Brandskydd i bostad

Comments

Transcription

Brandskydd i bostad
B
randsäkerhet i
ostad
Tillsammans skapar vi trygghet
Varje år brinner det i över 6 000 hem i Sverige som räddningstjänsten larmas till. Utöver dessa bränder sker 1000-tals bränder som hanteras av allmänheten. Genom att regelbundet gå en skyddsrond i
din bostad kan du minska risken för att drabbas av brand. Att agera rätt om det börjar brinna där du
bor är en livsviktig kunskap.
Brandvarnare
Utrymning
Det finns krav på att alla bostäder skall vara utrustade med brandvarnare. Brandvarnare drivs oftast med batterier men det finns även nätanslutna
vilket är att föredra. Brandvarnaren ska placeras
i taket nära sovrummet. Bor du i villa bör du ha
minst en brandvarnare per våningsplan. En brandvarnare täcker ca 60 m2.
Spisvakt
Spisvakt är en apparat som stänger av plattorna
på spisen efter en viss tid eller när temperaturen
har blivit för hög. Låt en elektriker installera spisvakten åt dig. Bor du i hyreslägenhet och vill skaffa
spisvakt tar du först kontakt med ditt bostadsbolag eller din hyresvärd.
Om det brinner i en kastrull – lägg på locket
Släckutrustning
Brandfilt
Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till
exempel brand i kläder eller om en ljusstake har
vält omkull.
Handbrandsläckare
I bostäder rekommenderas pulversläckare på
6 kg med effektivitetsklass 43A233BC som du kan
släcka alla typer av bränder med. Placera den gärna i hallen där du snabbt kan hämta den. Har du
svårt att lyfta 6 kg? Skaffa då en 2 kg brandsläckare. Det är bättre än ingen alls.
Lägenhet
• Stäng in branden.
• Ta dig ut och stäng dörren efter dig.
Om det brinner i grannens lägenhet och det finns
rök i trapphuset
• Håll din lägenhetsdörr stängd.
• Stanna kvar i din egen lägenhet, där är du
säker i ca 60 minuter.
• Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att
du är inne lägenheten.
• Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att
räddningstjänstens personal kan se dig.
• Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan
räcka med några andetag av den livsfarliga
röken för att du ska bli medvetslös.
Stänger du in branden i lägenheten sprider sig
inte branden och den giftiga röken lika fort
Villa
• Går det att utrymma via alla fönster i huset?
• Kan barn ta sig ut själva?
• Hur tar du dig ut från övervåningen? Hur gör
du om du måste utrymma via ett fönster?
• Var har du stege och hammare (för att slå
sönder fönster) om du ska rädda någon från
utsidan?
Rädda – Varna – Larma – Släck
R
ädda dig själv och
de som är i fara
V
arna alla som
hotas av branden
Larma
S
läck branden om du
tror att du klarar det
Den aktuella situationen avgör hur du agerar och i vilken ordning du gör vad
Brandfarliga varor
Sotning och Brandskyddskontroll
Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver du mer än 100 liter brandfarlig
vätska, 60 liter gasol eller 5 liter acetylen måste du
ha tillstånd. Hur förvaringen skall vara utförd skiljer sig mellan olika boendeformer, vad som gäller i
just ditt fall hittar du på www.nerikesbrandkar.se
Sotning och brandskyddskontroll utför av Lindesbergs
sotningsdistrikt, Örebro sotarn AB samt sydnärkesotarn på uppdrag av kommunerna (Nerikes brandkår).
Vid brandskyddskontrollen
kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur
brandskyddssynpunkt. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och
brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.
Anlagd brand
Minska risken för anlagd brand genom att hålla
dörrar till vind, källare och förråd låsta. Ställ inte
upp brännbart material intill hus, garage och förråd. Bra belysning i anslutning till byggnader förebygger såväl inbrott som brand.
Elda rätt
Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad.
Ofta går det in mer ved än vad skorstenen tål. En
bra tumregel är att inte elda mer än tre kilo ved
per timme och att låta eldstaden vila efter några
timmar. Elda alltid med torr ved som lagrats torrt
och luftigt i minst ett år.
Använder du för mycket ved och eldar under för
lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i
skorstenen som då kan ta skada. Kontrollera också
att skorstenen är anpassad till din nya eldstad.
Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock. Det kan vara en
plåthink eller liknande. Kärlet ska placeras på
obrännbart underlag, som tex en stenplatta. Även
om eldning skedde för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Genom att
hantera askan på rätt sätt minskar man betydligt
risken för brand.
Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas
bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras.
Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas
inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum,
om inte annat av funktionsmässiga skäl.
Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på
fastighetsägaren.
Läs mer om tryggt boende och säker fritid
www.nerikesbrandkar.se
www.dinsakerhet.se
www.msb.se
www.brandskyddsforeningen.se
Checklista för skyddsrond i hemmet










Lämna inte ljus obevakade, och placera inte ljus för nära gardiner och annat brännbart.
Spisfläkt, rengör filtret 2-4 gånger per år.
Elsladdar, byt om någon är trasig eller klämd.
Spotlights, tillräckligt avstånd till brännbart material.
Tändstickor, förvara oåtkomligt för barn.
Brandvarnare, testa och byt batteri vid behov.
Brandfarliga varor, rätt förvaring?
Anlagd brand, risker?
Elda rätt samt hantera askan rätt.
Tvättmaskin och torktumlare, hålla rent från damm.