3 - Heggen videregående skole

Transcription

3 - Heggen videregående skole
2013/2014
HEGGEN
NØKKELEN
Heggen videregående skole
Inspirasjon til kunnskap!
3
Heggen videregående skole
STANDARD FOR BRUK AV IKT I KLASSEN 1. IKT skal brukes bevisst og pedagogisk i
klassen.
2. PC og andre digitale verktøy skal være
nede ved timens start og skal kun tas i
bruk på lærers anmodning eller
godkjenning.
3. Det gis anmerkning for følgende forhold
når det gjelder bruk/misbruk av IKT:
Velkommen til nytt skoleår og
Inspirasjon til kunnskap!
Velkommen til Heggen videregående skole og nytt skoleår. Nok et skoleår er startet og som vanlig er det god søkning. Selv om
vi dette året har 19 elever på utveksling, vil det være ca.520 elever ved skolestart. Det betyr at det nok en gang blir en utfordring
mht plass og orden i skolebygget. Vis derfor respekt for andre og hold orden rundt deg selv!
Gjennom undervisning håper vi å kunne stimulere dine faglige interesser slik at du kan få den kunnskapen og de karakterene
som du ønsker. For å få dette til må du være tilstede både fysisk og psykisk. Tilstedeværelse er en viktig faktor for at du skal
kunne lykkes i de tre årene her på Heggen. Til syvende og sist er det nemlig opp til deg selv.
Inspirasjon til kunnskap er et flott slagord. I det ligger også nøkkelen til all god læring, nemlig elever som er inspirert og
interessert. Vi er stolt av Verdidokumentet vårt og forhåpentligvis klarer vi å bruke det mer i hverdagen i tråd med intensjonene.
Det er viktig at du er engasjert og på den måten kan bidra til bedre læring for deg selv og den gruppa du deltar i.
Vi har nok en gang samlet nøkkelopplysninger for skolen i denne Heggennøkkelen. Her finner du relevant informasjon om
regler, skoleruta med prøveplan, frister og fridager. Vi håper at Heggennøkkelen blir brukt aktivt slik at det blir nettopp den
nøkkelen som vi har tenkt. Du finner den digitalt på Fronter og skolens hjemmeside.
Sørg for å følge de retningslinjene som er laget for bruk av data i undervisningen. Data kan være et fint supplement i mange fag,
men det kan også være med å fjerne fokus. Vi skal jobbe for å balansere dette, og ber deg som elev om å gjøre det samme.
Lykke til med skoleåret og sørg for å bidra til et positivt år for deg selv, dine medelever og lærerne!
Hilsen rektor
• Bruk av PC eller andre digitale verktøy
uten lærers godkjenning.
• Bruke internett uten lærers
godkjenning.
• Bruk av sosiale medier når dette ikke er
godkjent av lærer
2
Ole-Martin Linaker
3
Skoleledelsen
Den enkelte skole er organisert med tanke på å realisere de
nasjonale mål for opplæring og de mål som er vedtatt for
utdanningssektoren i Troms fylkeskommune.
Kontaktperson for Heggen videregående skole er avd. leder og
PP rådgiver Nils Roger Mathisen. Han er ofte innom skolen
hvis du ønsker kontakt, og kan nås på
e-post: [email protected]
Heggen videregående skole:
Rektor:
Ole-Martin Linaker
Assisterende rektor/avdelingsleder norsk/religion
Tom A. Johnsen
Avdelingsleder for matematikk/naturfag/geografi:
Sigrun Pettersen
Avdelingsleder historie/samf.fag/øk. fag/språk:
Ulf H. Nilsen
Avdelingsleder musikk/drama/data:
Renate Bergland
Skolehelsetjenesten
Helsesøster Rita Halvorsen.
Tirsdager kl. 10.00-15.00 og torsdager kl. 09.00-12.00.
Helsesøster er her for dere med åpen dør og kølappsystem.
Trekk en eller flere lapper for ønsket tid. 3. klassene får tilbud
om helsesøsters time etter nærmere avtale med kontaktlærer.
Ungdomstida er ei følelsesladet og spennende tid. Noen ganger
kan den virke kaotisk. Det er mange valg som skal gjøres og
mye som kreves kanskje både av skolen, foreldrene og en selv.
Er det jeg opplever normalt?
Avdelingslederne har administrativt og pedagogisk ansvar for
det personale og de oppgavene som er tilknytta avdelingene.
Skriftlig informasjon fra administrasjonen legges ut på nettet.
Fronter nyttes som læringsplattform. Info-TV og oppslagstavla
i aulaen nyttes også til formidling av
ulike beskjeder.
Her er eksempler på hva du kan snakke med helsesøster om:
Seksualitet, krangling med foreldrene, prevensjon, abort,
ensomhet, spiseforstyrrelser, rus, sorg, deppa, skolelei,
familieproblemer, mobbing, vold, smerter, overgrep.
Helsesøster har ikke svar på alt, men er en nøytral
voksenperson som har tid til å lytte og prate med deg. Ved å
sette ord på det som skjer, sortere tankene og plassere ting der
de hører heime, finner de fleste svarene selv. Helsetjenesten
tilbyr røykesluttkurs. For hybelboere arrangeres felles
middager etter nærmere avtale. Helsesøsterkontoret ligger på
venstre side inn mot biblioteket.
Kontoret
Kontoret er åpent for elevene mellom kl. 08.00 -15.30
(sommertid til 15.00).
Kontoret er bl.a. behjelpelig med stipend, busskort,
skolelegitimasjon, kopiering osv.
Telefonbeskjeder av viktighet kan formidles
videre av kontoret.
Avd. leder/økonomisjef:
Konsulent:
Sekretær:
Konsulent:
Bibliotekar:
Vaktmester 1:
Vaktmester 2:
Ledende renholder: Eirin Torblå
Mona Heer Eidissen
Beate Johansen
Janne-Lise Torbergsen
Aynur Frantzen
Oddleif Abrahamsen
Espen Enoksen
Torill B. Finnsether
Rådgiverne
Rådgivere ved skolen er Rigmor Hansen Aarrestad og Line
Lund Nilsen.
Rådgiverne har særlig ansvar for veiledning ved valg av fag
for Vg2 og Vg3, for yrkesorientering og for rådgivning for
videre studier. Rådgiverne gir også råd og formidler hjelp hvis
dere har personlige eller faglige problemer.
Rådgiverne har fast kontortid - Se eget oppslag om dette!
Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående
opplæring (PPTvgo):
PPT skal sørge for at elever som er i videregående opplæring
skal få et tilbud om egnet rådgiving og bidra til at ungdom med
rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt
og tilpasset opplæring. Mer informasjon om PPTvgo og hva de
kan bistå med, finnes på nettsidene til Troms fylkeskommune:
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Utdanning/PPT/
tabid/2385/Default.aspx
4
Skolebiblioteket
Skolebiblioteket er åpent i skoletida. Biblioteket tilbyr
det meste av det du trenger med hensyn til oppgaver,
stilskriving, hyggelesing osv. Vi har bøker, oppslagsverker,
aviser, tidsskrifter, utklippssamling, brosjyrer og offentlige
publikasjoner. Det er leserom/lesesal i forbindelse med
biblioteket. Det er ikke tillatt å ta med mat eller drikke i
biblioteket. Biblioteket skal være en stille arbeidsplass.
Du kan søke i bibliotekets katalog på internett. Gå inn på
adressen http://websok2.mikromarc.no/vagsfjord-heggen-vgs
E-post: [email protected]
Skolen har også fri nettilgang på mediearkivet ATEKST
(http://web.retriever-info.com/services/archive.html), og på
oppslagsverkene Store Norske Leksikon (http://www.snl.
no) og Ordnett (http://www.ordnett.no). Nettsiden nås også
gjennom fronterrommet TFK Elev.
Utlånsordning gratis læremidler for Vg1, Vg2 og Vg3.
Bibliotekansvarlig: Aynur Frantzen
Fronter, Skolearena og mobilskole
Skolen bruker fronter, SkoleArena og mobilskole som
kommunikasjonsverktøy mot elever og foresatte.
Skolen bruker fronter som pedagogisk plattform, og forventer
at elevene både følger med og logger seg på jevnlig. På
fronter legges det ut informasjon fra faglærere, kontaktlærere,
rådgivere og skolens ledelse. Faglærere bruker også fronter til
innlevering av oppgaver og arbeid i fagene.
Skolearena brukes til registrering av fravær og publisering
av karakterer. Elevene kan her legge inn planlagt fravær på
forhånd, eksempelvis innvilget permisjon, politisk arbeid, time
hos lege, tannlege eller annet fravær som kan
planlegges en tid i forveien. Foresatte for våre umyndige
elever kan logge seg inn på SkoleArena for å følge med sine
elevers fravær.
