OZNANILA v PDF

Comments

Transcription

OZNANILA v PDF
postnanedelja
nedelja
2.2.postna
STATISTIKA– –FEBRUAR
FEBRUAR2015
2015
ŠKOFJELOŠKIPASIJON
PASIJON2015
2015
STATISTIKA
ŠKOFJELOŠKI
POROKA:
v
soboto,
14.
2.
sta
se
v
POROKA: v soboto, 14. 2. sta se v
NaBELO
BELOSOBOTO
SOBOTO
ob20.
20.uri,
uri,
, ,11.11.4.4.ob
našicerkvi
cerkviporočila
poročilaDavid
DavidMAVRI
MAVRIinin Na
naši
organiziramo skupaj
skupaj s s Stolno
Stolno
Anastazija MUHIČ.
MUHIČ. Veselimo
Veselimo sese organiziramo
Anastazija
župnijo
ogled
PASIJONSKE
njune odločitve
odločitve inin jima
jima iziz srca
srca župnijo
PASIJONSKE
ogled
njune
STATISTIKA – FEBRUAR 2015
ŠKOFJELOŠKI
PASIJON
2015
PREDSTAVE
v
Škofji
Loki.
Odhod
čestitamo.
v Škofji Loki. Odhod
iziz
čestitamo.
POROKA: v soboto, 14. 2. sta se PREDSTAVE
v
Novega
mesta
bo, ob
ob4.18.
18.
uri.uri,
POGREBA:
Antonija
VOVKO
(82)
mesta
bo
Na BELO
SOBOTO
11.
ob uri.
20.
POGREBA:
Antonija
VOVKO
(82)
inin inNovega
naši cerkvi
poročila
David
MAVRI
CENA
prevoza
in
vstopnice
Peter
KOŠAK
(80).
Naj
jima
naše
s Stolno
prevoza in skupaj
vstopnice
jeje
Peter KOŠAK
(80).MUHIČ.
Naj jima
naše seCENAorganiziramo
Anastazija
Veselimo
ogled
PASIJONSKE
molitve
izprosijo
mirpri
priBogu.
Bogu.
20€.župnijo
Prijavite se
se vv župnijski
župnijski
njune
odločitve
in
jima iz srca
molitve
izprosijo
mir
20€.
Prijavite
PREDSTAVE
v
Škofji
Loki.
Odhod iz
čestitamo.
pisarni.
pisarni.
POGREBA: Antonija VOVKO (82) in
Peter KOŠAK (80). Naj jima naše
molitve izprosijo mir pri Bogu.
ZavodFriderik
FriderikIrenej
IrenejBaraga
Baraga
Zavod
RESNICAININSOČUTJE
SOČUTJE
RESNICA
Nikodemovivečeri
večeriv vNM
NM
Nikodemovi
2015
1.1.3.3.2015
2. postna nedelja
1. 3. 2015
14
14
št.
št.
Novega mesta bo ob 18. uri.
CENA prevoza in vstopnice je
20€. Prijavite
se v ASSISI
župnijski
PRVOMAJSKO
ROMANJE
PRVOMAJSKO
ROMANJE
ASSISI
pisarni.
od nedelje 26. 4. do srede 29.4.
št.
14
od nedelje 26. 4. do srede 29.4.
župnijskoromanje
romanjev vFrančiškovo
Frančiškovo
ZaZažupnijsko
ROMANJE
ASSISI
mestoPRVOMAJSKO
Assisi
pohitite
s
prijavami.
Zavod Friderik Irenej Baraga mesto
Assisi pohitite s prijavami.
od
nedelje
26.
4.
do
srede
29.4.
Cenaromanja
romanjajeje239
239EUR.
EUR.Otroci
Otrocido
do
Četrtek, 5.5. 3.:
3.: Omizje,
Omizje,
dr. Janez
Janez Cena
RESNICA
IN SOČUTJE
Četrtek,
dr.
12.
leta
v
sobi
z
2
odraslima
Za
župnijsko
romanje
v
Frančiškovo
12.
leta
v
sobi
z
2
odraslima
Juhant s s sodelavci:
sodelavci:
Rog
kako
Nikodemovi
večeri
NM
Juhant
Rog
alialivkako
mesto
Assisi189€.
pohitite
sprijavi
prijavami.
osebama
plačajo
189€.
Obprijavi
osebama
plačajo
Ob
jeje
pokopati
mrtve?
pokopati mrtve?
Cena
romanja
je
239
EUR.
Otroci
Četrtek, 5. 3.: Omizje, dr. Janez
potrebnovplačati
vplačati100€.
