Telestart T100 HTM

Comments

Transcription

Telestart T100 HTM
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
Splošno
Spoštovana stranka !
Veseli nas, da ste se odločili za proizvod Webasto. Predpostavljamo, da vam je upravljanje z
daljinsko napravo T100 HTM obrazložil vgraditelj oz. serviser.
S temi navodili vam želimo dati pregled nad funkcijami Telestarta T100 HTM.
Grelnik ne smete uporabljati:
• Na bencinskih servisih
• Na področjih, kjer lahko nastanejo vnetljivi hlapi
• V bližini vnetljivih materialov
• V zaprtih prostorih
Nega in upravljanje
Upoštevajte naslednje napotke za preprečitev poškodb Telestarta T100 HTM:
• Ne izpostavljajte temperaturi nad 70 °C.
• Delovna temperatura naj bo med 0 °C in +50 °C.
• Hranite le v suhi in ne preveč prašni okolici.
• Čistite display le s čisto in suho krpo.
Uporaba
S Telestartom T100 HTM lahko vklopite oz. izklopite grelnike Webasto Thermo Top C,
Thermo Top E, Thermo Top P ali ventilacijo vozila z razdalje.
Telestart T100 HTM prikazuje stanje grelnika ali ventilacije s pripadajočim funkcijskim
simbolom.
Za vklop ventilacije vozila (prezračenje notranjosti vozila) so potrebne sistemske nastavitve
delovanja oddajnika.
Po vklopu se po preteku nastavljenega časa delovanja grelnik izklopi samodejno ali z grelno
avtomatiko.
Na podlagi temperature v notranjosti vozila in izbrane stopnje udobja prevzame HeatingTime-Management (Upravljanje grelnega časa) izračun grelnega časa in časa vklopa grelnika.
Za to sta potrebna vklop samodejnega načina in vnos želenega časa odhoda.
Optimalen prenos signala zagotovimo s prostega ali z višje ležečega terena. Tako je
omogočeno upravljanje grelnika z razdalje do približno 1000 m. V gosto pozidanem območju
se območje dosega skrči.
1
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
Splošni napotki za uporabo
Prikaz informacij
Upravljanje Telestarta T100 HTM je tako naravnano, da s tipkama
menjate
različne prikaze informacij o stanju. Če v roku šestih sekund ne pritisnete nobene tipke, se
Telestart T100 HTM vrne v začetno stanje.
Nastavitveni način
S hkratnim pritiskom tipk
preidete s prikaza informacij o stanju na pripadajoč
nastavitveni način. Ustrezen simbol utripa.
Če v roku dvajsetih sekund ne pritisnete nobene tipke, se nastavitveni način samodejno
prekine.
.
Nastavitve lahko spreminjate s tipkama
S hkratnim pritiskom tipk
se nastavitveni način prekine in nastavljene vrednosti se
shranijo.
Če v roku dvajsetih sekund ne pritisnete nobene tipke, se nastavitveni način samodejno
prekine in nastavljene vrednosti se shranijo.
Prikaz o prenosu signala
Če obstaja povezava med Telestartom T100 HTM in grelnikom, se pokaže v levem zgornjem
kotu displaya simbol .
Odpiranje pokrova za baterijo
1. Previdno zvijte zaplati navzven (nevarnost zloma!)
2. Potegnite pokrov navzdol
Prikaz stanja baterije
Polna baterija
Ni simbola
Napol prazna baterija
Prazna baterija
Programiranje Telestart oddajnika
1. Vstavite baterijo v oddajnik.
2. Odstranite varovalko 1A (črna) iz nosilca varovalk grelnika (prekinitev napetosti).
3. Počakajte vsaj 5 sekund.
4. Vstavite varovalko v nosilec varovalk in v roku 5 sekund pritisnite tipko OFF na
oddajniku za vsaj eno sekundo.
5. Programiranje končano.
Programiranje drugega ali tretjega oddajnika poteka na enak način.
2
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
Prikaz časa in nastavitve časa
Prikaz
Nastavitev
hkrati pritisnite
Simbol
utripa
nastavite čas
Čas je nastavljen
hkrati pritisnite
Prikaz načina in nastavitev
Naslednji simboli predstavljajo sistemske načine:
Ogrevanje
Ventilacija
Prikaz
3× pritisnite
Nastavitev
hkrati pritisnite
utripa
nastavite način
Način je nastavljen
hkrati pritisnite
3
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
Vklop grelnika ali ventilacije
Držite Telestart pokončno navzgor.
Držite tipko
eno sekundo, dokler se ne prikaže naslednji simbol:
Signal je bil sprejet in grelnik/ventilacija vklopljen. Na displayu se prikaže
kot kontrola vklopa simbol za programski način in preostali čas delovanja.
Signal ni bil prenesen brez napake. Zamenjajte svojo pozicijo in ponovite postopek.
Kontrola o vklopu izgine:
• Po preteku časa delovanja
• Po izklopu s Telestartom
OPOMBA:
V načinu Gretje je potrebno prestaviti gretje vozila na »toplo«, preden zapustite vozilo.