For å få foreldretilgang til skolearena må foresatte gå inn på
nettsiden www.skolearena.no og trykke der
det står «Foresatte».
Her er lenke til en kort video som viser hvordan en går
frem derfra:
http://www.skolearena.no/iea/help/videos/absence/parent/
Foresatte-Registrere.wmv
Etter at du har registrert opplysninger om deg og hvilke barn
du vil ha innsyn til, vil en melding gå til elevens kontaktlærer,
som deretter godkjenner deg som bruker på skolearena.
Mobilskole brukes ved akutt fravær som sykdom eller andre
uforutsette hendelser. Elev og eller foreldre kan sende melding:
HEGGEN KODEORD TEKST TIL 03686. F.eks. Skriv inn:
HEGGEN 1STA Jeg er syk i dag. Ole-Martin og send til
03686. Hvis det ikke er mulig å varsle pr. SMS, kan beskjed
formidles til skolens resepsjon eller til elevens kontaktlærer.
Skolen vil også bruke mobilskole til å sende ut informasjon
til elever og foresatte, samt sende melding til foresatte hvis
elever ikke møter på skolen. Det er derfor viktig at skolen har
riktig telefonnummer.
Foreldremøter
Skolen arrangerer foreldremøter for elever i Vg1 og Vg2,
både i september i forbindelse med skolestarten og februar
i forbindelse med terminoppgjøret. Møtene er delt inn i en
felles del og en for klassen / den enkelte elev. For elever som
er fylt 18 år, må samtykke gis til foresatte hvis de ønsker
individuelle samtaler med kontaktlærer eller faglærere. Til
felles del er alle velkommen, med eller uten samtykke.
Tilstedeværelse
Et av skolens overordnede mål er å tilrettelegge for
at hver enkelt elev får utviklet sitt potensial gjennom
læringsprosessene og at dette kommer til utrykk gjennom
sluttvurderingen. Som skole jobber vi på mange nivå for å få
til dette. Den viktigste innsatsfaktoren i læringsprosessene er
imidlertid eleven selv.
Tilstedeværelse og aktiv deltakelse er nødvendig for god
læring, og det er ikke minst en forutsetning for at elevens
kompetanse kan vurderes og karaktersettes. Elevene er av den
grunn forpliktet til å møte presis til hver time
eller kunne vise til avtale med faglærer(e) om annen
arbeidsform. Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende
grunn må forlate opplæringa i løpet av skoledagen, skal eleven
alltid melde fra til kontaktlærer eller faglærer. Se for øvrig
kapittel 5 i ordensreglementet om ulike problemstillinger
knyttet til fravær.
Utdanningsprogrammer ved Heggen VGS
Vi tilbyr to utdanningsprogrammer her ved Heggen:
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Innenfor utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama
tilbyr vi to programområder:
Drama
Musikk
Innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering tilbyr
vi to programområder:
Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi
I tillegg tilbyr vi deler av programområdet idrettsfag gjennom
programfagene Toppidrett 1 og Toppidrett 2.
Valg av programfag i blokk for studiespesialisering
vg2 og vg3.
Når elevene skal velge programfag / fordypning i vg2 og vg3
må fagene velges ut fra skolens blokk. Dette gjøres normalt
fra februar og utover våren. Informasjon kommer god tid
i forveien. Blokkskjemaet er en oversikt over hvilke fag
skolen planlegger å tilby kommende skoleår og hvilke fag
som går samtidig på timeplanen. I blokkskjema kan elevene
velge fag fra 5 ulike blokker. Fag fra samme blokk kan ikke
velges da disse fagene går samtidig på timeplanen. Hvilke
programfag som ligger i de ulike blokkene vil variere fra år
til år, men hovedpoenget er at vi skal tilrettelegge for gode
fagkombinasjoner innenfor programområdene realfag eller
språk, samfunnsfag og økonomi.
Noen elever vil oppleve at de ikke får oppfylt alle sine ønsker.
Slike tilfeller kan være hvis elevens faglige grunnlag ikke
er forenelig med videre fordypning, at kombinasjonen ikke
fører til godkjent vitnemål, at grupper legges ned eller flyttes i
blokka, eller at enkelte grupper er fulle.
Hvis grupper er fulle vil følgende prioriteringer ligge til grunn for inntak:
1. Elevens forutsetning for videre fordypning
2. Relevans i forhold til programområde (realfag
eller ssø)
3. Hensyn til trinn / nivå (vg2-elever prioriteres på programfag vg2-nivå).
4. Karaktersnitt
a. I fag som bygger på tidligere fag primært.
b. Snittkarakter sekundært
Dersom elever ikke får plass i en ønsket gruppe vil han eller
hun få tilbud om andre programfag der det er ledig kapasitet.
Selv om skolen ikke har mulighet til å innvilge alle elevenes
førsteønsker, er vi imidlertid forpliktet til å gi alle elever
mulighet til å oppnå spesiell eller generell studiekompetanse.
5
Særskilt tilrettelegging av prøver/eksamen
Fremmedspråklige elever og elever med ulike handikap (f.eks.
dyslektikere, elever med kroniske sykdommer o.l.) har krav
på særskilt tilrettelegging av heldagsprøver og eksamener.
Det kan være utvida tid, bruk av tekstbehandlingsutstyr, eget
rom, spesielle stoler, tolkehjelp osv. De som mener at de
trenger eller har krav på slik tilrettelegging, må søke skolen
om dette senest en måned i forkant av prøven/eksamenen.
Søknaden må være skriftlig og vedlagt dokumentasjon av
nyere dato fra sakkyndig instans som anbefaler særskilt
tilrettelegging og omfang og arten av denne. Det må gå klart
fram av dokumentasjonen om behovet er av midlertidig eller
permanent karakter. Sakkyndig instans kan f.eks. være lege,
psykolog, spesialpedagog eller faglærer (ved vurdering av
språkferdigheter hos fremmedspråklige). Ta kontakt med
rådgiver for informasjon.
Eksamen og lesedager
Melding om muntlig eksamen kunngjøres 48 timer før
eksamensdagen. Frem til eksamen vil det være lesetid, der
elevene forbereder seg til eksamen. Etter offentliggjøring av
skriftlig eksamen, gis det normalt en lesedag før eksamen.
Det gjøres oppmerksom på at det fra tid til annen vil oppstå at
elever grunnet eksamen i andre fag, ikke vil få slike lesedager.
Eksamensperioden (skriftlig og muntlig) begynner etter 17.
mai og varer til siste skoledag. I denne perioden gis det ikke
permisjoner, og det må ikke planlegges aktiviteter som kan ha
betydning for eksamensavviklinga.
Fritak fra opplæring i kroppsøving
Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra opplæring i
kroppsøvingsfaget når legeerklæring dokumenterer at
opplæringen er til skade for eleven, og tilpasset opplæring
ikke er mulig. Det er ikke lenger noe skille mellom praktisk
og teoretisk del i faget kroppsøving. Ved skader eller
legeerklæringer som tilsier redusert aktivitet, skal eleven i
samarbeid med kroppsøvingslærer lage et tilpasset opplegg.
Eleven skal sammen med faglærer lage en avtale om oppmøte
og aktivitet, og der ikke annet er avtalt skal eleven møte opp
til timene som vanlig.
Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål,
jfr. §3.22 i Forskrift til opplæringsloven: Elever som har
hatt fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål fra
grunnskolen eller har hatt rett til særskilt språkopplæring på
8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller
Vg3 i videregående opplæring, kan få fritak fra vurdering med
karakter i skriftlig sidemål. For å få innvilget et slikt fritak må
eleven søke og vedlegge sakkyndig rapport eller annen form
for dokumentasjon. Søknad med dokumentasjon sendes til
skolens administrasjon ved Ulf H. Nilsen.
Elever som vil slutte i enkeltfag
Elever som av ulike årsaker vil slutte på skolen eller i
enkeltfag, må ta kontakt med kontaktlærer/faglærer
og rådgiver.
Ønsker eleven å slutte i enkelte fag, kan eleven søke rektor
om å fortsette som delkurselev, med de konsekvenser
6
dette medfører. Det å slutte i ett eller flere fag vil også få
konsekvenser i forhold til støtten hos lånekassen.
Se www.lanekassen.no for flere opplysninger.
Fagbytte kan bare skje etter skriftlig søknad til skolens
ledelse. Eleven får ikke anledning til å slutte med fag før
søknaden er behandla og godkjent. Bare i helt spesielle
tilfeller er det mulig å slutte i enkeltfag. Skjema for fagbytte
kan hentes hos kontaktlærer, rådgiver eller i ekspedisjonen
på kontoret. Fagbyttesøknadene vurderes samlet og svar
gis tidligst 1. september. Siste frist for å slutte i enkeltfag/
fagbytte er 1. oktober.
