prenesi - Saatbau Linz

Comments

Transcription

prenesi - Saatbau Linz
JESEN 2014 | IZVOD SLOVENIJA | SORTE ZA NAJBOLJŠI PRIDELEK
sortni izbor
Novosti
***
o. pšenica ANGELUS
o. pšenica HENRIK
o. ječmen ANEMONE
***
rž za košnjo PROTECTOR
***
oljna ogrščica GRAF
sortni izbor / jesen 2014
STRAN 2
"Edina stalnica v življenju
je spreminjanje"
Marjeta MOHORIČ
vodja trženja
Spoštovane pridelovalke, spoštovani pridelovalci! Zahvaljujem se vsem, ki ste se v
spomladanskem času odločili za setev semena in sort iz progra-ma saatbau linz. Pred
Vami je nov,jesnski izvod SORTNEGA IZ- BORA, sort za najboljši pridelek. V njem boste
našli izbrane sorte Saatbau linza za setev v drugi polovici leta 2013. Vsi se zagotovo še
spomnimo neobičajnih vremenskih razmer v rastni sezoni 2012/2013. V jese-ni 2012 smo
imeli dobre pogoje za pravočasno setev ozimnih žit, kar nas je navdalo z optimizmom. Sledili pa sta neobičajno mokra in mrzla zima ter pomlad. Poplav-ljena polja v Pomurju in
Podravju so marsikomu odnesla dober in kakovosten pridelek. Dolga zima in hiter prihod
visokih tempera-tur sta skrajšala vegetativno dobo rastlinam. Vsekakor je bila sezo-na
2012/2013 taka, da sorte niso mogle popolnoma izkoristiti svo-jega genetskega potenciala.
Pa vseeno se je marsikateri pridelo-valec lahko pohvalil, da je s sor-tami, kot so pšenica
LUKULLUS ali ječmen HANNELORE uspel doseči zavidljive pridelke, kljub neugodnim
rastnim razmeram. A na vreme ne moremo vplivati. Posevke lahko le spremljamo in
pravočasno ukrepamo. Zato vedno bolj postaja pomembna pravilna izbira sorte, predvsem
pa setev certifi ciranega semena. In tukaj saatbau linz prav gotovo lahko ponudi odlične
sorte in odlično kakovost dodelanega semena.
Cerifi cirano seme, ki prihaja iz saatbau linza je seme prve množitve, torej C1. Žlahtnimo
sorte, ki so po genetskih last- nostih tolerantnejše na bolez-ni ter višje, a stabilne. Naše
sor-te omogočajo predvsem pridelavo kakovostnega zrnja, ki ga išče mlinsko predelovalna
industrija, ter velike pridelke, ki jih za eko-nomiko pridelave, iščete pride-lovalci. Zaradi
vsega navedene-ga, po naših sortah posegajo tudi ekološki pridelovalci, ki se še po-sebej
zavedajo pomena kako-vost zrnja in tolerantnosti na bo-lezni, ekonomiko pridelave pa jim
omogočajo ravno genetske last-nosti sort saatbau linza. Naj omenim le nekatere sor-te,
pšenici ANTONIUS in LUKULLUS, ječmena ANTALYA in HANNELORE, tritikali A
GOSTINO in CALORIUS, rž BRASETTO, oljna ogrščica DK EXPOWER. Vodilnim sortam
pa lahko doda- mo tudi različne posebnosti, kot so na primer ozimni mak ZENO 2002,
pira EBNERS ROTKORN, emmer in še mnoge druge, o ka-terih lahko najdete več informacij v jesenskem izvodu SORTNEGA IZBORA podjetja Saatbau linz. Vzemite si čas in
ne prepustite izbire sorte naključju in ne pozabite
dobra setev omogoča dobro žetev.
V imenu ekipe saatbau slovenija
Marjeta MOHORIČ
INFORMACIJE IN SVETOVANJE
VODJA TRŽENJA
Marjeta MOHORIČ
Mobi: 041 / 669 178, Tel: 05 / 995 63 65
[email protected]
SAATBAU d.o.o.
