קול קורא - חברת אריאל

Transcription

קול קורא - חברת אריאל
‫קול קורא‬
‫לקבלת הצעות אירוע הפורמולה ‪ 1‬בירושלים‬
‫החברה העירונית אריאל לתרבות‪ ,‬חברה‪ ,‬חינוך‪ ,‬רווחה‪ ,‬ספורט ואומנויות בע"מ (להלן‪" :‬החברה") מבקשת לקבל‬
‫הצעות להפקת אירוע הפורמולה ‪ ,1‬מופע ראווה מוטורי‪ ,‬בירושלים בין התאריכים ‪ 81.2.8.12 – 82.2.8.12‬וכן‬
‫תערוכת מכוניות בין התאריכים ‪( 81.2.8.12 – 81.2.8.12‬להלן יחד‪" :‬האירוע") הכל על פי הפירוט במסמכי הקול‬
‫קורא שלהלן‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .1.1‬החברה מעוניינת לקבל הצעות בדבר המסגרת הקונספטואלית של האירוע על מנת להגדיר מסגרת כללית‬
‫לאופיו הייחודי של האירוע בתוך שלל אירועי תרבות והופעה מוטוריים ואחרים ובכך לבסס אותו כאירוע‬
‫המוטורי המשמעותי ביותר במפת התרבות ולמקם ולמתג את ירושלים ברמה המקומית‪ ,‬הארצית‬
‫והבינלאומית‪.‬‬
‫‪ .1.8‬בחברה אוגם תקציב של ‪( ₪ 2,...,...‬ארבעה מיליון שקלים חדשים) אשר יהווה חלק מתקציב האירוע‬
‫(להלן‪" :‬סך השתתפות החברה")‪ .‬בנוסף‪ ,‬ומבלי שהדבר יהווה התחייבות ו‪/‬או מצג מחייב כלשהו ‪ -‬על פי‬
‫מידע שיש לחברה‪ ,‬קיים פוטנציאל לגיוס תרומות (בנוסף לסך השתתפות החברה) בהיקף של ‪0,0..,...‬‬
‫‪ ₪‬מתורמים שהביעו עניין ונכונות עקרונית למסירת התרומות‪ .‬מובהר כי גיוס התרומות והיקפן תלויים‬
‫בסיכום סופי בין תורמים פוטנציאליים לבין המפיק שייבחר ובכל מקרה אין החברה ו‪/‬או כל גורם קשור‬
‫אחר לוקחים אחריות על גיוס התרומות‪ ,‬היקפן‪ ,‬מועד העברת הכספים מכוחם וכיו'‪.‬‬
‫‪ .1.0‬על המעוניינים ליתן מענה לקול קורא זה להגיש הצעת למסגרת תקציב האירוע של לפחות ‪10,...,...‬‬
‫ש"ח‪ .‬מובהר כי כל סכום עד לסך של ‪( ₪ 10,...,....‬שיהא בנוי מסך השתתפות החברה‪ ,‬כספי המפיק‪,‬‬
‫תרומות‪ ,‬מכירות‪ ,‬זכייניות‪ ,‬פרסום‪ ,‬מכירת זכויות שידור וכיו') יהא שייך לתקציב האירוע וכל סכום מעבר‬
‫לסכום זה יהא שייך למפיק‪.‬‬
‫כחלק מהמענה לקול קורא זה יידרשו המשתתפים‪ ,‬בנוסף לכלל המידע שעליהם להעביר‪ ,‬לנקוב בסך‬
‫שיופחת מסך השתתפות החברה‪ .‬ניתן להציע הפחתה של ‪ ₪ .‬לא ניתן להציע הפחתה שלילית‪.‬‬
‫מובהר כי האחריות למימון האירוע‪ ,‬מלבד סך השתתפות החברה‪ ,‬הינה על המפיק בלבד והוא יהיה אחראי‬
‫להשלים את כספי תקציב האירוע (עד לסך של ‪ )₪ 10,...,...‬במידה ובמסגרת גיוס הכספים של המפיק‬
‫או הצעתו ‪/‬הניתוח אותו ביצע לא היו מדויקים‪/‬נכונים‪.‬‬
‫‪ .2‬תנאי סף‬
‫על המגיש מענה לקול קורא זה לעמוד בכלל התנאים המצטברים שלהלן‪:‬‬
‫‪ .8.1‬למציע בעצמו או לקבוצה הבינלאומית אותה הוא מיצג‪ ,‬ניסיון קודם בהופעות פורמולה ‪.1‬‬
‫המציע יצרף למענה פירוט בדבר ניסיונו הקודם בהופעות פורמולה ‪ 1‬לרבות‪ :‬מיקום המופע‪ ,‬מועד‬