Elever som slutter på skolen
Elever som av ulike årsaker ønsker å slutte på skolen må
ta kontakt med kontaktlærer og rådgiver. Det skal leveres
sluttmelding til skolen. Først når sluttmelding er levert,
registreres eleven som sluttet på skolen. Dersom eleven ikke
skal over på annen skole, skal oppfølgingstjenesten (OT)
følge opp eleven.
Elever som ikke kvalifiserer seg til opprykk
Vilkår for opptak til Vg2 og Vg3 er at eleven har gjennomgått
Vg1 eller Vg2 i samme utdanningsprogram med bestått i fag
det blir bygd videre på, jfr. Forskrift til opplæringslovens
§6.22 og §6.23. Hvis en elev har to eller flere fag med
karakteren 1 eller IV (Ikke vurderingsgrunnlag), vil en stå i
fare for ikke å være kvalifisert for inntak på et høyere nivå.
Skolen vil etter terminslutt foreta en individuell vurdering av
den enkelte elev det gjelder og om han / hun kan gå videre
til et høyere nivå. Hvis eleven ikke er kvalifisert til et høyere
nivå, vil det fattes et enkeltvedtak om dette, og vedkommende
vil få mulighet til å endre sin søknad.
Elevrådet
Elevrådet tar seg bl.a. av oppgaver i forbindelse med elevenes
arbeidsforhold og velferdsinteresser.
Elevrådet har en viktig funksjon i skoledemokratiet, og
gjennom de tillitsvalgte i klassen har elevene gode muligheter
til å påvirke skolesamfunnet.
Skolemiljøutvalg
Ved hver videregående skole skal det være et
skolemiljøutvalg. I skoleutvalget skal elevene, de tilsatte,
skoleledelsen og fylkeskommunen være representerte.
Elevene skal ha flertall. Skoleutvalget skal medvirke til at
skolen, de tilsatte og elevene tar aktivt del i arbeidet med å
skape et godt skolemiljø.
Idrettsstyre
Idrettskontakt velges for hver klasse. Idrettskontaktene velger
et idrettsstyre. Disse har en sentral rolle ved avvikling av
ulike idretts-arrangement i løpet av skoleåret.
Stipend fra Lånekassen
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra
Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av hvor mye
foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet.
Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til
andre stipender.
Søk om stipend fra www.lanekassen.no når du har fått opptak.
Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.
no, og sjekk gjerne Facebooksiden, www.facebook.com/
lanekassen.vgs.
Søknadsfrist for høsten 2013
Søknaden må være kommet til Lånekassen
innen 15. nov. 2013.
Søknadsfrist for våren 2014
Søknaden må være kommet til Lånekassen
innen 15. mars 2014.
Når søknaden er ferdigbehandlet, blir gjeldsbrevet sendt hjem
til deg, alt. kommer det i Postkassen på Din Side dersom du
har samtykket i elektronisk kommunikasjon.
Eleven underskriver gjeldsbrevet, og sender det i retur til
Lånekassen. Gjeldsbrevet må også underskrives av foreldre/
foresatte dersom eleven er under 18 år. Alle utbetalinger går
til elevens konto. Den første utbetalingen hvert halvår vil være
litt større enn de neste. Får du utstyrsstipend, vil du få hele
beløpet utbetalt sammen med første utbetaling.
Dersom eleven har høyt fravær, kan støtten avkortes eller falle
bort. Med høyt fravær menes fravær over fire uker (20 dager)
pr. semester. Skolen sender i slike tilfeller melding
til Lånekassen.
Hvis en elev reduserer sin fagkrets eller slutter helt på skolen,
blir det straks sendt melding til Lånekassen. Ved avbrudd vil
Lånekassen kreve tilbake hele eller deler av støtten.
Elever som oppgir uriktige opplysninger, kan senere bli nektet
støtte fra Lånekassen.
Vurdering
Forskrift til opplæringsloven §3-3 er tydelig på at det er en
gjensidig forpliktelse mellom lærer og elev når det gjelder
vurderingsgrunnlag i fagene. Eleven skal møte frem og delta
aktivt i opplæringen slik at lærer får et tilstrekkelig grunnlag
for å gi vurdering i faget. Lærer skal på den andre siden legge
til rette for at eleven får vist sin kompetanse.
Når det gjelder vurdering legger også Forskrift til
opplæringsloven til grunn at:
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som
forventes av dem (§3-1)
Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om
kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11)
Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre
seg (§3-11)
Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid
ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig
utvikling (§3-12)
Vurdering for læring, VFL, betyr at elevene også vil bli
vurdert gjennom hele året og i «vanlige» timer, og ikke bare i
prøvesituasjoner. Fravær fra vurderingssituasjoner kan føre til
at grunnlaget for å sette karakter mangler. Det er derfor viktig
at elevene er til stede i timene og deltar aktivt. Faglærer vil
ved slutten av skoleåret fastsette en karakter på bakgrunn av
et bredt vurderingsgrunnlag og en skjønnsmessig vurdering av
elevens kompetanse ved endt opplæring.
Fastsettelse av termin-/standpunktkarakter
Etter første termin vil halvårsvurdering blir gitt som en
egen terminkarakter. I fag som er avsluttende, vil det ved
endt skoleår bli gitt en standpunktvurdering. I fag som
føres videre, vil det derimot bli gitt egen karakter for
termin 2, og standpunkt vil først settes når eleven avslutter
faget. Karakteren skal gi uttrykk for den kompetansen
eleven har oppnådd på det tidspunktet karakteren blir satt.
Standpunktkarakteren i fag/kurs skal gi uttrykk for i hvilken
grad eleven har nådd de fastsatte målene i faget. Stort
fravær, samme hva grunnen er, kan føre til at grunnlaget
for standpunktkarakteren mangler. Eleven har selv ansvar
for å delta aktivt og møte til opplæringen slik at læreren har
grunnlag for vurdering.
Klagerett
I følge forskriften kan det klages på all sluttvurdering,
eksempelvis standpunktkarakterer, avgangskarakterer/
eksamenskarakterer, orden- og atferdskarakterer og vedtak om
ikke å sette standpunktkarakterer (IV).
Klagefristen er 10 dager og begynner å løpe fra det
tidspunkt eleven er gjort kjent med karakteren eller burde
ha gjort seg kjent med den.
Merk at dette gjelder også digital publisering av karakterer
gjennom skolearena.
Det er ikke klagerett på underveisvurdering, men elevene kan
be om en begrunnelse fra faglærer eller kontaktlærer (orden
og adferd).
Elever som ønsker å klage kan laste ned orientering om retten
til klage på karakterer, for å sette seg inn i hvilke muligheter
som finnes for klager og rutiner for klagebehandling. Dette
dokumentet ligger elektronisk på fronter i rommet Info til
elever og lærere. I første omgang anbefaler vi alle elever som
er usikre på om de vil klage, å gjennomføre en samtale med
lærer om grunnlaget for karaktersetting. Hvis eleven eller
foresatte mener det er grunnlag for klage, lager en deretter en
skriftlig klage som overleveres kontoret.
I første omgang vil skolens ledelse behandle eventuelle
klager. Hvis skolen avslår klagen, har elev og/eller foresatte
ankemulighet til klagekommisjon på fylkesnivå.
Ved klage på karakter eller vedtak om ikke å sette
standpunktkarakter, vil klagekommisjonene se på det formelle
rundt fastsettingen av karakteren. Dette betyr at klageretten
primært omhandler om karakteren er satt på riktig grunnlag
eller ikke, og ikke om karakteren skal være eksempelvis 4
eller 5. Ved et eventuelt medhold i en klage på karakter, vil
7
saken deretter sendes til rektor som formelt foretar en ny og
endelig vurdering av karakteren.
Konflikter
I de fleste miljøer vil det fra tid til annen oppstå konflikter.
Hvis det oppstår konflikter mellom elever eller med skolens
ansatte, skal følgende prosedyre gjennomføres:
1. Prøv først å løse konflikten gjennom dialog med
de involverte parter
2. Se sakens ulike sider og vær løsningsorientert
Hvis dette ikke fungerer, eller at eleven oppfatter situasjonen
vanskelig, anbefaler skolen følgende tiltak
i prioritert rekkefølge:
3. Ta saken opp med tillitselev eller kontaktlærer
4. Ta kontakt med skolens ledelse gjennom assisterende rektor Tom A. Johnsen
5. Ta kontakt med rektor
Når skolen jobber med konflikter, sørger vi for å belyse saken
fra ulike sider, før elever eller foresatte får tilbakemelding.
