Navodilo za uporabo

Comments

Transcription

Navodilo za uporabo
Navodilo za uporabo
in vzdrževanje
Thermo Top E,C
Thermo Top V, EVO
Telestart T 91
Grelnik je treba:

kuriti z gorivom, ki je navedeno na njegovi napisni tablici in električno
napajati z nazivno napetostjo, ki je prav tako navedena na napisni tablici.

ob močnejšem dimljenju, nenavadnih šumih pri zgorevanju ali vonju po
gorivu izključiti iz obratovanja z odstranitvijo varovalke. Ponovno se sme
pognati šele, ko aparat pregleda osebje, izšolano pri Webastu.

Vklopiti najmanj enkrat mesečno, pri hladnem motorju in v najnižji stopnji
ventilatorja v trajanju 10 minut. Najkasneje ob začetku ogrevalnega obdobja
je treba grelnik strokovno pregledati.
Splošne informacije
Spoštovani uporabnik Webasta!
Izhajamo iz predpostavke, da so Vam način uporabe in delovanja Vaše nove grelne naprave v
delavnici vgradnje / servisu popolnoma zadovoljivo pojasnili. V tem Navodilu za uporabo bi Vam želeli
še enkrat podati pregled nad uporabo grelnih naprav Thermo Top E,C in Thermo Top V in EVO, kakor
tudi ročnega oddajnika Telestart T 91.
Vzdrževalni in varnostni napotki
V območju veljavnosti eropske smernice 70/156/EGS obstajajo za vodne grelnike Thermo Top C in
Thermo Top E homologacije v skladu s smernicami 2001/56/ES (ogrevalne naprave) in 72/245/EGS
Garancijske zahteve:

Neupoštevanje navodil za vgradnjo in napotkov v njih ima za posledico
izključitev jamstva /garancije s strani firme Webasto. Isto velja za
nestrokovna popravila ali popravila, pri katerih se ne uporabijo originalni
nadomestni deli. To ima za posledico, da preneha veljati splošno obratovalno
dovoljenje grelnika, s tem pa tudi splošno obratovalno dovoljenje za vozilo.
Vgradnjo naprav je treba izvršiti po priloženih navodilih za vgradnjo.
Grelnik se ne sme uporabljati:

na bencinskih črpalkah in servisih.

na mestih, kjer se lahko tvorijo vnetljivi hlapi ali prah (npr. v bližini skladišč
goriva, premoga, lesnega prahu ali žita).

v zaprtih prostorih (npr. garaža), tudi ne s programiranim časom vklopa ali
telestartom.
Nevarnost eksplozije
in zadušitve
Grelnik ne sme:

biti izpostavljen temperaturam, ki so višje od 120°C (temperatura
skladiščenja. V primeru prekoračitve lahko nastanejo trajne poškodbe na
elektroniki.

