Kratka navodila Audi Navigacijski sistem Plus

Transcription

Kratka navodila Audi Navigacijski sistem Plus
SPO·TOVANA VOZNICA,
SPO·TOVANI VOZNIK!
Kratka navodila
Audi
Navigacijski sistem Plus
Audijev navigacijski sistem plus
zagotavlja preprosto in enotno
uporabo komfortne opreme
Va‰ega vozila, kot so navigacija,
radio, CD in TV/video.
V Kratkih navodilih se boste
seznanili z doloãenimi, izbranimi
standardnimi opcijami tega kompleksnega sistema.
âe Ïelite izrabiti ‰tevilne moÏnosti, ki jih nudi sistem, morate
natanãno prebrati najpomembnej‰e razlage in napotke v
Navodilih za uporabo.
Îelimo Vam sreãno voÏnjo!
Va‰ AUDI AG
Komponente navigacija, radio,
CD in TV/video lahko upravljate
preko funkcijskih tipk in preko
izbirnih polj na zaslonu:
1
Pritiskalni/vrtljivi gumb
za vklop/izklop in uravnavanje jakosti zvoka
pritisk na gumb vklop/izklop
vrtenje gumba uravnavanje jakosti zvoka
2
Tipka RADIO/CD/TV
za priklic osnovnih
menijev
Z veã dotiki tipke zaporedoma
prikliãete delovne naãine radio,
CD in TV.
Glej tudi primer delovanja
Radio/CD in TV/video.
3
Tipka AM
Poslu‰anje radia v srednjevalovnem obmoãju (MW).
5
4
Tipka AS
Poslu‰anje radia
Funkcija za samodejno
shranjevanje: S to tipko lahko
poleg roãno shranjenih postaj
FM/AM samodejno shranite
najmoãnej‰e postaje na podroãju, kjer potujete. To je
koristno zlasti takrat, kadar
na potovanjih ne morete veã
sprejemati shranjenih domaãih
postaj.
Shranjevanje postaj:
S pritiskom na tipko 3 ali 9
izberite valovno obmoãje. Tipko
AS drÏite pritisnjeno toliko
ãasa, da program utihne in
zasli‰ite signalni ton. Na informacijskem polju se pokaÏe AS
in napis AUTOSTORE utripa.
Priklic shranjenih postaj:
S tipkama 6 prikliãete postaje
na posameznih pomnilnih
mestih. Z veã dotiki tipke AS
lahko menjate med samodejno
(Autostore) in roãno shranjenimi postajami.
Poslu‰anje CD
Funkcija Shuffle (CD-Mix):
Pritisnite to tipko, ãe Ïelite
poslu‰ati posnetke na CDplo‰ãi po nakljuãnem vrstnem
redu.
TV/video
Funkcija za samodejno
shranjevanje: S pritiskom na
tipko lahko samodejno shranite
8 najmoãnej‰ih televizijskih
programov na doloãenem
podroãju.
Priklic shranjenih programov:
S tipkama 6 prikliãete programe
na posameznih pomnilnih
mestih.
Stran 1
Tipka TP
TP - Traffic Program
(prometna sporoãila): âe
pritisnete na tipko TP, aparat
samodejno i‰ãe - ãe ni nastavljena nobena TP-postaja - najbliÏjo TP-postajo, ki jo lahko
sprejema. V informacijskem
polju je za imenom postaje
izpisana oznaka za prometna
sporoãila TP.
Napotek: âe je radio ali CD
uti‰an, se prometna obvestila
samodejno vkljuãijo. âe Ïelite
prekiniti obvestilo, kratko pritisnite na tipko TP. âe Ïelite funkcijo TP deaktivirati, drÏite tipko
pritisnjeno najmanj 2 sekundi.
Shranjevanje prometnih
obvestil: Funkcija TP ima
digitalni pomnilnik govora, s
katerim se lahko samodejno
posnamejo do 4 minute prometnih sporoãil. Ko je pomnilnik
poln, se presname najstarej‰e
sporoãilo.
âe je aparat vkljuãen,
se posname vsako prometno
obvestilo izbrane TP-postaje,
takoj ko se na zaslonu pokaÏe
napis Info.
âe je aparat izkljuãen
in je kontaktni kljuã izvleãen iz
kljuãavnice, lahko snemalni
delovni naãin aktivirate tako, da
aparat ponovno vkljuãite in tipko
TP drÏite pritisnjeno najmanj 2
sekundi. PokaÏe se napis TP
MEMO. Aparat se izkljuãi.
Priklic shranjenih prometnih
obvestil: Predvajanje sporoãil
sproÏite s kratkim pritiskom na
tipko TP. V informacijskem polju
se izpi‰e npr. TP MEMO Info
Nr. 4 - shranjena so ‰tiri prometna obvestila. Predvajanje se
zaãne z najbolj aktualnim obvestilom. âe ponovno pritisnete na
tipko TP, obvestilo prekinete.
6
Tipki za izbiranje
Poslu‰anje radia
Izbiranje pomnilnega mesta:
Z veã dotiki ene od smernih
pu‰ãic lahko po vrsti izbirate
med shranjenimi postajami.
Poslu‰anje CD
Izbiranje CD-plo‰ãe: Z veã
dotiki ene od smernih pu‰ãic
lahko po vrsti izbirate CD-plo‰ãe
- odvisno od kapacitete magazina CD-streÏnika.
TV/video
Izbiranje pomnilnega mesta:
Z veã dotiki ene od smernih
pu‰ãic lahko po vrsti izbirate
med shranjenimi programi.
7
Tipki za iskanje
Poslu‰anje radia
Samodejno iskanje postaj:
Z dotikom ene od smernih tipk
sproÏite postopek iskanja.
Nastavi se naslednja postaja,
ki jo aparat dobro sprejema.
Roãno iskanje postaj: Eno od
smernih tipk drÏite pritisnjeno.
Poslu‰anje CD
Izbiranje posnetka na CDplo‰ãi: Na eno od smernih tipk
pritisnite tolikokrat, da pridete do
Ïelenega posnetka.
Hitro vrtenje naprej in nazaj:
Eno od smernih tipk drÏite pritisnjeno.
TV/video
Izbiranje kanalov: Z dotikom
ene od smernih tipk zamenjate
kanal.
PREGLED
19
Tipka NAVIGATION
za priklic osnovnega
navigacijskega menija
Glej tudi primer delovanja
Navigacija.
20
15
Tipka MODE za priklic
nastavitvenega menija
âe pritisnete na tipko, lahko izvajate posebne nastavitve aparata
- prosimo, da preberete Navodila
za uporabo!
16
13
8
Tipka DISPLAY
Z veã dotiki tipke po vrsti menjate posamezne delovne naãine
zaslona (npr. noãni design).
9
Tipka FM
Poslu‰anje radia v valovnem
obmoãju UKW. Z veã dotiki
tipke lahko menjate med nivojema FM1 in FM2. Izbrani nivo
se izpi‰e v informacijskem
polju.
10
ReÏa za CD-ROM
za navigacijsko
CD-plo‰ão
11
Zaslon
Da bi bila berljivost ãim bolj‰a,
lahko zaslon z rahlim pritiskom
na zunanji okvir premikate v
vodoravni in navpiãni smeri.
a) Statusna vrstica
V navigacijskem meniju se
tukaj pokaÏe delovni naãin
komponent radio/CD-streÏnik
- in obratno.
b) Obmoãje menija
Prikaz menijev z informacijskimi
in izbirnimi polji, ki so potrebna
za upravljanje komponent navigacija, radio, CD in TV/video.
c) Vrstica za napotke
Prikaz aktualne oznake v
meniju in napotkov za uporabo.
Tipki ZOOM
S pritiskom na ustrezno tipko
lahko spreminjate merilo
zemljevida.