‫המופע‪ ,‬מספר הרכבים המשתתפים בו‪ ,‬פירוט אנשי קשר של מזמיני המופע‪.‬‬
‫ככל שהניסיון כאמור הינו ניסיון של קבוצה בינלאומית אותה מייצג המציע יצרף המציע למענה כתב‬
‫הסמכה מאת הקבוצה הבינלאומית כאמור המופנה אליו‪.‬‬
‫‪ .8.8‬למציע קשרי עבודה עם חברה בינלאומית העוסקת במרוץ מכוניות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫על המציע לצרף אישור מאת החברה הבינלאומית על קשרי עבודה כאמור או חוזה או הזמנת עבודה או‬
‫כל מסמך משפטי אחר המעיד על קשרי עבודה כאמור‪.‬‬
‫‪ .8.0‬על המציע להיות בעל יכולת מוכחת בהפקת אירועים המוניים המונים לפחות ‪ 0,...‬משתתפים‪.‬‬
‫המציע יפרט על לפחות ‪ 2‬אירועים המוניים שהופקו על ידו לרבות‪ :‬מועד האירועים‪ ,‬מזמיני האירועים‪,‬‬
‫מידע כללי על האירוע ותוכנו‪ ,‬פירוט אנשי קשר אצל מזמיני האירועים‪.‬‬
‫‪ .8.2‬על המציע להיות בעל ניסיון בגיוס חסויות‪.‬‬
‫על המציע לפרט את ניסיונו בגיוס חסויות מגורמים שונים‪ ,‬לרבות‪ :‬זהות הארועים‪/‬הגופים אשר לגביהם‬
‫גוייסו החסויות ; שמות נותני החסות‪ ,‬שם המזמין‪ ,‬שמות אנשי קשר אצל המזמין‪.‬‬
‫‪ .3‬האירוע והתחייבויות המפיק‬
‫הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר‬
‫בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת במסמכי קול קורא זה לרבות ההסכם‪ .‬הייתה התייחסות אחרת‬
‫כאמור‪ ,‬תחייב ההוראה האחרת והמפורטת‪.‬‬
‫‪ .0.1‬האירוע הפורמולה ‪ 1‬יתקיים בירושלים בין התאריכים ‪ 81.2.8.12 – 82.2.8.12‬וכן תערוכת מכוניות בין‬
‫התאריכים ‪.81.2.8.12 – 81.2.8.12‬‬
‫‪ .0.8‬מסלול האירוע ייקבע על ידי העירייה ו‪/‬או החברה ובכפוף להנחיות המשטרה וכל גוף מוסמך אחר‪ ,‬בכפוף‬
‫לאמור לעיל‪ ,‬נכון למועד פרסומו של קול קורא זה מסלול האירוע הינו כדלקמן‪ :‬יציאה מרחוב רמז‬
‫ממתחם הרכבת‪ ,‬לכיון החאן‪ ,‬גן הפעמון ‪ ,‬דוד המלך‪ ,‬צומת ממילא‪ ,‬פניה לרח' העמק עד צומת חטיבת‬
‫ירושלים‪ ,‬מסתובבים וחוזרים על המסלול עד לרחוב רמז‪ ,‬דרך רחוב דוד המלך גן הפעמון וחזרה למתחם‬
‫ק"מ‪:‬‬
‫‪0.8‬‬
‫כ‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫הרכבת‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .0.0‬על המועמד שייבחר להפיק את האירוע לדאוג להקים ולתפעל את האירוע במלואו באמצעות "תקציב‬
‫האירוע" כהגדרתו להלן‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪:‬‬
‫‪.0.0.1‬‬
‫‪.0.0.8‬‬
‫‪.0.0.0‬‬
‫‪.0.0.2‬‬
‫‪.0.0.0‬‬
‫‪.0.0.3‬‬
‫‪.0.0.1‬‬
‫‪.0.0.2‬‬
‫‪.0.0.1‬‬
‫‪.0.0.1.‬‬
‫‪.0.0.11‬‬
‫‪.0.0.18‬‬
‫‪.0.0.10‬‬
‫‪.0.0.12‬‬
‫‪.0.0.10‬‬
‫‪.0.0.13‬‬
‫‪.0.0.11‬‬
‫שינוע רכבי המירוץ לארץ למקום האירוע לרבות ביצוע כלל התיאומים הנדרשים וקבלת כלל‬