100€.Prijavljenih
Prijavljenih do
Petek, 6.6. 3.:3.: Jurij
Jurij Paljk
Paljk inin Dejan
Dejan potrebno
Petek,
12.
leta
v
sobi
z
Juhant s sodelavci: Rog ali kako
oseb. Romanje
Romanje2jejeodraslima
zelo
jeje žeže 2020 oseb.
zelo
osebama
plačajo
189€. Ob prijavi je
Steinbuch:
Mediji
te
naredijo
ali
uničijo
Steinbuch:
Medijimrtve?
te naredijo ali uničijo
pokopati
primerno
kot
darilo
za
birmanca.
primerno
kot darilo za birmanca.
potrebno vplačati 100€. Prijavljenih
Petek, 6. 3.: Jurij Paljk in Dejan
Steinbuch: Mediji te naredijo ali uničijo
IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart,
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70
E-pošta: [email protected];
www.nm-kloster.si
p. KRIZOSTOM 07/338-14-74,
p. JANEZ 07/338-14-77,
p. MARKO 07/338-14-73,
p. PETER 07/338-14-71
Transakcijski račun pri Raiffeisen banki:
SI56-2480-0900-4339-685
PISARNA je odprta ob delavnikih
od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 18.00.
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak
dan po jutranji in večerni sveti maši.
V nujnih primerih pozvonite na domofon
oz. pokličite po telefonu.
Odgovarja: p. Krizostom Komar OFM, župnik
je že 20 oseb. Romanje je zelo
primerno kot darilo za birmanca.
MAŠE v nedeljo: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
19.00 (v zimskem času ob 18.00).
Ob delavnikih: ob 8.00 in 19.00 (z. č. ob 18.00).
PODRUŽNE CERKVE ob 10. uri:
SMOLENJA VAS - 2. nedelja v mesecu;
POTOV VRH - 3. nedelja v mesecu;
VELIKI SLATNIK - 4. nedelja v mesecu;
GOTNA VAS - 5. nedelja v mesecu.
KRSTI so prvo nedeljo v mesecu med mašo
ob 11.30 oz. po dogovoru. Prijavite se vsaj dva
tedna prej v pisarni (s seboj prinesite rojstni list
in družinsko knjižico). Ena PRIPRAVA je skupna
dekanijska, druga pa v soboto pred krstom
ob 18.00 (v zim. času ob 17.00)
POROKO prijavite vsaj mesec dni prej.
S seboj prinesite krstni in samski list ter potrdilo
o opravljenem tečaju priprave na zakon.
POGREB najprej prijavite na pogrebnem zavodu,
kjer se dogovorite za cerkveni obred, nato
ostalo uredite v naši župnijski pisarni.
TIHA ADORACIJA pred NAJSVETEJŠIM je
vsak petek po večerni sv. maši.
55
Oglasilpa
pasesejejePeter
PeterininJezusu
Jezusurekel:
rekel:
Oglasil
5
Oglasil
pa
se je Peter
Jezusu
rekel:
»Učenik,
dobro
dain
smo
tukaj;
»Učenik,
dobro
je,je,da
smo
tukaj;
»Učenik,
dobro
je,
da
smo
tukaj;
naredimotritrišotore;
šotore;tebi
tebienega,
enega,Mojzesu
Mojzesuenega
enegaininEliju
Elijuenega.«
enega.«
naredimo
tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
6 6naredimo
namrečvedel,
vedel,kaj
kajbibirekel,
rekel,ker
kersosobili
bilivsi
vsizelo
zeloprestrašeni.
prestrašeni.
NiNi
6 namreč
Ni namreč vedel, kaj bi rekel, ker so bili vsi zelo prestrašeni.
7 7 In naredil
oblakter
ter
jih
obsenčil,
iz oblaka
pa je prišel
prišelglas:
glas:
In7naredil
sesese
jejeoblak
jih
obsenčil,
In naredil
je oblak
ter
jih
obsenčil,izizoblaka
oblakapa
pajejeprišel
glas:
»Ta
ljubljeni
Sin,
njega
poslušajte!«
(Mr9,5-7)
9,5-7)
»Ta
jejemoj
ljubljeni
Sin,
njega
poslušajte!«
»Ta
jemoj
moj
ljubljeni
Sin,
njega
poslušajte!«(Mr
(Mr
9,5-7)
BOG NE MORE NIČESAR BREZ NAS
 POGLOBIMO PETKOV POST je povabilo
slovenske Karitas. Petek v drugem
postnem tednu ima ključno besedo
SODELAVCI. Zato v tednu, ki je pred nami
skušajmo stopiti bližje k Bogu skozi
misel, da za vsakim življenjem, za vsakim od nas stoji Božji načrt. Dar življenja in dar poklicanosti. Kar znamo, kar
smo se naučili, kar smo pridobili, kar se
učimo, delamo kot službo, raziskujemo
in študiramo, živimo kot očetje in
matere ali ko sodelujemo v družbenem
življenje… vse to je naš dar. Bog nam
je veliko podaril in zato smo preko
darov Božji sodelavci. Potrebujemo pa
tudi pomoč drug drugega.