obratovati brez najmanj 20-odstotnega deleža kakovostnega sredstva proti
zmrzovanju v vodi grelnega krogotoka.
Vzdrževalni in varnostni napotki
Vodni grelnik se lahko vključi, odvisno od opreme, s programsko uro ali s Telestartom.
Pred vklopom grelnika je treba ogrevanje vozila nastaviti na "toplo". Grelni ventilator moramo pri 3stopenjskem ventilatorju nastaviti na 1. stopnjo, pri 4-stopenjskem pa na 2. stopnjo. Pri kontinuirno
nastavljivem (brezstopenjskem) ventilatorju pa moramo ventilator nastaviti najmanj na 1/3 njegove
moči.
OPOMBA
Priporočljivo je ogrevalni čas uskladiti s časom vožnje.
Ogrevalni čas = čas vožnje
Primer: Pri vožnji, ki traja ca. 20 minut (vožnja v eno smer) je priporočljivo, da trajanje vklopa
ne prekorači 20 minut.
Če je kot opcija h grelniku bilo vgrajeno stikalo poletje/zima, ga moramo vključiti ustrezno letnjemu
času. Tedaj bo grelnik v položaju zima
grel, v položaju poletje
pa bo vključen samo ventilator
vozila za prezračevanje notranjosti vozila
Nastavitev trajanja vklopa
S pritiskom na tipko "IZKLOP" ("OFF") pokličemo naslednje
trajanje vklopa.
Shranitev nastavitve:
- 10 sekund ne pritisnemo nobene tipke ali
- pritisnemo tipko "VKLOP" ("ON")
Nazaj na tovarniško nastavitev
Telestart T 91
Hkrati pritisnemo za ca. 10 sekund tipki "VKLOP" in IZKLOP" ,
dokler ne ugasne svetleča dioda.
Tovarniška nastavitev: obratovalni način gretje, 30 minut
Splošno
Kontrola baterij
ali
Pritisnemo na tipko "VKLOP" ("ON") ALI "IZKLOP" ("OFF")
Z Webasto-Telestartom T 91 lahko brezžično vključujemo in izključujemo do oddaljenosti 600 m
grelnike Webasto
- Thermo Top C, Thermo Top E , Thermo Top V in Thermo Top EVO
ali ventilatorje v vozilu.
Za vklop ventilatorja v vozilu (prezračevanje notranjosti vozila) je treba izvršiti spremembo
obratovalnega načina na oddajniku.
Sprejemnik omeji trajanje vklopa, ko oddajnik izvede vklop. Maksimalen doseg dosežemo na prostem
terenu. Na pozidanem terenu moramo računati z manjšim dosegom.
OPOMBA:
Baterije
v redu
Svetleča dioda
Ukrep
zasveti po
1 sekundi v času
0,5 sekunde
rdeče (gretje) ali
zeleno (prezračevanje)
Pri vklopu in izklopu grelnika, vklopu in izklopu ventilatorja v vozilu
mora biti med ročnim oddajnikom Telestart in anteno v vozilu
minimalna oddaljenost 2 m
ali pa
moramo anteno na ročnem oddajniku med oddajanjem pokriti z roko!
slabe
utripa po
1 sekundi v času
3 sekund v
oranžnem
- baterije segrejemo na več kakor 0°C
- baterije ob naslednji priložnosti
zamenjamo
izrabljene
zasveti po
1 sekundi v času
5 sekund v
oranžnem
- baterije segrejemo na več kakor 0°C
- baterije zamenjamo
Priprava oddajnika Telestart
Vklop grelnika ali ventilatorja
1.
2.
3.
4.
Ročni oddajnik držimo z anteno obrnjeno navpično navzgor
in v času 1 do 2 sekund pritisnemo tipko "ON" ("VKLOP").
OPOMBA:
V obratovalnem načinu "gretje" moramo ogrevanje vozila
postaviti na "toplo" preden vozilo zapustimo.
Ventilator v vozilu moramo v obratovalnem načinu "gretje" in
"prezračevanje" pri 3-stopenjskem ventilatorju postaviti na
stopnjo 1., pri 4-stopenjskem pa na stopnjo 2.
Pri brezstopenjskem ventilatorju moramo nastaviti vsaj na
1/3 ventilatorjeve moči
5.
Baterije vložimo v oddajnikov predal za baterije.
Varovalko 1A (črno) odstranimo iz grelnikovega držala varovalke (prekinitev napetosti).
Počakamo najmanj 5 sekund.
V grelnikovo držalo varovalke vložimo varovalko in pred potekom 5 sekund pritisnemo tipko
"Izklop" ("Off") v trajanju najmanj 1 sekunde.
Priprava je končana.
Pripravo kakega drugega ali tretjega ročnega oddajnika opravimo na enak način.
IZKLOP
Izklop grelnika ali ventilatorja
z ročnim oddajnikom
Ročni oddajnik držimo z anteno obrnjeno navpično navzgor
