Navodilo za uporabo

Transcription

Navodilo za uporabo
Pritisnemo tipko set in jo držimo pritisnjeno. Dodatno pritisnemo še tipko 'hitri tek
naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Prikaže se čas in utripa simbol ure
. Čas nastavimo s tipko 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj
.
Nastavljeni čas bo shranjen, ko ugasne prikaz na displeju oz. s pritiskom na
tipko set.
Navodilo za uporabo
in vzdrževanje
programske ure 1533
s tremi časi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Čas oz. preostanek časa delovanja
Prikaz prezračevanja
Hitri tek naprej (priklic časa)
Izbira programa
Prikaz številke programa
Takojšnje ogrevanje
Simbol za nastavitev časa / poizvedbo o času
Hitri tek nazaj (priklic časa)
Prikaz ogrevalnega načina delovanja
Poizvedbe o
času
Pritisnemo tipki 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Če je aktiven ogrevalni oz. prezračevalni način dela, bo prikazan preostali čas.
Sprememba
načina delovanja
Pritisnemo tipko set.
Tipko set še enkrat pritisnemo in jo držimo pritisnjeno.
Prikaže se zadnji izbrani način dela (ogrevanje
ali prezračevanje
Z dodatnim pritiskom na tipki 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj
spreminjamo med ogrevanjem
ali prezračevanjem
.
OPOMBA
Spreminjanje načina delovanja je možno samo pri določenih izvedbah grelnikov.
Programiranje
pričetka
ogrevanja oz.
prezračevanja
Uporaba
Vklop
Izklop
Nastavitev časa
Trenutek pričetka ogrevanja lahko programiramo natančno od '1 minute' do '24
ur'. Možno je programiranje treh vklopnih časov, od katerih pa je lahko aktiviran
le eden.
Trajanje vklopa lahko prosto izbiramo med 10 minutami in 60 minutami.
Ravnanje z uro je zamišljeno tako, da se pri hitro utripajočih simbolih nahajamo
v nekem nastavitvenem načinu. Če v času 5 sekund ne pritisnemo na nobeno
tipko, bo shranjen prikazani čas. Če tipki
in
držimo pritisnjeni več kakor 2
sekundi, se aktivira hitri tek naprej ali nazaj.
ročno: če pritisnemo tipko 'takojšnje ogrevanje'
, se na displeju pojavi
trajanje vklopa in simbol ogrevalnega načina delovanja
. Trajanje vklopa
ugasne po 10 sekundah.
avtomatsko: ko je dosežen programirani pričetek ogrevanja oz. prezračevanja,
se v prikazovalnem polju prikaže simbol ogrevanja
oz prezračevanja
.
ročno: s pritiskom na tipko 'takojšnje ogrevanje'
.
avtomatsko: s programirano omejitvijo delovanja. Po izteku trajanja vklopa
prikazovalno polje ugasne.
Te funkcije ne moremo izvajati, če je aktiviran ogrevalni ali prezračevalni način
dela!
Pritisnemo tipko set.
Pred iztekom 10 sekund pritisnemo tipko za 'hitri tek naprej'
ali 'tek nazaj
dokler se na displeju ne prikaže želeni čas začetka ogrevanja.
Če želimo kakšno drugo številko programa, tedaj pritisnemo tipko set, spet pred
iztekom 10 sekund.
Tovarniške prednastavitve:
Programirani čas 1: ob 6. uri
Programirani čas 2: ob 16. uri
Programirani čas 3: ob 22.uri
Opomba:
Paziti na nastavitev
letnjega ali zimskega
časa
Splošno
).
lahko
OPOMBA
Novi vnosi bodo vpisani čez tovarniške prednastavitve. Programirani časi
ostanejo shranjeni do naslednje spremembe. Tovarniške nastavitve se spet
vzpostavijo, ko uro ločimo od lokalnega omrežja.
Deaktiviranje
programiranega
časa
Za trenutek pritisnemo tipko set.
Izbiranje
programiranega
časa
Tipko set pritisnemo pred iztekom 10 sekund, dokler se ne prikaže programska
številka z želenim programiranim časom.
Aktivni način (ogrevanje
ali prezračevanje
in programska številka
utripata.
Nastavitev
trajanja vklopa
Tipko set pritisnemo in držimo pritisnjeno. Dodatno pritisnemo še tipko 'hitri tek
naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Prikažeta se čas in simbol časa
.
Še enkrat pritisnemo tipko set in jo držimo pritisnjeno. Dodatno pritisnemo še
tipko 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tej nazaj'
. Prikaže se programirano
trajanje vklopa, utripati pa začneta simbol ogrevanja
in simbol
prezračevanja
.
Trajanje vklopa nastavimo s tipko 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Nastavljeno trajanje vklopa se shrani ko ugasne prikaz na displeju oz. ko
kiti grelnika
pritisnemo tipko set.
Nastavitev
preostalega časa
Kadar sta aktivna ogrevalni ali prezračevalni način dela, lahko s tipkama 'hitri tek
naprej'
oz. 'hitri tek nazaj'
spreminjamo v razponu med 10 minutami in
60 minutami.
programski uri
kiti grelnika
OPOMBE:
Z vstavitvijo varovalke je grelnik spet vključen.
Če ta ukrep ne pripelje do odprave motnje, se je treba obrniti na servis Webasta.
Ukrepi v primeru obratovalnih motenj
Če pride do obratovalnih motenj, moramo preveriti brezhibnost varovalk in vtičnih povezav ter trdnost
njihove namestitve.
V primeru motnje se grelnik zablokira, na displeju ure pa ni nobenih indikatorjev napak.
Preden pokličete servis Webasto, poskusite odpraviti blokado, ki jo je povzročila motnja.
Naslednje obratovalne motnje lahko sami odpravimo:
Opis napake
Možni vzroki
Ukrepi za odpravo napake
Grelnik se avtomatsko izklaplja.
(= motnja z izklopom)
Po zagonu in ponovnem
zagonu ni zgorevanja, plamen
med obratovanjem ugaša.
Grelnik izklopimo in ponovno
vklopimo.
(ne več kot dvakrat).
Grelnik se ne vklaplja.
Grelnik je brez električnega
napajanja.
Preverimo napajanje grelnika,
kakor tudi priključne točke na
maso.
Grelnik se med obratovanjem
izklaplja.
(= motnja z izklopom)
Grelnik je pregret zaradi
pomanjkanja hladilne tekočine.
Hladilno tekočino dolijemo po
napotkih proizvajalca.
Deblokada grelnika z izklopom napajanja
Počakamo ca.
Prekinitev napajanja z odstranitvijo
20A varovalke (rumene) v kabelski
ali
Ponovna
namestitev
varovalke
Počakamo ca.
Tipko VKLOP (ON)
na oddajniku levo
kratko pritisnemo ali
pa tipko
na
Počakamo ca.
Prekinitev napajanja z odstranitvijo
20A varovalke (rumene) v kabelski
Ponovna namestitev varovalke.
S tem grelnik spet
vklopimo

Similar documents