SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA

Transcription

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA
Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-UPB 3,
45/08, 83/12) v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v drţavni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 UPB in 54/07 - odl. US), Občinska volilna komisija Občine Polzela, objavlja naslednji
SEZNAM LIST KANDIDATOV
ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA
NA VOLITVAH DNE, 5. OKTOBRA 2014
VOLILNA ENOTA : 01
Območje naselja Polzela – del
(razen izločenega dela, ki spada pod 2. volilno enoto)
1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. ANDREJ POTOČNIK, roj. 30. 03. 1957, Ob Strugi 2
elektrotehnik, zavarovalni zastopnik
2. BARBARA CAJHEN BELE, roj. 20. 03. 1974, Pod Gorico 14
prometni tehnik, kmetovalka
3. SIMON RESNIK, roj. 02. 04. 1965, Ob Strugi 21
elektrotehnik, vzdrţevalec telekomunikacij
4. ZDENKA JELEN, roj. 14. 01. 1956, Ob ţeleznici 6
komercialist, humanitarna delavka
5. MATIC HRIBERNIK, roj. 16. 09. 1993, Dvojna ulica 13
elektrotehnik, vzdrţevalec elektro omreţja
6. ROMANA LIKEB ZUPAN, roj. 11. 04. 1966, Zelena ulica 15
inţ. org. dela, usluţbenka
2. ZaAB - ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK
1. JANKO KEBLIČ, roj. 14. 12. 1963, Cvetlična ulica 60
rezkalec, samostojni podjetnik
2. NATAŠA KOŠMRLJ, roj. 18. 10. 1974, Ob ţeleznici 19
frizerka, samostojna podjetnica
3. BORIS ZAVRŠNIK, roj. 29. 11. 1963, Malteška cesta 77
lesarski tehnik, samostojni podjetnik
4. KARMEN POVŠE KOREZ, roj. 01. 05. 1981, Glavni trg 11
univ. dip. ekon., komercialistka
5. ERIK TRBOVŠEK, roj. 25. 05. 1974, Savinjsko nabreţje 116
poslovni sekretar, javni usluţbenec
6. ANDREJKA ZAVRŠNIK, roj. 24. 06. 1968, Malteška cesta 77
upr. adm. tehnik, prodajalka
1
3. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. NIKO KAČ, roj. 14. 09. 1944, Ob ţeleznici 29
univ. dip. ekon., upokojenec
2. MARTINA LIPIČNIK, roj. 31. 10. 1963, Vrtna ulica 96
ekonomist, vodja komerciale
3. Mag. EDVARD JUG, roj. 06 .05. 1973, Pot na Vimperk 16
mag. znanosti, vodja IT
4. SIMONA SEVER, roj. 22. 07. 1975, Dvojna ulica 10
komercialist, samostojna podjetnica
5. IZIDOR JELEN, roj. 31. 03. 1964, Velenjska cesta 14
gostinec, samostojni podjetnik
4. NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ
1. MARKO SLOKAR, roj. 06 .08. 1965, Glavni trg 42
dip. ekon., brez zaposlitve
2. TJAŠA TURNŠEK, roj. 11. 08. 1992, Pot na toplice 1
gim. maturant, študentka
3. IGOR PUNGARTNIK, roj. 11. 01. 1957, Malteška cesta 60
elektrotehnik, vodja ključnih kupcev
4. NANIKA CVIKL, roj. 01. 04. 1954, Glavni trg 51
športni pedagog, učiteljica športne vzgoje
5. ZORAN LUKNER, roj. 10. 04. 1978, Glavni trg 23
mag. managemanta, kriminalistični inšpektor
6. MONIKA HREN, roj. 19. 06. 1970, Malteška cesta 105
ekon. tehnik, bančna usluţbenka
5. SMC - STRANKA MIRA CERARJA
1. Mag. MARJAN MOČNIK, roj. 14. 06. 1962, Savinjsko nabreţje 2
mag. prava, upokojenec
2. JASMINA LAJLAR, roj. 16. 09. 1981, Pod gradom 7
dipl. org., brez zaposlitve
3. BOJAN LENART, roj. 15. 08. 1958, Glavni trg 53
učitelj, učitelj
4. TATJANA KOLŠEK, roj. 26. 03. 1976, Glavni trg 51
tekstilno konfekcijski tehnik, trgovski poslovodja
5. JURIJ ŢOHAR, roj. 15. 06. 1977, Vrtna ulica 117
elektrotehnik, brez zaposlitve
6. VESNA ŠKETA, roj. 02. 12. 1973, Savinjsko nabreţje 19a
tekstilno konfekcijski tehnik, komercialistka
6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. ŠTEFKA PLAZNIK, roj. 01. 10. 1952, Glavni trg 62
šivilja, upokojenka
7. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. GERTRUDA TERČAK, roj. 12. 11. 1943, Ob ţeleznici 54
višji upravni delavec, upokojenka
2. JOŢEF TERČAK, roj. 17. 03. 1940, Ob ţeleznici 54
viličarist, upokojenec
3. ERIKA PODBREGAR, roj. 13. 09. 1942, Ob strugi 24
elektrotehnik, upokojenka
V volilni enoti se voli šest (6) članov.
Glasuje za eno (1) listo kandidatov. Volivec lahko da en preferenčni glas kandidatu, ki mu
daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katerega je glasoval.
Datum: 19. 9. 2014
Številka: 040-11/2014-2
Občinska volilna komisija
Predsednica
Barbka Zupan Cimperman, l. r.
2

Similar documents