Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr. 5 /2014

Comments

Transcription

Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr. 5 /2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Rundskriv nr. 5 /2014
Til:
Alle grunnskoler, Alle videregående skoler
Fra:
Saksbeh:
Telefon:
Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet
Saksnr:
Arkivkode:
Utsendt dato:
Gjelder fra:
Gjelder til:
Erstatter:
14/01632-1
421
14.04.2014
01.08.2014
01.08.2015
Rundskriv
3/2013
Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i Osloskolen skoleåret 2014 - 2015
PRØVEPLAN OSLO 2014 - 2015
Dette årlige rundskrivet omhandler informasjon om Prøveplan Oslo skoleåret 2014 - 2015.
Prøveplan Oslo er en oversikt over obligatoriske prøver i Osloskolen. Samlet sett inngår de ulike
prøvene i en helhetlig plan for systematisk dokumentasjon av osloelevenes læringsutbytte.
Rundskrivet omhandler følgende prøver skoleåret 2014-15:
•
•
•
Nasjonale prøver
Statlige kartleggingsprøver
Osloprøver
Obligatoriske prøver for Osloskolen er samlet i en prøvekalender. Prøvekalenderen er vedlegg til
rundskrivet. Prøvekalenderen viser fag, trinn, prøvetype, tidspunkt, varighet og frist for
registrering av resultater.
Prøveomfanget pr. trinn 1. – 11. for skoleåret 2014 – 2015 i Prøveplan Oslo er vedlagt.
Utdanningsdirektoratet har ikke fastsatt datoer for alle prøvene for skoleåret 2014 – 2015.
Prøvekalenderen som ligger ved dette rundskrivet, er derfor en foreløpig versjon. Endelig versjon
sendes skolene så snart den foreligger.
Informasjon om Prøveplan Oslo på TAVLA
Prøveplan Oslo har en egen side på TAVLA hvor all relevant informasjon om prøver og
kartlegginger som inngår i prøveplanen, blir lagt ut. Brev som sendes skolene, vil også publiseres
på intranett under aktuelle dokumenter på siden for Prøveplan Oslo.
Utdanningsetaten
2
Formålet med prøvene
Prøvenes formål er:
 å bidra til at undervisningen er basert på systematisk dokumentasjon av den enkelte elevs
læringsutbytte og av særskilte utfordringer
 å gi kunnskap om i hvilken grad undervisningen har realisert målene som er fastsatt i
læreplanene, både for den enkelte elev og elevgruppene
 å gi styringsinformasjon til administrative og politiske myndigheter
For ytterlige opplysninger om prøvene, samt fastsetting av dato, vises det til informasjon som
sendes skolene i forkant av gjennomføring av den enkelte prøve. Informasjonen finnes også på
TAVLA.
Endringer fra forrige prøveplan
Følgende endringer gjennomføres for 2014-2015:
• Utdanningsdirektoratet har besluttet at de nasjonale prøvene organiseres etter trinn i år, og
ikke etter fag som tidligere.
• Utdanningsdirektoratet har utviklet nye statlige kartleggingsprøver i engelsk på 3.trinn.
• Osloprøven i naturfag flyttes fra 8.trinn til 7.trinn, og får nytt prøvetidspunkt.
• Osloprøven i digital kompetanse på Vg1 utgår i årets prøveplan.
Systematisk dokumentasjon – bruk og oppfølging
Analyse av elevenes prestasjoner og oppfølging av prøveresultatene er en forutsetning for at
prøvene skal ha verdi for elevenes faglige progresjon og utvikling. Det er skoleledelsens ansvar at
prøveresultatene analyseres og følges opp av den enkelte lærer.
Plan for analyse og oppfølging av prøveresultatene
Skolene bes om følgende:
• Prøveresultatene presenteres for alle skolens lærere som grunnlag for drøfting av kvaliteten
på undervisningen og forbedring av skolens pedagogiske praksis i fag og for årstrinn.
• Skolen utarbeider en plan for oppfølging av elevenes resultater for det aktuelle trinn.
Planen skal inneholde forslag til lokale tiltak for grupper og klasser, herunder
differensiering, basert på prøveresultatene.
• Prøveresultatene er en del av grunnlaget for prioritering av etter- og videreutdanning av
skolens lærere.
Ressurser til bruk i undervisningen
Utdanningsdirektoratets nettsider inneholder informasjon om ulikt prøvemateriell som skolene kan
benytte. Dette inkluderer både tidligere nasjonale prøver, eksempeloppgaver og
informasjonsmateriell om prøvene. Veiledninger til Utdanningsdirektoratets prøver ligger
tilgjengelig i PAS i god tid før prøvegjennomføring. Materiellet kan benyttes for å gjøre elevene
kjent med prøveformatene, og for å fremskaffe informasjon som skolene kan benytte i sitt lokale
arbeid med å forbedre kvaliteten på undervisningen og elevenes læring.
