Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov

Comments

Transcription

Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov
RAZGLAS
Občina Semič, Občinska volilna komisija, Štefanov trg 9, 8333 Semič na podlagi 2. odstavka 74. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08 – ZLV-H, 833291/12) ter 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109-4648/06-ZVDZ-UPB1,
54-2904/07 – odločba US) objavlja
SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV
za volitve ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEMIČ 5.10.2014
OBČINA SEMIČ
VOLILNA ENOTA I.
OBČINA SEMIČ
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov.
Liste kandidatov:
1. N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
2. NI NAM VSEENO
3. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
4. SD – Socialni demokrati
5. SNS - Slovenska nacionalna stranka
6. SLS - Slovenska ljudska stranka
7. SMC – Stranka Mira Cerarja
8. SDS - Slovenska demokratska stranka
9. Neodvisna lista Božidarja Vidmarja
št. liste: 1
N.Si - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ŠTUKELJ PETER, roj, 8.5.1977
SEMIČ, Drganj Dol 26
dipl. ing. kem. tehnologije, vodja obrata
PRAŠNIKAR PUŠ JANJA, roj. 30.1.1987
Praprot, Praprot 14
diplomantka upravnih ved, dela v administraciji
STARIHA FRANCI, roj. 10.7.1979
SEMIČ, Vajdova ulica 26
gimnazijski maturant, direktor
KOČEVAR MARTINA, roj. 12.8.1980
Nestoplja vas, Nestoplja vas 4
dipl. ing. grafične tehnike, učiteljica
MALENŠEK PETER, roj. 24.8.1990
Maline pri Štrekljevcu, Maline pri Štrekljevcu 17
študent gradbeništva, študent
POŽEK EDITA, roj. 22.3.1950
Krvavčji Vrh, Krvavčji Vrh 2
upokojenka, upokojenka
ŽUGELJ MARKO, roj. 10.9.1978
Omota, Omota 4
dipl. ing. strojništva, samostojni tehnolog
MALNARIČ HELENA, roj. 10.8.1976
SEMIČ, Vavpča vas 40A
dipl. ing. konfekcijske tehnike, delo v vinogradništvu
PAVLIN JOŽE, roj. 29.9.1973
SEMIČ, Anzlova gora 36
elektrotehnik - elektronik, vzdrževalec
STARIHA MARIJA, roj. 31.8.1953
SEMIČ, Vajdova ulica 26
ortopedagoginja, upokojenka
DERGANC ALOJZ, roj. 4.6.1950
SEMIČ, Med vinogradi 9
gasilec, upokojenec
KAMBIČ ŠTUKELJ MIRA, roj. 25.5.1982
SEMIČ, Drganj Dol 26
univ. dipl. ing. agronomije, iskalka zaposlitve
BANOVEC MARKO, roj. 29.3.1952
SEMIČ, Kot 18
elektrotehnik, upokojenec
št. liste: 2
NI NAM VSEENO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MIHELČIČ MIHA, roj. 3.4.1983
SEMIČ, Vavpča vas 33
gimnazijski maturant, zavarovalni zastopnik
PLUT DINA, roj. 17.7.1982
SEMIČ, Metliška cesta 5
prof. matematike in fizike, prof. matematike in fizike
GOLOBIČ DANIJEL, roj. 10.5.1981
SEMIČ, Srednja pot 5
poslovni sekretar, poobl. oseba na davčnem uradu
BUKOVEC VESNA, roj. 23.6.1980
Nestoplja vas, Nestoplja vas 2
dipl. ekonomist, komercialist
MALNARIČ TONI, roj. 4.7.1978
SEMIČ, Sela 11
ekonomski tehnik, prodajalec v avtomob. industriji
KONDA KATJA, roj. 14.5.1990
SEMIČ, Anzlova gora 10
univ. dipl. družb. inf., urejanje podatkovnih baz
ŠTUKELJ ROMAN, roj. 8.12.1982
SEMIČ, Sadinja vas 33
