Tekmovalna knjižica - Glasbena šola Kočevje

Comments

Transcription

Tekmovalna knjižica - Glasbena šola Kočevje
14. regijsko tekmovanje
mladih glasbenikov Dolenjske
harmonika, rog, trobenta, pozavna, tuba, evfonij, tolkala,
komorne skupine z godali, kitarski duo, klavirski duo
Kočevje, 16. februar 2011
Glasbena šola Kočevje, Šeškov dom
Brežice
Črnomelj
Kočevje
Krško
Novo mesto
Ribnica
Sevnica
Trebnje
Zveza slovenskih glasbenih šol
Tekmovanje mladih glasbenikov - TEMSIG
Glasbena šola Kočevje
RAZPIS
vsebina knjižice
Razpis
Pravila regijskih tekmovanj mladih glasbenikov
Udeleženci
Žirija
Razpored tekmovanja
3
9
18
20
22
Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in
baletnih plesalcev Komisija za glasbena tekmovanja (TEMSIG) razpisuje
40. TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
harmonika, rog, trobenta, pozavna, tuba, evfonij, tolkala,
komorne skupine z godali, kitarski duo, klavirski duo.
Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
Regijska tekmovanja:
v raznih krajih Slovenije od 7. do 18. februarja 2011.
Državno tekmovanje:
v Novem mestu, Krškem in Brežicah od 14. do 24. marca 2011.
2
Koncerti prvonagrajencev:
29. 3. 2011 v Krškem, 30. 3. 2011 v Ljubljani in 31. 3. 2010 v Mariboru.
Regijska tekmovanja potekajo v vseh disciplinah.
V kategorijah 2. (a, b). in 3. (a, b) poteka tekmovanje samo na državni ravni.
Starostne kategorije
Solisti:
, rojeni leta 2000 in kasneje
I. a : do 11 let
I. b : 12 in 13 let , rojeni leta 1999 in 1998
I. c : 14 in 15 let , rojeni leta 1997 in 1996
II. a : 16 in 17 let , rojeni leta 1995 in 1994
II. b : 18 in 19 let , rojeni leta 1993 in 1992
III. a : 20 in 21 let , rojeni leta 1991 in 1990
III. b : 22 do 24 let , rojeni v letih 1989, 1988 in 1987
V solističnih disciplinah poteka tekmovanje:
v vseh kategorijah za harmoniko, rog, trobento, tolkala,
od kategorije 1. b dalje za pozavno, evfonij, tubo.
Komorne skupine z godali, kitarski duo, klavirski duo:
I. kategorija : povprečna starost člana skupine do 15 let (0 – 15)
II. kategorija : povprečna starost člana skupine do 19 let (15,01 – 19)
III. kategorija : povprečna starost člana skupine do 24 let (19,01 – 24)
3
POGOJI UDELEŽBE
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi mladi glasbeniki, ki se izobražujejo v glasbenih
šolah, srednjih glasbenih šolah, na Akademiji za glasbo v Ljubljani, učenci
slovenskih glasbenih šol v zamejstvu, slovenski državljani, ki študirajo na visokih
šolah v tujini in zasebniki, državljani Republike Slovenije. V kategorijah 1. (a, b, c) se
lahko državnega tekmovanja udeležijo tisti tekmovalci, ki so na regijskih tekmovanjih
dosegli ZLATO PRIZNANJE, t.j. najmanj 90 točk. Tekmovalci v kategorijah 2. (a, b) in
3. (a, b) ne tekmujejo na regijskih tekmovanjih.
Tekmovalec praviloma tekmuje v ustrezni starostni kategoriji. Pri izračunavanju
starosti se upošteva letnica rojstva (od 1. 1. do 31. 12.). Mlajši tekmovalec lahko
tekmuje v višji kategoriji (velja za vse discipline).
Posamezen tekmovalec lahko tekmuje hkrati oz. na istem tekmovanju v dveh
različnih tekmovalnih disciplinah.
Tekmovalci solističnih disciplin 1. (a, b, c) in 2. (a, b) morajo izvesti ves program na
pamet, razen v primeru ko sestavljalec propozicij izrecno določi drugače.
Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja in se obvezuje,
da bo nastopil na koncertih prvonagrajencev, snemanjih ali drugih prireditvah, ki
jih organizira TEMSIG. V tem primeru se odpoveduje kakršnimkoli honorarjem ali
finančnim nadomestilom.
4
PRIJAVA NA TEKMOVANJE
1. Prijava tekmovalca
Tekmovalci, ki tekmujejo v kategorijah 1. (a, b, c) kategoriji in komorne skupine iz
I. kategorije se prijavijo na ustrezno regijsko tekmovanje (glej spodaj “REGIJSKA
TEKMOVANJA”).
Vsi ostali tekmovalci (kategorije 2. (a, b), 3. (a, b) in komorne skupine v II. in III.
kategoriji) se prijavijo neposredno na:
Zveza slovenskih glasbenih šol – TEMSIG
Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana.
Prijavnico za državno tekmovanje je potrebno poslati v pisni in elektronski obliki.
Prijava v pisni obliki mora vsebovati:
• izpolnjeno prijavnico
• kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta
• kopijo potrdila o plačani prijavnini in
• izjavo o soglasju z javno objavo dosežkov na tekmovanju.
Študenti, ki študirajo v tujini, in zasebniki morajo priložiti tudi potrdilo o
državljanstvu.
Prijave v pisni obliki se pošljejo na naslov:
Zveza slovenskih glasbenih šol - TEMSIG
Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana.
Prijava v elektronski obliki mora vsebovati:
izpolnjeno prijavnico.
Prijavnice v elektronski obliki se pošljejo na naslov:
[email protected]
Ustrezen znesek prijavnine se nakaže na
TRR: 61000-0001419845, namen: /Ime tekmovalca - kotizacija/
Če zbrane prijave tekmovalcev posredujejo glasbene šole in jim hkrati (delno ali
v celoti) sofinancirajo prijavnino, je k prijavi potrebno priložiti tudi dokumentacijo
(rekapitulacijo), iz katere so jasno razvidni zneski, ki jih glasbena šola plača za
posameznega tekmovalca. Prijavo se pošlje po pošti.
Zadnji in dokončni rok za prijavo je 9. januar 2011 (datum poštnega žiga).
2. Posredovanje prijav z regijskega na državno raven tekmovanja
Prijave na državno tekmovanje posredujejo nosilci posameznih regijskih tekmovanj
(glasbene šole, kjer so sedeži regijskih tekmovanj).
Vsebina prijave:
• spisek tekmovalcev, ki so se uvrstili na državno tekmovanje,
• statistika regijskega tekmovanja (vsi tekmovalci po disciplinah in kategorijah z
dosežki) ,
• prijavnice tekmovalcev, ki so prejeli zlato priznanje regijskega tekmovanja s
prilogami,
• potrdilo o nakazilu 20 EUR prijavnine za posameznega tekmovalca ali komorno
skupino, ki je prejel oz. je prejela zlato priznanje regijskega tekmovanja. Ustrezen znesek prijavnine se nakaže na
TRR: 61000-0001419845, namen: /Ime regije - kotizacija/
Zadnji in dokončni rok prijave (za nosilce regijskih tekmovanj) je 24. februar 2011.
Prijavnina
Kotizacijo za I. kategorijo (solisti in komorne skupine) je potrebno nakazati na
transakcijski račun šole, kjer je sedež regijskega tekmovanja.
Višina prijavnine:
I. a
I. b
I. c
komorne skupine
I. kategorija
70 €
70 €
35 €/člana
70 €
5
Kotizacijo za II. in III. kategorijo (solisti in komorne skupine) nakazati na
transakcijski račun:
SI 56 61000-0001419845
Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Miklošičeva 5,
namen: /Priimek Ime/
III. a
III. b
komorne skupine
II. kategorija
komorne skupine
III. kategorija
80 €
100 €
100 €
40 €/člana
50 €/člana
Zveza slovenskih glasbenih šol - TEMSIG
Gradaška ulica 24
1000 Ljubljana
TRR: SI 56 61000-0001419845 (BIC koda: HDELSI22)
namen: /Priimek Ime/
REGIJSKA TEKMOVANJA
organizira Zveza slovenskih glasbenih šol. Regijsko tekmovanje je obvezno za
udeležence tekmovanja v vseh disciplinah in kategorijah 1. (a, b, c).
Organizacijski odbor posameznega regijskega tekmovanja določi lokacije
tekmovanja.