Klage på undervisning
På Heggen opplever de fleste elevene god undervisning og
godt læringsmiljø. Av og til hender det dessverre at elever
eller foresatte av ulike årsaker opplever undervisning
eller andre elementer på skolen som manglende eller ikke
tilfredsstillende. Hvis elever opplever undervisning eller deler
av læringsmiljøet som forstyrrende eller lite tilfredsstillende
i forhold til skolens formål, har skolen utarbeidet veiledende
retningslinjer for hvordan slike klager kan settes frem og
behandles. Disse finnes i sin helhet på fronter i mappen Info til
elever og lærere, men gjengis her i et kort sammendrag:
-- Det er viktig for alle parter at sakene løses på lavest
mulig nivå, med færrest mulig innblandede.
-- Dersom situasjonen tillater det, ta først kontakt med
læreren det gjelder
-- Presenter hva som oppfattes som problematisk og vær så
konkret som mulig
-- Dersom dette ikke fører frem, er det mulig å ta
saken videre i systemet. Ta kontakt med rådgiver
eller kontaktlærer, som så videreformidler saken
til avdelingsleder. Hvis det er vanskelig å stå frem,
kan elevrådsrepresentant eller medlemmer av
skolemiljøutvalget brukes for å fremme saken.
-- Dersom dette ikke fører frem, kan elever eller foresatte
klage skriftlig til rektor.
Møte- og organisasjonsvirksomhet
Elever og elevorganisasjoner har adgang til å bruke
skoleanlegget til sin virksomhet etter skoletid.
Fritidsarrangement avtales spesielt med rektor/avdelingsleder.
Bruken av skoleanlegget meldes på skolens kontor i
god tid før. Kontoret fører bok der ansvarlig elev/organisasjon
anføres.Ved utleie og fritidsarrangementer gjelder
8
spesielle regler.
Bare lag og interessegrupper som er registrert på skolen, kan
dele ut brosjyrer på skolen.
Forsikring/ulykkesforsikring for elever i vgs.
Elever er ulykkesforsikret gjennom Troms fylkeskommune
og forsikringsselskapet Gjensidige. Forsikringen dekker
ulykkesskade. Med ulykkesskade menes skade på
kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre
fysisk begivenhet (ulykkestilfelle).
Skal elever på ekskursjoner i inn- eller utland, må det tegnes
egne forsikringer for formålet. Skadesaker behandles av
Gjensidige Forsikring. I tillegg er elevene forsikret mot skade
gjennom folketrygdlovens kap.11. Skadebehandling skjer
ved Trygdekontorene. Elevene må henvende seg til skolens
ekspedisjon for utfylling av skjema straks skade har skjedd.
Personlige ting og klær
Vær oppmerksom på at personlige ting og klær ikke dekkes
av forsikringa til fylket, men skal i slike tilfeller dekkes av
egen heimeforsikring.
Tyveri
Det hender dessverre at elever mister penger eller
verdigjenstander på skolen. Husk at du ikke oppbevarer
verdisaker uten oppsyn. Skolen har ingen erstatningsplikt.
Innleverte verdisaker oppbevares hos vaktmester eller i
skolens ekspedisjon.
Organisering av skoledagen
Øktsystemet
1. økt
08.20-09.50
2. økt
10.05-11.35
3. økt
12.05-13.35
4. økt
13.50-15.20
Øktsystemet medfører at 3- og 5-timersfag gjennomføres med
2, henholdsvis 4 timer en uke; 4, henholdsvis 6 timer
neste uke.
Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 3.7 og § 3.8 og i
forskrift til opplæringsloven.
Ordensreglementet gjelder fra 15.10.2009 etter vedtak i
Fylkesrådet 13.10.2009. Endret: 01.09.2010.
Ordensreglement
for elever ved fylkeskommunale
videregående skoler i Troms
Kap.1 Formål og virkeområde
§1. Formål
Formålet med ordensreglementet er å bidra til et godt
samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal
fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet
blir best mulig. Formålet med vurdering i orden og atferd
er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt
psykososialt arbeidsmiljø og gi informasjon om eleven
sin orden og atferd. Reglementet er retningsgivende for
vurdering av orden og atferd og er i seg selv et viktig
pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere Troms
fylkeskommunes og skolens helhetlige mål slik de er nedfelt i
opplæringsloven og læreplaner.
§2. Virkeområde
Ordensreglementet er en fylkeskommunal forskrift, jf Opl
§3.7. Reglementet gjelder alle videregående skoler i Troms
og voksenopplæring i fylkets regi. Forskriften omfatter ikke
rettigheter og plikter som er fastsatt i lov, forskrift eller
regulert på annen måte.
Kap. 2 Plikter
§3. Troms fylkeskommunes plikter
• Oppfylle elevenes rett til videregående opplæring i
henhold til opplæringsloven med forskrifter, gjeldende
læreplaner og fylkeskommunale vedtak.
• Gi elevene en opplæring som er tilpasset deres
forutsetninger.
• Gi elevene en trygg skolehverdag som er preget av
et godt læringsmiljø med oppfølging og veiledning
underveis.
• Sikre elevene en rettferdig underveis- og sluttvurdering i
henhold til kap. 3 i Forskrift til opplæringsloven.
• Behandle elevene med respekt og omtanke.
§4. Elevenes plikter (Regler for orden og atferd).
§4.1 Orden
• Eleven plikter å møte punktlig til undervisning.
• Eleven skal straks melde fra til skolen dersom man er forhindret av sykdom eller andre grunner. Ikke •
•
•
•
•
•
dokumentert fravær kan føre til
nedsatt ordenskarakter.
Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid.
Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der læringsaktivitet foregår.
Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det læremateriell
undervisningen krever.
Eleven plikter å behandle eget og skolens utstyr på en forsvarlig måte.
Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf Opl kap.9A.
Eleven plikter å følge særskilte ordensregler ved den enkelte skole etter reglementets §13.
§4.2 Atferd
• Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre.
• Man skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
• Grovt språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd (mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold o.l.), aksepteres ikke.
• Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler i undervisningssituasjoner eller på skolens områder. Det er heller ikke tillatt å
oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.
• Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være tilgjengelig i forbindelse med
undervisning og prøver.
• Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger og i hht gjeldende IKT-reglement for Troms fylkeskommune.
• Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
• Fusk eller forsøk på fusk på prøver aksepteres ikke.
9
Innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt og/eller hvor kildehenvisning mangler, oppfattes som fusk.
Kap. 3 Reaksjoner
§5 Kontrolltiltak
Skolen kan iverksette kontrolltiltak for å sikre at forbudene
mot oppbevaring av rusmidler, farlige gjenstander eller
våpen, jf §4.2, overholdes. Det kan i den forbindelse
foretas utvending kontroll av elevens eiendeler og
oppbevaringssteder som eleven disponerer på skolens område
og i lokaler skolen leier.
Skolens ledelse skal anmode politiet om bistand til å
gjennomføre kontrolltiltak.
§6 Brudd på reglement
Brudd på reglementet kan resultere i reaksjoner mot eleven i
form av refsingstiltak eller særskilte tiltak, jf Opl
§3-8. Dersom forseelsen vurderes som et alvorlig brudd på
skolereglementet, eller dersom påtalte negative forhold ikke
bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak iverksettes.
Tiltakene skal nedtegnes. Foresatte til elever som ikke
er myndige, skal informeres i de tilfeller skolen anser det
hensiktsmessig og ut fra alvorlighetsgrad.
§7 Refsingstiltak
• Påtale og/eller anmerkning fra en av de
tilsatte ved skolen.
• Bortvisning fra undervisningsøkt på inntil 2 timer etter lærers avgjørelse (jf §3-8 i Opl).
• Bortvisning for inntil en hel skoledag etter rektors avgjørelse.
§8 Særskilte tiltak
• Bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil 5 skoledager etter rektors avgjørelse.
• Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til opplæringsloven §3-8 etter vedtak av ansvarlig fylkesråd. Fylkesutdanningssjefen kan bortvise eleven inntil saken er avgjort.
Et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan medføre
at eleven taper retten til videregående opplæring etter §3-1
i Opl. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller
utenfor ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten (OT).
§9 Erstatningsansvar
Et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med skader
på skolens eller andre elevers utstyr, følger Lov om
erstatningsansvar”.
§10 Særlig alvorlige brudd på ordensreglementet
Ved særlig alvorlige brudd på reglementet som kan vurderes
som lovbrudd, vil politianmeldelse bli vurdert. Dersom
regelbruddet går ut over enkeltpersoner, er det fornærmede
som må anmelde.
10
Kap. 4 Saksbehandling
§11 Innledende behandling
Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir besluttet, skal
eleven ha mulighet til å forklare seg jf opplæringsloven
§3.7, 4.ledd.
§12 Saksbehandling ved iverksetting av tiltak
§12.1 Refsingstiltak
Det enkelte tiltak skal dokumenteres sammen med elevens
eventuelle forklaring.