12
Tipka za shranjevanje
aktualnega poloÏaja
vozila
Medtem ko Vas sistem usmerja
do cilja, si lahko med potjo s to
tipko shranite lokacijo, na katero
bi se radi vrnili, ko boste pri‰li do
cilja ali kdaj pozneje.
âe Ïelite lokacijo shraniti v “ciljni
pomnilnik z zastavico”, drÏite
tipko na ustreznem kraju pritisnjeno toliko ãasa, da zasli‰ite
signalni ton. S tem presnamete
zadnji “cilj z zastavico”.
Izbiranje “ciljnega pomnilnika z
zastavico”: glej primer delovanja
Navigacija.
14
Tipka INFO
Prikaz ciljnega naslova
PrikaÏejo se aktualni poloÏaj,
aktualni cilj in ocena preostale
poti. Hkrati sistem ‰e enkrat
posreduje zadnja akustiãna
navodila za voÏnjo.
Funkcija pomoãi
âe tipko INFO drÏite pritisnjeno
dlje ãasa, prikliãete funkcijo pomoãi. Pomoã je na voljo v zaãetnem meniju, meniju za zastoje,
meniju za delovne naãine, meniju za jakost zvoka in osnovnem
radijskem meniju ter za posebne
cilje in pomnilnik ciljev.
Vrtljivi/pritiskalni
gumb za delo z meniji
Delo poteka v dveh korakih:
1. Vrtenje gumba izbiranje polj v meniju
Z gumbom zavrtite rdeãi izbirni
pas na Ïeleno polje v meniju.
Z vrtenjem v levo pridete v levi
stolpec, z vrtenjem v desno pa
v desni stolpec.
2. Pritisk na gumb potrditev izbirnega polja
Pritisnite na gumb. Potem se
pred izbranim poljem v meniju
pokaÏe bel trikotnik. Prikliãete
naslednjo opcijo.
Delo z meniji nadaljujte z
vrtenjem/pritiskanjem na
gumb, dokler se ne izvede
Ïelena funkcija.
17
Tipka RETURN za
priklic prej‰njega ali
osnovnega menija
18
Tipka TONE za priklic
menija za nastavitev
zvoka
Glej tudi primer delovanja
Nastavitev zvoka.
Navigationssystem Plus slowenisch 10.01
Stran 2
Tipka za priklic
osnovnega menija
za primer cestnih
zastojev
Roãno prilagajanje relacije:
âe prejmete obvestilo o zastoju
na priporoãeni relaciji, lahko s
funkcijo za zastoje izberete
alternativno pot v bliÏini. Kako
daleã bi se radi izognili zastoju,
doloãite sami v meniju.
Samodejno prilagajanje
relacije: âe ima Va‰e vozilo
ustrezno opremo, se lahko pot
preko funkcije dinamiãnega
vodenja do cilja samodejno
prilagaja aktualnim prometnim
obvestilom. V tem primeru vas
bo navigacijski sistem vodil do
cilja po najhitrej‰i poti, pri
ãemer bo upo‰teval prejeta
obvestila o prometnih zastojih.
Sistem odloãi, ali se je smiselno izogniti zastoju. Prometna
obvestila lahko sprejemate
preko radijskega sprejemnika
s funkcijo RDS-TMC oz. proti
plaãilu preko GSM-telefona od
ustrezne institucije.
Informacijski vir - radio ali
telefon - doloãite v meniju
Nastavitve (Einstellungen).
Napotek: âe Ïelite priklicati
osnovni meni za primer zastojev, med aktivnim vodenjem do
cilja pritisnite na tipko.