3
Bruk av resultatene i elevvurderingen
Skolene må se prøveresultatene i Prøveplan Oslo i sammenheng med annen elevvurdering slik at
prøvene eventuelt kan erstatte, og ikke komme i tillegg til annen dokumentasjon.
Skoleledelsen må sikre at elevene har en jevn og fordelt arbeidsbyrde og prøvebelastning gjennom
skoleåret. Dette må tas hensyn til når lærerne planlegger egne prøver og vurderingssituasjoner for
sine elever. Sentralt her er samarbeid på team/trinn og kontaktlærers samordningsfunksjon.
Skolens ledelse følger opp at samordning skjer.
I denne sammenheng vises det også til forskrift til opplæringslov kap. 2.
Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda.
§ 2–1. Skolebasert vurdering
Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa
av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket i
Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå at vurdering blir gjennomført etter
føresetnadane.
§2-2. Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen
Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og
andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor
opplæringa.
§2-4. Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av
departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført.
Kurs
Det avholdes obligatoriske kurs etter prøvegjennomføringene. Nærmere informasjon sendes ut i
forbindelse med hver prøve.
Informasjon til FAU og driftsstyret
Prøveresultater presenteres for FAU og legges frem for driftsstyret i egne saker. I sakene til
driftsstyret kommenteres resultatene, og det fremgår hvilke tiltak som iverksettes og hvordan disse
følges opp.
Orientering om prøvene
Nasjonale prøver
Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon
om elevens ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene i lesing sendes skolene direkte fra
Utdanningsdirektoratet. Elevene på 8.-og 9.trinn gjennomfører identiske prøver i lesing og
regning. Leseprøven er på papir, mens prøvene i regning og engelsk skal gjennomføres
elektronisk. For nærmere informasjon om samtlige nasjonale prøver vises det til egen informasjon
som sendes skolene direkte fra Utdanningsdirektoratet. Det legges også ut informasjon på
direktoratets hjemmeside: www.udir.no. Det anbefales at skolene jevnlig holder seg oppdatert på
informasjonen som legges ut der.
4
Prøveresultatene vil være tilgjengelig så snart prøvene er gjennomført i PAS. Når resultatene
offentligjøres, vil de overføres til VOKAL.
Statlige kartleggingsprøver
Formålet med statlige kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra
oppfølging i ferdigheter og fag. Prøvene gir informasjon om hvordan elevene presterer i forhold til
hva som forventes av elever på dette trinnet. Prøvene har mange enkle og få vanskelige oppgaver,
og mange elever vil klare å løse de fleste oppgavene. Hensikten er å avdekke hvilke elever som
har manglende grunnleggende ferdigheter og dermed står i fare for ikke å få utbytte av den
ordinære undervisningen. Samtlige prøver er utviklet av Utdanningsdirektoratet.
Veiledningsmateriell vil bli publisert i Utdanningsdirektoratets prøveadministrasjonssystem
(PAS).
For mer informasjon om prøvene vises det til egen informasjon som sendes skolene direkte fra
Utdanningsdirektoratet, samt informasjon på deres hjemmesider: www.udir.no.
Statlige kartleggingsprøver på papir registreres av skolene i VOKAL, og resultatene vil være
tilgjengelig når registreringen er ferdig. Prøveresultatene fra de elektroniske kartleggingsprøvene
vil være tilgjengelig i PAS etter gjennomføring.
Osloprøver
Osloprøvene er læringsstøttene prøver utviklet for Osloskolen av fagmiljøer. Alle Osloprøver skal
gjennomføres elektronisk i prøveplattformen for Osloprøver: www.osloprover.no Informasjon om
prøvenes formål, gjennomføring og rapportering publiseres på TAVLA, under Osloprøver. Merk
at osloprøven for videregående i matematikk og lesing/norsk er karakterstøttende og skal inngå
som en del av grunnlaget for fastsetting av standpunktkarakteren.
Resultater fra Osloprøvene hentes ut fra prøveplattformens rapporteringsmodul:
www.osloprover.no/stat.
Vi ber skolen distribuere rundskrivet til driftsstyret og FAU og gjøre det tilgjengelig på skolens
nettside.
Astrid Søgnen
direktør
Vedlegg Vedlegg
Godkjent og ekspedert elektronisk
Hilde Gran
avdelingsdirektør