Informacije o MODULIH

Transcription

Informacije o MODULIH
SLO
Informacije o MODULIH
Funkcije: Ti moduli izvajajo različne funkcije: rele korak-korak, stopniščni avtomat, regulator, časovni rele in
regulator. Lahko se uporabljajo v instalacijah z eno ali več tipkami.
Namestitev: Modul se lahko namesti v podometne 3, 4, 6 modulne ali okrogle doze (premer 60 mm). V vseh primerih,
tipka ne sme mehansko pritiskati na modul. Globina doze mora biti taka, da se zagotovi vsaj 1 mm prostora okoli
modula. Modul se lahko namesti tudi v razdelilne doze, ki zagotavljajo, da je najmanjša prostornina 100 cm ³ na voljo
za vsak nameščen modul.
NE NAMESTITE NA DALJINSKO NADZIRANE VTIČNICE: Namestitev na daljinsko nadzirane vtičnice je
tvegana, ker nanje lahko uprabnik priključi keterikoli porabnik in s tem poškoduje modul.
500VA 2.2A moč: V klasičnih instalacijah, so podometne doze povezane med seboj z rebrastimi cevmi, ki
prepuščajo dovolj zraka za minimalno prezračevanje, ki omogoča izkoristek moči do 500VA. Izkoristek polne
moči ,je mogoč v nadometnih instalacijah.
300VA 1.3 moč: Module v podometnih dozah, ki ne dopuščajo kroţenja zraka, lahko obremenimo do 300VA.
Povezava: Moduli so v instalaciji povezani zaporedno. Lahko so povezani na Linijo ali Nevtralno. Uporablja se lahko za
povezavo tipkal, skupno povezano na Linijo ali Nevtralno. Shemi na prikazujeta povezavo tipkal s skupno povezano na Linijo.
Če je skupna povezana na Nevtralno, preprosto zamenjate vijola in oranţno ţico (kar ustreza sponkam ‘5’
in ‘6’ na modulu za DIN letev) kot je prikazano na shemi. Na modul lahko poveţemo neomejeno število tipkal z največjo
oddaljenostjo 50m med modulom in tipkali.
POZOR! Dodatek FDVDT (Koda 5454075) mora biti vgrajen, če je napajalna linija modula skupna z
induktivnim bremenom (npr. okenske ţaluzije, feromagnetna bremena ali feromagnetni transformatorji). Dodatek
mora biti priključen čim bliţje modulu vzporedno med Linijo in Nevtralno. Notranja prenapetostna zaščita modula, se
lahko brez tega dodatka poškoduje.
Zagon: Stanje delovanja modula je shranjeno v primeru izpada napajanja. Če je bil modul pred izpadom
napajanja izključen, bo ob vzpostavitvi napajanja ostal izključen. Vrnil se bo na regulirano vrednost če je bil
vključen.
Centralizacija: Vsi moduli 500 so lahko centralno krmiljeni s krmilno linijo z dodatkom CVI50 (Koda 5454805).
Preprosto poveţite vse lokalne vklope z vodilno ţico preko več D600V dodatkov (Koda 5454072).
ZDRUŽLJIVE OBREMENITVE
Uporovna
Min. moč 3W - Max. moč 500W
230V ţarnice z ţarilno nitko
(2)
Moč
230V halogenske ţarnice
(2)
Napajanje
Radiatorji in konvektorji
(2)
Tokovna obremenitev
Induktivna
Min. moč 11VA - Max. moč 500VA
Nizko napetostne ţarnice (12V)
(2,5)
z feromagnetnim transformatorjem
Nizko napetostne ţarnice (12V)
(2,5)
z toroidnim transformatorjem
Generični motorji in ventilatorji > 11VA
(2)
Fluorescentne ţarnice
Z feromagnetnim balastom
Metal halogenske ţarnice
Kapacitivna
Min. moč 11VA - Max. moč 500VA
Nizkon napetostne ţarnice (12V)
(2,5)
z elektronskim transformatorjem
Standardne varčne ţarnice
(1,2,3,4)
Regulacijske varčne ţarnice
(1,2,3)
Fluorescentne ţarnice z elektronskim balastom
(1,2,3,4)
230V LED ţarnice
(1,2,3)
12V LED z regulacijskim konverterjem
(1,2,3)
TEHNIČNI PODATKI
Min. 5VA Max. 300VA (500VA
poglej § ‘’Instalacijo’’)
230V ~ (+10% -15%) - 50HZ
Temperatura
1.3A
(2.2A poglej § ‘’Instalacijo’’)
- 20°C + 40°C
Relativna vlažnost
od 0 to 99%
Dimenzije
podometni: 40 x 40 x 12 mm
[1.57 x 1.57 x 0.47’’]
Ţice: 110mm x 1mm²
Na DIN letvi: 1 modul
Regulacija: na sinusoidi na začetku ali koncu faze z
avtomatsko detekcijo tipa bremena
Zaščita: proti kratkem stiku in pregrevanju
(1) U p r a b i t i o d 1 do 3 CHR3W dodatke vzporedno z bremenom
(2) 2000 modul naj bo uporabljen če je raspoloţljiva Nevtralna, razen
za MTV in MTVT
(3) Maksimalna moč 250VA
(4) Ni kompatibilno z MTV, MTVT
(5) Nikoli ne mešajte feromagnetnih, elektronskih in toroidnih
transformatorjev z nizkonapetostnimi ţarnicami.
Referenca standardi
EN55014 - EN61000
Urmet d.o.o. – Velika pot 25, 5250 Solkan (SLOVENIJA)
Tehnična pomoč:
Tel.: +386 (5) 330 81 50, Fax: +386 (5) 330 81 55 ali [email protected]
GARANCIJA: Poleg garancij, ki jih zahteva zakon, ta izdelek jamči 5 let od datuma proizvodnje.Material je treba uporabljati v skladu z navodili, in za nameravano uporabo. Napake
ne smejo biti posledica slabšanja ali nesreč, ki so posledica malomarnosti, nepravilne uporabe ali nepravilne namestitve. V vseh primerih garancija zajema samo zamenjavo
neustreznih izdelkov. Nadomestila za izgubo ali škodo se ne uveljavljajo.
DS1054-001A
P7
Namestitev
MTR500
ELKTRONSKI RELE KORAK-KORAK
Podometni
DIN letev
Model
MTR500E
MTR500M
Koda
5454050
5454060
Vklop-Izklop: Kratek pritisk tipkala vključi ali izključi luč.
MTM500
Namestitev
STOPNIŠČNI AVTOMAT
Podometni
DIN letev
Model
MTM500E
MTM500M
Koda
5454051
5454061
MTM500 stopniščni avtomat se uporablja za časovni izklop stopniščnih luči.
Delovanje: Kratek pritisk tipke vključi luč za programiran čas (privzeto: 2 minut). Ponovn pritisk tipke podaljša čas.
Časovno programiranje: Vse konfiguracije so shranjeni v primeru izpada napajanja. Privzeti čas je 2 minuti. Čas je lahko
nastavljen od 2 sekund do 4 ure, s pomočjo kratkih pritiskov tipkala (glej spodaj). Pritisnite 25 krat, da nastavite čas v sekundah
(od 2 sekund do 4 minute): (Odgovor: 5 utripov). Pritisnite 26 krat, da se vrnete v časovno razporeditev v minutah (od 2 minuti do
4 ure): (Odgovor: 6 utripov).
Podaljšani čas: Ta funkcija je uporabna za osvetlitev, medtem ko se stopnice čistijo. Drţite enega od povezanih tipkal pritisnjene
več kot 3 sekunde, da vklopite luč za eno uro (luč bo na kratko utripnila, kar nakaţe, da je bil ukaz sprejet in da je čas nastavljen
na eno uro). Modul bo začel normalno delovati, ko poteče ena ura. Ponovno drţite tipko pritisnjeno dlje kot 3 sekunde, da izklopite
pred pretečeno eno uro. Če ţelite onemogočiti (ali ponovno omogočiti) funkcijo "Podaljšan čas":pritisnite tipkalo 29 krat (Odgovor:
9 utripov).
Opozorilo: Luč na kratko utripne minuto preden se izteče nastavljen čas (30 sekund, če je bil programiran čas v sekundah), nato
se začne postopno zatemnjevati.Tipka se lahko ponovno pritisne, preden se luč ugasne in podaljša vklop za nastavljen čas.
Pritisnite tipkalo 24 krat, da omogočite (ali onemogočite) funkcijo opozarjanja (Odgovor: 4 utripov).
Zaklepanje nastavitev: Modul se lahko zaklene z zaporedjem 21 pritiskov, da onemogočite moţnost spreminjanja konfiguracije
(odgovor: 1 utrip). Modul lahko odklenete kadarkoli s 23 pritiski tipkala (odgovor: 3 utripi).
MTT500
Namestitev
ČASOVNI RELE
Podometni
DIN letev
Model
MTT500E
MTT500M
Koda
5454054
5454064
MTT500 časovni rele je enakovreden MTM500 stopniščnemu avtomatu opisanemu
zgoraj. Edina razlika je, da s pritiskom na tipko, medtem ko je luč priţgana, luč ugasnete, namesto podaljšate na nastavljen čas.