in v času 1 do 2 sekund pritisnemo tipko "OFF" ("IZKLOP").
s programsko uro
Tipko za takojšnje ogrevanje pritisnemo dvakrat.
Preskus načina dela
Hkrati pritisnemo in držimo tipki "ON" ("VKLOP") in "OFF"
("IZKLOP")
Preskus in nastavitev trajanja vklopa
Prižge se svetleča dioda:
rdeča = obratovalni način gretje
zelena = obratovalni način prezračevanje
Trajanje vklopa grelnika ali ventilatorja vozila lahko na oddajniku nastavljamo v 10-minutnih korakih.
Trajanje vklopa je v tovarni nastavljeno na 30 minut.
Svetleča dioda ugasne:
ko tipki izpustimo ali
po 10 sekundah
Sprememba načina dela
Pred potekom 1 sekunde hkrati dvakrat pritisnemo
tipki "ON" in "OFF".
Ko tipki drugič pritisnemo, se barva svetleče diode
spremeni in ona sveti dokler tipki ne izpustimo.
Novoizbrani obratovalni način (gretje oz. prezračevanje)
bo nastavljen šele z naslednjo oddajo v sprejemnik.
ki izpustimo, se shrani novi obratovalni način.
OPOMBA
Pri grelnikih Thermo je priporočljivo čas ogrevanja nastaviti tako, da ustreza času vožnje.
Npr. če čas vožnje traja ca. 20 minut (v eni smeri) priporočamo, da se trajanje vklopa
nastavi na 20 minut.
Preskus trajanja vklopa
Trikrat zaporedoma na kratko v času 1 sekunde hkrati pritisnemo
tipki "ON" ("VKLOP") in "OFF" ("IZKLOP").
OPOMBA
Prišteti moramo prvi utripni impulz, ki se pojavi
takoj s tretjim hkratnim pritiskom na obe tipki.
Svetleča dioda utripa v skladu z nastavljenim trajanjem
vklopa
Število utripnih impulzov
Trajanje vklopa
Sprememba
načina dela
1
10 min
2
20 min
3
30 min
4
40 min
5
50 min
6
60 min
Navodilo za uporabo
in vzdrževanje
programske ure 1533
s tremi časi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Čas oz. preostanek časa delovanja
Prikaz prezračevanja
Hitri tek naprej (priklic časa)
Izbira programa
Prikaz številke programa
Takojšnje ogrevanje
Simbol za nastavitev časa / poizvedbo o času
Hitri tek nazaj (priklic časa)
Prikaz ogrevalnega načina delovanja
Poizvedbe o
času
Pritisnemo tipki 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Če je aktiven ogrevalni oz. prezračevalni način dela, bo prikazan preostali čas.
Sprememba
načina delovanja
Pritisnemo tipko set.
Tipko set še enkrat pritisnemo in jo držimo pritisnjeno.
Prikaže se zadnji izbrani način dela (ogrevanje
ali prezračevanje
Z dodatnim pritiskom na tipki 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj
spreminjamo med ogrevanjem
ali prezračevanjem
.
OPOMBA
Spreminjanje načina delovanja je možno samo pri določenih izvedbah grelnikov.
Programiranje
pričetka
ogrevanja oz.
prezračevanja
Uporaba
Vklop
Izklop
Nastavitev časa
Trenutek pričetka ogrevanja lahko programiramo natančno od '1 minute' do '24
ur'. Možno je programiranje treh vklopnih časov, od katerih pa je lahko aktiviran
le eden.
Trajanje vklopa lahko prosto izbiramo med 10 minutami in 60 minutami.
Ravnanje z uro je zamišljeno tako, da se pri hitro utripajočih simbolih nahajamo
v nekem nastavitvenem načinu. Če v času 5 sekund ne pritisnemo na nobeno
tipko, bo shranjen prikazani čas. Če tipki
in
držimo pritisnjeni več kakor 2
sekundi, se aktivira hitri tek naprej ali nazaj.
ročno: če pritisnemo tipko 'takojšnje ogrevanje'
, se na displeju pojavi
trajanje vklopa in simbol ogrevalnega načina delovanja
. Trajanje vklopa
ugasne po 10 sekundah.
avtomatsko: ko je dosežen programirani pričetek ogrevanja oz. prezračevanja,
se v prikazovalnem polju prikaže simbol ogrevanja
oz prezračevanja
.
OPOMBA
Novi vnosi bodo vpisani čez tovarniške prednastavitve. Programirani časi
ostanejo shranjeni do naslednje spremembe. Tovarniške nastavitve se spet
vzpostavijo, ko uro ločimo od lokalnega omrežja.