Hajdoše 1b, 2288 Hajdina, SLO
Tel: 05 / 995 61 50, Fax: 02 / 754 00 46,
­www.­saatbau.­com, [email protected]
PRODUKTNI VODJA
Zvonko GLAŽAR
Mobi: 051 / 340 250, Tel: 05 / 995 61 50
[email protected]
STROKOVNO SVETOVANJE
Pomurje, Podravje, osrednja Slovenija
Franc JURŠA, Mobi: 051 / 660 573
Gorenjska, Dolenjska, Primorska
Janez VREČEK, Mobi: 041 / 533 693
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA PŠENICA
ANGELUS
Odličen namig za dobra tla
Nova sorta ozimne pšenice ANGELUS je srednje pozna, primerna za setev na težjih tleh. Sorta ANGELUS ja kakovostna pšenica
v tipu resnice. Kakor večina sort iz podjetja Saatbau linz, spada
tudi sorta ANGELUS v skupino, ki omogoča doseganje najvišjih
kakovostnih pekarskih parametrov. Sposobnost prenašanja
nizkih zimskih temperatur postaja pomembna agronomska
lastnost. Sorti TACITUS in ANGELUS sta v tej lastnosti najboljši.
Pridelava na dobrih tleh z zadostno vodno kapaciteto zagotavlja,
da sorta ANGELUS izkoristi svoj genetski potencial za najvišji
pridelek.
• odlični pridelki
• med najbolj prezimno trdnimi sortami
• hektoliterska teža vedno nadpovprečna
• tolerantna na poleganje
• kakovostni razred A/B, B/A
NEU
sortni izbor / jesen 2014 / kvalitetne pšenice
STRAN 4
OZIMNA PŠENICA, KVALITETNA PŠENICA
LUKULLUS
Odličen namig za dobra tla
LUKULLUS odlikuje maximalen pridelek, najboljše zdravstveno
stanje in kakovostna skupina A/B (Q7) – boljše preprosto ne gre!
V skupini najbolj kakovostnih pšenic, sorta LUKULLUS dosega
najvišje pridelke, tako na poskusnih poljih, kot tudi pri pridelovalcih. Z LUKULLUSom lahko dosežemo odlične pridelke tudi v
sušnih razmerah, kakršne so bile v nekaterih regijah leta 2011 in
2012. Sorta LUKULLUS dobro izkoristi dodani dušik. LUKULLUS je srednje zgodnja, srednje visoka in zelo stabilna sorta.
Klas je v tipu resnice. Sorta LUKULLUS je zelo tolerantna proti
pšenični pepelovki, rjam, še posebej pa proti fuzariozam klasa.
Zrnje sorte LUKULLUS ima veliko absolutno in hektolitrsko
maso, izstopa pa tudi z visokim padnim številom, kar skupaj
zagotavlja kakovostno moko, kakršno iščejo mlinsko pridelovalna podjetja.
• enormni pridelekxx
• zgodnja in zdrava sorta
• velika vsebnost beljakovin
• izjemna kakovost: A/B (Slovenija), BQG 7 (Avstrija)
BIO
OZIMNA PŠENICA, KVALITETNA PŠENICA
OZIMNA PŠENICA, KVALITETNA PŠENICA
PANNONIKUS
VULCANUS
Junak na polju
Pravi namig za lahka tla
PANNONIKUS je zgodnja, visokodonosna in stabilna resnica z
velikim pridelkom. Sorta PANNONIKUS je poznana po izjemni
tolerantnosti proti pepelovki in kalitvi zrn v klasu. Zrnje je
veliko, energija vzhajanja in volumen testa sta izjemni.
VULCANUS je ponos žlahtniteljev. Nova sorta ozimne pšenice
najvišjega kakovostnega razreda s klasom v tipu resnice.
VULCANUS je srednje nizka s­ orta. Odlična genetska lastnost
sorte VULCANUS je velika tolerantnost na pepelovko in rje. Kot
zgodnja sorta pšenice, je odlična tudi za sušna območja.
• odličen pridelek
• zgodnja in zdrava sorta
• velika vsebnost beljakovin
• izjemna kakovost: A/B (Slovenija), BQG 7 (Avstrija)
• enormni pridelek na sušnih območjih
• velika hektolitrska masa in vsebnost beljakovin
• št. 1 po kakovosti raztezanja testa
• dobra kakovost: A/B (Slovenija), BQG 7 (Avstrija)
sortni izbor / jesen 2014 / pšenice izboljševalke
STRAN 5
OZIMNA PŠENICA, PŠENICA IZBOLJŠEVALKA
OZIMNA PŠENICA, PŠENICA IZBOLJŠEVALKA
LUPUS
ALBERTUS
Nov v Sloveniji, a kljub temu že iskan
Boljše kvalitete pšenica še ni imela!