6
vodja Simon Mlakar
Glasbena šola Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje
tel.: 03/492 57 30, faks: 03/492 57 39, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01211-603070953
Regijsko tekmovanje Dolenjske
Višina prijavnine:
II. a
II. b
80 €
Regijsko tekmovanje Celjskega in Koroškega območja
vodja Jože Rajk
Glasbena šola Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje
tel.: 01/895 17 79, faks: 01/893 10 28, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01248-6030710537
Regijsko tekmovanje Gorenjske
vodja Martina Valant
Glasbena šola Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270Jesenice
tel.: 04/586 60 30, faks: 04/583 10 50, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01241-6030710395
Regijsko tekmovanje Primorske
vodja Iztok Babnik
Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper
tel.: 05/666 36 00, faks: 05/666 36 06, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01250-6030710633
Sedeži regijskih tekmovanj so na naslednjih glasbenih šolah:
Prijavnice in vse informacije v zvezi z regijskimi tekmovanji posredujejo vodstva teh
tekmovanj.
Regijsko tekmovanje Ljubljane
Žirije
vodja Saša Potisk
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik, Gradaška 24, 1000 Ljubljana
tel.: 01/252 14 74, faks: 01/ 252 78 23, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01261-6030711064,
sklic: 00 4040 (namen nakazila: tekmovanje)
Regijsko tekmovanje okolice Ljubljane in Zasavja
vodja Anton Savnik
Glasbena šola Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
tel. in faks: 01/724 14 19, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01223-6030709822
Regijsko tekmovanje Štajerske in Prekmurja
vodja Anton Gorjanc
Srednja glasbena in baletna šola Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor
tel.: 02/228 72 80, faks: 02/228 72 88, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01270-6030701408, sklic 00 760700
imenuje na regijski ravni skladno s pravili in pooblastili organizacijski odbor
s soglasjem Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol, na državnem
tekmovanju pa jih imenuje TEMSIG. Odločitve o imenovanju žirij so dokončne in brez
možnosti pritožbe.
Razporedi in urniki tekmovanja
Razporede tekmovanja pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi spiskov
prijavljenih tekmovalcev razvrščenih po abecednem redu od izžrebane začetne črke
priimka “S” naprej. Osnova za pripravo razporeda tekmovanja je prijavljena minutaža
programa tekmovanja posameznega tekmovalca in racionalna razporeditev glede na
razpoložljivi čas žirij. Po objavi urnikov in razporedov tekmovanja spremembe niso
več možne. Zagotovitev razpoložljivega korepetitorja je dolžnost tekmovalca.
Propozicije in tekmovalni program
Propozicije za vse discipline in kategorije so sestavni del tega razpisa. Objavljene so
na spletni strani TEMSIG www.temsig.com. Propozicije določajo časovne omejitve,
obvezne skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil
tekmovanja ali tega razpisa.
7
Tekmovalni program (program, ki ga prijavi tekmovalec na tekmovanje) se po poteku
prijavnega roka ne more več spreminjati. Tekmovalec je dolžan izvesti obvezno
skladbo kot prvo ali drugo točko nastopa.
Dodatne informacije:
Nataša Cetinski
Arsem d.o.o.
M + 386 41 365 597
[email protected]
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Lilijana Strmšek
M + 386 40 734 973
T + 386 59 953 779
[email protected]
maj, 2010
PRAVILA
REGIJSKIH TEKMOVANJ
MLADIH SLOVENSKIH
GLASBENIKOV
1. člen
(vsebina pravil)
Komisija za tekmovanja mladih slovenskih
glasbenikov in baletnih plesalcev
Viktor Zadnik
predsednik Temsig
Ta pravila urejajo regijska tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov (v nadaljnjem
besedilu tekmovanje) in so usklajena s Pravili tekmovanj mladih slovenskih
glasbenikov in baletnih plesalcev.
Pravila določajo:
cilje tekmovanja,
organe tekmovanja,
merila za podeljevanje priznanj in posebnih nagrad,
8
razglasitev dosežkov,
ugovore na kršenje določil in pravil,
financiranje tekmovanja.
2. člen
(cilji tekmovanja)
Cilji regijskih tekmovanj:
odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev,
usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnje glasbeno izobraževanje,
omogočanje najboljšim učencem, da se udeležijo državnih oz. mednarodnih
tekmovanj in koncertov,
širjenje in poglabljanje znanja,
popularizacija znanja in sposobnosti,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja,
izmenjava pedagoških izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci,
izmenjava članov žirij med šolami, regijami, z zamejstvom in s tujino.
3. člen
(tekmovalne discipline)
Tekmovalne discipline so: klavir, orgle, harmonika, violina, violončelo, kontrabas,
9
V prijavi tekmovalcev mora biti podpisana izjava, da starši mladoletnih tekmovalcev
oziroma tekmovalci soglašajo z javno objavo doseženih rezultatov na tekmovanju.
Prijave morajo prispeti v roku, ki ga določa razpis.
Prijavi morajo biti priložene priloge, ki jih le-ta zahteva (npr. potrdilo o plačani
prijavnini, fotokopija rojstnega lista ali osebne izkaznice, potrdilo o državljanstvu za
tekmovalce, ki se šolajo v tujini).
9. a člen
Organizatorji regijskih tekmovanj lahko posamezne tekmovalce istih disciplin
izjemoma tudi združujejo. O tem odloča Izvršni odbor ZSGŠ.
harfa, kitara, flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, kljunasta flavta, rog, trobenta,
pozavna, evfonij, tuba, tolkala, petje, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine
z godali in klavirjem, komorne skupine s pihali, komorne skupine s trobili, citre,
diatonična harmonika in tamburice.
Zveza slovenskih glasbenih šol lahko organizira tekmovanja tudi iz drugih glasbenih
disciplin.
V tekmovalni disciplini petje se zaradi različnega tekmovalnega programa vse
kategorije delijo tudi po spolu – ženski/moški.
Tekmovanje v posamezni disciplini poteka trienalno, v solfeggiu in baletu pa
bienalno.
4. člen
10. člen
(shranjevanje tekmovalne dokumentacije)
Nosilec regijskega tekmovanja hrani dokumentacijo regijskega tekmovanja do
30. junija tekočega leta.
III. ORGANI TEKMOVANJA
1. Organizacijski odbor
10
11. člen
(imenovanje in sestava)
Organizacijske odbore imenujejo nosilci regijskih tekmovanj na podlagi pooblastila
Izvršnega odbora ZSGŠ.
12. člen
(naloge in pristojnosti)
Organizacijski odbor predvsem:
preveri vse prijave na tekmovanje,
pripravi pisni razpored tekmovanja po disciplinah in kategorijah,
(prireditelj in organizator)
Prireditelja tekmovanja sta: Zveza slovenskih glasbenih šol – ZSGŠ in TEMSIG.
Organizatorji tekmovanja so ZSGŠ in nosilci regijskih tekmovanj.
Regijska tekmovanja in sedeži regijskih tekmovanj so:
regijsko tekmovanje Ljubljane (Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik),
regijsko tekmovanje okolice Ljubljane in Zasavja (Glasbena šola Domžale),
regijsko tekmovanje Štajerske in Pomurja (Konzervatorij Maribor),
regijsko tekmovanje celjskega in koroškega območja (Glasbena šola Celje),
regijsko tekmovanje Dolenjske (Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto),
regijsko tekmovanje Gorenjske (Glasbena šola Škofja Loka),
regijsko tekmovanje Primorske (Glasbena šola Koper).
V nadaljnjem besedilu pravilnika se za šolo, v kateri je sedež regijskega tekmovanja,
uporablja besedna zveza nosilec regijskega tekmovanja.
5. člen
(prostovoljnost udeležbe na tekmovanju)
Sodelovanje učencev – mladih glasbenikov na tekmovanju je prostovoljno.
Organizator tekmovanja oziroma glasbene šole morajo tekmovalce pred
tekmovanjem seznaniti z vsebino teh pravil.
seznani šole oziroma tekmovalce z razporedom tekmovanja,
imenuje člane žirij in določi njihove tajnike,
6. člen
poskrbi za ustrezen tekmovalni prostor in za nemoten potek tekmovanja,
(pravica do udeležbe na tekmovanju)
poskrbi za računalniško obdelavo, kontrolo in objavo dosežkov tekmovanja,
Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki, ki se izobražujejo v slovenskih
javnih in zasebnih glasbenih šolah, umetniških gimnazijah, konservatorijih za
glasbo, učenci slovenskih glasbenih šol v zamejstvu ter slovenski državljani, ki se
šolajo v tujini ali si znanje pridobivajo kako drugače.
Posamezen tekmovalec lahko tekmuje hkrati oziroma na istem tekmovanju v dveh
različnih tekmovalnih disciplinah.
Posamezen tekmovalec ne more tekmovati v isti disciplini v dveh starostnih
kategorijah.
pripravi vso potrebno dokumentacijo za žirije,
poskrbi za slovesno podelitev priznanj in nagrad,
v roku pošlje zapisnik o tekmovanju in prijave tekmovalcev, ki so se uvrstili na
državno tekmovanje,
zagotovi plačilo stroškov izvedbe tekmovanja,
mesec dni po koncu tekmovanja izda bilten tekmovanja,
11
II. RAZPIS TEKMOVANJA
7. člen
(razpis in čas tekmovanja)
Razpis tekmovanja za discipline in kategorije, navedene v 4. členu Pravil tekmovanj
mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev, objavi TEMSIG.