Ventilacijo v načinu Gretje in načinu Ventilacija je potrebno nastaviti na 1. stopnjo, če ima
vozilo tristopenjsko ventilacijo in na 2. stopnjo, če ima vozilo štiristopenjsko ventilacijo.
Pri brezstopenjski regulaciji je potrebno nastaviti na najmanj 1/3 zmogljivosti ventilacije.
Izklop grelnika
Držite Telestart pokončno navzgor.
Držite tipko
za približno eno sekundo, da se pokaže naslednji simbol:
Signal je bil sprejet, grelnik/ventilacija vozila je izklopljen. Simbol
ali
izgine.
Signal ni bil sprejet. Spremenite lokacijo in ponovite poskus.
Izklop s tipko (opcijsko vgrajena v vozilu)
Če ste aktivirali grelec s Telestartom, je potrebno enkrat pritisniti v vozilu vgrajeno tipko.
Vklop in izklop s tipko (opcijsko vgrajena v vozilu)
Prikaže se delovanje grelnika ali ventilacije.
OPOMBA:
Pri vklopu s tipko se izbere zadnji način delovanja (grelnik ali ventilacija) ter dolžina
delovanja, ki je bil nazadnje nastavljen s Telestartom.
4
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
Vklop s programsko uro
Programska ura prikaže način delovanja. Display je osvetljen.
OPOMBA:
Pri vklopu s programsko uro se izbere način delovanja (grelnik ali ventilacija), ki je bil
nazadnje nastavljen s Telestartom. Čas delovanja pa določi programska ura.
Izklop s programsko uro
Za izklop pritisnite tipko »Takojšno ogrevanje« dvakrat, če ste aktivirali grelnik s
Telestartom.
Preverjanje in nastavljanje časa delovanja
Čas ogrevanje ali ventilacije lahko z oddajnikom regulirate v 10 minutnih korakih.
Tovarniško privzeta nastavitev je 30 minut.
OPOMBA:
Pri pogosti uporabi in dolgih uporabah je potrebno zagotoviti ponovno polnjenje
akumulatorja. Ta pri kratkih voznih razdaljah ni zagotovljena.
Prikaz in nastavitev trajanja delovanja
Prikaz
4× pritisnite
Nastavitev
hkrati pritisnite
Simbol
utripa
nastavite čas delovanja
hkrati pritisnite
Čas delovanja je nastavljen
Prikaz temperature (Informacija sprejemnik)
2×pritisnite
Simbol
ali
se prikaže le, če je grelnik/ventilacija vozila aktiven.
Upoštevajte: Prikazana temperatura je temperatura v notranjosti vozila v bližina merilca
temperature. Pri velikemu nihanju temperature lahko pride do zamika prikaza dejanske
temperature pri merilcu temperature.
5
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
HTM Upravljanje grelnega časa (Heating-Time-Management)
Program HTM omogoča samodejno predgretje vozila ob izbranem času odhoda.
Sistem izbere na podlagi temperature v notranjosti vozila čas predgretja grelnika.
Temperaturo v notranjosti vozila, ki se doseže ob času odhoda, je možno spreminjati s
komfortnimi stopnjami (C1-C5).
C1 – nižja temperatura udobja (kratek čas delovanja)
C5 – višja temperatura udobja (daljši čas delovanja)
Čas odhoda je možno aktivirati do 24 ur vnaprej.
OPOMBA:
Pri pogosti uporabi in dolgih uporabah je potrebno zagotoviti ponovno polnjenje
akumulatorja. Ta pri kratkih voznih razdaljah ni zagotovljena.
Prikaz, nastavitev in vklop časa odhoda
Prikaz
2×pritisnite
Nastavitev
hkrati pritisnite
Simbol
utripa
nastavite čas odhoda
hkrati pritisnite
Čas odhoda je nastavljen
Pozor. Čas odhoda je možno aktivirati le v meniju Čas odhoda. Če ste zapustili meni, se
grelnik vklopi.
Vklop
Držite Telestart pokončno navzgor.
Pritisnite
(približno 1 sekundo), dokler se ne pojavi simbol:
Signal je bil sprejet in čas odhoda je aktiviran.
Signal ni bil sprejet. Zamenjajte svojo pozicijo in ponovite postopek.
6
Telestart T100 HTM – Navodila za uporabo in vzdrževanje
Izklop časa odhoda
2× pritisnite
Držite Telestart pokončno navzgor.
Pritisnite (približno 1 sekundo), dokler se ne pojavi simbol:
Signal je bil sprejet in čas odhoda je deaktiviran. Simbol
ugasne.
Signal ni bil prenesen brez napake. Zamenjajte svojo pozicijo in ponovite
postopek.
Spreminjanje aktiviranega časa odhoda
Za spreminjanje časa odhoda, ko je le-ta že aktiviran, je potrebna deaktivacija.
Zatem lahko nastavite nov čas odhoda.
Prikaz in spreminjanje komfortne stopnje
Prikaz
3×pritisnite
Spreminjanje
hkrati pritisnite
Display utripa
izberite komfortno stopnjo
hkrati pritisnite
Komfortna stopnja je nastavljena
OPOMBA:
Pri aktiviranemu času odhoda
deaktivirati čas odhoda.
, ni možno spreminjati komfortne stopnje. Prvo je potrebno
Webasto d.o.o.
Cesta v Gorice 34
1000 Ljubljana
Tel. 01/ 200 87 10
[email protected]
http://www.webasto.si
7

Similar documents