת אספלט נושאת תחתונה‪ ,‬ע‪4.3% %‬‬
‫ביטומ‪ #‬לפחות‪ ,‬בעובי ‪ 6‬ס"מ‪.‬‬
‫המפקח רשאי לקבוע אלו שטחי‪ %‬יסללו מחדש או יתוקנו‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור תיקו‪ #‬כבישי‪ %‬ומדרכות יהיה לפי מ"א‪ .‬התיקו‪ #‬כולל ‪ :‬אספקת‬
‫והנחת ‪ 2‬שכבות מצע סוג א'‪ ,‬שתי שכבות אספלט‪ ,‬כאמור במפרט המיוחד‪ ,‬מדוד‬
‫לפי המידות התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבו‪ #‬בהצעתו את מלוא רוחב‬
‫התיקו‪ ,#‬שיהיה עליו לתק‪ ,#‬כתוצאה מעבודתו ולנזקי‪ %‬שייגרמו למבנה הכביש‬
‫ולאספלט הקיימי‪ ,%‬כתוצאה מעבודתו‪ ,‬מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבל‪,#‬‬
‫על גבי הכבישי‪ %‬הקיימי‪.%‬‬
‫המחיר יהיה אחיד למ"א‪ ,‬ללא התחשבות בתנאי‪ %‬ובקשיי‪ %‬בזמ‪ #‬העבודה‪,‬‬
‫במכשולי‪ %‬שמעל ומתחת לקרקע‪ ,‬בסוגי הקרקע‪ ,‬שיתגלו בזמ‪ #‬העבודה‪ ,‬בקוטר‬
‫ובעומק הקו וברוחב התיקו‪ #‬שיידרש‪ .‬עבור פרוק אבני שפה והתקנת‪ #‬מחדש בסיו‪%‬‬
‫העבודה‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה‪.‬‬
‫דרכי‪ %‬עוקפות‪ ,‬זמניות‪ ,‬במידה ותידרשנה‪ ,‬תותקנה ע"י הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬לפי‬
‫הוראות המפקח באתר‪.‬‬
‫בנוס‪ /‬לכ‪ ,‬יכלול המחיר את אחריות הקבל‪ #‬לתיקו‪ #‬כל השקיעות שייגרמו בכביש‬
‫או במדרכה שפתח‪ ,‬עד ‪ 12‬חודש מיו‪ %‬מסירת העבודה הגמורה למזמי‪.#‬‬
‫במקומות מיוחדי‪ ,%‬בה‪ %‬יידרש לסגור את התעלות‪ ,‬לצור חידוש התנועה‪ ,‬באופ‪#‬‬
‫מיידי‪ ,‬יורה המפקח לבצע מילוי ב‪ ,CLSM‬בתעלה החפורה ו‪/‬או סביב השוחות‪.‬‬
‫יידרש להקפיד על ביצוע העבודה כ‪ ,‬שהחומר יפוזר סביב השוחות‪ ,‬לאור כל‬
‫התעלה‪ ,‬בהתא‪ %‬להוראות היצר‪.#‬‬
‫‪57.7.8‬‬
‫תמיכת דפנות החפירה‬
‫בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת‪ ,‬במקו‪ %‬שעליו יורה המפקח‬
‫באתר‪ ,‬יחפור הקבל‪ #‬את קירות התעלה‪ ,‬בשיפוע מתאי‪ %‬או יתקי‪ #‬חיזוקי‪,%‬‬
‫תמיכות‪ ,‬דיפוני‪ %‬וכיו"ב ויעשה את כל הסידורי‪ %‬הדרושי‪ %‬למניעת מפולות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬רשאי להציע דרכי‪ %‬משלו לחיזוק דפנות החפירה‪ ,‬בהתא‪ %‬לכל החוקי‪%‬‬
‫והתקנות הקיימות‪ ,‬באישור המפקח באתר‪ .‬לא תאושר לקבל‪ #‬כל תוספת תשלו‪%‬‬
‫בגי‪ #‬עבודות לחיזוק ודיפו‪ #‬החפירה ועל הקבל‪ #‬לקחת זאת בחשבו‪ #‬בבניית הצעתו‬
‫לחפירה בעומקי‪ %‬גדולי‪.%‬‬
‫במידה ויידרש לבצע עבודות דיפו‪ ,#‬תשול‪ %‬תוספת של ‪ 15%‬נוספי‪ ,%‬עבור סעי‪/‬‬
‫חפירה והנחת הקו‪ ,‬לכל מ"א בו בוצעו עבודות דיפו‪.#‬‬
‫‪57.7.9‬‬
‫עבודה ביבש‬
‫על הקבל‪ #‬לנקוט בכל האמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬כדי לשמור את אתר העבודה ביבש‪ ,‬בכל‬
‫שלבי הביצוע‪ ,‬החל מהחפירה‪ ,‬הנחת הצינורות‪ ,‬חיבור‪ ,%‬בדיקת הקווי‪ %‬ועד לכיסוי‬
‫הסופי ולעשות את כל הסידורי‪ %‬למניעת חדירת מי‪ ,%‬מכל מקור שהוא‪ ,‬מי גש‪%‬‬
‫ושיטפונות‪ ,‬שפכי‪ ,%‬מי‪ %‬מפיצו צינורות‪ ,‬מי תהו‪ ,%‬זרמי‪ %‬כלשה‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫עבור הרחקת המי‪ ,%‬מכל מקור שהוא‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי‬
‫היחידה השוני‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪143‬‬
‫במקומות שהדר הטבעית לזרימת מי‪ %‬תיחס‪ ,%‬עקב ביצוע העבודות ולמניעת‬
‫חדירת מי‪ %‬עיליי‪ ,%‬ינקוט הקבל‪ #‬באמצעי‪ %‬המתוארי‪ %‬להל‪ ,#‬כול‪ %‬או מקצת‪: %‬‬
‫הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אד‪ %‬מיומ‪ #‬להפעלתו‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫סילוק מי‪ %‬כלשה‪ ,%‬שהצטברו במקומות בודדי‪ ,%‬בעזרת דליי‪ %‬או ציוד‬
‫מתאי‪ %‬אחר‪.‬‬
‫הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש‪.‬‬
‫כל האמצעי‪ %‬שינקוט הקבל‪ ,#‬לשמירת העבודות ביבש‪ ,‬יעשו לפי פרק ‪ 57‬במפרט‬
‫הכללי ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גור‪ %‬מוסמ‪ ,‬בעל זכויות‬
‫על השטחי‪ %‬אליה‪ %‬ינוקזו המי‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬יפצה את המזמי‪ #‬עבור כל נזק שייגר‪ %‬עקב אי מילוי הדרישות לפי סעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫עבור שמירת אתר העבודה ביבש‪ ,‬כולל שאיבה וסילוק מי תהו‪ %‬ומי‪ %‬מכל מקור‬
‫אחר‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה‪ ,‬האספקה‬
‫והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪57.7.10‬‬
‫צנרת לקווי ביוב‬
‫א‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬ע‪ %‬דופ‪ #‬מלאה להולכה תת קרקעית בגרביטציה‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי ‪ 884‬ויהיו מסוג ביוב "עבה" ‪ SN8‬בהתא‪%‬‬
‫לדרישות המופיעות בתק‪ #‬ישראלי ‪.884‬‬
‫הצינורות יסופקו לאתר ע‪ %‬מצמדי פעמו‪ #‬ואטמי‪ %‬מתאימי‪.%‬‬
‫הצינורות יסופקו לאתר באורכי‪ %‬של ‪ 3.0‬מטר‪ 4.0 ,‬מטר או ‪ 6.0‬מטר )לא‬
‫כולל אור הפעמו‪ .(#‬הרשות המקומית רשאית לדרוש בכל עבודה חלק‬
‫מהכמות באור ‪ 3.0‬מטר‪ ,‬חלק באור ‪ 4.0‬מטר וחלק באור ‪ 6.0‬מטר ללא‬
‫תוספת במחיר‪.‬‬
‫אטמי הצנרת יתאימו לתק‪ #‬ישראלי ‪) 1124‬טבעות אטימה מגומי לקווי‬
‫צינורות להספקת מי‪ ,%‬לניקוזי‪ %‬ולביוב‪ :‬טבעות אטימה למחבר שקוע‬
‫לצנרת מפלסטיק ללא לח (‪.‬‬
‫הובלה‪ ,‬פריקה ואחסו‪#‬‬
‫הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצר‪ #‬הצינורות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יבדוק את כל הצינורות‪ ,‬וידווח למפקח על כל צינור פגו‪.%‬‬
‫בעת הפריקה יש להיזהר שדפנות הצינורות לא יישרטו‪ ,‬ושלא תהיה בה‪%‬‬
‫דפורמציה שאיננה ניתנת לתיקו‪ .#‬לפיכ‪ ,‬מ‪ #‬הראוי להקפיד על הכללי‪%‬‬
‫הבאי‪:%‬‬
‫ לפרוק את הצינורות תו שימוש ברצועות או חוטי‪ %‬פלסטיי‪.%‬‬
‫ למנוע פרוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת‪.‬‬
‫יש לשמור על מספר כללי אחסו‪ #‬כדלקמ‪:#‬‬
‫ עדי‪ /‬לאחס‪ #‬את הצינורות באריזת יצר‪ ,#‬במיוחד להקפיד על שלמות‪ #‬של‬
‫מצמדות פעמו‪.#‬‬
‫ יש לאחס‪ #‬את הצינורות והאביזרי‪ %‬במקו‪ %‬מוג‪ #‬מקרינת שמש‪ ,‬או‬
‫לכסות‪ %‬בכיסוי אטו‪.%‬‬
‫ אי‪ #‬לאחס‪ #‬צינורות ‪ .PVC‬בקרבת עצמי‪ %‬חמי‪ %‬או מקורות חו‪.%‬‬
‫גובה של צבר )ערימה( צינורות לא יעלה על ס הגובה של ‪ 10‬צינורות או ‪2.00‬‬
‫מ'‪ ,‬הקט‪ #‬מבי‪ #‬השניי‪ ,%‬בהתא‪ %‬לת"י ‪ 1083‬חלק ב'‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪144‬‬
‫ב‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬קשיח להולכת שפכי‪ %‬בלח‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי ‪ 532‬וללח העבודה בהתא‪ %‬לדרג הצינור‬
‫המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו באורכי‪ %‬של ‪ 6.05.50‬מטר )לא כולל אור הפעמו‪ .(#‬ע‪%‬‬
‫אטמי‪ %‬מתאימי‪ %‬להזרמת שפכי‪ %‬בלח בהתא‪ %‬לתק‪ #‬ישראלי ‪.1124‬‬
‫ג‪.‬‬
‫צינורות לח מפוליאתיל‪ PE100 / #‬להולכת שפכי‪ %‬בלח‬
‫הצינורות מיוצרי‪ %‬מפוליאתיל‪ PE100 / #‬ויחוברו באתר ע"י חיבורי ריתו‬
‫אלקטרופיוז'‪ #‬או ריתו פני‪ %‬ע"י צוות שדה מיומ‪ #‬המאושר על ידי יצר‪#‬‬
‫הצינורות בהתא‪ %‬לסוג הצינור‪ .‬סוג הריתו ייקבע ע"י התאגיד‪.‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי מספר ‪ 4427‬ויתאימו להובלת שפכי‪ %‬בלח‬
‫בטמפרטורות עבודה של ‪ 50‬מעלות צלסיוס לפחות‪.‬‬
‫לא תינת‪ #‬תוספת מחיר עבור צנרת בקטעי‪) %‬קני‪ (%‬ולא בגלילי‪.%‬‬
‫כ‪ #‬נדרש שהצינורות יתאימו לתק‪ #‬הבינלאומי ‪ ISO 4427‬לטמפרטורות עבודה‬
‫של ‪ 40‬מעלות צלסיוס לפחות‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ #‬הצנרת יפקח באופ‪ #‬שוט‪ /‬על ביצוע עבודות‬
‫הצנרת השונות וידווח למפקח על כל ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ #‬יהיה נוכח בזמ‪ #‬ביצוע‬
‫בדיקות הלח ‪.‬‬
‫עבור אספקת צינורות ‪ ,PE100 PLUS‬תשול‪ %‬תוספת של ‪ 10%‬למחירי‬
‫היחידה‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לצר‪ /‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫צינורות לח מפוליאתיל‪ #‬מצולב להולכת שפכי‪ %‬בלח‬
‫הצינורות מיוצרי‪ %‬מפוליאתיל‪ #‬מצולב ויחוברו באתר ע"י חיבורי‬
‫אלקטרופיוז'‪") #‬מופות" חשמליות(‪ ,‬ע"י צוות שדה מיומ‪ #‬של יצר‪ #‬הצינורות‪.‬‬
‫סוג הריתו ייקבע ע"י התאגיד‪.‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי ‪ 1519‬ויתאימו להובלת שפכי‪ %‬בלח‬
‫בטמפרטורות עד ‪ 50º‬מעלות צלסיוס‪.‬‬
‫לא תינת‪ #‬תוספת מחיר עבור צנרת בקטעי‪) %‬קני( ולא בגלילי‪.%‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ #‬הצנרת יפקח באופ‪ #‬שוט‪ /‬על ביצוע עבודות‬
‫הצנרת השונות וידווח למפקח על כל ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ #‬יהיה נוכח בזמ‪ #‬ביצוע‬
‫בדיקות הלח ‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לצר‪ /‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫צינורות מבטו‪ #‬להולכת שפכי‪%‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי מספר ‪ 27‬החדש )מאי ‪ ,(2010‬להולכת שפכי‪%‬‬
‫מי‪ 105.2.1 #‬ללח עבודה של ‪ 0.7‬בר ולח בדיקה של ‪ 1.4‬בר‪ .‬הצינורות יהיו‬
‫מבטו‪ #‬מזויי‪.#‬‬
‫הצינורות שיסופקו‪ ,‬יתאימו לקו אטו‪ ,%‬כאשר אור כל צינור כ ‪ 2.5‬מטר‪.‬‬
‫כל צינור יסופק ע‪ %‬אט‪ %‬מגומי מתאי‪ %‬לח עבודה של ‪ 0.7‬בר ולח בדיקה‬
‫של ‪ 1.4‬בר‪.‬‬
‫האטמי‪ %‬יתאימו לתק‪ #‬הגרמני ‪ DIN4060‬או לתק‪ #‬האמריקאי ‪.443ASTM C‬‬
‫כ‪ #‬תסופק ע‪ %‬הצינורות משחת הרכבה בכמות מתאימה בהתא‪ %‬להוראות‬
‫יצר‪ #‬הצינורות‪.‬‬
‫במידה ונדרש בהזמנה‪ ,‬יסופקו הצינורות ע‪ %‬ציפוי פנימי ו‪/‬או חיצוני‪.‬‬
‫הציפוי יהיה אחד מהסוגי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪145‬‬
‫פוליארית‪ #‬דו רכיבי מתאי‪ %‬לתק‪ #‬האמריקאי ‪.ASTM D16 TYPE V‬‬
‫‪(1‬‬
‫עמידות כימית של הציפוי תתאי‪ %‬לדרישות התק‪ #‬האמריקאי ‪D543‬‬
‫‪ .ASTM‬הציפוי יהיה בעובי כולל של ‪ 1000400‬מיקרו‪ #‬ע‪ %‬גימור חלק‬
‫ללא בליטות שקעי‪ %‬ופגמי‪.%‬‬
‫צבע אפוקסי דו רכיבי מבוסס על עטר‪ #‬פח‪ %‬בגוו‪ #‬שחור "אפראלסטיק‬
‫‪(2‬‬
‫‪ "HE55‬של טמבור או שווה ער מיוש‪ %‬בשתי שכבות בעובי של ‪1000‬‬
‫‪ 400‬מיקרו‪.#‬‬
‫ציפוי אפוקסי דו רכיבי מבוסס על אפוקסי וזפת פחמי‪ %‬בגוו‪ #‬שחור‬
‫‪(3‬‬
‫"אפוטר‪ "400 #‬של טמבור או שווה ער מיוש‪ %‬בשתי שכבות בעובי‬
‫כולל של ‪ 1000400‬מיקרו‪.#‬‬
‫שרוול פנימי מסוג ‪) HDPE‬ליינר( מתוצרת ‪ ,AGRU‬בעובי מינימלי של‬
‫‪(4‬‬
‫‪ 3.0‬מ"מ‪ .‬השליפה המינימלי של עוגני הליינר יהיה ‪ 42 L/M2‬ובכמות‬
‫מינימלית של ‪ 420‬למ"ר‪.‬‬
‫בשרוול פנימי מסוג ‪) HDPE‬ליינר( מתוצרת ‪ ,AGRU‬מקוטר ‪ 125‬ס"מ‬
‫ומעלה‪ ,‬יהיה בעובי מינימלי של ‪ 5.0‬מ"מ‪.‬‬
‫ריתו ליינרי‪ %‬יהיה באמצעות ריתו אקסטרוזיה‪ .‬הריתוכי‪ %‬יבוצעו‬
‫ע"י צוות רתכי‪ %‬מקצועי‪ ,‬של יצר‪ #‬הצינורות‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ #‬הצנרת יפקח באופ‪ #‬שוט‪ /‬על ביצוע עבודות‬
‫הצנרת השונות וידווח למפקח על ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ #‬יהיה נוכח בזמ‪ #‬ביצוע‬
‫בדיקות הלח ‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לצר‪ /‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫צינורות מפלדה להולכת שפכי‪%‬‬
‫הצינורות יהיו מפלדה שחורה‪ ,‬מתאימי‪ %‬לתק‪ #‬ישראלי ‪ .530‬הפלדה תהיה‬
‫מסוג ‪ 530‬ב'‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו ע‪ %‬ציפוי פנימי במלט אלומינה ועטיפה חיצונית תלת‬
‫שכבתית מפוליאתיל‪ #‬כמפורט בכתבי הכמויות‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו באור של ‪ 12.20‬מטר‪.‬‬
‫הציפויי‪ %‬הפנימיי‪ %‬והחיצוניי‪ %‬יתאימו לדרישות מפרט מכו‪ #‬התקני‪%‬‬
‫הישראלי מספר ‪.266‬‬
‫ציפוי פנימי של הצינורות יוש‪ %‬בצנטריפוגה ליצירת שכבה אחידה וצפופה של‬
‫מלט פנימי‪ .‬המלט מסוג רב אלומינה יכיל לפחות ‪ 37%‬אלומיניו‪ %‬אוקסיד‪.‬‬
‫עובי הציפוי הפנימי יהיה ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬לצינורות בקוטר "‪ 6 ,6‬מ"מ לצינורות‬
‫בקוטר "‪ 8 ,8"10‬מ"מ לצינורות בקוטר "‪ 12"22‬ו‪ 10‬מ"מ לצינורות בקוטר‬
‫"‪ .24"36‬כל החומרי‪ %‬לצור הציפוי יתאימו לדרישות מפרט מכו‪ #‬התקני‪%‬‬
‫‪ .266.1‬עטיפה חיצונית תלת שכבתית מפוליאתיל‪ #‬הכלול שכבת יסוד‬
‫אפוקסי‪ ,‬שכבת הדבקה ושכבת הגנה מפוליאתיל‪ .#‬העטיפה תתאי‪ %‬למפמ"כ‬
‫‪.266.5‬‬
‫הקבל‪ #‬ימציא לידי המפקח הסכ‪ %‬בינו לבי‪ #‬היצר‪ #‬על פיו‪ :‬היצר‪ #‬יספק את‬
‫כל שירותי השדה הנדרשי‪ %‬לבדיקת טיב העבודה‪ ,‬טיב הנחת הצנרת‪,‬‬
‫הריתוכי‪ ,%‬בדיקת רציפות הבידוד וטיב תיקו‪" #‬הראשי‪."%‬‬
‫במקרה של אספקת צינורות ע‪ %‬עטיפה חיצונית בפוליאתיל‪ #‬יסופקו ע‪%‬‬
‫הצינורות יריעות מתכווצות בעובי ‪ 2.3‬מ"מ לפחות וברוחב ‪ 43‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫היריעות יסופקו ע"י יצר‪ #‬הציפוי ובליווי הוראות הרכבה מפורטות‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ #‬הצנרת יפקח באופ‪ #‬שוט‪ /‬על ביצוע עבודות‬
‫הצנרת השונות וידווח למפקח על ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ #‬יהיה נוכח בזמ‪ #‬ביצוע‬
‫בדיקות הלח ‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪146‬‬
‫על הקבל‪ #‬לצר‪ /‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪57.7.11‬‬
‫הנחת קווי‪ %‬ואיזונ‪%‬‬
‫א‪ .‬קווי‪ %‬בי‪ #‬שתי השוחות הסמוכות או שתי נקודות סמוכות בחת לאור ללא‬
‫זויות‪ ,‬יהיו ישרי‪ %‬לחלוטי‪ #‬ה‪ #‬במישור האופקי וה‪ #‬במישור האנכי‪ .‬הכיוו‪#‬‬
‫ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוו‪ #‬מקביל ובגובה קבוע מעל רו‪ %‬קרקעית‪.‬‬
‫הצינור )‪ .(I.L.‬מומל ‪ ,‬לחילופי‪ ,#‬להשתמש במד לייזר‪.‬‬
‫הרומי‪ %‬ישמרו על ידי ביקרות מתמדת במאזנת והשיפוע ע"י בקרה מתמדת‬
‫באמצעות פלס דיגיטלי באור של ‪ 2‬מ' ו"לטה" ממתכת ע‪ %‬שנתות של ‪0.1‬‬
‫ס"מ ופלס אנכי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הרומי‪ %‬הסופיי‪ %‬יבדקו במאזנת בתדירות המכסימלית האפשרית בשיפוע‬
‫הנתו‪ ,#‬קריאה של מספרי‪ %‬שלמי‪ %‬על גבי ה"לטה" לדוגמא ‪ :‬ב‪ 0.4%‬כל ‪2.5‬‬
‫מ'‪ ,‬ב‪ 0.7%‬כל ‪ 2.86‬מ' וכו'‪ .‬בנוס‪ /‬ובכל מקרה יבדקו הרומי‪ %‬בכניסה‬
‫וביציאה מכל תא בקרה במהל הביצוע ובעת הכנת המפה בדיעבד הכל לפני‬
‫התקנת התקרה והמכסה‪.‬‬
‫הסטייה המותרת מהרו‪ %‬המתוכנ‪ #‬תוגדר ע"י הפרמטרי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫בהוראות השוטפות כמפורט לעיל )כל ‪ 2.5‬מ' ב‪ 0.4%‬וכו'( לא יותר‬
‫‪(1‬‬
‫מ‪ 0.1‬ס"מ‪.‬‬
‫בי‪ #‬שתי שוחות ‪:‬‬
‫‪(2‬‬
‫‬
‫‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪57.7.12‬‬
‫בשיפוע של מתחת ל‪ 0.20.3 1%‬ס"מ‪ ,‬כאשר המרחק בי‪ #‬השוחות‬
‫קט‪ #‬או שווה מ‪ 30‬מ'‪ ,‬ו‪ +0.5‬ס"מ כאשר המרחק בי‪ #‬השוחות‬
‫גדול מ ‪ 30‬מ'‪.‬‬
‫בשיפוע של מעל ‪ +0.5 1%‬ס"מ‬
‫ישרות של הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל‬
‫לו‪ .‬ישרות הקו במישור האנכי תיבדק ע"י קר‪ #‬לייזר באמצעות הארת‬
‫הקו‪.‬‬
‫בתו‪ %‬כל יו‪ %‬עבודה לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח יכסה‬
‫הקבל‪ #‬את קטעי הקווי‪ %‬שהונחו באותו יו‪ .%‬אי כיסוי התעלות בסו‪/‬‬
‫יו‪ %‬העבודה מחייב אישור בכתב של המפקח‪.‬‬
‫כיסוי התעלה‬
‫לאחר השלמת הנחת הקו ובאישור המפקח תכוסה התעלה‪ .‬הכיסוי‬
‫‪(1‬‬
‫יעשה בהתא‪ %‬למפורט במפרט "כיסוי"‪.‬‬
‫לאחר הכיסוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע א‪ %‬חלה בו תזוזה או‬
‫‪(2‬‬
‫שקיעה או נגר‪ %‬לו נזק כלשהו‪.‬‬
‫פיקוח שירות שדה‬
‫הקבל‪ #‬יזמי‪ #‬את שירות השדה של יצר‪ #‬הצנרת לצור הערכת אופ‪ #‬הביצוע‬
‫של הקו בשלושת ימי ההנחה הראשוני‪ %‬של הקו ולאחר מכ‪ #‬בהתא‪%‬‬
‫להנחיות המפקח‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬קשיח לגרביטציה וללח‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫פרק זה חל על הספקה‪ ,‬הנחה והתקנה של צינורות העשויי‪ %‬פוליויניל כלורי‬
‫קשיח ‪ ,SN8‬הנועדי‪ %‬להעברת מי שפכי‪ %‬בגרביטציה‪ ,‬אטומי‪ %‬לדליפות‬
‫מפני‪ %‬ומחו או בלח עבודה עד ‪ 10‬אטמ'‪ ,‬לקווי סניקה או קווי‪ %‬סגורי‪%‬‬
‫)עוורי‪ (%‬וללא כוכי‪.%‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬יונחו בדר כלל בקטעי‪ %‬בה‪ %‬שיפוע הצינור קט‪ #‬מ‪.8%‬‬
‫הטיפול בצינורות ואופ‪ #‬הנחת‪ %‬ייעשו לפי המפרט והוראות היצר‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪147‬‬
‫צינור ביוב בי‪ #‬כל שתי שוחות יהיה בקו ישר ובשיפוע אחיד‪ ,‬רק במקרי‪%‬‬
‫חריגי‪ %‬תותר קשת בתנאי שמידתה לא תעלה על האמור בת"י ‪ 1583‬חלק ‪.2‬‬
‫כל מקרה חריג טעו‪ #‬אישור המפקח‪.‬‬
‫חיבורי הצינורות זה לזה בשיטת שקע תקע כאשר השקע )הצד הנקבי( כלפי‬
‫מעלה הזר‪ .%‬יש לנקות כל חיבור מבפני‪ %‬ומבחו ולמרוח משחת החלקה‬
‫לפני הכנסת צינור לחיבור‪.‬‬
‫יש להקפיד על שלמות האט‪ %‬והצבתו הנכונה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנחה והתקנה‬
‫הוראות לשימוש‪ ,‬הנחה והתקנה מופיעות בת"י ‪ 1083‬חלק ב'‪ ,‬המתייחס‬
‫לצינורות ‪ PVC‬קשיח‪ ,‬כפי שהוגדרו בת"י ‪) 884‬לזרימה גרביטציונית של‬
‫השפכי‪ (%‬טמוני‪ %‬באדמה‪.‬‬
‫הנחת הצינורות ‪ PVC‬שבה‪ %‬השפכי‪ %‬זורמי‪ %‬בלח ‪ ,‬והמיוצרי‪ %‬לפי ת"י ‪,532‬‬
‫דומה להנחת צינורות אסבסטצמנט כמתואר בפרק ‪ 5705‬של המפרט הבי‪#‬‬
‫משרדי‪.‬‬
‫אי‪ #‬להניח צינורות ‪ PVC‬על תמיכות נפרדות‪ ,‬ואי‪ #‬להתקינ‪ %‬בתלייה בשו‪%‬‬
‫מקרה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חיבור צינורות‬
‫צינורות ‪ PVC‬יחוברו ביניה‪ %‬באמצעות פעמוני‪ %‬ואטמי‪ .%‬האט‪ %‬מוכנס‬
‫לחרי מיוחד‪ ,‬אשר נמצא במצמדת הפעמו‪ #‬של הצינור‪.‬‬
‫לפני הכנסת קצהו הישר של הצינור האחד למצמדת הפעמו‪ #‬של הצינור השני‪,‬‬
‫יש לפזר על קצהו הישר משחת החלקה מיוחדת למטרה זו‪ .‬השימוש בכל‬
‫משחה אחרת אסור בהחלט‪.‬‬
‫יש לתקוע את הצינור עד לסימו‪ #‬המוטבע על דפנו‪ .‬מותרת סטייה של ‪0.5‬‬
‫ס"מ מקצה המצמדת החוצה א‪ %‬נעשה חיתו של הצינור בשדה‪ ,‬יש לסמ‪#‬‬
‫את מקו‪ %‬הניסור מראש‪ ,‬כדי להבטיח‪ ,‬כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר‬
‫הצינור‪ .‬אחרי הניסור יש לשיי‪ /‬את הקצוות המנוסרי‪ %‬וליצור פזה של ‪15‬‬
‫מעלות‪.‬‬
‫חיבור צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצעות מחברי‪ %‬מגומי כגו‪ #‬דוגמת‬
‫"איטוביב"‪ ,‬המוצמדי‪ %‬לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי‬
‫הבקרה‪.‬‬
‫החיבור בי‪ #‬צינורות הבטו‪ #‬ותא הבקרה יהיה ע‪ %‬מחברי שוחה‪ ,‬דג‪ %‬קונטור‬
‫סיל )‪ ,(CONTOUR SEAL‬תוצרת "ולפמ‪ "#‬או שווה ער מאושר‪.‬‬
‫סגירת מרווח בי‪ #‬צינור לדופ‪ #‬התא בבטו‪ #‬לא מבטיחה אטימות של הקו ולא‬
‫תעבור את בדיקת האטימות‪.‬‬
‫מילוי החפירה וכיסוי הצינורות‬
‫תחתית התעלה תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבני‪ .%‬ליד הצינורות‬
‫ומעליה‪ ,%‬לכל רוחב החפירה‪ ,‬מניחי‪ %‬מילוי חול מהודק בשכבות‪ .‬יתר חומר‬
‫המילוי לא יהיה מחומר הרסני‪ ,‬שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל‬
‫השכבות עד לקרקעית‪.‬‬
‫גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד‬
‫ובתכניות‪.‬‬
‫עיגו‪ #‬צינורות ‪PVC‬‬
‫העיגו‪ #‬של צינורות ‪ PVC‬נעשה ע"י יציקת גושי בטו‪ #‬במקרי‪ %‬הבאי‪: %‬‬
‫בקצוות קווי צינורות‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫בקשתות‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫בהסתעפויות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫במעברי‪ %‬מקוטר לקוטר‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪148‬‬
‫‪(5‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪57.7.13‬‬
‫מתחת לאביזרי פלדה‪ ,‬מגופי‪ %‬וכד'‪.‬‬
‫בדיקות שונות לבדיקות לח‬
‫בדיקות מערכת ביבי‪ %‬נעשות כדלקמ‪:#‬‬
‫לפני הבדיקות מנקי‪ %‬את הביבי‪ %‬באמצעות כדור ניקוי‪ .‬בדיקה ויזואלית‬
‫נעשית ע"י צילו‪ ,%‬שימוש במראות ובמנורות‪ .‬יש לראות את החת הרוחבי‬
‫במלואו בי‪ #‬שתי שוחות‪.‬‬
‫בדיקת אטימות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמי‪.%‬‬
‫בודקי‪ %‬את המערכת‪ ,‬כאשר החיבורי‪ %‬גלויי‪ .%‬מקיימי‪ %‬מש שעה אחת‬
‫לח של ‪ 0.5‬אטמ'‪ .‬בתו שעה זו מוסיפי‪ %‬מי‪ %‬כנדרש למילוי בקטע הנבדק‪,‬‬
‫ולאחר מכ‪ #‬מחזיקי‪ %‬את הלח רבע שעה על ‪ 0.5‬אטמ'‪ .‬כאשר אי‪ #‬הפסד‬
‫עומד‪ ,‬הקו הינו אטו‪.%‬‬
‫בדיקת צינורות לח תבוצע בהתא‪ %‬לפרק משנה ‪ 57077‬של המפרט הבי‪#‬‬
‫משרדי‪.‬‬
‫הנחיות להנחת צינורות פלדה‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫צינורות פלדה עשויי‪ %‬לשמש‪ ,‬ה‪ #‬כקווי‪ %‬גרביטציוניי‪ ,%‬וה‪ #‬כקווי לח ‪.‬‬
‫הצינורות מסופקי‪ %‬ע"י המזמי‪ #‬מיוצרי‪ %‬לפי תק‪ #‬אמריקאי ‪,AWWAC200‬‬
‫ותק‪ #‬ישראלי מס' ‪ .530‬יותרו לשימוש רק צינורות נושאי תו תק‪.#‬‬
‫צינורות פלדה בעבודות ביוב יהיו‪ ,‬עד לקוטר "‪ 20‬ללא פעמו‪ #‬ומעל קוטר "‪20‬‬
‫"מסוג פעמו‪ #‬קצר" ע‪ %‬ציפוי פנימי בצמנט רב אלומינה להגנה מפני חומציות‬
‫השפכי‪ ,%‬בהתא‪ %‬למפמ"כ ‪) .266.1‬אלא א‪ %‬נאמר במפורש אחרת(‪.‬‬
‫קווי ביוב ע‪ %‬פעמו‪ #‬קצר לריתו ועטיפה חיצונית מבטו‪ #‬דחוס יהיו בהתא‪%‬‬
‫לתק‪ #‬האמריקאי ‪ AWWAC20589‬ומפ"מכ ‪.266.4‬‬
‫בצינורות‪ ,‬בקוטר עד "‪ 20‬ומערכות אביזרי‪ %‬תורכב הצנרת מצינורות פלדה‬
‫ללא פעמו‪ ,#‬שירותכו בריתו השקה‪.‬‬
‫צינורות פלדה‪ ,‬שיונחו במי תהו‪ %‬ו‪/‬או קרקע קורוזיבית‪ ,‬יוגנו ע"י סרט‬
‫פוליאתיל‪ #‬בעוביי‪ %‬שוני‪ %‬מתחת לעטיפת הבטו‪ #‬הדחוס ו‪/‬או ע"י שימוש‬
‫בצמנט מג‪ #‬ליצירת הבטו‪ #‬הדחוס‪.‬‬
‫במקרי‪ %‬מיוחדי‪ %‬יונחו צינורות פלדה ע‪ %‬עטיפה חיצונית בסרטי‪%‬‬
‫פלסטיי‪.%‬‬
‫סוגי הריתוכי‪ %‬והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה‪.‬‬
‫בגלל חשיבות בשימור של צינורות פלדה‪ ,‬שישמשו להזרמת ביוב‪ ,‬המפרט‬
‫המיוחד יגדיר בדר כלל את הדרישות באופ‪ #‬פרטני‪ ,‬ספציפי ומיוחד‪.‬‬
‫הצינורות יונחו וירותכו בהתא‪ %‬לפרק ‪ 57.04‬במפרט הבי‪ #‬משרדי‪ ,‬והוראות‬
‫היצר‪ #‬לגבי הנחת צינורות פלדה ע‪ %‬פעמו‪ #‬קצר לריתו ועטיפה חיצונית‬
‫בפוליאתיל‪ #‬תלת שכבתי או בבטו‪ #‬דחוס‪.‬‬
‫בניגוד לאמור בפרק ‪ 57.04‬ולהוראות היצר‪ ,#‬הצינורות ע‪ %‬פעמו‪ #‬קצר לריתו‬
‫בכל הקטרי‪ %‬יונחו תמיד בתו התעלה ולפני החיבור‪ ,‬והריתו ייעשה תמיד‬
‫בתו התעלה‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ירכוש צינורות פלדה מיצר‪ #‬שיאושר מראש ע"י הרשות המזמינה‪.‬‬
‫רכישת הצינורות והאביזרי‪ ,%‬הובלת‪ %‬לאתר והנחת‪ %‬כלולי‪ %‬במחירי‬
‫היחידה שבכתב)י( הכמויות‪.‬‬
‫הצינורות יהיו ע‪ %‬עטיפה חיצונית בפוליאתיל‪ #‬תלת שכבתי שחול או בטו‪#‬‬
‫דחוס‪ ,‬ציפוי פנימי מלט אלומינה או קלקוט‪ .‬כל החומרי‪ %‬להשלמת הציפוי‬
‫הפנימי ולהשלמת העטיפה החיצונית יסופקו על ידי הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪.‬‬
‫צינור פלדה יונח משוחה לשוחה‪ .‬אי‪ #‬לחבר צינור ‪ PVC‬לצינור פלדה בי‪#‬‬
‫שוחות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪149‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הצינורות יחוברו זה לזה בריתו‪ .‬הרת חייב להיות רת מקצועי לריתו‬
‫צינורות ובעל תעודת רת מוסמ מוכר המאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫הריתוכי‪ %‬יבוצעו בהתא‪ %‬להנחיות של מפעל "צינורות המזרח התיכו‪"#‬‬
‫בחוברת שהוצאה מטעמה‪.‬‬
‫הרת ישתמש ב ‪ SIKAFLEX‬להשלמת הציפוי הפנימי‪.‬‬
‫ריתוכי ההשקה יבוצעו רק במקומות המסומני‪ %‬בתכנית‪ .‬בשדה יבוצעו א‬
‫ורק ריתוכי‪ %‬ישרי‪ .%‬ריתוכי‪ %‬אלכסוניי‪ %‬יבוצעו בבית מלאכה והמפנה‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫המפרט יובא לשטח כשהוא מושל‪ %‬ע‪ %‬ציפוי פנימי מאותו מלט שבו מצופה‬
‫כל הצינור‪.‬‬
‫חיתו צינור ייעשה א ורק בסכי‪ ARCAIR #‬ולא ע"י ריתו או חימו‪.%‬‬
‫יש להקפיד הקפדה מלאה על שלמות העטיפה החיצונית‪ .‬יש לתק‪ #‬כל פג‪%‬‬
‫בציפוי וכ‪ #‬להשלי‪ %‬את העטיפה בראשי הריתו בהתא‪ %‬להוראות של מפעל‬
‫"צינורות המזרח התיכו‪."#‬‬
‫החיבורי‪ %‬לשוחות ייעשו בדר כלל ע"י מחברי‪ %‬גמישי‪ %‬שיסופקו ע"י יצר‪#‬‬
‫הצינורות‪ .‬במקומות שבה‪ %‬נדרש עיגו‪ #‬הצינור למבנה יש לרת את הצינור‬
‫קוצי‪ %‬או טבעת עיגו‪ #‬בהתא‪ %‬לתכנית‪.‬‬
‫צינורות היוצאי‪ %‬מפני הקרקע יותר מ‪ 30‬ס"מ לא יהיו עטופי‪ %‬כנ"ל אלא‬
‫יצבעו בהתא‪ %‬לסעי‪ 309.11 /‬בכר א' ופרק ‪ 11.05‬הבינמשרדי‪ .‬הגוו‪ #‬של‬
‫הצינור יהיה אדו‪.%‬‬
‫בדיקת לח ואטימות‬
‫בדיקות לח יבוצעו בהתא‪ %‬לפרקי משנה ‪ 57038‬ו‪ 570485‬של המפרט הבי‪#‬‬
‫משרדי‪.‬‬
‫‪57.7.14‬‬
‫הנחיות להנחת צנרת מפוליאתיל‪ PE100 / #‬להולכת שפכי‪ %‬בלח‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי מספר ‪ 4427‬ויהיו כדוגמת "מריפלקס" ע‪ %‬חיבורי‬
‫ריתו אילקטרופיוז'‪ #‬או ריתו פני‪ ,%‬בהתא‪ %‬להחלטת התאגיד‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו בקני‪ %‬או בגלילי‪ %‬ולא תשול‪ %‬תוספת עבור המקטעי‪.%‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬הנחת הצנרת‪ ,‬הורדת הצינורות לתו התעלות‪ ,‬ריפוד חול וכיסוי‬
‫התעלה יעשו ע"י הקבל‪ #‬תו פיקוח שוט‪ /‬של שירות שדה של היצר‪ .#‬העבודה‬
‫תבוצע בהתא‪ %‬להנחיות יצר‪ #‬הצנרת‪ .‬ע‪ %‬סיו‪ %‬העבודה יספק הקבל‪ #‬למזמי‪#‬‬
‫תעודת אחריות של היצר‪ #‬ל‪ 10‬שני‪ %‬לפחות‪.‬‬