§12.2 Særskilte tiltak
Når særskilte tiltak skal vurderes iverksatt, skal rektor
• Rådføre seg med elevens lærere, rådgiver eller sosialpedagogisk personale
• Vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, jf opplæringslovens §2.8, for eksempel hjelpetiltak og/
eller individuell kontrakt
• Sikre forsvarlig dokumentasjon
Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, og eleven har rett til dokumentinnsyn,
partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med
bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Eleven
har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og
framgangsmåte ved klage.
§13 Klageinstans
Klageinstans for vedtak om bortvisning for resten av
skoleåret og/eller tap av rett til videregående opplæring er
Fylkesmannen i Troms. For andre vedtak er
fylkeskommunen klageinstans.
Kap. 5 Særskilte regler fra Opplæringsloven og
regler spesielt for Heggen videregående
skole (i kursiv)
a. Oppmøte og fravær
Eleven er forplikta til å møte til opplæringa i.h.t. § 3 i
Opplæringsloven.
Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er av
den grunn forplikta til å møte presis til hver time eller kunne
vise til avtale med faglærer(e) om annen arbeidsform. Dersom
en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må forlate
opplæringa i løpet av skoledagen, skal eleven alltid melde
fra til kontaktlærer eller faglærer. Ved dagsfravær skal skolen
ha melding om fravær allerede fra første fraværsdag. Fravær
varsles primært gjennom mobilskole eller skolearena.
b. Permisjon
Dersom du vet at du skal være borte fra undervisninga en dag
eller mer, må du skriftlig melde fra til kontaktlærer på forhånd
og legge dette inn i skolearena. Et ønske om permisjon vil
ikke bli avvist, men faglærer og kontaktlærer kan fraråde
det dersom fraværet fra før er stort. Ved fravær på 3 dager
eller mer koples skolens ledelse inn. I eksamensperioder kan
permisjon ikke innvilges.
c.
Kroniske lidelser eller omsorgsansvar. Skolen skal
legge til rette for ekstra opplæring, ekstra prøver og
selvstendig studiearbeid for å unngå tap av opplæring og
vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter imidlertid interesse og
innsats fra elevens side.
d.
Alt fravær føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fravær
føres i hele dager og timer. Enkelttimer kan ikke konverteres
til dager.
Rektor kan avgjøre om fravær for den som er deltidselev, skal
føres i dager og timer eller bare timer. For elever som skal ha
kompetansebevis, skal fravær føres på kompetansebeviset.
Eleven kan kreve at årsak til fravær påføres dokumentasjonen,
dvs. vitnemålet eller årskursbeviset, men er selv ansvarlig for
å dokumentere årsaken til fraværet. Dokumentasjonen leveres
kontaktlærer. Kontaktlærer leverer nødvendige opplysninger
til kontoret umiddelbart etter klasselærerråd i juni.
Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon
av fraværet på forhånd.
e.
Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget
blir så svekka at fag-læreren ikke kan sette termin- eller
standpunktkarakter.
(På Heggen videregående skole praktiseres en fraværsgrense
på 10- 15 % i forhold til varsel.)
Dersom det er fare for at en elev ikke får bestått eller ikke
vurdert i standpunkt-karakter, skal eleven/foresatte ha skriftlig
varsel så snart det er klart at slik fare foreligger. Det samme
gjelder nedsatt karakter i sluttvurdering for orden og atferd.
Fravær som ikke skal føres på vitnemål/
kompetansebevis jfr. Forskrift til
opplæringslovens §3-47.
For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår kan en
elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at
fraværet skyldes:
a) helse- og velferdsgrunner
b) arbeid som tillitsvalgt
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangementer på nasjonalt og
internasjonalt nivå.
For at fravær som skyldes helsegrunner etter prikkpunkt
a ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset,
må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer
dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre
dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan
strykes. Med dokumentert risiko for fravær etter prikkpunkt
a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan
fravær strykes fra og med første fraværsdag.
Når det gjelder politisk fravær, så definerer skolen det slik:
Det må foreligge en skriftlig søknad med dokumentasjon i
forkant. For mer enn en dag avgjør ledelsen søknaden.
Det føres ikke fravær for oppkjøring, glattkjøring
og mørkekjøring.
f.
Organisert eller sjølstendig studiearbeid, herunder
skoleadministrative gjøremål, etter avtale med faglærer eller
rektor, regnes ikke som fravær.
Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er
medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken,
kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en
religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset.
Ulovlig fravær, dvs. fravær som ikke kommer inn under det
ovennevnte og som ikke er avtalt med faglærer/kontaktlærer
på forhånd, er brudd på skolens reglement og vil derfor i
tillegg bli behandla disiplinært. Det er din plikt å holde deg
orientert om ditt fravær i hvert enkelt fag. Fraværet føres
elektronisk av den enkelte faglærer.
Vurdering av orden
For å sikre elevene størst mulig grad av forusigbarhet og for å
sikre en mest mulig lik behandling, har Heggen videregående
skole et veiledende prikkbelastingssystem basert på kriteriene
under punkt 4.1.
Forseintkomming
For seint innlevert skriftlig arbeid
Ikke levert skriftlig arbeid
Ikke levert melding ved fravær
1 prikk
1 prikk
3 prikker
1 prikk
Karakteren GOD
Karakteren NOKSÅ GOD
Karakteren LITE GOD
t.o.m. 11 prikker
t.o.m. 20 prikker
over 20 prikker
Karakteren i Orden vurderes også ut fra evt. andre merknader
basert på kriteriene i § 4.1.
Vurdering av atferd
• Uro i timene og mangel på respekt ved tilsnakk
• Grov språkbruk mot medelever eller personale
• Mobbing eller dårlig oppførsel overfor andre
• Dårlig oppførsel på skolevei eller på aktiviteter
i skolens regi
• Røyking, snusing på skolens område
• Juks på prøver
• Andre brudd på skolereglementet.
Karakter i orden og atferd fastsettes i klasselærerråd.
Karakterskalaen er tredelt: God, Nokså God og Lite God.
Kontakt skole-heim og informasjon
Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer
mellom skole og heim, og foreldre og foresatte for umyndige
elever har også krav på formell informasjon om enkelte
spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har
betydning for elevens muligheter til å nå målet
med opplæringa.
Så vidt mulig bør det sammenkalles til foreldremøte minst en
gang pr. år for klasser med elever under 18 år.
11
Elevene har generell rett til informasjon om rettigheter, plikter
og andre praktiske opplysninger av betydning for opplæringa.
I tillegg til skriftlig informasjon må også reglene gjennomgås
med elevene i begynnelsen av skoleåret
Elev og foreldre eller foresatte for umyndige elever har ellers
rett til følgende:
• Melding om termin- og standpunktkarakterer
• Begrunna varsel om fare for ikke vurdert, ikke bestått
standpunktkarakter i fag og nedsatt standpunktkarakter i
orden eller atferd
• Melding ved gjentatte refsingstiltak
• Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse,
underretning og klage ved særskilte tiltak
• Informasjon når eleven får høyt fravær
• Informasjon om særlige problemer i forhold til
opplæring eller skolegang, herunder behov for
spesialundervisning
• Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er
mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre
• Informasjon om skolens reglement
Kantineregler: En så stor skole som Heggen er avhengig av
at vi alle tar hensyn og rydder opp etter oss. Ryddeklassenes
oppgave er begrenset til siste del av matpausen. De skal ikke
rydde etter enkeltelever, men påse at det blir gjort. Alt av
kantineutstyr (kopper, fat osv.) skal plasseres på ryddestasjonen
i aula/hall. Elevene har ikke lov til til å ta mat og/eller drikke
inn i spesialrommene. Det står skilt om dette på dørene.
Bruk av internett: (Jfr. også skolens IKT-reglement punkt 8)
Mobbing:
Dersom elever bruker skoletiden til å trakassere medelever
eller lærere via nett, er dette klart innenfor skolens
ansvarsområde og reaksjoner ifølge skolens ordens-reglement
kan nyttes. Atferd som har tydelig tilknytning til skolen,
kan også falle inn under skolens ansvarsområde selv om det
foregår utenfor skoletid.
Nettmobbing kan straffes etter straffeloven.
Plagiat:
Internett har åpnet for store muligheter for
informasjonsinnhenting og kommunikasjonsutveksling. Ved
alle skriftlige arbeider er det derfor viktig at du er nøye med å
oppgi kilder. Alle sitater må merkes.
Har du nyttet kilder som du ikke har oppgitt, kan dette
oppfattes som fusk. På eksamen vil det være slik at dersom
elevene ikke oppgir kilder de har brukt, blir dette vurdert
til lav måloppnåelse fordi eleven da ikke viser selvstendig
kompetanse.
Det er ikke uproblematisk å lage et skille mellom plagiat
og fusk. Det å utgi andres arbeid for eget verk er jo fusk og
vurderes slik blant annet i høyere utdanning.