Namestitev
MTV500 REGULATOR
MTVT500 ČASOVNI REGULATOR
Podometni
DIN letev
Podometni
DIN letev
Model
MTV500E
MTV500M
MTVT500E
MTVT500M
Koda
5454052
5454062
5454055
5454065
MTVT500 časovni regulator je regulator (kot MTV500), ki omogoča časovne funkcije.
Vklop-Izklop:Enkrat pritisnite na kratko, da vklopite na predhodno shranjeno regulirano vrednost, ali izklopite.
Moduli omogočajo soft start in stop funkcije, da bi povečali ţivljenjsko dobo ţarnice. Pritisnite dvakrat, da nastavite na 100% svetlost.
Zaporedje pritiskov se lahko uporabijo za druge osvetljenosti (glej tabelo).
Regulacija: Drţite tipko pritisnjeno (z vključeno lučjo), za reguliranje in shranjevanje nastavitve.
Prednastavljene vrednosti
Svetlost se shrani, ko se tipko spusti. Ponovno pritisnite, da se obrne zatemnjevanje (gor-dol ali
dol-gor).
Spomin
1 pritisk
Nizka vrednost: Ko je luč izključena drţite tipko pritisnjeno, da nastavite nizko vrednost
100%
2 pritiska
(vrednost se lahko nastavlja kot opisano spodaj)
60%
3 pritiski
40%
4 pritiski
Spomin: Drţite tipko pritisnjeno in jo nato spustite, da shranite ţeljeno raven svetlosti. Na to
25%
5 pritiskov
stopnjo se vkluči ko ponovno pritisnete na tipko.
10%
6 pritiskov
100% svetlost: Pritisnite tipko dvakrat za obnovitev 100% svetlosti.
Način spomin ali 100% svetlost na prvi dotik: 100% svetlost na prvi dotik se lahko
uporablja v nekaterih zahtevah. Pritisnite dvakrat, v tem primeru, nastavitve način v spominu. Uporabite zaporedje 24 kratkih pritiskov
za omogočiti ali onemogočiti funkcijo. Modul je nastavljen v načinu spomin privzeto.
Nastavitev nizke vrednosti:
- Nastavite ţeljeno najniţjo vrednost z drţanjem tipke.
- Nato pritisnite 27 krat: luč bo utripnila 7 krat za potrditev .
- Pritisnite 28 krat za povrnitev privzete najniţje vrednosti: luč bo utripnila 8 krat za potrditev .
Zaklepanje nastavitev: Pritisnite 21 krat za zaklepanje nastavitev (odgovor: 1 utrip).
Nastavitve lahko odklenete kadarkoli s pomočjo 23 pritiskov tipkala (odgovor: 3 utripi)
Časovne nastavitve: Napravo lahko nastavite od 2 sekund do 4 ure s pomočjo kratkih pritiskov tipkala (glej tabelo).
Pritisnite 25 krat, da nastavite čas v sekundah (od 2 sekuni do 4 minute): (Odgovor: 5 utripov).
Na kratko pritisnite 26 krat, da nastavite čas v minutah (od 2 minuti do 4 ure): (odgovor: 6 utripov).
Tabela konfiguracije modulov
Pritiski *
Čas
11
2 minuti
12
4 minute
13
8 minut
14
15 minut
15
30 minut
16
60 minut (1 ura)
17
120 minut (2 uri)
18
240 minut (4 ure)
19
neomejeno
DS1054-001A
Odgovor
1 utrip
2 utripa
3 utripi
4 utripi
5 utripov
6 utripov
7 utripov
8 utripov
9 utripov
* Kratki pritiski na tipkalo (max. 0.8 sekundni interval)
Čas je anstavljen v minutah (privzeto) vendar ga lahko
nastavimo v sekunde s 25 pritiski na tipkalo (odgovor:
5 utripov). Pritisnite 26 krat za vrnitev v minute.
(odgovor: 6 utripov).
Primer: Za nastavitev časa 15 sekund:
1 – Pritisnite 25 krat za izbiro časa v sakundah
(odgovor: 5 utripov).
2 – Pritisnite 14 za izbiro časa 15 sekund
(odgovor: 4 utripi)
P8
Pritiski *
21
22
23
24
25
26
27
28
Funkcije
Zaklepanje konfiguracij
Odklepanje konfiguracij
ON/OFF opozorilo
Čas v sekundah
Čas v minutah
Nastavitev nizke vrednosti
Reset nastavitve nizke
vrednosti (privzeto)
Udgovor
1 utrip
3 utripi
4 utripi
5 utripov
6 utripov
7 utripov
8 utripov

Similar documents