‫כל עבודות הנחת הצנרת‪ ,‬הורדת‪ %‬לתעלות‪ ,‬עבודות העפר השונות‪ ,‬מבחני הלח וכו'‬
‫יעשו על ידי הקבל‪ #‬בהתא‪ %‬להנחיות יצר‪ #‬הצנרת ובפיקוח שוט‪ /‬של שירות השדה‬
‫של היצר‪.#‬‬
‫הצינורות יכולי‪ %‬לשמש‪ ,‬ג‪ %‬להנחת קווי‪ %‬גרביטציוני‪.%‬‬
‫‪57.7.15‬‬
‫הנחיות להנחת צנרת מפוליאתיל‪ #‬מצולב להולכת שפכי‪ %‬בלח‬
‫צינור פוליאתיל‪ #‬יהיה דוגמת "פקסגול" מוג‪ UV #‬שחור דרג ‪ 10‬או כל דרג אחר‪,‬‬
‫מתאי‪ %‬לתק‪ #‬ישראלי ‪.1519‬‬
‫הצינורות יסופקו בקני‪ %‬או בגלילי‪ %‬ולא תשול‪ %‬כל תוספת עבור מקטעי‪.%‬‬
‫חיבור הצינורות יהיה ע"י מופות אלקטרופיוז'‪ #‬ומחו לתעלה ע"י יצר‪ #‬הצינורות‪.‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬הנחת הצנרת‪ ,‬הורדת הצינורות לתו התעלות‪ ,‬ריפוד חול וכיסוי‬
‫התעלה יעשו ע"י הקבל‪ #‬תו פיקוח שוט‪ /‬של שירות שדה של היצר‪ .#‬העבודה‬
‫תבוצע בהתא‪ %‬להנחיות יצר‪ #‬הצנרת‪ .‬ע‪ %‬סיו‪ %‬העבודה יספק הקבל‪ #‬למזמי‪#‬‬
‫תעודת אחריות של היצר‪ #‬ל‪ 10‬שני‪ %‬לפחות‪.‬‬
‫הצינורות יכולי‪ %‬לשמש‪ ,‬ג‪ %‬להנחת קווי‪ %‬גרביטציוני‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪150‬‬
‫חיבור לצינורות הפלדה ולאביזרי‪ %‬כגו‪ #‬מגופי‪ %‬וכו' יעשה ע"י מחברי אוג‪ #‬ואוגני‪%‬‬
‫ע"י הקבל‪:#‬‬
‫העבודה תיעשה ע‪ %‬פיקוח שוט‪ /‬של שרות השדה של היצר‪.#‬‬
‫יש לדאוג שהקו יהיה ע‪ %‬מינימו‪ %‬חיבורי‪.%‬‬
‫מבח‪ #‬לח יבוצע ע"י הקבל‪ #‬על פי הנחיות היצר‪.#‬‬
‫המבח‪ #‬יעשה בנוכחות שרות השדה של היצר‪ #‬ועל פי הנחיותיו‪.‬‬
‫‪57.7.16‬‬
‫צינורות מבטו‪ #‬להולכת שפכי‪%‬‬
‫א‪ .‬טיב הצינורות‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ #‬ישראלי מס' ‪ 27‬מי‪ .105.2.1 #‬ויהיו ע‪ %‬זיו‪.#‬‬
‫החיבורי‪ %‬יהיו מטיפוס מצמדת‪ ,‬שקע תקע‪ ,‬כולל אט‪ ,%‬מדג‪ %‬מגנוקריט‪,M‬‬
‫תוצרת "וולפמ‪ "#‬או שווה ער מאושר‪ .‬הקבל‪ #‬יהיה אחראי עבור כל‬
‫הבדיקות הנדרשות בת"י ‪ 27‬וימציא למפקח‪ ,‬לפי בקשתו‪ ,‬תעודות ממכו‪#‬‬
‫התקני‪ %‬שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו בבחינת הלח החיצוני‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫הובלה וטיפול בצינורות‬
‫הצינורות יועמסו ויובלו ע"י הקבל‪ #‬רק לאחר שנשלמה תקופת הבשלת‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬יבדוק כל צינור ויעמיס רק צינורות שלמי‪ %‬ובלתי פגומי‪ .%‬בשעת‬
‫ההעמסה ידאג הקבל‪ #‬לחיזוק הצינורות ויאחז בכל האמצעי‪ %‬כדי למנוע‬
‫גרימת נזק בעת ההובלה‪ .‬המפקח יבדוק את הצינורות באתר‪ ,‬ורק לאחר‬
‫שיית‪ #‬את אישורו לכ יוכנסו הצינורות לעבודה‪ .‬כל צינור שיפסל ע"י המפקח‬
‫יחליפו הקבל‪ #‬באחר על חשבונו הוא‪.‬‬
‫הנחת הצינורות‬
‫הצינורות יונחו ויחוברו כ ששפותיה‪ %‬יגעו זה בזו‪ ,‬וה‪ %‬יהוו קו ישר‬
‫בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש‪ .‬הצינורות יותאמו כ שכל קו יהווה צינור‬
‫אחד ע‪ %‬תחתית ישרה וחלקה‪.‬‬
‫בדיקת ישרות הקו תיעשה מבחו בחוט מתוח מקביל לתחתית הקו‬
‫המתוכנ‪ ,#‬ונשע‪ #‬במרחקי‪ %‬שאינ‪ %‬עולי‪ %‬על ‪ 7.5‬מ'‪ .‬בדיקה כזו תיעשה‬
‫מבפני‪ %‬בעזרת קר‪ #‬או )פנס או מהשמש באמצעות ראי(‪ .‬השוחות יורכבו או‬
‫יוצקו לפני הנחת הקווי‪ ,%‬והצינורות יונחו ויבוקרו בבת אחת משוחה לשוחה‪.‬‬
‫סה"כ הסטייה בשיפוע לא תעלה על ‪ 1%‬של הפרש הגובה בי‪ #‬שתי השוחות‪ ,‬ו‬
‫‪ 1‬מ"מ בי‪ #‬צינור לצינור‪ .‬לא תחושב סטייה בהשלכה אופקית של ציר הצינור‬
‫העולה על ‪ 2‬ס"מ‪ .‬הנחת הצינורות תתקד‪ %‬בכיוו‪ #‬הזרימה‪.‬‬
‫א‪ %‬יידרש הדבר בתכניות או בהוראות המפקח יונחו הצינורות הבטו‪ #‬על‬
‫מצע חול‪.‬‬
‫הצינורות יונחו רק לאחר שתחתית התעלה או מצע החול‪ ,‬לפי המקרה‪ ,‬נבדקו‬
‫ואושרו ע"י המפקח להנחת הקו‪.‬‬
‫במש התקדמות העבודה וג‪ %‬לפני מסירתה ינוקו הצינורות מבפני‪ %‬מכל‬
‫לכלו‪ ,‬בטו‪ #‬וחומרי‪ %‬אחרי‪ .%‬כל יו‪ %‬עבודה ואחרי שנשלמה הנחת כל קטע‬
‫ייסתמו קצות הצינורות כדי למנוע כניסת לכלו או בעלי חיי‪.%‬‬
‫הצינורות יונחו על גבי תשתית יציבה לכל אורכ‪ .%‬הסטיה המותרת ברו‪%‬‬
‫תחתית הצינור לא תעלה על ‪ 1‬ס"מ ביחס לרו‪ %‬המתוכנ‪ #‬באותו המקו‪.%‬‬
‫הסטייה האופקית של ציר הצינור לא תעלה על ‪ 5‬ס"מ מהתוואי המתוכנ‪.#‬‬
‫חיבורי צינורות הבטו‪ #‬יהיו מטיפוס שקע תקע‪ .‬האט‪ %‬יהיה ‪ ,‬כולל אט‪,%‬‬
‫מדג‪ %‬מגנוקריט‪ ,M‬שמסופק בנפרד מהצינור‪ ,‬או מגנוקריט‪ ,F‬מותק‪#‬‬
‫במפעל‪ ,‬תוצרת "וולפמ‪ "#‬או שווה ער מאושר‪ .‬העומדת בדרישת תק‪4060 #‬‬
‫‪ DIN‬או ‪ .ASTM C443‬לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את התקע והשקע‬
‫מכל לכלו ושאריות עפר ולמרח‪ %‬בחומר סיכה מיוחד המומל ע"י היצר‪.#‬‬
‫טבעת הגומי תולבש על התקע בתו החרי המיוחד לכ ותיושר במקומה ע"י‬
‫שימוש במוט עגול‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪151‬‬
‫כל צינור בטו‪ #‬יונח בתעלה כשהוא מותא‪ %‬לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא‬
‫בקו ישר איתו ואז יש לדחו‪ /‬אותו לתו החיבור‪ .‬אסור שדחיפת הצינור‬
‫תהיה מאולצת ויש להשאיר חרי של כ‪ 5‬עד ‪ 10‬מ"מ בי‪ #‬שני הצינורות‪.‬‬
‫יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחרי בתקע‪ .‬במקרה של חדירת‬
‫חומרי‪ %‬זרי‪ ,%‬או תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור‪ ,‬לנקות היטב את‬
‫השקע והטבעת ולהחזיר אותה למקומה‪ ,‬כל זאת על חשבו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫חיבור בי‪ #‬הצינורות ותא הבקרה יבוצעו כדלקמ‪ :#‬הצינורות המתחברי‪%‬‬
‫לתאי‪ %‬יוחדרו עד לציד‪ %‬הפנימי של דפנות התא‪ ,‬המרווח בי‪ #‬הצינור ובי‪#‬‬
‫אזור פתח התא יסתמו היטב בבטו‪.#‬‬
‫‪57.7.17‬‬
‫אביזרי‪ %‬בקווי סניקה לביוב‬
‫א‪.‬‬
‫אוגני‪%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יש להבטיח כי בעת הריתו שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור‪ .‬יש‬
‫לשמור על שטחי האטימה נקיי‪ %‬מחומרי ריתו‪ ,‬או מכל פגיעה אחרת‬
‫העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי האטימה‪ ,‬מטפות התזה ומכל לכלו ולתק‪#‬‬
‫את כל הפגמי‪ %‬העלולי‪ %‬להפריע לאטימה המוחלטת של האוגני‪.%‬‬
‫מחברי‪ %‬מכניי‪) %‬דרסרי‪ / %‬מחבר אוג‪ / #‬מחברי‪(%‬‬
‫‪ (1‬לפני הרכבת המחברי‪ %‬יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע‪ ,‬אספלט‬
‫ולכלו אחר ולהבטיח צורה עגולה לחלוטי‪ #‬של הצינורות עד למרחק של‬
‫‪ 20‬ס"מ לפחות מהקצה‪ .‬הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש‪.‬‬
‫את הגומיות יש לשמור‪ ,‬עד להרכבה‪ ,‬במקו‪ %‬מוג‪ #‬מקרני השמש ולמרח‪%‬‬
‫בשמ‪ #‬קיק‪ .‬במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרו‪) "%‬דרסר חרו‪ ,(%‬יש‬
‫להסיר את הבליטה מתו הטבעת האמצעית בבית המלאכה‪ ,‬או בעזרת‬
‫איזמל א‪ %‬הדבר יבוצע בשדה‪ .‬אסור בהחלט להסיר את הבליטה על ידי‬
‫חיתו אוטוגני‪.‬‬
‫‪ (2‬במקומות המסומני‪ %‬לכ בתוכניות ובכל מקו‪ %‬בו ידרוש זאת המפקח‬
‫יורכבו עוגני‪ %‬על המחברי‪ %‬המכניי‪ ,%‬צורת העוג‪ #‬ואופ‪ #‬חיבורו יהיו לפי‬
‫סטנדרט‪ .‬במקומות המסומני‪ %‬לכ בתכניות ובכל מקו‪ %‬בו ידרוש זאת‬
‫המפקח‪ ,‬יורכבו גשרי‪ ,%‬לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ברגי‪%‬‬
‫‪ (1‬יש להשתמש א ורק בברגי‪ %‬בעלי הקוטר הנכו‪ .#‬אור הברגי‪ %‬לכל‬
‫אביזר יהיה אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירת‪ %‬יבלוט‬
‫מהאו‪ %‬לפחות בשיעור של ‪ 2‬חוטי תבריג‪ ,‬א לא יותר מ‪ 4‬חוטי‪.%‬‬
‫‪ (2‬מתיחת הברגי‪ %‬חייבת להיות הדרגתית ואחידה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מגופי‪%‬‬
‫מגופי‪ %‬על קווי סניקה בנקודות ניקוז וניקוי יהיו מגופי טריז בעלי תק‪ #‬ת"י‬
‫‪ 61‬דוגמת תוצרת "הכוכב" דג‪ %‬קצר ‪ ,EK0S‬או תוצרת "רפאל" דג‪ %‬קצר‬
‫‪ ,TRL‬או ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילס‪ .#‬ציר המגו‪ /‬נירוסטה ‪ .316‬כל מגו‪/‬‬
‫יותק‪ #‬ע‪ %‬מחבר לאוג‪ .#‬ע‪ %‬המגו‪ /‬יסופקו אטמי‪ ,%‬ברגי‪ %‬וגלגל סגירה‪ .‬כל‬
‫המגופי‪ %‬יתאימו ללח עבודה של ‪ 16‬אטמ' ולח בדיקה ‪ 24‬אטמ'‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שסתומי אוויר‬
‫שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א‪.‬ר‪.‬י‪,D020 ".‬‬
‫או שו"ע‪ ,‬בקטרי‪ 6"2" %‬או ש"ע מאושר ע"י העירייה ‪ /‬התאגיד‪ .‬כל‬
‫השסתומי‪ %‬יתאימו ללח עבודה של ‪ 16‬אטמ' ולח בדיקה ‪ 24‬אטמ'‪.‬‬
‫שסתומי‪ %‬אל חוזרי‪%‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שסתומי‪ %‬אל חוזרי‪ ,%‬יהיו דוגמת ‪ ,NR40‬תוצרת "א‪.‬ר‪.‬י" כפר חרוב‪,‬‬
‫"הכוכב" ‪ 604‬או שווה ער מאושר‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪152‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הרכבת אביזרי‪%‬‬
‫‪ (1‬לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרי‪ %‬מכל לכלו אשר חדר לתוכ‪.%‬‬
‫במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה‪.‬‬
‫‪ (2‬בהרכבת האביזרי‪ %‬יש להקפיד על איזונ‪ %‬המדוייק לפי פלס מי‪.%‬‬
‫ההתאמה בי‪ #‬האביזרי‪ %‬לבי‪ #‬הצינורות תהיה מדוייקת וחופשית‪ .‬לא‬
‫תורשה התאמה על ידי מתיחת ברגי‪ %‬בכוח או בכל דר אשר תגרו‪%‬‬
‫למאמצי‪ %‬פנימיי‪ %‬באביזרי‪ %‬או באוגני‪.%‬‬
‫‪57.7.18‬‬
‫שוחות בקרה למגופי‪ / %‬אביזרי‪%‬‬
‫א‪ .‬שוחות בקרה‪/‬אביזרי‪ %‬תהיינה מחוליות גליליות מבטו‪ #‬טרו‪ %‬ותקרות‬
‫טרומיות ו‪/‬או יצוק באתר‪ ,‬בהתא‪ %‬לפרטי‪ %‬ולתוכניות‪.‬‬
‫שוחות אביזרי‪ %‬לביוב תוצבנה על גבי מצע חצ ‪.‬‬
‫החוליות תהיינה בהתא‪ %‬לדרישות ת"י מס' ‪ 658‬שקעתקע‪ ,‬בקוטר ועומק‬
‫ב‪.‬‬
‫לפי התכניות‪ ,‬ע‪ %‬משטח פנימי חלק ביותר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫‪57.7.19‬‬
‫התקרה תהיה טרומית‪ ,‬שטוחה‪ ,‬מבטו‪ ,#‬לעומס בינוני )‪ .(B125‬בשוחות‬
‫המותקנות בכבישי‪ %‬תהיה התקרה לעומס כבד) ‪ (D400 ,C250‬לפי תק‪.489 #‬‬
‫בשוחות שעומק‪.#‬‬
‫המכסה יהיה עגול ‪ /‬מרובע מברזל יציקה ע‪ %‬ציו‪ #‬ש‪ %‬וסמל התאגיד ו"ביוב"‬
‫או מבטו‪ #‬לפי ת"י ‪.489‬‬
‫מי‪ #‬המכסה ‪ ,B125‬בקוטר ‪ 60‬ס"מ‪ ,‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬צויי‪ #‬אחרת בתוכניות או‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫בשוחות המותקנות בכבישי‪ %‬יהיה מי‪ #‬המכסה ‪ D400 ,C250‬לפי תק‪.489 #‬‬
‫מסגרת המכסה תהיה מברזל יציקה‪.‬‬
‫בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותק‪ #‬המסגרת מעל פני התקרה‪.‬‬
‫המכסי‪ %‬יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווי‪.%‬‬
‫בשוחות שעומק‪ 1.20 #‬מ' ויותר יותקנו מדרגות ירידה לפי ת"י ‪ .531‬המדרגות‬
‫יהיו רחבות בעלות ליבת פלדה ע‪ %‬צפוי פלסטי‪ ,‬תוצרת "מוזאיקה" או ש"ע‪.‬‬
‫בשוחות רחבות ועמוקות תותר התקנת סול‪ %‬תקני של יצר‪ #‬השוחות‪.‬‬
‫הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופ‪ #‬כזה שמדרגות הירידה‪ ,‬א‪ %‬יהיו כאלה‪,‬‬
‫יתקבלו בטור אנכי‪.‬‬
‫שוחות למגופי הביוב ו‪/‬או אביזרי‪ ,%‬תהיינה כולל תחתית‪ ,.‬כמתואר‬
‫בתוכניות‪.‬‬
‫השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכ‪ #‬מי תהו‪ %‬ו‪/‬או מי נגר‪.‬‬
‫כל חלקי המתכת בשוחה כגו‪ :#‬שלבי ירידה‪ ,‬חלקי מסגרות‪ ,‬צינורות‬
‫ואביזרי‪ %‬יצבעו בהתא‪ %‬לדרישות המפרט‪.‬‬
‫בשוחות אביזרי‪ %‬יותקנו צינורות אוורור‪ ,‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬נאמר אחרת בתכניות‬
‫או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫קידוחי‪ %‬ושרוולי מג‪#‬‬
‫א‪ .‬קידוח אופקי ‪:‬‬
‫עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להל‪:#‬‬
‫הכנה‪ :‬חפירת בורות בשני קצות הקידוח לצור הצבת מכונת הקידוח וביצוע‬
‫הקדיחה‪.‬‬
‫חפירת תעלות בהמש תוואי הקידוח לצור השחלת צנרת ביוב ‪ /‬ניקוז דר‬
‫הקידוח‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪153‬‬
‫קדיחה‪ :‬ביצוע הקדיחה יעשה במדויק על פי התוואי ורומי השיפוע האורכי‬
‫המתוכנני‪) %‬מותרת סטייה של ‪ 10‬ס"מ(‬
‫שרוול מג‪ :‬במידה והתכנו‪ #‬כולל שרוול מג‪ #‬בדופ‪ #‬הקידוח‪ ,‬תכלול העבודה של‬
‫קידוח אופקי את הספקת השרוול ואת הסנדלי‪ %‬הפלסטיי‪ %‬והתקנת‪ %‬הכל לפי‬
‫האמור בסעיפי‪ %‬להל‪.#‬‬
‫הנחת צנרת‪ :‬אספקת והשחלת צנרת הביוב ‪ /‬הניקוז דר הקידוח או דר‬
‫שרוול המג‪ ,#‬כוללת את כל החיתוכי‪ ,%‬ההתאמות והריתוכי‪ %‬וכ‪ #‬חיבור לצינור‬
‫ראשי )מתוכנ‪ #‬או קיי‪ (%‬הנמצא במרחק עד ‪ 4‬מ' מקצה הקידוח‪.‬‬
‫עבודות גמר‪ :‬התקנת אטמי‪ %‬מיוחדי‪ %‬לקצה שרוול‪ ,‬ריפוד וכסוי בחול‪ ,‬מלוי‬
‫חוזר והחזרת המצב לקדמותו‪ ,‬הכל כנאמר בסעי‪ /‬הנחת צנרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומ ‪:‬‬
‫העבודה תבוצע כאשר הפרש גבהי‪ %‬בי‪ #‬גובה הקרקע בחצר וגובה המדרכה היא‬
‫יותר מ‪ 1.00‬מ'‪ ,‬יש לבצע קידוח אנכי‪ ,‬לפי התוכנית‪.‬‬
‫העבודה כוללת‪ :‬ביצוע קידוח מעבר לקיר תומ‪ ,‬אספקת והתקנת צינור‬
‫פלסטיק או פלדה ע‪.‬ד‪ 3/16" .‬לשרוול באור הנדרש‪ ,‬נעלי פלסטיק‪ ,‬קשירת‪%‬‬
‫לצינור הביוב‪ ,‬השחלת הצינור הספק בתו השרוול‪ ,‬חפירות מתחת לקיר‪,‬‬
‫תמיכת יציבות של הקיר בזמ‪ #‬העבודה‪ ,‬ריתו ראש ו‪/‬או התקנת שני אוגני‪%‬‬
‫וזיפות ח‪ %‬מתחת לקיר תומ‪ ,‬כל החיתוכי‪ %‬והריתוכי‪ %‬הדרושי‪.%‬‬
‫אספקת חומרי עזר לבצוע העבודה בשלמותה‪ .‬פינוי מיידי של עודפי האדמה‬
‫ופסולת‪ .‬ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלי‪ %‬וצוות‬
‫מתאימי‪ %‬לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬ביצוע העבודה ואספק כל החומרי‪%‬‬
‫קומפלט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקו‪.%‬‬
‫ג‪ .‬שרוול מצנרת פלדה ‪:‬‬
‫הנחת השרוול צרי להיות בעומק הצינור הביוב ‪ /‬הניקוז‪ .‬בקצוות שרוול יש‬
‫להתקי‪ #‬אטמי‪ %‬מיוחדי‪ %‬לקצה שרוול לצור עטיפה מוחלטת‪.‬‬
‫העבודה כוללת‪ :‬אספקת צינור פלדה לצור שרוול‪ ,‬אספקת צינור ביוב ‪ /‬ניקוז‪,‬‬
‫באור השרוול‪ ,‬אספקת נעלי סמ מפלסטיק‪ ,‬קשירת‪ %‬לצינור הביוב ‪ /‬הניקוז‪,‬‬
‫השחלת צינור הביוב‪ ,‬בתו הצינור המג‪ ,#‬כולל ביצוע כל החיתוכי‪ %‬והריתוכי‪%‬‬
‫כנ"ל בצינור הביוב ‪ /‬הניקוז ובצינור המג‪ ,#‬אספקת והתקנת אטמי‪ %‬לקצה‬
‫שרוול‪.‬‬
‫ד‪ .‬קידוח גמיש )‪: (HDD‬‬
‫במקומות בה‪ %‬יידרש‪ ,‬עפ"י התוכנית והנחיות המזמי‪ #‬והמתכנ‪ ,#‬יערכו‬
‫קידוחי‪ %‬גמישי‪.%‬‬
‫לפני ביצוע העבודה‪ ,‬יידרש לבצע בדיקה‪ ,‬ע‪ %‬מיכשור מתאי‪ ,%‬לאיתור‬
‫המיכשולי‪ ,%‬כולל עומק המיכשול‪.‬‬
‫מיכשור הקידוח יהיה‪ ,‬בהתא‪ %‬לחישוב כוח המשיכה והפיתול הנדרשי‪%‬‬
‫ובכפו‪ /‬להוראות יצר‪ #‬מכונת הקידוח‪.‬‬
‫בחירת מסלול הקידוח יהיה כ‪ ,‬שזוית הכניסה תהיה בזוית של בי‪ 12º #‬ל‪25º‬‬
‫וזוית היציאה תהיה‪ ,‬בי‪ 8º #‬ל‪.15º‬‬
‫בחירת בור הכניסה והיציאה‪ ,‬יהיה כ‪ ,‬שיאפשר מקו‪ %‬מתאי‪ ,%‬להעמדת‬
‫הציוד‪.‬‬
‫נית‪ #‬לבצע עבודות‪ ,‬בקטרי‪ %‬מ"‪ 2‬עד "‪: 48‬‬
‫ התקנת צנרת‪ ,‬בקטרי‪ %‬של עד "‪ ,10‬כוח הדחיקה והמשיכה‪ ,‬של מתקני‬
‫הקידוח‪ ,‬יהיה‪ ,‬לפחות‪ ,‬מ‪ 13,000‬ק"ג ובאור של עד ‪ 200‬מ'‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪154‬‬
‫ התקנת צנרת‪ ,‬בקטרי‪ %‬של מ"‪ 8‬עד "‪ ,24‬כוח הדחיקה והמשיכה‪ ,‬של‬
‫מתקני הקידוח‪ ,‬יהיה בי‪ 13,600 #‬ק"ג ל‪ 45,000‬ק"ג ובאור של מ‪ 200‬מ'‬
‫עד ‪ 300‬מ'‪.‬‬
‫ התקנת צנרת‪ ,‬בקטרי‪ %‬של מ"‪ 26‬עד "‪ ,48‬כוח הדחיקה והמשיכה‪ ,‬של‬
‫מתקני הקידוח‪ ,‬יהיה בי‪ 45,000 #‬ק"ג ל‪ 180,000‬ק"ג‪ .‬כוח פיתול סיבוב של‬
‫‪ 20,000‬ניוטו‪ / #‬מטר‪.‬‬
‫‪57.7.20‬‬
‫קידוחי‪ %‬ושרוולי מג‪ #‬פרוט עבודות הקבל‪#‬‬
‫א‪ .‬הגשת תיאור טכני מלא ומפורט של שיטות העבודה‪ ,‬שלבי הביצוע‪ ,‬במיוחד של‬
‫פיר הדחיקה‪ ,‬החומרי‪ %‬והציוד שבכוונת הקבל‪ #‬להשתמש‪ ,‬מהל העבודה‬
‫ולוחות זמני‪ %‬ופרוט מערכת ההכוונה והניהוג של ראש הכרייה‪ ,‬פרוט כמות‬
‫תחנות הביניי‪ %‬שבכוונת הקבל‪ #‬להשתמש והמרחק ביניה‪)#‬ראה סעי‪ /‬ז‪.(A‬‬
‫ב‪ .1‬טיפול בקבלת היתרי חפירה של בזק‪ ,HOT ,‬סלקו‪ ,%‬החברה הלאומית‬
‫לדרכי‪ ,%‬משטרת ישראל‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬רשות העתיקות ורשויות מוסמכות‬
‫אחרות לפי הדרוש ובהתא‪ %‬לאישורי‪ %‬עקרוניי‪ %‬שהתקבלו במסגרת התכנו‪.#‬‬
‫ב‪ .2‬טיפול בהסדרי התנועה ואישור‪ %‬כנדרש לדרכי הגישה הזמניות אל האתרי‪%‬‬
‫של פירי הכניסה‪/‬יציאה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביצוע עבודות עפר וקירות תומכי‪) %‬זמניי‪ %‬וקבועי‪ (%‬הכנת דרכי גישה‪,‬‬
‫משטחי עבודה והתארגנות סביב פירי הכניסה והיציאה ולצור הנחת שרוולי‬
‫המג‪ #‬בפתיחת תעלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תכנו‪ #‬פירי הכניסה והיציאה בהתא‪ %‬לתקני‪ %‬הרשומי‪ %‬להל‪) :#‬מהדורה‬
‫מעודכנת(‬
‫‪ .1‬ת‪B‬י ‪ 940‬ביסוס‪.‬‬
‫‪ .2‬ת‪B‬י ‪B 466‬חוקת הבטו‪ B#‬על כל חלקיו‪.‬‬
‫‪ .3‬ת‪B‬י ‪B 1,225‬חוקת מבני פלדה‪.B‬‬
‫‪ .4‬ת‪B‬י ‪ 1,227‬עומסי‪ %‬בגשרי דר וגשרי רכבת על כל חלקיו‪.‬‬
‫‪ .5‬עומסי ריאקציה לכוחות הדחיקה עפ‪B‬י תכנו‪ #‬הקבל‪.#‬‬
‫ה‪ .‬ביצוע פירי כניסה ויציאה ופירוק‪) %‬ע‪B‬י הקבל‪ (#‬לאחר השחלת צינורות הניקוז‬
‫וחיבור‪ .%‬פינוי החפורת של הפירי‪ ,%‬של הקדיחה ושל הגילוחי‪ %‬במקומות‬
‫הפירוק יבוצע בהתא‪ %‬להנחיות מנהל הפרוייקט‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ייקח בחשבו‪ #‬שלאחר גמר עבודות הדחיקה יהיה צור לפרק את קיר‬
‫השיגומי‪ %‬או הכלונסאות בקצה הדרומי של פיר הכניסה ובקצה הצפוני של‬
‫פיר היציאה כ שנית‪ #‬יהיה להשחיל את צינורות הניקוז‪ .‬בהתא‪ %‬לכ‬
‫ובהמש לסעי‪ /‬ד‪ ,A‬תימו הפירי‪ %‬ודיפונ‪ %‬יתוכנ‪ #‬לשני מצבי‪:%‬‬
‫‪.1‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫למצב של "קופסא סגורה" ‪ ,‬אשר יתאי‪ %‬לקבל‪ #‬לצור דחיקת צינורות‬
‫השרוול‪.‬‬
‫‪ .2‬למצב של "קופסא פתוחה" ‪ ,‬ללא קיר אחורי‪ ,‬למצב של השחלת צינורות‬
‫הניקוז‪.‬‬
‫תכניות הפירי‪ %‬וקירות הדחיקה כולל חישובי‪ %‬סטטיי‪ %‬יועברו למזמי‪ #‬לצור‬
‫אישור‪ #‬לפני הזמנת החומרי‪ %‬ולפני הביצוע‪.‬‬
‫יצור ואספקה לאתר של צינורות הדחיקה אשר יבנו לפי התקני‪ %‬המתאימי‪%‬‬
‫יצור ואספקה לאתר של צינורות הדחיקה אשר ייבנו לפי התקני‪ %‬ולפי‬
‫העומסי‪ %‬הרלבנטיי‪ %‬לעבודה זו‪ .‬תכניות צינורות הבטו‪ #‬והחישובי‪%‬‬
‫הסטטיי‪ %‬שלה‪ %‬יועברו לאישור המזמי‪ #‬בטר‪ %‬החלה עבודת ייצור הצינורות‪.‬‬
‫דחיקה ישרה ואופקית של שלושה‪/‬ארבעה צינורות מג‪ #‬בנויי‪ %‬מחוליות בטו‪#‬‬
‫בקוטר פנימי מינימלי ‪ 2.5‬מ' וקוטר חיצוני כפי שיקבע ע‪B‬י הקבל‪ #‬ועבודות‬
‫נלוות כגו‪ #‬תימו זמני בחזית‪ ,‬דיפו‪ #‬קבוע‪ ,‬איטו‪ %‬הדיפו‪ ,#‬דיוס מגע ומילוי‬
‫חללי‪ ,%‬סילוק חפורת‪ ,‬ניקוז זמני ואוורור זמניי‪ %‬וכ‪ #‬עבודות אחרות המהוות‬
‫חלק בלתי נפרד מעבודת הדחיקה או הבאות להשלימ‪ .#‬תשומת לב הקבל‪#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪155‬‬
‫מופנית לכ שצינורות קווי הניקוז שיושחלו בשרוולי המג‪ #‬יתחברו בשני‬
‫קצוות המנהרות למובלי ניקוז מתוכנני‪.%‬‬
‫ח‪ .‬איזו‪) #‬אנכי( וכוו‪) #‬אופקי( מדויקי‪ %‬ע‪B‬י מודד מוסמ‪ ,‬הדרושי‪ %‬לביצוע הקדח‪.‬‬
‫ט‪ .‬הקבל‪ #‬ייקח בחשבו‪ #‬ביצוע הכלונסאות של הפיר היציאה המשות‪ /‬יתחיל‬
‫לאחר יישור שטח לרו‪ %‬כמפורט בחת‪.‬‬
‫י‪ .‬ניקוי שטח אזורי התארגנות ופינוי כל פסולת‪ ,‬חומרי‪ ,%‬מבני‪ %‬וציוד והחזרת‬
‫המצב בשטח לקדמותו כפי שהיה לפני תחילת העבודות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬נדרש לפעול בהתא‪ %‬לחוקי הבניה של מדינת ישראל ובהתא‪ %‬לתקני‪%‬‬
‫ישראליי‪ %‬ולתקני‪ %‬בינלאומיי‪ %‬רלוונטיי‪) %‬מהדורה מעודכנת(‪.‬‬
‫המפרט כולל את המסמכי‪ %‬הבאי‪ %‬כאשר סדר העדיפויות למפרט הקובע במקרה‬
‫של אי התאמה הוא כ שהראשו‪ #‬עדי‪ /‬על הבא אחריו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫רשימות התכניות )מצורפות(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מפרט טכני מיוחד ונספחיו )מפרט זה(‪ .‬רשימת תוכניות‪ ,‬נספח בטיחות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כתב כמויות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מפרט ארגוני מיוחד להתארגנות הקבל‪.#‬‬
‫‪ .5‬פרקי‪ %‬רלוונטיי‪ %‬מתו המפרט הכללי של משרד הביטחו‪ #‬לעבודות בניה לפי‬
‫מהדורה אחרונה ובפרט‪:‬‬
‫פרק ‪ C 01‬עבודות עפר‬
‫פרק ‪ C 02‬עבודות בטו‪ ,#‬יצוק באתר‬
‫פרק ‪ C 03‬עבודות בטו‪ #‬טרו‪%‬‬
‫פרק ‪ 05‬עבודות איטו‪%‬‬
‫פרק ‪ 19‬מסגרות חרש‬
‫פרק ‪ C 51‬סלילת כבישי‪ %‬ורחבות‬
‫פרק ‪ C23‬כלונסאות קדוחי‪ %‬ויצוקי‪ %‬באתר‬
‫פרק ‪ C 54‬כרייה תת קרקעית‬
‫בנוס‪ /‬פרקי‪ 36 ,34 ,18 ,17 ,16 ,15 ,11 ,08 ,07 %‬ו‪.57‬‬
‫מודגש כי פרק ‪ 00‬מוקדמות אינו חלק ממסמכי המפרט ואינו חל על מסמכי‬
‫המפרט‪ .‬בסעי‪B /‬פרקי‪ %‬אחרי‪ ,A%‬המופיע בפרקי‪ %‬של המפרט הכללי של משרד‬
‫הביטחו‪ ,#‬המוזכרי‪ %‬במפרט זה לעיל‪ ,‬אי‪ #‬להתייחס להפניה לפרק ‪ 00‬מוקדמות‪.‬‬
‫מודגש בזאת כי כל אישורי המזמי‪ ,#‬המפקח הינ‪ #‬לצור בקרה בלבד והאחריות‬
‫הכוללת על התכנו‪ #‬והביצוע מוטלת על הקבל‪ .#‬סימו‪ #‬גושי‪ ,%‬חלקות וגבולות דר‬
‫ניתנו כמידע כללי בלבד‪ .‬על הקבל‪ ,#‬באמצעות מודד מוסמ ובהתא‪ %‬לתקנות‬
‫המדידה לחדש את הסימו‪ #‬באמצעו הוא ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪57.7.21‬‬
‫דרישות כלליות ודרישות מינימליות לפתרונות חלופיי‪%‬‬
‫א‪ .‬עבודות הקבל‪ #‬תבוצענה על פי תוכנית דרכי ביצוע שתוצג למזמי‪ #‬ע‪B‬י הקבל‪#‬‬
‫ותאושר על ידי המזמי‪.#‬‬
‫ב‪ .‬בכל עבודות הקבל‪ #‬וייצור מוצריו תבוצע על ידיו אבטחת איכות וביקורת‬
‫איכות ע‪B‬י כוח אד‪ %‬יעודי ומתאי‪ %‬לביצוע הנ‪B‬ל‪.‬‬
‫בקרת האיכות תבוצע בכפו‪ /‬להנחיות ‪B‬מכו‪ #‬התקני‪ B%‬המחייבות לצור‬
‫קבלת ‪B‬תו תק‪ B#‬למוצרי‪ %‬הנ‪B‬ל‪.‬‬
‫ג‪ .‬עבודות הקבל‪ #‬תתבצענה לפי נוהלי בטיחות מאושרי‪ %‬שיציג למפקח‪,‬‬
‫המבוססי‪ %‬על חוקי בטיחות קיימי‪ %‬ובמיוחד על ת‪B‬י מס‪ . 5567 A‬נוהלי בקרת‬
‫האיכות יחולו על כל המוצרי‪ %‬והפעולות המרכיבי‪ %‬את העבודה ובמיוחד‬
‫עבודות הדחיקה‪ ,‬עבודות הזרקת הסיכה וכיו‪B‬ב‪.‬‬
‫ד‪ .‬דרישות מינימליות לפתרונות חליפיי‪%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪156‬‬
‫העבודה המתוארת במפרט ובתוכניות מתייחסת לדחיקת צינורות )‪B‬שרוולי‬
‫מג‪ (B#‬מחוליות בטו‪ #‬בנתוני‪ %‬הגיאומטריי‪ %‬והפיסיי‪ %‬ובתוואי המתוארי‪%‬‬
‫במפרט ובתוכניות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬רשאי להגיש הצעתו לדחיקת צינור המג‪ #‬או כריית מנהרה באמצעות‬
‫ציוד‪ ,‬שיטות ביצוע חליפיות או בקטרי‪ %‬חליפיי‪ ,%‬אול‪ %‬קבלתה או דחייתה‬
‫של הצעה חליפית הינה זכותו הבלבדית של המזמי‪ #‬והוא רשאי לקבל ההצעה‬
‫החליפית או לדחותה ללא כל הסבר‪ .‬כל שיטת ביצוע חליפית או קוטר חליפי‬
‫לצינור המג‪ #‬חייבת לעמוד בדרישות הבאות‪:‬‬
‫מידות הקוטר הפנימי של שרוול המג‪ #‬לא יהיו קטני‪ %‬מהמידה שצוינה‬
‫‪(1‬‬
‫לעיל‪ ,‬קרי קוטר פנימי ‪ 2.5‬מ‪.A‬‬
‫שיטת הביצוע חייבת להיות שיטה בדוקה ומוכחת‪ ,‬קרי שיטת ביצוע‬
‫‪(2‬‬
‫אשר בוצעה בעבר בהצלחה באתרי‪ %‬ובתנאי קרקע דומי‪ %‬באר או‬
‫בעול‪ .%‬ההחלטה בדבר טיב ההוכחות המוגשות ע‪B‬י הקבל‪ #‬בדבר היות‬
‫השיטה ‪B‬בדוקה ומוכחת‪ B‬וכ‪ #‬אישורה או פסילתה של השיטה‬
‫החליפית‪ ,‬נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמי‪.#‬‬
‫הקבל‪ #‬יגיש‪ ,‬בעת הגשת הצעת המחיר‪ ,‬תיאור טכני מלא ומפורט של‬
‫‪(3‬‬
‫שיטת הדחיקה ו‪/‬או המנהור וכ‪ #‬קוטר הצינור בה‪ %‬בכוונתו להשתמש‬
‫על מנת לבצע את העבודה המתוארת במפרט ובתוכניות‪ ,‬לרבות הניסיו‪#‬‬
‫הקוד‪ %‬הקיי‪ %‬בעול‪ %‬בשיטה זו וניסיו‪ #‬חברתו‪ ,‬או שותפו הזר‪,‬‬
‫בביצועה‪.‬‬
‫התיאור הטכני‪ ,‬הנלווה להצעת המחיר של הקבל‪ ,#‬יכיל את כל הפרטי‪%‬‬
‫‪(4‬‬
‫הנדרשי‪ %‬להבהרה מלאה וברורה של השיטה המוצעת וכ‪ #‬פרטי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ %‬לאימות המידע ע‪ %‬הגורמי‪ %‬הרלוונטיי‪ %‬בחו‪B‬ל‪.‬‬
‫במידה והצעתו החליפית של הקבל‪ #‬זכתה בהזמנה‪/‬חוזה ואושרה‬
‫‪(5‬‬
‫עקרונית ע‪B‬י המזמי‪ ,#‬ישלי‪ %‬ו‪/‬או יעדכ‪ #‬הקבל‪ #‬את התכנו‪ #‬המפורט‬
‫לרבות חישוב סטטי של הצינור‪ ,‬חישוב סטטי של פיר הדחיקה תיאור‬
‫ופרוט שלבי ביצוע‪ ,‬עדכו‪ #‬והתאמת חלקי מפרט‪ ,‬עדכו‪ #‬חתכי‪ %‬לרוחב‪,‬‬
‫עדכו‪ #‬והתאמת פרטי‪ %‬וכיו‪B‬ב‪ ,‬ויגישו לאישור סופי של המזמי‪ ,#‬לפני‬
‫תחילת הביצוע‪ ,‬וכתנאי לתחילת הביצוע‪.‬‬
‫אי הגשת חישובי‪ %‬מפורטי‪ %‬ותוכניות כנ‪B‬ל‪ ,‬או הגשת‪ %‬ברמת פרוט‬
‫‪(6‬‬
‫שאינה מאפשרת קבלת אישור המזמי‪ ,#‬בהתא‪ %‬לשיקול דעתו הבלבדי‬
‫של המזמי‪ ,#‬תבטל את זכייתו של הקבל‪ #‬בהזמנה‪/‬חוזה זה והצעתו‬
‫החליפית תיראה כאילו לא הוגשה כלל‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יורשה לשנות את שיטת הביצוע ו‪/‬או קוטר הצינור‬
‫‪(7‬‬
‫המתוארי‪ %‬בהצעתו המאושרת‪ ,‬ללא אישור מראש של המפקח‪.‬‬
‫יחד ע‪ %‬זאת‪ ,‬אישור שיטה חליפית זו ו‪/‬או מניעת שינויי‪ %‬בה‪ ,‬אינו‬
‫פוטר את הקבל‪ #‬מאחריותו המלאה והבלבדית לביצוע העבודה על כל‬
‫תנאיה‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לאחוז בכל האמצעי‪ %‬כדי לשמור על הבטיחות של העובדי‪%‬‬
‫‪(8‬‬
‫כנדרש עפ‪B‬י כל תקנה או תק‪ #‬מחייב‪ ,‬הוראת חוק אחרות וכ‪ #‬הוראות‬
‫מקצועיות של הממונה על הבטיחות מטע‪ %‬משרד העבודה‪.‬‬
‫‪57.7.22‬‬
‫ציר הפרויקט‪ ,‬מדידות וסימו‪#‬‬
‫א‪ .‬הקבל‪ #‬יקבל קו בסיס לציר של כל מנהרה המסומ‪ #‬בתוכניות וברשימת‬