Skolen deler to ganger i året ut en pris, Liv-Anna prisen, til
elever/grupper/klasser som utmerker seg i arbeidet med å
holde orden i kantina og skolen for øvrig.
Troms fylkeskommune (TFK)
IKT-REGLEMENT FOR BRUK AV
IKT-RESSURSER
Reglementets virkeområde
Dette reglement regulerer en brukers rettigheter og plikter ved
bruk av TFKs IKT-ressurser, dvs. alle fysiske komponenter
f.eks (kablet/trådløst nettverk, PC’er, IP-telefoner,
videokonferanseutstyr) og programvare skaffet av eller
disponert av TFK. Reglementet gjelder for samtlige ansatte
og elever/studenter (heretter kalt brukere) og skal medvirke
til å øke informasjonssikkerheten, forhindre misbruk eller
ulovlig bruk av systemene samt bidra til merverdi i arbeidsog læringssituasjonen.
Dette reglement utleveres bruker ved tildeling av brukerident
og passord.
12
Lærestedene kan ha egne utfyllende regler i tillegg til dette
IKT-reglementet. Disse må ikke være i strid med
dette IKT-reglementet.
Brukers rettigheter og plikter
TFKs datanett er kritisk for levering av fylkeskommunale
tjenester og det forventes at brukerne forholder seg lojalt til
arbeidsgivers IKT-reglement. Det forutsettes at brukerne får
nødvendig IKT-opplæring og brukerstøtte.
Bruk av IKT-utstyr
I TFKs datanett er det iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for
å beskytte mot ondsinnet programvare som virus, ormer,
spyware osv. Likevel har du som bruker tilknyttet TFKs nett
et ansvar for at nettet benyttes fornuftig.
Generelle regler:
1. Brukerident og passord er personlig, dvs. du er gitt en
tillatelse til formålstjenlig bruk. Ikke la andre få vite ditt
passord eller andre nøkler.
2. Ikke la andre bruke en PC som du er innlogget på
uten din tillatelse.
3. PC’er skal ha ID/tyverimerke.
4. Avslutt PC’en etter arbeidsdagens slutt av hensyn
til strømsparing.
5. Programmer og funksjonalitet som er installert/konfigurert
av IT-personell, må ikke endres eller fjernes. Ei heller må du
laste ned andre typer virusløsninger enn den som allerede
er installert.
6. Ved mistanke om feilkonfigurasjon/misbruk kan PC bli
koblet fra nettverket uten varsel.
7. Bærbare PC’er med tilhørende utstyr skal brukes/
oppbevares/transporteres forsvarlig.
8. Brukere må selv sørge for å ta kopi av data som lagres
lokalt på PC.
9. Når en bruker slutter, plikter vedkommende å rydde sin
konto og ev lagre personlige data som skal beholdes på en
egnet måte
10. Bruk av PC loggføres og kan spores. Ved mistanke
om sikkerhetsbrudd vil sikkerhetslogger kunne inngå som
grunnlag for å vurdere sikkerhetsbruddet.
11. Sikkerhetsbrudd skal rapporteres til administrasjonssjefen
som er ansvarlig for den videre behandling.
12. Bruker som bryter dette reglement, kan utestenges
midlertidig fra alle deler av TFKs IKTressurser inntil sak er
behandlet. Brudd på reglement kan medføre erstatningsansvar
og straffeansvar.
13. Ved mistanke om lovbrudd kan bruker bli politianmeldt.
Bruk av internett
Internett er et flott verktøy og gir et utall av muligheter i
infosøking og kommunikasjon. Internett skal være en ressurs
i arbeid og opplæring. Den etiske standarden for bruk av
Internett skiller seg ikke fra alminnelig god oppførsel ellers i
arbeidslivet. Dette innebærer at du som bruker plikter å følge
disse reglene:
1. Brukere skal ikke søke på, streame, laste ned eller lagre
med pornografisk/rasistisk eller annet lovstridig og/eller
uetisk innhold.
2. Lovstridig aktivitet slik som krenkelser, trusler, mobbing
via epost, chatting, blogging, egne hjemmesider o.l. samt på
ulike nettsamfunn, herunder Youtube, Facebook, Nettby o.l.
er ikke tillatt. Hvis bilder og videoer skal distribueres, skal
det innhentes samtykke fra berørte parter. Ytterligere info kan
leses på www.dubestemmer.no.
3. Brukere skal ikke utøve aktiviteter som belaster TFKs
datanett i unødig stor grad, herunder nedlasting av film,
musikk som ikke har relevans for arbeidet eller læringen.
4. Beskytt dine personopplysninger. Vær forsiktig med å
oppgi personopplysninger til tjenesteleverandører på internett.
Vær kritisk til tilbud om gratisytelser mot personopplysninger.
Det anses som brudd på arbeidskontrakt:
• Å søke på, streame, laste ned eller lagre materiale fra
kilder du er kjent, eller burde være kjent med inneholder
ulovlig materiale. I den grad dette skulle være nødvendig
som ledd i saksbehandling, må nærmeste leder ha gitt sin
tillatelse til dette.
• Å bidra til brudd på copyright (tekster, programmer,
bilder), forsøk på hacking eller annen uautorisert tilgang
til andre informasjonssystemer.
Det anses som brudd på læringsstedets ordensreglement:
• Å søke på, streame, laste ned eller lagre materiale fra
kilder du er kjent, eller burde være kjent med inneholder
ulovlig materiale. I den grad dette skulle være nødvendig
som ledd i undervisningen, må nærmeste faglærer ha
godkjent dette.
• Å bidra til brudd på copyright (tekster, programmer,
bilder), forsøk på hacking eller annen uautorisert tilgang
til andre informasjonssystemer.
Bruk av epost
Elektronisk post må brukes med aktsomhet. Følgende
regler gjelder:
1. Det skal ikke sendes sensitive personopplysninger
med epost.
2. Dersom bruker mottar epost med sensitivt innhold, skal
eposten ikke videresendes, kommenteres eller besvares.
Mottatt melding kan skrives ut og opprinnelig melding (og
evt. kopier av denne) skal slettes.
3. Brukere skal ikke sende/videresende epost med lovstridig
og/eller uetisk innhold.
4. Brukere skal være spesielt oppmerksom på filvedlegg,
dvs. ikke åpne vedlegg man mistenker for å være infisert av
ondsinnet programvare.
5. Det er ikke tillatt å starte eller videresende kjedebrev.
6. Den enkelte er ansvarlig for fortløpende å slette meldinger
som ikke lenger er aktuelle. Epost er endelig slettet når den er
slettet fra epostsystemets ”søppelkasse”.
7. Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers epost er regulert
i Forskrift om rett til innsyn i ansattes epost av 1.3.09. Jf. også
fylkeskommunale rutiner for arbeidsgivers rett til innsyn.
13
MILJØFYRTÅRN
FOLKEHELSEFYRTÅRN
Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonene så det monner i så mange private småog mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. Bedrifter og virksomheter som går
gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales
av Miljøverndepartementet
Heggen videregående skole er et fyrtårn for folkehelse. Det betyr at vi er opptatt av sunt kosthold
og fysisk trening. Skolen skal gi elevene kunnskap og holdning til å ta vare på egen helse.
Troms fylkeskommune ønsker å gå foran som et godt eksempel i miljøarbeidet og Heggen
videregående skole ble miljøfyrtårnsertifisert våren 2008 og resertifisert i 2011.
Vi har satt opp noen mål som er enkle og lett gjennomførbare for både elever og ansatte:
• Alle elever og ansatte skal bruke matboks i stedet for matpapir eller plastpose!
• Bruk av engangsartikler skal begrenses til et minimum!
• Bruk av papir, utskrift og kopiering skal begrenses. Tosidig kopiering benyttes når det er hensiktsmessig. E-postmeldinger
leses på skjerm i stedet for å ta utskrift
• Vi ønsker at flere ansatte og elever skal sykle, gå, reise kollektivt eller kameratkjøre til og fra arbeid/skole!
• Vi sorterer alt avfall ved skolen. Papir og matavfall sorteres i egne beholdere på alle klasserom, i kantine og hall.
14
Kosthold:
• Det skal ikke selges brus og sjokolade på skolen.
• Gjennom vanndispensere skal det være tilgang på kaldt og friskt vann for alle på skolen. Vann
er eneste tillatte drikke i klasserommene.
• Kantina skal tilrettelegge for sunt kosthold bl.a. gjennom en rikholdig salatbar
Fysisk trening:
• Elever og ansatte oppfordres til daglig fysisk trening.
• Det er fri adgang til styrkerom på dagtid og kveldstid for elever og ansatte.
• Gymnastikksalen er tilgjengelig for elever og ansatte:
- Når det ikke er timeplanlagt undervisning der.
- Rett etter skoletid og før evt. utleie.