‫הרישיונות על פי כל דין להבאת הרכבים מחו"ל לארץ ושינועם בארץ עד למקום האירוע‪.‬‬
‫הבאת נהגים מקצועיים לצורך נהיגה ברכבי המירוץ‪ ,‬בעלי ניסיון בנהיגה במירוצי פורמולה ‪,1‬‬
‫ודאגה לכלל צרכיהם לרבות לינה‪ ,‬מקומות המתנה‪ ,‬אוכל‪ ,‬שכר וכיו'‪.‬‬
‫ביצוע כלל הפעולות הצריכות להקמת והתאמת המסלול לנסיעת רכבי המירוץ פורמולה ‪ 1‬וקיום‬
‫האירוע‪ ,‬לרבות‪ :‬תחימת המסלול משני צידיו בבטונדות ייעודיות אשר יאושרו ע"י הגורמים‬
‫הרלוונטיים‪( .‬בידי החברה כ‪ 043 -‬בטונדות באורך ‪ 6‬מ' לשימוש המפיק‪ ,‬את יתרת הבטונדות על‬
‫הפיק לשכור בעצמו) ; הקמת גידור ואמצעי הסתרה במקומות שיוגדרו מסוכנים ; ביצוע כל‬
‫פעולה להתאמת המסלול לדרישות פרומולה ‪ ; 1‬ביצוע כל פעולה להתאמת דרישות הבטיחות של‬
‫החברה ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או ממוני הבטיחות מטעם החברה ומטעם המפיק‪.‬‬
‫הקמת מתחמי ‪ VIP‬לאורך המסלול אשר יאפשרו צפיה מסודרת ומבודדת כולל אירוח‪ ,‬מקומות‬
‫ישיבה‪ ,‬כיבוד הולם‪ .‬מתחמי ה‪ VIP-‬יוקמו במיקומים שייקבעו על ידי החברה ובעלי קיבולת של‬
‫עד ‪ 10.‬אנשים לפחות‪.‬‬
‫הסדרת מקומות עמידה לקהל הרחב לאורך המסלול ללא תשלום‪.‬‬
‫הצבת מבנה ארעי בגודל ‪ 1,033‬מ"ר לצורך קיום תערוכה‪ ,‬אחסנת רכבים ושימוש שוטף של‬
‫האירוע‪ .‬התערוכה תהיה פתוחה מידי יום בין הימים ‪( 81.2-8..2‬למעט שבת) בין השעות ‪30:33-‬‬
‫‪ 88:33‬ותהא כרוכה בגביית דמי כניסה ביום שישי תהא התערוכה פתוחה בין השעות‪.1:..- :‬‬
‫‪.13:..‬‬
‫ביצוע כל פעולה והסדרת כלל הרישיונות הצריכים על פי דין לרבות‪ ,‬אישורי משטרה‪ ,‬מד"א‪,‬‬
‫רישוי עסקים‪ ,‬אישורי משרד התחבורה‪ ,‬אישורי משרד הבריאות לממכר מזון וכיו'‪.‬‬
‫קבלת אישור למסלול מהרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורט‪ ,‬ביצוע כל הוראה‬
‫מהרשות כאמור לרבות הישמעות לכללים ו‪/‬או יצירת כללים מיוחדים לאירוע בהתאם להנחית‬
‫הרשות‪.‬‬
‫קבלת המלצה מאת גוף מוכר העוסק במירוצי פורמולה ‪ 1‬בדבר יועץ לאישור מסלול וקבלת חוו"ד‬
‫היועץ כאמור לאישור מסלול המירוץ לרבות קבלת הוראות בדבר בטיחות המסלול והשימוש בו‪.‬‬
‫קבלת אישור למסלול מהגורמים הרלוונטיים והמוסמכים מחו"ל ו‪/‬או מקבוצת הנהיגה‪.‬‬
‫שכירות יועץ תנועה ויועץ בטיחות אשר ילוו את הקמת האירוע והפעלתו‪ .‬יועץ הבטיחות יגיש‬
‫סקר סיכונים לאירוע טרם קיומו‪.‬‬
‫רכישת כלל הביטוחים הצריכים להקמת האירוע‪ ,‬הפקתו ותפעולו ולכל הפחות רכישת הביטוחים‬
‫בהתאם לנדרש בהסכם המצ"ב‪.‬‬
‫הקמה‪ ,‬במתחם הרכבת‪ ,‬של חפ"ק משטרה ואבטחה‪ ,‬מתחם עיתונאים ומתחם לוגיסטי להפקת‬
‫האירוע ללא נגישות לקהל‪.‬‬
‫הקמת דוכני מזון‪ ,‬שתיה קלה‪ ,‬בירה ומרצ'נדייס לאורך המסלול במקומות ייעודיים ובכפוף‬