‫קואורדינטות לרבות חתכי‪ %‬וגבהי‪ ,%‬וכ‪ #‬מספר נקודות קבע בעלת‬
‫קואורדינטות מוגדרות המסומנות בשטח‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬באמצעות מודד מוסמ שלו ועל חשבונו של הקבל‪ #‬יאבטח את נקודות‬
‫הקבע שקיבל‪ ,‬יגדיל את מספר‪ #‬בהתא‪ %‬לצור וישמור את קו הבסיס מש כל‬
‫זמ‪ #‬העבודה באופ‪ #‬שיוכל לחדש אותו לצרכיו או לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫כל המדידות והסימו‪ #‬יהיו על בסיס רשת קואורדינטות ארציות‪ .‬לא תאושר‬
‫עבודת מדידה על בסיס רשתות עירוניות או מקומיות‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יבדוק ויוודא נכונות הסימו‪)#‬קו הבסיס( שנמסר לו לפני תחילת‬
‫העבודה‪ ,‬יסמ‪ #‬את ציר כל מנהרה ומיקו‪ %‬כל הפירי‪ ,%‬יציג‪ %‬לאישור המפקח‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪157‬‬
‫ויודיע למפקח על כל טעות‪ ,‬סתירה ו‪/‬או אי התאמה בנתוני הסימו‪)#‬קו הבסיס(‬
‫ללא כל דיחוי‪.‬‬
‫נקודות סימו‪ #‬הצירי‪ %‬ע‪B‬י הקבל‪ #‬יהיו במרחק של לא יותר מ‪ 20‬מ‪ A‬זו מזו‪.‬‬
‫סימו‪ #‬הפיר יעשה ע‪B‬י ארבע נקודות קבע מוגנות על פני הקרקע ושלא יהיו‬
‫מושפעות מתזוזות הנוצרות במהל הדחיקה‪ .‬לאחר השלמת הפיר כולל‬
‫חפירתו ויציקת רצפת העבודה‪ ,‬הקבל‪ #‬יסמ‪ #‬את ציר כל מנהרה בפיר‪.‬‬
‫כל המדידות שלעיל יוגשו למפקח על גבי מדיה מגנטית‪ ,‬משורטטת במערכת‬
‫אוטוקד גרסת ‪ 2012‬לפחות‪ .‬התוכנית תעודכ‪ #‬לפי הצור ובהתא‪ %‬תוגש‬
‫למפקח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נקודות האבטחה ייבחרו כ שנית‪ #‬יהיה לקשור אות‪ #‬למדידת שיעשו בפיר‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ציוד‬
‫‪(1‬‬
‫מודד הקבל‪ #‬ישתמש בציוד מבוקר ומכויל המתאי‪ %‬לקבלת הדיוקי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ %‬במפרט‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫מכשיר מדידה ‪ Total Station‬יהיה בעל דיוק קריאה של ‪) 1B‬שגיאה‬
‫ממוצעת רבועית ‪ 1.8B‬עד ‪ .(2.0B‬דיוק המרחק יהיה ‪ 3‬מ‪B‬מ‪1P.P.M ±‬‬
‫)מכשיר שווה ער ל ‪ 1610 - T.C‬של ‪B‬ווילד‪.(B‬‬
‫‪(3‬‬
‫מאזנת דיגיטלית‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫אנ לייזר שזווית האלומה שלו לא תעלה על ‪.6B‬‬
‫‪(5‬‬
‫מכוו‪ #‬לייזר למערכת המנהור והדחיקה בהתא‪ %‬לדיוק הנדרש‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫כל המכשירי‪ %‬יהיו בעלי תעודת כיול תקפה במש כל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫קביעת נקודות הציר ובניית נקודות הכוו‪#‬‬
‫‪(1‬‬
‫לאור תוואי המנהרות יקבעו נקודות רשת ‪ C‬בקרה‪ .‬קביעת נקודות‬
‫הבקרה בתחו‪ %‬הדרוש יעשו ע‪B‬י הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬כולל הסדרי תנועה‬
‫נדרשי‪ %‬על מנת לאפשר עבודת מודד הקבל‪.#‬‬
‫נקודות הבקרה יהיו מאוזנות וקשורות לרשת האיזו‪ #‬הקיימת בשטח‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫לכל נקודת קבע יהיו ‪ 4‬אבטחות)בעלות ראיה הדדית וכ‪ #‬אל נקודת‬
‫הציר( שמה‪ #‬אפשר יהיה לחדש בדייקנות הנדרשת את נקודת הציר‪.‬‬
‫נקודות האבטחה יהיו מחו לשטח חפירת הפירי‪.%‬‬
‫‪(4‬‬
‫כל נקודות האבטחה תהינה מאוזנות בדייקנות הדדית של ‪ ±1‬מ‪B‬מ‪,‬‬
‫נקודות האבטחה תהיינה מוגנות מכל פגיעה אפשרית ע‪B‬י אד‪ %‬או‬
‫מכשיר במיוחד בשעת חפירת ובניית הפיר‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫בפתח‪ ,‬מול מרכז כל מנהרה יבנה עמוד טריאנגולציה שעליו נית‪#‬‬
‫להרכיב מכשירי מדידה ומכשירי לייזר‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫עמוד זה יהיה מאוז‪ #‬ברשת האיזו‪ #‬הקיימת באזור בדייקנות של ‪±1‬‬
‫מ‪B‬מ ולא יהיה קשור לרצפת הפיר או לקיר התגובה‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פעולות הבדיקה וההכוונה יעשו מעמוד הטריאנגולציה‪ .‬על כ‪ #‬יש לבדוק‬
‫‪(7‬‬
‫תזוזות אופקיות ואנכיות של עמוד הטריאנגולציה לפני כל ביקורת‬
‫במנהרה‪ .‬הביקורת למיקו‪ %‬עמוד הטריאנגולציה תעשה מנקודות הקבע‬
‫של הפיר‪.‬‬
‫בנית יסודות הציר בפיר‬
‫בקרקעית הפיר תיקבע נקודת ציר אמיתית ע‪B‬י נקודות הקבע שמעל‬
‫‪(1‬‬
‫הפיר‪.‬‬
‫קביעת נקודת הציר למטה תעשה בדיוק של ‪ ±2‬מ‪B‬מ אופקי‪ ±1 ,‬מ‪B‬מ‬
‫‪(2‬‬
‫אנכי‪.‬‬
‫ה‪ .‬דיוקי‪) %‬במונח מנהרה הכוונה לכל אחת משתי המנהרות(‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪158‬‬
‫‪(1‬‬
‫ציר מתוכנו של המנהרה הוא קו ישר‪ ,‬המחבר בי‪ #‬נקודת הכניסה לביו‬
‫נקודת היציאה שהוגדרו בתכניות התנוחה וחת לאור‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫ציר עבודה המתוכנ‪ #‬ע‪AA‬י הקבלו הוא קו ישר המחבר את נקודת הכניסה‬
‫למנהרה לנקודת היציאה‪ ,‬כמצוי‪ #‬בתוכנית‪.‬‬
‫הסטייה של נקודות היציאה מציר העבודה המתוכנ‪ #‬לא תעלה על ‪±100‬‬
‫מ‪B‬מ אופקית‪/‬אנכית ביחס לנקודות היציאה של המנהרות מהציר‬
‫המתוכנ‪.#‬‬
‫ציר זה יוגש ע‪B‬י הקבל‪ #‬לאישור המפקח לפני תחילת הביצוע‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫ציר המנהרה בפועל הוא קו ישר המחבר את נקודות הכניסה בפועל של‬
‫המנהרה לנקודת היציאה בפועל בגמר העבודה‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫נקודת מטרה לביצוע היא הנקודה של מרכז צינור הדחיקה הראשו‪#‬‬
‫שנדחק ומתקד‪ %‬תו כדי עבודה‪.‬‬
‫הסטייה האופקית‪/‬אנכית של נקודה זו‪ ,‬ביחס לציר העבודה המתוכנ‪,#‬‬
‫שהוגש ע‪B‬י הקבל‪ #‬לא תעלה על ‪ ±30‬מ‪B‬מ‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫במקרה של שינוי בציר העבודה המתוכנ‪ #‬תו כדי עבודה‪:‬‬
‫במקרה של שינוי בציר העבודה המתוכנ‪ #‬תו כדי עבודה‪ ,‬יתוכנ‪ #‬ציר‬
‫עבודה מתוק‪ #‬ע‪B‬י הקבל‪ #‬ויוגש לאישור המפקח לפני המש הביצוע‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫הסטייה האופקית‪/‬אנכית המקסימלית המותרת בנקודת הוציאה‪ ,‬לא‬
‫תעלה על ‪ ±20‬מ‪B‬מ ביחס לנקודת היציאה של המנהרה בציר המתוכנ‪.#‬‬
‫הסטייה אנכית‪/‬אופקית המקסימלית המותרת של כל מרכז צינור‬
‫‪(7‬‬
‫לאור המנהרה‪ ,‬לא תעלה על ‪ ±30‬מ‪B‬מ ביחס לציר המנהרה בפועל‪.‬‬
‫מערכת ההכוונה והניהוג‬
‫עבודות הדחיקה תבוצענה תו הפעלת מערכת הנחיה וניתוב הכוללת רכיב‬
‫לייזר‪ ,‬מטרות פוטואלקטריות‪ ,‬מדי שיפוע ומערכת אופטית למדידת מרחק‪ .‬על‬
‫הקבל‪ #‬להגיש ע‪ %‬הצעתו את ש‪ %‬היצר‪ #‬ופרטי המערבת ההכוונה המוצעת על‬
‫ידו‪ ,‬בצרו‪ /‬קטלוגי‪ %‬ומפרטי‪ %‬טכניי‪ %‬של יצר‪ #‬המערכת‪.‬‬
‫בקורת מודד הקבל‪ #‬והמפקח‬
‫‪(1‬‬
‫מודד הקבל‪ #‬ידאג לכיול מתמיד של הציוד שיהיה ברשותו כאמור‬
‫בסעי‪ /‬א'‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫מודד הקבל‪ #‬יבדוק את מצב התקדמות המנהור או הדחיקה כל זמ‪#‬‬
‫העבודה ובכל קטע של ‪ 9‬מטר יעשה מדידות מתאימות לבדיקת דיוק‬
‫העבודה)מנהרה ופירי‪ %‬על ציוד‪ .(%‬נקודות המדידה יהיו בתו שרוול‬
‫הבטו‪ #‬כל ‪ 1.5‬מ‪ ,A‬ובכל ‪B‬ראש‪ B‬של חולית בטו‪.#‬‬
‫‪(3‬‬
‫לאחר כל ביקורת המודד ימלא דו‪B‬ח מתאי‪ %‬ויציי‪ #‬מרחק ר מתחילת‬
‫המנהרה‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫כל ‪ 9‬מטר )או כל שלושה צינורות‪ ,‬המידה הקטנה מבי‪ #‬השניי‪ (%‬יודיע‬
‫הקבל‪ #‬למפקח על ביקורת המדידה‪ ,‬ההודעה תינת‪ #‬לפחות ‪ 24‬שעות‬
‫לפני מועד הביקורת‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫בזמ‪ #‬הביקורת יוגשו למפקח דו‪B‬חות הבדיקה שנעשו ע‪B‬י מודד הקבל‪.#‬‬
‫‪(6‬‬
‫בדיווח יהיו רשומי‪ %‬מועדי הבדיקה‪ ,‬מרחקי‪ %‬רצי‪ %‬מתחילת המנהרה‪,‬‬
‫כל הסטיות האופקיות והאנכיות ביחס לתכנו‪ #‬המקורי‪ ,‬א‪ %‬נעשו‬
‫תיקוני‪ %‬אופקיי‪ %‬ואנכיי‪ ,%‬מה יהיה גודל התיקו‪ ,#‬באיזה מרחק הוחל‬
‫התיקו‪ #‬ובאיזה מרחק ר חזרו לציר המקורי‪.‬‬
‫‪(7‬‬
‫דו‪B‬חות הבדיקה והתיקוני‪ %‬יהיו מלווי‪ %‬בתרשימי‪:%‬‬
‫ תרשי‪ %‬להפרשי‪ %‬בגובה ‪.1:500 / 1:10‬‬
‫ תרשי‪ %‬להפרשי‪ %‬בציר ‪.1:500‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪159‬‬
‫בזמ‪ #‬הביקורת של המפקח‪ ,‬המנהרה תהיה פנויה למדידות הביקורת‪.‬‬
‫‪(8‬‬
‫במנהרה תהיה תיאורה מתאימה לצור הבדיקה‪.‬‬
‫יש לבקר את מקו‪ %‬עמוד הטריאנגולציה בטר‪ %‬תחילת מדידות בתו‬
‫‪(9‬‬
‫המנהרה‪.‬‬
‫ח‪ .‬סטייה העולה על המותר‬
‫‪(1‬‬
‫במקרה של סטייה אנכית או אופקית העולה על המותר בדיוקי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ ,%‬תופסק העבודה מיד ותימסר הודעה למפקח ולמפקח‬
‫המדידות‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫במקרה של הצטברות סטייה גדולה שומר לעצמו המזמי‪ ,#‬וזאת בהתא‪%‬‬
‫לקביעתו הבלבדית של המפקח‪ ,‬להורות לקבל‪ #‬על הפסקת עבודתו‪,‬‬
‫וזאת בכפו‪ /‬להסכ‪.%‬‬
‫לאור הסטיות האמיתיות במיקו‪ %‬ובגובה יוחלט על ידי המפקח בתאו‪%‬‬
‫‪(3‬‬
‫ע‪ %‬המתכנ‪ ,#‬איזה תיקוני‪ %‬יעשו בתוואי להמש המנהרה או א‪ %‬יש‬
‫צור לבצע מנהרה חדשה‪.‬‬
‫ט‪ .‬מדידה ומעקב אחרי שקיעת קרקע‬
‫הקבל‪ #‬יבצע מדידות מעקב אחרי שקיעות קרקע לאור ובסמו לציר‬
‫המנהרה‪ .‬המדידות תבוצענה ע‪B‬י מודד מוסמ של הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬כולל‬
‫הסדרי תנועה נדרשי‪.%‬‬
‫לצור ביצוע המדידות הקבל‪ #‬יתקי‪ #‬נקודות קבע במספר ומיקו‪ %‬המפורט‬
‫להל‪:#‬‬
‫•‬
‫נקודה אחת בציר המנהרה‪.‬‬
‫שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניה‪ #‬מזרחית ומערבית לציר‬
‫•‬
‫המנהרה‪.‬‬
‫הדרישות ה‪ #‬לרוחב ובניצב לציר המנהרה‪.‬‬
‫לאור התוואי ימוקמו נקודות כנ‪B‬ל כל ‪ 30‬מ‪ A‬או לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫מודד הקבל‪ #‬יקבע את מפלסי הנקודות ביחס לאפס האיזו‪ #‬הארצי לפני תחילת‬
‫עבודות המינהור‪.‬‬
‫מדידות מעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות המנהרה‪ ,‬לפחות פע‪ %‬ביו‪%‬‬
‫עבודה‪ ,‬פעמיי‪ %‬בשבוע עד חלו‪ /‬שבועיי‪ %‬מתו‪ %‬גמר המעבר‪ ,‬ושלושה חודשי‪%‬‬
‫אחרי גמר הביצוע ובמהל שלוש שני‪ ,%‬מיו‪ %‬תחילת שנת הבדק )אחת‬
‫לשלושה חודשי‪ (%‬וזאת על חשבו‪ #‬הקבל‪ ,#‬כולל הסדרי תנועה נדרשי‪ ,%‬ללא כל‬
‫תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪57.7.23‬‬
‫הביצוע‬
‫‪ 57.7.23.1‬הקבל‪ #‬יבצע את העבודה תו תאו‪ %‬ע‪ %‬תנאי הפעילות הקיימי‪ %‬באתר‬
‫בכפיפות להוראות הרשות האחראית‪ ,‬וכ‪ #‬תו תאו‪ %‬ושיתו‪ /‬פעולה ע‪%‬‬
‫גורמי‪ %‬וקבלני‪ %‬אחרי‪ %‬שיעבדו במקו‪ ,%‬הכל כפי שיובא לידיעתו מידי‬
‫פע‪ %‬על ידי המפקח‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט בכל האמצעי‪ %‬למניעת הפרעה לתנועת כלי רכב‪ ,‬לרבות‬
‫סימו‪ #‬בפנסי‪ %‬ובדגלי‪ ,%‬שלטי‪ %‬והצבת עובדי‪ %‬קבועי‪ %‬להכוונת‬
‫התנועה וכיו‪B‬ב‪.‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש מהקבל‪ #‬שימציא לידיו אישור בכתב על התאמת‬
‫העבודה או חלק ממנה‪ ,‬לדרישות אותה רשות והקבל‪ #‬מתחייב להמציא‬
‫אישור כזה בא‪ %‬יידרש‪.‬‬
‫‪ 57.7.23.2‬במטרה לוודא העדר התמוטטויות הקבל‪ #‬יבצע מידי יו‪ %‬וידווח למפקח‬
‫על גבי טופס ו‪/‬או ביומ‪ #‬עבודה את הנתוני‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫א‪ .‬מדידת אור ההתקדמות היומי)במטרי‪.(%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪160‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חישוב נפח החפור שהוצא)נפח תיאורטי עפ‪B‬י הקוטר החיצוני של‬
‫הצינור ונפח תחוח עפ‪B‬י מקד‪ %‬תפיחה של כ‪ 30%‬בחרסית וכ‪15%‬‬
‫בחול(‪.‬‬
‫ג‪ .‬ספירת מספר העגלות שהוצאו מחלל הקדח וחישוב נפח החפורת‬
‫התחוחה שהוצאה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצגת הפער היומי בי‪ #‬כמות החפורת התיאורטית לזו שהוצאה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫ה‪ .‬ציו‪ #‬סוג החומר בו בוצעה החפירה באותו יו‪)%‬חול‪ ,‬חרסית וכיו‪B‬ב(‪.‬‬
‫ו‪ .‬ציו‪ #‬אירועי‪ %‬מיוחדי‪ %‬בה‪ %‬ניתקל בזמ‪ #‬הדחיקה )מכשולי‪%‬‬
‫מלאכותיי‪ ,%‬צנרת ו‪/‬או כבלי‪ ,%‬חללי‪ ,%‬שכבות חריגות וכיו‪B‬ב(‪.‬‬
‫ז‪ .‬מדידות מעקב אחר שקיעת הקרקע בהתא‪ %‬למפורט‪.‬‬
‫‪57.7.24‬‬
‫התאור הטכני של הצעת הקבל‪#‬‬
‫הצעות הקבל‪ #‬לדרכי ביצוע ולוח זמני‪ %‬תהיינה מלוות בתיאור טכני מלא‪ ,‬מפורט‬
‫ומנומק לכל אחד משלבי העבודה‪ .‬המפקח רשאי להתנות את אישורו להצעת‬
‫הקבל‪ #‬בתיקוני‪ %‬שיכניס הקבל‪ #‬כ שהתכנית תכלול את כל הנדרש בהתא‪ %‬לכל‬
‫מסמכי החוזה‪ .‬אישור או שנוי התיאור הטכני לפי דרישת המפקח לא יפטרו את‬
‫הקבל‪ #‬מאחריותו הבלבדית לביצוע העבודה תו עמידה בלו‪ B‬ז המאושר‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬לא יתחיל בעבודתו לפני אישורו של המפקח להצעת הקבל‪.#‬‬
‫הקבל‪ #‬רשאי להציג בתכניתו חלופות לנרש‪ %‬במפרט‪ .‬א מודגש שהמזמי‪ #‬רשאי‬
‫לדחות כל חלופה לפי שיקוליו הבלבדיי‪ ,%‬כאמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫התיאור הטכני יוגש מודפס ויכלול את הפרקי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫ציוד ‪ C‬תיאור ומפרטי‪ %‬טכניי‪ %‬של הציוד אשר ישמש את הקבל‪ #‬בכל‬
‫‪.1‬‬
‫העבודות‪:‬‬
‫כרייה מכנית ודחיקה‪ ,‬מתאימי‪ %‬לנתוני צינור המג‪ #‬ולמטלות הקבל‪,#‬‬
‫•‬
‫כולל מערכת ההכוונה והניהוג של ראש הכרייה וכולל תחנות הביניי‪.%‬‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבה ידנית ובמיוחד תמו זמני של החזית במקרה של‬
‫•‬
‫חול שפי‪.‬‬
‫העמסה ופנוי חפורת‪ ,‬לאור הקדח ומעל פני הקרקע‪ .‬ציוד שינוע‬
‫•‬
‫והרמה‪ .‬תימו בקטעי צינורות וכ‪ ./‬הזרקת בנטוניט סביב צינור המג‪.#‬‬
‫איוותר‪ ,‬תיאורה‪.‬‬
‫כל ציוד אחר אשר ייעשה בו שימוש במהל העבודות וכל ציוד נלווה‬
‫•‬
‫במידה ויעשה שימוש במכונת בעלת ראש סגור‪ .‬מדרגות ירידה‬
‫בטיחותיות לפיר הדחיקה אשר ישארו בבור בסיו‪ %‬העבודות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חומרי‪ C %‬תקני‪ ,%‬מפרטי‪ ,%‬מקורות אספקה‪ ,‬אחסו‪ ,#‬בקרת איכות של‬
‫חומרי‪ %‬לעבודה‪:‬‬
‫צינורות לדחיקה‪ ,‬אביזריה‪ %‬ועזריה‪.%‬‬
‫•‬
‫צמנט‪ ,‬אגרגטי‪ %‬ומוספי‪)%‬למבני בטו‪(#‬‬
‫•‬
‫פלדות זיו‪ ,#‬פרופילי‪ %‬וחומרי תמו אחרי‪ %‬בנטוניט וחומרי סיכו‬
‫•‬
‫אחרי‪ %‬חומרי‪ %‬למילוי תעלת הקו והידוק חומר המילוי בתעלה‪.‬‬
‫חומרי‪ %‬נוספי‪ %‬אשר ייעשה בה‪ %‬שימוש במהל העבודות‪.‬‬
‫•‬
‫‪.3‬‬
‫שיטות ביצוע תיאור הבצוע יבהיר את אופ‪ #‬התארגנותו של הקבל‪ #‬ואת‬
‫השיטה בה בכוונתו לבצע את עבודתו מפורט באמצעות שרטוטי‪ %‬ותוכניות‪.‬‬
‫התארגנות באתר‪ ,‬לרבות דרכי גישה‪.‬‬
‫•‬
‫שיטת פינוי החפורת מחזית הכרייה‪ ,‬ההרמה דר בור הדחיקה‪,‬‬
‫•‬
‫עד פני הקרקע‪.‬‬
‫•‬
‫שיטת פנוי החפורת לשטחי הפיזור הסופיי‪.%‬‬
‫•‬
‫שלבי הדחיקה של צינורות המג‪ ,#‬ובמיוחד שלבי שילוב תחנות‬
‫•‬
‫הביניי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪161‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.4‬‬
‫שיטת ההתוויה והמדידה‪.‬‬
‫שלטת ביצוע פיר הדחיקה לרבות קיר תגובה להגנה על הדפנות‪ .‬שיטת‬
‫ביצוע פיר היציאה‪.‬‬
‫בקרת איכות על ידי הקבל‪ C #‬תיאור ההתארגנות‪ ,‬השיטה‪ ,‬מפרטי ‪QA/QC‬‬
‫)אבטחת איכות‪/‬בקרת איכות( של הקבל‪ ,#‬מצבת והרכב כ‪B‬א יעודי לבקרת‬
‫האיכות‪ ,‬נוהלי העבודה ודווח ע‪ %‬מעבדות העזר‪ ,‬נוהלי דיווח באתר ובמשרד‪,‬‬
‫והאמצעי‪ %‬אשר יינקטו על ידו לבקרת איכות של עבודתו ועבודת קבלני‬
‫המשנה‪.‬‬
‫‪57.7.25‬‬
‫חפירה כללי‬
‫בכל מקו‪ %‬בו נכתב ‪B‬חפירה‪ B‬הכוונה היא ה‪ #‬לחפירה בעפר וה‪ #‬לחציבה בסלע‪ ,‬בכל‬
‫כלי ידני או מכני‪.‬‬
‫עבודות העפר לדרכי‪ %‬זמניות ומשטחי עבודה כוללות ג‪ %‬את הגנת‪ #‬בפני מי גשמי‪%‬‬
‫ומי נגר עילי אחרי‪. %‬‬
‫באופ‪ #‬מיוחד מודגש שלא יותר שימוש בחומרי נפ לביצוע החפירות‪.‬‬
‫סילוק עוד‪ /‬החפורת יבוצע בהתא‪ %‬להנחיות במפרט ההתארגנות של הקבל‪.#‬‬
‫‪57.7.26‬‬
‫הכוונת התנועה‬
‫על הקבל‪ #‬לתא‪ %‬ע‪ %‬החברה הלאומית לדרכי‪ ,%‬משטרת ישראל וכל גור‪ %‬נדרש‬
‫אחר את הכוונת התנועה בדרכי הגישה לאתרי העבודה באמצעי‪ %‬ארעיי‪ ,%‬כגו‪:#‬‬
‫שלטי‪ ,%‬תמרורי‪ ,%‬פנסי‪ %‬וכו‪ .A‬כמו כ‪ #‬הקבל‪ #‬יעמיד‪ ,‬במידת הצור‪ ,‬פועלי‪%‬‬
‫להכוונת התנועה בכל מקו‪ %‬שיידרש ובכל שעה שתידרש‪ .‬הזמנת השילוט‪ ,‬התימרור‬
‫והצבתו בתאו‪ %‬ואישור החברה הלאומית לדרכי‪ ,%‬בכל אחד משלבי הביניי‪,%‬‬
‫מוטלי‪ %‬על הקבל‪.#‬‬
‫‪57.7.27‬‬
‫אחזקת ציוד וחומרי‪ %‬למקרה של שקיעות בכביש‬
‫הקבל‪ #‬יחזיק באתר העבודה או בסמו )עד חצי שעה מרחק נסיעה( כלי‪ %‬וחומרי‪%‬‬
‫הנדרשי‪ %‬לתיקו‪ #‬מיידי של נזק העלול להפריע או לסכ‪ #‬את המשתמשי‪ %‬בדר‪.‬‬
‫הכלי‪ %‬והחומרי‪ %‬יהיו זמיני‪ %‬במש כל זמ‪ #‬ביצוע עבודות הדחיקה מתחת‬
‫לכבישי‪ %‬במועדי‪ %‬כפי שיורה המפקח‪.‬‬
‫הכלי‪ %‬שיחזיק הקבל‪ #‬יכללו‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יעה קט‪)#‬מטיפוס ‪ (Bobcat‬או ש‪B‬ע כולל מפעיל מכבש ידני ‪ Bomag‬ויברציוני‬
‫או ש‪B‬ע כולל מפעיל‪.‬‬
‫מסור מכני לניסור אספלט לעומק של לפחות ‪ 8‬ס‪B‬מ כולל מפעיל‪ .‬החומרי‪%‬‬
‫שיחזיק הקבל‪ #‬באתר יכללו‪:‬‬
‫מצע סוג א‪ 20 A‬מ‪B‬ק‪.‬‬
‫תערובת אספלטית קרה ‪ 5‬מ‪B‬ק‪.‬‬
‫חומרי ריסוס )כולל מרססי‪ (%‬באמולסיה קרה ‪ 10‬ק‪B‬ג‪.‬‬
‫השימוש בחומרי‪ %‬יהיה בכפו‪ /‬לאישורו מראש של המפקח‪ .‬במידה והשתמש‬
‫הקבל‪ #‬בחומרי‪ %‬יהיה חייב למלא מחדש את הכמות במלאי כמצוי‪ #‬לעיל‪.‬‬
‫ע‪ %‬סיו‪ %‬העבודה ורק על פי הוראת המפקח‪ ,‬יהיה הקבל‪ #‬רשאי לסלק את הכלי‪%‬‬
‫מהשטח וחומרי הסלילה הנותרי‪ .%‬לא תשול‪ %‬לקבל‪ #‬כל תוספת בגי‪ #‬אחסנת‬
‫החומרי‪ %‬באתר והשימוש בה‪ %‬לתיקוני‪ %‬הנדרשי‪ %‬כאמור לעיל וסילוק‪ %‬בסו‪/‬‬
‫התקופה‪.‬‬
‫‪57.7.28‬‬
‫מפרט טכני ליצור צנרת הבטו‪ #‬ולאספקה )לביצוע באחריות הקבל‪(#‬‬
‫‪ 57.7.28.1‬צינורות הדחיקה יהיו צינורות בטו‪ #‬טרומיי‪ %‬בנויי‪ %‬מחוליות בקוטר‬
‫פנימי של ‪ 250‬ס‪B‬מ‪ ,‬בקוטר חיצוני שייקבע ע‪B‬י הקבל‪ #‬ובאור ‪ 35‬מ'‪.‬‬
‫הצינורות יעשו מבטו‪ #‬ב‪ 60‬לפי ת‪B‬י ‪ ,118‬וכנדרש בסעי‪108 /‬‬
‫)‪B‬חומרי‪ (B%‬לת‪B‬י ‪) 27‬מהדורה אחרונה(‪ .‬הרכב הבטו‪ #‬יבטיח ה‪ #‬את‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪162‬‬
‫חוזקו‪ ,‬ה‪ #‬את אטימותו של הדיפו‪ ,#‬וה‪ #‬את כל הדרישות הנוספות‬
‫המפורטות‪.‬‬
‫הצינור יתוכנ‪ #‬כסוג ‪3‬ג‪ A‬לפי סעי‪ 3.3.1.2 /‬בת"י ‪.27‬‬
‫מודגש כי עפ‪B‬י ת‪B‬י ‪ ,3‬בבטוני‪ %‬מסוג ב‪ ,60‬אי‪ #‬להשתמש באגרגטי‪%‬‬
‫מסוג ב‪ ,A‬וכי על הקבל‪ #‬להקפיד בבחירת אגרגטי‪ %‬ממקורות מתאימי‪%‬‬
‫על מנת שיוכל להשיג את החוזק הנדרש‪.‬‬
‫הצינורות ייוצרו רק במפעל קיי‪ %‬מנוסה ומוכר המייצר אלמנטי‪%‬‬
‫טרומיי‪ %‬או צינורות בטו‪ #‬המתאימי‪ %‬לפחות לדרישת תק‪ #‬ישראל ת‪B‬י‬
‫‪) 27‬מהדורה אחרונה(‪,‬‬
‫הנושא תו תק‪ #‬לצינורות או אלמנטי‪ %‬טרומיי‪ %‬והעומד‪ :‬בפיקוח שוט‪/‬‬
‫של מכו‪ #‬התקני‪ %‬כמפורט בסעי‪ 4.6 /‬בגו‪ /‬המפרט‪ .‬לא יותר יצור‬
‫צינורות באתר העבודה‪.‬‬
‫בחירת הקבל‪ #‬את היצר‪ #‬המקומי וה‪ #‬את שותפו הזר )א‪ %‬קיי‪ (%‬יהיו‬
‫טעוני‪ %‬אישור בכתב של המפקח‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.2‬תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ כי המפרט והתוכנית שלהל‪ #‬מתייחסי‪%‬‬
‫לצינורות בעלי נתוני גיאומטריי‪ %‬מסוימי‪ ,%‬אול‪ %‬הקבל‪ #‬רשאי לבצע‬
‫שינויי‪ %‬קלי‪ %‬התואמי‪ %‬תכניות יצור ו‪/‬או ציוד דחיקה שברשותו‬
‫במקרה זה יגיש הקבל‪ #‬לאישור ה‪AA‬מפקח‪ B‬את התוכניות והחישובי‪ %‬של‬
‫הצינור המוצע על ידו‪ ,‬החייב לעמוד בדרישות הנובעות ממפרט זה‬
‫ובדרישות העומס המוגדרות בחל‪.54.03 A‬‬
‫אישור ה‪B‬מפקח‪ B‬הינו לביקורת כללית בלבד והאחריות המלאה‬
‫והבלבדית לתכנו‪ #‬ויצור הצינור ויציבותו)בהובלה‪ ,‬בדחיקה ועבודה(‬
‫מוטלת ונשארת על הקבל‪.#‬‬
‫‪ 57.7.28.3‬תכ‪ ,#‬תקני‪ %‬ומפרטי‪%‬‬
‫מפעל היצור יתכנ‪ #‬את כל הצינורות הדרושי‪ %‬החומרי‪ %‬הנלווי‪%‬‬
‫ואביזרי העזר בהתא‪ %‬לתקני‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫יצור צינורות מבטו‪ #‬מזוי‪ C #‬ת‪B‬י ‪BS5911: PART 120 draft 27‬‬
‫•‬
‫‪ANCILLARY PRECAST CONCRETE PIPES, FITTINGS AND‬‬
‫‪PRODUCTS‬‬
‫•‬
‫‪ELAST0MER1C SEALS-M ATER1AL REQUIREMENTS C EN681 1‬‬
‫‪WATER AND DRAINAGE FOR PIPE JOINT SEALS USED IN‬‬
‫‪APPLICATIONS.‬‬
‫•‬
‫תק‪ #‬התכנו‪ASCE 27-00 STANDED PRACTICE FOR DIRECT :#‬‬
‫‪PRECAST CONCRETE PIPE FOR DESIGN OF PRECAST‬‬
‫‪JACKING IN TRENCHLESS CONSTRUCTION.‬‬
‫•‬
‫לחומרי‪ %‬נלווי‪ %‬ואביזרי עזר ‪ C‬תקני‪ %‬של ‪ASTM‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‬‫‬
‫נדרש מהקבל‪ #‬להתייחס להצעת ת‪B‬י ‪ (DRAFT) 27‬על א‪ /‬שתק‪ #‬זה‬
‫עדיי‪ #‬אינו בתוק‪./‬‬
‫נית‪ #‬להשתמש ג‪ %‬בתק‪ BS5911/1 EN1916 2002 #‬במקו‪.BS5911/120 %‬‬
‫דרישות התכנו ‪ /‬ביצוע‬
‫‪ 57.7.28.4‬דרישות בסיסיות )מעבר לת‪B‬י ‪ (27‬לצינור הדחיקה מבטוו טרומי מזוי‪#‬‬
‫‪.1‬‬
‫חוזק מעיכה ללא סדק )‪ ,(No Crack crushing load‬לא יקט‪#‬‬
‫מ‪ 105‬קילוניוטו‪ #‬למטר אור אפקטיבי )עפ‪B‬י טבלה ‪ 5‬בתק‪#‬‬
‫‪.(BS-59ilPartl20‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪163‬‬
‫‪.2‬‬
‫חוזק בעבודה )‪ ,(Works proof load‬לא יקט‪ #‬מ‪ 224‬קילוניוטו‪#‬‬
‫למטר אור אפקטיבי )עפ‪B‬י הטבלה שלעיל(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חוזק מרבי )‪ ,(Maximum load‬לא יקט‪ #‬מ‪ 280‬קילוניוטו‪#‬‬
‫למטר אור אפקטיבי )עפ‪B‬י הטבלה שלעיל(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫עובי הדופ‪ #‬המוצע ע‪B‬י הקבל‪ #‬כחלופה לא יקט‪ #‬בשו‪ %‬מקרה מ‬
‫‪ 30‬ס‪B‬מ ולא יגדל מ‪ 35‬ס‪B‬מ‪.‬‬
‫הצינורות יתוכננו לעומס קרקע בהתא‪ %‬לחתכי‪ %‬לאור )ראה‬
‫תוכניות מצורפות( ולעומס תנועה ‪ HS20‬לפי הגדרת ‪.AASHTO‬‬
‫הצינור יתוכנ‪ #‬לכוחות דחיקה שלא יפתחו מ‪ 800‬טו‪ #‬המחולקי‪%‬‬
‫על פני חלקו התחתו‪ #‬של הצינור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫סיבולות הייצור בקוטר החיצוני‪ ,‬הקוטר פנימי‪ ,‬עובי הדופ‪,#‬‬
‫ניצבות וכיו"ב‪ ,‬יהיו כמוגדר בפרק ‪ ,3‬סעיפי‪ 9 %‬עד ‪ 15‬של תק‪#‬‬
‫‪.BS 5911 ,part 120‬‬
‫‪.6‬‬
‫בדיקת רוחב הסדק עבור מצב העמסה ‪ 1‬לעיל ייעשה בהתא‪%‬‬
‫לדרישות ת‪B‬י ‪ (2003) 4661‬ובכל מקרה לא יעלה על ‪ 0.1‬מ‪B‬מ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בדיקות הקבלה לצינורות יהיו כמוגדר בחלק ‪ ,4‬סעיפי‪ 17 %‬עד ‪18‬‬
‫של תק‪ .BS 5911 ,part 120 #‬גודל המנה )‪ (batch‬בהוראתה עפ‪B‬י‬
‫ת‪B‬י ‪ 27‬או ‪ ,BS 5911‬יהיה כמות הצינורות )ממי‪ #‬אחד( אשר‬
‫יוצרו ע‪B‬י היצר‪ #‬בייצור רצי‪ /‬במש ‪ 24‬שעות לכל הפחות ושבוע‬
‫ימי‪ %‬לכל היותר‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫נוהלי הבקרה יהיו כמתואר בסעי‪ 20 /‬לתק‪.BS 5911 ,part 120 #‬‬
‫‪.9‬‬
‫גודל מנת הבדיקה יקבע ע‪B‬י המפקח כמוגדר בסעי‪ 19.3 /‬לתק‪#‬‬
‫‪ ,5911 BS ,Partl20‬אול‪ %‬בכל מקרה לא תותר בדיקה העולה על‬
‫סה‪B‬כ הייצור במש ששה ימי עבודה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫בדיקות אטימות הבטו‪ ,#‬תבניות ומכונות הייצור ואשפרת הבטו‪#‬‬
‫יהיו לפי התק‪ #‬המקובל ‪ BS 5911‬כמפורט‪:‬‬
‫‪.11‬‬
‫א‪ .‬מכל יציקת צינור יש לקחת לפני היציקה דגימת בטו‪#‬‬
‫ליצירת לוח במידות ‪ 20/10/12‬ס‪B‬מ ולהעמיסו בעומד מי‪%‬‬
‫של ‪ 1.0‬מ‪ A‬במש ‪ 48‬שעות כנדרש בתק‪ #‬הישראלי לבדיקת‬
‫אטימות בטו‪ #‬במבני‪.%‬‬
‫ב‪ .‬הצינור יוגדר כאטו‪ %‬א‪ %‬לא תופיע רטיבות במשטח‬
‫התחתו‪ #‬של הלוח לאחר ביצוע האמור לעיל‪.‬‬
‫ג‪ .‬במידה והאלמנט יתגלה כלא אטו‪ ,%‬יצטר הקבל‪ #‬לבצע‪ ,‬על‬
‫חשבונו‪ ,‬כל תיקו‪ #‬שיידרש ע‪B‬י ה‪B‬מפקח‪.B‬‬
‫ד‪ .‬הזמנת ‪B‬מכו‪ #‬התקני‪ B%‬או מעבדה מאושרת‪ ,‬לש‪ %‬ביצוע‬
‫הבדיקה תעשה ע‪B‬י הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪.‬‬
‫תבניות ומכונות היצור‬
‫א‪ .‬התבניות ייוצרו מפלדה‪ ,‬מעובדת ומיוצרת בדייקנות ובחוזק‬
‫שיבטיחו יצור מדויק של הצינור וחלקות מקסימאלית‬
‫לצור מעבר הצינור בתו שכבת הקרקע ‪B‬המשומ‪ B#‬בעזרת‬
‫בנטונייט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫היצור יבטיח בטו‪ #‬מחוזק הנדרש בטיב מעולה מדויק וחלק‬
‫במיוחד בפני‪ %‬ובקצוות‪ .‬כמו כ‪ #‬הייצור יבטיח ניצבות‬
‫מדויקת בקצוות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪164‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תהלי היצור יאפשר פרוק מהיר וקל מבלי להזיק לחלק‬
‫היצוק‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫העיבוד והריטוט צריכי‪ %‬להיות מתוכנני‪ %‬כ שהצינור‬
‫וגליל הפלדה יעמדו בריטוט מבלי לסבול עיוותי‪ .%‬אי‪#‬‬
‫להשתמש בריטוט פנימי‪.‬‬
‫ה‪ .‬הציוד‪ ,‬כולל ציוד הרוטטי‪ ,%‬חייב לקבל אישור המפקח‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫טיפול בבטו‪ #‬יצוק‬
‫א‪ .‬במקרה של אשפרה באדי‪ %‬הוא יעשה בתו ‪ 32‬שעות לפחות‬
‫ב ‪ ,50°c‬השווה לאשפרה סטנדרטית במי‪ %‬של ‪ 7‬ימי‪ .%‬א‪%‬‬
‫הטיפול באדי‪ %‬יהיה קצר יותר הוא יושל‪ %‬ע‪B‬י אשפרה‬
‫אקוויוולנטית במי‪.%‬‬
‫ב‪ .‬גרירת הצינור או השכבתו לא יעשו לפני תו‪ %‬הטיפול‪.‬‬
‫ג‪ .‬ע‪ %‬גמר הטיפול יוחזק הצינור ‪ 5‬ימי‪ %‬לח בהמטרה או‬
‫בכיסוי פוליאתיל‪.#‬‬
‫מותר להחלי‪ /‬את ההמטרה או את תקופת הכיסוי בציפוי‬
‫מתאי‪ %‬על הצינור כולו‪ ,‬שיעשה מיד לאחר גמר הטיפול‪,‬‬
‫באישור המפקח‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבל‪ #‬רשאי להגיש הצעה לשיטת אשפרה חלופית לרבות‬
‫אשפרה מואצת לאישור המפקח השיטה המוצעת תהיה‬