- Hver tirsdag kveld forbeholdes elever og ansatte på
skolen. Treningstid bookes på kontoret og nøkkel til
utstyrsrom hentes her.
15
Ukenr.
August 2013
Merknad
Mandag
Tirsdag
Onsdag
31
Torsdag
Fredag
1
2
Ukenr.
September 2013
Merknad
36
Ordensklasser: 3C/1MD
Info om rådgivertjenesten
til Vg1.
Verdens prevensjonsdag.
Stand i kantina i løpet av
september.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
3
4
5
6
Turdag
Skolevalg –
detaljert plan vil
komme
Feltkurs for
naturfaglærere og
1 Vg1 klasse i
naturfag.
Feltarbeid naturfag starter
denne uka.
32
5
6
7
8
9
37
9
10
Ordensklasser: 3D/3MD
11
12
Dignity Day Vg1
Kl 11.15 – 13.15.
Kronprinsbesøk.
Info om rådgivertjenesten
til Vg1.
Frist for oppmelding til
privatisteksamen
høsten-13 – 15.9.
NB: Oppmelding
på internett
Skolefotografering i
uke 37.
Feltarbeid naturfag.
33
12
13
14
15
16
Vg1: Kartleggingsprøver i
norsk og matematikk.
38
16
17
Ordensklasser: 3E/2MD
Planleggingsdager for lærerne.
34
19
20
Ordensklasser: 3A/3MD
SS har ansvar for
aulaen.
MD har ansvar for
hallen.
21
22
23
Vg1: Prøve i fremmedspråk.
39
God skolestart.
Planlegging
for lærerne.
Feltarbeid naturfag.
23
Forskningsdagene
35
Ordensklasser: 3B/2MD
Info om
rådgivertjenesten til
Vg1.
16
Skolevalg.
Paneldebatt og
valgtorg: 09.0011.30.
28
29
30
19
20
Heldagsprøve i
norsk Vg3.
Foreldremøte for
Vg1 kl 18.30.
Felles info i aula
først og så
klassevis.
Ordensklasser: 3F/1MD
27
18
DKS:
Bertha Sigurdas
Love Tour
VG1 (30)
Auditoriet kl
12:30
Bibliotekopplæring for 1A – 1B – 1C
Feltarbeid naturfag siste
uke.
26
13
24
25
Foreldremøte for
Vg2 kl 18.30.
Kontaktlærerne,
faglærerne,
rådgiverne og
ledelsen møter.
Biologi 2 deltar
på forskningsdagene, HIH.
26
27
Høstferie
Vg1: Prøve i engelsk.
40
Ordensklasser: 2A/3MD
30
Bibliotekopplæring
for 1D – 1E
– 1F – 1MD
17
Ukenr.
Oktober 2013
Merknad
Mandag
40
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
Ordensklasser: 2A/3MD
Merknad
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
44
Fredag
1
Ordensklasser: 2E/2MD
Bibliotekopplæring for 1D - 1E - 1F - 1MD
Kjemi-OL 1. runde, 90
min. i løpet av uke 40-42.
Ukenr.
November 2013
Fysikk-OL 1. runde, 90
min. i løpet av uka.
Fagdag:
Kroppsøving Vg3
Spleiselaget - Info fra
Skatteetaten, Vg1.
Verdensdagen for psykisk
helse. Stand i kantina i
løpet av oktober.
41
Vg1: Prøve i matematikk.
7
8
9
10
11
Ordensklasser: 2B/2MD
Kjemi -OL-1.runde.
Vg1: Prøve i naturfag.
42
14
15
Ordensklasser: 2C/1MD
Kjemi -OL-1.runde, siste
mulige uke.
16
17
PetroChallenge i
Tromsø, Geofag 2
PetroChallenge i
Tromsø, geofag 2
Naturfagkonferansen.
Naturfagkonferansen.
18
DKS:
Uteliggerens
sang. (film)
VG3 (150)
Aula kl 13:00
Vg1: Prøve i fremmedspråk.
21
22
Ordensklasser: 2D/3MD
23
24
Internasjonal dag
Fysikk-OL 1. runde, 90
min. i løpet av uke 44 el 45.
Vg1: Prøve i matematikk.
18
Ordensklasser: 1B/3MD
Høsteksamen,
muntlig(priv)
25
DKS:
Harstad
skipsverfts
historie
VG2 (30)
Samasjøen
Kl 09:30
5
DKS:
Harstad
skipsverfts
historie
VG2 (30)
Samasjøen
Kl 09:30
11
12
Utdanningsvalg
10. klasse.
Utdanningsvalg
10. klasse.
Heldagsprøve i
norsk Vg2.
Heldagsprøve i
norsk Vg3.
18
19
6
Abelkonkurransen
1. runde, 100 min
13
14
29
30
31
Operasjon
Dagsverk.
DKS:
Harstad
skipsverfts
historie
VG2 (30)
Samasjøen
Kl 09:30
8
DKS:
Harstad
skipsverfts
historie
VG2 (30)
Samasjøen
Kl 09:30
15
Søknadsfrist
Statens Lånekasse
høstsemesteret
47
20
48
21
Yrkes- og
utdanningsorientering for
Vg1 og Vg3.
Vg1: Prøve i engelsk.
28
7
DKS:
Harstad
skipsverfts
historie
VG2 (30)
Samasjøen
Kl 09:30
Vg1: Prøve i naturfag.
Norsk informatikk
olympiade, 1 runde, 90
min.
Høsteksamen, skriftlig.
Vg1: Prøve engelsk.
Ordensklasser: 2E/2MD
46
4
Ordensklasser: 1C/2MD
Plan for heldagsprøvene i
desember klar i løpet av
uken.
44
Ordensklasser: 1A/1MD
Høsteksamen, muntlig
(priv)
3MD: Ekskursjon
Rådgiverne orienterer
Vg3 om høyere
utdanning.
Vg1: Prøve i
fremmedspråk.
Fysikk-OL 1. runde, 90
min. i løpet av uke 44 el
45.
Rådgiverne orienterer Vg3
om høyere utdanning.
Fagdagsuke for Vg2 og Vg3
43
45
25
26
27
22
Fridag
Fridag
Planleggingsdag
for lærerne.
Planleggingsdag
for lærerne.
28
29
Ordensklasser: 1D/1MD
Høsteksamen, skriftlig.
Rådgiverne orienterer
Vg1-klassene om Vg2
(SS).
Vg1: Prøve i matematikk.
19
Ukenr.
Desember 2013
Merknad
49
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
3
4
5
6
Høsteksamen, skriftlig.
Merknad
Tirsdag
1
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
Planleggingsdag
for lærerne
DKS:
Knitting Peace
Kulturhuset
Alle
Kl 12:00
Vg1: Prøve i matematikk.
9
Ordensklasser: 1E/3MD
10
11
12
13
Søknadsfrist
Norges Musikkhøgskole og
musikkutdanninga
på høgskolene
15.12.
Heldagsprøver - Fagdager
2
Ordensklasser: 1F/2MD
16
17
18
Aktivitetsdag
Harstadhallen
19
20
Skole og
avslutning
Juleferie ;-)
6
7
Skolestart.
8
9
10
16
17
Abelkonkurransen
2. runde, 100 min.
1. termin slutter
23
24
.
Rådgiverne orienterer om
Vg3 og om elektronisk
søkning med min ID.
3
51
Mandag
Heldagsprøver - Fagdager
Rådgiverne orienterer
Vg1-klassene om Vg2
(SS).
50
Ukenr.
Januar 2014
13
14
15
Ordensklasser: 3A/1MD
Faglærerne orienterer om
Vg3-fag.
Norsk informatikk
olympiade, 2 runde.
Vg1: Prøve i naturfag.
52
1
23
24
25
26
27
4
20
21
22
Ordensklasser: 3B/3MD
Klasselærerråd for
Vg1.
Klasselærerråd for
Vg2.
Klasselærerråd for
Vg3.
Karakterkortene
deles ut.
Kjemi -OL2.runde, 180 min
DKS:
Før kaffen blir
kald
2MD og 3MD
Lillesalen kl
12:00
Faglærerne orienterer om
Vg2-fag.
5
30
31
Ordensklasser: 3C/2MD
Rådgiverne informerer om
VIGO og blokkvalg.
Faglærerne orienterer om
Vg2-fag.
20
27
DKS:
Polarheltinner
Forfatterbesøk
Auditoriet
Kl 12:00 og
13:15
60 + 60
28
29
30
31
Frist for
oppmelding til
privatisteksamen
vår-14.
NB: Oppmelding
på internett.
Frist for søknad
på særskilte
vilkår.
21
Februar 2014
Ukenr.
Merknad
6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
3
4
5
6
7
Ordensklasser: 3D/1MD
Norsk
heldagsprøve
Vg3.
Rådgiverne informerer om
VIGO og blokkvalg.
Samefolkets dag.