V državah kjer pridelujejo najkakovostnejše pšenice je sorta
LUPUS poznana in spoštovana.
Pšenico z imenom LUPUS poznajo tudi slovenski pridelovalci, ki
pridelujejo zlato zrnje za najboljšo moko. Sorta LUPUS je resnica,
zgodnja, primerna za sušna območja, predvsem je pa pridelek
zrnja izjemo kakovosten.
Nadpovprečna kakovost zgodnje resnice, ALBERTUS je novo
ime za sorto izboljševalko. Pri ocenjevanju najpomembnejših
pokazateljev kakovosti zrnja in moke, sorta ALBERTUS dosega
najvišje ocene. Najboljša ocena (ocena 1) za hektolitrsko maso in
sedimentacijsko vrednost. Prav tako izstopajo lastnosti: stabilnost padnega števila, zrnje v klasu ne kali, tolerantnost na
bolezni in še mnoge druge. ALBERETUS je kljub svoji višini zelo
stabilen.
• zelo zgodnji čas zorenja, odličen za sušo
• zrnje v klasu ne kali – visoko padno število
• najvišja možna vsebnost beljakovin
• izjemna kakovost: A (SIovenija), BQG 8 (Avstrija)
• vrhunska kakovost
• zelo visoko število padanja
• odlično razraščanje
• zgodnja sorta
• izjemna kakovost: A (Slovenija), BQG 9 (Avstrija)
OZIMNA PŠENICA, PŠENICA IZBOLJŠEVALKA
ANTONIUS
Sinonim za kakovostno pšenico
Kdor želi za peko kruha uporabljati najbolj kakovostno moko z
veliko vsebnostjo beljakovin, prideluje sorto ANTONIUS. Na
vrhu seznama najbolj kakovostnih sort, kakovostnega razreda A
(Q8), je že več let sorta ANTONIUS. Njena genetska lastnost je
dobra hektolitrska masa in velik delež beljakovin (SB), kar sorto
ANTONIUS uvršča med premium sorte ali izboljševalke. Sorta
ANTONIUS je visoka rastlina, a je kljub svoji višini zelo stabilna.
ANTONIUS zagotavlja visok pridelek še posebej na dobrih tleh.
Klas je v tipu resnice. Odlična genetska lastnost sorte ANTONIUS, ki jo je vredno poudariti, je dobro zdravstveno stanje.
Izjemna je tolerantnost na fuzarioze klasa (pomembno in zelo
pozitivno za pekars­ko živilska pod­jetja). Sorta ­ANTONIUS je
prav tako tolerantna tudi na pepelovko in rje. ANTONIUS je
mednarodno priznana sorta, ki zaradi svojih najboljših pekarskih lastnosti pridelovalcem omogoča višjo prodajno ceno.
• zelo velika vsebnost beljakovin
• stabilna rastlina
• odlično zdravstveno stanje
• izjemna kakovost: A (Slovenija), BQG 8 (Avstrija)
BIO
NEU
sortni izbor / jesen 2014 / krušne pšenice
STRAN 6
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA PŠENICA
AMICUS
Nagradi Vas s pridelkom
AMICUS je nova zelo zgodnja sorta ozimne pšenice, potomec
sorte Apache, žlahtnjen ravno za naše klimatske razmere. Klas je
v tipu golice, v katerem je zrnje za dobro moko. Rezultati
uradnega preizkušanja potrjujejo, da je sorta AMICUS v samem
vrhu po pridelku zrnja. AMICUS je golica. Njene genetske
lastnosti so zgodnost, stabilnost rastline in izredno velik
potencial za pridelek. Tudi po kakovosti izjemno donosna sorta.
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA PŠENICA
TACITUS
Najboljša prezimitev in ­carski pridelek
TACITUS je preizkušena, srednje zgodnja sorta. Klas je v tipu
golice. Največji prednosti sorte TACITUS sta odlična prezimitev
in velik pridelek. Izmed vseh sort ozimnih pšenic širom Evrope,
je ravno sorta TACITUS v zimsko pomladanskem obdobju
2011/2012 najbolje preživela nizke temperature. TACITUS je ena
izmed zgodnejših sort in je odlična za setev na sušnih območjih.
