טופס א 1. 2. 8. 4. 1

Comments

Transcription

טופס א 1. 2. 8. 4. 1
‫טופס א‬
‫תאריך ___________________________‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית ראשל"צ‬
‫ירושלים ‪2‬‬
‫ראשון לציון‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‬
‫בקשה לפתיחת תיק חיזוק מבנה וכתב הרשאה‬
‫‪ .1‬אנו‪ ,‬בעלי הדירות ‪ /‬הנכסים ‪ ,‬החתומים בטופס ג' הרצ"ב‪ ,‬בבית המשותף הממוקם ברחוב‬
‫‪ .................................‬מספר ‪.........‬הידועים כגוש ‪ ..............‬חלקה ‪ .......‬בעיר‬
‫ראשל"צ (להלן "המבנה" ואו "הבית המשותף") מעוניינים לפתוח תיק לעניין חיזוק‬
‫מבנה של הבית המשותף בחברה הכלכלית ראשון לציון (להלן "המבנה " ואו הבית‬
‫המשותף") מעוניינים לפתוח תיק לעניין חיזוק מבנה של הבית המשותף בחברה הכלכלית‬
‫ראשון לציון ("להלן חכ"ר") בהתאם לתוכנית מתאר ארצית מספר ‪ 83‬לחיזוק מבנים‬
‫מפני רעידות אדמה‪ ,‬על תיקוניה ותוספותיה (להלן "תמ"א ‪ )"83‬ותוכניות בניין עיר‬
‫הקיימות או שתיהנה בתוקף במועד הרלבנטי לביצוע החיזוק‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לנו כי פתיחת תיק מותנית בקיום אסיפת דיירים כדין ומסירה לחכ"ר מסמך מלא‬
‫וחתום כנדרש וכן פרוטוקול אסיפת בעלי הזכויות הבעלות ‪/‬ואו זכויות החכירה על נכסים‬
‫במבנה בנוסח המצ"ב לבקשה זו‪ ,‬לפיה בעלי הדירות במבנה ממנים נציגות מטעמם‬
‫למטרת חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א ‪ .83‬ממנים את חכ"ר לביצוע‬
‫השירותים ושירותי פיקוח עליון‪ ,‬כהגדרתם להלן‪ ,‬ומעניקים לחכ"ר הרשאה ללוות אותם‬
‫לצורך קידום הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .8‬כמו כן‪ ,‬ידוע לנו כי פתיחת תיק חיזוק מבנה מותנית בחתימת מאה אחוזים (‪ )111%‬מכלל‬
‫בעלי הזכויות במבנה לרבות הזכויות ברכוש משותף צמודים לדירותיהם‪ ,‬כפי שמופיעים‬
‫בלשכת רישום המקרקעין‪ ,‬על גבי הבקשה והפרוטוקול‪.‬‬
‫‪ .4‬ידוע לנו כי עם פתיחת תיק החיזוק מבנה תספק לנו חכ"ר שירותים מקדמיים לצורך‬
‫ביצוע בדיקת היתכנות ראשונית (פיזית‪ ,‬כלכלית‪ ,‬משפטית‪ ,‬ותכנונית) לחיזוק מבנה‬
‫במסגרת תמ"א ‪ 83‬ותוכניות בניין עיר תקפות (להלן ‪" :‬הבדיקות המקדימות")‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .5‬מוסכם עלינו‪ ,‬כי ככל שהבדיקות המקדימות יצביעו על היתכנות נמוכה לביצוע חיזוק‬
‫במסגרת תמ"א ‪ ,83‬אזי תהא חכ"ר רשאית שלא להעניק לנו את השירותים ושרותי‬
‫פיקוח עליון‪ ,‬כהגדרתם להלן‪ ,‬והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי‪ .‬וללא עלות מצד‬
‫הדיירים‪.‬‬
‫‪ .6‬ככל שהבדיקות המקדימות יצביעו על היתכנות חיובית לביצוע חיזוק מבנה במסגרת‬