Deaktiviranje
programiranega
časa
Za trenutek pritisnemo tipko set.
Izbiranje
programiranega
časa
Tipko set pritisnemo pred iztekom 10 sekund, dokler se ne prikaže programska
številka z želenim programiranim časom.
Aktivni način (ogrevanje
ali prezračevanje
in programska številka
utripata.
Nastavitev
trajanja vklopa
Tipko set pritisnemo in držimo pritisnjeno. Dodatno pritisnemo še tipko 'hitri tek
naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Prikažeta se čas in simbol časa
.
Še enkrat pritisnemo tipko set in jo držimo pritisnjeno. Dodatno pritisnemo še
tipko 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tej nazaj'
. Prikaže se programirano
trajanje vklopa, utripati pa začneta simbol ogrevanja
in simbol
prezračevanja
.
Trajanje vklopa nastavimo s tipko 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Nastavljeno trajanje vklopa se shrani ko ugasne prikaz na displeju oz. ko
pritisnemo tipko set.
ročno: s pritiskom na tipko 'takojšnje ogrevanje'
.
avtomatsko: s programirano omejitvijo delovanja. Po izteku trajanja vklopa
prikazovalno polje ugasne.
Te funkcije ne moremo izvajati, če je aktiviran ogrevalni ali prezračevalni način
dela!
Pritisnemo tipko set in jo držimo pritisnjeno. Dodatno pritisnemo še tipko 'hitri tek
naprej'
ali 'hitri tek nazaj'
.
Prikaže se čas in utripa simbol ure
. Čas nastavimo s tipko 'hitri tek naprej'
ali 'hitri tek nazaj
.
Nastavljeni čas bo shranjen, ko ugasne prikaz na displeju oz. s pritiskom na
tipko set.
Pritisnemo tipko set.
Pred iztekom 10 sekund pritisnemo tipko za 'hitri tek naprej'
ali 'tek nazaj
dokler se na displeju ne prikaže želeni čas začetka ogrevanja.
Če želimo kakšno drugo številko programa, tedaj pritisnemo tipko set, spet pred
iztekom 10 sekund.
Tovarniške prednastavitve:
Programirani čas 1: ob 6. uri
Programirani čas 2: ob 16. uri
Programirani čas 3: ob 22.uri
Opomba:
Paziti na nastavitev
letnjega ali zimskega
časa
Splošno
).
lahko
Nastavitev
preostalega časa
Kadar sta aktivna ogrevalni ali prezračevalni način dela, lahko s tipkama 'hitri tek
naprej'
oz. 'hitri tek nazaj'
spreminjamo v razponu med 10 minutami in
60 minutami.
Ukrepi v primeru obratovalnih motenj
Če pride do obratovalnih motenj, moramo preveriti brezhibnost varovalk in vtičnih povezav ter trdnost
njihove namestitve.
V primeru motnje se grelnik zablokira, na displeju ure pa ni nobenih indikatorjev napak.
Preden pokličete servis Webasto, poskusite odpraviti blokado, ki jo je povzročila motnja.
Naslednje obratovalne motnje lahko sami odpravimo:
Opis napake
Možni vzroki
Ukrepi za odpravo napake
Grelnik se avtomatsko izklaplja.
(= motnja z izklopom)
Po zagonu in ponovnem
zagonu ni zgorevanja, plamen
med obratovanjem ugaša.
Grelnik izklopimo in ponovno
vklopimo.
(ne več kot dvakrat).
Grelnik se ne vklaplja.
Grelnik je brez električnega
napajanja.
Preverimo napajanje grelnika,
kakor tudi priključne točke na
maso.
Grelnik se med obratovanjem
izklaplja.
(= motnja z izklopom)
Grelnik je pregret zaradi
pomanjkanja hladilne tekočine.
Hladilno tekočino dolijemo po
napotkih proizvajalca.
Deblokada grelnika z izklopom napajanja
Počakamo ca.
Prekinitev napajanja z odstranitvijo
20A varovalke (rumene) v kabelski
kiti grelnika
Počakamo ca.
ali
Ponovna
namestitev
varovalke
Tipko VKLOP (ON)
na oddajniku levo
kratko pritisnemo ali
pa tipko
na
programski uri
Počakamo ca.
Prekinitev napajanja z odstranitvijo
20A varovalke (rumene) v kabelski
kiti grelnika
OPOMBE:
Z vstavitvijo varovalke je grelnik spet vključen.
Če ta ukrep ne pripelje do odprave motnje, se je treba obrniti na servis Webasta.
Ponovna namestitev varovalke.
S tem grelnik spet
vklopimo