TACITUS je srednje zgodnja sorta. Pridelki sorte TACITUS so v
kakovostnem razredu B (Q5). Na sušnih območjih sorta TACITUS omogoča najvišje pridelke.
• dobra prezimitev in zdravi listi
• zgodnja sorta, zelo dobra prezimitev
• visoko padno število
• krušna kakovost: B (Slovenija), BQG 5 (Avstrija)
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA PŠENICA
SAILOR
Za najvišje pridelke
SAILOR je krušna sorta pšenice. Genetske lastnosti omogočajo
najvišje pridelke. Uradni rezultati preizkušanja potrjujejo, da je
sorta SAILOR izjemno rodovitna sorta, kakovost pa še vedno
dovolj dobra za peko kruha. Posebna lastnost sorte SAILOR je
zelo zdrav klas.
• sorta je po višini in zrelosti je povprečna
• po pridelku nadpovprečna sorta
• zdrav klas
• kakovost: B, B/C (Slovenija), BQG 4 (Avstrija)
• zelo velik pridelek na sušnih tleh
• zgodnja sorta
• stabilna rastlina
• eden izmed staršev sorte AMICUS je sorta Apache, katera je
požlahtnjena na naše pridelovalno območje
• krušna kakovost: B/A (Slovenija), BQG 6 (Avstrija)
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA PŠENICA
FIDELIUS
Za zadovoljstvo pridelovalcev
FIDELIUS je zgodnja sorta pšenice pozimi. Zaradi visoke vsebnosti škroba in dobrega donosa je zelo primerna tudi za proizvodnjo etanola. FIDELIUS je tudi izredno toleranten na pepelovko,
pšenično rjo in fuzarioze klasa.
• dobra tolerantnost na poleganje
• visoko padno število, dobre pekarske lastnosti
• visoko vsebnost škroba
• krušna kakovost: B, B/C (Slovenija), BQG 3 (Avstrija)
OZIMNA PŠENICA, KRMNA PŠENICA
HENRIK
Več v rezervoarju, več v jaslih
HENRIK je izjemno rodna sorta ozimne krmne pšenice z veliko
tolerantnostjo proti boleznim.
Veliko tolerantnost proti fuzariozam na klasu, pepelovki,
pšenični rji in Septoriji so lastnosti sorte HENRIK. Z uporabo
fungicidov sorti omogočamo, da izkoristi svoj velik potencial za
pridelek. Rastlina je nižja in je primerna za njive, ki so pregnojen
z dušikom.
• najvišji donosi
• nižja rastlina
• odlično se odziva na dognojevanje z gnojevko
• zelo zdrava
• kakovost: C (Slovenija), BQG 2 (Avstrija)
PRIPOROČENA TEHNOLOGIJA PRIDELAVE OZIMNIH PŠENIC
LUKULLUS [7] AKTEUR [ca. 7] MEISTER [ca. 6]
SAILOR [5]
MULAN [4]
AUGUSTUS [3]
HENRIK [2]
PAPAGENO [2]
Čas setve
25.9.–25.11.
15.10.–25.11.
25.9.–25.11.
25.9.–25.11.
25.9.–10.11.
25.9.–25.11.
25.9.–25.11. 25.9.–25.11.
Setvena norma: št. zrn/m²
300–400
320–420
300–400
320–400
320–400
300–400
320–360
320–400
Povprečna teža 1000 zrn v g
42–54
43–53
42–54
45–55
42–52
45–60
38–46
40–50
Setvena norma: cca. kg/ha
130–200
140–200
140–200
140–200
140–200
140–220
130–175
130–190
40–50
40–50
40–50
50–60
50–60
40–50
60
50–60
2. dognojevanje (faza kolenčenja)
50–60
40–70
40–70
50–60
50–60
30–50
40–60
50–70
3. dognojevanje (faza klasenja)
50–80
50–80
50–80
40–60
40–60
40–60
40–50
30–50
Dognojevanje z dušikom
1. dognojevanje (faza razraščanja)
Struktura pridelka Gostota posevka
+
Število zrn/klas+++
Teža 1000 zrn
++
+
+
++
+++
++ ++ +++++
+++
++
++
+
+
+++
+++++
+++
++
++
0
++
3
3
Varstvo rastlin
regulator rasti
Za uresničitev visokih donosov zrn je uporaba regulatorjev rasti priporočamo (stopnja nanašanja, odvisno od ocene stabilnosti rastlin)
Tolerantnost na poleganje
5
1,5
2
3
3
Zdravje listne mase: Na vlažnejših legah priporočamo tretiranje s fungicidi v razvojni fazi EC 37- 49. Pozornost na Septoria tritici!
