SMS Park | Villkor 2014-07-29

Comments

Transcription

SMS Park | Villkor 2014-07-29
SMS Park | Villkor 2014-07-29
Allmänna villkor
Nedanstående villkor reglerar förhållandet mellan SMS Park och kunden. Med
kund avses juridiska och fysiska personer.
Samtycke och påbörjan av tjänsten
Genom att du (1) skickar ett sms till SMS Park med korrekt information (2)
påbörjar en parkering via appen (3) startar en parkering via hemsidan, ingår du
ett avtal med Inteleon AB. Avtalet kan också ingås (4) muntligt om du ringer in
till vår kundservice 0772 - 101010 och ber oss att starta en parkering. Tjänsten
påbörjas då du erhållit en bekräftelse.
Kundens skyldigheter och åtaganden
Samtliga SMS Park kunder måste följa de regler och bestämmelser som
fastställs av respektive parkeringsbolag och stad. Det är kundens ansvar att
parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Parkeringen har påbörjats från den
tid då du erhållit en bekräftelse. Parkeringen är avslutad då du erhållit en
bekräftelse. Om tjänsten inte fungerar är det kundens ansvar att finna ett
annat betalningssätt. Vid problem med kundens mobil-operatör, kan SMS Park
aldrig hållas ansvariga. Det är kundens ansvar att starta parkeringen med rätt
registreringsnummer, personnummer och zonkod, information om detta
framgår av skyltning vid aktuell parkeringsplats eller angivna instruktioner.
Kunden ska aldrig hålla SMS Park ansvarig i tvist mellan kund och stad,
parkeringsbolag, mobil-operatör, kreditkortsföretag.
Tvist gällande
kontrollavgift/felparkeringsavgift (även kallad parkeringsbot) regleras av
kunden och föreliggande kommun, parkeringsbolag eller polismyndighet.
Betalning via SMS Park
Det är kundens ansvar att användaruppgifterna är riktigt registrerade hos SMS
Park. Genom att påbörja tjänsten, godkänner kunden att denne är
betalningsskyldig för de avgifter som påförs vid parkering via SMS Park.
Betalning sker genom 2 betalningsmetoder som ingår i olika produkt-paket.
(1) SMS Park skickar en samlingsfaktura i början av månaden, avseende
parkeringar gjorda föregående månad. Fakturan kan erhållas genom sms,
e-post eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura (Standardpaket), skickas den
till kundens folkbokförings-adress.
(2) SMS Park har med kundens godkännande debiterat angivet kontokort
genom sk autogirering. Detta betalningssätt ingår i Standardpaketet. Inga
kortuppgifter hanteras av SMS Park. Kortuppgifter hanteras av vår leverantör
DIBS Payment Services. Det är kundens ansvar att det finns täckning på kontot
där det angivna kortet är anslutit till. Det är också kundens ansvar att
betalkortet är giltigt.
Kunden kan genom att logga in på www.smspark.se välja produktpaket och
betalningsmetod. Standardpaket med pappersfaktura är förvalt om inget
annat angivits. Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer en lagstadgad
avgift samt dröjsmålsränta. Om påminnelsen överskrider tillhanda datumet,
skickas ärendet till inkasso. Vid frågor avseende inkassoärenden hänvisar vi till
Alektum tel 031-730 60 60.
Parkeringstaxa
Den aktuella parkeringstaxan bestäms alltid av gällande parkeringsbolag.
SMS Parks taxa är alltid samma som parkeringsbolagets taxa. Prisförändring av
parkeringstaxa bestäms enbart av gällande parkeringsbolag. SMS Park ansvarar
därför inte för någon prisförändring eller meddelande av prisförändring till
kund. Vilket parkeringsbolag som gäller finns skyltat vid infarten till respektive
parkering, eller vid parkeringsautomaten.
Priser och produktpaket
SMS Park erbjuder två olika produktpaket som erhåller olika priser.
(1) Standardpaketet har 30 dagars betalningsvillkor och kostar 25 kr, de
månader som SMS Parks tjänst används. Utöver tillkommer eventuellt en
serviceavgift för varje påbörjad parkering samt parkeringsavgift. Du som kund