Razpis za tekmovanja v naslednjem koledarskem letu mora biti objavljen najpozneje
do 1. junija.
Okvirni čas regijskih tekmovanj določi TEMSIG v vsakoletnem razpisu.
Regijska tekmovanja potekajo v mesecu februarju.
8. člen
(vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
tekmovalne discipline v povezavi s 3. in 4. členom tega pravilnika,
arhivira tekmovalno dokumentacijo,
poskrbi za ustrezno objavo in promocijo tekmovanja.
13. člen
(kršenje pravil)
Organizacijski odbor in tekmovalci so dolžni upoštevati določila teh pravil, razpored
tekmovanja in navodila predsednika organizacijskega odbora oziroma vodje
tekmovanja.
Če član organizacijskega odbora ne upošteva določil teh pravil in navodil
predsednika, ga le-ta razreši članstva v odboru. Razrešitev vpiše v zapisnik
tekmovanja.
Svet tekmovanja, če ga je organizator oblikoval, spremlja potek tekmovanja in
upoštevanje določil teh pravil.
2. Žirija
kategorije in starost tekmovalcev,
obvezne skladbe ter določila o obvezni igri na pamet,
časovno omejitev tekmovalnega programa,
čas in kraje regijskih ter državnega tekmovanja,
roke in način prijave na regijska in državno tekmovanje,
12
druge pogoje in podrobnosti,
vzorec prijave na tekmovanje (solisti, komorne skupine).
9. člen
(prijava na tekmovanje)
Na regijsko tekmovanje prijavi tekmovalca šola oziroma se prijavi tekmovalec
sam, na državno tekmovanje pa tekmovalca prijavi vsakokratni nosilec regijskega
tekmovanja.
Prijavnica na regijsko ali državno tekmovanje za soliste in komorne skupine
(prijavnici sta ločeni) vsebuje ime in naslov ter telefonsko številko šole oziroma
prijavitelja; ime, priimek, naslov in rojstne podatke ter telefonsko številko
tekmovalca oziroma članov komorne skupine, tekmovalno disciplino in kategorijo;
natančno navedbo celotnega tekmovalnega programa in trajanje tekmovalnega
programa (v minutah); ime in priimek učitelja oziroma mentorja ter ime in priimek
korepetitorja.
Prijava na državno tekmovanje, ki jo posredujejo nosilci regijskih tekmovanj, vsebuje:
seznam vseh prijavljenih tekmovalcev,
statistiko regijskega tekmovanja (vsi tekmovalci po disciplinah in kategorijah ter
njihovi dosežki),
prijavnice tekmovalcev, ki so prejeli zlato priznanje regijskega tekmovanja, s prilogami,
potrdilo o nakazilu 30% prijavnine tekmovalcev, ki so prejeli zlato priznanje
regijskega tekmovanja.
14. člen
(imenovanje in sestava)
Žirije za regijsko tekmovanje imenuje Izvršni odbor Zveze slovenskih glasbenih šol
na predlog organizatorjev regijskih tekmovanj.
Žirijo za posamezno disciplino regijskega tekmovanja sestavljajo najmanj trije člani
(predsednik in dva člana), ki so učitelji ustreznih tekmovalnih disciplin v glasbenih
šolah, umetniških gimnazijah, konservatorijih za glasbo in visokih glasbenih šolah
oz. zavodih.
Člani žirije ne smejo ocenjevati svojih učencev in sorodnikov.
15. člen
(način ocenjevanja)
Ocenjevanje poteka po Poslovniku o delu žirije, ki ga sprejme izvršni odbor ZSGŠ.
Ocenjevanje je tajno in neodvisno od drugih članov.
Člani žirije ocenjujejo tekmovalce s točkami od 50 do 100, pri ocenjevanju pa
upoštevajo tehnično pripravljenost in muzikalnost tekmovalca, korektnost izvedbe
notnega zapisa in celoten vtis nastopa.
Končna ocena tekmovalca je določena tako, da se skupno število točk deli s
številom članov žirije, računano na dve decimalni mesti. Tako dobljen izračun točk je
dokončen.
16. člen
(pristojnosti žirije)
Žirija tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v
skladu s tekmovalnim programom tekmovalca oziroma propozicijami.
Žirija lahko tekmovalca prekine, če ta preseže predpisano minutažo.
Žirija odloča o podelitvi priznanj.
13
Žirija podeli tudi posebne nagrade, če tako predvidi organizator tekmovanja.
Predsednik žirije podpiše objavo rezultatov tekmovanja ter listino o priznanju oz.
nagradi.
Žirija mora upoštevati pravila tekmovanja, propozicije, tekmovalni program,
poslovnik o delu žirije in tehnična navodila predsednika organizacijskega odbora,
spoštovati pa mora tudi osebnost tekmovalca.
Po končanem tekmovanju žirija lahko pripravi zapisnik o svojem delu.
3. Svet regijskega tekmovanja
20. člen
(posebno priznanje)
Organizacijski odbor oz. žirija lahko podeli tudi posebno priznanje, in sicer:
tekmovalcu, ki doseže 100 točk,
tekmovalcu za najboljšo izvedbo obvezne skladbe (v posamezni disciplini),
tekmovalcu za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja,
obetavnemu tekmovalcu v najnižji kategoriji tekmovanja,
korepetitorju za zgledno sodelovanje s tekmovalcem in umetniško podporo
ter druge.
17. člen
(imenovanje in sestava)
Organizacijski odbor regijskega tekmovanja lahko imenuje Svet regijskega
tekmovanja ali pa sam prevzame njegove pristojnosti.
Ta organ sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člana sveta tekmovanja ne smejo biti člani žirije ter ne smejo imeti na
tekmovanju svojih učencev ali sorodnikov.
18. člen
(pristojnosti sveta)
14
Člani sveta tekmovanja spremljajo potek regijskega tekmovanja.
Svet tekmovanja ugotavlja morebitne kršitve določil teh pravil, o tem obvešča
organizacijski odbor tekmovanja ter obravnava pisne pritožbe tekmovalcev ali
pooblaščenih predstavnikov šol.
Svet tekmovanja sprejema svoje odločitve z večino glasov, odločitev je dokončna in
v pisni obliki.
IV. MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, NAGRAD
19. člen
(merila za podeljevanje priznanj)
Tekmovalci oziroma skupine, ki so bili na tekmovanju uspešni, prejmejo priznanja,
in sicer:
zlato priznanje, če so dosegli od 90 do 100 točk,
srebrno priznanje, če so dosegli od 80 točk do 89,99 točke,
V. RAZGLASITEV DOSEŽKOV TER PODELITEV PRIZNANJ IN
NAGRAD, TISKOVINE
21. člen
(objava dosežkov in mesto objave)
Dosežki tekmovanja morajo biti na posebej za ta namen določenem mestu
objavljeni najpozneje v dveh urah po končanem tekmovanju v posamezni disciplini
oz. kategoriji.
Objava dosežkov mora vključevati: ime tekmovanja, doseženo mesto tekmovalca
oziroma komorne skupine, ime in priimek tekmovalca oziroma članov komorne
skupine, disciplino in kategorijo, naziv šole in kraj, ime in priimek učitelja oz.
mentorja, število doseženih točk ter doseženo priznanje.
Dosežke tekmovanja oziroma sezname tekmovalcev z rezultati tekmovanja
podpišeta predsednik žirije in vodja tekmovanja.
Organizacijski odbor regijskega tekmovanja mora najpozneje v mesecu dni po
končanem tekmovanju izdati bilten tekmovanja, v katerem so objavljeni dosežki
vseh tekmovalcev, kot to določa drugi odstavek tega člena.
22. člen
(tiskovine za priznanja)
Tiskovina za priznanje mora vsebovati: ime tekmovanja, ime in priimek tekmovalca
oziroma članov komornih skupin, mentorja in korepetitorja, disciplino in
kategorijo,naziv šole in kraj, število doseženih točk, podpis predsednika žirije in
predsednika organizacijskega odbora.
Tiskovine za priznanja regijskih tekmovanj zagotovi ZSGŠ.
bronasto priznanje, če so dosegli od 70 točk do 79,99 točke.
priznanje za udeležbo, če so dosegli od 50 točk do 69,99 točke.
VI. UGOVOR
Zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju, je pogoj za sodelovanje na
tekmovanju na državni ravni.
Organizacijski odbor regijskega tekmovanja lahko podeli tudi nagrade.
Vrsto nagrad in merila za podelitev le-teh oblikuje organizacijski odbor.
23. člen
(ugovor na dosežek in pritožba na kršenje določil pravil)
Ugovor na dosežek tekmovanja ni možen. Odločitve žirije so dokončne.
