Fönsterbyte i Oxie

Transcription

Fönsterbyte i Oxie
Returadress: ByggCompagniet Box 15008, 200 31 Malmö
SVERIGE
UTBILDNING
• Första hjälpen Hjärt och lungräddning
Alla platschefer
• Liftutbildning
5 man
• Heta arbeten
5 man
PORTO BETALT
Nyhetsbrev från ByggCompagniet
September 2012 Nummer 45
NYA OBJEKT NYA OBJEKT
Oanmälda arbetsplatsbesök
Byggnads Jonas Sjöberg och
ByggCompagniets huvudskyddsombud
Daniel Larsson gjorde den 26/9 oanmälda
arbetsplatsbesök med inriktning på arbetsmiljön.
– Två dagar om året gör vi sådana
besök, en på våren och en på hösten,
säger Daniel. Antalet arbetsplatser varierar
beroende på hur många vi hinner med på
en dag.
I våras gjordes fyra besök ochden här
gången fem.
– Två av de besökta i våras fick anmärkningar, säger Jonas. En av de besökta
denna gång har vi en hel del synpunkter
på. De andra fyra var i stort sett exemplariska.
– Det är roligt att se att man hela tiden
tar åt sej och blir bättre och bättre på att
leva upp till de arbetsmiljövillkor som gäller, säger Daniel och Jonas. Sedan finns det
ju platschefer som har svårare än andra att
leva upp till reglerna.
Fasadarbeten HSB Brf Almedal etapp 5 och 6 Platschef Christer Brandin
Renovering fuktskada fastighet Stora Tvärgatan, Lund Platschef Joakim Olsson
Rivning Zoologen Akademiska Hus
Platschef Joakim Olsson
Miljöhus Brf Stella, Svedala Platschef Daniel Ollermark
Hjälmtvång!
Du skall alltid bära
hjälm och skyddsskor, om det inte
är uppenbart
obehövligt!
NYA MEDARBETARE
Stefan Lindsjö
murare
Arne Fridnert
entreprenadingenjör
Hösten har börjat kämpigt men det finns
dock rätt så många byggprojekt att räkna
på. Vi har ännu inte lyckats räknat hem något större arbete medan vi har fått en hel
del mindre arbeten att utföra. Sammantaget innebär det att vi idag måste ha en kort
framförhållning och att vi lämnar många
anbud.
Senaste bokslutet visade på en omsättning på 233 miljoner kronor med en vinst
på 2,9 miljoner kronor.
I vår strävan att bli bättre än våra konkurrenter jobbar vi hårt med bland annat
utveckling av kvalitet i olika sammanhang.
Där spelar Kvalitets- och utvecklingsgruppen en stor roll. Deras arbete kan du läsa om
i Kvalitetsbulletinen som går ut till samtliga
medarbetare. En bulletin som vi hoppas ytterligare ska sätta fokus på vårt sätt att arbeta mot en nöjd kund hos oss alla.
Marcus Svensson trälärling
Överst informerar Byggnads Jonas Sjöberg.
Daniel Larsson ooch Jonas Sjöberg i samspråk
med Tomas Kober
Jobbar nu på SWECO
Fast
anställda
Annan
anställning
Totalt
anställda
Tjänstemän arbetsledare
15
0
15
Tjänstemän administration
16
0
16
Kollektiv trä
55
0
55
Kollektiv betong
11
0
11
Kollektiv murare + plattsättare
14
0
14
Lärlingar trä
0
8
8
Lärlingar betong
0
0
0
Lärlingar murare + plattsättare
0
2
2
Övriga skolelever
0
3
3
Övriga praktikanter
0
0
0
13
124
111
Nytt ansikte på kontoret
Mats Larsson slutade på ByggCompagniet
den 25/5 och arbetar nu på SWEKO som
projektledare
HAR SLUTAT
Jessica Saeden, Jörgen Hedenström, Rune Kristiansen
Fönsterbyte i Oxie
Platschefen Boris Seger visar planeringsschemat. Björn och Marcus byter fönster medan Jonas kommer efter och fogar.
I
Oxie hos brf Oshögavången är platschefen Boris Seger med Marcus Hulthén, Björn
Nilsson, Jonas Schultz och Rasmus Sandberg i gång med att byta ut 615 fönster.
– En noggrann planering har gjort att vi ligger mycket bra till tidsmässigt säger
Boris, trots att bristande leveranser av fönster har gjort att vi har fått bryta arbetet.
– Två av killarna, Marcus Hulthén och Björn Nilsson, jobbar med att ta ut gamla och
sätta in nya fönster. Efter kommer Jonas Schultz och praktikanten Rasmus Sandberg och
fogar och sätter lister, fortsätter Boris.
Därefter återstår plåtarbetet.
Arbetet med att bära ut de nya fönstren och samla upp de gamla resterna har vi köpt in.
Fönsterbytena påbörjades vecka 34 och slutbesiktning kommer att ske vecka 51.