kan välja mellan 4 betalningsmetoder. (2) Lightpaketet har 10 dagars
betalningsvillkor för vilken enbart eventuell serviceavgift samt parkeringsavgift
tillkommer. Du som kund kan endast välja mellan sms/e-post faktura.
SMS Park förbehåller sig rätten att avsluta en parkering.
SMS Park har också rätt att ensidigt neka viss parkeringsdebitering, exempelvis
om kunden inte betalat tidigare fakturor. Det är då kundens ansvar att betala
för aktuell parkering på annat sätt. Kunden tilldelas ett lösenord i samband
med att den första parkeringen avslutas. I Appen väljer kunden själv sitt
lösenord. Kunden ansvarar vidare för användaruppgifterna som kan nyttjas för
den personliga sidan på www.smspark.se. Kunden ansvarar för obehörig
användning av tjänsten, och bör snarast kontakta kundservice 0772-101010
om det finns anledning att anta att obehörig använder sig av dina uppgifter.
SMS Park förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för bättre anpassning till
kunder, teknisk utveckling, administrativa förfaranden eller informationssäkerhet.
Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till
våra tjänster eller övrigt innehåll som kan åtkommas. Allt innehåll inkluderat
men ej begränsat till varumärke tillhör SMS Park Inteleon AB. Ingen rätt ges till
kopiering, länkning eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande SMS
Park Inteleon AB.
Information om ångerrätt och reklamation
Då tjänsten aktiverats, genom att kunden har erhållit en bekräftelse, kan
ångerrätt inte åberopas. Felaktiga parkeringskostnader handläggs och beslutas
av parkeringsbolaget eller kommunen.
Klagomål
Du som kund är välkommen att kontakta SMS Park med synpunkter.
Kundservice 0772 – 101010, Inteleon AB Box 2037 403 11 Göteborg, eller
[email protected] Klagomål på själva parkeringsplatsen, parkeringstaxan eller dylikt skall dock ske till markägaren/parkeringsbolag eller dennes
ombud. Kontaktuppgifter till denne framgår vanligen av skyltning vid den
aktuella parkeringsplatsen.
Hantering av personuppgifter
Genom att använda tjänsten samtycker du till att SMS Park behandlar dina
personuppgifter. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med
personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna behandlas för att utföra och ta
betalt för tjänsten. De uppgifter som behandlas är de som du själv har lämnat
till SMS Park samt uppgifter som kan hämtas ur exempelvis folkbokföringsregister och bilregister. Uppgifterna kan lämnas ut till markägaren
avseende parkeringen som gjorts av kunden samt till bolag som utför
parkeringsövervakning på sådan plats. Uppgifterna kan även lämnas ut till
indrivningsföretag/inkassobolag, då avseende fakturaindrivning. Uppgifterna
kommer ej att lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.
Begränsningar av ansvar
SMS Park ansvar inte för:

SMS Park ansvarar inte för att kunden parkerar sitt fordon i enlighet
med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsbolag eller
kommun

Ett parkeringsbolag som inte använder sig av SMS Parks tjänster

Om tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men som
vid den aktuella tidpunkten ansågs vara skäliga

Om kunden har angett fel uppgifter då parkeringen påbörjades

Eventuella påföljder för kund som uppkommit på grund av fel eller
avbrott i tjänsten

Indirekta skador eller följdskador inkluderat men ej begränsat till
ersättning för utebliven vinst som uppstår till följd av samarbetet enligt
detta avtal
Tvister som berör detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk
lag
Standardpaketet är förvalt om inget annat angivits. För mer information om
produktpaketen och vad dessa innehåller kan du besöka vår hemsida
www.smspark.se
Inteleon AB
Box 2037
403 11 Göteborg
Telefon: 0772 – 10 10 10
Org nr: 556800-7735
Hemsida: www.smspark.se
E-post: [email protected]

Similar documents