‫לאישורים מכל גוף רלוונטי לרבות משרד הבריאות ומהנדס מזון מטעם המועמד‪.‬‬
‫הקמת מופעי מוסיקה ומופעי קונספט במתחם האירוע‪.‬‬
‫גיוס נותני חסויות לאירוע‪ ,‬מכירת זכויות השידור של האירוע פרסום האירוע באופן ארצי‬
‫ומקומי לתקופה מספיקה ליצירת תודעת קהל לאירוע‪.‬‬
‫יידוע כל התושבים ובעלי העסקים הפזורים על תוואי המסלול על האירוע בפלייר הכולל הסדרי‬
‫תנועה (מאושר על ידי המשטרה)‪ ,‬שיופץ לכולם וכן מודעות שייתלו ע"ג לוחות המודעות בעיר‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .0.2‬בנוסף לכלל האמור לעיל‪ ,‬המועמד שייבחר ידאג כי תערך מסיבת עיתונאים ביחס לאירוע‪ .‬מסיבת‬
‫העיתונאים‪ ,‬מועדה‪ ,‬מיקומה ייעשו בשיתוף ועל דעת החברה‪.‬‬
‫‪ .0.0‬תקופת ההתקשרות בין הצדדים להסכם זה הינה מיום חתימת ההסכם ועד לתקופה שלאחר האירוע‪,‬‬
‫בתום הליך החזרת המתחמים ו‪/‬או השטח לקיום האירוע לקדמותם‪ ,‬ופינוי כל שטחי האירוע מכל בנייה‪,‬‬
‫הקמה‪ ,‬הרכבה והתקנה שנעשו לטובת האירוע ו‪/‬או בקשר אליו‪.‬‬
‫‪ .4‬ההצעה‬
‫המעונינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.1‬כלל המסמכים הנדרשים בסעיף ‪ 8‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .2.8‬פרופיל המועמד הכולל רקע כללי של המועמד וניסיונו בהפקת אירועים‪.‬‬
‫‪ .2.0‬תיק אירוע מפורט אשר יכלול‪:‬‬
‫‪.2.0.1‬‬
‫‪.2.0.8‬‬
‫‪.2.0.0‬‬
‫‪.2.0.2‬‬
‫‪.2.0.0‬‬
‫‪.2.0.3‬‬
‫‪.2.0.1‬‬
‫‪.2.0.2‬‬
‫‪.2.0.1‬‬
‫‪.2.0.1.‬‬
‫‪.2.0.11‬‬
‫תוכנית מלאה להפקת האירוע‪ ,‬לרבות פירוט תוכן האירוע (כולל התייחסות לאופן ביצוע‬
‫התערוכה‪ ,‬מירוצים‪ ,‬נהגים‪ ,‬רכבים (מספר וסוג) מספר מירוצים‪ ,‬נסיעות ראווה‪ ,‬פעילויות תוכן‬
‫למשתתפים‪ ,‬אירועים צדדיים‪ ,‬חדרי ‪ ,VIP‬דוכני שתיה ומזון‪ ,‬ממכר מרצ'נדייס וכיו')‪.‬‬
‫טאלאנט‪ ,‬ליין אפ (‪ ,)line up‬קטעי קישור על פי הצורך או רכיבים נוספים‪/‬אחרים לפי אופי‬
‫האירוע;‬
‫סידורים לוגיסטיים;‬
‫סידורי בטחון ובטיחות;‬
‫רישוי נדרש לכל פעילות שתתקיים באירוע;‬
‫היקף שירותי צוות ניהול ההפקה לצורך ניהול האירוע;‬
‫התקשרות עם חברות הפקה ושירותי קריאטיב;‬
‫שירותים לוגיסטיים (הגברה‪ ,‬תאורה‪ ,‬אבטחה‪ ,‬ניקיון וכו');‬
‫שירותי פרסום ויחסי ציבור‬
‫כל שירות קונספטואלי מוצע אחר‪,‬‬
‫קבלת אישורי מהנדסי בטיחות‪ ,‬תיק בטיחות וביטוח האירוע ואישור האירוע ע"י משטרת ישראל‬
‫והרשות לנהיגה ספורטיבית‪.‬‬
‫‪ .2.2‬לתיק האירוע יצורף‪:‬‬
‫‪.2.2.1‬‬
‫‪.2.2.8‬‬
‫‪.2.2.0‬‬
‫‪.2.2.2‬‬
‫‪.2.2.0‬‬
‫‪.2.2.3‬‬
‫נספח א' – מפרט האירוע המוצע במבנה של נספח א' ובו כלל המידע הנדרש שם‪.‬‬
‫תוכנית מופעים ‪ /‬תערוכות ‪ /‬נסיעת הפורמולה ‪ 1‬ו‪/‬או רכבים אחרים‪.‬‬
‫אופן מיתוג פרסום ויחסי ציבור‪.‬‬
