Program seminarja

Comments

Transcription

Program seminarja
ORGANIZIRA
seminar z naslovom:
»Vključevanje otrok z zmanjšano
zmožnostjo gibanja v programe
osnovnošolskega izobraževanja«
Vodja: prim. Hermina Damjan, dr. med.
Ljubljana, 16. in 17. april 2015
PROGRAM
Četrtek, 16.04. 2015
08.15 - 08.30
Registracija udeležencev
08.30 – 08.45
Hermina Damjan: Sodelovanje rehabilitacijskega tima, družine
in pedagoških delavcev pri vključevanju otrok z zmanjšano
zmožnostjo gibanja v programe izobraževanja
08.45 – 9.20
Hermina Damjan: Bolezni in njihov vpliv na otrokove funkcijske
zmožnosti
09.20 – 09.35
Marija Pibernik: Zagotavljanje zasebnosti učencem pri odvajanju
urina in blata ter skrb za zdravo kožo
09.35 – 09.55
Brigita Pirnat: Vloga spremljevalca v šoli
09.55 – 10.05
Razprava
10.05 – 10. 30
ODMOR
10.30 – 11.00
Svetlana Logar: Motnje pozornosti, kako (se) prilagajam
11.00 – 11.30
Nena Vovk, Valerija Marot: Vpliv govorno-jezikovnih motenj na
učenje, branje in pisanje
11.30 – 12.30
12.30–12.45
Tanja Babnik, Sabina
pedagoga in učitelja
Andlovic:
Sodelovanje
specialnega
Nika Jenko: Podpora in spremljanje uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije
12.45 – 13.05
Primer dobre prakse
13.05 – 13.15
Razprava
13.15 – 14.30
ODMOR ZA KOSILO
14.30 – 15.00
Pihlar Zdenka, Simona Korelc, Brezovar Darinka: Uporaba
pripomočkov v učnem procesu – vloga delovnega terapevta
15.00 – 15.30
Irena Vrečar, Irena Jemec Štukl: Vključevanje otroka s težavami
pri gibanju v šolo – pomoč in svetovanje fizioterapevta
15.30 – 15.45
Razprava in zaključek z vprašalnikom (Hermina Damjan, Tanja
Babnik, Nika Jenko)
PROGRAM
Petek, 17.04. 2015
9.00 – 14.00
DELAVNICE:
1. Elementi oblikovanja individualiziranega programa in soustvarjanje procesov
podpore šoli in družini (Mojca Lipec Stopar, Nika Jenko, Svetlana Logar, Brigita
Pirnat)
2. Vaje branja in pisanja - obravnava opismenjevanja otrok, ki imajo težave na
področju branja in pisanja, prilagajanje delovnega okolja, doživljanje izkušnje
zahtev, ki jih imamo do otroka skozi individualno delo na delavnici (Nena
Vovk, Barbara Korošec, Valerija Marot, Simona Korelc, Darinka Brezovar)
3. Prilagojene oblike učnega dela na razredni in predmetni stopnji: Na osnovi
opisanega primera bomo izdelali prilagojene oblike dela pri slovenskem jeziku
in matematiki (Tanja Babnik, Sabina Andlovic, Irena Nemanič)
4. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v pouk športa, šolo v naravi in
druge športne aktivnosti v okviru izobraževalnega procesa (Katja Groleger
Sršen, Irena Vrečar, Tjaša Filipčič)
Izberete lahko dve delavnici. V vsako se bo lahko vključilo največ 12 udeležencev. Upoštevali
bomo vrstni red prijav. Vsaka delavnica bo trajala 90 minut. Če bo kandidatov za delavnice
več, bo organiziran dodaten termin. Za seminar omejitev ni.
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 –13.00
DELAVNICA
odmor
DELAVNICA
ZAKLJUČEK Z RAZPRAVO in VPRAŠALNIKOM
SPLOŠNE
INFORMACIJE
Komu je namenjeno srečanje?
Seminar je namenjen učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, spremljevalcem otrok s
posebnimi potrebami, svetovalnim delavcem vrtca in šole, logopedom, razvojnim pediatrom,
fiziatrom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, in ostalim strokovnim sodelavcem.
Udeležba na seminarju in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje
zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS.
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000
Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju nove stavbe.
Kotizacija:
•
•
80 € brez DDV za seminar in delavnice skupaj (16.-17. april 2015)
60 € brez DDV za udeležbo samo na seminarju (16. april 2015)
Kotizacija vključuje kosilo in kavo med odmori, potrdilo o udeležbi.
končanem seminarju oz. delavnici, vam bomo po pošti poslali račun.
V 8 dneh po
Prijave in informacije:
Prijave pošljite najpozneje do 10.04. na naslov:
Vesna Grabljevec, Tajništvo Klinike
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Tel.: 01/ 4758 243, Fax: 01/ 437 20 70
E-mail: [email protected]
PRIJAVNICA
seminar in delavnica »Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega
izobraževanja«, URI Soča, 16.-17.4.2015
Udeleženec - Ime in priimek:_________________________________________
Ustanova (ulica, kraj, poštna št.): ______________________________________
______________________________________________________________
Telefon: _______________________ E-mail: ___________________________
Profil, delovno mesto: _______________________________________________
Plačnik kotizacije: ________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________
Idetifikacijska številka za DDV: _____________
Davčni zavezanec:
DA
NE
Želim se udeležiti (obkroži):
seminarja
Udeležbo na delavnici prosimo označite:
Datum:_____________
ŽIG
1.
seminarja in delavnice
2.
3.
4.
Podpis: ______________________
Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo.