Pooblastilo za prevzem otroka

Comments

Transcription

Pooblastilo za prevzem otroka
VVE Cepetavček
POOBLASTILO ZA PREVZEM OTROKA
Podpisani/-a __________________________________________, roj. __________,
stanujoč/-a ______________________________________________, pooblaščam
_______________________________________, roj. _________________, da v
(ime in priimek pooblaščenca)
moji odsotnosti prevzame mojega otroka, _________________________________,
roj. _________________.
Kraj in datum:
Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:
____________________
________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op.1: 7. odstavek 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Ur. l. RS, št. 109/2010) v poglavju IX. »Varstvo
udeležencev cestnega prometa« določa:
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko
tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred
osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo
starši, skrbniki oziroma rejniki.
Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč
TRR: 01370-6030670221
T: 07 30 78 720
matična številka: 5086256000
F: 07 30 78 018
ID za DDV: SI57013357
E-pošta: [email protected]
www.ostpavcka.si

Similar documents