olika tolkningsmetoder

Transcription

olika tolkningsmetoder
ATT TALA GENOM TOLK
INTRODUKTION I
TOLKETIK OCH TOLKTEKNIK
Teletolktjänster /Faraj Elharbiti
HELSINGBORG
Innehållsförteckning
INTRODUKTION I TOLKETIK OCH TOLKTEKNIK
1. Varför behövs tolk?
2. Ansvarsfrågan
3. olika tolkningsmetoder
4. Yrkeskompetens
5. utbildning – prover
6. Auktorisationsprovet
7. Praktisk tolkningsteknik
8. Val av tolkningsmetod
9. Tolken i Arbete
10. Faktorer som påverkar tolkens situation
11. Tolkningsteknik
12. Tolketikens viktigaste regler
13. Hur talar jag genom tolk (tolkanvändaren)
GOD TOLKSED
1. Inledning
2. Tolkens verksamhet
2.1 Tolk- och translatorsförordningen
2.2 Kammarkollegiets tolkföreskrifter
3. Dokumentation
4. Jäv, tystnadsplikt och vittnesplikt
4.1 Jäv
4.2 Tystnadsplikt
4.3Vittnesplikt
5. Kommentarer till övriga lagregler för tolkar
KAMMARKOLLEGIETS TOLKFÖRESKRIFTER
TOLKAUKTORISATION
1. Ansökan om auktorisation som tolk
2. Ansökan om auktorisation som translator
3. Ansökan om förnyelse av auktorisation
PROV FÖR AUKTORISATION SOM TOLK
1. Realiaprov
2. Terminologiprov i social
3. Terminologiprov i sjukvård
4. Terminologiprov i arbetsmarknad
5. Terminologiprov i vardagsjuridik
PROV FÖR AUKTORISATION SOM TRANSLATOR
1. Översättning av allmän text från svenska
2. Översättning av ekonomisk text från svenska
3. Översättning av juridisk text från svenska
INTRODUKTION I
TOLKETIK OCH TOLKTEKNIK
HELSINGBORG
VARFÖR BEHÖVS TOLK?
8 § FÖRVALTNINGSLAGEN
" När en myndighet har att göra med någon som ej behärskar
det svenska språket eller som har en hörsel- eller talskadad,
bör myndigheten vid behov anlita en tolk. "
KONSTITUTIONSUTSKOTTENS BETÄNKANDE
1985/86:21
" ... Det är viktigt att myndigheterna regelmässigt anlitar tolk i
ärenden som gäller myndighetsutövning när det behövs för att
den enskilde skall kunna tillvarata sin rätt. "
PROP. 1985/86:80
 När en myndighet anlitar en tolk/translator måste den givetvis se
till att tolken är tillräckligt kvalificerad och i övrigt lämplig för
uppdraget. Att tolken är auktoriserad av Kammarkollegium
enligt förordningen (1 985:613) innebär en garanti för att han
eller hon är kvalificerad.
 I princip anser jag* att myndigheterna bör använda ickeauktoriserade tolkar när auktoriserade inte finns att tillgå.
*= fördragande departementschef.
"JÄMLIKHET, VALFRIHET OCH SAMVERKAN"
SIV 1980
" Jämlikhet kombinerad med valfrihet innebär att varje
människa som lever i Sverige skall ha möjligheten att få
använda ett språk som hon behärskar bl. a. vid kontakt med
samhällsorgan.
Även den som inte är svenskspråkig skall ha möjlighet att
förstå vad som sägs och själv göra sig förstådd.
För detta fordras tolkar. "
DEN NORDISKA SPRÅKKONVENTIONEN
De fördragsslutande staterna förbinder sig att verka för att
medborgare i en fördragsslutande stat vid behov skall kunna
använda sitt språk vid kontakt med myndigheter och andra
offentliga organ i en annan fördragsslutande stat.
Detta gäller förutom vid kontakt med domstolar främst vid
kontakt med offentliga organ såsom sjuk-, hälso-, social- och
barnavårdsmyndigheter samt arbetsmarknads-, skatte-, polis-,
och skolmyndigheter.
ANSVARSFRÅGAN
Varje myndighet har ett eget ansvar att vid behov anlita
tolk eller translator
Det är i synnerhet viktigt att myndigheterna regelmässigt
anlitar tolkar/translatorer i ärenden som gäller
myndighetsutövning, när detta behövs för att den
enskilde skall kunna tillvarata sin rätt.