Če žirija krši določila razpisa in pravil tekmovanja, ima tekmovalec, oziroma njegov
15
mentor ali pooblaščeni predstavnik šole pravico vložiti pisno pritožbo na Svet
tekmovanja najpozneje eno uro po objavi rezultatov.
Če na regijskem tekmovanju ni imenovan Svet tekmovanja, je pritožbeni organ
organizacijski odbor tekmovanja.
VII. SNEMANJE TEKMOVANJA
24. člen
(snemanje tekmovanja)
O avdio oziroma video snemanju regijskih tekmovanj odloča Organizacijski odbor
tekmovanja.
Ob morebitnem snemanju tekmovanja iz prvega odstavka tega člena in snemanja
sklepnega koncerta tekmovanja se tekmovalci odpovedujejo pravici do odškodnine
za snemanje za radio, televizijo, ploščo, kaseto in zgoščenko.
spremljevalni program med tekmovanjem,
honorar in materialne stroške članov žirij,
prehrana za člane žirij ter za člane organizacijskih odborov in svetov tekmovanja,
pripravo in izdajo uradnega biltena o tekmovalcih in njihovih dosežkih.
28. člen
(finančno poročilo)
Nosilec regijskega tekmovanja je odgovoren za pripravo finančnega poročila
regijskega tekmovanja, to pa mora biti izdelano v 60 dneh po koncu regijskega
tekmovanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
VIII. FINANCIRANJE
(uveljavitev pravil)
25. člen
Ta Pravila so bila so bila sprejeta na 17. seji Izvršnega odbora Zveze slovenskih
glasbenih šol dne 14. januarja 2011. Za regijska tekmovanja veljajo od leta 2011
naprej.
(financiranje regijskih tekmovanj)
Sredstva za izvedbo regijskih tekmovanj so:
16
sredstva, pridobljena s prijavnino tekmovalcev,
prispevki šol, ki pošiljajo tekmovalce na tekmovanje,
proračunska sredstva,
sredstva, pridobljena z dejavnostjo organizacijskega odbora tekmovanja,
30. člen
17
(prenehanje veljavnosti doslej veljavnega pravilnika oziroma pravil)
Z dnem uveljavitve oziroma datuma uporabe teh pravil prenehajo veljati doslej
veljavni pravilniki regijskih tekmovanj.
prispevki sponzorjev in donatorjev,
darila in volila,
drugi viri.
26.člen
(prijavnina na tekmovanje)
Vsi tekmovalci morajo plačati prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača tekmovalec
oz. šola, ki tekmovalca prijavlja.
O višini prijavnine na predlog ZSGŠ odloča TEMSIG.
27. člen
(poraba sredstev)
Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:
pripravo in objavo tekmovalnega programa,
razpis tekmovanja,
pripravo ter tisk plakata in tekmovalne knjižice,
Predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol:
Anton Savnik
UDELEženci
trobenta
kategorija
I.a
I.b
harmonika
I.c
I.a
I.b
I.c
rog
I.a
I.b
evfonij
I.c
I.a
I.b
tolkala
I.c
I.a
Brežice
2
Črnomelj
Kočevje
Krško
Novo mesto
6
1
1
1
1
2
2
2
1
Ribnica
1
Sevnica
1
Trebnje
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
komorne skupine
z godali
I.
I.c
I.
I.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
klavirski
duo
I.b
1
1
kitarski
duo
1
1
2
1
1
1
Domžale
1
Postojna, Sežana
1
Logatec
1
Ljubljana
1
11
SKUPAJ
8
22
3
4
3
9
2
2
5
9
2
2
5
3
5
4
10
1
1
8
4
6
73 nastopov, 94 tekmovalcev
19
ŽIRIJA
harmonika
predsednik: Miroslav
Dizdarevič
član: Tomaž Rožanec
član: Slavica Marinkovič
član: Daniel Ivša
predsednik: Tomaž
rog, trobenta, pozavna, tuba, evfonij
kitarski duo
predsednik: Franci
20
komorne skupine z godali
Žugelj
član: Anton Savnik
član: Franc Lipovšek
član: Marjan Stropnik
tolkala
Miro Tomšič
član: Tomaž Vouk
član: Mitja Kuselj
član: Goran Gorše
predsednik:
Lorenz
Vlašić
član: Danica Kavrakova Žganjar
član: Branimir Biliško
član: Ivo
predsednik: Mitja
Režman
Vrandečić
član: Amel Ramić
član: Janez Ostrelič
član: Dušan Pavlenič
član: Tomislav
klavirski duo
predsednik: Peter
član: Erik
Zoltan
Šuler
Krpan
član: Tatjana Hadl
član: Tatjana
21
razpored
tekmovanja
Sreda,
16. februar
2011
Zaključni koncert
nagrajencev in podelitev priznanj bo
ob 19:30 v Šeškovem domu.
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
trobenta
9:00 - 13:05
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
tolkala 10:30 - 12:40
kategorija I. a
9:00 - 10:15
kategorija I. a
10:30 - 11:15
kategorija I. b
10:45 - 12:00
kategorija I. b
11:45 - 12:30
kategorija I. c
12:30 - 13:05
kategorija I. c
12:30 - 12:40
22
23
harmonika 13:30 - 15:10
kategorija I. a
13:30 - 13:55
kategorija I. b
14:20 - 14:50
kategorija I. c
14:50 - 15:10
kitarski duo 15:45 - 17:00
komorne skupine z godali 17:30 - 18:30
Vrstni red tekmovalcev v posamezni kategoriji se prične s črko “S”(priimek).
Organizacijski odbor tekmovanja lahko spremeni vrstni red nastopajočih v primeru
upravičenih razlogov. Tekmovalni spored je sestavljen na osnovi prijavnic sodelujočih
glasbenih šol, zato organizacijski odbor ne odgovarja za morebitne napake v njihovih
zapisih.
klavirski duo 13:30 - 14:15
rog 15:00 - 16:30
kategorija I. a
15:00 - 15:15
kategorija I. b
15:30 - 16:10
kategorija I. c
16:10 - 16:30
evfonij 17:00 - 17:50
kategorija I. b
17:00 - 17:20
kategorija I. c
17:20 - 17:50
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
trobenta
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Tekmovalci solističnih disciplin 1. (a, b, c) in 2. (a, b) morajo izvesti ves program
na pamet. V kategoriji 3. (a, b) morajo tekmovalci na pamet izvesti skladbe
označene z “*”
2. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen instrument, razen v primeru ko
sestavljalec propozicij izrecno določi drugače.
3. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji.
4. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
5. Pri starosti velja koledarsko leto.
6. Skladbe se izvajajo brez repeticij.
1. a
starost: do 11 let, rojeni leta 2000 in kasneje, trajanje programa: 6 – 8 min
1. Obvezna skladba:
T. Susato: Ronde e saltarello, Prir. Bogar Istvan (Ed.Trompete musik).
2. Ena ali več skladb po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
24
1. b
sestanek žirije:
trobenta, kategorija I. a:
1. SAJE Simon
roj.: 08. 05. 2002
korepetitor: Maja Schuster
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Smith: ILLIAD
J. Mass: PAVANE
minutaža: 06:30
2. VIDMAR Luka
roj.: 31. 08. 2001
korepetitor: Maja Schuster
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Niehaus: FANFLAIRS
minutaža: 06:00
3. ZUPANČIČ Tilen
roj.: 05. 01. 2000
korepetitor: Mirjana Tumpej
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Niehaus: FANFLAIRS
J. Porret: MINI CONCERTINO ŠT. 6
minutaža: 06:05
4. BREGAR David
roj.: 28. 09. 2000
korepetitor: Petra Slak
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Niehaus: FANFLAIRS
L. Niehaus: TURNABOUT
minutaža: 07:11
5. BUTARA Jan
roj.: 22. 10. 2001
korepetitor: Maja Schuster
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
J. Porret: MINI CONCERTINO ŠT. 1
minutaža: 06:00
6. KEPA Anže
roj.: 11. 04. 2000
korepetitor: Mirjana Tumpej
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Niehaus: BONAVENTURA
H. Vincent: AIR FOR CORNET
minutaža: 06:40
7. KOS Jure
roj.: 22. 05. 2000
korepetitor: Mirjana Tumpej
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Niehaus: TURNABOUT
M. Lagorce - L. Mallie: INTRADA
minutaža: 06:45
8. KRŠTINC Matija
roj.: 24. 08. 2000
korepetitor: Maja Schuster
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
J. Porret: MINI CONCERTINO ŠT. 1
minutaža: 06:00
9. KRŽAN Jan Igor
roj.: 06. 04. 2000
korepetitor: Mirjana Tumpej
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
L. Niehaus: TURNABOUT
J. Robert: MINI CONCERTINO
minutaža: 07:05
starost: 12 in 13 let, rojeni leta 1999 in 1998, trajanje programa: 7 – 10 min
1. Obvezna skladba:
H. A. Vandercook: Spica (Ed. Trumpet stars, 2. zvezek).
2. Ena ali več skladb po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
1. c
starost: 14 in 15 let, rojeni leta 1997 in 1996, trajanje programa: 8 – 12 min
1. Obvezna skladba:
J. Porret: Concertino št. 20 (Ed. Robert Martin).
2. Ena ali več skladb po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
8:30 - 9:00
9:00 - 10:15
25
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
10. RADEŽ Miha
roj.: 30. 03. 2000
korepetitor: Maja Schuster
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
J. Porret: MINI CONCERTINO ŠT. 1
minutaža: 06:00
11. RUS Anže
roj.:14.07.2001
korepetitor: Gorazd Herman
T. Susato, prir. I. Bogar: RONDE E SALTARELLO
H. A. Vandercook: SPICA
minutaža: 05:30
trobenta, kategorija I. b:
1. SUBAŠIĆ Dino
roj.: 26. 01. 1999
korepetitor: Andrej Kunič
26
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
2. VOGRIN Žan
roj.: 19. 06. 1998
korepetitor: Andrej Kunič
3. ANDERLIČ Jan
roj.: 06. 05. 1998
korepetitor: Mirjana Tumpej
7. ROSTOHAR Jernej
roj.: 06. 05. 1999
korepetitor: Martin Šušteršič
H. A. Vandercook: SPICA
J. B. G. Neruda (Edward Maxwell):
NERUDA I. STAVEK
D. Guyot: CHANSON DOUCE
minutaža: 07:05
8. RUDMAN Jošt
roj.: 10. 05. 1999
korepetitor: Maja Schuster
H. A. Vandercook: SPICA
A. Scarlatti, A. Caldara: ITALIJANSKA SUITA
(Allegro, Allegretto)
P. Proust: PLACE DES FETES
minutaža: 09:30
10:45 - 12:00
H. A. Vandercook: SPICA
R. B. Fitzgerald: ANGLEŠKA SUITA (II. st. Arija)
R. Clerisse: NOCE VILLAGEOISE
minutaža: 09:55
H. A. Vandercook: SPICA
R. B. Fitzgerald: ANGLEŠKA SUITA (I. stavek)
R. Defossez: LES GAMMES EN VACANCES
minutaža: 08:00
H. A. Vandercook: SPICA
J. B. Loeillet: SONATE EN SIB (Adagio, Allegro,
Sarabande, Gigue)
minutaža: 09:40
4. ERNESTL Luka
roj.: 14. 04. 1998
korepetitor: Saša Božič
H. A. Vandercook: SPICA
P. Proust: PLACE DES FETES
J. E. de Wolf: SONATINA (I. st. Allegro)
minutaža: 08:00
5. GORŠE Klemen
roj.: 07. 11. 1998
korepetitor: Aleksander
Oražem
H. A. Vandercook: SPICA
J. Porret: CONCERTINO ŠT. 19
F. Aubin: LA PROMENADE DU LIONCEAU
minutaža: 07:55
6. PRUS Andraž
roj.: 03. 08. 1998
korepetitor: Maja Schuster
H. A. Vandercook: SPICA
J. B. Loeillet: SONATA V B - DURU (SarabandeLento, Allegro)
R. Clerisse: NOCE VILLAGEOISE
minutaža: 09:00
trobenta, kategorija I. c:
1. FABIJAN Blaž
roj.: 20. 06. 1996
korepetitor: Maja Schuster
12:30 - 13:05
J. Porret: CONCERTINO ŠT. 20
J. Ed. Barat: ORIENTALE
minutaža: 09:00
27
2. GORENC Nace
roj.: 10. 08. 1997
korepetitor: Maja Schuster
J. Porret: CONCERTINO ŠT. 20
J. B. Loillet: SONATA V B - DURU (Allegro,
Sarabande-Lento, Gigue-Vivace)
minutaža: 09:00
3. KRANJC Jožef
roj.: 13. 01. 1997
korepetitor: Martin Šušteršič
J. Porret: CONCERTINO ŠT. 20
J. Haydn, Edward Maxwell: CONCERTO
CLASSICS - HAYDN I., II., III. STAVEK
minutaža: 11:35
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
harmonika
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Tekmovalci morajo izvesti ves program na pamet.
2. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji.
3. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
4. Pri starosti velja koledarsko leto.
sestanek žirije:
harmonika, kategorija I. a:
1. TURK Matevž
roj.: 01. 05. 2000
B. Precz: VALČEK
D. Mesec: RAK
J. Matanović: DJEČJA SUITA - ZA MILENU
(Promenada, Plavi i bijeli slon, Promenada, Na
trapezu, Promenada, Klaunovi)
minutaža: 05:40
2. BRAČUN Žan
roj.: 10. 05. 2001
B. Precz: VALČEK
W. Richter: KLEINE SUITE FÜR AKKORDEON
(Rasch, Wiegend, Gemächucht, Bewegt)
minutaža: 05:20
3. HRIBAR Jaka Franc
roj.: 16. 06. 2000
B. Precz: VALČEK
U. Jutila: THE LITTLE ACCORDION PLAYER
(The Little Accordion Player, Fire Engine, Hide
And Seek, The Dance of A Teddy Bear)
minutaža: 06:33
4. REŠETIČ Timotej
roj.: 07. 03. 2000
B. Precz: VALČEK
D. Zipoli: SONATA E - MOL, III. STAVEK
A. Nagaev: OTROŠKA SUITA ŠT. 2, III. STAVEK
I. Onegin: VARIACIJE NA UKRAJINSKO
NARODNO PESEM KOZAK JE ŠEL ČEZ
DONAVO
minutaža: 05:58
1. a
starost: do 11 let, rojeni leta 2000 in kasneje, trajanje programa: 5 – 7 min
1. Obvezna skladba:
B. Precz: Valček (iz »Suite para ninos«, št. 1, Ed. Musicales Madrid, 1989)
2. Ena ali več skladb po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
1. b
starost: 12 in 13 let, rojeni leta 1999 in 1998, trajanje programa: 6 – 10 min
1. Obvezna skladba:
S. Stolte: 3 + 2 = 5 (Spielbuch für Akkordeon I, Deutscher Verlag für Music,
28
Leipzig)
2. Ena skladba ustrezne težavnostne stopnje napisana do
leta 1800.
3. Ena originalna skladba ali najmanj trije stavki originalne
ciklične skladbe v okviru minutaže.
29
1. c
starost: 14 in 15 let, rojeni leta 1997 in 1996, trajanje programa: 8 – 12 min
1. Obvezna skladba:
W. Richter: Burleske (Kaleidoskop, Heft 2, Deutscher Verlag für Music,
Leipzig)
2. Ena skladba ustrezne težavnostne stopnje napisana do
leta 1800.
3. Ena originalna skladba ali najmanj trije stavki originalne
ciklične skladbe v okviru minutaže.
13:00 - 13:30
13:30 - 13:55
harmonika, kategorija I. b:
1. ŽAGAR Urban
roj.: 30. 12. 1998
14:20 - 14:50
S. Stolte: 3+2=5
G. F. Händel, prir. V. Odak - Jembrih:
SARABANDA Z VARIACIJAMI V D - MOLU
(Tema, I. in II. Variacija)
H. Luck: VARIATIONEN ÜBER EIN KINDERLIED
(Tema, Variacije št. I., II., III., IV., VI.)
minutaža: 08:00
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
2. HOČEVAR Jakob
roj.: 20. 08. 1999
S. Stolte: 3+2=5
G. Müller: KLEINE SUITE (Vorspiel,
Süddeutscher volkstanz, Lied im volkston)
G. F. Händel: FUGA
minutaža: 07:53
3. PRESKAR Elvis
roj.: 05. 09. 1999
S. Stolte: 3+2=5
T. Albinoni: ADAGIO
H. Valpola: KLOVNI (I. st. Marš, II. st. Klovnova
pripoved, IV. st. Na trampolinu, V. st. Žalostni
klovn z nasmeškom)
minutaža: 08:51
harmonika, kategorija I. c:
1. KRAGELJ Valentina
roj.: 21. 03. 1997
30
2. MRGOLE Kristjan
roj.: 04. 04. 1996
14:50 - 15:10
W. Richter: BURLESKE (Kaleidoskop, Heft,
Leipzit)
G. F. Händel, prir. V. Odak - Jembrih:
SARABANDA Z VARIACIJAMI V D - MOLU
(Tema, I. in II. Variacija)
G. Ketzscher: VIER VOLKSTÄNZE (PaidouchkaBolgarish, Kaukasisches Tanzlied, Bulgarischer
Tanz, Belgrader kolo)
minutaža: 10:20
W. Richter: BURLESKE
J. Pachelbel: PRELUDIJ IN FUGA V D - MOLU
W. Richter: KONSTELLATION ZU H-E-G-A
minutaža: 08:30
31
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
kitarski duo
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
2. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji.