doktor znanosti, raziskovalec
SODJA TANJA, roj. 25.4.1983
Štrekljevec, Štrekljevec 28
dipl. ing. teh. prometa, vodja poslovalnice pošte
KAMBIČ PRIMOŽ, roj. 24.8.1986
SEMIČ, Roška cesta 5
dipl. ing. geodezije, monter
SIMONIČ LEJA, roj. 13.9.1986
SEMIČ, Mladica 27
dipl. računovodja, vodja obračuna in analiz
MIHELČIČ MARTIN, roj. 2.12.1983
Brezova Reber, Brezova Reber 4
dipl. ing. strojništva, samostojni podjetnik
LUKEŽIČ POLONA, roj. 13.11.1983
Sela pri Vrčicah, Sela pri Vrčicah 2
dipl. upr. organizatorka, sodelavka v administraciji
PAVLOVIĆ MITAR, roj. 10.6.1984
SEMIČ, Metliška cesta 9
univ. dipl. soc. kulture in prof. geogr., iskalec zaposlitve
št. liste: 3
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
JAKŠA BOJAN, roj. 15.8.1948
SEMIČ, Roška cesta 33
ing. elektrotehnike, upokojenec
NOVAK ANICA, roj. 17.4.1954
Štrekljevec, Štrekljevec 24
delavka, upokojenka
ZAMIDA ERNEST, roj. 6.5.1948
Srednja vas, Srednja vas 4
VK prometna šola, upokojenec
PLUT ANICA, roj. 1.7.1946
SEMIČ, Vajdova ulica 24
delavka, upokojenka
HORVAT ANTON, roj. 4.1.1944
SEMIČ, Metliška cesta 23
univ. dipl. ekonomist, upokojenec
PAŠIČ NADA, roj. 27.9.1955
SEMIČ, Spodnje Gorenjce 35
šivilja, upokojenka
ŠKRINJAR JANEZ, roj. 13.2.1941
SEMIČ, Vajdova ulica 45
elektrotehnik, upokojenec
ŠKRINJAR MARTINA, roj. 7.11.1955
Črešnjevec pri Semiču, Črešnjevec pri Semiču 7
delavka, upokojenka
POČ ANTON, roj. 2.4.1942
SEMIČ, Vajdova ulica 98
VK električar, upokojenec
LAVRIN BERNARDKA, roj. 29.3.1947
SEMIČ, Pot k Lebici 6
ekonomski tehnik, upokojenka
GOLOBIČ STANISLAV, roj. 30.8.1947
SEMIČ, Vavpča vas 32
pek, upokojenec
DRAGANJAC MARIJA, roj. 29.7.1953
SEMIČ, Vajdova ulica 87
delavka, upokojenka
MALNARIČ EDBIN, roj. 8.6.1948
SEMIČ, Roška cesta 16
kmetijski tehnik, upokojenec
št. liste: 4
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PLUT DANILO, roj. 12.7.1963
Črešnjevec pri Semič, Črešnjevec pri Semiču 21
ing. elektronike, razvojnik
DRAGOVAN MAKOVEC NEVENKA, roj, 17.12.1964
SEMIČ, Taborska ulica 14
univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije, učitelj, laborant
JELENIČ TONI, roj. 20.6.1975
SEMIČ, Pot k Lebici 30
prof. angleščine, učitelj
SIMONIČ ANITA, roj. 13.2.1972
Vinji Vrh pri Semiču, Vinji Vrh pri Semiču 8
elektrotehnik, prodajalka
SNOJ JAKOB, roj. 22.4.1967
SEMIČ, Taborska ulica 16
ing. elektronike, informatik
MALNARIČ MARJANA, roj. 11.8.1953
SEMIČ, Pri pošti 5
delavka, upokojenka
SIMONIČ SILVO, roj. 1.11.1963
Štrekljevec, Štrekljevec 1
ing. strojništva, tehnolog
DRAGOVAN MARIJA, roj. 31.7.1959
Srednja vas, Srednja vas 13
frizerka, proizvodna delavka
MALNARIČ LOVRENC, roj. 14.11.1955
SEMIČ, Pri pošti 5
strojni delovodja, upokojenec
SNOJ BRANKA, roj. 9.8.1973
SEMIČ, Taborska ulica 16
trgovski poslovodja, trgovski poslovodja
PAVŠE ŽELJKO, roj. 7.9.1973
SEMIČ, Metliška cesta 25
ing. strojništva, vodja oddelka
OGRINC IVANA, roj. 20.8.1968
SEMIČ, Pri pošti 3
prodajalka, proizvodna delavka
JAKŠA ROBERT, roj. 20.9.1972
SEMIČ, Roška cesta 33
univ. dipl. ing. računal. in informat., informatik