Behovet av att anlita en tolk/translator avgörs av den
myndighet med vilken den som behöver sådan hjälp har
kontakt, respektive av den myndighet som handlägger
ärendet i frågan.
Därför bör av kammarkollegium auktoriserade tolkar /
translatorer anlitas i första hand.
Olika typer av tolkning
1. Konferenstolkning
2. Kontakttolkning (Telefontolkning)
OLIKA TOLKNINGSMETODER
1. Konsekutivtolkning
2. Simultantolkning
3. Viskningstolkning
4. Resumétolkning
Konferenstolkning
Kontakttolkning
Telefontolkning
Förekommer
Vid
internationella
kongresser,
förhandlingar och möten som ofta
behandlar tekniska eller ekonomiska
frågor.
I
Sverige
mellan
invandrare/utlänningar
och
representanter för olika samhällsorgan
inom
sjukvården,
rättsväsendet,
arbetsmarkanden och det sociala
området.
Vid tolkning av föredrag, anförande Vid tolkning av dialoger.
och diskussionsinlägg.
För en oftast större publik.
I regel för en person i taget.
Ofta också till flera språk samtidigt.
Mellan svenska och ett främmande
språk.
Med ett antal tolkar engagerade, 2 per Endast en tolk som tolkar till och från
språk ( som då i regel endast tolkar till det främmande språket engageras.
sitt modersmål)
Simultant (vanligast)
Konsekutivt:
Konsekutivt:
Talaren gör uppehåll efter relativt långa Talaren gör uppehåll efter relativt korta
inlägg.
avsnitt el. repliker i dialogen, varefter
tolken tar vid med tolkning av det
sagda
Simultant som viskningstolkning
(1-3 åhörare)
Simultant som viskningstolkning
varvid tolken talar lågt till 1-3 åhörare
YRKESKOMPETENS
Vem är tolk?
En person som möjliggör verbal kommunikation mellan
människor som inte talar samma språk.
KUNSKAPSKRAV
1. Språk
– goda allmänna kunskaper i svenska och ett tolkspråk
2. Terminologi
– ord och uttryck med särskild innebörd inom ett visst område
(juridik, sjukvård, utbildning, socialtjänst, arbetsmarknad,
ekonomi, teknik osv.) = fackspråk.
3. Realia
– överblickande kunskaper om de olika områden inom vilka
man tolkar som en förutsättning att själv förstå och kunna
tolka.
I invandrarsammanhang:
god allmän samhällsorientering
vardagsjuridik
sjukvård
socialtjänst
utbildning
allmänna försäkringar
fördjupade kunskaper om rättsväsendet och sjukvården
UTBILDNING - PROV
Folkhögskolor - Tolkkurser
 Axevalla folkhögskola
 Brunnsvik folkhögskola
 Fellingsbro folkhögskola
 Fornby folkhögskola
 Katrinebergs folkhögskola
 Medlefors folkhögskola
 Molkoms folkhögskola
 Nordens folkhögskola Biskops-Arnö
 Nordvästra Skånes folkhögskola
 S:ta Birgittas folkhögskola
 Sverigefinska folkhögskola
 Wiks folkhögskola
 Åsa folkhögskola
 Ädelfors folkhögskola
Studieförbund
- Tolkkurser
 ABF - Arbetarnas Bildningsförbund
 FU - Folkuniversitetet
 Studieförbundet Medborgarskola
 Studiefrämjandet
 Studieförbundet Vuxenskola
 TBV - Tjänstemännens Bildningsverksamhet
Universitet (Stockholm, Göteborg)
- Grundläggande tolkutbildning
- Grundläggande translator utbildning
AUKTORISATIONSPROVET
Skriftligt prov:
5 timmar
1. Realiaprov
2. Språkprov
50 frågor ( ja/nej)-typ 3 texter med 100
och
med
korta understrukna ord som
skriftliga svar.
skall översättas till
resp. från svenska.
