Dodaten plus za vaš enocevni sistem - Ogrevanje

Transcription

Dodaten plus za vaš enocevni sistem - Ogrevanje
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Dodaten plus
za vaš enocevni sistem
Z našo rešitvijo za prenove Renovation+ bodo enocevni sistemi enako učinkoviti kot dvocevni
3 leta
do povrnitve naložbe
ob nadgradnji enocevnega
ogrevalnega sistema z našo
prilagodljivo rešitvijo Renovation+
www.ogrevanje.danfoss.com
Izziv za vas
Če ste odgovorni za zgradbe z enocev-
Z zgolj nizkim vložkom nadgradimo obsto-
nimi sistemi, ste verjetno seznanjeni z
ječo enocevno inštalacijo in že je ta enako
vsemogočimi težavami, s katerimi se dan-
učinkovita kot dvocevna. Tako boste vi in
danes soočajo tovrstna poslopja. Stanovalci
stanovalci lahko uživali v dobro regulirani
se pritožujejo zaradi neustrezno ogrevanih
in energijsko varčni inštalaciji, zaradi česar
prostorov, za kar je krivo slabo hidravlično
se bosta izboljšala bivalno udobje in distri-
ravnovesje. Morda pa se pritožujejo nad
bucija toplote, računi pa bodo natančnejši.
prevročimi prostori, saj jih radiatorski obvodi
še dodatno ogrevajo. Ta poraba toplote ni
zabeležena na delilnikih toplote, ki so vgraje-
Prednosti:
ni na radiatorjih. Torej imate poslopje, ki porablja ogromno dragocene energije, zanjo pa je
od stanovalcev težko izterjati plačilo. Pri tem
se morate soočiti z izzivom, kako bi te težave
rešili z ugodno, ampak učinkovito rešitvijo.
Ena rešitev je nadomestitev enocevnega
z dvocevnim sistemom. Vendar so stroški
naložbe pri tem razmeroma visoki, poleg
zmanjšanje prevelikega ogrevanja sistema in poslopja;
zmanjšanje pretoka skozi dvižni vod, tako da je ta skladen z dejanskimi potrebami po toploti;
tega pa ogromen izziv predstavlja vključitev stanovalcev. Namesto tega je družba
Danfoss razvila novo in inovativno rešitev. Naša rešitev Renovation+ vam ponuja
stanovalce;
Naša inovacija
izboljšanje bivalnega udobja za znižanje stroškov energije;
izboljšanje natančnosti stroškov distribucije toplote
prednosti dvocevnega ogrevalnega sistema brez zapletene prenove.
Rešitev Renovation+
Prvi korak pri rešitvi Renovation+ je namestitev radiatorskih ventilov in termostatskih radiatorskih glav, ki delujejo brez
pomožne energije, (TRV) Danfoss. Inovacija je v namestitvi avtomatskih regu-
TRV
latorjev pretoka AB-QM v povratno cev
vseh dvižnih vodov in namestitev novih
termostatskih temperaturnih regulatorjev
TRV
QT na ventile AB-QM. Ta kombinacija, tj.
termostatska rešitev za enocevne sisteme
AB-QT, regulira pretok vode glede na temperaturo povratka v dvižnem vodu. Tako
TRV
sistem s stalnim pretokom (ki je značilen
za enocevne sisteme) pretvorimo v sistem
s spremenljivim pretokom (ki je značilen
za dvocevne sisteme) in tako pridobimo
vse njegove prednosti. Za čim višje ener-
AB-QM + QT
getske prihranke in učinkovitost se lahko
prav tako naknadno odločite za elektronsko rešitev za enocevne sisteme AB-QTE.
Pri tem termostat brez pomožne energije QT nadomestite z elektrotermičnim
Rešitev Renovation+ preprečuje
prekomerno ogrevanje
pogonom TWA, ki ga krmili regulator
CCR3. Tako bo pretok reguliran prilagodljivo glede na zunanjo temperaturo.