3. Pri izračunu starosti velja koledarsko leto.
4. Lahko se uporabljajo tudi druge izdaje od navedenih.
I. kategorija
starost: do 15 let, trajanje programa: do 10 min,
izračun povprečne starosti: 0 - 15
1. Obvezna skladba:
F. Kleynjans: Petit canon a deux (Estampille op. 73 - 3 / Ed. Henry
Lemoine - Paris).
2. Skladba iz obdobja klasicizma po lastni izbiri.
3. Ena ali več skladb, ki niso iz obdobja klasicizma, v okviru
predpisane minutaže.
32
sestanek žirije:
15:15 - 15:45
kitarski duo, kategorija I.: 15:45 - 17:00
1. kitarski duo
KRALJ Maja - kitara
01. 05. 1999
ČRNUGELJ Tine - kitara
11. 05. 1999
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
F. Carulli: NOCTURNO ŠT. 3, OP. 90 (Largo,
Andantino)
R. Bartoli: VALČEK V E - MOLU
minutaža: 09:30
2. kitarski duo
GAVRANIČ Timon - kitara
20. 05. 1998
TANKO Gaja - kitara
03. 02. 1998
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
J. Küffner: POLONAISE
B. Piris: VALSE DE SEPTEMBRE
minutaža: 08:30
3. kitarski duo
KOGOVŠEK Tjaša - kitara
27. 08. 1998
PUSTOVRH Nejc - kitara
11. 02. 1998
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
F. Sor: TROIS DUOS ŠT. 1, OP. 55 (Allegretto)
M. Linnemann: JULIETTE
minutaža: 08:10
4. kitarski duo
OTAŠEVIČ Nives - kitara
04. 02. 1998
LUBŠINA Lucija - kitara
28. 07. 1997
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
F. Carulli: NOCTURNES ŠT. 2, OP. 90 (LARGO,
MOUVEMENT DE POLONAISE)
M. Ponce: SCHERZINO
minutaža: 09:45
5. kitarski duo
GRGIČ Žan - kitara
17. 09. 1996
POLJŠAK Iza - kitara
04. 06. 1996
F. Klaynjans: PETIT CANON A DEUX
F. Sor: DUET ŠT. 1, OP. 55 (Andante)
C. Machado: I MODINHA, II BAIAOZINHO
minutaža: 08:10
6. kitarski duo
VEGELJ Špela - kitara
11. 06. 1997
LIBENŠEK Nataša - kitara
16. 03. 1995
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
F. Sor: LE PREMIER PAS (Andantino, Valse)
neznani skladatelj: KUBANSKI PLES
T. Takemitsu: A BOY NAMED HIROSHIMA
minutaža: 09:20
33
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
34
7. kitarski duo
VUJIĆ Aleks - kitara
01. 05. 1997
GOMEZELJ Ema Ajda kitara
18. 02. 1995
F. Carulli: DUO ŠT. 3 V E - DURU, OP. 34 (II st.
Allegretto)
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
R. Hahn - J. Almeida: LOS ENAMORADOS
minutaža: 07:45
8. kitarski duo
KOLAR Neža - kitara
01. 07. 1996
CARIČ Luka - kitara
21. 06. 1996
F. Kleynjans: PETIT CANON A DEUX
F. Sor: VALČEK ŠT. 1 OP. 39
M. Ponce: SCHERZINO MEXICANO
Ljudska, prir. L. Williams: CUBANA
minutaža: 09:30
35
RAZPORED TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje, dvorana (III. nadstropje)
komorne skupine z godali
SPLOŠNA DOLOČILA
1. V tej tekmovalni disciplini lahko tekmujejo od 3 - 8 članske zasedbe:
duo - samo godalni instrumenti (npr.: dve violini, violina in viola, dve violi,violina
in violončelo, ipd.); trio, kvartet, kvintet, sekstet, septet - vsaj tretjina vseh
instrumentov v zasedbi mora biti iz skupine godal.
2. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji.
3. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
4. Pri starosti velja koledarsko leto.
5. Tekmovalec ne sme tekmovati v dveh ali več sestavih v isti disciplini.
I. kategorija
starost: do 15 let, trajanje programa: od 7 do 12 min,
izračun povprečne starosti: 0 - 15
36
1. Najmanj dva stavka iz originalnega cikličnega dela iz obdobja
ali baroka ali klasicizma ali romantike ali 20. stoletja.
2. Originalno delo ali dva kontrastna stavka iz originalnega
cikličnega dela skladbe drugega stilnega obdobja kot v točki 1.
3. Za ansamble, za katere ne obstaja originalna literatura iz
obdobja baroka, klasicizma ali romantike, lahko izvajajo
obstoječa originalna dela, ki pa naj bodo stilno čim bolj
kontrastna. Zaželjene tudi skladbe slovenskih skladateljev;
ena od skladb je lahko tudi transkripcija (priredba) z obvezno
navedbo avtorja transkripcije, ali v primeru, da ne obstaja
originalna literatura, lahko izvajajo dve transkripciji, z obvezno
navedbo avtorja transkripcije.
sestanek žirije:
17:00 - 17:30
komorne skupine z godali, kategorija I.: 17:30 - 18:30
1. klavirski trio
KOKOŠINEK Meta - klavir
02. 01. 1999
NOVAK Nina - violina
16. 03. 2001
MRHAR Ema - violončelo
08. 01. 1999
J. Klengel: KINDERTRIO ŠT. 2 V G - DURU, OP.
35 (I. st. Allegro, III. st. Finale - Vivace)
Č. Šedlbauer: ŠTIRI MINIATURE ZA KLAVIRSKI
TRIO (II. st. Allegretto, IV. st. Tempo di marcia)
minutaža: 08:16
2. klavirski trio
TRIVUNOVIČ Tina - violina
29. 09. 1998
PETKOVIČ Helena - violončelo
10. 02. 2001
PRELESNIK Sara - klavir
26. 04. 1996
J. Klengel: KINDERTRIO ŠT. 2 V G - DURU,
OP. 35 (I. st. Allegro, II. st. Andante)
V. Zubiaurre: VALS
minutaža: 12:00
3. duo violončel
ŽEPIČ Eva - violončelo
01. 04. 1999
KLEMENČIČ Tjaša - violončelo
25. 11. 1997
B. Marcello: SONATA ŠT. 6 V G - DURU ZA
VIOLONČELO IN KONTINUO (Adagio, Allegro)
Dve venezuelski skladbi: 1. SALVE MARIA, 2.
MONICA PEREZ
minutaža: 09:00
4. duo violin
ŠTIMEC Barbara - violina
08. 04. 1997
KOZJEK Kristina - violina
03. 05. 1997
H. Wieniawski: ETUDES - CAPRICES ZA DVE
VIOLINI ŠT. 1 V G - MOLU, OP. 18
J. M. Leclair: SONATA ZA DVE VIOLINI ŠT. 5 V
E - MOLU (II. st. Gavota Gracioso Andante,
III. st. Presto)
minutaža: 08:00
5. duo violin
TURK Nina - violina
26. 10. 1995
PELC Anamarija - violina
04. 05. 1998
F. Mazas: SIX DUOS ŠT. 1, OP. 39, CAH. I.
(Menuetto, Rondo)
B. Bartok: 44 DUETOV ZA DVE VIOLINI, ŠT. 35,
RUTHENISCHE KOLOMEJKA
minutaža: 08:50
6. klavirski trio
ČOP Ana - klavir
03. 08. 1994
SLAK Manja - violina
04. 06. 1996
VIDIC Zala - violončelo
25. 05. 1998
J. Haydn: KLAVIRSKI TRIO V G - DURU
“GYPSY RONDO” (I. st. Andante, III. st. Finale Rondo all Ongarese)
A. Dvořak: KLAVIRSKI TRIO ŠT. 4 V E - MOLU
“DUMKY”, I. st. Lento - Maestoso
J. Löw: KRAKOWIAK
minutaža: 11:45
37
tolkala
SPLOŠNA DOLOČILA
1. V vsaki kategoriji se igra ena skladba za ksilofon, vibrafon ali marimbo na pamet.
2. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen instrument, razen v primeru ko
sestavljalec propozicij izrecno določi drugače.
3. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji (razen še neobjavljenih not
slovenskih skladateljev).
4. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
5. Pri starosti velja koledarsko leto.
6. Skladbe se izvajajo brez repeticij.
1. a
starost: do 11 let, rojeni leta 2000 in kasneje, trajanje programa: 6 – 8 min
1. Obvezne skladbe, nujno je izvajati vse tri:
M. Houllif: 3. Paradiddle Pete (Knjiga – More contest solos for the young
1. c
starost: 14 in 15 let, rojeni leta 1997 in 1996, trajanje programa: 8 – 12 min
1. Obvezni skladbi, nujno je izvajati obe:
W. Mertens: Recital pieces for timpani, št. 3 (Walter Mertens,
Herenthoutsesteenweg 30, 2560 Nijlen – Belgija,
e-mail: [email protected]),
J. Delecluse: Douze etudes (št. 1) – solo m. boben (Jacques
Delecluse – Douze etudes pour Caisse-claire, Alphonse Leduc editions
musicales).