Statusni simboli na prikazu
zemljevida
zapora
zastoj
zatikajoã promet
221.562.618.68
PRIMER DELOVANJA: RADIO/CD IN TV/VIDEO
Poslu‰anje radia
Vkljuãitev radia:
• Ko je aparat vkljuãen, se dotikajte tipke RADIO/CD/TV 2 toliko
ãasa, da se pokaÏe osnovni radijski meni. V informacijskem polju
se pokaÏejo valovno obmoãje s
pomnilnim nivojem A, ime postaje B in po potrebi oznaka za prometna sporoãila TP. Izbirni pas C
stoji na aktualnem pomnilnem
mestu za postajo.
Priklic postaje:
Z veã dotiki tipke FM 9 lahko
menjate med nivojema FM1
in FM2.
• Z gumbom 16 izberite in potrdite
Ïeleno pomnilno mesto, da bi
nastavili drugo postajo.
Roãno shranjevanje postaje:
S tipkama za iskanje 8 izberite
Ïeleno postajo.
• Z vrtenjem z gumbom 16
izberite Ïeleno pomnilno mesto.
Gumb 16 drÏite pritisnjen toliko
ãasa, da program utihne in
zasli‰ite pisk.
Poslu‰anje CD
Vkljuãitev CD-ja:
• Ko je aparat vkljuãen, se dotikajte tipke RADIO/CD/TV 2 toliko
ãasa, da se pokaÏe osnovni
CD-meni.
V informacijskem polju se
pokaÏejo izbrani CD D, trenutno
predvajani posnetek (Track) E in
po potrebi oznaka za prometna
sporoãila TP. Izbirni pas F je na
izbranem mestu CD-magazina.
Izbiranje CD-plo‰ãe:
Z gumbom 16 izberite in potrdite
Ïeleno mesto CD-magazina, da
bi se predvajala druga CDplo‰ãa.
PRIMER DELOVANJA: NAVIGACIJA
TV/video
Vkljuãitev TV:
• Ko je aparat vkljuãen, se dotikajte tipke RADIO/CD/TV 2 toliko
ãasa, da se pokaÏe televizijska
slika. Prikliãe se postaja, ki ste
jo nastavili nazadnje.
Izbiranje programov:
Z veã dotiki ene od smernih
tipk 6 lahko po vrsti izbirate
shranjene programe.
Napotek: âe pritisnete na tipko
RETURN 17 v delovnem naãinu
TV/video, se na televizijski sliki
pokaÏeta programsko mesto in
kanal.
Priklic upravljalnega menija:
Kadar je TV/ video vkljuãen,
lahko s pritiskom na gumb 16
prikliãete razliãne upravljalne
menije, ki se pokaÏejo na televizijski sliki - prosimo, da preberete Navodila za uporabo!
Vkljuãitev videa:
• V vkljuãenem delovnem naãinu
TV pritisnite na gumb 16. Upravljalni meni se pokaÏe na televizijski sliki.
• Z gumbom 16 izberite in potrdite toãko VIDEOSOURCE, da preklopite na delovni naãin Video.
• Z vrtenjem gumba 16 lahko preklapljate med video viri in TV.
Napotek: âe Ïelite gledati video,
mora biti na sistem prikljuãen
video vir.
• Ko je aparat vkljuãen, pritisnite
na tipko NAVIGATION 19.
PokaÏe se osnovni navigacijski
meni. (âe je Va‰ izbrani cilj Ïe
prikazan v informacijskem polju,
takoj potrdite izbirno polje Start/
Zielführung -Zaãetek/vodenje
do cilja- B.)
• Pu‰ãiãne konice A na levem
robu zaslona opozarjajo na
raz‰irjen meni. âe z gumbom 16
premaknete izbirni pas preko
najniÏjega ali najvi‰jega izbirnega
polja B, se pokaÏe celoten osnovni navigacijski meni.
• Potrdite polje Liste J. PokaÏe
se seznam krajev. Izberite svoje
mesto. S potrditvijo prikliãete
nadaljevalni krajevni meni.
• Zdaj izberite in potrdite polje
Ort (Kraj) C. (Pri ciljih v istem
kraju potrdite samo ulico, hi‰no
‰t. itd.)