1+1+1 = 3 samodejno delujoči termostati
Prenova po korakih
Če se odločate za prenovo svojega enocevnega ogrevalnega sistema, seveda
želite rešitev z razumnimi stroški naložbe in čim hitrejšo povrnitvijo stroškov
naložbe. Naša rešitev Renovation+ je prilagodljiva, zato je vselej najprimernejša
za vaš sistem. Glede na vaše začetno stanje in razpoložljiva denarna sredstva
lahko enocevni sistem prenovite korak za korakom. Z vsakim korakom bodo
udobje in/ali energetski prihranki višji.
nadzor temperature v prostorih;
uravnotežje pretokov vseh dvižnih vodov;
regulacija temperature povratka;
optimiranje temperature povratka
Zaključek:
Prilagodljiva rešitev Danfoss Renovation+ ponuja prenovo vašega
enocevnega sistema po meri.
Raven nadgradnje po vaši izbiri
Regulacija temperature v prostorih
Uravnoteženje pretokov vseh
dvižnih vodov
Z RA-G + RA 2000/RA 5060
Z AB-QM
Zagotovite stanovalcem možnost regulacije tempera-
Z namestitvijo avtomatskih regulatorjev pretoka z regu-
ture v vsakem posameznem prostoru, s čimer bodo
lacijskim ventilom v povratek posameznih dvižnih vodov
izboljšali svoje bivalno udobje in dosegli temeljne ener-
bo uravnoteženje pretokov v vseh dvižnih vodih povsem
getske prihranke. Slednje je mogoče z uporabo samode-
preprosto. Z uravnoteženjem pretokov v inštalaciji boste
jno delujočih termostatskih radiatorskih ventilov Dan-
dosegli enakomerno porazdelitev ogrevanja po celotni
foss. Ti nenehno regulirajo temperaturo v posameznih
zgradbi. Prostori ne bodo več prekomerno ali premalo
prostorih ter s tem zagotavljajo prijetno temperaturo v
ogreti in odpravili boste prekomerne pretoke ter nepot-
dnevni sobi, nekoliko toplejšo kopalnico in udobno hlad-
rebno kroženje vode, kar predstavlja potrato energije.
no spalnico. Z nadgradnjo svojega ogrevalnega sistema s
Uravnoteženje je pri tem zelo zanesljivo, saj so uporablje-
prvim korakom rešitve Danfoss Renovation+ lahko takoj
ni tlačno neodvisni ventili s preprosto nastavljivim pre-
začnete z zniževanjem letnih stroškov ogrevanja.
tokom. Veliko izboljšanje v udobju in porabi energije je
mogoče doseči samo z uravnoteženjem pretoka v eno-
Izboljšanje bivalnega udobja
cevnih ogrevalnih sistemih.
Temperaturna regulacija v posameznih prostorih
Konec z neenakomerno porazdelitvijo toplote
Manj prekomernega ogrevanja prostorov
Pretoki, ki ustrezajo potrebam, po vsem sistemu
Preprosta izbira in zagon
Zagotavljamo prilagodljivost
Regulacija temperature
povratka
Optimizacija temperature povratka
Za dodatne energetske prihranke v svojem eno-
Z AB-QM + CCR3 + TWA-Z + ESMC
cevnem ogrevalnem sistemu se lahko odločite za
termostatsko enocevno rešitev AB-QT. Samodejno
Najboljša rešitev za popolno regulacijo vašega eno-
delujoči termostat regulira temperaturo povratka v
cevnega ogrevalnega sistema je elektronska rešitev
dvižnem vodu. Ko se toplotna obremenitev v pro-
za enocevne sisteme AB-QTE. Ta elektronska rešitev
storu zmanjša in je torej temperatura povratka višja
omogoča samodejni nadzor temperature povratka
od nastavljene, termostatski regulator zapre ventil
glede na temperaturo dovoda in na podlagi zunanje
AB-QM. Zmanjšan pretok zniža temperaturo po-
temperature. Elektrotermični pogon je uporabljen za
vratka, zaradi česar je inštalacija še bolj energijsko
regulacijo povratka in deluje na podlagi elektronskega
učinkovita.