Zdravje klasa in zrnja: Po deževju, v času cvetenja priporočamo tretiranje s fungicidi proti fuzariozam (Fuzarium).
Več informacij najdete na www.saatbau.com
3
sortni izbor / jesen 2014 / ozimni ječmen
STRAN 8
OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI
HANNELORE
Priboljšek živalim v jaslih
Ječmen HANNELORE zagotavlja kakovostno in ješčno zrnje,
živali bodo zelo hvaležne. Pridelovalci so zelo zadovoljni s sorto
HANNELORE saj je izjemno stabilna in rodna. V uradnih in
demonstracijskih poskusih, pa tudi v proizvodnji praksi so
pridelki sorte HANNELORE ogromni. Kombinacija odličnega
pridelka in stabilnosti rastline z zdravo, stabilno slamo, sta
genetski lastnost ječmena HANNELORE. Velikost in dobra
meljava zrnja ter dobra absolutna in hektolitrska masa so pri
sorti HANNELORE zelo pozitivne lastnosti. Sortni profil
dopolnjujejo dobra tolerantnost na listno progavost in ožig.
• zelo velik pridelek
• izjemna velikost zrnja
• stabilna rastlina
• tolerantnost na listni ožig in progavost
OZIMNI JEČMEN, VEČVRSTNI
MARISSA
Odlična alternativa
MARISSA je večvrstni ječmen z velikimi pridelki. Bil sorte
ječmena MARISSA je visoka in zelo stabilna. Pomembna
lastnost sorte je tudi zelo majhna občutljivost na ječmenovo
rjo.
Višja, vendarle stabilna sorta MARISSA je po času zorenje
primerljiva z dvovrstno sorto HANNELORE. Zraven dobrega
pridelka zrnja nam MARISSA ponudi tudi izjmno količino
zdrave slame. Sorta je primerna za težja tla, kjer tudi odlično
prezimi.
• Večvrstni ozimni ječmen
• Višje rasti in zelo odporen na poleganje
• Po zrelosti podoben sorti HANNELORE
• Na dobrih tleh lahko pričakujemo fantastičen pridelek
• Izjemna tolerantnost na bolezen ječmenova rja in rezistentnost
na BYMV virus
OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI
RENI
Izjemno dober za pitanje prašičev
Že leta je sorta RENI del pomembne ponudbe med dvovrstnimi
ječmeni. RENNI nas prepriča tako s stabilnostjo, pridelkom,
zdravstvenim stanjem in kakovostjo zrnja. Zrnje sorte RENI ima
visoko absollutno in izstopajoče veliko hektolitrsko maso
• zelo zdrav
• stabilna rastlina
• prenaša pozno setev
• odlično kakovost zrnja
BIO
sortni izbor / jesen 2014 / pšenice izboljševalke
STRAN 9
OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI
ANEMONE
Prašiči radi dobo jédo
ANEMONE je nova izjmeno rodna in stabilna sorta dvovrstnega
ječmena. Opaženi in izstopajoči dobri lastnosti nove sorte
ANEMONE s katerimi močno izboljšamo osnovno krmo sta:
nadpovprečna energetska vrednost in visoka absolutna masa
zrnja. Dvovrstna sorta ANEMONE ima prav tako stabilno slamo
(lom stebla in odpadanje klasa). ANEMONE dozori srednje pozno
in je maximlano tolerantna proti rumenenju ječmena.
• najvišji donos zrnja
• odlična stabilnost
• zelo visoka krmna vrednost
NEU
sortni izbor / jesen 2014 / posebna žita
STRAN 10
PIRA
EBNERS ROTKORN
Odlična vsebnost beljakovin
EBNERS ROTKORN je čista sorta pire brez kakršnega koli
križanja s pšenico, kar omogoča, da je moka iz pire EBNERS
ROTKORN lažje prebavljiva
Primerna je tudi za setve v slabših rastnih razmerah, celo do
nadmorske višine 800 m
Sorta EBNERS ROTKORN je uveljavljena in se že več let potrjuje
z zelo dobrimi pridelki tudi v ekološki pridelavi
Odlična genetska lastnost sorte EBNERS ROTKORN je da se
lažje lušči.