‫מידע בדבר לוגיסטיקה‪.‬‬
‫מידע בדבר תוכנית אומנותית‪.‬‬
‫מידע נוסף שיש בו לדעת המועמד כדי להשפיע על בחירת הצעתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2.0‬מסמך ניתוח תקציבי של האירוע הכולל ניתוח של הוצאות והכנסות צפויות וזאת בכפוף לאמור בסעיף‬
‫‪ 1.0‬לעיל‪ .‬ניתוח העלויות יתייחס להכנסות הצפויות מהאירוע ומהחברה לרבות השתתפות המפיק אשר‬
‫תורכב בין היתר מהונו העצמי‪ ,‬נותני חסויות‪ ,‬מכירת זכויות שידור‪ ,‬מכירת מזון ושתיה במהלך האירוע‪,‬‬
‫הכנסות נוספות וכיו' סעיף העלויות יתייחס לכל נושא ונושא בנספח א' ולכל פעולה אחרת שבתחום‬
‫אחריות המועמד בהתאם למסמכי הקול קורא כך שיכלול את כלל עלויות האירוע לרבות רווח המפיק‪.‬‬
‫‪ .2.3‬כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ‪ -‬התשל"ו ‪.1113‬‬
‫‪ .2.1‬אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף‬
‫גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק‪ ,‬אשר לגביו הוצא‬
‫וצורף להצעה האישור)‪.‬‬
‫‪ .2.2‬אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור‪ ,‬על שם המשתתף‪.‬‬
‫‪ .2.1‬הוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף המשתתף‪ ,‬בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪.2.1.1‬‬
‫‪.2.1.8‬‬
‫‪.2.1.0‬‬
‫העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המשתתף‪.‬‬
‫תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של‬
‫המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים)‪.‬‬
‫אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז‬
‫הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה‬
‫הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז‬
‫זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד)‪.‬‬
‫‪ .2.1.‬הוגשה הצעה ע"י אדם ‪ /‬גוף פרטי ‪ /‬שאינו תאגיד יצרף המשתתף‪ ,‬בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את‬
‫המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.1..1‬העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המשתתף‪.‬‬
‫‪ .2.1..8‬אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המשתתף (בשולי טופס ההצהרה‬
‫או במסמך נפרד)‪.‬‬
‫‪ .5‬אופן ההגשה‪:‬‬
‫‪ .5.1‬את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים עד ליום ‪ 15.2.2.14‬בשעה‬
‫‪ 12:..‬במסירה אישית לחברת אריאל ברחוב שבטי ישראל ‪ 3‬לידי גב' שרון שליו או‬
‫גב' נטלי אטדגי‪.‬‬
‫‪ .0.8‬ההצעה תוגש בצירוף ערבות בנקאית להשתתפות בסך ‪ ₪ 1..,...‬בנוסח המצ"ב‪.‬‬
‫‪ .0.0‬מציע שיבחר יידרש להחליף את הערבות בערבות ביצוע בסך ‪ ₪ 8..,...‬בנוסח המצ"ב‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .2‬אופן בחינת המענה‪:‬‬