regulatorja, ki je opremljen s tipali v vsakem povratnem
vodu in enim tiplom v dovodu. Tako sta zagotovljena
Uvede dinamično regulacijo v sistem
Prepreči pregrete dvižne vode
Izboljša natančnost delilnikov toplote
optimizirana povratek in temperatura, s čimer v vseh
letnih časih še dodatno prihranimo na energiji.
Popolna regulacija na podlagi zunanje
temperature
Preprosto spremljanje vsakega dvižnega
voda (nastavitve, temperatura itd.)
Optimizacija, ki vsem prinaša zgolj koristi
Primer rešitve Renovation+
Zgradba v našem primeru je srednje visoko stanovanjsko poslopje v mestu Szczecin
na Poljskem, zgrajeno leta 1976. Ogrevalni sistem je tradicionalni enocevni, v katerem je bil prvotno nameščen tripotni ventil, ki je omogočal le zapiranje in odpiranje.
Radiatorji so litoželezni. Toploto dovaja velika podpostaja približno 100 metrov od
poslopja.
V letih 1994–1995 je stanovanjska zadruga pričela s prvo obsežnejšo prenovo ter pri tem
namestila termostatske radiatorske ventile (Danfoss tipa RTD-D) in vremensko vodeni
elektronski regulator, regulacijske ventile in regulator diferenčnega tlaka v podpostaji.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je hidravlično uravnoteženje temeljilo na tradicionalnem ročnem načinu z merilnimi zaslonkami.
V letih 1996–1997 so bili nameščeni delilniki toplote, ki so omogočali merjenje porabe
toplote v posameznih enotah. Tretja prenova je bila izvedena v letih 2002–2003: izolacija
sten (10 cm polistirena) in nova okna. Ker je bila poraba energije še vedno razmeroma
visoka (v primerjavi z dvocevnim sistemom), se je stanovanjska zadruga odločala o predelavi sistema na dvocevni sistem. Leta 2009 pa so se namesto tega raje odločili za rešitev Danfoss Renovation+ in uporabo avtomatskih regulatorjev pretoka AB-QM v dvižnih
vodih s termostati tipa QT za regulacijo temperature povratka. Naložba v to alternativno
možnost je znašala samo petino stroškov predelave na dvocevni sistem.
Stroški naložbe: 32.201 evrov
Energetski prihranek: 1,283 GJ (povprečje treh ogrevalnih sezon)
Cena energije:
9,70 evra za GJ
Čas povrnitve naložbe:
2,6 leta
Ponudbo Renovation+ spremlja celovita podpora
Skupina Danfoss je vodilna na področju
Na kratko; družba Danfoss prispeva k
razvoja in proizvodnje mehanskih in
udobju sodobnega življenjskega sloga ter
elektronskih izdelkov ter regulatorjev. Z
k varnejšemu in čistejšemu okolju. Če vas
našimi izdelki vam pomagamo pri hlajen-
zanima več o uspehu naše rešitve Renova-
ju in ogrevanju domov ter pisarn, hlajenju
tion+, se obrnite na družbo Danfoss.
živil in regulaciji proizvodnih linij.
Termostatski radiatorski ventili
Ventili
Tip
Opis
Velikost
Koda
RA-G
RA-G
Termostatski ventil, ravna izvedba
DN 15
013G1675
Termostatski ventil, kotna izvedba
DN 15
013G1676
RA-G
Termostatski ventil, ravna izvedba
DN 20
013G1677
RA-G
Termostatski ventil, kotna izvedba
DN 20
013G1678
RA-G
Termostatski ventil, ravna izvedba
DN 25
013G1679
RA-G
Termostatski ventil, kotna izvedba
DN 25
013G1680
Temp. območje
Koda
Termostatske glave
Tip
Opis
RA 2940
Termostat z vgrajenim tipalom
RA 2992
Termostat s kapilarnim tipalom
RA 2920
Termostat z vgrajenim tipalom, zaščita pred nedovoljenimi posegi
RA 2922
Termostat s kapliranim tipalom, zaščita pred nedovoljenimi posegi
RA 5062
Kap. cev
0 - 26 °C
013G2940
5 - 26 °C
013G2992
5 - 26 °C
013G2920
0 - 2 m.