Fysikk OL, 2
runde 180 min.
Faglærerne orienterer om
Vg2-fag.
7
Ordensklasser: 3E/3MD
½ dag på Høgskolen i
Harstad i februar/mars.
10
DKS:
2. v. krig
Trondenes
Kl 12:00
VG3 (30)
11
DKS:
2. v. krig
Trondenes
Kl 12:00
VG3 (30)
12
DKS:
2. v. krig
Trondenes
Kl 12:00
VG3 (30)
DKS:
2. v. krig
Trondenes
Kl 12:00
VG3 (30)
14
DKS:
2. v. krig
Trondenes
Kl 12:00
VG3 (30)
DKS:
Funk tub
Musikk
Aula kl 13:30
MD (75)
Vg1: Prøve i engelsk.
8
13
DKS:
Karakterutvikling
på film og i
virkeligheten.
Auditoriet kl
12:00
MD + VG2media
17
Ordensklasser: 3F/2MD
18
19
20
Foreldremøte for
Vg1 kl 18.30.
Kontaktlærerne,
faglærerne,
rådgiverne og
ledelsen møter
Ordensklasser: 2A/1MD
Prosjektuke alle MDklassene. NB! Ordinær
undervisning utgår!
Orientering til Vg3 om
søking til høyere utdanning.
Vg1: Prøve i naturfag.
24
25
26
Merknad
10
11
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
3
4
5
6
7
12
13
14
Utdanningsvalg
9. klasse.
Utdanningsvalg
9. klasse.
Heldagsprøve i
norsk Vg3?
Prøvedag Vg1
Søknadsfrist
Statens lånekasse
for vårsemesteret
15. mars
10
11
Ordensklasser: 2B/3MD
Orientering til Vg3 om
søking til høyere utdanning.
Plan for heldagsprøvene i
april klar i løpet av uken.
12
Ordensklasser: 2C/2MD
DKS:
2. v. krig
Trondenes
Kl 12:00
VG3 (30)
Treningsleir og norsk finale
kjemi OL–hele uka.
Abel, finale. 4
timer
17
18
19
20
24
25
26
27
Norsk informatikk
olympiade, finale lørdag
22.3., UIB.
13
27
28
Vg1: Prøve i engelsk.
Ordensklasser:
2D/1MD
Forestilling MD.
Storsalen
Valg av
programfag for
neste skoleår
Kurs og norsk finale i
Fysikk OL, 24.-28.3.
21
DKS:
Maria og Josè
Drama
Lillesalen kl
12:00
MD + ?
28
Søknadsfrist for
vgs. 1. mars.
14
Ordensklasser: 2E/3MD
22
Mandag
Vinterferie
21
Vg1: Prøve i matematikk.
9
Ukenr.
Mars 2014
31
DKS:
Don`t beat your
wife (every
night).
Konsert
Lillesalen
Kl 12:00
MD
23
Ukenr.
Mai 2014
April 2014
Merknad
Mandag
14
Ordensklasser: 2E/3MD
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
Merknad
Mandag
Tirsdag
Onsdag
18
Ordensklasser: 1B/1MD
Reserve-skidag
Skidag
Ukenr.
Torsdag
Fredag
1
2
Off. høytidsdag
Fridag
Vg1: Prøve i naturfag.
15
Ordensklasser:
1A/2MD
Vg1:
Prøve i nat.fag.
7
8
9
10
11
DKS:
Før snøen faller
Film
Auditoriet kl
08:30
VG1 (60)
19
5
6
7
Ordensklasser: 1C/3MD
Heldagsprøver - Fagdager
8
9
MD-Kulturkafé i
Lillesalen.
Orientering om eksamen
alle klassetrinn.
Vg1: Prøve i fremmedspråk.
Vg1:Prøve
Prøvei nat.fag.
i naturfag.
Vg1:
16
14
15
16
18
20
12
Ordensklasser: 1D/2MD
Påskeferie
Søknadsfrist for
høgskoler/ universitet:
15. april.
17
17
Offentliggjøring av
skriftlige trekkfag.
21
22
23
24
25
Ordensklasser: 1B/1MD
Heldagsprøver - Fagdager
Påskeferie
21
19
Ordensklasser: 1E/1MD
Start skriftlig
eksamen.
13
14
15
16
Detaljert plan for
resten av skoleåret foreligger.
Vil gjelde alle
klassetrinn.
OBS: Resten av
skoleåret – ingen
permisjoner kan
innvilges.
Offentliggjøring
av skriftlige
trekkfag.
20
21
22
23
27
28
29
30
Vg1: Prøve i naturfag.
18
Ordensklasser: 1B/1MD
28
29
30
Heldagsprøver - Fagdager
22
Ordensklasser: 1F/2MD
26
Kristi Himmelfartsdag.
Trafikkaksjon
for russen
24
25
Ukenr.
Eksamensdager våren 2014
Juni 2014
Merknad
23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
3
4
5
6
Ordensklasser: 2A/1MD
Muntlig eksamen.
Første melding om
muntlig eksamen.
24
Ordensklasser: 2B/2MD
9
10
11
2. pinsedag
12
13
Muntlig eksamen.
Innlevering av lærebøker.
25
16
17
18
19
20
Siste skoledag.
Avslutning
kl 09.30 for Vg1
og Vg2.
Muntlig eksamen.
Innlevering av lærebøker.
Avslutning for
Vg3 kl 19.30.
26
23
27
30
Husk å svare på
skoleplass på Vg2 og Vg3
innen fristen.
26
24
Fellessensur.
Fellessensur.
25
26
27
Offentliggjøring av trekkfag torsdag 15. mai kl. 09.00
Fellessensur onsdag 18. og torsdag 19. juni
NB: Ny eksamensordning i fremmedspråk.
Dag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Dato
19. mai
19. mai
19. mai
19. mai
19. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
20. mai
21. mai
21. mai
21. mai
21. mai
21. mai
21. mai
21. mai
21. mai
22. mai
22. mai
22. mai
23. mai
23. mai
23. mai
23. mai
23. mai
23. mai
23. mai
26. mai
26. mai
26. mai
26. mai
27. mai
27. mai
28. mai
28. mai
30.mai
30.mai
30.mai
30.mai
2. juni
2. juni
2. juni
3.juni
3.juni
Fagkode
Fag
REA3024
REA3028
ENG1002
FSP5023
FSP5059
FSP5095
FSP5122
PSP5015
PSP5027
PSP5051
PSP5069
FSP5026
FSP5062
FSP5098
FSP5125
REA3015
REA3009
SAM3002
SAM3033
SAM3035
ENG1002
REA3015
REA3009
REA3019
SAM3002
SAM3009
SAM3033
SAM3035
REA3005
SAM3006
SAM3020
MAT1011
MAT1013
REA3012
SAM3006
SAM3020
SAS1007
SAS1031
MAT1015
REA3002
SAM3026
SAS1007
NOR1212
SFS1007
NOR1049
NOR1211
REA3022
REA3026
SAM3016
SAM3029
SPR3008
SAM3016
SAM3029
SPR3010
SPR3012
Spansk I
Tysk I
Fransk I
Matematikk R2
Matematikk S2
Engelsk Vg1, studieforberedende
Fransk II
Nordsamisk II
Spansk II
Tysk II
Fransk II
Nordsamisk II
Spansk II
Tysk II
Fransk I+II
Nordsamisk I+II
Spansk I+II
Tysk I+II
Informasjonsteknologi 2
Geofag 2
Historie og filosofi 2
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Engelsk Vg1, studieforberedende
Informasjonsteknologi 2
Geofag 2
Teknologi og forskningslære 2
Historie og filosofi 2
Medie- og informasjonskunnskap 2
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Fysikk 2
Markedsføring og ledelse 2
Politikk og menneskerettigheter
Matematikk 1 P
Matematikk 1 T
Kjemi 2
Markedsføring og ledelse 2
Politikk og menneskerettigheter
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk
Matematikk 2P
Biologi 2
Samfunnsøkonomi 2
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk
Norsk sidemål
Samisk som førstespråk, nordsamisk
Norsk som andrespråk for språklige minoriteter
Norsk hovedmål
Matematikk R1
Matematikk S1
Sosialkunnskap
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Internasjonal engelsk Vg 2, studieforberedende
Sosialkunnskap
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Samfunnsfaglig engelsk
Engelskspråklig litteratur og kultur
Forberedelse/eksamen
5t eksamen
5t eksamen
Forberedelsesdag
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
Forberedelsesdag
Forberedelsesdag
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
5t eksamen
27
Vi skal skape begeistring for læring,
kunnskap og fellesskap
Omtenksom
Engasjert
Kreativ
Heggen videregående skole
Postboks 504, 9485 Harstad
Telefon: 77 78 71 00
www.heggen.vgs.no
30
Kunnskapsrik