‫שיטה מנוסה ומוכחת המיושמת ע‪B‬י אחרי‪ .%‬טיב ההוכחות‬
‫בדבר היותה שיטה מנוסה ומוכחת יקבע ע‪B‬י המפקח באת‪%‬‬
‫לשיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .13‬גמר‬
‫א‪ .‬הצינורות יהיו חלקי‪ %‬ללא מגרעות שקעי‪ %‬או חורי‪ %‬וללא‬
‫ברזל גלוי‪.‬‬
‫ב‪ .‬פני שטח המגע יהיו חלקי‪ %‬כדי שעומס הדחיקה יתחלק‬
‫שווה‪.‬‬
‫ג‪ .‬בצינורות יושארו פתחי‪ %‬להזרקת דייס כמפורט בפרק ‪4‬‬
‫וכמוצג בתוכניות ולכל צינור יותקנו ווי הרמה מתאימי‪.%‬‬
‫‪ 57.7.28.5‬טבעת האטימה‬
‫‪.1‬‬
‫טבעת האטימה )אטמי‪ (%‬תהיינה בצורת עיגול רצו‪ /‬עשוי מגומי‪,‬‬
‫כמתואר בתכניות‪ .‬טבעת האטימה תהיה האלמנט המבטיח את‬
‫האטימות בי‪ #‬קטעי הצינורות‪ .‬פני טבעת האטימה יהיו חלקי‪,%‬‬
‫נקיי‪ %‬מפגעי‪ ,%‬שקעי‪ %‬או בליטות‪ .‬טבעות האטימה תוצבנה‬
‫כאט‪ %‬חיצוני ביו טבעת הפלדה לבי‪ #‬הסיב החיצוני של דופ‪#‬‬
‫הבטו‪.#‬‬
‫‪.2‬‬
‫הטבעות תיוצרנה מ‪ E.P.D.M‬או מתערובת גומי טבעי וסינטטי‬
‫מעולה )ניאופר‪ ,(#‬כאשר התערובת עשויה מ‪ 50%‬גומי טבעי‬
‫ו‪ 50%‬סינטטי )מדוד על פי נפח( פרט לאחוז קט‪ #‬שיהיה מורכב‬
‫מחומר מילוי)‪ ,(Filler‬כגו‪ #‬אבקת פח‪ %‬או חומרי‪ %‬מייצבי‪%‬‬
‫אחרי‪ ,%‬ובלבד שלא יכילו תחליפי גומי‪ ,‬שאריות גומי משומש‬
‫וכד‪ .A‬קשיות הגומי לא תפחת מ‪ 45‬בדרגת ‪.Shore‬‬
‫‪.3‬‬
‫החוזק לקריעה של החומר ממנו עשויה הטבעת ייבדק לפי ‪D412‬‬
‫‪ ASTM‬כ שלא יפחת מ‪ 19‬מגפ‪B‬ס )‪ 190‬ק‪B‬ג‪/‬סמ‪B‬ר( לחומר‬
‫המבוסס על גומי טבעי ו‪ 16‬מגפ‪B‬ס )‪ 160‬ק‪B‬ג‪/‬סמ‪B‬ר( לחומר‬
‫המבוסס על גומי סינתטי‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪165‬‬
‫ההתארכות תיבדק א‪ /‬היא לפי ‪ ASTM D412‬כ שלא תפחת‬
‫מ‪.400%‬‬
‫‪.4‬‬
‫המשקל הסגולי של האט‪ %‬ייבדק לפי ‪ ,ASTM D297‬לא יפחת‬
‫מ‪ 1.15‬טו‪ #‬למ‪B‬ק ולא יעלה על ‪ 1.25‬טו‪ #‬למ‪B‬ק‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪D395‬‬
‫נזילה קרה לא תעלה על ‪ 12%‬ותיבדק לפי שיטה של‬
‫‪ ASTM‬בשנויי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫א‪ .‬הדסקית תהיה בעובי של "‪ 6.35) 0.25‬מ‪B‬מ( וקוטרה כקוטר‬
‫חת הטבעת)ממוצע(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הלח המופעל על הדסקית יהיה ‪ 0.2‬מגפ‪B‬ס )‪ 2‬ק‪B‬ג‪/‬סמ‪B‬ר(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חוזק הקריעה לאחר בדיקת התיישנות בת ‪ 96‬שעות בחימו‪%‬‬
‫אוויר בטמפרטורה של ‪ 158‬מעלות פרנהייט )‪ 92.2‬מעלות צלזיוס(‬
‫על פי ‪ ASTM D573‬לא יפחת מ‪ 80%C‬מחוזק הקריעה המקורי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הקבל‪ #‬יציג בפני ה‪B‬מפקח‪ B‬את תוצאות בדיקת חומר הנ‪B‬ל‬
‫שיבוצעו על חשבונו של הקבל‪/#‬יצר‪ #‬הצינורות במכו‪ #‬בדיקה‬
‫רשמי מוסמ‪ .‬כמו כ‪ #‬יציג בפניו דוגמאות של טבעות לאישור וכ‪#‬‬
‫תוצאות של הבדיקות המכאניות של הטבעת הגמורה שתבוצענה‬
‫לפי הוראות יצר‪ #‬הטבעת‪ .‬כל טבעת בנפרד תיבדק למתיחה לפי‬
‫הוראות היצר‪.#‬‬
‫הטבעות תוטבלנה בסבו‪ #‬צמחי מתאי‪ %‬שיקטי‪ #‬את מקד‪%‬‬
‫החיכו לפני הלבשתו‪ ,‬למניעת נזק בזמ‪ #‬הלבשת הטבעת והכנסת‬
‫הצינור‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪ 57.7.28.6‬טבעת הפרדה ומחברי‪%‬‬
‫טבעת הפרדה )טבעת כרית(‬
‫‪.1‬‬
‫א‪ .‬בזמ‪ #‬דחיקת הצינורות יש להניח ביניה‪ %‬טבעות מחומר‬
‫מתאי‪ %‬שיחלקו את העומס על פני כל שטח המגע של‬
‫הצינור‪ .‬חומר מומל הינו ע אור‪ #‬ללא עיניי‪ %‬או לוח‬
‫מסיבי‪C‬ע דחוסי‪ (Chupboard) %‬או חומר שווהער‪ ,‬בעובי‬
‫שלא יפחת מ‪ 30‬מ‪B‬מ )לפני דחיקה( ובמשקל מרחבי של ‪650‬‬
‫עד ‪ 675‬ק‪B‬ג למ‪B‬ק המודבקת או מעוגנת היטב למקומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שטח הטבעת והחומר ממנו היא עשויה יהיו מתאימי‪%‬‬
‫להבטחת חלוקה שווה של עומס הדחיקה על פני כל שטח‬
‫המגע בזמ‪ #‬הדחיקה‪ .‬החומר חייב לעמוד בעומס של ‪1,000‬‬
‫טו‪ #‬המתחלקי‪ %‬על פני שטח הטבעת הניצבת במישור ניצב‬
‫לכוו‪ #‬הדחיקה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ג‪ .‬מודול האלסטיות של חומר הטבעת יהיה לפחות ‪.i38 Mpa‬‬
‫מודול זה ייקבע עבור העמסות חוזרות הגורמת למאמ‬
‫לחיצה בטבעת של ‪.30 Mpa‬‬
‫ד‪ .‬הטבעת תהיה עשויה משתי יחידות ומסוגלת להבטיח‬
‫חלוקה נאותה של כוחות הדחיקה ה‪ #‬בהפעלת‪ %‬באופ‪ #‬צירי‬
‫וה‪ #‬בצורה אקסצנטרית‪.‬‬
‫הטבעת חייבת לעמוד בעומס מבלי להילח אל מחו לשטח‬
‫המגע בי‪ #‬הצנורות ומבלי להתפורר‪.‬‬
‫מחברי‪) %‬פרט קצה(‬
‫פרט הקצה יהיה מסוג ‪B‬קצה ישר‪ Fixed collar) B‬או ‪Butt‬‬
‫‪ (Jointed‬עפ‪B‬י התק‪ #‬הבריטי ‪ .BS 5911, part 120‬אי‪ #‬הקבל‪#‬‬
‫רשאי להשתמש כמחברי תקע שקע)‪.(Rebated‬‬
‫‪.3‬‬
‫המחבר יצויד בטבעת פלדה מגולוונת או צבועה בצבע עשיר‬
‫באב ‪ ,‬היקפית‪ ,‬בעובי שלא יקט‪ #‬מ‪ 10‬מ‪B‬מ‪ .‬הטבעת תשמש‬
‫כחלק חיצוני של מערכת האיטו‪ %‬אליה תילח טבעת האטימה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪166‬‬
‫רצועת הפלדה תיווצר מפלדה ‪ ST37.2‬העונה לדרישות סעי‪/‬‬
‫‪ 16.2‬ב ‪ .BS5911 PART120‬לא יותר השימוש ב‪ .GRP C‬טבעת‬
‫הפלדה לא תחובר לפלדת הזיו‪ #‬של הצינור‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.7‬סימו‪#‬‬
‫כל הצינורות יסומנו ע‪B‬י צבע עמיד מיוש‪ %‬בהתזה‪ .‬הסימ‪ #‬יהיה על‬
‫הדופ‪ #‬הפנימית של גליל הפלדה ויכלול את הפרטי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫מספר סידורי בתבנית ‪.000‬‬
‫‪.1‬‬
‫תארי היציקה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ש‪ %‬הפרויקט כפי שנמסר לקבל‪.#‬‬
‫לוגו של ‪B‬מקורות‪.B‬‬
‫כל סימ‪ #‬אחר כגו‪ #‬ש‪ %‬היצר‪ #‬ו‪/‬או ש‪ %‬הקבל‪ #‬המבצע יעשה בסימ‪ #‬נפרד‬
‫בדופ‪ #‬החיצונית של הצינורות‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.8‬בדיקת צינורות לפי ‪BS 5911 .part 120‬‬
‫כל הצינורות ייבדקו כמוגדר בחלק ‪ 4‬לתק‪.BS 5911 part 120 #‬‬
‫תשומת לב היצר‪ #‬מופנית לכ‪ ,‬כי הבדיקות המפורטות להל‪ ,#‬ה‪#‬‬
‫בדיקות החייבות בביצוע עבור כל מנת צינורות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בדיקות ‪ No Crack Load Crushing Test‬כמתואר בסעי‪18.3 /‬‬
‫ובנספח ‪ G‬של התק‪ #‬הבריטי הנ‪B‬ל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדיקות ‪ Joint Face Strength Test‬כמתואר בנספח ‪ J‬בתק‪#‬‬
‫הבריטי הנ‪B‬ל‪.‬‬
‫כל מכה שתיבדק בבדיקת ‪ ,No Crack Load Crush‬תתקבל או‬
‫‪.3‬‬
‫תידחה לפי הערכי‪ %‬בטבלה‪ 9‬בתק‪ #‬הבריטי ‪,BS 5911 ,part 120‬‬
‫פרק ‪ .20.2‬עבור מנה של ‪ 2‬עד ‪ 25‬צינורות )מנה קטנה( מבצעי‪%‬‬
‫את הבדיקה על ‪ 2‬צינורות ומעלה ומקבלי‪ %‬את המנה רק א‪ %‬כל‬
‫הצינורות עברו את הבדיקה‪.‬‬
‫עבור מנה של ‪ 26‬עד ‪ 150‬צינורות )מנה גדולה( מבצעי‪ %‬את הבדיקה על ‪5‬‬
‫צינורות‪ ,‬כדלקמ‪:#‬‬
‫א‪ %‬מספר הצינורות שלא עברו הוא ‪ C 1‬המנה מתקבלת )הצינור‬
‫‬
‫שלא עבר‪ ,‬יפסל ויוחל‪.(/‬‬
‫א‪ %‬מספר הצינורות שלא עברו הוא ‪ C 2‬מבצעי‪ %‬בדיקה חוזרת‬
‫‬
‫ודוחי‪ %‬את המנה א‪ 2 %‬צינורות ומעלה נפסלי‪ %‬בבדיקה החוזרת‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.9‬פלדת הזיו‪#‬‬
‫פלדת הזיו‪ #‬תהיה מרשתות מרותכות‪ ,‬מפלדה בעלת חוזק כניעה‬
‫‪.1‬‬
‫של ‪ 500‬מגפ‪B‬ס‪ ,‬חוזק מקסימאלי ‪ 550‬מגפ‪B‬ס‪ ,‬עפ‪B‬י ת‪B‬י ‪4466‬‬
‫חלק ‪.4‬‬
‫לאחר ביצוע הריתוכי‪ ,%‬יש לנקות את פני השטח באמצעות‬
‫‪.2‬‬
‫גרגרי‪ %‬אבזרביי‪ %‬לרמה של ‪ SA2.5‬עפ‪B‬י תק‪.SIS055900-1967 #‬‬
‫במידה ולא נית‪ #‬לבצע התזת גרגרי‪ ,%‬יש לחספס את פני השטח‬
‫של כלוב הזיו‪ #‬בצורה מכאנית לדרגה ‪ ST3‬ולהסיר שומני‪ %‬ע‪B‬י‬
‫ניגוב פני השטח במדלל ‪ 4-100‬מתוצרת נירלט או ש‪B‬ע‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬תבוצע צביעה בהתזה של כלוב הפלדה ע‪B‬י צבע‬
‫יסוד אפוקסי מסוג ‪ 55HB‬בגוו‪ #‬אפור מתוצרת נירלט או ש‪B‬ע‪,‬‬
‫בעובי של ‪ 40‬מיקרו‪ #‬ולאחר מכ‪ #‬שכבה נוספת ע‪B‬י צבע יסוד‬
‫אפוקסי מסוג ‪ 55HB‬בגוו‪ #‬אדו‪ %‬מתוצרת נירלט או ש‪B‬ע‪ ,‬בעובי‬
‫של ‪ 40‬מיקרו‪.#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪167‬‬
‫‪.4‬‬
‫יש להקפיד על מיקו‪ %‬מדויק ויציב של הזיו‪ #‬לפני יציקת הצינור‪.‬‬
‫שומרי המרחק יהיו תקניי‪ %‬ועשויי‪ %‬מבטו‪ #‬פולימרי ומאושרי‪%‬‬
‫ע‪B‬י המפקח‪ .‬לא יורשה השימוש בשומרי מרחק מאולתרי‪.%‬‬
‫‪.5‬‬
‫מנת הזיו‪ #‬המזערית והמרבית עבור הזיו‪ #‬האורכי וההיקפי תהיה‬
‫בהתא‪ %‬לדרישות תק‪ ,ASCE 27-00 #‬ות‪B‬י ‪ ,(DRAFT) 27‬אול‪ %‬לא‬
‫יקט‪ #‬מ‪ 40 C‬מ‪B‬מ‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.10‬דיוק במידות הצינורות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫על הקבל‪ #‬לבדוק את מעגליות הצינורות הקיימי‪ .%‬על מנת לוודא‬
‫שהקוטר החיצוני הינו לפחות ‪ 2,550‬מ‪B‬מ ‪ 2t +‬בכל הכיווני‪,%‬‬
‫כאשר ‪ t‬הלנו עובי דופ‪ #‬הצינור‪ .‬מדידת הקוטר החיצוני יכולה‬
‫להיעשות באמצעי‪ %‬מכאניי‪ %‬ע‪B‬י טבעת מדידה‪ ,‬או באמצעי‪%‬‬
‫אופטיי‪ %‬ע‪B‬י מודד מוסמ‪ .‬שיטת המדידה ותוצאותיה יוגשו‬
‫למפקח לאישור‪.‬‬
‫דרגת הדיוק והסטייה של מעגליות הצינורות צריכה להיות‬
‫בגבולות של ‪ ±5‬מ‪B‬מ‪ .‬טבעת המדידה המצוינת לעיל תיוצר ע‪B‬י‬
‫הקבל‪ #‬ועל חשבונו ולא ישול‪ %‬עבורה בנפרד‪.‬‬
‫בתכנו‪ #‬המג‪ #‬הקדמי הקבל‪ #‬יתחשב בסיבולות הצפויות בייצור‬
‫הצינור‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬ימדוד את מעגליות הצנורות על מדג‪ %‬של ‪) 10‬עשר(‬
‫צינורות שייבחרו באקראי‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להפנות את תשומת לב המפקח לכל סטייה ממעגליות‬
‫מושלמת וזאת על מנת לאפשר את הצבת הצינור בתו המנהרה‬
‫הנדחקת‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יבדוק טר‪ %‬הוצאת הצינורות מבית החרושת את פני כל‬
‫הצינורות המיועדי‪ %‬לדחיקה לגבשושיות או שקעי‪ %‬מקומיי‪%‬‬
‫וימלא או ישיי‪ /‬את המקומות הדורשי‪ %‬החלקה על מנת למנוע‬
‫בליטות שיחרגו מהקוטר החיצוני של הצינור‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.11‬הנחיות להובלה ושינוע‬
‫הקבל‪ #‬ישנע את צינורות הדחיקה )העמסה‪ ,‬הובלה לאתר‪ ,‬פריקה‬
‫למשטח המצבור שבאתר‪ ,‬הורדת הצינורות ממשטח המצבור שבאתר‬
‫לתו בור הדחיקה והעלאת צינורות עודפי‪ %‬מהבור למשטח המצבור(‬
‫בהתא‪ %‬להנחיות יצר‪ #‬הצינורות‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.12‬עומסי תכנו‪#‬‬
‫הצינורות המיוצרי‪ %‬יעמדו בפני עומסי התכ‪ #‬שלהל‪:#‬‬
‫עומס עפר הנובע משכבות העפר שתכונותיה‪ %‬מפורטי‪ %‬בדו‪B‬ח‬
‫‪.1‬‬
‫יוע הקרקע‪.‬‬
‫עומס התנועה עפ‪B‬י ת‪B‬י ‪ ,1227‬חלק ‪ ,1‬בנוס‪ /‬על עומס העפר‪ ,‬בכל‬
‫‪.2‬‬
‫הקטעי‪ %‬החוצי‪ %‬כבישי‪ ,%‬ועפ‪B‬י חלק ‪ 2‬בקטע החוצה את‬
‫מסילת הברזל‪.‬‬
‫כוחות דחיקה לפי תכניות הקבל‪ #‬ובהתא‪ %‬לציוד העומד לרשותו‬
‫‪.3‬‬
‫המחולקי‪ %‬על פני חלקו התחתו‪ #‬של הצינור‪ ,‬ולא יפחתו מ‪800‬‬
‫טו‪.#‬‬
‫לח מגע על קצה הצינור שלא יקט‪ #‬מ‪ 100‬ק‪B‬ג לסמ‪B‬ר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 57.7.28.13‬צינורות מיוחדי‪%‬‬
‫הצינור שליד המג‪ #‬הקדמי יהיה שונה בקצהו מהצינור הסטנדרטי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫השוני נובע מהצור לחברו בצורה קשיחה למג‪ #‬הקדמי‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪168‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חיבור זה יכול להתבצע בעזרת ברגי‪ %‬שיעוגנו בתו פני הצינור‬
‫הראשו‪ #‬ויאפשרו חיבור למג‪ #‬הקדמי‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יציע את פרטי היצור של צינור זה לאישור המפקח‬
‫בהתא‪ %‬לפרטי המג‪ #‬הקדמי שבראשותו‪.‬‬
‫הצינורות הצמודי‪ %‬לתחנת הביניי‪ %‬יהיו א‪ /‬ה‪ %‬צינורות בעלי‬
‫קצוות מיוחדי‪ %‬המותאמי‪ %‬לגיאומטריה של תחנת הביניי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬לבצע צינור אחד בצמוד למג‪ #‬הקדמי וצינורות נוספי‪%‬‬
‫לכל תחנת ביניי‪ %‬בהתא‪ %‬למספר תחנות הביניי‪ %‬המתוכננות על‬
‫ידו‪ ,‬לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.14‬הובלה ושינוע‬
‫יצר‪ #‬הצינורות‪ ,‬ימציא לאישור ה‪B‬מפקח‪ B‬הוראות בכתב בדבר סדרי‬
‫ההובלה והשינוע אות‪ %‬חייבי‪ %‬יהיו לקיי‪ %‬היצר‪ ,#‬הקבל‪ #‬וקבלני‬
‫המשנה השוני‪ %‬לש‪ %‬שמירה על שלימות הצינורות‪.‬‬
‫הוראות אלו תכלולנה אופני העמסה‪ ,‬פריקה‪ ,‬הובלה לאתר והורדה‬
‫לתחתית הפיר של הצינורות‪.‬‬
‫‪ 57.7.28.15‬בקרת איכות‬
‫בנוס‪ /‬על האמור‪ ,‬יבצע הקבל‪ #‬את הבדיקות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬בדיקות תבניות לפני הביצוע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪57.7.29‬‬
‫א‪.‬‬
‫בדיקת מידות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בדיקת מישוריות הדפנות והקצוות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בחינת פני תבנית מבחינת גמר חלק‪.‬‬
‫בחינת אטימות לתבנית‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בדיקת זיו‪ #‬ומסגרות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בחינת סוג‪ ,‬כמויות ומיקו‪ %‬זיו‪.#‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחינת התקנת וייצוב טבעת פלדה‪.‬‬
‫עבודות דחיקת שרוולי המג‪#‬‬
‫‪ 57.7.29.1‬כללי‬
‫מרכיב זה בעבודה כולל דחיקת צינורות בקרקע אשר אופיה עלול‬
‫להשתנות לאור התוואי והיא מורכבת מסוגי חומר שוני‪ .%‬אופי‬
‫הקרקע מחייב עבודה בחסות מג‪ #‬לאור כל התוואי‪ ,‬תו דיפו‪ #‬מיידי‬
‫של החת הכרוי‪ .‬הדיפו‪ #‬המוצג במפרט זה מבוסס על דחיקת צינורות‪.‬‬
‫קצב דחיקת הצינורות ביחס לקצב החפירה יהיה כזה שימנע מפולות‬
‫והתמוטטויות בחזית‪ .‬הקצב ועומק חדירת המג‪ #‬לעפר יותאמו בכל עת‬
‫לתנאי העפר הנחשפי‪ %‬בפועל‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהתא‪ %‬לדרישות המפורטות בפרק ‪ C 5403‬כריה למעט‬
‫הסיבולות המוגדרות בסעי‪ 1.3 /‬במפרט זה‪.‬‬
‫‪ 57.7.29.2‬שיטת מדידה מאושרות‬
‫העבודה כוללת דחיקת צינורות וכריית הקרקע בחזית הקדח‪ .‬התכנו‪#‬‬
‫שלהל‪ #‬מציג שיטת פתרו‪ #‬אחת וכ‪ #‬דרישות מינימליות לשיטות חליפיות‬
‫אות‪ #‬רשאי הקבל‪ #‬להציע‪.‬‬
‫ההחלטה בדבר מספר תחנות הביניי‪ %‬לדחיקה ) ‪Intermediate jacking‬‬
‫‪(station‬‬
‫תוצג ע‪B‬י הקבל‪ ,#‬במסגרת תכנית דרכי ביצוע‪ .‬על הקבל‪ #‬להציג‪ ,‬לש‪%‬‬
‫קבלת האישור האמור‪ ,‬תיאור מלא של שיטת עבודתו‪ ,‬לרבות תכניות‬
‫ומפרטי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪169‬‬
‫הקבל‪ #‬חייב לבצע עבודתו מבור דחיקה יחיד לאחר שהציג מראש את‬
‫תכנית עבודתו‪ ,‬מרכיביה ושלביה לאישור המפקח‪ .‬תכנית העבודה‬
‫תכלול מיקו‪ %‬מדויק של הבור‪ ,‬שטחי ההתארגנות שלידו וכל מידע טכני‬
‫נוס‪ /‬שיידרש ע‪B‬י המפקח‪.‬‬
‫‪ 57.7.29.3‬נתוני‪ %‬גיאוטכניי‪%‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מצורפת חו‪B‬ד גיאוטכנית‪ ,‬ע‪ %‬סימו‪ #‬המקומות בה‪ %‬בוצעו‬
‫קידוחי ניסיו‪.#‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לעובדה כי כל הנתוני‪ %‬הנ‪B‬ל נמסרי‪%‬‬
‫כמידע בלבד‪.‬‬
‫להסרת ספק‪ ,‬מודגש כי על פי סעי‪ 54013 /‬במפרט הכללי‪,‬‬
‫אחריות הקבל‪ #‬לגבי תנאי הקרקע ותת הקרקע הינה מוחלטת‪.‬‬
‫כמו כ‪ #‬פרוש תנאי הקרקע על עבודתו הוא באחריות הבלעדית‬
‫והמוחלטת של הקבל‪.#‬‬
‫א‪ ,%‬על פי שיקול דעתו הבלעדי של הקבל‪ ,#‬הדבר דרוש‪ ,‬מומל‬
‫לבצע מערכת בדיקות קרקע‪ .‬כל הבדיקות תהינה על חשבונו של‬
‫הקבל‪ #‬ולא ישול‪ %‬עבור‪ #‬בנפרד‪.‬‬
‫פרמטרי‪ %‬מוצעי‪ %‬לתכנו‪ #‬ראה חוות דעת והמלצות גיאוטכניות‬
‫)מצור‪ /‬בנספח (‪.‬‬
‫‪ 57.7.29.4‬בור דחיקה‬
‫בראש המנהור הקבל‪ #‬יבצע )יתכנ‪ ,#‬יחפור‪ ,‬יתמו וידפ‪ ,#‬ויתקי‪ #‬מערכת‬
‫שינוע( בור דחיקה משות‪ ,/‬שמידותיו יהיו במידות המתחייבות ממידות‬
‫הבוכנות המשמשות לדחיקה ולכל צור אחר המתחייב משיטת העבודה‬
‫המוצעת ע‪B‬י הקבל‪ #‬וממידות הצינור הטרו‪ %‬של השרוול‪ ,‬ציוד הכרייה‪,‬‬
‫והציוד לשינוע החפורת וכיוב‪.A‬‬
‫בתחתית הבור הקבל‪ #‬יבנה רצפת בטו‪ #‬וכ‪ #‬בור איסו‪ /‬שיתאי‪ %‬להתקנת‬
‫משאבה לסילוק מי‪ %‬מהנקזי‪ .%‬אור הבור לא יפחת מ‪ 15‬מ‪.A‬‬
‫בור הדחיקה יבנה כ שיבטיח את שלמות הכבישי‪ %‬והדרכי‪%‬‬
‫והתשתיות האחרות שסביבו‪ .‬הקבל‪ #‬יסדיר קבלת אישור הרשויות‬
‫המוסמכות לצורת דיפו‪ #‬הפיר בצידיו הפוני‪ %‬אל כבישי‪ %‬קיימי‪.%‬‬
‫ע‪ %‬תו‪ %‬הדחיקה הקבל‪ #‬יפרק )באישור המזמי‪ (#‬את קירות התגובה‬
‫ויעמיד לרשות המזמי‪ #‬משטח נקי המתאי‪ %‬להשחלת צינורות הפלדה‬
‫בתו שרוולי המג‪.#‬‬
‫‪ 57.7.29.5‬קיר התגובה‬
‫בקצה בור הדחיקה ייבנה קיר תגובה לביצוע הדחיקה שיהיה בנוי‬
‫מקונסטרוקציות בטו‪ #‬או קונסטרוקציית פלדה או שילוב של שניה‪ %‬כ‬
‫שיוכל להעביר את כוחות הדחיקה מבלי שתזוזה שלו תזיק לפעולת‬
‫הדחיקה או לסביבתו‪ ,‬ומבלי שפירוקו בהמש יסכ‪ #‬את שלמות פיר‬
‫העבודה ויציבות מדרונותיו‪ .‬הקבל‪ #‬יציג למפקח את חישובי עמידות‬
‫הקיר לתזוזות‪ ,‬בהתא‪ %‬לכוח הדחיקה המכסימלי שתכנ‪.#‬‬
‫‪ 57.7.29.6‬תהלי דחיקת הצינורות וכריית הקדח‬
‫לאחר חפירת הבור ובניית קיר התגובה‪ ,‬ימק‪ %‬הקבל‪ #‬את מערכת‬
‫הג‪A‬קי‪ %‬הראשיי‪ %‬באופ‪ #‬שנית‪ #‬יהיה להכניס ביניה‪ %‬לבי‪ #‬פתח הקדח‪,‬‬
‫ע‪B‬י הורדה מלמעלה‪ ,‬את הצינורות המיועדי‪ %‬לדחיקה‪ ,‬וכ‪ #‬את‬
‫צינורות המי‪ %‬המיועדי‪ %‬להשחלה‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לתכנ‪ ,#‬לספק‪ ,‬להרכיב ולבצע את מערכת הדחיקה‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬להערי מראש את כוחות החיכו העלולי‪ %‬להתפתח לאור‬
‫המנהרה ולקבוע‪ ,‬לאור נתו‪ #‬זה‪ ,‬ומגבלות הצינורות והציוד את מספר‬
‫תחנות הביניי‪ %‬אשר יותקנו לאור הקדח‪ ,‬ואת מכלול הפרטי‪ %‬הנוגעי‪%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪170‬‬
‫להזרקת בנטונייט או חומר סיכה שווה לכ‪ ,‬שתפקידו להקטי‪ #‬את‬
‫החיכו שבי‪ #‬פני הצינורות לבי‪ #‬האדמה‪.‬‬
‫בצינור יהיו חורי‪) %‬פתחי‪ (%‬להזרקת בנטונייט ו‪/‬או דייס עפ‪B‬י פרטי‪%‬‬
‫טיפוסיי‪ %‬המופיעי‪ %‬בתכנית הצינורות‪.‬‬
‫בזמ‪ #‬הדחיקה ישמשו הפתחי‪ %‬להחדרת בנטוניט )חומרי סיכה להקטנת‬
‫החיכו( הזרקת הבנטוניט תבוצע דר החורי‪ %‬בלח החל מ‪ #‬החור‬
‫הגבוה ביותר‪ ,‬באופ‪ #‬שהבנטונייט המוחדר ימלא את כל הרווח שב‪#‬‬
‫הצינור לקרקע‪ .‬ההזרקה תבוצע ברציפות ותו שמירה על לח קבוע‪.‬‬
‫ע‪ %‬גמר הפעולה יש לדאוג שהחורי‪ %‬יהיו סתומי‪ %‬ואטומי‪ %‬לחלוטי‪#‬‬
‫למי‪.%‬‬
‫בגמר ההזרקה ולאחר גמר תהלי דיוק החלל שבי‪ #‬היק‪ /‬הצינורות‬
‫לקרקע יסגור הקבל‪ #‬את פתחי ההזרקה שבצינור ע‪B‬י מילוי מלט ע‪%‬‬
‫בי‪.‬ג‪A‬י‪ .‬בונד או שווה ער‪.‬‬
‫מערכת החפירה אשר תותק‪ #‬בחזית תתאי‪ %‬ה‪ #‬לחציבה באב‪ #‬חול‬
‫כורכרית‪ ,‬וה‪ #‬לחפירה בחול שפי חסר קוהזיה‪ ,‬וה‪ #‬לחפירה בחרסית‬
‫שמנה נוקשה וה‪ #‬להתמודדות ע‪ %‬פסולת בחת הקדיחה‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לקחת בחשבו‪ #‬ג‪ %‬הימצאות חול חרסיתי בקטעי‪ %‬לאור‬
‫התוואי‪.‬‬
‫החלטה בדבר סוג מערכת החפירה והמבנה שלה הינה בידי הקבל‪ #‬ועל‬
‫אחריותו‪.‬‬
‫מערכת החפירה תהיה עשויה כ שנית‪ #‬יהיה לכוו‪ #‬אותה לצדדי‪%‬‬
‫ולגובה‪ ,‬ע‪B‬י מערכת ניהוג שתקבל נתוני‪ %‬ממערכת המדידה שפורטה‬
‫קוד‪ .%‬לכ‪ ,#‬יצורפו למערכת זו מדי שיפוע ובוכנות ניהוג‪ ,‬כ שהמפעיל‬
‫ידע בכל נקודה ובכל זמ‪ #‬את מיקומו המוחלט של ראש הכרייה ביחס‬
‫לציר הקדח המתוכנ‪ ,#‬ויתק‪ #‬את הסטיות שנוצרו‪ .‬דחיקת האלמנטי‪%‬‬
‫תבוצע בעזרת מערכת ג'קי‪ %‬ראשיי‪) %‬כמתואר במפרט זה( הממוקמת‬
‫על קיר תגובה בבור הדחיקה‪ ,‬וכ‪ #‬בעזרת תחנות ביניי‪.%‬‬
‫הדחיקה תבוצע כנגד מערכת הצינורות שיוכנסו לשוחה ויידחקו לכוו‪#‬‬
‫הדרוש‪ .‬כוח הדחיקה המכסימלי שמערכת הג‪A‬קי‪ %‬יכולה לפתח‪ ,‬יותא‪%‬‬
‫לסוג הצינורות ותכנו‪ #‬הקדח הכל באחריות הקבל‪.#‬‬
‫‪ 57.7.29.7‬עבודות ניקוז‪ ,‬בזמ‪ #‬הביצוע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫כללי‬
‫הפרק ד‪ #‬בעבודות אשר תשמשנה לניקוז זמני של הקדח‪ ,‬במש‬
‫עבודות הקבל‪.#‬‬
‫הפרק ד‪ #‬בעמדה הנדרשת על מנת לאסו‪ ,/‬להטות‪ ,‬ולסלק מי‪%‬‬
‫המופיעי‪ %‬או זורמי‪ %‬בכל שטח העבודות‪ ,‬עיליות ותת קרקעיות‪,‬‬
‫ממקורות טבעיי‪) %‬מי גשמי‪ %‬או מי תהו‪ (%‬או מלאכותיי‪%‬‬
‫)דליפות מצנרת‪ ,‬השקייה אספקת המי‪ %‬לצור העבודה וכה(‪,‬‬
‫עיליי‪ %‬או תת קרקעיי‪ .%‬זרימה על קרקעית תותר עד למרחק ‪1‬‬
‫מטר עד לתעלת איסו‪ /‬ו‪/‬או שוחה סמוכה‪.‬‬
‫הגנת שטח העבודה מחדירת נגר עילי‬
‫הקבל‪ #‬ינקוט בכל הצעדי‪ %‬הנדרשי‪ %‬על מנת למנוע ממי נגר עילי‬
‫לחדור לבור הדחיקה ולקדח ולש‪ %‬כ‪ #‬ינקז את אזור הבור ויסלק‬
‫את כל המי‪ %‬משטח העבודה על מנת לוודא שישמר יבש במידה‬
‫סבירה למטרות ביצוע )כרייה‪ ,‬תימו וכיוב‪.(A‬‬
‫שאיבת מי התהו‪ %‬מהמנהרה‬
‫לא נמצאו מי תהו‪ %‬בקידוחי הנסיו‪ .#‬אעפ‪B‬כ עלול הקבל‪ #‬לעבור‬
‫קטעי קדח במי תהו‪ %‬עקב עליה עונתית במפלס המי‪ %‬או תקופה‬
‫גשומה או מעבר במי תהו‪ %‬שעוני‪ %‬על שכבות חרסית מקומיות‬
‫אשר לא נמצאות בקידוחי הסקר‪ .‬במידה וידרש‪ ,‬הקבל‪ #‬יספק‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪171‬‬
‫ציוד כדוגמת משאבות‪ ,‬בארותנקודה‪ ,‬צינורות וכל ציוד אחר‬
‫הנחו לבצוע עבודות הורדת מפלס מי תהו‪ %‬או שאיבת המי‪%‬‬
‫שיבטיחו אפשרות לעבודה בטוחה בתנאי‪ %‬יבשי‪ %‬עד גמר‬
‫השלמת עבודתו‪.‬‬
‫‪ 57.7.29.8‬פעולות סיו‪ %‬ופינוי שטח העבודה‬
‫‪.1‬‬
‫לאחר שיסתיימו עבודות דחיקת צינורות המג‪ #‬וה‪ %‬נקבעו‬
‫במקומ‪ %‬הסופי‪ ,‬יש להזריק דייס צמנטי דר החורי‪ %‬שבצינורות‬
‫המג‪ ,#‬ברציפות ובלח קבוע החל מ‪ #‬החור הגבוה ביותר‪ ,‬באופ‪#‬‬
‫שהדייס המוחדר ימלא את כל הרווח שבי‪ #‬הצינור לקרקע‪ .‬ע‪%‬‬
‫גמר הפעולה הקבל‪ #‬ידאג שהחורי‪ %‬יהיו סתומי‪ %‬ואטומי‪%‬‬
‫לחלוטי‪ #‬למי‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫לאחר גמר עבודות בטו‪ #‬אלו וע‪ %‬קבלת אישור המפקח הקבל‪#‬‬
‫ינקה את פני‪ %‬הצינורות מכל פסולת שיירי‪ %‬ולכלו מכל סוג‬
‫שהוא ויטאטא את פני‪ %‬הצינורות עד לקבלת מנהרה נקיה לכל‬
‫אורכה‪ .‬לאחר מכ‪ #‬הקבל‪ #‬יסתו‪ %‬את החריצי‪ %‬שבי‪ #‬צינורות‬
‫הדחיקה בבטו‪ #‬מתאי‪.%‬‬
‫לאחר שיסתיימו עבודות אלו והקבל‪ #‬קיבל אישור המפקח עליו‬
‫לגשת לעבודת סיו‪ %‬ופינוי שטח העבודה‪ .‬הקבל‪ #‬לא יפרק את‬
‫רצפת הבטו‪ #‬היצוקה בתחתית הבור‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יפרק את קיר התגובה ויסלק את חלקיו משטח העבודה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪57.7.30‬‬
‫עטיפות ותושבות לצינורות‬
‫תושבות ועטיפות מבטו‪ #‬יותקנו בקטעי‪ %‬המפורטי‪ %‬בתוכניות וברשימת הכמויות‬
‫או בקטעי‪ %‬שייקבעו על ידי המפקח‪ .‬תושבות ועטיפות הבטו‪ #‬יהיו מבטו‪ #‬מזוי‪,#‬‬
‫לפי הפרט שבתוכניות‪ .‬היציקות תהיינה מבטו‪ #‬ב‪ ,200‬המתאימי‪ %‬לתק‪ #‬הישראלי‬
‫מס' ‪ 188‬ו‪.466‬‬
‫הכנת הבטו‪ ,#‬יציקת הבטו‪ #‬והרכבו יהיו כאמור בפרק ‪ 02‬שבמפרט הכללי והכיסוי‪,‬‬
‫על מוטות הזיו‪ 3 ,#‬ס"מ לפחות‪ .‬יציקת התושבות או העטיפות תבוצע ע‪ %‬תבניות‬
‫ע או פח בצדדי‪ %‬ויציקה כנגד דופ‪ #‬החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט‬
‫מהמפקח‪.‬‬
‫תכולת המחירי‪ %‬ואופ‪ #‬המדידה והתשלו‪ %‬עבור עטיפות הבטו‪ ,#‬יהיה כאמור בפרק‬
‫‪ 57‬במפרט הכללי‪ ,‬א ללא סוגי העטיפות ומידותיה‪.%‬‬
‫‪57.7.31‬‬
‫גושי עיגו‪ #‬מבטו‪#‬‬
‫גושי עיגו‪ #‬מבטו‪ #‬יותקנו בקטעי‪ %‬המפורטי‪ %‬בתוכניות וברשימת הכמויות או‬
‫בקטעי‪ %‬שייקבעו על ידי המהנדס‪ ,‬לפי הפרט שבתוכניות‪ .‬צורת גושי עיגו‪ #‬מבטו‪#‬‬
‫או מבטו‪ #‬מזוי‪ ,#‬תהיה בהתא‪ %‬לתוכניות‪ .‬הבטו‪ #‬יהיה ב‪ ,200‬בהתא‪ %‬לתקני‪%‬‬
‫ישראליי‪.%‬‬
‫יציקת הגושי‪ %‬תהיה ע‪ %‬תבניות ע או פח בצדדי‪ ,%‬א מישור הלח של גוש העיגו‪#‬‬
‫יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית‪ ,‬בלתי מופרת‪.‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור גושי העיגו‪ #‬יהיה לפי מ"ק‪ ,‬כולל תוספת החפירה הדרושה‪ ,‬ללא‬
‫תלות בעומק החפירה‪ ,‬קוטר הצינור‪ ,‬קשיי הביצוע וסוגי הגושי‪ %‬ומידותיה‪ ,%‬כולל‬
‫כל הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬כאמור בפרט שבתוכניות‪.‬‬
‫‪57.7.32‬‬
‫שוחות בקרה על קווי ביוב‬
‫שוחות בקרה טרומיות‬
‫שוחות הבקרה תהיינה טרומיות‪ ,‬על כל מרכיביה‪ .#‬השוחות תבנינה בהתא‪%‬‬
‫לדרישות פרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫שוחות הבקרה תהיינה עגולות‪ ,‬בקטרי‪ %‬שוני‪ ,%‬בהתא‪ %‬לעומק השוחה‪ ,‬כמפורט‬
‫להל‪: #‬‬
‫שוחות בקרה‪ ,‬בשטחי‪ %‬פתוחי‪ %‬וכבישי‪ ,%‬בעומק ‪ 2.75‬מ'‪ ,‬יהיו בקוטר פנימי של ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫שוחות בקרה‪ ,‬בעומק ‪ 2.75‬מ' עד ‪ 3.75‬מ'‪ ,‬יהיו בקוטר פנימי של ‪ 1.25‬מ'‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪172‬‬
‫שוחות בקרה‪ ,‬בעומק ‪ 3.75‬מ' עד ‪ 5.25‬מ'‪ ,‬יהיו בקוטר פנימי של ‪ 1.5‬מ'‪.‬‬
‫בתוואי המיסעה‪ ,‬התקרות והמכסי‪ ,%‬יתאימו לעומס ‪ 40‬טו‪ ,#‬מסוג ‪ D400‬ובתוואי‬
‫המדרכות‪ ,‬התקרות והמכסי‪ ,%‬יתאימו לעומס ‪ 12.5‬טו‪ ,#‬מסוג ‪.B125‬‬
‫בגמר החפירה לשוחות‪ ,‬לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית‪ ,‬הקבל‪ #‬יספק ויתקי‪#‬‬
‫מצע מהודק מחומר גרנולרי‪ ,‬בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות המפרט הכללי‪ ,‬מעל‬
‫למצע תבוצע שכבת בטו‪ #‬רזה‪ ,‬בעובי ‪ 5‬ס"מ ועליו תונח‪ ,‬תיוצב ותפולס השוחה‪.‬‬