št. liste: 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
ČAS SERGEJ, roj. 25.2.1973
SEMIČ, Roška cesta 23
dipl. zdravstvenik, dipl. zdravstvenik s spec. znanji
ŠTINE VESNA, roj. 21.9.1972
SEMIČ, Pri pošti 2
ekonomsko-komercialni tehnik, koordinator
SIMONIČ MARKO, roj. 4.1.1965
SEMIČ, Sela 22
elektromehanik, samostojni podjetnik
MAJCEN VERONIKA, roj. 7.10.1977
SEMIČ, Stara gora 24
prodajalka, prodajalka
KAMENŠEK MLADEN, roj. 22.10.1965
Štrekljevec, Štrekljevec 1D
orodjar, vzdrževalec
FRANKOVIČ NASTJA, roj. 17.8.1993
SEMIČ, Srednja pot 8
aranžerski tehnik, študentka
TURK MARJAN, roj. 20.2.1963
SEMIČ, Pri pošti 7
strojni mehanik, vodja linije
PAVLOVIĆ SANDRA, roj. 7.11.1994
SEMIČ, Vajdova ulica 15
vzgojiteljica predšolskih otrok, študentka
PRIMOŽIČ ALOJZ, roj. 15.12.1958
SEMIČ, Stara gora 37
strojni tehnik, planer proizvodnje
VIDMAR MILENA, roj. 8.2.1966
Kal, Kal 17
pomočnica tekstilnega konfekc., delavka
ŠKEDELJ RUDOLF, roj. 11.5.1953
SEMIČ, Smuška cesta 40
zidar, upokojenec
PLUT ANDREJA, roj. 7.5.1985
Krvavčji Vrh, Krvavčji Vrh 26
frizerka, natakarica
PAVLIN BOJAN, roj. 9.10.1972
SEMIČ, Sela 8
lesarski tehnik, čebelar
št. liste: 6
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KAMBIČ POLONA, roj. 29.1.1967
SEMIČ, Mladica 40
magistrica menedžmenta kakovosti, županja
MALNARIČ VILI, roj. 27.1.1974
SEMIČ, Vavpča vas 42
magister strojništva, direktor raziskav
SIMONIČ DAMJANA, roj. 27.9.1973
SEMIČ, Vajdova ulica 118
upravni tehnik, administrator
ŽUNIČ ROMAN, roj. 25.11.1978
Vrčice, Vrčice 1a
univ. dipl. ing. strojništva, vodja oddelka kakov. in regulative
MALNARIČ BRULC NEVENKA, roj. 6.11.1975
Moverna vas, Moverna vas 8
prof. geografije in zgodovine, učiteljica geografije
ČERNE TOMAŽ, roj. 19.9.1981
SEMIČ, K tajčbirtu 24
ing. elektronike, varnostni tehnik
MIHELČIČ KAROLINCA, roj. 21.2.1962
Brezova Reber, Brezova Reber 4
šivilja, delavka v montaži
JAKŠA ANICA, roj. 20.7.1966
Črešnjevec pri Semiču, Črešnjevec pri Semiču 4
prof. slovenščine, učiteljica
GOLOBIČ GREGOR, roj. 24.7.1989
SEMIČ, Vavpča vas 7
dipl. ing. prometne tehnologije, študent
PLUT BISERKA, roj. 19.1.1957
Rožni Dol, Rožni Dol 7
gostinski tehnik, gospodinja
MOVERN JANEZ, roj. 16.10.1949
SEMIČ, Pri pošti 9
strojni tehnik, upokojenec
GOLOBIČ MIRKO, roj. 8.10.1965
Gradnik, Gradnik 2a
mizar, mizar
BUKOVEC IVAN, roj. 23.1.1949
SEMIČ, Roška cesta 8
kmetijski strojnik, upokojenec
št. liste: 7
SMC - STRANKA MIRA CERARJA
1
2
3
4
5
6
7
KOFALT RUDI, roj. 29.1.1969
Kal, Kal 7a
elektrotehnik, vodja proizvodnega programa
KMET LIČEN MELITA, roj. 16.4.1981
SEMIČ, Gaber 47
dipl. vzgojiteljica, vzgojiteljica
BUTALA ZVONKO, roj. 13.6.1960
SEMIČ, Črnomaljska cesta 2
elektrotehnik, operativec
LJOKI ZVONKA, roj. 1.5.1967
SEMIČ, Stara cesta 18
tekst. obrtni konfekcionar, samostojna podjetnica
KOFALT DUŠAN, roj. 11.10.1973
SEMIČ, Vavpča vas 29
ing. strojništva, vodja operat. pripr. proizvodnje
MOHAR ROSA, roj. 21.9.1957
SEMIČ, Štefanov trg 6
prof. pedagogike in zgodovine, učiteljica zgodovine in družbosl.