‫תמ"א ‪ , 83‬ידוע לנו כי חכ"ר תספק לנו באמצעות נציגות מוסכמת של דיירי המבנה‪ ,‬את‬
‫השירותים הבאים (להלן ולעיל ‪" :‬השירותים") ‪:‬‬
‫א‪ .‬פגישה עם האדריכל מטעם חכ"ר לצורך קבלת דרישות ובקשות ספציפיות בנוגע‬
‫לחיזוק המבנה‪ ,‬לרבות תוספות בניה ושדרוג המבנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬העסקת יועצים והכנת תכניות הגשה להיתר ‪.‬‬
‫ג‪ .‬ליווי מקצועי הנדסי וכן ליווי משפטי עד לבחירת קבלן מבצע וחתימת ההסכם של‬
‫דיירים עם הקבלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬העברת פרטי המבנה למספר קבלנים‪ ,‬הנכללים במאגר הקבלנים שהוקם ומנוהל על‬
‫ידי חכ"ר ועל פי שיקול דעתה‪ ,‬לצורך קבלת הצעות לביצוע על פי תכניות שהוכנו ע"י‬
‫חכ"ר‪.‬‬
‫ה‪ .‬פגישה של כלל בעלי הנכסים במבנה עם עורך דין לצורך קבלת הסברים על הסוגיות‬
‫המשפטיות הכרוכות בפרויקט‪ ,‬זכויות בעלי הנכסים במסגרת פרויקט לחיזוק המבנה‬
‫וליווי ההתקשרות עם קבלן מבצע‪.‬‬
‫‪ .7‬ככל שייחתמו על ידנו הסכם עם קבלן מבצע והסכמים ומסמכים רלוונטיים נוספים‪,‬‬
‫בהתאם לנוסחים שנקבעו ו‪/‬או ייקבעו על ידי חכ"ר‪ ,‬וכן יוצא למבנה היתר בניה כדין‬
‫לצורך חיזוקו של במבנה בהתאם להוראות ההסכמים שייחתמו בין הצדדים‪.‬‬
‫‪ .3‬הוסבר לנו כי קבלת פרוטוקול אסיפת הדיירים וכתב בקשה זה חכ"ר תעמיד לרשותנו‬
‫תכניות ופרוגרמה ראשונית כולל דו"ח שמאי לבדיקת היתכנות הביצוע‪ .‬ככל שההיתכנות‬
‫כדאית לביצוע ובמידה וניסוג מבקשתנו נדרש לשלם ‪ 01%‬מהוצאות התכנון לחכ"ר‬
‫וכדלקמן ‪:‬‬
‫א‪ .‬בית משותף עד שש עשרה (‪ )16‬יחידות דיור ‪.₪ 3,111‬‬
‫ב‪ .‬בעבור כל יחידת דיור נוספת מעבר לשש עשרה (‪ )16‬יחידות דיור‪ ,‬ישולמו ‪₪ 011‬‬
‫נוספים‪.‬‬
‫‪ .9‬בית משותף‪ ,‬אשר הוגדר על ידי עיריית ראשון לציון ו‪/‬או על ידי כל רשות מוסמכת‬
‫אחרת‪ ,‬כמבנה מסוכן‪ ,‬ידוע לנו כי חלה עלינו ועל חשבוננו חובת הסרת הצו המסוכן ואנו‬
‫מתחייבים להסירו בטרם חתימה על הסכם התקשורת מול קבלן מבצע‪( ,‬ממאגר‬
‫הקבלנים של תמ"א ‪ .)83‬ככל שלא נסיר את הצו עד למועד כינוס אסיפת דיירים לבחירת‬
‫‪2‬‬
‫הקבלן מבצע‪ ,‬אנו מסמיכים את חכ"ר לפעול כמיטב יכולתה ושיפוטה להסרת הצו‬
‫ומסמיכים בזאת כי נישא בכל הוצאותיה של חכ"ר לצורך הסרת הצו‪ .‬לרבות כל הוצאה‬
‫לגוף שלישי שתידרש לשם כך יובהר כי אין בהסכמותינו זו משום התחייבות מצד חכ"ר‬
‫או עיריית ראשון לציון להסיר את הצו‪.‬‬
‫‪ .11‬ידוע לנו כי חכ"ר תהא רשאית לדרוש מהקבלן המבצע החזר להוצאותיה ותקורת ניהול‬
‫וזאת בעבור שירותיה הנזכרים לעיל ושירותים נוספים שתספק חכ"ר לנציגות המוסמכת‬
‫של המבנה‪ ,‬והכל כפי שיסוכם בין חכ"ר ובין הקבלן ובלבד שאנו לא נידרש לשאת‬
‫בתשלומים אלא באופן ישיר‪.‬‬