‫יובהר כי הליך בחירת המציע אינו הליך מכרזי והנו במסגרת פטור ממכרז‪.‬‬
‫‪ .3.1‬ככלל‪ ,‬ייבחן המענה לקול קורא זה בשני שלבים‪:‬‬
‫‪ .3.1.1‬בשלב הראשון כל מענה ייבחן על פי הפרמטרים הבאים‪:‬‬
‫(א) תיק האירוע שיוגש על ידי המועמד‪ ,‬התאמת תכני האירוע לקונספט הנדרש ‪ 2.% -‬ממרכיב‬
‫הציון הסופי‪.‬‬
‫(ב) ניסיון קודם של הפקת אירועי מירוצים או פורמולה ‪ 8.% - 1‬מהמרכיב הסופי‪.‬‬
‫(ג) ההצעה הכספית המורכבת מהסך שיופחת מסך השתתפות החברה ‪ 2.% -‬מהמרכיב הסופי‪.‬‬
‫נותן מענה שיציע את ההפחתה הגבוהה ביותר מסך השתתפות החברה יקבל את הציון‬
‫המירבי בפרמטר זה ויתר ההצעות יקבלו ציון ביחס אליו בהתאם לנוסחה הבאה‪:‬‬
‫ההפחתה הנבחנת‬
‫ההפחתה הגבוהה ביותר‬
‫× 𝟎𝟒 = ציון להצעה הכספית‬
‫‪ .3.1.8‬בשלב השני יוזמנו ‪ 8‬עד ‪ 0‬מנותני המענה לקול קורא זה שיזכו לציונים הגבוהים ביותר להציג את‬
‫הצעתם בפרזנטציה בפני ועדת המכרזים של החברה ו‪/‬או בפני ועדת משנה מקצועית שמונתה‬
‫לשם כך‪ .‬הוועדה כאמור תבחר את המציע המתאים ביותר להפקת האירוע‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ .‬מובהר כי בשלב זה לא תהא משמעות מספרית "לציון" שיינתן למועמד בשלב הראשון‬
‫אך הוועדה תוכל לקחת בחשבון את המידע שהגיע לידה ביחס למועמד עד לשלב זה לרבות מידע‬
‫מהשלב הראשון והצעת המועמד‪.‬‬
‫‪ .3.8‬המועמד שייבחר בסיום ההליך יחתום על חוזה שינוסח על ידי החברה ויכיל את כלל התחייבויות המועמד‬
‫במסגרת מסמכי הקול קורא והצהרותיו במסגרת הצעתו לקול קורא‪ .‬מובהר כי לא יתקיים מו"מ ביחס‬
‫לחוזה ותנאיו‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ציון תורג'מן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫‪3‬‬
‫נספח א'‬
‫‪ .1‬המפרט הטכני (לרבות רישוי מהנדסים ויועצים מלויים)‪:‬‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .8‬מפרט תשתיות גידור‪ ,‬טריבונות‪ ,‬חשמל ופריסות‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .0‬עיצוב ונראות מותאם לשפת הקונספט‪:‬‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .2‬הגברה ותאורת שטח‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫__________ _______________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .0‬מתחמי מזון וברים‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .3‬מתחם אומנויות ומוצרי סדקית‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .1‬אבטחה‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬שיטור‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .1‬מד"א‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .1.