3. Terminologiprov
100 facktermer
25 ord sjukvård
25 ord vardagsjuridik
25 ord social- och
försäkring
25 ord arbetsmarknad
Vid godkänt går man vidare och deltar i
Muntligt prov: ca 2 timmar
1. Tolkningsprov rollspel - högst 4st
2. Förhör i tolkningsteknik och yrkesetik
3. Vid behov kompletterande realiaförhör
SPECIELL KOMPETENS SOM RÄTTSTOLK
Skriftligt prov:
1. Realiaprov
1. Terminologiprov
5 timmar
korta förklaringar på svenska av
olika frågeställningar inom juridik
(25 frågor)
75 juridiska termer till svenska
75 juridiska termer från svenska
Vid godkänt går man vidare och deltar i
1. tolkningsprov
2. Realia- och
- rollspel, tvistemål
terminologiförhör
- rollspel brottsmål
SPECIELL KOMPETENS SOM SJUKVÅRDSTOLK
Skriftligt prov:
1. Realiaprov
1. Terminologiprov
4 timmar
korta förklaringar på svenska om
olika frågeställningar inom hälsooch sjukvården (25 frågor)
75 sjukvårdstermer till svenska
75 sjukvårdstermer från svenska
Vid godkänt går man vidare och deltar i
1. tolkningsprov
2. Realia- och
- rollspel, kroppslig åkomma
terminologiförhör
- rollspel, psykiatriskt el.
socialmedicinskt fall.
PRAKTISK TOLKNINGSTEKNIK
Förberedelser inför tolkuppdraget:
(Skaffa sig nödvändig information om varje enskilt uppdrag)
1. Vem skall man tolka för?
(jävregler:
vän,
ovän,
ekonomiskt beroende, släkt ... osv.)
anmäla jäv
2. Vad gäller tolkuppdraget ?
(bedömning, ämnesområdet
är helt främmande)
läsa in sig, specialordlista, ordbok,
anteckningar, papper, penna
3. Innehållet i uppdraget?
Förberedelser innan tolkningen börjar:
(Tolketikens krav)
 att tolken har tystnadsplikt
 att tolken är opartisk och neutral och inte kommer att ta parti för
någondera parten
 att tolken inte har rätt att agera rådgivare eller ombud för
någondera av parterna
 att allt som sägs under samtalet kommer att tolkas
(Vid behov informera om tolkningsteknik)
 uttrycka sig så klart som möjligt
 uttrycka sig i lagom långa meningar
 undvika att avbryta den andra parten
 undvika att tala för fort
 tala direkt till varandra
 fråga vid oklarhet
 att tolken kommer att tolka i 1:a person
 att tolken kan begära förtydligande
Val av tolkningsmetod: (kontakt/telefon)
 i vanlig dialogtolkning brukar i regel bara konsekutivtolkning
komma i fråga
 vid rättstolkning kan det var lämpligt med både
simultantolkning ( i form av viskningstolkning) och
konsekutivtolkning, i bland med bara konsekutivtolkning.
konsekutivtolkning
Part 1
Part 2
Tolk
tolk
simultantolkning
Talare:
Talk:
Part A
Tolkplacering
Tolk
Part B
Tolken i arbete:
(tolkningen börjar)
 Tolken presenterar sig både på tolkspråket ( till klienten) och på
svenska (till tolkanvändaren).
" Hej!
– Det är (tolkens namn) som kommer att tolka för Er,
– allt som sägs kommer att tolkas,
– givetvis har jag tystnadsplikt ".
 Styrning
Det är tolken som styr takten under tolkningen
 Tolken avbryter
– Tolken kanske måste avbryta den talande. Detta bör ske
taktfullt och diskret men ändå effektivt t.ex. genom en nick, en
gest med handen eller på något annat lämpligt sätt.
– Mindre lämpligt är att be om ursäkt eller att tacka varje gång
man avbryter (sådant blir störande att höra på i längden).
 Behov av upprepning
Behöver man en upprepning av det som sagts är det nödvändigt
att med hjälp av ett "nyckelord" sätta personen på rätt spår.
t.ex. så här: "Kan du upprepa det du sa om en eventuell
kvarskatteavgift?".
Siffror:
kontrollupprepning (innan man börjar tolka) "75 04 12- 9368?".
 Behov av anteckningar
(Förstör dina anteckningar innan du lämnar rummet)
Eftersom anteckningarna också kan handla om en klients
personliga
förhållanden
eller
t.o.m.
sekretessbelagda
omständigheter, får de inte hamna i händerna på obehöriga.