– Då har vi säkerligen varit klar någon eller några veckor, säger Boris.
Mats Sahlin
Från och med den förste oktober kommer
Hans Hallberg att arbeta en dag i veckan
fyra månader framåt på ByggCompagniet.
Hans arbetar på konsultbasis och skall
vara ett stöd för ledningen när det gäller
administrativ utveckling, förbättring och
utveckling av verksamheten och dess processer. Med andra
ord coaching av
ledningsgruppen.
Aktuell personalstyrka 1 september 2012
Totalt
Mats
har
ordet
Hans
Hallberg.
Syllbyte i utfackningsväggar
I
samma bostadsrättsförening i Oxie är byggservice engagerade med Kenneth Ek som
platschef. I några lägenheter har syllarna i utfackningsväggarna blivit fuktiga och börjat lukta. Dick Nilsson och Niklas Andersson är som bäst igång med att byta ut syllarna
i berörda lägenheter.
Nederst informerar Dick och Niklas hyresgästen Göran Alhqvist om hur
arbetet ska gå till. Till höger är man igång med att plocka bort panel och
efternit för att komma åt den angripna syllen.
Renovering av Studenten
Lösvirkeshus i naturskön miljö
Lyckat fönsterbyte ger eko
Brf Södertorp gav ByggCompagniet i uppdrag att byta föreningens fönster.
Valet av leveranser av fönster föll på H-fönstret i Lysekil. Det framgångsrika
samarbetet har gjort att H-fönstret nu vill använda projektet i sin marknadsföring. Texten nedan visar inriktningen på deras budskap.
Entreprenören
– Rätt information och god förståelse mellan alla inblandade är A och O i ett större fönsterbytesprojekt som Södertorp, säger Roger Malm på ByggCompagniet i Malmö.
– Vi kapade tidsplanen med flera månader bl a genom att alla var införstådda med var, när och
hur fönsterbytena skulle ske. Vi blev t ex aldrig stillastående mellan något fönsterbyte p g a att ingen
var hemma i någon av lägenheterna. Viktigt var även logistik och delleveranser av fönster som alltid
fanns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
– Givetvis var den lyckade entreprenaden i högsta grad beroende av våra duktiga medarbetare och produkter av utmärkt kvalitet, avslutar Roger Malm som gärna använder H-Fönstret i fler
projekt.
Beställaren
T
ar man av vägen mellan Södra Sandby och Torna Hällestad och kör ca 3 kilometer
rakt ut i ingenting kommer man fram till ByggCompagniets nybygge av en villa.
Totalt 232 kvadratmeter blir det när den är färdigbyggd. Villan byggs på plats med
mycket låga k-värden. Det arkitektritade huset växer fram med byggmaterial av högsta
kvalitet.
– Arbetet går bra och vi kan hålla en hög takt i byggandet, säger platschefen Joakim Olsson. Vi räknar med att vara färdiga i januari 2013.
D
en utmärkta skyltningen vid Eriksfältsgatan möte med Gymnasistgatan går inte att undvika. Den visar
klart att ByggCompagniet hjälper MKB med
att se över fönster i lägenheterna.
– Det handlar om ca 5 000 60-talsfönster
i plast, säger platschefen Bo-Arne Svensson.
Varje fönster får nya tätningslister och
mekanismerna smörjs upp.
– Vi bedömer om mekanismen måste bytas ut på grund av för stor förslitning.
I källarna byts fönstren ut mot glasblock
och tvättstugorna får nya fönster. Balkongpartierna i trä som byttes 1983 ses också över.
Överst platschef Bo-Arne Svensson på platskontoret.
Fönsterbytarna Rikard Sörensson, Mathias Semjaniv och
Lukas Malm Asknor poserar framför en av tvättstugorna.
Till vänster pekar Joakim Olsson ut färdvägen för en
intresserad René Hvolby. Under till vänster mäter Christer
Nilsson ut plats för balkar. Peter Hansson, René Hvolby,
Mikael Klingborg och Anton Smolek arbetar med väggarna.
När Brf Södertorp i Malmö skulle byta föreningens fönster efter att de gamla tjänat ut efter 39 år
föll valet på H-Fönstret i Lysekil.
– Förutom högsta kvalitet var ett av kriterierna att de stora fönstren skulle gå lätt att vända runt,
säger beställare Robert Schults på Brf Södertorp i Malmö.
Fönsterbytet i de 486 lägenheterna som pågick under en åttamånadersperiod gick snabbare än
planerat och helt klart över förväntan.
– Fastän ett så stort ingrepp som ett fönsterbyte innebär var det i princip inte en enda av hyresgästerna som klagade, säger Robert. En stor eloge till entreprenören ByggCompagniet och dess
skickliga hantverkare som utförde jobbet på ett föredömligt sätt.
– Vi är helnöjda med både entreprenaden och de nya fönstren som väl motsvarar våra högt
ställda förväntningar – en bonus är även att bullret från gatorna är borta efter fönsterbytet, säger
en nöjd Robert Schults.