‫‪ .11‬הרינו מודעים ומסכימים לכך שחלוקת החניות החדשה בתום הפרוייקט תהייה‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫עדיפות ‪ - 1‬לבעלי החניות הרשומים בטאבו כיום‪.‬‬
‫עדיפות ‪ - 2‬לדיירים חדשים ( דירות יזם ‪ /‬קבלן)‪.‬‬
‫עדיפות ‪ - 8‬לשאר הדיירים‪.‬‬
‫‪ .12‬ידוע לנו ומוסכם עלינו‪ ,‬כי אין בפתיחת תיק חיזוק מבנה משום התחייבות מצד חכ"ר או‬
‫עיריית ראשון לציון לבצע ו‪/‬או לאשר את חיזוק הבית המשותף במסגרת תמ"א ‪ 83‬או כול‬
‫תוכנית בניין עיר אחרת‪ .‬כמו כן‪ ,‬אין בחתימתנו על טופס זה בכדי לחייב אותנו‬
‫בהתקשרות לביצוע פרויקט חיזוק המבנה מעבר לקיום התקשרותנו עם חכ"ר לצורך‬
‫ביצוע בדיקות מקדמיות כאמור בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .18‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל להלן‪ ,‬מוסכם כי אין באמור מסמך זה כדי לחייב את חכ"ר‬
‫לביצוע הבדיקות המקדמיות או מי מהן ו‪/‬או מתן השירותים ו‪/‬או שירותי פיקוח עליון‬
‫וכי אלו יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬אשר יבוסס על החלטותיה המקצועית‬
‫הנוגעות להתכנות ביצוע תמ"א ‪ 83‬במבנה והכל בהתאם להסכמים הרלוונטיים אשר‬
‫יחתמו בין הצדדים‪ ,‬ככל שייחתמו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .14‬נושאים נוספים ‪:‬‬
‫א‪ .‬מעלית וחדר מדרגות ‪.................................................................... -‬‬
‫ב‪ .‬חניות – ‪.......................................................................................‬‬
‫בעת עבודות הקבלן והצבת הפיגומים ‪ ,‬לא‬
‫ג‪ .‬ידוע לדיירים כי במהלך הבנייה‪,‬‬
‫תתאפשר חנייה בשטח המגרש‪.‬‬
‫‪ .15‬כתב הרשאה זה הינו בלתי חוזר‪ ,‬ואין אנו רשאים לבטלו או לשנותו באיזה אופן שהוא‬
‫במשך שמונה (‪ )3‬חודשים מיום הגשת הבקשה לפתיחת תיק חיזוק מבנה אלא בהסכמה‬
‫מראש ובכתב מאת חכ"ר ובהתאם לנהליה‪.‬‬
‫לוט – טופס ב' וטופס ג'‬
‫‪4‬‬
‫טופס ב'‬
‫פרוטוקול אסיפת דיירים למינוי נציגות דיירים ולמתן הרשאה‬
‫לחברה הכלכלית ראשל"צ לתכנון חיזוק המבנה‬
‫אנו החתומים מטה בטופס ג' הרצ"ב ‪ ,‬בעלי הדירות ו‪/‬או נכסים בבית משותף ברחוב הורביץ‬
‫גרשון מספר ‪ 83‬ראשל"צ הידוע כגוש ‪ 8923‬חלקה ‪( 775‬להלן "המבנה")‪ ,‬ממנים בזאת את‬
‫הרשומים להלן‪ ,‬כנציגות הדיירים בכל הקשור בחיזוק הבית השותף מפני רעידות אדמה במסגרת‬
‫תמ"א ‪ ,83‬לרבות תוספת בניה ככול שתתאפשר‪ ,‬שדרוג המבנה‪ ,‬שיפוצו ושיפורו (להלן ‪" :‬נציגות‬
‫הדיירים") ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫שם מלא‪ ________________________________ :‬ת‪.‬ז‪_________________ .‬‬
