File - Naturkunskap

Transcription

File - Naturkunskap
NK22
2012-11-10
Nk2 - Evolution
Inledning
Vi ska under några veckor ägna oss åt ämnet evolution och evolutionsteorierna enligt dess författare
Charles Darwin. Utvecklingsläran som det också kallas är en av de största och fundamentala
teorierna inom naturvetenskapen och biologin. Hur gick det till (och går fortfarande till), när liv och
arter förändras med tiden.
Vi ska arbeta med ämnet genom att ni får diskutera i grupp och i helklass. Ni kommer att genomföra
en ”stationslab” och dessutom kommer ni att få skriva en kortare uppsats. Som handledning har ni
först och främst kapitlet i kursboken och dessutom är det fritt för er att söka källor till arbetet i
biblioteket, på nätet etc. Ni ska försöka använda er av Darwins evolutionsteorier när ni utforskar
frågeställningen. Ni bör också ha med egna reflektioner (funderingar). Ni får även förhålla er kritisk
till Darwins evolutionsteorier, bara ni har hållbara argument. Avslutningsvis kommer vi att besöka
Naturhistoriska riksmuseet (detta kommer inte att ske på lektionstid och ni kommer därför att
kompenseras med två lektioner). Tid för studiebesök är ännu ej bestämt.
Centralt innehåll
Enligt skolverket ska Nk2 behandla följande:
Evolutionens mekanismer och organismers utveckling.
Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
Begrepp
Evolutionen ger en förklaringsmodell för att förstå hur till exempel organismvärlden och
människokroppen utvecklats, organiserats och fungerar.
Evolutionen pågår konstant på både mikro- och makronivå. De tre främsta faktorerna i evolutionen –
selektion, variation och ärftlighet – kan studeras och diskuteras när det gäller uppkomst av nya arter
och nya egenskaper samt organismers anpassningar till nya miljöer. Bevis för evolution kan hämtas i
geologi, paleontologi, biogeografi och anatomi samt från molekylärbiologi, biokemi och alla andra
grenar av biovetenskap.
Evolutionsteori är ett exempel på hur en teori vuxit fram genom observationer, bevis och
slutledningar samt i relation till tidigare uppfattningar kring livets uppkomst.
Darwins evolutionsteori är viktig historiskt sett, men biologisk, biokemisk och molekylärbiologisk
forskning har gått framåt sedan dess. Modern evolutionsforskning används för att hitta nya samband
mellan organismers släktskap och förstärka den evolutionära historien
Kunskapskrav: För betyget A
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har
betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för
att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan
eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger
välgrundade och nyanserade argument för dessa.
NK22
2012-11-10
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap
organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig
undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den, värderar den med nyanserade
omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras. Dessutom kan eleven ge komplexa exempel på
hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån
några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt
och för människans världsbild.
Omfattning
Naturkunskap B, Evolution sid 174-199
Måndag 8:20 – 9:30
70 minuter, E203
Vecka
Tisdag 8:30 -9:40
70 minuter, E237
27-aug
35
Introduktion Nk2
28-aug
Evolution inledning
3-sep
36
Diskussion i smågrupper (3-4 elever)
4-sep
Diskussion i helklass och inlämning av
gruppanteckningar.
10-sep
37
Självstudier(kompensation för kommande
studiebesök)
11-sep
Självstudier(kompensation för kommande
studiebesök)
17-sep
38
39
40
41
Senaste dag för val av uppsatsämne
18-sep
Egen tid för uppsats
24-sep
Egen tid för uppsats
25-sep
Egen tid för uppsats
1-okt
Egen tid för uppsats
2-okt
Egen tid för uppsats
7-okt
Laboration
8-okt
Laboration
14-okt
42
Sista dag för inlämning av uppsats och
laborationsrapport (gruppvis)
15-okt
Utvärdering,
NK22
2012-11-10
Grupparbete: Diskussionsfrågor
Vilka förändringar måste ha genomgåtts när ett djur anpassat sig för landliv från ett liv i
havet?
Av de många miljoner arter som funnits på jorden har många dött ut. Varför? Diskutera fram
så många tänkbara orsaker som möjligt. Använd er gärna av exempel.
Varför har män bröstvårtor? Vi ammar inga bebisar!
Finns det något organ i människokroppen som inte har någon funktion? Vad har den använts
till och varför har funktionen i så fall försvunnit?
Vi i västvärlden lever inte enligt ”Darwins naturlag – Survival of the fittest”. På vilket sätt kan
man se detta hos oss människor.
Vilka bevis finns för evolutionen? Vilka motbevis finns för evolutionen?
En i varje grupp antecknar vad era diskussioner leder fram till. Alla i gruppen ska vara beredda på att
redovisa gruppens åsikter och svar. Gruppens anteckningar ska renskrivas och lämnas in.
Laboration
Vid ett till två lektionstillfällen genomförs en stationslaboration där ni gruppvis (3-4 elever) studerar
och diskuterar olika evolutionära ”objekt”. Ni turas om att vara sekreterare och era gemensamma
anteckningar blir er laborationsredogörelse som ska lämnas in till mig.
Individuell uppgift
Uppsatsen ska omfatta fyra till sex sidor (1600 - 2400 ord) exklusive bilder och illustrationer. Vad
gäller betygssättningen är det viktigt att nämna; det är inte mängden utan innehållet, som jag tittar
på. Använd guiden ”Att skriva uppsats!”. Ni ska skriva ut uppsatsen och lämna den till mig eller i mitt
fack (51) senast den 14 oktober samt skicka den till: [email protected]
Uppsatsförslag:
1. Det finns många växtarter på jorden. Hur uppkommer nya växtarter?
2. Vissa djurarter finns inte idag. Hur och varför dör djurarter ut? (redogör med exempel från
djurvärlden t.ex. dinosaurier)
3. Evolutionen tar lång tid. Vad är skillnaderna mellan naturvetenskapens evolutionsteori och
bibelns (eller någon annan religions) skapelseberättelse?
4. Den enes död den andres bröd. Vilka var Darwins teorier vad stödjer dem?
5. Vår miljö förändras ständigt. Hur anpassar sig olika djur- eller växtarter till miljön?
6. Människan tillhör ryggradsdjuren. Hur ser människans stamtavla ut?
7. Alfred Wegener presenterade plattektoniken 1912. Hur har kontinentaldriften påverkat livet
på jorden?
8. Vi har hittat fossil som är 3.5 miljarder år gamla blågröna bakterier. Är liv i universum en unik
företeelse som bara finns på jorden? Om nej, hur ser livet ut på andra ställen?
9. Evolutionen går långsamt, vårt samhälle utvecklas snabbt. Är människan i fas med
evolutionen eller ej?
10. Ett eget förslag på ämne och frågeställning! Kom till mig och få det godkänt!
Lycka till! Jonas