Navodilo za uporabo : Univerzalni daljinec za klimatske

Transcription

Navodilo za uporabo : Univerzalni daljinec za klimatske
Navodilo za uporabo : Univerzalni daljinec za klimatske naprave
[ Delko koda: MADEKT508 ]
Nastavitev univerzalnega daljinca za klimatske naprave
1. Na sprednji strani odstranite pokrov daljinskega upravljalnika
(pokrov povlecite navzdol – glej sliko 1).
2. Vstavite 2 baterije tip a AAA. Baterije vstavite tako kot je narisano
(glej sliko 1).
OPOZORILO!
Pri vstavljanju baterij pazite na polariteto baterije
(pravilno obrnite +/ -).
Pri neupoštevanju navodil lahko pride do okvare izdelka .
Programiranje univerzalnega daljinca
3. V tabeli kod poiščite kodo, ki ustreza vaši blagovni znamki klimatske
naprave, npr. SANYO NEC, če boste našli kode od 035-059, pomeni da morate
vnesti vsako kodo v območju od 035 do vključno 059 (glej sliko 2).
4. Pritisnite tipko »SEL«, trenutna koda na zaslonu utripa.
5. Pritisnite tipko »TIME/CODE« in tipko + ali - , dokler ne pridete na želeno
kodo (glej sliko 2 in 3).
6. Pritisnite tipko »ENTER« za potrditev kode . Preverite pravilno delovanje
vseh funkcij vaše klimatske naprave , če vse funkcije ne ustrezajo poskusite z
naslednjo kodo (glej sliko 2 in 3).
Slika 1
Če nobena koda ne ustreza, poizkusite s samodejnim iskanjem.
OPOZORILO! Za samodejno iskanje morate najprej izklopiti vašo klimatsko
napravo!
Samodejno iskanje: Pritisnite tipko »SEL«, trenutna koda na zaslonu utripa. Z
daljinskim je opozorila na naprava, ki mora biti izklopiti, pritisnite »SEL«,
dokler se naprava vklopljena. Pritisnite »ENTER« tipko za potrditev kode.
Programiranje ure
Pritisnite tipko »CLOCK« z ostrim predmetom (sponka ali šilo) , čas na zaslonu
utripa. Nato pritisnite tipko »TIME/CODE« in tipko + ali -, dokler ne nastavite
trenutni čas. Pritisnite tipko »CLOCK« za potrditev nastavljenega časa .
Slika 2
Programiranje časovne funkcije (vklop/izklop)
Časovna funkcija vklopa: pritisnite tipko »PMR ON«, ko na zaslonu začne
utripati ura pritisnite tipko »TIME/CODE« in tipko + ali -, dokler ne nastavite
želenega časa za vklop . Počakajte približno 5 sekund, dokler prikaz časa
preneha utripati in se nastavitev shrani.
časovna funkcija izklopa: pritisnite tipko »PMR OFF ko na zaslonu začne
utripati ura pritisnite tipko »TIME/CODE« in tipko + ali -, dokler ne nastavite
želenega časa za vklop. Počakajte približno 5 sekund, dokler prikaz časa
preneha utripati in se nastavitev shrani.
Da bi odpravili avtomatski vklop ali izklop, preprosto pritisnite tipko »PMR ON«
dvakrat.
Opozorilo! Samo eno funkcijo lahko aktivirate na enkrat, ali izklop ali vklop ob
določenem času.
Slika 3
1. Tipka ON/OFF Vklop ali Izklop klimatske naprave
2. Tipka TOO W ARM za nastavitev temperature – (dol) v korakih po 1°C
3. Tipka TOO COOL za nastavitev temperature + (gor) v korakih po 1°C
4. Tipka MODE za izbiro n ačina delovanja klimatske naprave
(Avtomatsko, hladno, suho, prezračevanje, ogrevanje )
5. Tipka FAN za Izbiro jakosti hlajenja ali gretja
(Avtomatsko, močno, srednje, šibko )
6. Tipka SW ING Avtomatski način hlajenja/gretja, premika lopute gor/dol
7. Tipka DIR Ročni način hlajenja ali gretja, sami nastavimo l opute gor/dol
8. Tipka SEL za izbiro vnosa kode (model klimatske naprave)
9. Tipka za potrditev (ENTER - OK)
10. Tipka TI ME CODE + za nastavit ev kode ali ure + (gor)
11. Tipka TI ME CODE - za nastavitev kode ali ure - (dol)
12. Tipka TMRon za vklop časovnika
13. Tipka TMRoff za izklop časovnika
14. Prikaz temperature na LCD zaslonu
15. Prikaz modela (koda) in ure na LCD zaslonu
16. Prikaz načina delovanja klimatske naprave
17. Prikaz jakosti vrtenja ventilatorja za hlajenje/ogrevanje
18. Prikaz smeri hlajenja (kako so obrnjene lopute)
19. Prikaz pošiljanja signala
20. Tipka RESET za ponastavitev univerzalnega daljinca
(v primeru, da se ne odziva, potrebno ponovno nastaviti vse nastavitve)
20. Tipka CLOCK za nastavitev ure ( pritisnete s konico svinčnika )
Splošna varnostna navodila:
V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja odnesite napravo na pooblaščeni servis. Naprave ne odpirajte, modificirajte in jo
ne razstavljate - vsak poseg v napravo lahko povzroči poškodbe oseb in okvaro naprave in poškodbo okolice. Poseg v napravo je
dovoljen samo pooblaščenim osebam s strani proizvajalca. V primeru pojava kakršnih koli nepravilnost v delovanju naprave jo
takoj izključite iz električne napetosti. Naprava ni odporna na udarce in padce.
Vzdrževanje:
Napravo čistite izključno z uporabo vlažne krpe in brez uporabe agresivnih ali abrazivnih čistil (napravo prej izklopite!).
Odlaganje odpadkov:
Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da je izdelek prepovedano odlagati med ostale
gospodinjske odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno oddati na ustrezna zbirna mesta. Seznam
zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno in elektronsko
opremo ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate.
Garancija in garancijska izjava:
Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto. Uvoznik jamči za kakovost in brezhibno delovanje v garancijskem
roku, v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
Zagotovljen je servis in nadomestni deli še tri leta po preteku garancijskega roka. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot
10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo popravilo. Če blago ni popravljeno v roku 45 dni
od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo plačanega zneska. Garancija za izdelek obsega
zamenjavo defektnih delov in sklopov ali njihovo popravilo tako, da so tehnično brezhibni. Garancija preneha, če je okvara na
izdelku nastala zaradi: 1)popravila v nepooblaščeni delavnici, 2)vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, 3)neupoštevanja
navodil o uporabi, 4)mehanskih poškodb, 5)višje sile (strela, itd.). Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti.
Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
Distributer in pooblaščen servis: Delko d.o.o.,Šmartinska cesta 152, Hala 11, 1000 Ljubljana.
Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste blago kupili, ali v Delko d.o.o. v Ljubljani!

Similar documents