2. ena od naslednjih skladb:
F. Dupin: Manhattan (zbirka Courtes Pieces, Album št. 2; Ed. Leduc),
T. Habe: Vzhodno od Atransa (forte! Alojz Pirnat s.p.),
J. Delécluse: A la Maniere de... Št. 3 (Ed. Leduc).
3. N. Rosauro: Seven Brazilian Children songs
(ena od skladb; 3, 5, 6 ali 7).
snare drummer, Ed. Kendor Music, inc.),
W. Mertens: Xilofravo, ksilofon (Walter Mertens,
Herenthoutsesteenweg 30, 2560 Nijlen – Belgija, e-mail: [email protected]),
38
W. Mertens: Taxi Taxi (Zbirka Slag&Stoot, št. BE M14-015,
Ed. BEURSKENS, Oude Pastoriestraat 34, 5993 XX Maasbree Limburg,
The Netherlands).
2. T. Ouderits: Dancing Amadeus (timpani in klavir) (Ed. BEURSKENS
št. BE O03-003, Oude Pastoriestraat 34, 5993 XX Maasbree Limburg,
The Netherlands).
3. Ena skladba po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
1. b
starost: 12 in 13 let, rojeni leta 1999 in 1998, trajanje programa: 7 – 10 min
1. Obvezni skladbi, nujno je izvajati obe:
K. Bartlett: Yodel-odel-ee!, ksilofon ali marimba (Play percussion,
50 short pieces for tuned percussion – United music Publishers),
Mertens: Chatooga (mali boben in klavir), (Ed. BEURSKENS
št. BE M14-038).
2. ena od naslednjih skladb:
M. V. Querol: Metisse (zbirka Collection Panorama; Ed. Gerard Billaudot),
E. Buyle, A. Delhaye: Roll on (Ed. Scherzando - Antwerpen).
3. Ena skladba/etida za timpane po lastni izbiri v okviru
predpisane minutaže.
39
RAZPORED TEKMOVANJA
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
RAZPORED TEKMOVANJA
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
sestanek žirije:
10:00 - 10:30
tolkala, kategorija I. a: 10:30 - 11:15
1. VODEB Erik
roj.: 04. 03. 2000
korepetitor: Lucijan Cetin
M. Houllif: 3. PARADIDDLE PETE
W. Mertens: XYLOFRAVO
W. Mertens: TAXI...TAXI!
T. Ouderits: DANCING AMADEUS
B. Wystraete: RYTHMO-PARCOURS
minutaža: 07:55
2. BARTOL Gabrijel
roj.: 17. 08. 2001
korepetitor: Aleksander
Oražem
W. Mertens: XYLOFRAVO
W. Mertens: TAXI...TAXI!
M. Houllif: 3. PARADIDDLE PETE
T. Ouderits: DANCING AMADEUS
M. Hannickel: PATHFINDER
minutaža: 08:16
3. DULAR Zoran Igor
roj.: 12. 06. 2001
korepetitor: Lucijan Cetin
M. Houllif: 3. PARADIDDLE PETE
W. Mertens: XYLOFRAVO
W. Mertens: TAXI...TAXI!
T. Ouderits: DANCING AMADEUS
N. J. Živković: DAS KLEINE ZIRKUSPONY
minutaža: 07:05
40
4. HOMAN Niko
roj.: 12. 05. 2001
korepetitor: Alenka Bogolin
M. Houllif: 3. PARADIDDLE PETE
W. Mertens: XYLOFRAVO
W. Mertens: TAXI...TAXI!
N. J. Živkovič: EIN FRÜHLINGSLIED
D. Ouderits: DANCING AMADEUS
minutaža: 06:49
5. JAKŠIČ Matic
roj.: 25. 02. 2000
korepetitor: Gorazd Herman
M. Houllif : 3. PARADIDDLE PETE
W. Mertens: TAXI...TAXI!
W. Mertens: XYLOFRAVO
T. Ouderits: DANCING AMADEUS
N. J. Živkovič : AUF DER WIESE
minutaža: 07:50
tolkala, kategorija I. b: 11:45 - 12:30
1. ČIBEJ Jan
roj.: 11. 02. 1999
korepetitor: Mirjana Tumpej
K. Bartlett: YODEL-ODEL-EE!
W. Mertens: CHATOOGA
E. Buyle, A. Delhoye: ROLL ON
R. Kamplet: SPOMIN
minutaža: 08:50
2. BREGAR Jernej
roj.: 09. 03. 1999
korepetitor: Saša Božič
K. Bartlett: YODEL-ODEL-EE!
W. Mertens: CHATOOGA
E. Buyle, A. Delhaye: ROLL ON
W. Byrd: EARL OF OXFORD’S MARCH (timpani
in klavir)
minutaža: 07:45
3. JERŠIČ Mark
roj.: 02. 06. 1998
korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
K. Bartlett: YODEL-ODEL-EE!
W. Mertens: CHATOOGA
E. Buyle, A. Delhaye: ROLL ON
W. Byrd: EARL OF OXFORD’S MARCH (timpani
in klavir)
minutaža: 07:55
4. KUNEJ Julijan
roj.: 15. 06. 1998
korepetitor: Lucijan Cetin
K. Barlett: YODEL-ODEL-EE!
W. Mertens: CHATOOGA
E. Buyle, A. Delhaye: ROLL ON
R. Kamplet: SPOMIN
minutaža: 08:55
tolkala, kategorija I. c: 12:30 - 12:40
1. ILC Matic
roj.: 28. 12. 1997
korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
W. Mertens: RECITAL PIECES FOR TIMPANI
ŠT. 3
J. Delecluse: DOUZE ETUDES ŠT. 1 (solo mali
boben)
J. Delecluse: A LA MANIERE DE... ŠT. 3
N. Rosauro: SEVEN BRAZILIAN CHILDREN
SONGS (PIRULITO QUE BATE BATE,
ANIMATO)
minutaža: 10:30
41
RAZPORED TEKMOVANJA
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
klavirski duo
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
2. Tekmovalci lahko izvajajo le izvirna dela za klavir štiriročno ali za dva klavirja ter
skladateljeve priredbe lastnih skladb za omenjeni zasedbi.
3. Pri izračunu starosti velja koledarsko leto.
4. Vsa dela se izvajajo iz tiskanih not, izjema so le neobjavljene skladbe. V tem
primeru morajo tekmovalci tajniku žirije vnaprej predložiti tri fotokopije notnega
teksta.
I. kategorija
starost: do 15 let, trajanje programa: 10 do 15 min,
izračun povprečne starosti: 0 - 15
1. Obvezna skladba; eno izmed naslednjih del:
J. A. Andre: Divertimento, op. 19 št. 2 (Poloneza) (Ed. piano step by
step, works for piano duet - 2., založba Konemann Music Budapest Kft.,
Kozraktar utca 10-1093 Budapest, Madžarska, ISBN 963 9059 35 8 ali založba
Konemann Verlagsgesellschaft mbH, Bonner, 50968 Koln, Nemčija, str. 126.)
42
C. M. von Weber: Rondo op.3
2. Eno ali več del različnega karakterja za klavir štiriročno
ali/in za dva klavirja iz literature 19. in/ali 20. stoletja v okviru
predpisane minutaže, od tega eno delo iz slovenske literature.
sestanek žirije:
13:00 - 13:30
klavirski duo, kategorija I.: 13:30 - 14:15
1. klavirski duo
DELAČ Patricija - klavir
04. 08. 1999
ZADNIK Gregor - klavir
13. 05. 1998
A. Andre: DIVERTIMENTO ŠT. 2, OP. 19
(Poloneza)
B. Glavina: INTERMEZZO
R. Žigaitis: SONATINA V C - DURU ZA 2
KLAVIRJA
minutaža: 10:50
2. klavirski duo
VENE Zala - klavir
28. 03. 1998
MOLAN Katarina - klavir
30. 09. 1997
J. A. Andre: DIVERTIMENTO ŠT. 2, OP. 19
(Poloneza)
I. Dekleva: KLEPETULJE
A. Diabelli: SONATINA ŠT. 6, OP. 163 (Allegro
con fuoco, Andantino, Rondo - Allegro)
minutaža: 10:00
3. klavirski duo - duo diverso
VRANEŠIČ Romana - klavir
29. 05. 1997
PAVLAKOVIČ Blaž - klavir
25. 12. 1997
C. M. von Weber: RONDO OP. 3
Gabriel Faure: DOLLY OP. 56 (Berceuse,
‘’Messieu aoul’’, Ketty-Valse, Le pas espagnol)
minutaža: 12:42
4. klavirski duo
FINK Nika - klavir
05. 07. 1996
BAJC Grega - klavir
04. 05. 1997
C. M. von Weber: RONDO ŠT. 6 V C - DURU,
OP. 3
R. Schumann: TRAUER ŠT. 6 V F - DURU, OP.
85
B. Glavina: INTERMEZZO
R. Schumann: VERSTECKENS ŠT. ŠT. 10 V F DURU OP. 85
minutaža: 10:00
43
RAZPORED TEKMOVANJA
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
rog
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Tekmovalci solističnih disciplin 1. (a, b, c) in 2. (a, b) morajo izvesti ves program
na pamet. V kategoriji 3. (a, b) morajo tekmovalci na pamet izvesti skladbe
označene z “*”.
2. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen instrument, razen v primeru ko
sestavljalec propozicij izrecno določi drugače.
3. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji.
4. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
5. Pri starosti velja koledarsko leto.
sestanek žirije:
14:30 - 15:00
rog, kategorija I. a: 15:00 - 15:15
1. BLAŽIČ Matevž
roj.: 14. 06. 2002
korepetitor: Maja Schuster
P. I. Čajkovski: ŠARMANTNI POET
L. Buchtel: SOLITUDE
A. Richardson: RUSSIAN LULLABY
minutaža: 05:00
2. KLANČAR Kristina
roj.: 05. 03. 2002
korepetitor: Zoltan Peter
P. I. Čajkovski: ŠARMANTNI POET
E. Gregson: LULLABY
J. Ridgeon: PRELUDE AND MARCH
minutaža: 05:00
1. a
starost: do 11 let, rojeni leta 2000 in kasneje, trajanje programa: do 8 min
1. Obvezna skladba:
P. I. Čajkovski: Šarmantni poet (10 lažjih skladb za mlade horniste,
rog, kategorija I. b: 15:30 - 16:10
Ed. MT610952)
2. Dve skladbi po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
44
1. b
1. ŽURAJ Alma
roj.: 29. 05. 1999
korepetitor: Saša Božič
C. Saint - Saëns, prir. R. Horvath: AVE MARIA
R. Strauss: ALLERSEELEN
P. Proust: AQUARIUM
minutaža: 07:25
2. BURGER Nina
roj.: 28. 05. 1999
korepetitor: Maja Schuster
C. Saint - Saëns, prir. R. Horvath: AVE MARIA
J. D. Škroup: KONCERT V B - DURU
E. Macdowell: TO A WILD ROSE
minutaža: 07:15
3. CIGLER Jernej
roj.: 22. 08. 1998
korepetitor: Martin Šušteršič
C. Saint - Saëns, prir. R. Horvath: AVE MARIA
Ch. W. Gluck: ARIJA IZ OPERE ˝ORFEJ˝
J. D. Ployhar: THE HUNT
minutaža: 07:10
4. KAMBIČ Leja
roj.: 10. 02. 1999
korepetitor: Andrej Kunič
C. Saint - Saëns, prir. R. Horvath: AVE MARIA
P. I. Čajkovski: STARA FRANCOSKA PESEM
W. A. Mozart: SERENADA
minutaža: 07:05
5. LAVRIČ Špela
roj.: 09. 01. 1999
korepetitor: Aleksander
Oražem
C. Saint - Saëns, prir. R. Horvath: AVE MARIA
Črnska duhovna; priredba Ivan Šček: NOBODY
KNOWS
J. B. Lully: PESEM
minutaža: 07:05
starost: 12 in 13 let, rojeni leta 1999 in 1998, trajanje programa: 7 – 10 min
1. Obvezna skladba:
C. Saint4Saëns: Ave Maria (Prir. R. Horvath)
(Verlag: W.W.V.Wien ali
Doblinger) Opomba: Bouche na koncu skladbe ni potrebno izvajati.
2. Dve skladbi po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
1. c
starost: 14 in 15 let, rojeni leta 1997 in 1996, trajanje programa: 8 – 12 min
1. Obvezna skladba:
J. Pernoo: Fantaisie brev (Ed. Alphonse Leduc, Paris)
2. Dve skladbi po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže.
45
RAZPORED TEKMOVANJA
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
rog, kategorija I. c: 16:10 - 16:30
46
1. TIHOLE Tadej
roj.: 18. 01. 1997
korepetitor: Saša Božič
J. Pernoo: FANTAISIE BREV
J. Kofron: POHADKA
O. Ledbury: FANFARE PRELUDIJ
minutaža: 08:20
2. HUDOKLIN Nuša
roj.: 24. 01. 1997
korepetitor: Maja Schuster
J. Pernoo: FANTAISIE BREV
J. D. Škroup: KONCERT V B - DURU
J. Curnow: HOLY MANNA VARIATIONS
minutaža: 11:00
47
RAZPORED TEKMOVANJA
Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje
evfonij
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Tekmovalci solističnih disciplin 1. (a, b, c) in 2. (a, b) morajo izvesti ves program
na pamet, razen v primeru ko sestavljalec propozicij izrecno določi drugače. V
kategorijah 3. a in 3. b morajo tekmovalci na pamet izvesti obvezno skladbo in
koncert.
2. Tekmovalec/komorna skupina mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti
notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji.
3. Komisija lahko kandidata/komorno skupino prekine, če prekorači dovoljeno
skupno dolžino celotnega nastopa.
4. Pri starosti velja koledarsko leto.
1. b
sestanek žirije:
16:30 - 17:00
evfonij, kategorija I. b: 17:00 - 17:20
1. ŠTIH Matej
roj.: 15. 05. 2000
korepetitor: Saša Božič
F. Schubert: DIE FORELLE
E. Gregson: PROCESSIONAL
L. Pearson: SEVEN UP
minutaža: 07:00
2. MOHORČIČ Domen
roj.: 02. 05. 1999
korepetitor: Maja Schuster
F. Schubert: DIE FORELLE
R. B. Fitzgerald: ANGLEŠKA SUITA (Allegro,
Arija)
E. Gregson: PROCESSIONAL
minutaža: 07:00
starost: 12 in 13 let, rojeni leta 1999 in 1998, trajanje programa: 7 – 10 min
1. Obvezna skladba:
F. Schubert: Die Forelle (Ed. Mark Reift).
2. Ena skladba iz zbirke Up front, Album for trombones, 2. zvezek
evfonij, kategorija I. c: 17:20 - 17:50
(Brass wind publications).
3. Skladba po izbiri v okviru minutaže (če je potrebno).
48
1. c
starost: 14 in 15 let, rojeni leta 1997 in 1996, trajanje programa: 8 – 12 min
1. Obvezna skladba:
G. Rocha: Peaceful world (Ed. Mark Reift).
2. Po izbiri:
T. Norman: El Choclo (Ed. Mark Reift),
N. Gunter: El Toro (Ed. Mark Reift).
3. Skladba po izbiri v okviru minutaže (če je potrebno).
1. STRGAR Dominik
roj.: 25. 10. 1996
korepetitor: Maja Schuster
G. Rocha: PEACEFUL WORLD
B. Marcello: SONATA V F - DURU (Allegro)
T. Norman: EL CHOCLO
minutaža: 08:30
2. KRALJIĆ Vid
roj.: 28. 02. 1996
korepetitor: Aleksander
Oražem
G. Rocha: PEACEFUL WORLD
T. Norman: EL CHOCLO
minutaža: 08:15
3. PLETERSKI Marko
roj.: 14. 07. 1997
korepetitor: Martin Šušteršič
G. Rocha: PEACEFUL WORLD
F. Mendelssohn: REVERIE
G. Noris: ELTORO
minutaža: 08:10
49
udeleženci tekmovanja
Glasbene šole: Brežice, Črnomelj, Kočevje,
Krško, Novo mesto, Ribnica, Sevnica, Trebnje,
Postojna, Sežana, Domžale, Logatec, Ljubljana
ORGANIZATOR TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik: Jože Rajk
Člani: Lidija Mavrin, Natalia Bogdanova,
Bojan Oražem, Josip Hotko, Halid Tubeishat,
Katja Morel, Ivo Rimc, Amel Ramić,
Nada Krajnčan Šušteršič, Erik Šuler
SEDEŽ TEKMOVANJA
Glasbena šola Kočevje
Reška cesta 16, 1330 Kočevje
tel.: 01 895 17 79
fax: 01 893 10 28
e-naslov: [email protected]
SVET TEKMOVANJA
Predsednik: Jože Rajk
Člani: Drago Gradišek,
Tatjana Mihelčič Gregorčič,
Matjaž Jevšnikar, Katja Krnc,
Dragutin Križanič, Silvester Mihelčič,
Matija Slak
RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV
Maček servis d.o.o.
knjižica
14. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske
Kočevje, 16. februar 2011
Izdala in založila Zveza dolenjskih glasbenih šol
pripravil in uredil: Jože Rajk
oblikovanje: Alenka Šubic Rovan
tisk: Kočevski tisk d.d.
naklada: 300 izvodov
izdano: februar, 2011