 Behov av pauser
( begär en paus när tolkningen pågått för länge - välj en lämplig
tidpunkt )
Tolkens prestation försämras bl.a. av :
- Tolkningspassets längd
– Stor trötthet
- Dåligt luft
– Tröttande akustik
Ett välkänt faktum är att tolkningen fungerar bra en halvtimme, tre
kvarter eller en timme (med individuella variationer). Därefter sker
en klar försämring.
Vilopausen bör vara vilopaus
 Speciella Tolkningssituationer
- rättstolkning
* ställer höga krav på tolken
* goda kunskaper inom juridik (både realia och
terminologi)
* förmåga att sätta sig i andra fackområden - medicin, tekniska
frågor mm.
* uthållighet och koncentrationsförmåga
* växla mellan olika tolkningsmetoder
- sjukvårdstolkning
* ställer höga krav på tolken
* goda kunskaper inom sjukvård (både realia &
terminologi)
* förmåga att sätta sig i andra fackområden - medicin,
sjukdomar, anatomi mm.
* uthållighet och koncentrationsförmåga
* växla mellan olika tolkningssituationer -barn, psykiatri
mm.
Faktorer som påverkar tolkens situation
1. Kunskap och skicklighet
2. Tolkanvändarens kunskap om och erfarenhet av tolkning
3. Tolkens uppfattning om sin roll
4. Etnisk tillhörighet
5. Gruppens sammansättning (etnisk, män/kvinnor, utbildning
osv.)
6. Språkgruppernas antal och storlek
7. Tolktäthet i förhållande till gruppens storlek
8. Tolkens kön
9. Tolkanvändarens attityder i förhållande till flyktingarna /eller
tolken
10. Utvecklingsmöjligheter
TOLKNINGSTEKNIK
tolka allt som sägs
inte lägga sig i sakfrågor
inga egna förklaringar eller omdömen
tydligt tal
noggrannhet med namn, siffror, adresser mm.
jagform
korrekt uppträdande i övrigt
ingen annan uppgift än tolkning
TOLKETIKENS VIKTIGASTE REGLER
 Noggrant överväga om man är lämplig att utföra ett
tolkuppdrag
 Återge all information. Inget förtiga, tillägga eller förändra
 Inte ge uttryck för sina egna åsikter och värderingar eller låta
dem påverka tolkningen
 Inte företräda någon av parterna - vara neutral och opartisk.
 Inte utföra någon annan uppgift under tolkningen än att tolka
 Iaktta tystnadsplikten:
Att inte obehörigen röja det man under uppdraget erfarit om
en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet,
affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets
försvar.
I övrigt redbart och noggrant utföra de uppdrag man anförtros
och iaktta god tolksed.
(Tolkanvändare saknar kunskap om att talat genom tolk)
HUR TALAR JAG GENOM TOLK SÅ ATT
SAMTALET FUNGERAR
1. Planera samtalet.
2. Tala om för tolken vad samtalet ska handla om.
3. Ge tolken tid att förbereda sig.
4. Tala direkt vänd till flyktingen. Använd "du" eller
"ni" som tilltalsform.
5. Du ska behärska sakfrågan.
6. Tolken ska behärska språkfrågan.
7. Tala i jagform.
8. Tolken ska också tala i jagform = tolka direkt tal utan
att-satser eller omskrivningar.
9. Tala lugnt, tydligt och i lagom korta pass för att
tolken ska hinna tolka. Se dock till att inte göra
onaturliga avbrott mitt i en sammanhängande
mening.
10. Uttala namn siffror och adresser speciellt
noggrant.
11. Undvik yrkesjargong, speciella facktermer och
dialekter.
12.
Kontrollera att du uppfattat flyktingen riktigt.
13.
Var beredd på att förklara dig
14. Var beredd på att tolken kanske måste slå i sin
ordbok eller rådfråga någon språkexpert t.ex. per
telefon.
15.
Låt tolken tala till punkt, avbryt inte i onödan.
16. Tolken tolkar allt som sägs. Det du inte vill ha
tolkat ska du inte heller säga.
17. Rådfråga aldrig tolken om sakfrågor, berätta för
flyktingen om förhållanden som du vet att tolken är
förtrogen med.
18. Kräv i stället att tolken tolkar allt du och
flyktingen säger.

Similar documents