KONSULT MÖTER YRKESFOLKET

Transcription

KONSULT MÖTER YRKESFOLKET
Returadress: ByggCompagniet, Box 15008, 200 31 Malmö
SVERIGE
UTBILDNING
• Entreprenadjuridik • Liftutbildning
PORTO BETALT
Den 17/6 hälsade VD Mats Sahlin, PA Mats
Höjman och MB ledarmoten Mikael Klingsborg de
fyra lärlingarna välkomna till ByggCompagniet.
På introduktionsmötet poängterades att för
att bli en duktig yrkesman krävs en allsidig utbildning och mycket av det ligger på er själva. Säg till
att ni vill pröva olika uppgifter på era arbetsplatser!
Vid introduktionsmötet betonades också
vikten av att använda den personliga säkerhetsutrustningen och att inte vara rädd för att säga till
om man tycker att någonting är fel.
T.v. Mats Höjman,Simon Pettersson, Pablo Fernandez, Lucas
Malm Asknor, Denniz Salih, Mikael Klingborg och Mats Sahlin
Oanmälda arbetsplatsbesök
Om och nybyggnad kv Brunius Lund,
Paulssons Fastigheter
Platschef Christer Brandin
Ommurning fasad Sorgenfrivägen 39, MKB
Platschef Christer Brandin
Fasad och takarbete, Brf Magne Platschef Bo-Arne Svensson
KP-rum rörpost SUS Lund, Regionservice Platschef Joakim Olsson
Tillbyggnad ”Kulan”, Kulans idrotts-
centrum Platschef Roger Malm
Tak, fasad och fönster, Brf Knuts Park
Platschef Thomas Ågren
Tak, fasad och fönster, kv Söbäck, MKB Platschef Tomas Kober/ Thed Ingmansson
Nybyggnad Pilevallsvägens förskola, Stadsfastigheter Platschef Tomas Kober/Boris Seger
Ventilationsarbeten ICA Bjärred, Paulssons
Fastigheter Platschef Jan Dalgaard
SNABBA CASH
Du kan lämna din mail-adress till Louise Olofsson på kontoret
([email protected]) så får du snabbare ditt
lönebesked.
VI GRATULERAR
Tomas Kober 50 år
7 juli 2013
Byggnads Jonas Sjöberg och Daniel Larssoni samspråk med
lagbas Stefan Person vid arbetsplatsen på S:t Knuts väg.
Annan
anställning
Tjänstemän arbetsledare
14
0
14
Tjänstemän administration
16
0
16
Kollektiv trä
44
0
44
9
0
9
14
0
14
Lärlingar trä
0
7
7
Lärlingar betong
0
0
0
Lärlingar murare + plattsättare
0
2
2
Övriga skolelever
0
3
3
Övriga praktikanter
Totalt
0
97
Vi är och har varit i en lågkonjunktur som
gjort att det har blivit svårare att få tag i intressanta objekt.
Men trots det är vi igång, som jag
nämnde i förra GavelNytt, med två större
objekt i Lund och nu plussar vi på med ytterligare ett i Lund och två i Malmö. Läs
mer om dessa och andra objekt här i GavelNytt. Orderstocken är således god igen!
Vi har full sysselsättning så det blir skönt
att komma tillbaks efter en välbehövlig semester för oss alla.
Förändringsarbetet i företaget går vidare och två pilotprojekt är redan igång och
kommer att följas upp och utvärderas.
Jag hoppas nu att alla i företaget tar till
sig och arbetar efter våra gemensamma
mål. Det är grund för att nå ett gott resultat.
Avslutningsvis kan vi väl hoppas på en
het julimånad med mycket bad och annan
avkoppling.
Trevlig sommar
Mats Sahlin
Nominerade till årets
lärling 2013
Fast
anställda
Kollektiv murare + plattsättare
Mats
har
ordet
NYA MEDARBETARE
Aktuell personalstyrka 1 juni 2013
Kollektiv betong
Juni 2013 Nummer 48
NYA OBJEKT NYA OBJEKT
Fyra lärlingar hälsas välkomna
Huvudskyddsombudet Daniel Larsson och Byggnads Jonas Sjöberg gjorde den 27/6 oanmälda
arbetsplatsbesök med inriktning på arbetsmiljön
och säkerhet.