VELŠE DUŠAN, roj. 30.10.1958
SEMIČ, Drganj Dol 12
strojni tehnik, sekretar ReO SKEI
št. liste: 8
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
JAKŠA FERDINAND, roj. 22.4.1959
SEMIČ, Roška cesta 65
mag. znanosti s podr. organizacije, prokurist
ZAMIDA PEČAVAR DARJA, roj. 30.8.1961
Srednja vas, Srednja vas 4
ekonomski tehnik, posl. sekretar, tur. vodička
ŠPRAJCER BLAŽ, roj. 14.6.1987
SEMIČ, Metliška cesta 7
laboratorijski tehnik, vodenje linije
VELŠE SENELA, roj. 3.7.1979
SEMIČ, Sela 24
kemijski tehnik, samostojna podjetnica
KRIŽE ANTON, roj. 10.8.1982
Praprot, Praprot 3
elektrotehnik-energetik, sam. elektromonter
ŠKOF SONJA, roj. 28.7.1962
Črešnjevec pri Semiču, Črešnjevec pri Semiču 21B
prodajalka, nosilka dop.dej.na kmetiji
OGULIN MARJAN, roj. 3.8.1946
Cerovec pri Črešnjevcu, Cerovec pri Črešnjevcu 1B
tesar, upokojenec
JURAN INES, roj. 12.4.1992
SEMIČ, Pri pošti 2
sred. medicinska sestra, brez zaposlitve
JUDNIČ MATJAŽ, roj. 17.3.1977
SEMIČ, Kot 36
elektrotehnik, vodja izmene
GOLOBIČ JANJA, roj. 3.5.1993
Kal, Kal 1
kmetijsko-podjetniški tehnik, brez zaposlitve
JUREJEVČIČ TAMARA, roj. 29.9.1993
SEMIČ, Prosvetna ulica 3
zdravstveni tehnik, zdravstveni tehnik
ČRNE ZVONIMIR, roj. 1.10.1954
SEMIČ, Roška cesta 31
krojač, varnostnik
STARE DAMIR, roj. 26.1.1977
SEMIČ, Črnomaljska cesta 2
dipl. ing. elektrotehnike, sam. strokovni sodelavec
št. liste: 9
NEODVISNA LISTA BOŽIDARJA VIDMARJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VIDMAR BOŽIDAR, roj. 5.8.1956
SEMIČ, Coklovca 15
strojnik, upokojenec
MALNARIČ ANA, roj, 5.7.1963
Osojnik, Osojnik 36
ekonomsko - komercialni tehnik, nezaposlena
MOHAR DRAGO, roj. 20.1.1955
SEMIČ, Štefanov trg 6
ing. strojništva, upokojenec
ZIDAR IVANA, roj. 11.12.1956
Krvavčji Vrh, Krvavčji Vrh 4
kuharica, upokojenka
SEVER JANEZ, roj. 26.8.1952
SEMIČ, Roška cesta 4
pravnik, vodja službe za kakovost
GERKŠIČ MOJCA, roj. 18.6.1975
SEMIČ, Metliška cesta 1
trgovka, prodajalka
SIMONIČ JANEZ, 30.7.1974
Oskoršnica, Oskoršnica 1b
kuhar, kuhar
ŠTRUCELJ DARJA, roj. 3.10.1967
SEMIČ, Vajdova ulica 49
delavka, nezaposlena
PIRŠ MILAN, roj. 22.9.1958
SEMIČ, Pri pošti 1
delavec, delo v proizvodnji
ŠUŠTARIČ MATEJ, roj. 10.4.1984
Lipovec, Lipovec 4
absolvent kmetijstva, študent
Številka: 040-03/2014-150
Datum: 17. 9. 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije
Marko Zupanič, l.r.