‫כל מרכיבי השוחה ‪ :‬תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה(‪ ,‬קירות ותקרה יהיו‬
‫טרומיי‪ ,%‬העוני‪ %‬על הדרישות המפורטת בתקני‪ %‬הישראליי‪ %‬וכנדרש במפרטי‪.%‬‬
‫השוחות תהיינה מתוצרת יצר‪ #‬שיאושר מראש‪ ,‬לפני תחילת העבודה‪ ,‬ע"י המפקח ‪:‬‬
‫התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י ‪ .658‬תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד‪,‬‬
‫לפי ת"י ‪ ,489‬המכסי‪ %‬יהיו בקוטר ‪ 60‬ס"מ‪ ,‬מטיפוס ב‪.‬ב‪ .‬כבד מי‪ 104.1.3 #‬לפי ת"י‬
‫‪.489‬‬
‫הקבל‪ #‬יידרש להתאי‪ %‬את רו‪ %‬פני השוחות‪ ,‬לרו‪ %‬פני הכביש הקיי‪ %‬ו‪/‬או המתוכנ‪.#‬‬
‫התאמת הרומי‪ %‬תיעשה ע"י צווארו‪ #‬הגבהה מתאי‪ ,%‬באור עד ‪ 25‬ס"מ‪ .‬לא תותר‬
‫יציקת צווארו‪ #‬באתר או צווארו‪ #‬העולה על ‪ 35‬ס"מ‪ .‬במקרי‪ %‬שבה‪ %‬אור‬
‫הצווארו‪ #‬עולה על ‪ 25‬ס"מ‪ ,‬יוסי‪ /‬הקבל‪ #‬חולית שוחה‪ ,‬באור ובקוטר מתאי‪ .%‬כל‬
‫חלקי המתכת של המכסה‪ ,‬מסגרת‪ ,‬ופקק ינוקו היטב וייצבעו פעמיי‪ %‬בלכה‬
‫ביטמנית‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬גובה הצווארו‪ ,#‬לפי הפיתוח הסופי‪ ,‬לאחר התאמות‪ ,‬ריצו‪/‬‬
‫ואספלט‪ ,‬לא יעלה על ‪ 35‬ס"מ‪.‬‬
‫בי‪ #‬תחתית השוחה לחוליה‪ ,‬בי‪ #‬החוליות הטרומיות לבי‪ #‬עצמ‪ #‬ובי‪ #‬החוליה‬
‫העליונה לתחתית התקרה‪ ,‬יותק‪ #‬ע"י הקבל‪ #‬אט‪ %‬גמיש ואטו‪ ,%‬דג‪" %‬איטופלסט"‪,‬‬
‫מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח‪ .‬התקנת האט‪ %‬תעשה‪ ,‬לאחר טבילתו במי‪%‬‬
‫חמי‪ ,%‬בהתא‪ %‬להוראות שימוש והתקנה של היצר‪.#‬‬
‫בקירות של חולית תחתית השוחה‪ ,‬יקדחו‪ ,‬בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות‪,‬‬
‫חורי‪ %‬בקוטר‪ ,‬במיקו‪ %‬וברו‪ %‬המסומ‪ #‬בתוכניות‪ ,‬כולל קדיחת החורי‪ %‬שנועדו‬
‫להתקנת הכנות לחיבורי מגרש‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לקח בחשבו‪ ,#‬שביצוע הקידוחי‪ %‬בשוחה מראש‪ ,‬עפ"י התכנו‪ ,#‬הינו‬
‫ביוזמתו ובאחריותו בלבד והקבל‪ #‬לא יהיה זכאי לכל תשלו‪ %‬בגי‪ #‬שינוי במיקו‪%‬‬
‫השוחות ונקודות היציאה לחיבורי‪ %‬הצידיי‪ .%‬מומל לכ‪ ,#‬לקבל‪ ,#‬לעכב את ביצוע‬
‫החורי‪ %‬עד לשלבי‪ %‬המאוחרי‪ %‬של הביצוע‪.‬‬
‫כל הצינורות‪ ,‬כולל אלו המשמשי‪ %‬כהכנות לחיבורי מגרשי‪ ,%‬יחוברו על קירות‬
‫השוחה‪ ,‬באמצעות מחברי שוחה גמישי‪ %‬ואטומי‪ ,%‬שנועדו לחיבור צינורות אל‬
‫קירות השוחה‪ ,‬שיותקנו בחורי‪ %‬שנקדחו בקירות‪.‬‬
‫המחברי‪ %‬יהיו דוגמת "איטוביב"‪ ,‬המסופק ע"י "וולפמ‪ "#‬או שווה ער או מתוצרת‬
‫אחרת‪ ,‬שתאושר מראש ע"י המפקח‪.‬‬
‫עבודות הרכבת השוחה‪ ,‬תחתית‪ ,‬חוליות )קירות( ותקרות‪ ,‬יישו‪ %‬האטמי‪%‬‬
‫הגמישי‪ %‬והאטמי‪ %‬בי‪ #‬החוליות וחיבור הצינורות לשוחות‪ ,‬באמצעות מחברי‬
‫שוחה גמישי‪ %‬ואטומי‪ ,%‬ייעשו לפי הנחיות‪ ,‬בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית‬
‫החרושת‪ ,‬ממנו ירכוש הקבל‪ #‬את השוחות הטרומיות‪ ,‬על כל מרכיביה‪.#‬‬
‫בחוליות שישמשו בבניית השוחות‪ ,‬יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה‪ .‬השלבי‪%‬‬
‫יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה ע‪ %‬כיסוי פלסטיק(‪ ,‬המיוצרי‪ %‬לפי ת"י ‪631‬‬
‫חלק ‪.2‬‬
‫שלב הירידה הראשו‪ ,#‬העליו‪ ,#‬יותק‪ #‬במרחק שלא יעלה על ‪ 40‬ס"מ מפני מכסה‬
‫השוחה‪ .‬המרחק האנכי‪ ,‬בי‪ #‬השלבי‪ ,%‬יהיה ‪ 33‬ס"מ‪.‬‬
‫בשוחות בקרה‪ ,‬שעומק‪ #‬עולה על ‪ 5.25‬מ'‪ ,‬יותק‪ #‬סול‪ %‬ירידה‪ .‬הסול‪ %‬יהיה במידות‬
‫לפי הפרט שבתוכניות‪ ,‬א בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריי‪) #‬פיברגלאס(‪ .‬תוכניות‬
‫ופרטי הסול‪ %‬יועברו על ידי הקבל‪ #‬לאישור המפקח‪ .‬רק אחרי קבלת אישור‬
‫המפקח‪ ,‬בכתב‪ ,‬יורשה הקבל‪ #‬להתחיל את ייצור הסולמות‪.‬‬
‫מילוי חוזר של החפירה‪ ,‬סביב השוחה הטרומית‪ ,‬בהתא‪ %‬למילוי החוזר לצינורות‬
‫ולפי הדרישות המפורטות בפרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪173‬‬
‫התשלו‪ %‬והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה קומפלט‪ ,‬מסווג לפי קוטר‬
‫פנימי של השוחות ועומק‪ .#‬המחיר כולל ‪ :‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנה של חלקי‬
‫השוחה הטרומית‪ ,‬תחתיות‪ ,‬תקרה‪ ,‬חוליות‪ ,‬מכסה ב‪.‬ב כבד וכל המפורט במפרט‬
‫המיוחד לעיל‪ ,‬אספקה והתקנה של מחברי קיר "איטוביב" או עיגו‪ #‬עבור צינורות‬
‫פלדה בקירות השוחות‪.‬‬
‫‪ 57.7.33‬מפלי‪%‬‬
‫מפלי‪ %‬בשוחות בקרה לביוב‪ ,‬יבוצעו לפי התונכיות ובהתא‪ %‬לפרטי‪ %‬הטכני‪.%‬‬
‫המפלי‪ %‬יבוצעו בהתא‪ %‬לחת לאור הקו הראשי ובמקומות בה‪ %‬תכנ‪ #‬המתכנ‪#‬‬
‫חיבור צרכני‪ ,%‬באמצעות מפלי‪.%‬‬
‫ מפל עד גובה ‪ 45‬ס"מ‪ ,‬יבוצע ע"י עבוד פנימי‪.‬‬
‫‬
‫מפל בגובה מעל ‪ 45‬ס"מ‪ ,‬יבוצע ע"י מפל חיצוני‪.‬‬
‫המקרי‪ %‬מסויימי‪ ,%‬עפ"י החלטת המתכנ‪ ,#‬נית‪ #‬יהיה לבצע מפל פנימי‪ ,‬מעבר לגובה‬
‫של ‪ 45‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 57.7.34‬הכנה לחיבור בעתיד‬
‫על הקבל‪ #‬להכי‪ ,#‬במקומות המסומני‪ %‬בתוכניות‪ ,‬כניסות צדדיות לחיבורי מגרשי‪%‬‬
‫או מבני‪ %‬קיימי‪ .%‬על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפני‪ %‬והכנסת צינור בקוטר ‪160‬‬
‫מ"מ או ‪ 200‬מ"מ )כמסומ‪ #‬בתוכניות(‪ ,‬ע‪ %‬מחבר "איטוביב" או שווה ער לשוחה‬
‫באור כזה‪ ,‬שיבלוט לפחות ‪ 1‬מ' בתו המגרש אליו הצינור מחובר‪.‬‬
‫את הצינורות של הכניסות הצדדיות יש לאטו‪ %‬ע"י פקק מ‪ ,PVC‬בצורה שלא יחדרו‬
‫מי גש‪ %‬דרכ‪ %‬לתו השוחות‪.‬‬
‫כל קצה חיבור‪ ,‬הבולט לתו מגרש‪ ,‬יסומ‪ #‬ביתד מברזל זווית‪ ,‬נעו בקרקע עד‬
‫לעומק תחתית הצינור ובולט ‪ 30‬ס"מ מעל פני הקרקע‪ .‬בראש היתד‪ ,‬יתקי‪ #‬הקבל‪#‬‬
‫שילוט פח ועליו יצוי‪ ,#‬בסימו‪ #‬בולט וברור‪ ,‬מס' המגרש לחיבור הביתי‪ ,‬קוטר‬
‫הצינור ורומי )‪ ,(I.L‬כמסומ‪ #‬בתוכניות‪.‬‬
‫העבודה כוללת ‪ :‬פרוק ותיקו‪ #‬גדרות‪ ,‬קירות‪ ,‬מדרכות ואבני שפה‪ ,‬חפירה והנחת‬
‫הצינור‪ ,‬עד ‪ 1.0‬מ' בתו המגרש‪ ,‬וכ‪ #‬כל המחברי‪ ,%‬האביזרי‪ %‬והעבודות הדרושות‬
‫לביצוע העבודה‪.‬‬
‫עבור הכנה לחיבור ביתי‪ ,‬ישול‪ %‬לפי יחידה‪ ,‬כולל ביצוע העבודות השונות‪ ,‬לפי‬
‫הסעיפי‪ %‬לעיל‪ ,‬כולל ‪ :‬אספקת צינור ‪ PVC‬בקוטר ‪ 160‬מ"מ‪ ,‬חפירה‪ ,‬הנחה‪ ,‬פתיחה‬
‫ותיקו‪ #‬הכביש והמדרכות‪ ,‬כולל אבני השפה‪ ,‬החומר והעבודה הדרושי‪ ,%‬עיבודי‬
‫השוחה‪ ,‬מעבר גדרות‪ ,‬קירות וכיו"ב והחזרת המצב לקדמותו‪ .‬המדידה‪ ,‬לצורכי‬
‫תשלו‪ ,%‬תהיה לפי יחידה‪ ,‬מסווג לפי קוטר‪ ,‬ללא התחשבות א‪ %‬ההנחה היא לחיבור‬
‫בתחתית השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה וללא תלות בעומק‪.‬‬
‫התשלו‪ %‬יהיה לפי יחידות‪ ,‬מסווג לפי אור החיבור‪ ,‬ללא תלות בעומק ובקשיי‬
‫הביצוע‪ ,‬כולל כל העבודות שפורטו לעיל‪.‬‬
‫‪57.7.35‬‬
‫חיבור למערכת ביוב קיימת‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות‪ ,‬על הקבל‪ #‬לנקוט בכל פעולות‬
‫הזהירות הנדרשות‪.‬‬
‫העובדי‪ ,%‬המועסקי‪ %‬בעבודה‪ ,‬הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות‪,‬‬
‫יודרכו בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו‪.‬‬
‫אי‪ #‬במתואר בסעי‪ /‬זה‪ ,‬בשו‪ %‬אופ‪ ,#‬כדי לפטור את הקבל‪ #‬מאחריותו‬
‫המלאה והבלעדית לבטיחות‪ %‬של עובדיו או של כל אד‪ %‬אחר‪ ,‬העלול להיפגע‬
‫או להיפצע‪ ,‬עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל‪.#‬‬
‫תו כדי ביצוע העבודות המפורטות להל‪ ,#‬יש לדאוג ולאפשר המש פעולה‬
‫תקינה ורציפה של קו הביוב הקיי‪ ,%‬במש כל שלבי העבודה‪ .‬העבודה‬
‫תכלול‪ ,‬במידת הצור‪ ,‬סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכי‪ ,%‬כולל‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪174‬‬
‫מעק‪ /‬זמני‪ ,‬ע‪ %‬משאבה וצינורות ו‪/‬או מיכלית וואקו‪" ,%‬ביובית"‪ ,‬כדי‬
‫לאפשר עבודה ביבש‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חיבור לשוחה קיימת‬
‫קווי הביוב‪ ,‬הכלולי‪ %‬במסגרת מכרז ‪ /‬חוזה זה‪ ,‬מתוכנני‪ %‬לחיבור אל שוחות‬
‫ביוב קיימות‪ ,‬על קווי ביוב גרביטציוניי‪ %‬קיימי‪ .%‬תוכניות האתר‪ ,‬שעליה‪#‬‬
‫סומנו קווי הביוב הקיימי‪ %‬והשוחות הבנויות עליה‪ ,%‬חלקיות ובלתי‬
‫מחייבות‪ .‬על הקבל‪ #‬לחפור‪ ,‬לחפש‪ ,‬לאתר‪ ,‬לגלות את מקו‪ %‬החיבור )שוחה‬
‫או צינור( ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת‪ ,‬הנוגעות לעבודה‪ ,‬ולמסור‬
‫את תוצאות המדידה לאישור המפקח‪.‬‬
‫עבודות החיבור‪ ,‬אל קירות השוחות הקיימות‪ ,‬תעשנה לפי המתואר במפרט‬
‫הכללי‪ ,‬התוכניות ו‪/‬או לפי הוראות המפקח ותכלולנה ג‪ %‬את כל עבודות‬
‫העפר‪ ,‬הבטו‪ #‬והפרוק‪ ,‬הדרושות וכ‪ #‬מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו‬
‫הקוד‪.%‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור חיבור לשוחה קיימת‪ ,‬יהיה מחיר כולל‪ ,‬לפי יחידה‪ ,‬מסווג לפי‬
‫קוטר‪ ,‬ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור‪ ,‬כולל סתימה זמנית‪,‬‬
‫שאיבה זמנית של השפכי‪ ,%‬כולל מעק‪ /‬זמני ע‪ %‬משאבה וצנרת ו‪/‬או מיכלית‬
‫וואקו‪" ,%‬ביובית"‪ .‬המחיר יכלול את כל החומר והעבודה הדרושי‪ ,%‬כמפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בניית שוחה על קו קיי‪%‬‬
‫במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬מתוכנ‪ #‬חיבור של קווי‬
‫ביוב חדשי‪ ,%‬אל קווי ביוב קיימי‪ ,%‬באמצעות שוחות בקרה חדשות‪,‬‬
‫שתבנינה על קווי הביוב הקיימי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬לחפור‪ ,‬חפירה זהירה‪ ,‬כולל עבודת ידיי‪ ,%‬לגילוי הקו הקיי‪,%‬‬
‫למדוד את רו‪ %‬הצינור הקיי‪ (I.L) %‬ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח‪.‬‬
‫המפקח יבדוק את נתוני המדידה ויורה לקבל‪ #‬באיזה רו‪ %‬תיבנה רצפת‬
‫השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב‪ ,‬ממנה לשוחת הביוב הסמוכה‪ ,‬במעלה‬
‫הזר‪ .%‬העבודה תכלול ‪ :‬בניית שוחה חדשה‪ ,‬על קו הביו הקיי‪ ,%‬כמפורט‬
‫לעיל‪ ,‬שבירת הצינור הקיי‪ %‬והשלמת התיקו‪ #‬והעיבודי‪ %‬בקרקעית השוחה‪,‬‬
‫חיבור הצינור לקיר השוחה‪ ,‬בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה ער‪ ,‬המילוי‬
‫החוזר והחזרת השטח למצבו הקוד‪.%‬‬
‫עבור בניית שוחה‪ ,‬על קו קיי‪ ,%‬ישול‪ %‬לפי יחידה‪ ,‬המחיר אינו כולל את‬
‫שוחת הבקרה‪ ,‬עליו ישול‪ %‬בסעי‪ /‬בנפרד בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עבודה בקווי ביוב פעילי‪%‬‬
‫במהל העבודה‪ ,‬יעבוד הקבל‪ ,#‬באזורי‪ %‬בה‪ %‬קווי הביוב פעילי‪ .%‬הקבל‪#‬‬
‫יחסו‪ %‬וישאב אות הקווי‪ %‬הפעילי‪ ,%‬או יחבר אות‪ %‬לקווי‪ %‬חליפיי‪,%‬‬
‫זמניי‪ ,%‬במסגרת החוזה‪.‬‬
‫על הקבל‪ #‬לדאוג לכ‪ ,‬שהקווי‪ %‬הפעילי‪ %‬לא יציפו את הקווי‪ %‬שבביצוע‬
‫ולדאוג לרציפות העבודה של מערכות הביוב‪.‬‬
‫פעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעי‪ %‬נדרשי‪ %‬ושאיבת ‪ BYPASS‬אל‬
‫קווי‪ %‬פעילי‪.%‬‬
‫באחריות הקבל‪ ,#‬על חשבונו‪ ,‬לספק משאבות‪ ,‬קווי נסיקה‪ ,‬חשמל להפעלה‬
‫)גנרטור או אחר(‪ ,‬פקקי‪ %‬לחסימה וכו'‪.‬‬
‫‪ 57.7.36‬שטיפה ובדיקות הידראוליות לקווי ביוב ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטר‪ %‬ביצוע בדיקות הידראוליות‪ ,‬יש לבצע שטיפת קווי‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל קטע וקטע‪ ,‬בי‪ #‬שתי שוחות סמוכות‪ ,‬אשר יכלול את השוחה המגלית‪,‬‬
‫ייבדק בנפרד‪ ,‬בדיקה הידראולית ובדיקת אטימות‪ ,‬לגילוי נזילות ודליפות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪175‬‬
‫‪57.7.37‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו‪ ,‬בפקקי‪ %‬מיוחדי‪ %‬ובעומד לח של‬
‫‪ 1.0‬מ'‪ ,‬לפחות‪ ,‬א לא יותר מ‪ 5.0‬מ'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מש הבדיקה ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במהל הבדיקה‪ ,‬לאחר ספיגת המי‪ %‬בבטו‪ #‬השוחות‪ ,‬יסומ‪ #‬הגובה של המי‪%‬‬
‫והמי‪ %‬יעמדו שלוש שעות‪ ,‬ללא ירידת מפלס‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫א‪ %‬התגלתה נזילה‪ ,‬ע"י ירידת מפלס‪ ,‬ייבדק הקטע‪ ,‬יתוק‪ #‬ויבדק בבדיקה‬
‫הידראולית נוספת‪ ,‬לשביעות רצו‪ #‬המפקח‬
‫צילו‪ %‬קווי ביוב גרביטציוניי‪ ,%‬לאחר ביצוע‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫בסיו‪ %‬העבודה‪ ,‬בכל קטע‪ ,‬הקבל‪ #‬יבצע בדיקה חזותית של כל קווי הביוב‬
‫הגרביטציוניי‪ ,%‬שבוצעו על ידיו‪ .‬הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילו‪%‬‬
‫"וידאו" צבעוני‪ ,‬לאור הקו המונח‪ .‬בצילו‪ %‬יער באמצעות מצלמת‬
‫טלוויזיה וידאו במעגל סגור‪ ,‬המצלמת בצבע‪ ,‬שתוחדר לתו קווי הביוב‪.‬‬
‫מטרת הבדיקה היא לצל‪ %‬ולהביט אל תו קווי הביוב‪ ,‬לתעד אות‪ ,%‬לבדוק‬
‫את מצב‪ %‬ואופ‪ #‬ביצוע ההנחה‪ .‬פעולת הצילו‪ %‬תיעשה אחרי שטיפה וניקוי‬
‫הקווי‪ ,%‬בנוס‪ /‬לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל‪ .‬הצילו‪ %‬יבוצע באמצעות‬
‫קבל‪ #‬משנה מיומ‪ #‬ומומחה בביצוע עבודות אלו‪ ,‬בעל ציוד וניסיו‪ #‬בביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל‪ .‬קבל‪ #‬המשנה שיבצע את‬
‫הצילו‪ %‬הפענוח והתיעוד‪ ,‬יאושר מראש על ידי המפקח‪.‬‬
‫ביצוע העבודה‬
‫הצילו‪ %‬יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב‪ ,‬המילוי החוזר ובניית‬
‫השוחות‪ .‬הצילו‪ %‬יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישי‪.%‬‬
‫לפני ביצוע הצילו‪ ,%‬על הקבל‪ #‬לשטו‪ /‬ולנקות את הצינורות והשוחות‪ ,‬כנדרש‬
‫לעיל ובמפרטי‪ %‬הכלליי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬להיער‪ ,‬לביצוע הצילו‪ ,%‬תו ‪ 48‬שעות‪ ,‬ממועד מת‪ #‬ההוראה ע"י‬
‫המפקח‪ ,‬לבצע אותו‪.‬‬
‫הצילו‪ %‬יעשה בנוכחות נציג ה"מזמי‪ "#‬והמפקח באתר‪ .‬הקבל‪ #‬יתא‪ %‬מראש‪,‬‬
‫ע‪ %‬המזמי‪ #‬והמפקח באתר‪ ,‬את מועד ביצוע הצילו‪.%‬הצילו‪ %‬יבוצע באמצעות‬
‫החדרת מצלמת טלוויזיה‪ ,‬המצלמת‪ ,‬בצבע‪ ,‬במעגל סגור‪ .‬העת צילו‪ %‬הצנרת‪,‬‬
‫תוקר‪ #‬התמונה מעל גבי מס טלוויזיה צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו‪ ,‬על‬
‫מדיה מגנטית‪.‬‬
‫הצילו‪ ,%‬על כל שלביו‪ ,‬יתועד על גבי תקליטור‪ ,‬עליה‪ #‬יוס‪ ,/‬בעזרת מיקרופו‪,#‬‬
‫תיעוד קולי בזמ‪ #‬הצילו‪ ,%‬על גו‪ /‬הסרט‪ ,‬של הערות המבצע‪ ,‬לגבי מיקו‪%‬‬
‫ומהות המפגעי‪ ,%‬שיגלה ויזהה וכד'‪.‬‬
‫לפני תחילת הצילו‪ ,%‬הקבל‪ #‬יסמ‪ ,#‬בצבע‪ ,‬על השוחות את מספריה‪ ,#‬בפני‪%‬‬
‫על הקיר ובחו על גבי המכסה‪ ,‬לש‪ %‬זיהוי‪ .‬הסימו‪ #‬הפנימי יעשה כ שנית‪#‬‬
‫יהיה לזהותו בעת צילו‪ %‬ובמהל התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה‪ ,‬בעת צפייה‬
‫חוזרת בתקליטור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תיקו‪ #‬מפגעי‪%‬‬
‫במידה ובעת ביצוע הצילו‪ %‬ו‪/‬או בעת צפייה חוזרת ופענוח התקליטור‬
‫המתועד‪ ,‬ע"י מומחה של קבל‪ #‬המשנה‪ ,‬יתגלו מפגעי‪ ,%‬הכוללי‪ %‬בי‪ #‬היתר ‪:‬‬
‫לכלו‪ ,‬חול‪ ,‬פסולת בנייה‪ ,‬שברי‪ %‬בצינורות‪ ,‬אטמי‪) %‬גומיות( הבולטי‪ %‬מ‪#‬‬
‫המחברי‪ %‬לתו הצינורות‪ ,‬קווי‪ %‬שהונחו בצורה עקומה ופגמי‪ %‬אחרי‪,%‬‬
‫שלדעת המפקח יש לתקנ‪ ,%‬הקבל‪ #‬יהיה חייב לבצע את כל התיקוני‪%‬‬
‫שיידרשו‪ ,‬לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫התיקוני‪ %‬יכללו ‪ :‬ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווי‪ %‬והשוחות‪ ,‬פתיחת‬
‫כבישי‪ ,%‬חפירה לגילוי קווי הביוב‪ ,‬שהתגלו בה‪ %‬מפגעי‪ ,%‬פרוק הצינורות‬
‫השבורי‪ %‬והחלפת‪ %‬בצינורות חדשי‪ %‬תקיני‪ ,%‬פרוק והנחה מחדש של קווי‪,%‬‬
‫שהונחו בצורה עקומה‪ ,‬פרוק והתקנה מחדש של מחברי‪ ,%‬שאטמי‪ %‬בולטי‪%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪176‬‬
‫מה‪ %‬פנימה אל תו הצינורות ומפגעי‪ %‬אחרי‪ %‬שיתגלו בעת ביצוע הצילו‪,%‬‬
‫מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקוד‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה האחראי הבלעדי‪ ,‬לתק‪ ,#‬על חשבונו‪ ,‬את כל המפגעי‪ %‬שיתגלו‪,‬‬
‫לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫לאחר השלמת תיקו‪ #‬המפגעי‪ ,%‬יבוצע‪ ,‬על ידי הקבל‪ ,#‬צילו‪ %‬חוזר של‬
‫הקווי‪ ,%‬שנוקו ו‪/‬או שתוקנו‪ ,‬כדי לוודא שאכ‪ #‬כל המפגעי‪ %‬תוקנו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הצגת הממצאי‪%‬‬
‫בסיו‪ %‬העבודה‪ ,‬הקבל‪ #‬ימסור למזמי‪ ,#‬בשלושה העתקי‪ ,%‬את תיעוד הצילו‪,%‬‬
‫שיכלול ‪ :‬תקליטור ודו"ח הנדסי‪ ,‬מפורט כדלקמ‪ ,#‬ע‪ %‬תיאור בכתב של‬
‫הממצאי‪ %‬שהתגלו‪ ,‬כולל סיכו‪ %‬ומסקנות‪.‬‬
‫)‪ (1‬תקליטור‬
‫המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצול‪ %‬של הקטעי‪ %‬שיצולמו‪ ,‬כולל סימו‪#‬‬
‫מספרי שוחות‪.‬‬
‫פס הקול של התקליטור יכלול את הערות מבצע העבודה‪ ,‬תו כדי ביצוע‬
‫הצילו‪ %‬והערות נוספות‪ ,‬שהתווספו בזמ‪ #‬צפייה חוזרת ופענוח התקליטור ע"י‬
‫מומחה של קבל‪ #‬המשנה‪ ,‬שיבצע את הצילו‪.%‬‬
‫)‪ (2‬דו"ח ביצוע העבודה ‪:‬‬
‫יחד ע‪ %‬התקליטור‪ ,‬יוגש דו"ח הנדסי‪ ,‬הכולל סיכו‪ %‬מפורט של עבודת‬
‫הצילו‪ ,%‬שיוכ‪ #‬ע"י מומחה של מבצע הצילומי‪ .%‬לדו"ח יצורפו העתקי‪ %‬של‬
‫תוכניות עדות‪ ,‬עליה‪ #‬יצוינו הקטעי‪ %‬שצולמו ובעיקר יצוי‪ ,#‬במדויק‪ ,‬מיקו‪%‬‬
‫כל המפגעי‪ %‬שהתגלו במהל ביצוע הצילומי‪.%‬‬
‫הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול ‪:‬‬
‫תיאור מפורט של כל הקטעי‪ %‬שצולמו‪ ,‬המפגעי‪ %‬שהתגלו במהל הצילו‪,%‬‬
‫ע‪ %‬זיהוי מיקו‪ %‬מדויק ומפורט‪.‬‬
‫תיאור בכתב של עבודת הצילו‪ %‬והפענוח‪ ,‬שתכלול ‪ :‬ציו‪ #‬מספר תוכנית‬
‫האתר‪ ,‬זיהוי קטע הקו שצול‪ ,%‬בי‪ #‬שתי שוחות סמוכות‪ ,‬ציו‪ #‬מיקו‪ %‬מפגע‪,‬‬
‫שהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמוכה‪ ,‬זיהוי מיקו‪ %‬על‬
‫התקליטור‪ ,‬תיאור מפורט של המפגע‪ ,‬סיכו‪ %‬ממצאי‪ %‬וחוות דעת של מהנדס‬
‫מומחה‪ ,‬של המבצע‪ ,‬לגבי מהות המפגעי‪.%‬‬
‫לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעי‪ %‬שהתגלו וכ‪ #‬של‬
‫נקודות מיוחדות‪ .‬תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע צילו‪ %‬הוידאו‪ ,‬באמצעות‬
‫מצלמה‪ ,‬מעל גבי מס הטלוויזיה‪.‬‬
‫במדיה מגנטית נפרדת‪ ,‬ירוכזו כל הקטעי‪ ,%‬שבה‪ %‬נמצאו ליקויי‪ %‬בלבד‪ .‬פס‬
‫הקול‪ ,‬של המדיה המגנטית‪ ,‬יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק‪ ,‬ע"י‬
‫מבצע הצילו‪.%‬‬
‫)‪ (3‬צילו‪ %‬חוזר ‪:‬‬
‫לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווי‪ %‬והשוחות‪ ,‬בה‪ %‬ימצא לכלו‬
‫ו‪/‬או תיקו‪ #‬המפגעי‪ %‬שהתגלו‪ ,‬יצול‪ %‬מחדש הקטע שנוקה ו‪/‬או שתוק‪ ,#‬כדי‬
‫לבדוק א‪ %‬אכ‪ #‬כל המפגעי‪ %‬תוקנו‪ ,‬כפי שנדרש‪.‬‬
‫המדיה המגנטית תכלול צילו‪ %‬כל קטע‪ ,‬ע‪ %‬המפגעי‪ %‬שהתגלו בו ומיד אחריו‬
‫יוס‪ ,/‬בעריכה‪ ,‬צילו‪ %‬חוזר של הקטע‪ ,‬לאחר ניקוי ו‪/‬או תיקו‪ #‬המפגעי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ ,#‬לכלול במחירי היח' את עלות הצילו‪ %‬פנימי של קווי ביוב‪ ,‬כולל כל‬
‫החומר והעבודה הדרושי‪.%‬‬
‫עבור ניקוי מחדש‪ ,‬של הקווי‪ %‬והשוחות‪ ,‬תיקו‪ #‬מפגעי‪ ,%‬שיתגלו בקווי הביוב‪,‬‬
‫שבוצע ע"י הקבל‪ #‬וצילו‪ %‬מחדש של הקטע‪ ,‬לאחר השלמת התיקוני‪ ,%‬עד‬
‫לקבלת צילו‪ %‬תקי‪ ,#‬מאושר ע"י המפקח‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יחשב‬
‫ככלול במחיר הכולל של העבודה‪.‬‬
‫‪57.7.38‬‬
‫בדיקת אטימות לצנרת ביוב ולשוחות‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪177‬‬
‫בדיקת האטימות‪ ,‬לצנרת ביוב גרביטציונית ולשוחות הבקרה‪ ,‬תיעשה בהתא‪%‬‬
‫לנדרש בפרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫עבור ביצוע התאומי‪ ,%‬בדיקות אטימות בקווי ביוב גרביטציוניי‪ %‬ובשוחות‪ ,‬כולל‬
‫בדיקה חוזרת של קטעי‪ %‬שימצאו בה‪ %‬מפגעי‪ %‬שיתוקנו ע"י הקבל‪ ,#‬לא ישול‪%‬‬
‫בנפרד ומחיר‪ #‬יחשב ככלול במחירי האספקה‪ ,‬חפירה והנחת הצינורות והשוחות‬
‫שבכתב הכמויות‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬דו"ח צילו אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות בדיעבד"‪.‬‬
‫‪57.8‬‬
‫הגנה נגד קורוזיה ‪:‬‬
‫‪57.8.1‬‬
‫כללי ‪:‬‬
‫כל חלקי המתכת הגלויי‪ ,%‬כגו‪ #‬עבודות מסגרות‪ ,‬צנרת ואביזרי פלדה‪ ,‬שאינ‪ %‬טמוני‪%‬‬
‫בקרקע או בבטו‪ ,#‬מסגרות למכסי‪ ,%‬מכסי‪ ,%‬שלבי ירידה מיצקת ברזל וכו'‪ ,‬יעברו טיפול‬
‫בהגנה נגד קורוזיה‪ ,‬באחד משני האופני‪ ,%‬גלוו‪ #‬או צביעה‪.‬‬
‫א‪ .‬צביעת חלקי מתכת מגולווני‪: %‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫א‪ %‬נדרש‪ ,‬תבוצע צביעה נוספת‪ ,‬עפ"י הגילוו‪ #‬ולאחר התיקוני‪ ,%‬בצבע עשיר אב ‪.‬‬
‫יש לנקות את פני השטח בטרפנטי‪ / #‬טינר ובד שמיר‪ ,‬להורדת ברק הגלוו‪.#‬‬
‫האלמנט ייצבע בשכבת יסוד מגינול אפור‪ ,‬בעובי ‪ 30‬מיקרו‪.#‬‬
‫על פני שכבת צבע היסוד‪ ,‬לאחר יבושו‪ ,‬תיצבענה שתי שכבות צבע עליו‪ #‬סינטטי‬
‫)סופרלק(‪ ,‬בעובי ‪ 30‬מיקרו‪ #‬כל אחת‪ .‬גוו‪ #‬השכבה העליונה‪ ,‬ייקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫ב‪ .‬אופ‪ #‬הביצוע ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫דילול ‪ :‬טרפנטי‪ #‬מינרלי להברשה או מדלל מותא‪ %‬ריסוס‪.‬‬
‫יישו‪ : %‬במברשת או בריסוס‪.‬‬
‫ייבוש ‪ :‬בי‪ #‬שכבות ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫עובי פיל‪ %‬יבש ‪ 30 :‬מיקרו‪ ,#‬מינימו‪ ,%‬לכל שכבה‪.‬‬
‫צביעת שכבת היסוד‪ ,‬של אלמנטי‪ %‬המיוצרי‪ %‬בבית מלאכה‪ ,‬תעשה באתר‪ ,‬לאחר‬
‫גמר התקנת‪.%‬‬
‫ג‪ .‬צביעת חלקי מתכת‪ ,‬שאינ‪ %‬מגולווני‪: %‬‬
‫מבני פלדה‪ ,‬אלמנטי‪ %‬או חלקי‪ %‬העשויי‪ %‬פלדה‪ ,‬שאינ‪ %‬מגולווני‪ ,%‬יוגנו כנגד‬
‫קורוזיה‪ ,‬באמצעות צביעה‪.‬‬
‫הצביעה תעשה לאחר חיבור והתקנה ולאחר ניקוי חול‪.‬‬
‫הצביעה תעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליו‪.#‬‬
‫‪ (1‬צבע יסוד‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫שתי שכבות‪ ,‬מינימו‪ ,%‬סינטטי או צבע כרומט אב ‪.HB13‬‬
‫יישו‪ : %‬במברשת שתי ועבר‪.‬‬
‫דילול ‪ :‬טרפנטי‪ #‬מינרלי‪.‬‬
‫ייבוש ‪ :‬בי‪ #‬שכבות ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫‪ (2‬צבע עליו‪#‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪57.9‬‬
‫שתי שכבות‪ ,‬מג‪ 309 #‬ביניי‪) %‬אקסיד אדו‪ (%‬ושכבת צבע עליו‪.#‬‬
‫יישו‪ : %‬במברשת או בריסוס‪.‬‬
‫דילול ‪ :‬טרפנטי‪ #‬מינרלי להברשה או מדלל מותא‪ %‬ריסוס‪.‬‬
‫ייבוש ‪ :‬בי‪ #‬שכבות ‪ 2412‬שעות‪.‬‬
‫הנחת צנרת ומובלי לתיעול‪ ,‬מסוגי שוני‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪178‬‬
‫‪57.9.1‬‬
‫כללי‬
‫העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪57.9.2‬‬
‫הנחת צנרת ומובל בטו‪ ,#‬בהתא‪ %‬לתוכניות‪.‬‬
‫חפירה של תעלות‪ ,‬להנחת צינורות ומובלי‪.%‬‬
‫החפירה של התעלות‪ ,‬להנחת קו התיעול ו‪/‬או מובל התיעול וכ‪ #‬המילוי החוזר‪ ,‬יבוצעו‬
‫עפ"י דרישות פרק ‪ 57‬במפרט הכללי וכ‪ #‬עפ"י התוכניות והתוספות הבאות ‪:‬‬
‫פרטי ומידות החפירה ופרטי‪ %‬נוספי‪ ,%‬יהיו בהתא‪ %‬לחת הטיפוסי‪ ,‬שבפרט שבתוכניות‪.‬‬
‫כל הדרישות המפורטות לעיל‪ ,‬לגבי חפירה‪ ,‬יחולו ג‪ %‬על חפירת התעלה בידיי‪.%‬‬
‫בנוס‪ /‬לנדרש במפרט הכללי‪ ,‬על הקבל‪ #‬לנקות את החפירה מעפר חופשי‪ ,‬אבני‪ ,%‬פסולת‬
‫אורגנית וכו'‪ .‬לאחר מכ‪ #‬עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה‪,‬‬
‫לשביעות רצונו של המפקח באתר‪ ,‬במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד‬
‫שווה ער מאושר ע"י המפקח באתר‪ .‬חפירת יתר תמולא בחול ותהודק היטב‪.‬‬
‫הצינור יונח‪ ,‬לכל אורכו‪ ,‬על מצע חול וייעט‪ /‬בחול‪ .‬מצע ועטיפת החול‪ ,‬מתחת ומסביב‬
‫לצינור‪ ,‬תבוצע לפי החת הטיפוסי‪ ,‬כמפורט בפרט שבתוכניות‪.‬‬
‫העטיפה תהיה מחול דיונות נקי מחומר אורגני‪ ,‬אשפה חצ ואבני‪.%‬‬
‫על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחת הטיפוסי ותהודק היטב‬
‫במכבש מכני בתוספת מי‪ ,%‬על שכבה זו יונחו הצינורות‪ .‬לאחר ביצוע חיבורי הצינורות‬
‫ובדיקת הקו‪ ,‬יש להמשי בביצוע עטיפת החול‪ ,‬עד לגובה הסופי‪ ,‬בהתא‪ %‬לתוכניות‪.‬‬
‫פיזור שכבות החול‪ ,‬עד לגב הצינור‪ ,‬ייעשה במקביל משני צידי הצינור‪ ,‬כדי למנוע לח‬
‫צדדי בלתי שוו על הצינור‪.‬‬
‫חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלו‪ ,%‬אלא תהיה כלולה במחירי הנחת‬
‫הצינורות‪/,‬המובל להל‪ ,#‬בהתא‪ %‬לעומק החפירה וקוטר הצינור וממדי המובל‪.‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬תהיה במ"א‪ ,‬מסווג לפי קוטר וסוג צינור‪ ,‬מדוד אופקית‪ ,‬לאור‬
‫הצינור‪ ,‬לפי שלבי עומק‪ ,‬כמצוי‪ #‬בכתב הכמויות‪ .‬עומק החפירה‪ ,‬לצורכי תשלו‪ ,%‬יימדד‬
‫מרו‪ %‬הקרקעית הפנימית של הצינור ועד לרו‪ %‬פני השטח בעת ביצוע החפירה‪.‬‬
‫ביבי‪ %‬גרביטציוניי‪ %‬יימדדו‪ ,‬לתשלו‪ ,%‬בי‪ #‬מרכזי שוחות סמוכות‪ ,‬בניכוי המידה הפנימית‬
‫של השוחות‪.‬‬
‫עבור חפירה‪ ,‬במקומות בה‪ %‬תידרש חפירת ידיי‪ %‬ו‪/‬או נקיטה באמצעי‪ %‬מיוחדי‪,%‬‬
‫שיידרשו ע"י הקבל‪ ,#‬המפקח‪ ,‬המועצה המקומית‪ ,‬במהל העבודה‪ ,‬לא ישול‪ %‬לקבל‪#‬‬
‫בנפרד ומחיר‪ %‬יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪57.9.3‬‬
‫חפירה במקומות מוגבלי‪%‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ שבסמו למבני‪ ,%‬כבישי‪ %‬ודרכי‪ %‬ובסמו למערכות‬
‫תשתית קיימות‪ ,‬עליות או תת קרקעיות סמו לגדרות‪ ,‬קירות‪ ,‬עצי‪ ,%‬שיחי‪ %‬וכד'‬