Napotek: âe Ïelite zaãeti vodenje
do cilja, ki ste ga shranili nazadnje
(s tipko 12), izberite polje
Sonderziele (Posebni cilji) D.
Potem potrdite polje Zum Fähnchenziel (Do cilja z zastavico).
• Zdaj lahko z gumbom 16 v ãrkovalnem seznamu F izberete in
potrdite posamezne ãrke imena
kraja. Izbrane ãrke se pri tem
pokaÏejo v urejevalnem polju E.
(S poljem G vnesete presledek.
Morebitne napake pri vnosu lahko
popravite s poljem Del I. S krmilnim poljem H preklopite na posebne znake.) Vnesite toliko ãrk, da
se na urejevalnem seznamu K
pokaÏe ime iskanega kraja.
Stran 3
• Zdaj lahko z ostalimi nadaljevalnimi meniji natanãneje opi‰ete ciljni naslov L, kot smo Ïe opisali.
Potem ko potrdite svoj vnos, se
v informacijskem polju M pokaÏe
osnovni meni z Va‰im ciljnim
naslovom.
• Aktivirajte Start/Zielführung (Zaãetek/vodenje do cilja)
N, potem ko ste izbrali cilj in
doloãili smer poti.
Postopek je zakljuãen, ko se pokaÏe meni “Zielführung” (Vodenje
do cilja).
• Priporoãila za voÏnjo do cilja so
podana v obliki akustiãnih navodil
in prikazana s shemo vodenja na
zaslonu.
P - prikaz funkcije za
primer zastojev
roãna funkcija za zastoje
vkljuãena
roãna funkcija za zastoje
izkljuãena
R - ‰tevilo satelitov GPS,
ki jih sistem sprejema
S - prikaz ocene ãasa
prihoda na cilj
T - prikaz oddaljenosti
od cilja voÏnje
U - pas oddaljenosti od
naslednje toãke zavijanja
W - prikaz smeri voÏnje
Napotek: âe pritisnete na gumb
16, lahko izbirate med tremi
vrstami prikazov (informacije,
karte in kompas).
PRIMER DELOVANJA: NASTAVITVE
NAPOTKI
Navigacijske nastavitve
Kadar je vkljuãena navigacija,
imate po pritisku na tipko MODE
15 na voljo naslednjo zgradbo
menijev za spreminjanje nastavitev:
NAPOTKI ZA VARNOST V PROMETU
Vedno morate upo‰tevati doloãila Zakona o varnosti
cestnega prometa, tudi ãe je kateri od navedenih napotkov
za voÏnjo v nasprotju z njimi. Svojo pozornost morate
posveãati predvsem voÏnji z avtomobilom!
Kot voznik nosite polno odgovornost za varnost v prometu.
• Einstellungen (Nastavitve):
Zvoãne nastavitve
• Ko je aparat vkljuãen, pritisnite
na tipko TONE 18 - pokaÏe se
meni za nastavitev zvoka.
V meniju “Klangeinstellung”
(Nastavitev zvoka) se nastavljata
zvok in zvoãno polje.
• Z gumbom 16 izberite in potrdite ustrezno polje v meniju A.
Izbirni pas preskoãi na nastavitveno lestvico B.
• Nastavite Ïeleno vrednost in
jo potrdite.
• Da bi lahko spremenili osnovno nastavitev jakosti, potrdite
polje Lautstärke-Setup
(Nastavitev jakosti zvoka) C.
Prikliãete setup (nastavitveni)
meni.
• Potem ko potrdite doloãena
polja v meniju D, lahko menjate
med dvema preklopnima naãinoma - aktivni naãin je
–
vedno poudarjen z belo barvo in
oznaãen s kljukico E.
• Zoom-Automatik (Avtomatski
•
•
• Z gumbom 16 nastavite Ïeleni
naãin in ga potrdite. Izbirni pas
pomaknite na ustrezno nastavitveno lestvico F.
