Elevers utviklingsoppgaver

Comments

Transcription

Elevers utviklingsoppgaver
PALS-konferansen 2013
Torgunn Skaaland
Rådgiver klasseledelse og læringsmiljø
Asker kommune
Bakgrunn (Brusetkollen)
Lærerprogrammet til Webster Stratton
 PALS – Positiv atferd, støttende
læringsmiljø og samhandling i skolen
 Supervisor Marte Meo

Elevers utviklingsoppgaver
Å komme overens med jevnaldrende;
vennskap, sosial akseptering og kontakt.
 Mestre skolegang og prestere faglig.
 Mestre voksenkontakt og autoritet,
hjemme og på skole.
 Overholde normer og regler i familie, skole
og samfunn.
(Masen et al., 1995)

1
Hvilke kompetanser hos læreren
påvirker elevenes læringsutbytte?
Lærerens kompetanse i å etablere
relasjoner til hver enkelt elev
 Lærerens kompetanse i å lede klassen
gjennom å være en synlig leder og
etablere regler og rutiner
 Lærerens didaktiske kompetanse i forhold
til både den generelle undervisningen og
det enkelte undervisningsfag

(Nordenbo mfl. 2008)
4
Kjernepunkter i arbeidet med å utvikle gode
lærings- og utviklingsmiljøer





Samarbeid med elever og foresatte
Kollektive forventninger til positiv atferd
 Beskriver hva barn gjør, ikke tolkninger av atferd som holdninger eller
egenskaper
 Fokuserer på flere arenaer
Undervise og øve sosiale ferdigheter
 Fokus på øvelse og mestring av positive ferdigheter på ulike arenaer
Relasjonsorientert og forebyggende ledelse
 Autoritet og tillit
 Proaktiv ledelse av elevene; voksne som er i forkant
Planlagte reaksjoner
 Bevisst bruk av positiv oppmerksomhet og tilbakemeldinger
 Forutsigbar bruk av negative konsekvenser
Lærerpyramiden
Konsekvenser
Sparsomt
Påminnelser
Tegn, signal
Klare grenser,
klasseromstruktur
Vær raus
Ros, oppmuntring,
incentiver
Positive lærer-elev relasjoner
Leke, lytte involvering, empati
The Incredible Years Training Series
3/00
2
Lærerpyramiden - VIKAR
Positive lærer - elev relasjoner
Ros, oppmuntring,
Klare grenser,
klasseromstruktur
Påminnelser
Tegn, signal
Konsekvenser
The Incredible Years Training Series
3/00
Hvordan skaffe seg en god
relasjon til elevene?
Forskningsbaserte kjennetegn ved mennesker
som andre liker å være sammen med.







De smiler og ler ofte.
De hilser.
De er inviterende – en føler seg velkommen.
De konverserer. (ikke for mye, ikke for lite og
ikke for tøft)
De deler.
De gir komplimenter.
De har et tiltalende ytre. (looking right)
3
Snitt av barn i befolkningen (Gjengitt
av foredrag av Pål Roland, Asker 2013)
• Balanserer egne behov, mot andres ønsker
• Mild aggresjon – ikke farlig
• Likt av andre
• Krangler for å oppnå egne behov
• Relativt upopulære
• Hevder seg litt, men ikke mye
• Relativt populære
• Føyelige barn
• Lar seg herse med
• Ikke aggressive
• Viser ikke hvem de er
• Ikke populære / avvist
• ”Egoistiske” – tar ikke inn andres perspektiv
• Mye aggresjon
• Minst likt / avvist Grad av aggresjon
Tiltak i skolen
Det aller viktigste tiltaket for disse barna er et
støttende sosialt klima.

Kunnskap om ulike vansker/lidelser.

Riktig perspektiv på årsakene til vanskene: Det er
ikke selvforskyldt, det er ikke et resultat av
dårlig oppdragelse.

Riktig perspektiv på vanskene: Det dreier seg ikke
om vond vilje.
Dimensjoner i lærerrollen (Thomas Nordahl
2009)
Autoritær
Kontroll
Autorativ
Varme/relasjon
Forsømmende
Ettergivende
4
Etablering av relasjoner til
elevene






Det grunnleggende spørsmålet alle stiller seg i møte
med en annen er: Liker du meg?
Læreren har hovedansvar for relasjoner til elevene. Det
asymmetriske forholdet
Etablering av relasjoner handler blant annet om små
kommentarer og opplevelse av å bli sett.
Relasjonen er avhengig av at elevene opplever
anerkjennelse fra læreren.
Det er vesentlig å snakke med og verdsette det elevene
synes er viktig og interessant.
Humor opprettholder og forsterker relasjoner.
Voksne kan konkret:








Skape positiv atmosfære som omgir elevers daglige
aktiviteter
Viser positiv oppmerksomhet og støtte når elever tar
positive initiativ
Viser interesse for elevers gjøremål, interesser og
aktiviteter
Støtter og hjelper elever til å løse konflikter
Unngår å klandre elever, men viser alternative løsninger
Er tilgjengelig for eleveres initiativ og uttrykk
Tar seg tid til elevers spørsmål og ønske om samvær og
tilgjengelighet
Tilrettelegger hensiktsmessige og forutsigbare rammer i
daglige gjøremål

Elevens opplevelse av læreren er
avgjørende for lærers innflytelse på
eleven

Den emosjonelle relasjonen

Den faglige relasjonen
5
Kommunikasjon

Samsvar mellom verbal og nonverbal
kommunikasjon (Identiteten til elevene blir til gjennom
deres tolkning av kommunikasjonen)

Gjensidighet i dialogen

Benevning (forutsigbarhet)
Positiv involvering




Anerkjennelse og motivasjon
Er ikke knyttet til spesiell hendelse eller
oppførsel
Virker godt overfor både grupper og enkeltelever
Modellert for andre voksne og barn bidrar til:
 Mer positivt samvær kan utvikles med
atferdsvanskelige barn
 Reduserer negative holdninger og
oppfatninger av atferdsvanskelige barn
16.09.2013
6
Hva bryter ned tillit og autoritet
Moralisering: ”Du vet da at det ikke er lov å……”
 Ironi: ”Ja, det kan kanskje være lurt å følge med?”
 Sinne: ”Nå er jeg så lei av deg……”
 Kjefting: ”Har ikke jeg sagt at……”
 Skuffelse: ”Nei, hva har du gjort, jeg trodde……”
 ”Sykeliggjøring”: ”Det er greit, du pleier jo å bruke

litt tid på oppgavene……” eller ”jeg vet jo at du har
problemer med å styre deg når du blir sint”
Første møte med elevene





Møte elevene i døren
Hilse på hver enkelt
Individfokus
Tilknytning
God start på dagen
En til en

Start

Innhold
 Fange
opp barnets initiativ
 Observere/lytte
 Bekrefte
 Utvide

Avslutning
 Spør
 Gi
om barnet har forstått
beskjed om at barnet kan spørre igjen
7
Bruk av positiv oppmerksomhet,
ros og oppmuntring

Hva gir vi oppmerksomhet til?

Hva kobler vi oss på?
Årsaker til manglende sosiale ferdigheter

Mangel på kunnskap

Mangel på trening eller tilbakemelding

Manglende tolkning av ’signaler’ eller muligheter

Manglende bekreftelse

Forstyrrende problematferd
16.09.2013
8