‫ובמקומות בה‪ %‬יהיה השימוש בכלי‪ %‬מכני‪ %‬בלתי אפשרי‪ ,‬בלתי מעשי או בלתי רצוי‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪ ,‬תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיי‪.%‬‬
‫כל הדרישות המפורטות לעיל‪ ,‬לגבי החפירה‪ ,‬יחולו ג‪ %‬על חפירת התעלות בידיי‪.%‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטל החובה והאחריות לתמו ולדאוג‬
‫לשלמות ולהמש פעולת‪ #‬התקינה והרצופה של כל המערכות‪ ,‬שבסמו לה‪ #‬או מתחתיה‪#‬‬
‫תיחפרנה התעלות‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי להורות לקבל‪ #‬לבצע את חפירה בעבודת ידיי‪ ,%‬א‪ %‬לדעתו תהיה‬
‫סכנה לשלמות ויציבות המערכות‪.‬‬
‫עבור חפירה במקומות מוגבלי‪ ,%‬תחת ובסמו למערכות קיימות‪ ,‬סמו למבני‪ %‬וקירות‪,‬‬
‫חפירה בעבודת ידיי‪ ,%‬במידה ודרוש‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי‬
‫היחידה של החפירה והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪57.9.4‬‬
‫מילוי חוזר לצינורות‪/‬למובלי‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪179‬‬
‫בשטחי‪ %‬פתוחי‪ ,%‬המילוי החוזר‪ ,‬מעל עטיפת החול ועד לרו‪ %‬פני קרקע‪ ,‬יהיה מחומר‬
‫מקומי‪ ,‬נקי מפסולת וחומר אורגני‪ ,‬אבני‪ %‬וכל פסולת שהיא‪.‬‬
‫המילוי החוזר של התעלות‪ ,‬לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפת החול‪ ,‬כמפורט בפרט‬
‫שבתוכנית‪ ,‬יבוצע כמתואר להל‪ #‬ויהודק לדרגת צפיפות מקסימלית‪ ,‬תו הבאת החומר‬
‫לרטיבות אופטימלית‪ ,‬הכל כנדרש במפרט הכללי‪.‬‬
‫המילוי החוזר יבוצע בהקד‪ %‬האפשרי‪ ,‬אול‪ %‬לא לפני בדיקה ומת‪ #‬אישור ע"י המפקח‬
‫באתר‪ ,‬כי נית‪ #‬לבצע את המילוי החוזר‪.‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ‪ ,‬שא‪ %‬אי‪ #‬באפשרותו למצוא‪ ,‬באתר העבודה‪ ,‬חומר עפ"י‬
‫הפרט‪ ,‬עליו להשלי‪ %‬את החסר במילוי מובא‪ ,‬עפ"י האמור במפרט הכללי‪ ,‬באישור‬
‫המפקח באתר‪.‬‬
‫עבור חומר מובא‪ ,‬לא תשול‪ %‬לקבל‪ #‬כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה‬
‫השוני‪ %‬של הנחת הצינורות‪.‬‬
‫עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש‪ ,‬כולל אספקתו‪ ,‬בי‪ #‬א‪ %‬נחפר במקו‪ ,%‬בי‪ #‬א‪%‬‬
‫הובא ממחפרה ובי‪ #‬א‪ %‬עלה לקבל‪ #‬כס‪ ,/‬ישול‪ %‬עבורו בנפרד‪.‬‬
‫‪57.9.5‬‬
‫עבודה בכבישי‪ %‬קיימי‪%‬‬
‫אי‪ #‬להרוס או לפתוח כבישי‪ %‬ודרכי‪ %‬סלולות‪ ,‬ללא קבלת רשות מאת המפקח‪ ,‬ג‪ %‬א‪%‬‬
‫ה‪ %‬יתוקנו לאחר מכ‪ #‬על חשבו‪ #‬הקבל‪ .#‬כל הכבישי‪ ,%‬שאות‪ %‬חוצי‪ %‬הקווי‪ ,%‬ייפתחו‬
‫ברוח מינימלי אפשרי‪ .‬תיקו‪ #‬הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של‬
‫המסעה‪ ,‬כולל שכבות מצע‪ ,‬תשתית ואספלט‪ ,‬בהתא‪ %‬לדרישות שבפרק ‪ 51‬במפרט‬
‫הכללי‪ .‬בתחו‪ %‬הכביש‪ ,‬תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה‪ ,‬בחת העליו‪ ,#‬לא יעלה על‬
‫המידות המפורטת בטבלה דלהל‪: #‬‬
‫עומק התעלה מפני רו פני הקרקע עד תחתית הצינור ב"מ'‬
‫עד ‪1.25‬‬
‫"‪1.26‬‬
‫"‪2.26‬‬
‫"‪3.26‬‬
‫"‪4.26‬‬
‫"‪5.26‬‬
‫מ'‬
‫‪ 6.25‬מ' ‪ 5.25‬מ' ‪ 4.25‬מ' ‪ 3.25‬מ' ‪ 2.25‬מ'‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪4.10‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪6.50‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪6.50‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪7.50‬‬
‫עומק התעלה מפני רו פני הקרקע עד תחתית המובל ב"מ'‬
‫"‪7.26‬‬
‫"‪1.26‬‬
‫"‪2.26‬‬
‫"‪3.26‬‬
‫"‪4.26‬‬
‫"‪5.26‬‬
‫"‪6.26‬‬
‫‪ 8.25‬מ' ‪ 7.25‬מ' ‪ 6.25‬מ' ‪ 5.25‬מ' ‪ 4.25‬מ' ‪ 3.25‬מ' ‪ 2.25‬מ'‬
‫קוטר‬
‫הצינור‬
‫חומר‬
‫הצינור‬
‫‪0.400.30‬‬
‫‪0.600.50‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪1.251.00‬‬
‫‪1.501.40‬‬
‫‪1.802.00‬‬
‫‪2.503.00‬‬
‫בטו‪#‬‬
‫מידות‬
‫המובל‬
‫‪11.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪2.00X3.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪11.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪2.00X4.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪11.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪2.45X5.70‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪11.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪2.00X6.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪11.00‬‬
‫‪2.60X6.90‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪2.00X8.00‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪2.25X9.00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪2.25X10.00‬‬
‫‪21.00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪2.25X11.00‬‬
‫חומר‬
‫המובל‬
‫בטו‪#‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪180‬‬
‫פתיחת כביש קיי‪ %‬תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאי‪ %‬בעזרת מסור מכני‪ ,‬בעל כושר‬
‫חדירה לכל עומק השכבה‪ .‬לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור מתאי‪ %‬של‬
‫האספלט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הקידוחי‪ %‬לושרוולי המג‪ #‬יבוצעו כמפורט בפרק הביוב לפי סעי‪57.7.19 /‬‬
‫קידוחי‪ %‬ושרוולי מג‪ #‬ודחיקה‪.‬‬
‫תיקו‪ #‬הכביש וסלילתו תהיה כדלקמ‪: #‬‬
‫המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול‪ ,‬יעשה בשכבות של מצע סוג א'‪ ,‬מהודק לצפיפות‬
‫של ‪ ,98%‬לפי מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש‪ ,‬א לא יותר‬
‫מ‪ 40‬ס"מ מפני הכביש הקיי‪ .%‬ממפלס זה‪ ,‬תשוחזרנה השכבות שהיו טר‪ %‬פירוק ועד‬
‫לרו‪ %‬של ‪ 11‬ס"מ מתחת לרו‪ %‬הסופי‪.‬‬
‫‪ 2‬שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א'‪ ,‬מהודק לצפיפות ‪ 98%‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬כל‬
‫שכבה בעובי של ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .‬ריסוס תשתית ביטומ‪ ,M.C 70 #‬בכמות של ‪ 1‬ק"ג למ"ר‪,‬‬
‫ציפוי יסוד ושכבת בטו‪ #‬אספלט מקשרת‪ ,‬בעובי ‪ 6‬ס"מ‪ ,‬ע‪ 4.3% %‬ביטומ‪ ,#‬מיד לאחר‬
‫כיסוי התעלה ומילוי במוחמר מצעי‪ .%‬לאחר מכ‪ ,#‬ריסוס בביטומ‪ ,R.C 70 #‬כמות של ‪0.25‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ר )ציפוי מאחה(‪.‬‬
‫שכבה נושאת‪ ,‬מבטו‪ #‬אספלט דק‪ ,‬בעובי של ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ע‪ 4.8% %‬ביטומ‪ ,#‬מיד לאחר כיסוי‬
‫בשכבה המקשרת‪ ,‬אלא א‪ %‬תינת‪ #‬הוראה אחרת‪ .‬לאחר כיסוי‪ ,‬בכל שלב‪ ,‬יש לכבוש את‬
‫תיקו‪ #‬הסלילה במכבש מתאי‪ .%‬תיקו‪ #‬המדרכות יעשה כנ"ל‪ ,‬א רק ע‪ %‬שכבת אספלט‬
‫נושאת תחתונה‪ ,‬ע‪ 4.3% %‬ביטומ‪ #‬לפחות‪ ,‬בעובי ‪ 6‬ס"מ‪ .‬המפקח רשאי לקבוע אלו‬
‫שטחי‪ %‬יסללו מחדש או יתוקנו‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור תיקו‪ #‬כבישי‪ %‬ומדרכות יהיה לפי מ"א‪ .‬התיקו‪ #‬כולל ‪ :‬אספקת והנחת ‪2‬‬
‫שכבות מצע סוג א'‪ ,‬שתי שכבות אספלט‪ ,‬כאמור במפרט המיוחד‪ ,‬מדוד לפי המידות‬
‫התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבו‪ #‬בהצעתו את מלוא רוחב התיקו‪ ,#‬שיהיה‬
‫עליו לתק‪ ,#‬כתוצאה מעבודתו ולנזקי‪ %‬שייגרמו למבנה הכביש ולאספלט הקיימי‪,%‬‬
‫כתוצאה מעבודתו‪ ,‬מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבל‪ ,#‬על גבי הכבישי‪%‬‬
‫הקיימי‪.%‬‬
‫המחיר יהיה אחיד ללא מ"א‪ ,‬ללא התחשבות בתנאי‪ %‬ובקשיי‪ %‬בזמ‪ #‬העבודה‪,‬‬
‫במכשולי‪ %‬שמעל ומתחת לקרקע‪ ,‬בסוגי הקרקע‪ ,‬שיתגלו בזמ‪ #‬העבודה‪ ,‬בקוטר ובעומק‬
‫הקו וברוחב התיקו‪ #‬שיידרש‪ .‬עבור פירוק אבני שפה והתקנת‪ #‬מחדש בסיו‪ %‬העבודה‪ ,‬לא‬
‫ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה‪.‬‬
‫דרכי‪ %‬עוקפות‪ ,‬זמניות‪ ,‬במידה ותידרשנה‪ ,‬תותקנה ע"י הקבל‪ #‬ועל חשבונו‪ ,‬לפי הוראות‬
‫המפקח באתר‪ .‬בנוס‪ /‬לכ‪ ,‬יכלול המחיר את אחריות הקבל‪ #‬לתיקו‪ #‬כל השקיעות‬
‫שייגרמו בכביש או במדרכה שפתח‪ ,‬עד ‪ 12‬חודש מיו‪ %‬מסירת העבודה הגמורה למזמי‪.#‬‬
‫‪57.9.6‬‬
‫תמיכת דפנות החפירה‬
‫בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת‪ ,‬במקו‪ %‬שעליו יורה המפקח‬
‫באתר‪ ,‬יחפור הקבל‪ #‬את קירות התעלה‪ ,‬בשיפוע מתאי‪ %‬או יתקי‪ #‬חיזוקי‪ ,%‬תמיכות‪,‬‬
‫דיפוני‪ %‬וכיו"ב ויעשה את כל הסידורי‪ %‬הדרושי‪ %‬למניעת מפולות‪ .‬הקבל‪ #‬רשאי להציע‬
‫דרכי‪ %‬משלו לחיזוק דפנות החפירה‪ ,‬בהתא‪ %‬לכל החוקי‪ %‬והתקנות הקיימות‪ ,‬באישור‬
‫המפקח באתר‪ .‬לא תאושר לקבל‪ #‬כל תוספת תשלו‪ %‬בגי‪ #‬עבודות לחיזוק ודיפו‪ #‬החפירה‬
‫ועל הקבל‪ #‬לקחת זאת בחשבו‪ #‬בבניית הצעתו לחפירה בעומקי‪ %‬גדולי‪.%‬‬
‫עבור תמיכת דפנות החפירה‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי היחידה של‬
‫עבודות החפירה‪ ,‬האספקה והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪57.9.7‬‬
‫עבודה ביבש‬
‫על הקבל‪ #‬לנקוט בכל האמצעי‪ %‬הדרושי‪ %‬כדי לשמור את אתר העבודה ביבש‪ ,‬בכל שלבי‬
‫הביצוע‪ ,‬החל מהחפירה‪ ,‬הנחת הצינורות‪ ,‬חיבור‪ ,%‬בדיקת הקווי‪ %‬ועד לכיסוי הסופי‬
‫ולעשות את כל הסידורי‪ %‬למניעת חדירת מי‪ ,%‬מכל מקור שהוא‪ ,‬מי גש‪ %‬ושיטפונות‪,‬‬
‫שפכי‪ ,%‬מי‪ %‬מפיצו צינורות‪ ,‬מי תהו‪ ,%‬זרמי‪ %‬כלשה‪ %‬וכו'‪.‬‬
‫עבור הרחקת המי‪ ,%‬מכל מקור שהוא‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי‬
‫היחידה השוני‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪181‬‬
‫במקומות שהדר הטבעית לזרימת מי‪ %‬תיחס‪ ,%‬עקב ביצוע העבודות ולמניעת חדירת‬
‫מי‪ %‬עיליי‪ ,%‬ינקוט הקבל‪ #‬באמצעי‪ %‬המתוארי‪ %‬להל‪ ,#‬כול‪ %‬או מקצת‪: %‬‬
‫הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אד‪ %‬מיומ‪ #‬להפעלתו‪.‬‬
‫סילוק מי‪ %‬כלשה‪ ,%‬שהצטברו במקומות בודדי‪ ,%‬בעזרת דליי‪ %‬או ציוד מתאי‪ %‬אחר‪.‬‬
‫הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש‪.‬‬
‫כל האמצעי‪ %‬שינקוט הקבל‪ ,#‬לשמירת העבודות ביבש‪ ,‬יעשו לפי פרק ‪ 58‬במפרט הכללי‬
‫ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גור‪ %‬מוסמ‪ ,‬בעל זכויות על השטחי‪%‬‬
‫אליה‪ %‬ינוקזו המי‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬יפצה את המזמי‪ #‬עבור כל נזק שייגר‪ %‬עקב אי מילוי הדרישות לפי סעי‪ /‬זה‪.‬‬
‫עבור שמירת אתר העבודה ביבש‪ ,‬כולל שאיבה וסילוק מי תהו‪ %‬ומי‪ %‬מכל מקור אחר‪,‬‬
‫לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה‪ ,‬האספקה והנחת‬
‫הצנרת‪.‬‬
‫‪57.9.8‬‬
‫הצינורות לקווי תיעול ו‪/‬או מובלי תיעול‬
‫הצינורות‪/‬המובלי‪ %‬לתיעול גרביטציוני יהיו מובלי‪ %‬מאלמנטי‪ %‬טרומיי‪ %‬וצינורות בטו‪#‬‬
‫בקטרי‪ %‬שוני‪ %‬כמפורט בתוכניות ובכתבי הכמויות‪.‬‬
‫המובלי‪ %‬מבטו‪ #‬יהיו מזוייני‪ %‬בהתא‪ %‬לתוכנית‪,‬צינורות בטו‪ #‬יהיו מזוייני‪ ,%‬בעלי תו‬
‫תק‪ #‬ישראלי מס' ‪ ,27‬ע‪ %‬זיו‪ ,#‬בהתא‪ %‬לתוכניות ולמפורט בכתב הכמויות‪ .‬הצינורות יהיו‬
‫ללא חריצי‪ ,%‬סדקי‪ %‬וכל פגמי‪ %‬אחרי‪ %‬כלשה‪ .%‬שטח פני הצינור הפנימיי‪ ,%‬יהיו‬
‫חלקי‪ %‬הבחלט‪ .‬האט‪ %‬בממשקי‪ ,%‬בי‪ #‬צינור לצינור‪ ,‬יהיו באמצעות אט‪ %‬גומי‪ ,‬המסופק‬
‫ע"י יצר‪ #‬הצינורות‪ ,‬יחד ע‪ %‬הצינורות‪ .‬האטמי‪ %‬יהיו מיועדי‪ %‬למניעת חדירת חול‬
‫וחרסית‪.‬‬
‫‪57.9.9‬‬
‫הנחת הצינורות‪/‬מובלי‪.%‬‬
‫הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק ‪ 58‬במפרט הכללי‪ .‬בנוס‪ /‬לכ‪ ,‬יש להקפיד‬
‫במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להל‪: #‬‬
‫אי‪ #‬להתחיל בהנחת הצינורות‪ ,‬המובלי‪ ,%‬לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת‬
‫רצו‪ .#‬הקווי‪ %‬יונחו במעלה השיפוע‪ ,‬כלומר‪ ,‬מהמקו‪ %‬הנמו אל הגבוה‪ .‬כל הצינורות‬
‫והאביזרי‪ %‬יונחו בקווי‪ %‬ישרי‪ %‬ובגבהי‪ %‬המסומני‪ %‬בתוכניות ובחתכי‪ %‬האורכיי‪ %‬ולפי‬
‫הוראות המפקח‪ .‬כיוו‪ #‬הקווי‪ ,%‬ע"י מתיחת חוט‪ ,‬מכיוו‪ #‬מקביל ובגובה קבוע מעל‬
‫קרקעית הצינור‪ .‬חוט זה יהיה מתוח ותמו‪ ,‬במרחקי‪ %‬שלא יעלו על ‪ 7.50‬מ'‪ ,‬תחתיתו‬
‫של כל צינור תיבדק ביחס לכיוו‪ #‬ולרו‪ %‬מהקו המכוו‪ .#‬קביעת הצינור במקומו המדויק‪,‬‬
‫תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת הצינור בעזרת תוספת חומר‬
‫מתחתיו‪ .‬לאחר שיונח הצינור במקו‪ %‬הנכו‪ ,#‬יקבע מיד‪ ,‬ע"י הידוק חול‪ ,‬מצידיו‪ ,‬לכל‬
‫אורכו‪.‬‬
‫במקו‪ ,%‬אשר תורה התוכנית ו‪/‬או המפקח‪ ,‬יעוגנו הצינורות‪ ,‬לקרקע‪ ,‬באמצעות אוגני‪%‬‬
‫מתאימי‪ %‬ו‪/‬או לפי הוראות המפקח באתר‪ .‬ריתו הצינורות יבוצע עפ"י הוראות היצר‪#‬‬
‫ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫מחיר הנחת הצינורות ‪/‬המובל כולל ‪:‬‬
‫אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬פריקה באתר‪ ,‬חפירה או חציבה לקווי‪ ,%‬סילוק החומר החפור‪ ,‬שמירת‬
‫אתר העבודה ביבש‪ ,‬תמיכת דפנות החפירה‪ ,‬הנחה והתקנה של הצינורות‪ ,‬מצע ועטיפת‬
‫החול‪ ,‬המילוי החוזר‪ ,‬מהודק כנדרש‪ ,‬החלפת חומר המילוי)במידה ויידרש( והבאת מילוי‬
‫כנדרש‪ ,‬שכבת המצע במקו‪ %‬שנדרש‪ ,‬המחברי‪ %‬והאטמי‪ ,%‬גומיות המרווח וכו'‪ .‬כ‪ #‬כולל‬
‫המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות הדרושות לצור הנחת הצנרת‪.‬‬
‫המדידה‪ ,‬לצורכי תשלו‪ ,%‬תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתא‪%‬‬
‫לעומק החפירה בה יונח הצינור‪ .‬אור הקו‪ ,‬לתשלו‪ ,%‬יימדד לפי מ"א צינור מונח‪ ,‬בניכוי‬
‫הקוטר הפנימי של השוחה‪.‬‬
‫‪57.9.10‬‬
‫עטיפות ותושבות לצינורות‬
‫תושבות ועטיפות מבטו‪ #‬יותקנו בקטעי‪ %‬המפורטי‪ %‬בתוכניות וברשימת הכמויות או‬
‫בקטעי‪ %‬שייקבעו על ידי המפקח‪ .‬תושבות ועטיפות הבטו‪ #‬יהיו מבטו‪ #‬מזוי‪ ,#‬לפי הפרט‬
‫שבתוכניות‪ .‬היציקות תהיינה מבטו‪ #‬ב‪ ,200‬המתאימי‪ %‬לתק‪ #‬הישראלי מס' ‪ 188‬ו‪.466‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪182‬‬
‫הכנת הבטו‪ ,#‬יציקת הבטו‪ #‬והרכבו יהיו כאמור בפרק ‪ 02‬שבמפרט הכללי והכיסוי‪ ,‬על‬
‫מוטות הזיו‪ 3 ,#‬ס"מ לפחות‪ .‬יציקת התושבות או העטיפות תבוצע ע‪ %‬תבניות ע או פח‬
‫בצדדי‪ %‬ויציקה כנגד דופ‪ #‬החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח‪.‬‬
‫תכולת המחירי‪ %‬ואופ‪ #‬המדידה והתשלו‪ %‬עבור עטיפות הבטו‪ ,#‬יהיה כאמור בפרק ‪58‬‬
‫במפרט הכללי‪ ,‬א ללא סוגי העטיפות ומידותיה‪.%‬‬
‫‪57.9.11‬‬
‫גושי עיגו‪ #‬מבטו‪#‬‬
‫גושי עיגו‪ #‬מבטו‪ #‬יותקנו בקטעי‪ %‬המפורטי‪ %‬בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעי‪%‬‬
‫שייקבעו על ידי המהנדס‪ ,‬לפי הפרט שבתוכניות‪ .‬צורת גושי עיגו‪ #‬מבטו‪ #‬או מבטו‪ #‬מזוי‪,#‬‬
‫תהיה בהתא‪ %‬לתוכניות‪ .‬הבטו‪ #‬יהיה ב‪ ,200‬בהתא‪ %‬לתקני‪ %‬ישראליי‪.%‬‬
‫יציקת הגושי‪ %‬תהיה ע‪ %‬תבניות ע או פח בצדדי‪ ,%‬א מישור הלח של גוש העיגו‪ #‬יוצק‬
‫תמיד כנגד קרקע טבעית‪ ,‬בלתי מופרת‪.‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור גושי העיגו‪ #‬יהיה לפי מ"ק‪ ,‬כולל תוספת החפירה הדרושה‪ ,‬ללא תלות‬
‫בעומק החפירה‪ ,‬קוטר הצינור‪ ,‬קשיי הביצוע וסוגי הגושי‪ %‬ומידותיה‪ ,%‬כולל כל הדרוש‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬כאמור בפרט שבתוכניות‪.‬‬
‫‪57.9.12‬‬
‫תאי ביקורת ושוחות תפיסה ‪:‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור במפרט הכללי‪ ,‬מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיי‪,%‬‬
‫כלומר יצוקי‪ %‬מחו לאתר באמצעות תבניות מתכת‪.‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור במפרט הכללי‪ ,‬העבודה כוללת‪:‬‬
‫חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי החפירה‪.‬‬
‫אספקה‪ ,‬הובלה והנחת האלמנטי‪ %‬של הצנרת‪ ,‬הקולטני‪ ,%‬המתקני‪ %‬ותאי הבקרה‪.‬‬
‫התאמת הפתחי‪ %‬לכניסה ויציאת הצינורות‪ ,‬כולל ביצוע החיבורי‪ %‬ואטימת‪.%‬‬
‫מילוי חוזר בבקרה מלאה‪ .‬כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא בחול‪,‬‬
‫תו כדי הרטבה‪ .‬שאר המילוי יהיה בחומר מילוי מובא‪ ,‬העונה למפורט בסעי‪510253 /‬‬
‫במפרט הכללי‪.‬‬
‫תקרות‪ ,‬מכסי‪ %‬לעומס כבד או עומס בינוני‪ ,‬לפי התק‪ #‬החדש‪ ,‬כמפורט‪ ,‬מדרגות‪ ,‬סבכות‪,‬‬
‫מסגרות‪ ,‬אבני שפה מברזל‪ ,‬יציקה וכו'‪.‬‬
‫האלמנטי‪ %‬יהיו בהתא‪ %‬לתוכניות המצורפות או דג‪ %‬וולפמ‪ ,#‬אקרשטיי‪ #‬או שווה ער‪,‬‬
‫תו שמירה על מידות פני‪ %‬השוחה‪.‬‬
‫הרשות נתונה בידי הקבל‪ #‬הזוכה בחוזה להציע חלופה לאלמנטי‪ %‬טרומיי‪ %‬לאישור‬
‫המפקח‪.‬‬
‫א בכל מקרה‪ ,‬לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פני‪ %‬וחו ‪ .‬אי‪ #‬המזמי‪ #‬חייב‬
‫לאשר יציקה באתר בשו‪ %‬תנאי ומבלי לנמק‪.‬‬
‫‪57.9.13‬‬
‫עבודות בטו‪ #‬יצוק באתר‬
‫א‪ .‬תאור עבודות הבטו‪#‬‬
‫במסגרת עבודות הבטו‪ #‬היצוק באתר ייבנו משטחי בטו‪ #‬ומבני‪ %‬שוני‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סוגי הבטו‪#‬‬
‫סוגי הבטו‪ #‬והרכב‪ %‬יהיו כדלקמ‪:#‬‬
‫סוג‬
‫הבטו‬
‫כמות צמנט מינימלית‬
‫למ"ק בטו מוכ )ק"ג(‬
‫רזה‬
‫‪180‬‬
‫ב‪20‬‬
‫‪300‬‬
‫הערות‬
‫לשכבת בטו‪ #‬מתחת לרצפה‪ ,‬למילוי חללי‪%‬‬
‫בחפירה‪ ,‬רק לפי דרישות המהנדס‪.‬‬
‫משטחי בטו‪.#‬‬
‫מרכיבי הבטו‪#‬‬
‫יהיה צמנט פורטלנד רגיל לפי ת"י מס' ‪.1‬‬
‫הצמנט‬
‫יהיו מי‪ %‬נקיי‪ %‬חופשיי‪ %‬מחומרי‪ %‬אורגניי‪ %‬מלח‪ ,‬שמ‪ #‬וחומרי‪%‬‬
‫המי‪%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪183‬‬
‫האגרגטי‪%‬‬
‫‬
‫מזיקי‪ %‬אחרי‪.%‬‬
‫יהיו נקיי‪ %‬מאבק‪ ,‬חרסית חומרי‪ %‬אורגניי‪ %‬טיח או לכלו‪.‬‬
‫האגרגטי‪ %‬הדקי‪ %‬יהיו בדרוג כדלקמ‪:#‬‬
‫אחוז החומר הנשא בנפה‬
‫נפה )לפי תק אמריקאי(‬
‫‪05‬‬
‫מס' ‪4‬‬
‫מס' ‪8‬‬
‫מס' ‪16‬‬
‫מס' ‪30‬‬
‫‪520‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1035‬‬
‫מס' ‪50‬‬
‫מס' ‪100‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪1220‬‬
‫האגרגט הגס לבטוני‪ %‬יצוקי‪ %‬יהיה מורכב מהסוגי‪ %‬הבאי‪) %‬כינויי‬
‫הנפות ה‪ %‬לפח התק‪ #‬האמריקאי(‪:‬‬
‫חצ‪ ,‬דק יהיה מורכב כדלהל‪ %) #‬לפי משקל(‪:‬‬
‫‪ %‬לפי משקל‬
‫נשאר בנפה‬
‫עובר בנפה‬
‫‪0‬‬
‫"‪3/4‬‬
‫‬
‫‪25‬בער‬
‫"‪1/2‬‬
‫"‪3/4‬‬
‫‪5573‬‬
‫"‪3/8‬‬
‫"‪1/2‬‬
‫‪2545‬‬
‫"‪3/16‬‬
‫"‪3/8‬‬
‫חצ‪ ,‬בינוני יהיה מורכב כדלקמ‪ %) #‬לפי משקל(‪:‬‬
‫‪ %‬לפי משקל‬
‫נשאר בנפה‬
‫עובר בנפה‬
‫‪0‬‬
‫"‪1.5‬‬
‫‬
‫עד ‪15‬‬
‫"‪1‬‬
‫"‪1.5‬‬
‫‪4055‬‬
‫"‪3/4‬‬
‫"‪1‬‬
‫‪3035‬‬
‫"‪3/8‬‬
‫"‪3/4‬‬
‫‪1525‬‬
‫‪"3/16‬‬
‫"‪3/8‬‬
‫יחס האגרגט הגס והאגרגט הדק בכל תערובות הבטו‪ #‬יהיה בער ‪ 65+5‬ו‪.35+5‬‬
‫סוגי החצ למבני‪ %‬ולחלקי המבני‪ %‬השוני‪ %‬ייקבעו באופ‪ #‬שהחצ יהיה גס ככל‬
‫האפשר שלא יכיל גרגירי‪ %‬העולי‪ %‬בגודל‪ %‬על הקט‪ #‬בי‪ #‬שני הערכי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫‪ 1/3 .1‬בעובי הקט‪ #‬ביותר של הבטו‪.#‬‬
‫‪ 3/4 .2‬הריווח הקט‪ #‬ביותר בי‪ #‬מוטות הזיו‪.#‬‬
‫מוספי‪ %‬כאשר המתכנ‪ #‬ידרוש או יאשר את הדבר‪ ,‬יוסי‪ /‬הקבל‪ #‬מוספי‪ %‬לתערובת‬
‫הבטו‪ #‬כגו‪:#‬‬
‫מלמנט ‪ ,L-10‬כולא אויר )‪ (AIR ENTRANING AGENT‬חומר מאיט התקשורת‬
‫)‪ (RETARDER‬או חומר מאי התקשורת )‪ (ACCELENATOR‬המוספי‪ %‬יהיו טעוני‪%‬‬
‫אישור המהנדס מראש‪.‬‬
‫המוספי‪ %‬יוסיפו לאצווה כשה‪ %‬מומסי‪ %‬בחלק ממי התערובת‪ .‬תערובת זאת תוכ‪#‬‬
‫בעזרת מכשיר ערבוב מכני המאפשר מדידה מדויקת וחלוקה אחידה שלו בכל‬
‫אצווה‪ ,‬תו זמ‪ #‬הערבוב החדש‪ .‬כמות כולא האוויר תהיה כזאת שתגרו‪ %‬לכליאת‬
‫אויר בשיעור של ‪4‬אחוזי‪ %‬לפי הנפח‪ ,‬בבטו‪ #‬כמויות החומר מאיט ההתקשרות או‬
‫החומר מאי ההתקשרות ע"י המתכנ‪ ,#‬א‪ %‬המהנדס ידרוש זאת‪ .‬יצוק הקבל‪ #‬גושי‬
‫בטו‪ #‬ניסיוניי‪ %‬ע‪ %‬כמויות משתנות של חומר מאי התקשורת‪ ,‬לפיה‪ %‬ייקבע‬
‫המתכנ‪ #‬את המנות הדרושות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יציקת הבטו‪#‬‬
‫חל אסור מוחלט לצקת את הבטו‪ #‬על ידי שפיכתו מגובה של יותר מ ‪ 3.0‬מ' ולפיכ‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪184‬‬
‫חובה על הקבל‪ #‬להכי‪" #‬חלונות יציקה" או לחילופי‪ #‬ישתמש בשוקת יציקה או‬
‫צינור גומי‪.‬‬
‫את הבטו‪ #‬יש לרטט במרטטי מחט )ויברטורי‪ (%‬בתדירות של ‪ 9000‬סבל"ד‪.‬‬
‫יש לצקת רצפה וקירות יחד‪ .‬אלא א‪ %‬כ‪ #‬יינת‪ #‬אישור מראש ע"י המפקח ליציקה‬
‫נפרדת‪.‬‬
‫בא‪ %‬יאושר לקבל‪ #‬לבצע יציקה בנפרד יהיה עליו לבצע תפר יציקה בי‪ #‬הרצפה לקיר‬
‫עפ"י הנחיות והוראות המהנדס ועל חשבונו של הקבל‪ #‬וללא תוספת למחיר‬
‫היחידה‪.‬‬
‫ה‪ .‬פלדת זיו‪#‬‬
‫פלדת הזיו‪ #‬שהקבל‪ #‬ישתמש בה תהיה חדשה ומתאי‪ %‬לתקני‪ %‬הישראליי‪ ,%‬הכנת‬
‫הזיו‪ #‬והתקנתו בהתא‪ %‬לתקני‪ %‬וחוקת הבטו‪.#‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אשפרה והבשלת הבטו‪#‬‬
‫בנוס‪ /‬להוראות המפרט הכללי ישתמש הקבל‪ #‬בחומר הבשלה מיוחד מסוג‬
‫‪ CURING COMPOUND‬שיאושר ע"י המהנדס‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הודעה על מועדי היציקות‬
‫על הקבל‪ #‬להודיע למהנדס על מועדי כל היציקות לפחות ‪ 48‬שעות לפני תארי‬
‫ביצוע היציקה‪ ,‬בציו‪ #‬שעת התחלת היציקה והקבל‪ #‬לא יורשה לבצע כל יציקה ללא‬
‫פקוח ע"י המהנדס או באכוחו המוסמ‪ ,‬אלא א‪ %‬המהנדס יית‪ #‬לכ את הסכמתו‬
‫המפורשת בכתב‪ .‬א‪ %‬זאת יהיה הקבל‪ #‬האחראי היחידי לטיב הבטו‪ #‬הדרוש בי‪ #‬א‪%‬‬
‫היציקה בוצעה תחת פקוח המהנדס כנ"ל ובי‪ #‬א‪ %‬בוצעה בהעדר פקוח בהסכמת‬
‫המהנדס‪.‬‬
‫ח‪ .‬בדיקות‬
‫בדיקות המעבדה‪ ,‬לקביעת איכות הבטו‪ ,#‬ייעשו בהתא‪ %‬לת"י וחוק‪ #‬הבטו‪ ,#‬ועל פי‬
‫האמור בפרק ‪ 02‬עבודות בטו‪ #‬במפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫ט‪ .‬עבודות בטו‪ #‬יצוק באתר )אופני מדידה ותשלו‪(%‬‬
‫יחידת המדידה לתשלו‪ %‬יהיה במ"ק‪ ,‬הכוללת את כל העבודות ואספקת החומרי‪%‬‬
‫הדרושי‪ ,%‬כולל בדיקות הבטו‪ ,#‬המוספי‪ %‬והתבניות לבטו‪ #‬חלק‪ .‬מסווג לפי סווג‬
‫הבטו‪ #‬ומקו‪ %‬יציקתו‪ .‬עבור ברזל הדיו‪ ,#‬ישול‪ %‬בנפרד לפי טו‪ .#‬עבור בטו‪ #‬רזה‬
‫ישול‪ %‬בנפרד‪ ,‬לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪57.9.14‬‬
‫עבודות איטו‪ %‬וציפוי קירות למבנה תת קרקעי‬
‫א‪ .‬ציפוי אפוקסי מג‪ #‬לקירות פנימיי‪%‬‬
‫ציפוי מג‪ #‬לבטו‪ #‬יבוצעו ע"ג הטיח בשטחי‪ %‬הבאי‪ %‬במגע ע‪ %‬מי הביוב בבור הרטוב‬
‫שבמכו‪ #‬השאיבה‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנת פני הבטו‪#‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬כי לצור אשפרת הבטו‪ #‬רוססו פני הבטו‪ #‬ב ‪CURING‬‬
‫‪ COMPOUND‬הנעל‪ %‬ומתכלה מעצמו לאחר ‪ 28‬יו‪ .%‬לפיכ‪ ,‬אי‪ #‬להתחיל את‬‫ציפוי המג‪ #‬לבטו‪ #‬לפני תו תקופה זו‪.‬‬
‫לפני ביצוע הציפוי יעבור הבטו‪ #‬הבשלה תו תקופה של ‪ 30‬יו‪ %‬בטמפרטורה‬
‫של ‪ 20‬מעלות צלסיוס לפחות‪ .‬תקופת הבשלה זו דרושה לקבלת קושי נאות‪,‬‬
‫הקטנת האלקלינית על פני הבטו‪ #‬וכדי לאפשר התאוות עוד‪ /‬המי‪ %‬העלול‬
‫לגרו‪ %‬בלח האדי‪ ,%‬להתהוות בועות‪ .‬לפחות ‪ 2‬מ"מ העיליי‪ %‬של הבטו‪ #‬יהיו‬
‫יבשי‪ %‬לחלוטי‪ #‬לפני התחלת הציפוי‪ .‬במקרה של ספק ליובש השטח‪ ,‬יש לקבוע‬
‫את הרטיבות לפי הוראות היצר‪.#‬‬
‫לפני תחילת ביצוע הציפוי השטח חייב להיות נקי‪ ,‬חופשי מחלב צמנט ומזיהו‪%‬‬
‫כימי‪ ,‬בעל חיספוס מתאי‪ %‬ליצירת קשר מכני ע‪ %‬הציפוי המוש‪.%‬‬
‫אבק‪ ,‬לכלו ובכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪185‬‬
‫‬
‫ע"י מברשת פלדה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫ע"י נשיבת אויר יבש וחופשי משמ‪.#‬‬
‫או ע"י סילו‪ #‬חול‪.‬‬
‫חלב צמנט יוסר ע"י סילו‪ #‬חול או איכול בחומצה כמתואר להל‪.#‬‬
‫‬
‫בכל מקרה לא יותר שימוש בחומצה א‪ %‬הותקנה צנרת הפלדה או חלקי‪ %‬ממנה‪.‬‬
‫כל זיהו‪ %‬כימי יוסר מעל פני שטח הבטו‪.#‬‬
‫שמני‪ %‬וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזר‪ %‬מי‪ %‬ע"י‬
‫אדי‪ %‬או ממיס בהתא‪ %‬להוראות היצר‪ .#‬חיספוס השטח יהיה בהתא‪ %‬לצבע‬
‫היסוד שמשתמשי‪ %‬בו‪ ,‬לפי הוראות היצר‪ ,#‬שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל‬
‫חיספוס מתאי‪ %‬לציפוי יושג בדרכי‪ %‬הבאי‪:%‬‬
‫‬
‫שטחי‪ %‬אנכיי‪ %‬יחוספסו על ידי סילו‪ #‬חול‪.‬‬
‫‬
‫איכול בחומצה תבוצע בחומת מלח ‪32 28% %‬מדוללת‪ ,‬ביחס חלק‬
‫אחד חומצה לשני חלקי‪ %‬של מי‪ .%‬התמיסה תפוזר על ידי הצפה‬
‫בשיעור של ‪1‬ליטה ל ‪ 1.5 1.0‬מ"ר של הבטו‪ .#‬החומצה תישאר על‬
‫השטח ‪2‬עד ‪3‬דקות ומיד תישט‪ /‬על ידי מי‪ %‬נקיי‪ ,%‬שטיפה יסודית‬
‫וחוזרת‪ .‬כדי למנוע התהוות מלחי‪ %‬על פני השטח אשר הרחקת‪ %‬כרוכה‬
‫בקשיי‪.%‬‬
‫הפועלי‪ %‬העובדי‪ %‬בחומצה חייבי‪ %‬להרכיב משקפי מג‪ ,#‬ללבוש בגדי‪%‬‬
‫מתאימי‪ %‬כולל כפופות ונעלי גומי‪ .‬לדילול החומצה או הכנת תמיסה‬
‫ופיזור‪ %‬על שטח הבטו‪ #‬ישמשו מיכלי פלסטיק‪.‬‬
‫שי לב! בדילול החומצה מוסיפי‪ %‬חומצה למי‪ %‬ולא להיפ! חיספוס‬
‫בסילו‪ #‬חול יבוצע ע"י סילו‪ #‬החול שיופעל בתהלי יבש‪ ,‬סילו‪ #‬החול‬
‫יופעל ממרחק מתאי‪ %‬משטח הבטו‪ #‬ובתחו‪ %‬הזויות הדרוש‪ ,‬כדי לקבל‬
‫תוצאות משביעות רצו‪.#‬‬
‫מילוי בועות וכיסי אויר ושקעי‪ %‬הנמצאי‪ %‬על פני הבטו‪ ,#‬יבוצע אחרי‬
‫הטיפול בשטח לפי המתואר לעל‪ ,‬יש לבצע ציפוי בפריימר אפיטלק שקו‪/‬‬
‫ואח"כ החלקת השטח ומילוי השקעי‪ %‬והחומרי‪ %‬בתערובת "אפוקסי‬
‫‪ "308‬ע‪" %‬תוספת ‪ ,"T‬תוצרת טמבור בעזרת מרית )שפכטל(‪ ,‬יש להקפיד‬
‫על הוראות היצר‪ #‬בבצוע פעולה זו‪.‬‬
‫לפני ביצוע שכבת הפריימר יבטיח הקבל‪ #‬כי פני הבטו‪ #‬יהיה חופשי מכל‬
‫חומר זר כגו‪ :#‬חתיכות ע ‪ ,‬חוטי קשירה על התבניות‪ ,‬מוטות או ברגי‬
‫חיזוק עד לעומק של ‪ 20‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬ציפוי הקירות‬
‫לאחר השלמת העבודות כמפורט לעיל יצופו כל השטחי‪ %‬הבאי‪ %‬במגע ע‪%‬‬
‫שפכי‪ %‬בפריימר "אפיקטלק" שקו‪ /‬תוצרת "טמבור" או שווה ער שכבה אחת‬
‫בעובי מינימלי של ‪ 15‬מיקרו‪ #‬ועליו שתי שכבות זהות של "אפוקסי ‪"308‬‬
‫תוצרת "טמבור" או שווה ער‪ ,‬בעובי מינימלי של ‪ 200‬מיקרו‪ #‬לכל שכבה‪ ,‬או‬
‫כל חומר שווה ער שיאושר ע"י המהנדס בתנאי שהוא בעל התנגדות בעל‬
‫"הדבקה" גבוהה לבטו‪ #‬חלק‪ .‬החומר יהיה בהתא‪ %‬למפרטי‪ %‬והוראות היצר‪.#‬‬
‫הציפוי יבוצע ע"י צוות מיומ‪ #‬המוכר ומומל ע"י היצר‪ ,#‬היצר‪ #‬יחתו‪ %‬על‬
‫ערבות לשלוש שני‪ %‬לעמידות הציפוי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪57.9.15‬‬
‫אופני מדידה לתשלו‪%‬‬
‫עבור ציפוי קירות‪ ,‬ישול‪ %‬בנפרד‪ ,‬לפי מ"ר‪ ,‬מסווג לפי סוג הציפוי פנימי‪ ,‬חיצוני‬
‫איפוקסי‪ ,‬או טיח צמנט‪ ,‬כמפורט ברשימת הכמויות‪ .‬עבור עבודות האיטו‪ ,%‬ישול‪%‬‬
‫בנפרד‪ ,‬לפי מ"ר‪ .‬בדיקות האיטו‪ %‬ייחשבו ככלולות במחיר ולא ישול‪ %‬עבור‪ #‬בנפרד‪.‬‬
‫חיבור למערכת התיעול‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪186‬‬
‫לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות‪ ,‬על הקבל‪ #‬לנקוט בכל פעולות הזהירות‬
‫הנדרשות ובכלל זה‪ ,‬בי‪ #‬השאר‪ ,‬בהתא‪ %‬להוראות הבטיחות בהתא‪ %‬לאמור במסמכי‬
‫המכרז ובהתא‪ %‬לכל די‪.#‬‬
‫העובדי‪ ,%‬המועסקי‪ %‬בעבודה‪ ,‬הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות‪ ,‬יודרכו‬
‫בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו‪.‬‬
‫אי‪ #‬במתואר בסעי‪ /‬זה‪ ,‬בשו‪ %‬אופ‪ ,#‬כדי לפטור את הקבל‪ #‬מאחריותו המלאה‬
‫והבלעדית לבטיחות‪ %‬של עובדיו או של כל אד‪ %‬אחר‪ ,‬העלול להיפגע או להיפצע‪,‬‬
‫עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל‪.#‬‬
‫תו כדי ביצוע העבודות המפורטות להל‪ ,#‬יש לדאוג ולאפשר המש פעולה תקינה‬
‫ורציפה של קו התיעול הקיי‪ ,%‬במש כל שלבי העבודה‪ .‬העבודה תכלול‪ ,‬במידת‬
‫הצור‪ ,‬סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכי‪,%‬או מי גשמי‪ , %‬כדי לאפשר עבודה‬
‫ביבש‪.‬‬
‫ב‪ .‬חיבור לשוחה קיימת‬
‫קווי התיעול‪ ,‬הכלולי‪ %‬במסגרת מכרז ‪ /‬חוזה זה‪ ,‬מתוכנני‪ %‬לחיבור אל שוחות תיעול‬
‫קיימות‪ ,‬על קווי תיעול גרביטציוניי‪ %‬קיימי‪ .%‬תוכניות האתר‪ ,‬שעליה‪ #‬סומנו קווי‬
‫התיעול הקיימי‪ %‬והשוחות הבנויות עליה‪ ,%‬חלקיות ובלתי מחייבות‪ .‬על הקבל‪#‬‬
‫לחפור‪ ,‬לחפש‪ ,‬לאתר‪ ,‬לגלות את מקו‪ %‬החיבור )שוחה או צינור( ולמדוד את נקודות‬
‫המערכת הקיימת‪ ,‬הנוגעות לעבודה‪ ,‬ולמסור את תוצאות המדידה לאישור המפקח‪.‬‬
‫עבודות החיבור‪ ,‬אל קירות השוחות הקיימות‪ ,‬תעשנה לפי המתואר בסעי‪,580827 /‬‬
‫של המפרט הכללי‪ ,‬התוכניות ו‪/‬או לפי הוראות המפקח ותכלולנה ג‪ %‬את כל עבודות‬
‫העפר‪ ,‬הבטו‪ #‬והפירוק‪ ,‬הדרושות וכ‪ #‬מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקוד‪.%‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור חיבור לשוחה קיימת‪ ,‬יהיה מחיר כולל‪ ,‬לפי יחידה‪ ,‬מסווג לפי קוטר‪,‬‬
‫ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור‪ .‬המחיר יכלול את כל החומר והעבודה‬
‫הדרושי‪ ,%‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫ג‪ .‬בניית שוחה על קו קיי‪%‬‬
‫במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬מתוכנ‪ #‬חיבור של תיעול‬
‫חדשי‪ ,%‬אל קווי תיעול קיימי‪ ,%‬באמצעות שוחות בקרה חדשות‪ ,‬שתבנינה על קווי‬
‫התיעול הקיימי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬לחפור‪ ,‬חפירה זהירה‪ ,‬כולל עבודת ידיי‪ ,%‬לגילוי הקו הקיי‪ ,%‬למדוד את‬
‫רו‪ %‬הצינור הקיי‪ (I.L) %‬ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח‪ .‬המפקח יבדוק את‬
‫נתוני המדידה ויורה לקבל‪ #‬באיזה רו‪ %‬תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו‬
‫התיעול‪ ,‬ממנה לשוחת התיעול הסמוכה‪ ,‬במעלה הזר‪ .%‬העבודה תכלול ‪ :‬בניית‬
‫שוחה חדשה‪ ,‬על קו התיעול הקיי‪ ,%‬כמפורט לעיל‪ ,‬שבירת הצינור הקיי‪ %‬והשלמת‬
‫התיקו‪ #‬והעיבודי‪ %‬בקרקעית השוחה‪ ,‬חיבור הצינור לקיר השוחה‪ ,‬בעזרת מחברי‬
‫"איטוביב" או שווה ער‪ ,‬המילוי החוזר והחזרת השטח למצבו הקוד‪.%‬‬
‫עבור בניית שוחה‪ ,‬על קו קיי‪ ,%‬ישול‪ %‬לפי יחידה‪ ,‬המחיר אינו כולל את שוחת‬
‫הבקרה‪ ,‬עליו ישול‪ %‬בסעי‪ /‬בנפרד בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪57.9.16‬‬
‫צילו‪ %‬קווי תיעול ו‪/‬או מובלי תיעול גרביטציוניי‪ ,%‬לאחר ביצוע‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫בסיו‪ %‬העבודה‪ ,‬בכל קטע‪ ,‬הקבל‪ #‬יבצע בדיקה חזותית של כל קווי התיעול‬
‫הגרביטציוניי‪ ,%‬שבוצעו על ידיו‪.‬‬
‫הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילו‪" %‬וידאו" צבעוני‪ ,‬לאור הקו המונח‪ .‬בצילו‪%‬‬
‫יער באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור‪ ,‬המצלמת בצבע‪ ,‬שתוחדר‬
‫לתו קווי התיעול‪.‬‬
‫מטרת הבדיקה היא לצל‪ %‬ולהביט אל תו קווי התיעול‪ ,‬לתעד אות‪ ,%‬לבדוק את‬
‫מצב‪ %‬ואופ‪ #‬ביצוע ההנחה‪ .‬פעולת הצילו‪ %‬תיעשה אחרי שטיפה וניקוי הקווי‪,%‬‬
‫בנוס‪ /‬לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל‪ .‬הצילו‪ %‬יבוצע באמצעות קבל‪ #‬משנה מיומ‪#‬‬
‫ומומחה בביצוע עבודות אלו‪ ,‬בעל ציוד וניסיו‪ #‬בביצוע העבודה‪ ,‬שיעמוד בכל‬
‫הדרישות המפורטות לעיל‪ .‬קבל‪ #‬המשנה שיבצע את הצילו‪ %‬הפענוח והתיעוד‪,‬‬
‫יאושר מראש על ידי המפקח‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪187‬‬
‫ב‪ .‬ביצוע העבודה‬
‫הצילו‪ %‬יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי התיעול‪ ,‬המילוי החוזר ובניית‬
‫השוחות‪ .‬הצילו‪ %‬יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישי‪.%‬‬
‫לפני ביצוע הצילו‪ ,%‬על הקבל‪ #‬לשטו‪ /‬ולנקות את הצינורות והשוחות‪ ,‬כנדרש לעיל‬
‫ובמפרטי‪ %‬הכלליי‪.%‬‬
‫על הקבל‪ #‬להיער‪ ,‬לביצוע הצילו‪ ,%‬תו ‪ 48‬שעות‪ ,‬ממועד מת‪ #‬ההוראה ע"י המפקח‪,‬‬
‫לבצע אותו‪.‬‬
‫הצילו‪ %‬יעשה בנוכחות נציג ה"מזמי‪ "#‬והמפקח באתר‪ .‬הקבל‪ #‬יתא‪ %‬מראש‪ ,‬ע‪%‬‬
‫המזמי‪ #‬והמפקח באתר‪ ,‬את מועד ביצוע הצילו‪ .%‬הצילו‪ %‬יבוצע באמצעות החדרת‬
‫מצלמת טלוויזיה‪ ,‬המצלמת‪ ,‬בצבע‪ ,‬במעגל סגור‪ .‬בעת צילו‪ %‬הצנרת‪ ,‬תוקר‪ #‬התמונה‬
‫מעל גבי מס טלוויזיה צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו‪ ,‬על תקליטור )‪.(CD‬‬
‫הצילו‪ ,%‬על כל שלביו‪ ,‬יתועד על גבי תקליטור )‪ ,(CD‬עליו יוס‪ ,/‬בעזרת מיקרופו‪,#‬‬
‫תיעוד קולי בזמ‪ #‬הצילו‪ ,%‬על גו‪ /‬הסרט‪ ,‬של הערות המבצע‪ ,‬לגבי מיקו‪ %‬ומהות‬
‫המפגעי‪ ,%‬שיגלה ויזהה וכד'‪.‬‬
‫לפני תחילת הצילו‪ ,%‬הקבל‪ #‬יסמ‪ ,#‬בצבע‪ ,‬על השוחות את מספריה‪ ,#‬בפני‪ %‬על הקיר‬
‫ובחו על גבי המכסה‪ ,‬לש‪ %‬זיהוי‪ .‬הסימו‪ #‬הפנימי יעשה כ שנית‪ #‬יהיה לזהותו בעת‬
‫צילו‪ %‬ובמהל התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה‪ ,‬בעת צפייה חוזרת בתקליטור )‪.(CD‬‬
‫ג‪ .‬תיקו‪ #‬מפגעי‪%‬‬
‫במידה ובעת ביצוע הצילו‪ %‬ו‪/‬או בעת צפייה חוזרת ופענוח התקליטור )‪ (CD‬המתועד‪,‬‬
‫ע"י מומחה של קבל‪ #‬המשנה‪ ,‬יתגלו מפגעי‪ ,%‬הכוללי‪ %‬בי‪ #‬היתר ‪ :‬לכלו‪ ,‬חול‪,‬‬
‫פסולת בנייה‪ ,‬שברי‪ %‬בצינורות‪ ,‬אטמי‪) %‬גומיות( הבולטי‪ %‬מ‪ #‬המחברי‪ %‬לתו‬
‫הצינורות‪ ,‬קווי‪ %‬שהונחו בצורה עקומה ופגמי‪ %‬אחרי‪ ,%‬שלדעת המפקח יש לתקנ‪,%‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה חייב לבצע את כל התיקוני‪ %‬שיידרשו‪ ,‬לשביעות רצונו המלאה של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫התיקוני‪ %‬יכללו ‪ :‬ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווי‪ %‬והשוחות‪ ,‬פתיחת כבישי‪,%‬‬
‫חפירה לגילוי קווי התיעול‪ ,‬שהתגלו בה‪ %‬מפגעי‪ ,%‬פירוק הצינורות השבורי‪%‬‬
‫והחלפת‪ %‬בצינורות חדשי‪ %‬תקיני‪ ,%‬פירוק והנחה מחדש של קווי‪ ,%‬שהונחו בצורה‬
‫עקומה‪ ,‬פירוק והתקנה מחדש של מחברי‪ ,%‬שאטמי‪ %‬בולטי‪ %‬מה‪ %‬פנימה אל תו‬
‫הצינורות ומפגעי‪ %‬אחרי‪ %‬שיתגלו בעת ביצוע הצילו‪ ,%‬מילוי חוזר של החפירה‬
‫והשבת השטח למצבו הקוד‪.%‬‬
‫הקבל‪ #‬יהיה האחראי הבלעדי‪ ,‬לתק‪ ,#‬על חשבונו‪ ,‬את כל המפגעי‪ %‬שיתגלו‪ ,‬לשביעות‬
‫רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫לאחר השלמת תיקו‪ #‬המפגעי‪ ,%‬יבוצע‪ ,‬על ידי הקבל‪ ,#‬צילו‪ %‬חוזר של הקווי‪ ,%‬שנוקו‬
‫ו‪/‬או שתוקנו‪ ,‬כדי לוודא שאכ‪ #‬כל המפגעי‪ %‬תוקנו‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצגת הממצאי‪%‬‬
‫בסיו‪ %‬העבודה‪ ,‬הקבל‪ #‬ימסור למזמי‪ ,#‬בשלושה העתקי‪ ,%‬את תיעוד הצילו‪,%‬‬
‫שיכלול ‪ :‬תקליטור )‪ (CD‬ודו"ח הנדסי‪ ,‬מפורט כדלקמ‪ ,#‬ע‪ %‬תיאור בכתב של‬
‫הממצאי‪ %‬שהתגלו‪ ,‬כולל סיכו‪ %‬ומסקנות‪.‬‬
‫)‪ (1‬תקליטור )‪: (CD‬‬
‫התקליטור )‪ (CD‬יכלול תיעוד מצול‪ %‬של הקטעי‪ %‬שיצולמו‪ ,‬כולל סימו‪ #‬מספרי‬
‫שוחות‪.‬‬
‫פס הקול של התקליטור )‪ (CD‬יכלול את הערות מבצע העבודה‪ ,‬תו כדי ביצוע‬
‫הצילו‪ %‬והערות נוספות‪ ,‬שהתווספו בזמ‪ #‬צפייה חוזרת ופענוח התקליטור )‪ (CD‬ע"י‬
‫מומחה של קבל‪ #‬המשנה‪ ,‬שיבצע את הצילו‪.%‬‬
‫)‪ (2‬דו"ח ביצוע העבודה ‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪188‬‬
‫יחד ע‪ %‬התקליטור )‪ ,(CD‬יוגש דו"ח הנדסי‪ ,‬הכולל סיכו‪ %‬מפורט של עבודת הצילו‪,%‬‬
‫שיוכ‪ #‬ע"י מומחה של מבצע הצילומי‪ .%‬לדו"ח יצורפו העתקי‪ %‬של תוכניות עדות‪,‬‬
‫עליה‪ #‬יצוינו הקטעי‪ %‬שצולמו ובעיקר יצוי‪ ,#‬במדויק‪ ,‬מיקו‪ %‬כל המפגעי‪ %‬שהתגלו‬
‫במהל ביצוע הצילומי‪.%‬‬
‫הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול ‪:‬‬
‫תיאור מפורט של כל הקטעי‪ %‬שצולמו‪ ,‬המפגעי‪ %‬שהתגלו במהל הצילו‪ ,%‬ע‪ %‬זיהוי‬
‫מיקו‪ %‬מדויק ומפורט‪.‬‬
‫תיאור בכתב של עבודת הצילו‪ %‬והפענוח‪ ,‬שתכלול ‪ :‬ציו‪ #‬מספר תוכנית האתר‪ ,‬זיהוי‬
‫קטע הקו שצול‪ ,%‬בי‪ #‬שתי שוחות סמוכות‪ ,‬ציו‪ #‬מיקו‪ %‬מפגע‪ ,‬שהתגלה באמצעות‬
‫מרחק מדויק משוחה סמוכה‪ ,‬זיהוי מיקו‪ %‬על התקליטור )‪ ,(CD‬תיאור מפורט של‬
‫המפגע‪ ,‬סיכו‪ %‬ממצאי‪ %‬וחוות דעת של מהנדס מומחה‪ ,‬של המבצע‪ ,‬לגבי מהות‬
‫המפגעי‪.%‬‬
‫לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעי‪ %‬שהתגלו וכ‪ #‬של נקודות‬
‫מיוחדות‪ .‬תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע הצילו‪ ,%‬באמצעות מצלמה‪ ,‬מעל גבי מס‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫בתקליטור )‪ (CD‬נפרד‪ ,‬ירוכזו כל הקטעי‪ ,%‬שבה‪ %‬נמצאו ליקויי‪ %‬בלבד‪ .‬פס הקול‪,‬‬
‫של התקליטור )‪ ,(CD‬יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק‪ ,‬ע"י מבצע הצילו‪.%‬‬
‫)‪ (3‬צילו‪ %‬חוזר ‪:‬‬
‫לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווי‪ %‬והשוחות‪ ,‬בה‪ %‬ימצא לכלו ו‪/‬או‬
‫תיקו‪ #‬המפגעי‪ %‬שהתגלו‪ ,‬יצול‪ %‬מחדש הקטע שנוקה ו‪/‬או שתוק‪ ,#‬כדי לבדוק א‪%‬‬
‫אכ‪ #‬כל המפגעי‪ %‬תוקנו‪ ,‬כפי שנדרש‪ .‬התקליטור )‪ (CD‬יכלול צילו‪ %‬כל קטע‪ ,‬ע‪%‬‬
‫המפגעי‪ %‬שהתגלו בו ומיד אחריו יוס‪ ,/‬בעריכה‪ ,‬צילו‪ %‬חוזר של הקטע‪ ,‬לאחר ניקוי‬
‫ו‪/‬או תיקו‪ #‬המפגעי‪.%‬‬
‫עבור צילו‪ %‬פנימי של קווי תיעול ו‪/‬או מובלי תיעול‪ ,‬כולל כל החומר והעבודה‬
‫הדרושי‪ ,%‬ישול‪ %‬לפי מ"א צינור‪ ,‬בו יבוצע הצילו‪ ,%‬מסווג לפי קוטר‪ .‬המחיר יהיה‬
‫אחיד בכל העומקי‪ %‬ובכל תנאי העבודה‪.‬‬
‫עבור ניקוי מחדש‪ ,‬של הקווי‪ %‬והשוחות‪ ,‬תיקו‪ #‬מפגעי‪ ,%‬שיתגלו בקווי התיעול‪,‬‬
‫שבוצע ע"י הקבל‪ #‬וצילו‪ %‬מחדש של הקטע‪ ,‬לאחר השלמת התיקוני‪ ,%‬עד לקבלת‬
‫צילו‪ %‬תקי‪ ,#‬מאושר ע"י המפקח‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר‬
‫הכולל של העבודה‪.‬‬
‫‪57.9.17‬‬
‫בדיקת אטימות לצנרת תיעול ולשוחות‬
‫בדיקת האטימות‪ ,‬לצנרת תיעול גרביטציונית ולשוחות הבקרה‪ ,‬תיעשה בהתא‪ %‬לנדרש‬
‫בפרק ‪ 58‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫עבור ביצוע התאומי‪ ,%‬בדיקות אטימות בקווי תיעול ו‪/‬או מובלי תיעול גרביטציוניי‪%‬‬
‫ובשוחות‪ ,‬כולל בדיקה חוזרת של קטעי‪ %‬שימצאו בה‪ %‬מפגעי‪ %‬שיתוקנו ע"י הקבל‪ ,#‬לא‬
‫ישול‪ %‬בנפרד ומחיר‪ #‬יחשב ככלול במחירי האספקה‪ ,‬חפירה והנחת הצינורות והשוחות‬
‫שבכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪57.9.18‬‬
‫תמרורי‪ %‬ושלטי‪%‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור בסעי‪ 51076 /‬במפרט הכללי‪:‬‬
‫א‪ .‬התמרורי‪ %‬יוצבו בצמוד למיקומ‪ %‬המופיע בתכניות‪.‬‬
‫ב‪ .‬התמרורי‪ %‬יתאימו לדרישות המופיעות ב"רשומות מס' ‪ 2501‬ו ‪) 2502‬מהדורה‬
‫אחרונה( ויוצבו בהתא‪ %‬לדרישות אלה ולדרישות המופיעות בהנחיות לאופ‪ #‬הצבת‬
‫התמרורי‪.%‬‬
‫התמרורי‪ %‬יהיו במידות המתאימות לתמרורי‪ %‬בדר עירונית כמוגדר בפרסומי‪%‬‬
‫הנ"ל‪ .‬התמרורי‪ %‬ירכשו במפעל שלטי‪ %‬שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫ג‪ .‬היסודות יהיו מבטו‪ #‬ב‪ .20‬היסוד יהיה בקוטר ‪ 40‬ס"מ ובעומק ‪ 60‬ס"מ וחלק העמוד‬
‫שיכנס לתוכו יהיה באור ‪ 55‬ס"מ‪.‬‬
‫ד‪ .‬העמודי‪ %‬יהיו מצינורות מגולווני‪ %‬בקוטר "‪ 4‬ויוצבו באנכיות מוחלטת‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪189‬‬
‫‪57.9.19‬‬
‫צביעת כבישי‪%‬‬
‫בנוס‪ /‬לאמור בסעי‪ 51077 /‬במפרט הכללי‪:‬‬
‫א‪ .‬במקומות המצויני‪ %‬בתכניות יסומנו בצבע קווי הפרדה )ד‪ ,1‬ד‪ ,4‬ד‪ ,6‬ד‪ ,7‬ד‪,(12‬‬
‫שטחיי הפרדה )ד‪ ,9‬ד‪ ,(14‬מעברי‪ %‬חציה )ד‪ ,(11‬חצי תנועה )ד‪ ,(13‬צביעת אבני‬
‫שפה )ו‪ ,3‬ד‪.(15‬‬
‫ב‪ .‬העבודות תבוצענה בהתא‪ %‬לאמור ב"רשומות מס' ‪) ,"2501‬מהדורה אחרונה(‬
‫ובהתא‪ %‬להנחיות של מע"צ לסימו‪ #‬כבישי‪.%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבל‪ #‬יבצע צביעת קטע לדוגמה באור ‪ 20‬מ' ורק לאחר אישור התוצאה ע"י‬
‫המפקח רשאי הקבל‪ #‬להתחיל בסימו‪.#‬‬
‫ד‪ .‬קטעי צבע שלא יניחו את דעת המפקח ייצבעו מחדש‪.‬‬
‫‪ 57.10‬אופני מדידה ותשלו ‪:‬‬
‫‪ 57.10.1‬עבודות חפירה ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪57.10.2‬‬
‫מחירי היחידה‪ ,‬עבור עבודות עפר‪ ,‬להנחת צינורות‪ ,‬חפירת תעלות‪ ,‬ועטיפה‪ ,‬יהיו‬
‫כלולי‪ %‬במחירי היחידה‪ ,‬להנחת צינורות‪ ,‬שוחות ומתקני‪ %‬ולא ישול‪ %‬עבור‪ %‬בנפרד‪.‬‬
‫עבור סילוק הקרקע העודפת‪ ,‬למקו‪ %‬מאושר‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול‬
‫במחירי היחידה השוני‪.%‬‬
‫עבור דיפו‪ ,#‬תכנו‪ #‬וביצוע‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה‬
‫השוני‪.%‬‬
‫חול‪ ,‬עפ"י פרט סטנדרטי‪ ,‬לצור עטיפה וריפוד צינורות‪ ,‬יהיה כלול במחירי הנחת‬
‫קווי‪.%‬‬
‫חפירה וביצוע מילוי חוזר‪ ,‬מהודק בשכבות עבור שוחות בקרה ומתקני‪ %‬תת‬
‫קרקעיי‪ ,%‬יהיה כלול במחירי היחידה השוני‪.%‬‬
‫אופני המדידה והתשלו‪ ,%‬מתייחסת לכל סוגי הקרקע‪ ,‬כולל סלע‪ ,‬תו שימוש בכל‬
‫סוגי הכלי‪ ,%‬שיידרשו ולעבודת ידיי‪ .%‬לא תשול‪ %‬תוספת מחיר וכ‪ #‬לא תשול‪%‬‬
‫תוספת עבור ביצוע עבודות עפר בשטחי‪ %‬קשי‪ %‬ומוגבלי‪.%‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬כוללי‪ %‬מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה‪ ,‬כגו‪ #‬גישוש‪ ,‬לצור גילוי‬
‫פיצוצי‪ %‬ומערכות תת קרקעיות קיימות‪ ,‬ביצוע דרכי‪ %‬זמניות ודרכי‪ %‬עוקפות‪,‬‬
‫במידה ויידרש‪ ,‬נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנות‪ ,‬כל הדרוש למניעת תאונות‪,‬‬
‫כגו‪ ,#‬גידור‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימו‪ ,#‬תאורה וכו'‪.‬‬
‫לא תשול‪ %‬תוספת עבור ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה של מי גשמי‪ ,%‬מי‪%‬‬
‫עיליי‪ ,%‬מי ביוב או מי תהו‪ ,%‬כולל ניקוז‪ ,‬שאיבה ושמירת השטח במצב יבש‪ ,‬בכל זמ‪#‬‬
‫העבודה‪.‬‬
‫עבודות פרוק ‪:‬‬
‫א‪ .‬פרוק כבישי‪: %‬‬
‫‪ (1‬תמורת פירוק כבישי‪ %‬ומדרכות‪ ,‬ישול‪ %‬רק עבור השטח שהיה הכרח לפרקו‪.‬‬
‫מחיר פרוק האספלט ופרוק מרצפות יכלול ג‪ %‬כיסוי זמני של התעלה במדרכה‬
‫בחול מעל לשטח המרצפות שפורקו וכיסוי זמני של התעלה ו‪/‬או הבור בכביש‪,‬‬
‫המצע קצת יותר גבוה משטח הכביש המפורק‪.‬‬
‫‪ (2‬העבודה תכלול ניסור אספלט וכל מבנה הכביש הקיי‪ ,%‬ברוחב המינימלי הנדרש‪,‬‬
‫עפ"י עומק הצינור‪ ,‬הרחקת האספלט המפורק‪ ,‬אל מחו לאתר העבודה‪ ,‬מילוי‬
‫התעלה בשכבות מבנה הכביש הקיי‪.%‬‬
‫ב‪ .‬פרוק אבני שפה ‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪190‬‬
‫כלול במחירי היחידה להנחת מובלי הניקוז ‪,‬יכלול פרוק מסודר של האבני‪ ,%‬אחסו‪#‬‬
‫במקו‪ %‬מסודר‪ ,‬התקנת‪ #‬מחדש‪ ,‬לרבות כל חומרי העזר וחגורות בטו‪ ,#‬הדרושה‬
‫להתקנת‪.%‬‬
‫כולל את חפירה‪ ,‬תשתית מצעי סוג א'‪ ,‬בעובי ‪ 30‬ס"מ מהודקת‪ ,‬יסוד בטו‪ #‬ב ‪ ,20‬גב‬
‫בטו‪ ,#‬אספקה והנחת אבני שפה‪ ,‬כמו כ‪ #‬כולל המחיר הנחת אבני שפה בקווי‪%‬‬
‫שבורי‪ ,%‬מעוגלי‪ %‬בקשתות וכד' בקטעי‪ %‬מעוגלי‪ %‬יותקנו בקשתות וכד'‪ .‬בקטעי‪%‬‬
‫מעוגלי‪ %‬יותקנו אבני שפה באור ‪ 0.250.5‬מטר המיוצרות במפעל‪ ,‬במקומות‬
‫נדרשי‪ %‬יבוצע ניסור אבני שפה להתאמה‪.‬‬
‫לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש‪ ,‬במידה וידרוש המפקח‪ ,‬על הקבל‪ #‬להשתמש‬
‫בפינות וזוויות באבני שפה מעוגלות חרושתיות‪.‬‬
‫רואי‪ %‬את הקבל‪ #‬כי הביא בחשבו‪ #‬שימוש באלמנטי‪ %‬חרושתיי‪ %‬שוני‪ %‬מאלמנטי‪%‬‬
‫המפורטי‪ %‬בכתב הכמויות ולא תשול‪ %‬בשל כ תוספת כלשהי‪.‬‬
‫במקרה ויידרש התקנת אבני שפה חדשות‪ ,‬ישול‪ %‬עפ"י כתב הכמויות‪.‬‬
‫ג‪ .‬פרוק קו מי‪ %‬ואביזרי‪: %‬‬
‫‪ (1‬עבור פרוק קווי מי‪ %‬ישול‪ %‬במ"א ומחירו יכלול חפירה‪ ,‬פרוק הקו‪ ,‬לרבות‬
‫חיתוכי‪ ,%‬ניתוקי‪ ,%‬סגירת קו המי‪ ,%‬פרוק האביזרי‪ %‬ופינוי לאתר פסולת‬
‫מאושר‪ ,‬בהתא‪ %‬להוראת המפקח‪ .‬הסילוק יכלול דמי הטמנה‪ ,‬במידה ויידרש‬
‫ולא תשול‪ %‬על כ כל תוספת‪.‬‬
‫‪ (2‬עבור פרוק אביזרי‪) %‬כשאי‪ #‬פרוק קו(‪ ,‬כגו‪ ,#‬שסתומי‪ ,%‬מגופי‪ %‬וכו'‪ ,‬ישול‪%‬‬
‫בנפרד‪ ,‬עפ"י כתב הכמויות‪ ,‬כולל חצאי דרסר‪ ,‬אוגני‪ ,%‬אטמי‪ ,%‬אומי‪ ,%‬ברגי‪%‬‬
‫וכו'‪.‬‬
‫כאשר מפורק כל הקו‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד עבור פרוק האביזרי‪ %‬והמחיר יהיה כלול‬
‫במחיר פרוק הקו‪.‬‬
‫ד‪ .‬פרוק תאי‪ %‬באופ‪ #‬מלא ‪/‬או חלקי ‪ :‬פרוק קטע השוחה‪ ,‬להסדרת שוחת הבקרה‪,‬‬
‫העבודה כוללת פרוק זהיר והחזרת המצב לקדמותו‬
‫ה‪ .‬החלפת שוחה ‪/‬חלק משוחת בקרה‪.‬‬
‫העבודה כוללת אספקת תקרה ‪/‬מכסה ‪/‬שוחת בקרה‪ ,‬תיקו‪ #‬הבנציק‪ ,‬ניקוי השוחה‬
‫התאמת התקרה והמכסה לפני הקרקע הסופיי‪.%‬‬
‫‪57.10.3‬‬
‫עבודות בטו‪: #‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫המדידה לצורכי תשלו‪ %‬תהא לפי האמור בתת פרק ‪ 0200.00‬במפרט הבינמשרדי‬
‫וכלהל‪ .#‬המחיר יכלול תמיד את כל הדרוש לביצוע מושל‪ %‬של עבודות הבטו‪ #‬המזוי‪.#‬‬
‫ב‪ .‬יחידת המידה‪ ,‬לעטיפת בטו‪ ,#‬לצינור‪ ,‬תהיה במ"א‪ ,‬מדוד בהתא‪ %‬לקוטר הצינור‪.‬‬
‫המחיר יכלול את אספקת ברזל הזיו‪ ,#‬תבניות ואספקה והתקנת הבטו‪ .#‬המחיר יהיה‬
‫זהה לכל העומקי‪.%‬‬
‫ג‪ .‬שוחות בקרה ימדדו ביח' שלמות ולא ישול‪ %‬בנפרד‪ ,‬עבור עבודות בטו‪.#‬‬
‫ד‪ .‬הכנות להתקנת צנרת בכניסה למגרשי‪: %‬‬
‫כל העבודות לפתיחת פתחי‪ ,%‬חריצי‪ ,%‬נקודות עיגו‪ #‬וכל פרט שידרש לש‪ %‬הרכבה‬
‫ועיגו‪ #‬הציוד בעתיד על פי המסומ‪ ,#‬או כפי שיסומ‪ #‬בתוכניות‪ ,‬יהיו כלולי‪ %‬במחירי‬
‫העבודות השונות ולא ישול‪ %‬עבור‪ #‬בנפרד‪.‬‬
‫‪57.10.4‬‬
‫עבודות צנרת ואביזרי צנרת ‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫מחירי היחידה‪ ,‬לקווי‪ %‬ואביזרי‪ ,%‬כוללי‪ %‬את כל המרכיבי‪ %‬המתוארי‪ %‬להל‪: #‬‬
‫חפירה‪ ,‬ריפוד‪ ,‬עטיפת חול‪ ,‬מעל ומתחת לצינור‪ ,‬אספקת הציוד והתקנתו‪ ,‬ביצוע‬
‫ריתוכי‪) %‬במידה ויידרש(‪ ,‬תיקו‪ #‬ציפוי פני‪ %‬ועטיפה חיצונית‪ ,‬שטיפת הקו‪ ,‬בדיקת‬
‫לח ‪ ,‬חיטוי‪ ,‬כיסוי והידוק וכ‪ #‬סילוק צנרת ועודפי חפירה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪191‬‬
‫ב‪ .‬צינורות‬
‫יחידת המידה‪ ,‬לאספקה הובלה והנחה של צינורות‪ ,‬תהיה במ"א‪ ,‬מסווגת בהתא‪%‬‬
‫לקוטר‪ ,‬סוג הצינור‪ ,‬דרג‪ ,‬עובי דופ‪ ,#‬עטיפת הצינור ועומק הנחת הצינור )במקרה של‬
‫קווי‪ %‬גרביטציוניי‪.(%‬‬
‫בצנרת תת קרקעית‪ ,‬יכלול מחירי הצנרת‪ ,‬ג‪ %‬את הספחי‪ %‬והאביזרי‪ ,%‬כגו‪ #‬קשתות‪,‬‬
‫הסתעפויות וכו' וכ‪ #‬בדיקות צנרת וריתוכי‪.%‬‬
‫בקווי מי‪ %‬תת קרקעיי‪ ,%‬יימדד האור ברציפות‪ ,‬כולל אור האביזרי‪ ,%‬הספחי‪%‬‬
‫והשוחות‪ ,‬שלאור הקו‪.‬‬
‫בקווי ביוב תת קרקעיי‪ ,%‬יימדד האור‪ ,‬בי‪ #‬הדפנות הפנימיות של השוחות ו‪/‬או‬
‫הקירות‪.‬‬
‫עבור אספקה והתקנה של קו מי‪ %‬זמני‪ ,‬במידה ונדרש‪ ,‬כולל חיבורו לכל הצרכני‪%‬‬
‫הקיימי‪ ,%‬פירוקו והוצאתו מהאתר‪ ,‬לא ישול‪ %‬בנפרד‪ .‬קו המי‪ %‬הזמני‪ ,‬יהיה צינור‬
‫מפוליאתיל‪ ,#‬בקוטר ‪ 75‬מ"מ ויותק‪ #‬גלוי‪.‬‬
‫ג‪ .‬מגופי‪: %‬‬
‫ימדדו לתשלו‪ %‬כמפורט בסעי‪ 5700.10 /‬במפרט הכללי כולל האוגני‪ %‬הנגדיי‪,%‬‬
‫מחברי‪ ,%‬אוזניות מוטות עיגו‪ ,#‬חומרי עזר‪ ,‬אטמי‪ %‬וברגי‪ %‬בשלמות‪.‬‬
‫ד‪ .‬חיבור בית והכנה לחיבור ביתי ‪:‬‬
‫יימדד כמכלול אחד לרבות כל האביזרי‪ %‬וישולמו לפי יח' אחת כאשר הצנרת תימדד‬
‫בנפרד ותשול‪ %‬בהתא‪ %‬לד‪ /‬הכמויות בסעי‪ /‬נפרד‪.‬‬
‫ה‪ .‬קשתות הסתעפויות וכו' ‪:‬‬
‫קשתות‪ ,‬הסתעפויות‪ ,‬אוגני‪ %‬ואביזרי ריתו יהיו כלולי‪ %‬במחירי היחידה ולא ישול‪%‬‬
‫עליה‪ %‬בנפרד‬
‫ו‪ .‬שסתומי אויר ‪:‬‬
‫שסתומי אויר ימדדו לתשלו‪ %‬על פי יחידות‪ ,‬כולל אספקה והתקנת ברז ניקוז כדורי‬
‫וצנרת הניקוז‪ ,‬זק‪ /‬ספחי‪ %‬קשתות מגו‪ /‬כדורי ויתר האביזרי‪ %‬בשלמות‪.‬‬
‫ז‪ .‬הידרנטי‪: %‬‬
‫הידרנטי‪ %‬לרבות המתק‪ #‬שבירה והזק‪ /‬לרבות גוש העיגו‪ #‬ישול‪ %‬בהתא‪ %‬לד‪/‬‬
‫הכמויות כמכלול אחד לרבות יתר האביזרי‪ %‬והעבודה הנלוות‪.‬‬
‫י‪ .‬חיו וגישור ‪:‬‬
‫החיו והגישור כלול במחירי היח' השוני‪ %‬ולא ישול‪ %‬עליו בנפרד‪.‬‬
‫יא‪ .‬עמודי סימו‪: #‬‬
‫ עמודי סימו‪ #‬יבוצעו בהתא‪ %‬לפרט שבתכניות ויצבעו כאמור בפרק ‪ 11‬להל‪.#‬‬
‫ ימדדו לפי יח' וישולמו בהתא‪ %‬לד‪ /‬הכמויות‪.‬‬
‫‪57.10.5‬‬
‫שוחות בקרה למי‪ ,%‬ביוב וניקוז ‪:‬‬
‫א‪ .‬השוחות תימדדנה עפ"י יחידות שלמות ומוגמרות‪ ,‬מסווגות בהתא‪ %‬לטיפוס השוחה‪,‬‬
‫קוטרה‪ ,‬עומקה וסוג התקרה‪.‬‬
‫ב‪ .‬במחירי היחידה יהיה כלול עבודות העפר הנדרשות‪ ,‬לרבות ביצוע מצע מהודק‬
‫בתחתית‪ ,‬מילוי ‪ ,CLSM‬במידת הצור ו‪/‬או עפ"י הנחיית המפקח‪ ,‬פרוק אספלט או‬
‫ריצו‪ /‬והחזרת המצב לקדמותו‪ ,‬חומרי עזר‪ ,‬מכסי‪ ,%‬מסגרות‪ ,‬יציקות החלקי‪%‬‬
‫עשויי‪ %‬בטו‪ ,#‬תבניות‪ ,‬ברזל זיו‪ #‬וכ‪ #‬כל האלמנטי‪ %‬המרכיבי‪ %‬את השוחה‪ ,‬מחברי‬
‫שוחה‪ ,‬מסוג "איטוביב"‪ ,‬עיבוד תעלות ושיפועי‪ ,%‬תקרה בעומס בינוני‪ ,‬לעומס ‪12.5‬‬
‫טו‪ ,#‬מכסי‪ ,%‬צביעת חלקי המתכת וגירוז המכסה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪192‬‬
‫המכסה יכלול סמל‪ ,‬מברונזה‪ .‬עבור תוספת למשקל כבד ישול‪ %‬בנפרד‪ ,‬בהתא‪ %‬לכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫ג‪ .‬התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד ‪ 30‬ס"מ( ‪:‬‬
‫במקומות שוני‪ %‬באתר‪ ,‬יהיה על הקבל‪ #‬לבצע התאמה של מכסי שוחות‪ ,‬מסוג‬
‫כלשהו‪ ,‬למפלסי הכביש המתוכנני‪ .%‬העבודה כוללת ‪:‬‬
‫ קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה‪.‬‬
‫ הצבת מחסו‪ %‬מתאי‪ %‬למניעת פגיעה בכלי רכב‪.‬‬
‫ פרוק המכסה הקיי‪ %‬ומסגרתו‪.‬‬
‫ יציקת חגורת בטו‪ #‬היקפית ליצירת צווארו‪ #‬מבטו‪ #‬ב‪ 30‬כולל זיו‪.#‬‬
‫ בטו‪ #‬המסגרת תו התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנ‪.#‬‬
‫ כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל‪.‬‬
‫ סילוק הפסולת‪.‬‬
‫תשלו‪ : %‬העבודה תימדד ותשול‪ %‬ביח' כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ד‪ .‬התאמת שוחות כולל פרוק התקרה )מעל ‪ 30‬ס"מ( ‪:‬‬
‫במקומות שוני‪ %‬באתר‪ ,‬יהיה על הקבל‪ #‬לבצע התאמה תקרות של שוחות למפלסי‬
‫הכבישי‪ %‬המתוכנני‪ .%‬העבודה כוללת ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫קבלת הוראה מפורטת לביצוע העבודה‪.‬‬
‫הצבת מחסו‪ %‬מתאי‪ %‬למניעת פגיעה בכלי רכב‪.‬‬
‫פרוק אספלט או מצעי‪ %‬מסביב למכסה‪.‬‬
‫חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאי‪.%‬‬
‫פרוק התקרה הקיימת‪.‬‬
‫פרוק חלקי בקירות השוחה למפלס עד ‪ 40‬ס"מ מתחת לפני התקרה המתוכננת‪,‬‬
‫כולל גילוי זיו‪ #‬קיי‪.%‬‬
‫יציקת תקרה חדשה מבטו‪ #‬ב‪ 30‬כולל זיו‪.#‬‬
‫יציקת צווארו‪ #‬מבטו‪ #‬ב‪ 30‬כולל זיו‪.#‬‬
‫ביטו‪ #‬מסגרת‪ ,‬תו התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנ‪.#‬‬
‫כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל‪.‬‬
‫סילוק פסולת‪.‬‬
‫התשלו‪ : %‬העבודה תימדד ותשול‪ %‬ביח' כמסווג בכתב כמויות ללא סיווג לגובה‬
‫הנדרש להרמה‪.‬‬
‫‪57.10.6‬‬
‫קווי ביוב זמניי‪: %‬‬
‫קווי ביוב זמניי‪ %‬והסדרת זרימת הביוב‪ ,‬במהל העבודה‪ ,‬יכללו במחירי היחידה‪ ,‬למ"א‪,‬‬
‫של צינורות הביוב החדשי‪ %‬ולא תשול‪ %‬על אספקת‪ ,%‬התקנת‪ ,%‬חיבור‪ %‬ופירוק‪ %‬לאחר‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪57.10.7‬‬
‫מפל חיצוני או פנימי לביוב ‪:‬‬