• Zdaj po potrebi nastavite
ustrezno vrednost na posamezni
lestvici in jo potrdite.
•
•
•
zoom): med prikazom karte
vkljuãi oz. izkljuãi avtomatski
zoom.
Ausrichtung (Usmerjenost):
s pritiski na gumb 16 zaporedno spreminjate usmerjenost
karte: v smeri voÏnje, proti
severu, v smeri cilja in avtomatsko.
Kartentyp (Tip karte): s pritiski
na gumb 16 se zaporedno
kaÏejo: karta trenutnega
poloÏaja, karta cilja ali pregledna karta.
Karteninhalt (Vsebina karte):
omogoãa dodajanje oz. odstranjevanje informacijskih simbolov
na prikazani karti.
Routenoptionen (Izbira poti):
nastavite npr. najhitrej‰o ali
najkraj‰o pot.
Routenliste (Seznam odsekov
poti): kaÏe potek po odsekih.
–
–
–
–
–
–
za spreminjanje osnovnih
nastavitev v navigacijskem
delovnem naãinu.
Sprache wählen: (Izbira
jezika)
Standort manuell (Roãen
vnos trenutnega poloÏaja):
roãen vnos poloÏaja vozila
preko vnosa mesta–ulice–
kriÏi‰ãa.
GPS-Viewer: kaÏe trenutno
razpoloÏljive satelite in posreduje informacije o trenutnem
zemljepisnem poloÏaju.
Lautstärke-Setup
(Nastavitev jakosti zvoka):
predhodna nastavitev jakosti
zvoka za predvajanje govorjenih napotkov med vodenjem
vozila do cilja.
Kontrast: nastavitev kontra
stov na zaslonu.
Uhrzeit (Ura): korektura ure.
CD-ROM Auswurf (Izmet CDplo‰ãe)
SPLO·NI NAPOTKI
• Navigacijski sistem Vas oskrbuje z informacijami, ki Vam bodo
pomagale, da se boste do cilja pripeljali varno in brez teÏav.
Navodila za voÏnjo do cilja so podana akustiãno in tudi optiãno na
zaslonu. Pri vodenju do cilja gre za priporoãila glede voÏnje. âe bi
se radi oddaljili od priporoãene poti, sistem samodejno izraãuna
novo pot do izbranega cilja.
• Navigacijski sistem lahko uporabljate samo z navigacijskim
CD-romom, na katerem pi‰e “TravelPilot DX compatible”.
• Doloãenih funkcij med voÏnjo ne morete uporabljati. Tako se npr.
televizijska slika iz varnostnih razlogov med voÏnjo zatemni.
• âe izvleãete kontaktni kljuã iz kljuãavnice, medtem ko je aparat
vkljuãen, se aparat samodejno izkljuãi.
• âe aparat vkljuãite, ko je kontaktni kljuã izvleãen, se po pribliÏno
1 uri samodejno izkljuãi.
• Sistem je kodiran proti kraji, kar prepreãuje, da bi nepoklicana
oseba aparat uporabila, ãe bi ga odtujila iz vozila. âe aparat
ostane tiho, ko ga vkljuãite, in se pokaÏe napis SAFE, pomeni,
da je elektronsko blokiran.
Aparat lahko ponovno uporabljate ‰ele, ko vnesete pravilno kodo
- prosimo, da preberete Navodila za uporabo!
© 2001 AUDI AG
MoÏne so spremembe oblike, opreme in tehnike. Zahtevki na osnovi navedb, ilustracij in opisov v teh
kratkih navodilih zato niso moÏni. Ponatis, razmnoÏevanje ali prevod v celoti ali po delih niso dovoljeni
brez pisnega dovoljenja AUDI AG. Vse pravice po zakonu o avtorskih pravicah ostanejo izrecno v lasti
AUDI AG. PridrÏujemo si pravico do sprememb. Izdelano v Nemãiji. Zasnova in oblikovanje: Pfriemer
Kataloge GmbH.
Stran 4