• velika vsebnost kakovostnih beljakovin
• dobra prezimitev, tudi pri visoki nadmorski višini
• skromna, pozabljena iz zelo uporabna
• dobro se lušči
PRAŽITO, DVOZRNICA, EMMER
FARVENTO
stara oblika tetraploidnega žita, Triricum diccocum
Emmer, sorta FARVENTO je bližnja sorodnica trde (durum)
pšenice
odlikuje jo visoka vsebnost beljakovin
mineralna vsebnost pri emmerju je bistveno višja kot pri pšenici
primerna za ekološko pridelavo
Za pridelovanje pražita FARVENTO priporočamo:
Čas setve:
• Čas setve:
• jeseni (od sredine septembra do konca
oktobra)
NEU
• pomladi (od sredine aprila)
BIO
PRAŽITO, ENOZRNICA, PIRIKA, EINKORN
EINKORN
• diploid na enozrna pšenica,
• Triticum monococcum
• EINKORN ima več mineralnih snovi in aminskih kislin kot
pšenica
• visoka količina rumenega pigmenta Beta-karoten da pirikini
moki rumeno barvo
• ima počasen mladostni razvoj
• primerna za ekološko pridelavo
Za pridelovanje pražita Einkorn, sorte EINKORN priporočamo:
Čas setve:
• jeseni (od sredine septembra do konca
oktobra)
NEU BIO
• pomladi (od sredine aprila)
BIO
sortni izbor / jesen 2014 / ozimna tritikala
STRAN 11
OZIMNA TRITIKALA
AGOSTINO
Odlična v težkih pogojih
Ali iščete nizko, stabilno, intenzivno in zgodnjo sorto tritikale?
Sorta A
­ GOSTINO je zagotovo najboljša odločitev. AGOSTINO je
nova sorta ozimne tritikale, ki omogoča enormne pridelke.
AGOSTINO je izjemno nizka sorta (15 cm nižja od standarda),
prav tako se odlikuje v dobri stabilnosti bili. Sorta AGOSTINO se
odlično razrašča. Dobra lastnost sorte AGOSTINO je, da je zelo
tolerantna proti listnim boleznim: peplovki, rjam in listni
pegavosti. Zardi dobre tolerantnosti proti snežni plesni, sorta
odlično prezimi. Sorta AGOSTINO ima genetsko značilno
nekoliko manjše zrnje, ki pa ima kljub temu veliko hektolitrsko
maso.
• izjemen pridelek
• nizka in stabilna rastlina
• popolnoma zdrava listna masa in klas
• odlična prezimitev
OZIMNA TRITIKALA
CALORIUS
Upravičeno nosi svoje ime
Nova sorta tritikale CALORIUS je izjemno bogata po energetski
vrednosti, z odlično krmno vrednostjo. Upravičeno nosi zato ime
CALORIUS. Sorta CALORIUS je po času dozorevanja zelo
zgodnja. Zraste precej visoko, tako lahko pridelamo veliko slame.
Ime sorte CALORIUS pove, da gre resnično za kakovostno sorto,
kjer sta absolutna masa zrnja in hektolitrska masa velika.
• veliko energije in energetske vrednosti
• zgodnja zrelost
• hitro izhajanje vlage iz zrnja
• dobra tolerantnost na bolezni
sortni izbor / jesen 2014 / ozimna rž
STRAN 12
OZIMNA RŽ, SORTA
DUCATO
Vreden zlata
DUKATO je nova registrirana sorta, vodilna po pridelku. Kdor
prideluje populacijsko sorto rži, seje sorto DUKATO. Sorta
DUKATO predstavlja zadnji žlahtniteljski dosežek pri razvoju
novih populacijskih sort. Med primerljivimi sortami dosega
najvišje pridelke zrnja.
• najboljši pridelki med populacijskimi sortami
• stabilna rastlina
• zdravo, močno steblo
• dobra tolerantnost na snežno plesen in rjo
BIO
OZIMNA RŽ, RŽ ZA KOŠNJO
PROTECTOR
Prva pomladanska zelena krma
Sorta PROTECTOR JE zgodnja sorta ozimne rži, žlahtnjena v
cilju zagotavljana velikega pridelka zelene mase. Rastlina je
visoka in zdrava, zagotavlja prvo pomladansko zeleno krmo.
Sorta, ki je primerna za silažo iz cele rastline. Sorta, ki je
primerna za silažo iz cele rastline.
• močan intenziven mladostni razvoj
• preprečuje erozijo tal in izpiranje nitratov
• dobra, zdrava osnovna krma
ORIGINAL SEME
NEU
CERTIFICIRANO SEME
Izhodišče za uspeh!
• pridelovalcem zagotavljamo seme prve množitve (C1) za vse
sorte
• kakovostna dodelava semena
• kontrolirana kakovost semena AGES
sortni izbor / jesen 2014 / pšenice izboljševalke
STRAN 13
OZIMNA RŽ, HIBRID
BRASETTO
Vrhunec hibridizacije
Z BRASETTOm si zagotovite največji hektarski donos. ­Setev
hibridne rži BRASETTO zagotavlja vsaj 1.000 kg/ha več pridelka!
Veliko svetnega prahu, ki je rezultat sodobne genetike POLLEN
Plus®, pripomore k velikemu pridelku in zmanjšanju pojava
rženih rožičkov.
• zmagovalec po pridelku
• nizka rastlina
• odlična stabilnost
• POLLEN Plus® tehnologija
• 1.000 kg/ha večji pridelek z ­hibridno ržjo
sortni izbor / jesen 2014 / oljna ogrščica
STRAN 14
OLJNA OGRŠČICA, SORTA
JIMMY
Rekorder v pridelku zrnja med sortami
Jimmy je linijska sorta oljne ogrščice z vrhunskim donosom
znja. Odlikuje pa se tudi z zgodnjo zrelostjo in odlično stabilnostjo. Pridelovalce je s svojimi odličnimi lastnostmi JIMMY
prepričal, da je to prava izbira! V obdobju preizkušanja in
priznavanja sorte, od leta 2007 do 2009 je bila sorta JIMMY na
Slovaškem in mnogih drugih državah Evrope, prva po pridelku
med linijskimi sortami. Dobra prezimna trdnost in visoka
sposobnost regeneracije še dodatno odlikujeta sorto JIMMY.
Odlična je tudi njena tolerantnost na bolezni: bela zrnata gniloba
ogrščice (Sclerotinia sclerotiorum) in suha trohnoba stebla
ogrščice (Phoma lingam).
• linijska sorta
• zgodnja zrelost
• najvišji pridelek zrnja
• odlično zdravstveno stanje in prilagodljivost
OLJNA OGRŠČICA, HIBRID
DK EXPOWER
Popolna moč hibrida
DK EXPOWER je nov hibrid ozimne oljne ogrščice, največ kar
genetika lahko zmore. DK EXPOWER je primeren za vse lokacije
in vse rastne razmere. DK EXPOWER prinaša odličnost v
pridelku zrnja z visoko vsebnostjo olja. Gen za odpornost na
bolezen suha trohnoba stebla ogrščice (Phoma lingam)
Hibrid DK EXPOWER je prvi srednje zgodnji hibrid z odpornostjo na glivo Phoma. Odpornost na glivo Phoma, zgodnja zrelost in
odlična stabilnost rastlin, dajejo zagotovilo za dober pridelek. Za
DK EXPOWER je značilen zelo močan in hiter razvoj v mladostnem obdobju. DK EXPOWER prenaša tudi pozno setev in
uspeva v neugodnih razmerah.
• hibrid
• telo visok pridelek zrnja
• toleranten na stresne razmere
• odporen na Phoma in toleranten na Sclerotinia
sortni izbor / jesen 2014 / pšenice izboljševalke
STRAN 15
OLJNA OGRŠČICA, HIBRID
GRAF
Vladati je lepo
Po treh letih uradnega preizkušanja je bil hibrid GRAF leta 2013
registriran kot hibrid z nadpovprečno dimenzijo pridelkov.
Zraven izjemnega pridelka zrnja in olja je hibrih GRAF odlikovan tudi s primernostjo za pridelavo na sušnih območjih, hitrim
mladostnim razvojem in zgodnjim časomo zorenja.
