Protokoll KS 1303

Transcription

Protokoll KS 1303
PROTOKOLL fra
Kulturstyrets møte 3/13 den 15. april 2013 kl. 17.15
avholdt på midtrommet på studentsenteret
Tilstede:
Nicolai Gjellestad, Marcus Gåseide, Johanne Hovland, Stian Dahle, Mathilde Smestad, Geir
Ask-Henriksen, Hege Andersen, Trine Gabrielsen, Hanne Brørs, Kristoffer Hansen, Thea
Broch, André Borlaug Grønningen (ankom ca. kl. 20.45)
11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig.
15/13
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Innkalling godkjent.
ENDRINGSFORSLAG til dagsorden foreslått av Trine:
Flytte tidsskriftsakene rett etter registreringer.
Legge til Phonofestivalen under musikk/scene.
ENDRINGSFORSLAG til dagsorden foreslått av Stian:
Legge til søknad fra AKKS.
FORSLAG til eventuel foreslått av Geir:
Legge til et punkt på søknadsskjema.
Dagsorden godkjent med endringene som kommer frem over.
16/13
GODKEJNNING AV REFERAT OG PROTOKOLL FRA KS-MØTE 2/13
Sak utsatt til neste møte.
17/13
ORIENTERINGER
Ngt. 1b
André orienterer når han ankommer møtet.
Økonomi
Trine orienterte.
Kontrollkomiteen DAK
Nicolai Orienterte.
Kurs
Trine orienterte.
18/13
SØKNADER
Registreringer:
Jentekoret Kaliope
Innstilling: registreres
VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Muslimske studenter i Bergen
Innstilling: registreres
VEDTAK: Komiteene innstilling enstemmig vedtatt.
Tildelinger:
Prosopopeia
Søknadssum: 40 000,Innstilling: 22 000,VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Tidsskriftet Latin-Amerika
Søknadssum: 20 000,Innstilling: 15 000,VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
SV-revyen
Søknadssum: 20 000,Innstilling: 12 000,Mathilde fremmet forslag om 16 000,Votering
Innstillingen ble satt opp mot Mathildes forslag.
Mathildes forslag videre i voteringen.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt å tildele SV-revyen 16 000,-
Arme Riddere
Søknadssum: 14 000,Innstilling: 14 000,VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Studinekoret Sirenene
Søknadssum: 15 000,Innstilling: 12 000,Trine foreslo 14 000,Votering
Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Trine.
Trines forslag videre i voteringen
VEDTAK: Enstemmig vedtatt å gi Studinekoret Sirenene 14 000,Bergen Filmklubb
Søknadssum: 60 000,Innstilling: 55 000,Nicolai foreslo 60 000,Votering
Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Nicolai.
Forslaget fra Nicolai videre i voteringen.
VEDTAK: Vedtatt å gi Bergen Filmklubb 60 000,- med to avholdende stemmer.
Kristoffer og Thea meldte seg inhabile i neste sak og forlot møtet. 9 stemmeberettigede
representanter til stede.
Aktive studenters forening (ASF)
VEDTAK: Sak utsatt til neste møte grunnet manglende dokumentasjon.
Pause med pizza.
Hanne Børs forlot møtet i pausen. 10 stemmeberettigede representanter til stede. KS var
vedtaksdyktig.
Phonofestivalen
Søknadssum: 50 000,Innstilling: 30 000,VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
AKKS
Søknadssum: 60 000,Innstilling: 45 000,- reell støttesum 19 350,- (fratrekk grunnet lav andel SiB-studenter)
VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Kinanettverk Bergen
Søknadssum: 10 000,Innstilling: 6 000,- reell støttesum 2 400,VEDTAK: Sak utsatt til neste møte grunnet manglende dokumentasjon.
Muslimske studenter i Bergen
Søknadssum: 8 000,Innstilling: 8 000,- reell støttesum 6 000,- (avkortet grunnet for sent innlevert søknad,
kuttet med 3 måneder)
Geir foreslo 8 000,- i driftsstøtte (reell støttesum 6 000,-) + 2 000,- i oppstartsstøtte.
Nicolai foreslo 6 000,- driftsstøtte (reell støttesum 4 500,-) + 2 000,- i oppstartsstøtte.
Geir trakk sitt forslag til fordel for forslaget fra Nicolai.
Votering.
Forslaget fra Nicolai ble satt opp mot innstillingen.
Forslaget fra Nicolai videre i voteringen mot en stemme.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt å tildele Muslimske studenter i Bergen 6 000 (reell sum
4500,- ) i driftsstøtte og 2 000,- i oppstartsstøtte.
André Borlaug Grønningen ankom møtet kl. 20:45. 11 stemmeberettigede representanter
til stede. KS var vedtaksdyktig.
AISEC UiB
Søknadssum: 15 000,Innstilling: 15 000,VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
AISEC NHH
Søknadssum: 31 000,Innstilling: 15 000,VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Stian meldte seg inhabil i neste sak og forlot møtet. 10 stemmeberettigende representanter
til stede. KS var vedtaksdyktig.
FriByte
Søknadssum: 6 000,Innstilling: 6 000,VEDTAK: Sak utsatt til neste møte grunnet manglende dokumentasjon.
Stian ankom møtet igjen. 11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var
vedtaksdyktig.
Bergen Student-TV
- Prosjekt: Trampeklapp og 10- årsjubileum
Søknadssum: 20 000,Innstilling: 10 000,VEDTAK: Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Pause 5 minutter.
HSU
-
Fadderstyret
Søknadssum: 17 000,Innstilling: 9 000,Nicolai foreslo å avvise søknaden.
Votering.
Nicolai sitt forslag om avvisning ble satt opp mot innstillingen.
Nicolai sitt forslag videre i voteringen med en avholdende.
VEDTAK: Søknad avvist med en avholdende stemme.
Nicolai og André meldte seg inhabil i neste sak og forlot møtet. 9 stemmeberettigende
representanter til stede. KS var vedtadsdyktig.
Stiftelsen Hulen
- Radarfestivalen
Søknadssum: 40 000,Innstilling: 40 000,Mathilde foreslo 30 000,Mathilde trakk sitt forslag.
Stian fremmet forslag om å avvise.
Votering
Innstillingen ble satt opp forslaget fra Stian.
Forslag om avvisning fra Stian gikk videre i voteringen.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt å avvise søknaden.
Kurdistan Student Union
- Kurdisk kulturkveld
Søknadssum: 5 000,Innstilling: 3 000,VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
19/13
EVENTUELT
Eventueltsakene blir ikke ført i protokollen, kun i referatet som er ment til internt bruk.
Møte hevet kl. 00.15