‬כיבוי אש‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .11‬סדרי תנועה וסדרנות‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .18‬פרסום ארצי‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .10‬פרסום עירוני (אין צורך לתמחר אגרות שילוט עירוניות)‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .12‬יחסי ציבור‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .10‬גוף משדר מלווה‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .13‬כ"א וניהולו‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .11‬ניקיון‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .12‬מפרט אומנותי (פירוט מופע מוביל‪ /‬משני‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫‪ .11‬רעיונות נוספים‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________‬
‫תקציב‪₪ _________________ :‬‬
‫סה"כ עלות הפקת האירוע‪________________________________ :‬‬
‫סה"כ גיוס חסויות מוערך על ידי המפיק‪_______________________ :‬‬
‫סה"כ הערכה מהכנסות נוספות‪________________________ :‬‬
‫הסכום המופחת מסך השתתפות החברה (‪.₪ ___________________ :) ₪ 4,...,...‬‬
‫‪ ‬ניתן לכתוב סכום הפחתה של ‪ ₪ .‬לא ניתן לכתוב סכום הפחתה שלילי (תוספת)‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע __________________________________‬
‫‪1‬‬
‫קול קורא‬
‫פורמולה ‪1‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית‬
‫נוסח הערבות הבנקאית‬
‫תאריך _____________‬
‫לכבוד‬
‫החברה העירונית אריאל לתרבות‪ ,‬חברה‪,‬‬
‫חינוך‪ ,‬רווחה‪ ,‬ספורט ואומנויות בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס' ______________‬
‫על פי בקשת _____________ מספר זיהוי _____________ (להלן‪" :‬המשתתף") אנו ערבים בזה כלפיכם‬
‫לסילוק כל סכום עד לסך של _____________ ש"ח (_______________שקלים חדשים) (להלן‪" :‬סכום‬
‫הערבות") וזאת להבטחת הצעתו לקול קורא להפקת וקיום אירוע פורמולה ‪ 1‬בירושלים‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך ‪ 12‬יום מקבלת דרישתכם הראשונה‬
‫בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש‬
‫את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי‬
‫שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל אחת מהן‬
‫מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד _______ ועד בכלל‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה ו‪/‬או בדואר אלקטרוני ו‪/‬או במברק לא תחשב כדרישה לענין כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תאריך‪___________ :‬‬
‫בנק ‪ /‬חברת ביטוח‪____________ :‬‬
‫‪1.‬‬

Similar documents