פרוטוקול אסיפת דיירים

Comments

Transcription

פרוטוקול אסיפת דיירים
‫תאריך‪____________________ :‬‬
‫פרוטוקול אסיפת דיירים מיום _______________________‬
‫כתב מינוי והרשאה לנציגות הבית המשותף ("הנציגות") לטיפול בשיפוץ שימור הבניין (דרך עזרה ובצרון)‬
‫ברחוב ______________________ תל אביב ("הבניין")‬
‫אנו החתומים מטה‪ ,‬בעלי רכוש משותף בבניין לפי הפרטים כדלקמן‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫דירה מס'‬
‫שם ‪ +‬שם משפחה‬
‫חתימה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫מאשרים בזה שהרשומים מטה הם נציגות הבניין‪:‬‬
‫שם ‪ +‬שם משפחה‬
‫דירה מס'‬
‫חתימה‬
‫לצורך זה הנציגות מורשית לפעול ולהתחייב בשמנו‪ ,‬בעבורנו ובמקומנו ובכלל זה‪ ,‬לנהל משא‪ -‬ומתן עם כל‬
‫אדם‪ ,‬לקבל הצעה‪ ,‬לחתום על כל תעודה‪ ,‬בקשה‪ ,‬תכנית או מסמך כלשהו‪ ,‬לגבות ו‪/‬או לקבל ו‪/‬או לשלם‬
‫כספים‪ ,‬לתת קבלות על סכומים שיתקבלו ובדרך כלל להיות שליחינו ולנקוט במקומנו בכל צעד שתמצא‬
‫לנכון למטרת ביצוע שיפוץ הבניין‪ .‬כל מה שייעשה על‪ -‬ידי הנציגות יחייב אותנו‪.‬‬
‫כתב מינוי והרשאה זה יכנס לתוקף עם חתימתם של לפחות מחצית מבעלי הדירות בבניין‪ .‬מרגע שייכנס כתב‬
‫מינוי והרשאה זה לתוקף הרינו מסכימים מראש לכל המעשים שייעשו על‪ -‬ידי הנציגות‪ .‬כתב התחייבות‬
‫והרשאה זה הינו החלטי ובלתי חוזר‪ ,‬ואין אנו רשאים לבטלו או לשנותו באיזה אופן שהוא‪.‬‬

Similar documents