5 - 26 °C
013G2922
Daljinski nastavljalnik z 2m kapilaro
0 - 2 m.
8 - 28 °C
013G5062
RA 5065
Daljinski nastavljalnik s 5m kapilaro
0 - 5 m.
8 - 28 °C
013G5065
RA 5068
Daljinski nastavljalnik z 8m kapilaro
0 - 8 m.
8 - 28 °C
013G5068
RA 5064
Daljinski nastavljalnik z 2m kapilaro in dodatnim kapilarnim tipalom
2 + 2 m.
8 - 28 °C
013G5064
0 - 2 m.
Avtomatski regulator pretoka z regulacijskim ventilom
Tip
Opis
Velikost
Koda, brez merilnih
nastavkov
Koda, z merilnimi
nastavki
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 150 l/h
DN 10LF
003Z1251
003Z1261
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 275 l/h
DN 10
003Z1201
003Z1211
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 275 l/h
DN 15LF
003Z1252
003Z1262
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 450 l/h
DN 15
003Z1202
003Z1212
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 900 l/h
DN 20
003Z1203
003Z1213
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 1.700 l/h
DN 25
003Z1204
003Z1214
AB-QM
Avtomatski regulator pretoka z najv. pretokom 3.200 l/h
DN 32
003Z1205
003Z1215
Temp. območje
Koda
Termostatski pogon za omejevanje temperature povratka
Tip
Opis
QT
Termostat za kombinacijo AB-QM DN10–20
45 - 60 °C
003Z0382
QT
Termostat za kombinacijo AB-QM DN25–32
46 - 60 °C
003Z0383
QT
Termostat za kombinacijo AB-QM DN10–20
35 - 50 °C
003Z0384
QT
Termostat za kombinacijo AB-QM DN25–32
35 - 50 °C
003Z0385
Elektronski regulator za omejevanje temperature povratka
Tip
Opis
CCR 3
Elektronski regulator temperature, 16 senzorjev, 24 V AC
Kabel
Koda
TWA-Z
Elektrotermični pogon, 24 V AC, normalno odprt
1,2 m.
082F1260
ESMC
Naležno temperaturno tipalo, Pt 1000
2 m.
087N0011
TWA-Z + ESMC
Komplet elektrotermični pogon, 24 V AC, normalno odprt in naležno tipalo
003Z0389
003Z0388
Podrobnosti o izdelkih najdete v ločenih tehničnih listih Danfoss.
www.ogrevanje.danfoss.com
Kakovost, ki prinaša
ugodnosti
Vrhunski ogrevalni sistemi so več kot zgolj vsota rešitev in komponent.
Če pri optimizaciji svojih rešitev potrebujete pomoč ali navdih, družba
Danfoss ponuja ustrezne znanje in izkušnje, ki jih lahko kadar koli izkoristite. Naš vodilni položaj na trgu in dolgoletne izkušnje pomenijo, da
družbo Danfoss številni svetovalci in osebe, odgovorne za integracijo
sistemov, izberejo kot prvo izbiro pri opredelitvi rešitev za ogrevalne sisteme v novih zgradbah in pri prenovah.
Danfoss d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana – Šentvid
Tel.: 01 582 04 22, 01 582 04 33, Faks: 01 519 23 61, www.ogrevanje.danfoss.com
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez
predhodnega opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka. Danfoss in logotip Danfoss sta blagovni
znamki družbe Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.
VBGOA136

Similar documents