‫כתובת ומס' דירה ____________________________________________‬
‫כתובת מייל ‪_______________________________________________ -‬‬
‫‪ .2‬שם מלא‪ _________________________________ :‬ת‪.‬ז‪_________________ .‬‬
‫כתובת ומס' דירה ____________________________________________‬
‫כתובת מייל ‪_______________________________________________ -‬‬
‫‪ .8‬שם מלא‪ ________________________________ :‬ת‪.‬ז‪_________________ .‬‬
‫כתובת ומס' דירה ____________________________________________‬
‫כתובת מייל ‪_______________________________________________ -‬‬
‫אנו מסמיכים בזאת את החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן החכ"ר) לבצע בדיקות‬
‫התכנות מקדימות – פיזיות‪ ,‬כלכליות‪ ,‬משפטיות‪ ,‬ואדריכליות לחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה‬
‫בהתאם ל תמ"א ‪ 83‬על תיקוניה ובהתאם לתוכניות בניין עיר תקפות (להלן "הפרויקט") ולוות‬
‫אותנו בביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אנו מסמיכים בזאת את הנציגות הדיירים לפנות לחכ"ר על מנת לקבל שירותים כמפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫כן אנו מסמיכים את החכ"ר בכפוף לקבלת חוות דעת חיובית באשר להיתכנות לחיזוק המבנה ועל‬
‫פי תכניות מאושרות להיתר להעביר‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬את פרטיי המבנה למספר‬
‫קבלנים שהוקם ומנוהל על ידה‪ ,‬לצורך ביצוע ומימוש הפרויקט לחיזוק המבנה במסגרת תמ"א ‪83‬‬
‫ותוכניות בניין בניין עיר תקפות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אנו מאשרים בזאת כי במידה והפרויקט יצא אל הפועל‪ ,‬תהא חכ"ר זכאית לקבל מהקבלן‬
‫המבצע החזר להוצאותיה‪.‬‬
‫כמו כן אנו מאשרים בזאת כי כתב מינוי והרשאה אלו יכנסו לתוקף עם חתימתם של דיירי המבנה‬
‫אשר בבעלותם לפחות מאה אחוזים (‪ )111%‬מהדירות במבנה מאה אחוזים (‪ )111%‬מהזכויות‬
‫ב רכוש המשותף במבנה צמודים לדירותיהם‪ .‬עם כניסת כתב המינוי והרשאה אלו לתוקף‪ ,‬הרינו‬
‫מסכימים מראש לכל הפעולות שיבוצעו על ידי הנציגות‪ /‬ואו החכ"ר בהתאם להחלטה זו‪ .‬כתב‬
‫מינוי והרשאה אלו הינם בלתי חוזרים‪ ,‬ואין אנו רשאים לבטלם או לישנותם באיזה אופן שהוא‬
‫במשך שמונה (‪ ) 3‬חודשים מיום הגשת בקשה לפתיחת תיק חיזוק מבנה כמפורט בטופס א' אלה‬
‫בתנאים שתקבע חכ"ר מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכמפורט א'‪.‬‬
‫לוט – טופס א' וטופס ג'‬
‫‪6‬‬
‫טופס ג'‬
‫ובאנו על החתום ביום _____________________________בהתאם לטפסים א'‪ +‬ב' ‪ +‬ג'‬
‫שם מלא‬
‫מס'‬
‫דירה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫לוט – טופס א' וטופס ב'‬
‫‪7‬‬
‫טלפון‬
‫חתימה‬