• najvišji pridelki tako na sušnih, kot na vlažnih legah
• zelo hiter mladostni razvoj - zgodnje cvetenje, zgodnja zrelost
• odlična vsebnost olja
NEU
Vsebnost sur.
beljakovin
Velikost zrnja
Prezimitev
Hektolitrska masa
3
5
4
6
4
6 330 - 360 160 - 210
-
5
4
6
3
6
4
5 280 - 330 160 - 210
BIO
HANNELORE
6
3
2
6
3
6
4
5 320 - 340 160 - 210
ANEMONE
6
3
3
7
3
7
5
4 320 - 340 160 - 210
6
7
3
-
3
4
7
2 280 - 320 130 - 180
-
BIO
BIO ponudba
Stabilnost
3
6
kg/ha
Višina
4
RENI
Št. zrn/m²
Zgodnjost
ANTALYA
Pridelek
Tip klasa
PREGLED SORT
Dvovrstni ozimni ječmen
Večvrstni ozini ječmen
MARISSA
Padno Sedim.
Ozimna pšenica, Kakovostni razred Q 8-9; (A) številovrednost
ANTONIUS (8)
R
5
6
3
2,5
5
2
2
6 330 - 430 130 - 200
LUPUS (8)
R
2
6
5
2
2
2
3
7 300 - 450 130 - 230
ALBERTUS (9)
R
3
6
4
1
2
1
1
7 300 - 400 130 - 200
Ozimna pšenica, Kakovostni razred Q 6-7; (A/B, B/A)
VULCANUS (7)
R
3
4
5
4
6
2
3
3 300 - 400 110 - 180
-
LUKULLUS (7)
R
4
5
5
3,5
3
2
3
3 300 - 400 130 - 200
BIO
ANGELUS (7)
R
6
6
4
5
5
2
4
3 350 - 430 130 - 200
-
PANNONIKUS (7)
R
3
4
3
4
4
3
4
4 320 - 450 160 - 210
SW KADRILJ (7)
G
5
5
2
4
4
2
6
3 400 - 450 175 - 200
-
AMICUS (6)
G
3
3
2
5
3
4
3
2 350 - 450 160 - 230
-
Ozimna pšenica, Kakovostni razred Q 4-5; (B, B/C, C/B)
SAILOR (5)
G
5
5
3
7
6
6
4
2 320 - 400 140 - 200
-
TACITUS (4)
G
3
3
3
5
3
4
5
3 300 - 400 160 - 200
-
FIDELIUS (4)
G
3
3
2
8
4
5
5
2 350 - 430 130 - 200
-
Ozimna pšenica, Kakovostni razred Q 1-3; (C)
AUGUSTUS (3)
G
4
5
5
7
6
6
4
4 300 - 400 140 - 220
-
HENRIK (2)
G
6
4
3
8
3
7
8
2 320 - 360 130 - 175
-
EBNERS ROTKORN
7
9
7
1
4
9
5
7 150 - 200 180 - 230
BIO
7
4
5
8
4
-
6
2 230 - 255~ 3 VREČE/HA
5
5
5
7
5
-
4
5 300 - 350 120 - 140
BIO
CALORIUS
3
7
7
6
9
-
5
5 300 - 350 130 - 150
-
AGOSTINO
6
3
4
7
7
-
4
3 300 - 350 130 - 150
-
Pira
Ozimna rz, hibrid
BRASETTO
-
Ozimna rz, populacijska sorta
DUKATO
Tritikale
Vir: AGES – Inštitut za preizkušanje sort – Opisna lista Avstrije
Legenda
[1] zelo zgodnja, zelo nizka, zelo stabilna, visoka
vsebnost beljakovin, zelo veliko zrnje, zelo dobra
prezimitev, visoko padno število, visoka sedimen
tacijska vrednost, velika hektolitrska masa, velik
pridelek
[9] zelo pozna, zelo visoka, zelo nestabilna, nizka
vsebnost beljakovin, drobno zrnje, slaba prezimitev, nizko padno število, nizka sedimentacijska vrednost, nizka hektolitrska masa, majhen
pridelek
[*] Tip klasa; G… golica, R… resnica, rdeče označene
številke prikazujejo posebej izstopajočo lastnost so
[**] Tip klasa; G… golica, R… resnica, rdeče označene
številke prikazujejo posebej izstopajočo lastnost
sorte