 Danes potekajo VOLITVE za nove čla-
 KRIŽEV POT v naši cerkvi molimo ob
nedeljah, torkih in petkih. Pričnemo
pol ure pred večerno mašo, ob 17.30:
v torek, 3.3., vodi KARITAS
v petek, 6. 3., oblikuje 3. IN 4. RAZRED
 V sredo, 4. 3., je po večerni maši
srečanje sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS.
 V nedeljo, 8. 3. ob 10. uri, sodeluje
pri sv. maši 3.
prvoobhajanci.
RAZRED,
naši letošnji
 ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM (molimo
za nove duhovne poklice), PRVI PETEK
(Srce Jezusovo) in PRVA SOBOTA (Srce
Marijino) – dnevi, ko smo ponovno
povabljeni k osebni molitvi in prejemu
zakramentov. Molitev je vse tri dneve
pred večerno mašo ob 17.30.
ne ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA.
Zadaj na obeh straneh cerkve, pa tudi
v križnem hodniku pri Lurški kapeli si
na policah za verski tisk vzemite glasovalni list, na katerega napišite svoje 3
kandidate. Izpolnjene glasovnice vrnite
nazaj do naslednje nedelje, 8. 3.;
oddajte jih v nabiralnik zadaj v cerkvi
ali pa v nabiralnik pri pisarni. Predvsem
se pri izbiri omejite na župljane iz svojih podružnic in okrajev od koder prihajate. Kandidat naj bo katoličan, reden
obiskovalec sv. maše in naj živi po veri
v vsakdanjem življenju. Star mora biti
vsaj 16 let.
 OBISK
 Ker še ni izvoljen novi ŽPS, bo v
V soboto, 7. marca 2015, so na vrsti
župljani iz Smolenje vasi, Petelinjeka,
Potovega Vrha, Križ in Velikega Slatnika. Obvestite se med seboj in pridite v
čim večjem številu.
ponedeljek, 2. 3. po večerni maši ob 19.
uri, seja ŽPS še v starem sestavu.
na prvi petek je
močno upadel, zato spodbujamo vse,
da omogočite svojim bolnim in ostarelim staršem ali sorodnikom, ki ne
morejo več redno hoditi k sv. maši,
obisk duhovnika na domu. Sporočite
nam, kdo bi si želel našega obiska in
podelitve zakramentov. Še posebej
poskrbite za svoje bolnike pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki.
BOLNIKOV
 Na policah za VERSKI TISK si vzemite
novo Družino, Ognjišče za marec in
Božje okolje.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
MAŠNI NAMENI
2. postni teden 2015
7.00
NEDELJA
8.30
10.00
1. marec
11.30
2. POSTNA NEDELJA
18.00
8.00
PONEDELJEK
18.00
2. marec
18.00
Sv. Neža Praška, devica
8.00
TOREK
18.00
3. marec
~
Sv. Kunigunda, cesarica
8.00
SREDA
18.00
4. marec
18.00
Sv. Kazimir, kraljevič
BOL
8.00
ČETRTEK
18.00
5. marec
18.00
Sv. Janez Jožef od Križa, red.
~
8.00
PETEK
18.00
6. marec
18.00
Sv. Koleta, redovnica
~
8.00
SOBOTA
18.00
7. marec
18.00
Sv. Perpetua in Felicita, muč.
~
7.00
8.30
NEDELJA
10.00
8. marec
11.30
3. POSTNA NEDELJA
18.00
SV
za blagoslov v družini
za farane
za + Janeza Videta, 30. dan
za + Veroniko Pajk
za + Janeza Janžekoviča, 8. obl.
za vse + iz družine Kastelic
v dober namen
za ureditev težke situacije
za + starše in brata Podlesnik
za žive in + sodelavce Karitas
po namenu (
)
za + Terópšičeve, Dólarjeve in Rauchove
za + Rudija Omahna
za + Frančiško Avžin in Marijo Cimermančič
19.30
10.00
v zahvalo za blagoslov družine
za + Jožefa Hrovata
za + Mici Guštin
za + Janeza Kolenca
po namenu (
)
za zdravje živine
za + Poldeta Vidica, 1. obl.
za + Marijo Pevec, 7. dan
po namenu (
)
za + Janeza in Majo Udovč
za + Sonjo Klobčar
za + Antonijo Vovko, 30. dan
za dobrotnike in samostansko družino
za blagoslov v družini
za farane
za + iz družin Šašek in Klajder
za + Kavšek in Kastelic
za vse + iz družine Buh
za + Jožeta Šeničarja

Similar documents