‫א‪ .‬מפלי‪ %‬חיצוניי‪ ,%‬ימדדו ביחידות‪ ,‬לפי קוטר וסוג הצינור‪ ,‬לכל גובה‪ .‬מחיר היחידה‬
‫יכלול את הספחי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע המפל‪ ,‬עפ"י תוכנית סטנדרט )הסתעפות "‪,"T‬‬
‫קשתות וכו'( וכל העבודות הדרושות‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבור מפל פנימי‪ ,‬עד מחצית מקוטרה הפנימי של השוחה‪ ,‬אשר יבוצע בעיבוד פנימי‪,‬‬
‫לא ישול‪ %‬בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה‪.‬‬
‫‪57.10.8‬‬
‫התחברות לשוחה קיימת ‪:‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪193‬‬
‫התשלו‪ %‬עבור התחברות לשוחה קיימת‪ ,‬יהיה מחיר כולל‪ ,‬לפי יחידה‪ ,‬מסווג לפי קוטר‪,‬‬
‫ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור‪ .‬המחיר יכלול את חשיפת השוחה‪ ,‬החדרת‬
‫הקו‪ ,‬איטו‪ ,%‬טיוח‪ ,‬כיסוי מחדש‪ ,‬תיקו‪ #‬בנצ'יק ואת כל החומרי‪ %‬והעבודה הדרושי‪.%‬‬
‫‪57.10.9‬‬
‫שוחת ביוב חדשה‪ ,‬על קו קיי‪: %‬‬
‫עבור בניית שוחה על קו קיי‪ ,%‬ישול‪ %‬לפי יחידה‪ .‬המחיר אינו כולל את שוחת הבקרה‪.‬‬
‫מחיר היחידה יכלול את עבודות החפירה‪ ,‬גילוי הקו‪ ,‬הנחת שוחת בקרה על הקו הקיי‪,%‬‬
‫ביצוע המתעל‪ ,‬מילוי חוזר‪ ,‬הידוק ואטימה וכ‪ #‬את כל החומרי‪ %‬והעבודה הנדרשי‪.%‬‬
‫‪ 57.10.10‬הכנת חיבור מבנה למערכת הביוב ‪:‬‬
‫ההכנה תהיה לפי יחידות ותכלול סתימת קצה הצינור‪ ,‬בפקק וסימונו ע"י ברזל זווית‪,‬‬
‫בגובה ‪ 180‬ס"מ‪ ,‬לרבות שלט‪ ,‬ע‪ %‬כיתוב בצבע אדו‪ %‬ע"ג לב‪ ,#‬לגבי עומק הצינור‬
‫והמילי‪" : %‬סכנה קווי ביוב"‪.‬‬
‫‪ 57.10.12‬צילו‪ %‬טלוויזיוני ‪:‬‬
‫יחידת המידה‪ ,‬לצילו‪ %‬טלוויזיוני‪ ,‬תהיה קומפלט‪ ,‬לכמות ראשונה ולאחר מכ‪ ,#‬תימדד‬
‫במ"א‪.‬‬
‫המחיר יכלול ניקוי‪ ,‬שטיפת הקווי‪ ,%‬צילו‪ ,%‬הכנת דו"ח ואספקת תקליטור והדו"ח‪ ,‬בשני‬
‫העתקי‪.%‬‬
‫‪ 57.10.13‬עבודות נגד קורוזיה ‪:‬‬
‫הגנה נגד קורוזיה‪ ,‬תהיה כלולה במחירי היחידה של אות‪ %‬מבני‪ %‬וחלקי‪ %‬ו‪/‬או מתקני‪,%‬‬
‫שעליה‪ %‬נאמר במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות‪ ,‬שיש לבצע עבודות אלה‪.‬‬
‫‪ 57.10.14‬תמרור ואמצעי בטיחות לזמ‪ #‬ביצוע ‪:‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לכ כי העבודה‪ ,‬נשוא מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬לאור כבישי‪ %‬קיימי‪%‬‬
‫המשמשי‪ %‬תנועת כלי רכב‪.‬‬
‫לצור כל על הקבל‪ #‬יהיה להג‪ #‬על קטעי העבודה‪ ,‬באמצעי‪ %‬שוני‪ ,%‬בהתא‪ %‬לדרישות‬
‫הרשויות‪ ,‬א שלא יפחתו מהמפורט בהמש‪ ,‬כל זאת על מנת להג‪ #‬על עובדי‪ %‬ולהימנע‬
‫מהפרעות לתנועת כלי הרכב הסדירה‪ .‬בשו‪ %‬שלב לא יותר לקבל‪ #‬לסגור נתיב או חלק‬
‫ממנו לצור ביצוע העבודות אלא יש לשמור את הכביש פתוח לנסיעה בכל שלבי הביצוע‪.‬‬
‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬לרבות הכנת תוכניות הסדרי תנועה‪ ,‬כולל אישורי‪ %‬ותאומ‪ %‬ע‪%‬‬
‫הרשויות )משטרה‪ ,‬משרד התחבורה‪ ,‬הרשות המזמינה וכו'(‪ ,‬הינו באחריות הקבל‪ #‬ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫מודגש כי התשלו‪ %‬עבור התמרור לשלב ביצוע כולל הגנה על קטעי העבודה‪ ,‬כמפורט‪ ,‬לכל‬
‫מש הפרוייקט‪ ,‬הינו קומפלט כולל את כל הדרוש כדי לעמוד בדרישות הרשויות‪.‬‬
‫דרישות המינימו‪ %‬הי‪ #‬כמפורט ‪:‬‬
‫ תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה‪.‬‬
‫ גדרות ניו ג'רזי פלסטיק ממולאי‪ %‬במי‪ %‬בצבע אדו‪ %‬לב‪ #‬לסירוגי‪ .#‬הגדרות יהיו‬
‫צמודות האחת לשניה‪.‬‬
‫ תמרורי אזהרה כל ‪ 20‬מטר‪.‬‬
‫ פנסי‪ %‬מהבהבי‪ %‬כל ‪ 20‬מטר‪.‬‬
‫כל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגו‪ #‬שוטרי‪ %‬להכוונת תנועה‪ ,‬תוספת תמרורי‪ %‬וכו' לא‬
‫תהווה עילה לכל שינוי במחירי היחידה השוני‪.%‬‬
‫תשלו‪ : %‬עבור אספקה והצבה של שילוט ותימרור זמני וכ‪ #‬כל אביזרי הבטיחות כנדרש‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬לא ישול‪ %‬לקבל‪ #‬בנפרד וכל האמור בסעי‪ /‬זה כלול במחירי היחידה‬
‫השוני‪.%‬‬
‫‪ 57.10.15‬חישו‪ ,/‬ניקוי פסולת והורדת צמחיה‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ר‪ .‬השטח לחישו‪ /‬יאושר ע"י המפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ 57.10.16‬חפירה ו‪/‬או חציבה בשטח‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪194‬‬
‫‬
‫מחירי שרוולי‪ %‬למערכת השקיה כוללי‪ %‬בי‪ #‬היתר עבודות העפר הנדרשות לצור‬
‫הנחת‪.%‬‬
‫‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ 57.10.17‬הידוק מילוי מבוקר‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתכניות‪.‬‬
‫לצור תשלו‪ %‬לא תהיה הפרדה בי‪ #‬הידוק מילוי מעודפי חפירה‪ ,‬לבי‪ #‬הידוק מילוי מובא‬
‫מבחו ‪.‬‬
‫‪ 57.10.18‬מילוי מאושר‬
‫חומר מילוי מאושר מובא מבחו יימדד לתשלו‪ %‬לפי הנפח במ"ק מדוד נטו לפי התכניות‬
‫והמחיר כולל הספקה‪ ,‬הובלה ופיזור החומר בשכבות והידוק מבוקר‪.‬‬
‫‪ 57.10.19‬הידוק שטחי‪%‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ר‪.‬‬
‫המחיר כולל חרישה‪ ,‬תחוח והדוק תו כדי הרטבה ברטיבות אופטימלית‪.‬‬
‫‪57.9.20‬‬
‫פרוק מיסעות‪ ,‬כבישי‪ ,%‬מדרכות ומשטחי בטו‪#‬‬
‫שימוש בחומר המצע ובתשתית החפורי‪ %‬לצור מילוי ישול‪ %‬רק בסעי‪" /‬הידוק מבוקר‬
‫של המילוי"‪ .‬המיו‪ ,#‬הערו‪ ,%‬ההובלה והפזור כאמור משולמי‪ %‬בסעיפי החפירה בלבד‪.‬‬
‫‪ 57.10.21‬פרוק שכבת אספלט קיי‪ %‬ו‪/‬או אמביט קיי‪%‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"ר והמחיר יהיו כלולי‪ %‬במחירי היחידה להנחת מובלי הניקוז‪ ,‬והוא‬
‫יהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט‪ /‬האמביט‪.‬‬
‫‪ 57.10.22‬קרצו‪/‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"ר כמסווג בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 57.10.23‬מצעי‪ %‬ותשתיות‬
‫המדידה לפי מ"ק מחושב תאורטית עפ"י התכניות‪.‬‬
‫המחיר אחיד לשכבות בעובי אחיד‪ ,‬לשכבות בעובי משתנה‪ ,‬לפזור המצע והידוקו‬
‫בשטחי‪ %‬צרי‪ ,%‬קטני‪ %‬ומוגבלי‪.%‬‬
‫‪ 57.10.24‬ריסוס באמולסיית ביטומ‪#‬‬
‫ריסוס ביטומ‪ #‬יימדד לתשלו‪ %‬לפי שטח במ"ר‪ ,‬בציו‪ #‬סוג הביטומ‪ #‬ושעורו‪ .‬המחיר כולל‬
‫אספקה‪ ,‬הובלה לאתר‪ ,‬פיזור וכ‪ #‬ניקוי השטח לפני הפיזור‪.‬‬
‫‪ 57.10.25‬עבודות אספלט‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"ר‪ ,‬בציו‪ #‬סוג השכבה‪ .‬המחיר כולל אספקה‪ ,‬הובלה לאתר‪ ,‬פיזור‬
‫האספלט והידוקו בהתא‪ %‬לדרישות המפרט הכללי וכ‪ #‬טאוט פני אספלט קיי‪/%‬חדש לפני‬
‫פיזור שכבת אספלט נוספת‪.‬‬
‫‪ 57.10.26‬מישק התחברות אספלט קיי‪ %‬לאספלט חדש‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬לפי מ"א‪ ,‬מדוד לאור קו ההתחברות‪ .‬המחיר כולל ניסור חרי ‪ ,‬קירצו‪/‬‬
‫אספלט‪ ,‬חפירה במבנה שכבות קיי‪ ,%‬סילוק השברי‪ %‬והפסולת וכ‪ #‬את כל העבודות‬
‫והחומרי‪ %‬הדרושי‪ %‬לביצוע העבודה‪ ,‬כולל שכבות מבנה הכביש‪.‬‬
‫‪ 57.10.27‬פרוק אב‪ #‬שפה ‪ /‬אב‪ #‬ג‪#‬‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬במ"א אבני שפה שיפורקו בפועל‪ ,‬והוא כלול במחירי היחידה להנחת‬
‫מובלי הניקוז ‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪195‬‬
‫‪ 57.10.28‬פירוק מדרכות ו‪/‬או איי תנועה מרוצפי‪ %‬והעברת החומר המתאי‪ %‬לשימוש חוזר לרשות‬
‫ו‪/‬או פינויו כמפורט‬
‫המדידה לתשלו במ"ר של מדרכות מרוצפות שיפורקו בפועל" כלול במחירי‬
‫"‬
‫היחידה להנחת מובלי ניקוז‪.‬‬
‫מודגש כי במקומות שיוחלט שהריצו& אינו מתאי לשימוש חוזר תפורק המדרכה‬
‫במסגרת עבודות החפירה ולא ישול עבור הפירוק בנפרד‪.‬‬
‫‪ 57.10.29‬הגנה מבטו‪ #‬מזויי‪ #‬על מערכות מתוכננות ‪ /‬קיימות‬
‫המדידה לתשלו במ"ק‪ ,‬ללא סיווג לפי סוג המערכת‪.‬‬
‫‪ 57.10.30‬עבודות בטו‪ #‬בניקוז ומעבירי מי‪%‬‬
‫א‪ .‬צנרת ‪ /‬מובלי ניקוז‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי המובל‪ ,‬צינור‪ ,‬קטרי‪%‬‬
‫ועומקי‪.(%‬‬
‫המחיר כולל את כל המתואר לעיל‪ ,‬לרבות ניסור‪ ,‬חפירה‪ ,‬אספקה‪ ,‬הנחה וכל הדרוש‬
‫לביצוע מושל‪ %‬של העבודה‪ .‬סעי‪ /‬זה כולל ג‪ %‬מעבירי מי‪.%‬‬
‫ב‪ .‬תאי ביקורת ושוחות תפיסה‬
‫המדידה לתשלו‪ %‬היא ביח'‪ ,‬כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות‪ ,‬בהתא‪%‬‬
‫למפרט והתוכניות‪.‬‬
‫ג‪ .‬שוחות בקרה על קווי‪ %‬קיימי‪:%‬‬
‫עבור חיבור צינור חדש לשוחה קיימת ישול‪ %‬לקבל‪ #‬בסעי‪ /‬נפרד בכתב הכמויות‪.‬‬
‫העבודה תכלול את כל המפורט לעיל וכל הנדרש בשלמות‪.‬‬
‫ד‪ .‬תוספת עבור בניית שוחת ניקוז‪/‬תא קליטה על קו קיי‪%‬‬
‫עבור בניית שוחה על קו ביוב או ניקוז קיי‪ %‬תשול‪ %‬לקבל‪ #‬תוספת למחיר השוחה‬
‫בסעי‪ /‬נפרד בכתב הכמויות‪ .‬התשלו‪ %‬יהיה תמורה מלאה על כל העבודה‪ ,‬הציוד‬
‫והחומרי‪ %‬הדרושי‪ %‬כמתואר במפרט המיוחד‪.‬‬
‫ה‪ .‬מתקני‪ %‬שוני‪ %‬מבטו‪ #‬מזוי‪ #‬ב ‪:30‬‬
‫התשלו‪ %‬כולל את כל האמור לעיל כולל הזיו‪.#‬‬
‫ו‪ .‬ריצו‪ /‬אב‪ #‬לניקוז )ריפראפ(‪:‬‬
‫העבודה תימדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הריפ ראפ המבוצעי‪ %‬בהתא‪%‬‬
‫לתוכניות‪ .‬מחיר היחידה במטר מרובע יכלול עבודות החפירה והמילוי‪ ,‬חומר מצע‪,‬‬
‫הידוק השתית‪ ,‬הבטוני‪ ,%‬האבני‪ ,%‬חגורת הקצה וכל יתר החומרי‪ %‬והמלאכות‬
‫הדרושי‪ %‬לביצוע מושל‪ %‬של העבודה‪.‬‬
‫‪ 57.10.31‬תמרורי‪ %‬ושלטי‪%‬‬
‫תמרורי‪ %‬ושלטי‪ %‬ימדדו לתשלו‪ %‬לפי האמור בסעי‪ 5100.55 /‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ 57.10.32‬צביעת כבישי‪%‬‬
‫קווי הפרדה ואבני שפה ימדדו לפי מ"א‪.‬‬
‫שטחי הפרדה‪ ,‬איי תנועה ומעברי חציה ימדדו לתשלו‪ %‬לפי מ"ר‪.‬‬
‫חיצי תנועה ימדדו לתשלו‪ %‬לפי יח'‪.‬‬
‫נספח ח'‬
‫רשימת תכניות מכרז מס' ‪2/2014‬‬
‫עבודות להנחת מובל מרכזי לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני בקרית מוצקי‪ ,‬עד המוצע‬
‫לי‪ ,‬בקרית י‪.‬‬
‫מס' תוכנית‬
‫תכנית ופרטי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪196‬‬
‫תכנית חת לאור למובל ניקוז – קרית מוצקי‪#‬‬
‫תכנית חת לאור למובל ניקוז – קרית י‪%‬‬
‫תכנית חת לאורקווי מי‪%‬‬
‫תכנית חת לאורקווי ביוב‬
‫‪2860171‬‬
‫‪286017021‬‬
‫‪286017022‬‬
‫‪286017023‬‬
‫‪286017024‬‬
‫‪286017025‬‬
‫‪286017026‬‬
‫‪286017027‬‬
‫‪286017028‬‬
‫‪286017029‬‬
‫‪2860170210‬‬
‫‪2860170211‬‬
‫‪2860170212‬‬
‫‪2860170213‬‬
‫‪2860170214‬‬
‫‪2860170215‬‬
‫‪2860170216‬‬
‫‪2860170217‬‬
‫‪2860170218‬‬
‫‪28601703.1‬‬
‫‪28601703.2‬‬
‫‪28601703.3‬‬
‫‪28601703.4‬‬
‫פרט מוצא לי‪%‬‬
‫‪28601704.1‬‬
‫פרט חציית מסילת רכבת קרית מוצקי‪#‬קרית י‪%‬‬
‫‪28601704.2‬‬
‫תכנית כללית‬
‫תכנית תיאו‪ %‬מערכות )מי‪ ,%‬ביוב וניקוז(‬
‫חציית כביש עכוחיפה בקידוח‬
‫‪28601704.03.1‬‬
‫חציית כיכר בשד' ירושלי‪%‬הפלמ"ח בקידוח‬
‫‪28601704.03.2‬‬
‫מתק‪ #‬לשיכו זרימה במוצא המובל‬
‫‪28601704.4‬‬
‫פרט חיבור לתחנת שאיבה "תמר"‬
‫‪28601704.5‬‬
‫אלמנטי‪ %‬טרומיי‪ %‬למובלי‪ %‬מלבני‪ %‬ופרט חיבור בנק' תפנית‬
‫‪28601704.6‬‬
‫מס' פרט‬
‫תכנית ופרטי‬
‫‪28601704.7‬‬
‫תכנית קונסטרוקציה לאלמנטי‪ %‬טרומיי‪) %‬מובל ניקוז(‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪197‬‬
‫‪28601704.8‬‬
‫תכנית קונסטרוקציה לקיר ביציאה לי‪%‬‬
‫‪286017051‬‬
‫‪286017052‬‬
‫‪286017053‬‬
‫‪286017054‬‬
‫‪286017055‬‬
‫‪286017056‬‬
‫‪286017057‬‬
‫‪286017058‬‬
‫‪286017059‬‬
‫תכנית פרוקי‪ %‬וחפירה‬
‫‪2860170510‬‬
‫‪2860170511‬‬
‫‪2860170512‬‬
‫‪2860170513‬‬
‫‪2860170514‬‬
‫‪2860170515‬‬
‫‪2860170516‬‬
‫‪2860170517‬‬
‫‪2860170518‬‬
‫‪28601706011‬‬
‫‪28601706012‬‬
‫‪28601706013‬‬
‫תכנית סלילה ופיתוח‬
‫‪28601706014‬‬
‫‪28601706015‬‬
‫‪28601706016‬‬
‫מס' פרט‬
‫תכנית ופרטי‬
‫‪28601706017‬‬
‫תכנית סלילה ופיתוח‬
‫‪28601706018‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪198‬‬
‫‪28601706019‬‬
‫‪286017060110‬‬
‫‪286017060111‬‬
‫‪286017060112‬‬
‫‪286017060113‬‬
‫‪286017060114‬‬
‫‪286017060115‬‬
‫‪286017060116‬‬
‫‪286017060117‬‬
‫‪286017060118‬‬
‫חתכי‪ %‬לאור לכבישי‪%‬‬
‫‪286017062‬‬
‫חתכי‪ %‬לרוחב לכבישי‪%‬‬
‫‪286017063‬‬
‫חתכי‪ %‬טיפוסיי‪ %‬לכבישי‪%‬‬
‫‪286017064‬‬
‫‪286017071‬‬
‫‪286017072‬‬
‫‪286017073‬‬
‫‪286017074‬‬
‫‪286017075‬‬
‫‪286017076‬‬
‫‪286017077‬‬
‫‪286017078‬‬
‫‪286017079‬‬
‫תוכניות קווי תאורה‪ ,‬חשמל‪ ,‬בזק וניקוז‬
‫‪2860170710‬‬
‫‪2860170711‬‬
‫‪2860170712‬‬
‫‪2860170713‬‬
‫‪2860170714‬‬
‫‪2860170715‬‬
‫‪2860170716‬‬
‫‪2860170717‬‬
‫‪2860170718‬‬
‫מס' פרט‬
‫תכנית ופרטי‬
‫פרט מעקה בטיחות‬
‫פרט מעקה בטיחות בי‪ #‬מדרכה לכביש‬
‫‪4A‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫פרט סריג לע‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪199‬‬
‫‪8‬‬
‫פרט קיר ספסלחת‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬אספלט קיי‪ %‬לאספלט מוצע‬
‫‪2F‬‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬גינו‪ #‬למדרכה מרוצפת – מדרכה נמוכה‬
‫‪1A‬‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬גינו‪ #‬למדרכה מרוצפתמדרכה גבוה‬
‫‪1B‬‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬מדרכה קיימת למדרכה מתוכננת‬
‫‪1C‬‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬מיסעה לחניה‬
‫‪H2‬‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬כביש אספלט למדרכה אספלט‬
‫‪G2‬‬
‫פרט אב‪ #‬שפה מונמכתחיבור בי‪ #‬כביש אספלט למדרכה מרוצפת‬
‫‪D2‬‬
‫פרט חיבור בי‪ #‬כביש אספלט למדרכה מרוצפת כולל תעלה דו שיפועית‬
‫‪B2‬‬
‫‪6‬‬
‫פרט ספסל ואשפטו‪#‬‬
‫פרט לכוורת פלסטית מסוג גאוסל‬
‫‪1‬‬
‫פרט קיר תומ‬
‫‪9‬‬
‫פרט יציקת בטו‪ #‬בחציית כבישי‪%‬‬
‫‪G103‬‬
‫‪103‬‬
‫פרט חת תעלה טיפוסי‬
‫פרט חיבור צינורות פלדה ללא פעמו‪#‬‬
‫‪500‬‬
‫פרט הכנה לחיבור מגרש ללא שוחת ביקורת‬
‫‪89‬‬
‫פרט להידרנטי‪ %‬ללא מתק‪ #‬שבירה‬
‫‪L102‬‬
‫‪102‬‬
‫פרט להידרנטי‪%‬‬
‫פרט הידרנט כפול והכנה לחיבור מגרש‬
‫‪W102187‬‬
‫‪130‬‬
‫פרט הכנה לחיבור מגרש‬
‫פרט תא ביקורת כולל צינור פלדה‬
‫‪T106‬‬
‫פרט ארו‪ #‬למדי מי‪%‬‬
‫‪2H180‬‬
‫פרט הכנה לחיבור מגרש‬
‫‪W187‬‬
‫פרט מכסי‪ %‬מיציקת ברזל בעלי סגר עגול ותושבת ריבועית‬
‫‪W21‬‬
‫פרט מכסי‪ %‬לשוחות מברזל יציקה‬
‫‪W20‬‬
‫פרט מפל פנימי‬
‫‪B23‬‬
‫פרט תא בקרה מלבני גדול מחלקי‪ %‬טרומיי‪%‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪260‬‬
‫פרט לשרוולי פלדה‬
‫פרט להתקנת שוחת מגו‪/‬‬
‫‪PR-2‬‬
‫פרט לתעלה טיפוסית לצינור במי תהו‪%‬‬
‫‪C103‬‬
‫פרט מד מי‪ %‬אלקטרומגנטי‬
‫‪G101‬‬
‫מס' פרט‬
‫תכנית ופרטי‬
‫פרט תא קליטה למי גש‪ 80/45 %‬ס"מ‬
‫‪D3‬‬
‫‪5‬‬
‫פרט הרכבת קולטני‪ %‬ע‪ %‬רשת מלבנית ואב‪ #‬צד‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪200‬‬
‫‪3‬‬
‫פרט תא בקרה מלבני קט‪ #‬מחלקי‪ %‬טרומי‪%‬‬
‫פרט הרכבת קולטני‪ %‬ע‪ %‬רשת מלבנית ואב‪ #‬צד‬
‫‪D4‬‬
‫פרט למד מי‪%‬‬
‫‪90‬‬
‫פרט תא בקרה עגול ע‪ %‬מפל חיצוני כולל עטיפת בטו‪#‬‬
‫‪B5‬‬
‫פרט תא בקרה טיפוסי לביוב‬
‫‪601‬‬
‫פרט שוחת בקרה מלבנית לביוב לעומקי‪ %‬גדולי‪%‬‬
‫‪605‬‬
‫פרט שוחת בקרה עגולה לביוב לעומקי‪ %‬גדולי‪%‬‬
‫‪B605‬‬
‫פרט שסתו‪ %‬אוויר לביוב בתו תא ביקורת‬
‫‪611‬‬
‫פרט שוחה ע‪ %‬מפל מאחורי קיר תומ‬
‫‪604‬‬
‫פרט תא בקרה עגול ע‪ %‬מפל חיצוני כולל צינור איוורור וחיבור לצינור ‪PE100‬‬
‫‪P603‬‬
‫פרט תא בקרה עגול ע‪ %‬מפל חיצוני‬
‫‪603‬‬
‫פרט תא בקרה עגול ע‪ %‬מפל חיצוני כולל עטיפת בטו‪#‬‬
‫‪B5‬‬
‫פרט תא בקרה ע‪ %‬חוליה קונית לביוב‬
‫‪602‬‬
‫פרט תא בקרה טיפוסי לביוב כולל הכנה לחיבור בעתיד‬
‫‪P601‬‬
‫פרט מערכת קולטני‪1+2+3 %‬‬
‫‪4‬‬
‫פרט מכסי תיעול מברזל יציקה‬
‫‪5‬‬
‫פרט מכסי תיעול מברזל יציקהמכסה רשת מלבני‬
‫‪6‬‬
‫פרט אב‪ #‬שפה מברזל יציקה‬
‫‪7‬‬
‫פרט בדיקת חוזק אב‪ #‬שפה מיציקת ברזל‬
‫‪8‬‬
‫פרט התקנה אופיינית של אב‪ #‬שפה מברזל יציקה‬
‫‪9‬‬
‫פרט מכסי‪ %‬בעלי סגר אובלי ותושבת ריבועית‬
‫‪10‬‬
‫פרט מכסי‪ %‬בעלי סגר אובלי ותושבת עגולה‬
‫‪11‬‬
‫פרט שוחת סיפו‪ #‬לתיעול‬
‫‪12‬‬
‫פרט השענת סבכה על קיר‬
‫‪13‬‬
‫פרט שוחות מלבניות לתיעול במידות מ‪ 100/100‬ס"מ עד ‪ 180/160‬ס"מ‬
‫ולצינורות בקוטר ‪ 50120‬ס"מ )יצוקה באתר(‬
‫‪14‬‬
‫פרט תא בקרה עגול ע‪ %‬מפל חיצוני כולל עטיפת בטו‪#‬‬
‫‪PR-603P‬‬
‫‪601‬א‬
‫פרט תא בקרה טיפוסי לביוב כולל הכנה לחיבור בעתיד‬
‫מס' פרט‬
‫תכנית ופרטי‬
‫‪15‬‬
‫פרט שוחה מלבנית לתעול ‪ 100/160‬ס"מ )יצוקה באתר(‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪201‬‬
‫פרט שוחה מלבנית לתעול ‪ 100/140‬ס"מ )יצוקה באתר(‬
‫‪16‬‬
‫פרט שוחה מלבנית לתעול ‪ 80/45‬ס"מ )יצוקה באתר(‬
‫‪17‬‬
‫פרט תא קליטה למי גש‪ %‬ע‪ %‬שוחה צמודה בצד המדרכה‬
‫‪18‬‬
‫פרט תא קליטה למי גש‪ %‬ע‪ %‬שוחה צמודה בצד הכביש‬
‫‪19‬‬
‫פרט שוחה קליטה למי גש‪ 180/120 %‬ס"מ )ללא אבני שפה(‬
‫‪20‬‬
‫פרט תא קליטה למי גש‪ 80/30 X 2 %‬ס"מ ‪)E‬ללא אבני שפה(‬
‫‪21‬‬
‫פרט שוחת סיפו‪ #‬לקליטת מי גש‪%‬‬
‫‪22‬‬
‫נספח ט'‬
‫הצעת המציע המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬הסכ ‪.2/2014‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסכ‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪202‬‬
‫‪.2‬‬
‫כתב הכמויות‪ ,‬המהווה חלק בלתי נפרד מההסכ‪.%‬‬
‫‪.3‬‬
‫המחירי‪ %‬בכתב הכמויות‪ ,‬הינ‪ %‬בשקלי‪ %‬וכוללי‪ %‬מע"מ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ריכוז ההנחות )באחוזי‪ (%‬למילוי על ידי הקבל‪ #‬ניתני‪ %‬בנספח שלהל‪.#‬‬
‫‪.5‬‬
‫הרינו מצהירי‪ %‬כי ידוע לנו כי ביצוע השלומי‪ %‬לה‪ %‬נהיה זכאי‪ %‬על פי ההסכ‪ ,%‬יהיו מותני‪%‬‬
‫כפופי‪ %‬להעברת‪ %‬קוד‪ %‬ממשרד השיכו‪ #‬בפועל ורק אז ישולמו לנו‪.‬‬
‫הרינו מצהירי‪ %‬כי ידוע לנו כי התשלו‪ %‬בפועל יחושב על פי ההנחה‪ ,‬שנתנה על ידינו‪ ,‬ביחס לכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי המציע שייבחר‪ ,‬יהיה זכאי לתשלו‪ ,%‬רק עבור ביצוע בפועל‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הביצוע מותנה בתקציבי‪ %‬שיעמדו לרשות העירייה והתאגיד ‪ .‬התאגיד שומרלעצמו את הזכות‪,‬‬
‫להקטי‪ / #‬להקפיא ‪ /‬לבטל ‪ /‬לשנות‪ ,‬את היק‪ /‬הפרוייקט‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לקבל‪ #‬שיזכה בעבודה‪ ,‬לא תהיה כל דרישה‪ ,‬לתוספת כספית כלשהיא‪ ,‬משינוי היק‪ /‬הביצוע‪,‬‬
‫בכל שלב בביצוע הפרוייקט‪ .‬הקבל‪ #‬יהיה זכאי לתמורה‪ ,‬רק עבור עבודות שבוצעו בפועל‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ .10‬המזמי‪ #‬יהיה רשאי‪ ,‬שלא להתקשר ע‪ %‬בעל ההצעה הזולה ביותר וזאת מנימוקי‪ %‬כגו‪ #‬ניסיונו‬
‫של המציע ע‪ %‬המזמי‪ ,#‬תכסיסנות מצד המציע ו‪/‬או כושרו‪.‬‬
‫‪ .11‬המציע יהיה מחוייב לבצע את העבודה‪ ,‬במחירי‪ %‬בה‪ %‬הוא נקב‪ ,‬ג‪ %‬א‪ %‬המזמי‪ #‬יחליט להקטי‪#‬‬
‫את היק‪ /‬העבודה ו‪/‬או לא לבצע סעיפי‪ %‬שלמי‪ %‬מתו העבודה‪.‬‬
‫"‬
‫המחירי המוצעי על ידינו הינ הפחתה למחירי הבסיסיי של היחידות שבכתב‬
‫הכמויות )למעט לפרקי הקשורי לחברת מקורות(‪ .‬על המציע למלא את ההצעה כ שינקוב‬
‫בשיעור ההנחה באחוזי שמוענק על ידו ביחס לעלות הכוללת של המכרז )ולא לכל‬
‫פרויקט‪/‬עבודה בנפרד(‪ ,‬ללא מע"מ‪) .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שיעור ההנחה לא יעלה על ‪ .15%‬הצעה‬
‫שתעלה על ‪ ,15%‬תיפסל(‪.‬‬
‫‪ .12‬בנוס‪ /‬למדד המחיר‪ ,‬קבעה ועדת המכרזי‪ %‬מדדי איכות לבחינת ההצעות במכרז‪ ,‬כ שלהצעה‬
‫הכספית יינת‪ #‬משקל של עד ‪) 80%‬להל‪" :#‬מדד המחיר"( ולמדד האיכות יינת‪ #‬משקל של עד‬
‫‪) 20%‬להל‪" :#‬מדד האיכות"(‪.‬‬
‫‪ .13‬מדד המחיר יהיה מורכב מהמשקולות כמפורט להל‪:#‬‬
‫א‪ .‬שיעור ההנחה באחוזי‪ ,%‬שמוענק על ידי המציע ביחס לעלות הכוללת של המכרז )ולא לכל‬
‫פרויקט‪/‬עבודה בנפרד(‪ ,‬ללא מע"מ‪) .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שיעור ההנחה לא יעלה על ‪.15%‬‬
‫הצעה שתעלה על ‪ ,15%‬תיפסל( משקל מרבי של עד ‪.80%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיעור ההנחה ממחירו‪" #‬דקל" לרכיבי‪/%‬פריטי‪/%‬עבודות שאינ‪ %‬מופיעי‪ %‬בכתב הכמויות‬
‫בנספח י' משקל מרבי של עד ‪.5%‬‬
‫‪ .14‬מדד האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמ‪:#‬‬
‫א‪ .‬ניסיו‪ #‬המציע בקידוחי‪ %‬משקל מרבי עד ‪) 12%‬מספר קידוחי‪) %‬משקל מרבי עד ‪(4%‬‬
‫קוטר ואור )משקל מרבי עד ‪ (4%‬אור בקידוח אחד )משקל מרבי עד ‪.(4%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תו תק‪ #‬למערכת ניהול איכות ‪ 9001 ISO‬על ש‪ %‬המציע משקל מרבי של עד ‪.3%‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫_____________________‬
‫חתימה וחותמת עו"ד החברה‬
‫נספח ט'‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪203‬‬
‫‪.1‬‬
‫הצעת המציע מבוססת על כתב הכמויות המצ"ב כנספח י'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המחירי‪ %‬בכתב הכמויות הינ‪ %‬בשקלי‪ %‬ואינ‪ %‬כוללי‪ %‬מע"מ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ההנחה )באחוזי‪ (%‬תצוי‪ #‬בטבלה שלהל‪.#‬‬
‫‪.4‬‬
‫הרינו מצהירי‪ %‬כי ידוע לנו כי התשלו‪ %‬בפועל יחושב על פי ההנחה בטבלה שלהל‪) #‬למעט‬
‫לפרק הקשור לחברת מקורות(‪.‬‬
‫‪ %‬הנחה )"(‬
‫תאור‬
‫הנחת למחירו בנספח י' להנחת מובל מרכזי‬
‫לניקוז‪ ,‬מכביש ‪ ,4‬דר מתח כורדני‪ ,‬בקרית‬
‫מוצקי‪ ,‬עד המוצע לי‪ ,‬בקרית י )להל‪:‬‬
‫"מחיר הבסיס למחירו‪/‬כתב הכמויות המכרז"(‬
‫משקל מרבי‬
‫עד‬
‫‪____ %‬‬
‫במילי‪______________%‬‬
‫אחוז הנחה‬
‫‪80%‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי שיעור ההנחה‬
‫לא יעלה על ‪ .15%‬הצעה שתעלה‬
‫על ‪ ,15%‬תיפסל‬
‫‪____ %‬‬
‫הנחה למחירו "דקל" )להל‪" :‬מחיר הבסיס‬
‫לדקל"(‬
‫במילי‪______________%‬‬
‫אחוז הנחה‬
‫‪5%‬‬
‫האחוז‪/‬י המוצע‪/‬י על ידינו הינ הפחתה למחירי הבסיסיי‪ ,‬לפני מע"מ‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫מסמ י'‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' ‪2/2014‬‬
‫כתב כמויות ומחירי‬
‫בחתימתנו על מסמ זה‪ ,‬הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪204‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ #‬מופנית לסעיפי‪ 008 %‬ו ‪ 5100.00‬במפרט הכללי‪ ,‬בכל הנוגע לאופני מדידה ותכולת‬
‫המחירי‪.%‬‬
‫כמו כ‪ ,#‬מופנית תשומת לב הקבל‪ #‬לאופני המדידה והתשלו‪ %‬במפרט הכללי ובמפרט המיוחד להסכ‪%‬‬
‫זה‪.‬‬
‫התשלו‪ %‬בפועל ייעשה על פי מדידת הכמויות שבוצעו בפועל )אלא א‪ %‬כ‪ #‬צויי‪ #‬אחרת באופני המדידה‬
‫והתשלו‪ (%‬ובהתא‪ %‬לתנאי‪ %‬שבמסמכי ההסכ‪ .%‬כל מקרה של סטיה בכל גודל שהוא בי‪ #‬הכמות‬
‫שבכתב הכמויות ובי‪ #‬הכמות שבוצעה בפועל‪ ,‬לא יהווה עילה לשינוי מחירי היחידה הנקוב בהצעת‬
‫הקבל‪ #‬ו‪/‬או הארכת מש תקופת הביצוע‪.‬‬
‫הערות כלליות‬
‫בעל ההצעה יחתו‪ %‬את שמו על כל ד‪ /‬של רשימת הכמויות‪ ,‬גיליו‪ #‬הסיכו‪ %‬וטופס ההצעה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫סעיפי‪ ,%‬שלפי דעת מגיש ההצעה כוונת‪ %‬אינה ברורה די צרכה‪ ,‬יש לברר ע‪ %‬המהנדס לפני‬
‫הגשת ההצעה‪ .‬לאחר הגשת ההצעה וחתימת ההסכ‪ ,%‬תחייב דעתו של המהנדס‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫במקרה של בירורי‪ ,%‬שינתנו לבעל ההצעה בהתא‪ %‬לבקשתו‪ ,‬העלולי‪ %‬להשפיע על מחירי הצעה‪,‬‬
‫או לעזור בבירור נקודות סתומות‪ ,‬יישלח תזכיר לכל אלה שהוציאו טופס מכרז לפי הכתובות‬
‫שישאירו בזמ‪ #‬קבלת טפסי המכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪ %‬תו כדי בדיקת ההצעות‪ ,‬תתגלינה טעויות בכפל ו‪/‬או בסיכו‪ ,%‬יראו את מחירי היחידה‬
‫כנכוני‪ %‬ויתוקנו הסכומי‪ %‬בהתא‪.%‬‬
‫‪.5‬‬
‫יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב ע‪ %‬כל התנאי‪ %‬שנזכרו במפרטי‪ %‬וברשימת הכמויות‬
‫ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה‪ .‬הסעיפי‪ %‬ברשימת הכמויות מתוארי‪ %‬בצורה מקוצרת‪ .‬על‬
‫הקבל‪ #‬להתבסס על התכניות והדרישות במפרטי‪.%‬‬
‫‪.6‬‬
‫עבור הכנת דרכי גישה זמניי‪ ,%‬בניית משרד זמני בהתא‪ %‬למפרטי‪ ,%‬בניית מחסני‪ %‬וכו'‪ ,‬לא‬
‫ישול‪ %‬בנפרד ומחיר‪ %‬יהיה כלול במחירי היחידה השוני‪.%‬‬
‫‪.7‬‬
‫בעל ההצעה ימלא את כל הפרטי‪ %‬הדפי‪ %‬המצורפי‪ %‬למכרז ויצר‪ /‬את כל הנתוני‪ %‬שנתבקש‬
‫להגיש ע‪ %‬ההצעה‪ .‬אי מילוי ההוראות עלול לגרו‪ %‬לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מגיש ההצעה ידאג לכ‪ ,‬כי כל קבל‪ #‬משנה‪ ,‬כגו‪ :#‬יצר‪ #‬ציוד וספקי‪ %‬אחרי‪ ,%‬יראו את כל‬
‫התכניות ויקראו את המפרטי‪ %‬ואת הסעיפי‪ %‬המתאימי‪ %‬שבתנאי‪ %‬המיוחדי‪ %‬של העבודה‪.‬‬
‫בזמ‪ #‬בדיקת המכרזי‪ ,%‬לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויי‪ %‬שיוצעו‪.‬‬
‫במידה וכוונת מגיש ההצעה להציע שינויי‪ ,%‬או אלטרנטיבות‪ ,‬עליו לברר את כל הפרטי‪%‬‬
‫הטכניי‪ %‬לפני הגשת ההצעה‪.‬‬
‫במילוי טפסי המכרז‪ ,‬יש למלא בדייקנות אחר הסעיפי‪ %‬המופיעי‪ %‬בו ואת השינויי‪ %‬המוצעי‪,%‬‬
‫במידה ויאושרו כשינויי‪ %‬אפשריי‪ ,%‬יש להגיש במכתב לוואי להצעה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫בכל מקו‪ %‬בו מצוינת בסעי‪ /‬בכתב הכמויות‪ ,‬המילה‪" :‬כמפורט"‪ ,‬הכוונה היא כמפורט‬
‫בתכניות‪ ,‬ו‪/‬או במפרטי‪ %‬ו‪/‬או אופני המדידה והתשלו‪.%‬‬
‫‪.10‬‬
‫המבצע הוא