I höstas gjordes fem besök och den här
gången tre.
– På en av de besökta arbetsplatserna i hösta
hade vi en hel del synpunkter. De andra fyra var i
stort sett exemplariska, säger Daniel.
– Denna gång har vi en del synpunkter på två
av arbetsplatserna, medan den tredje var i stort
felfri, säger Daniel.
Ett genomgående problem är städningen. Det
är mer regel än undantag att avtalet inte följs,
säger Daniel.
Nyhetsbrev från ByggCompagniet
Totalt
anställda
0
0
12
109
Lucas Malm Asknor
trälärling
Denniz Salih
trälärling
Pablo Fernandez
trälärling
Simon Pettersson
trälärling
HAR SLUTAT
Tom Bengtsson, Hans Ove Garver, Jan Herbst, Jonas Strömqvist
Madeleine Holst och Johan Persson
Motivering
Utöver yrkesskicklighet, har de visat punktlighet, gott ordningssinne, gott kamratskap och alltid stort intresse för utbildningen.
KONSULT MÖTER YRKESFOLKET
Hans Hallberg ger fem strategier för
att uppnå önskat läge, som är
Bärkraftig produktion över en konjunkturcykel.
P
å UVA-mötet den den 17 juni fick
konsulten Hans Hallberg tillfälle att
möta yrkesarbetarna och berätta var
man befann sig i företagets förändringsarbete.
Gemensam värdegrund
– Ett förändringsarbete tar sin tid och det
måste det få göra, poängterade Hans Hallberg. En viktig förutsättning i vårt förändringsarbete är att alla har samma värdegrund. Värdegrunden genomsyrar allt vi
gör: vi är ärliga och respekterar varandra
och företagets regler samt känner att tillsammans blir vi bättre. Dessutom vet vi
att med bra kvalitet och rätt val från början
uppnår vi bättre resultat.
– Om vi agerar enligt vår värderingsgrund har vi mycket lättare att nå målen,
fortsatte han. Målen är främst nöjdare kunder, säkerhet i arbetet, sund ekonomi och
god kvalitet.
Vidare lyfte Hans fram tre budskap som
vuxit fram vid tidigare dialogmöten, intervjuer och arbetsplatsbesök. De var
• Ledarskap och engagemang byggt underifrån.
• Involvering av Yrkesarbetarna (YA) i tidigt läge.
• Rätt kompetens, höja lägsta nivån hos medarbetare.
Nytt arbetssätt
– För att prova ett nytt arbetssätt vid uppstart av större projekt har initiativ tagits till
två pilotprojekt, fortsatte Hans. I kv Sörbäck och Pilevallsvägens förskola har berörda däribland lagbas och skyddsombud
varit med och planerat etableringen med
stort engagemang.
Det som prioriteras främst i dessa produktioner är tidplaner där det går att stämma av timmar, kontroll av kvaliteten på utförandet och att ta fram listor på aktiviteter
som ska arbetsberedas, t ex montageanvisningar och egenkontroller.
– Fungerar detta bra läggs projekt efter
projekt in i det nya arbetssättet, sade Hans.
Ny grupp
En ”förbättringsgrupp” som skaserva ledningsgruppen har bildats. I gruppen ingår Arne Fridnert, Markus Hulten, Daniel
Larsson, Tomas Kober, Roger Malm, Louise
Olofsson, Johan Strandman och Rikard Sörensson.
Efter Hans Hallbergs framträdande var det
dags för kaffe och och därefter Byggnads
tur att informera.
Charlie Håkansson från ungdomskommitte påminde om deras verksamhet och
Jonas Sjöberg, informerade om huvuddragen i årets avtal.
Brf S:t Knuts Park får nytt tak
Omfogning på Tessins väg 15
Oxie får ny förskola
– Den trånga infarten till
fastigheten gjorde att man inte
kunde använda klätterställningar
runt om hela huset. När man
använder traditionella ställningar
kan man inte komma så nära
fasaden vilket gör att arbetet
blir tyngre säger platschef Thed
Ingemansson.
Stor aktivitet med olika schaktningsmaskiner på tomten vid Pilevallsvägen i Oxie där förskolan ska ligga.
M
almö Stadsfastigheter har gett ByggCompagniet i uppdrag att uppföra en förskola vid Pilevallsvägen i Oxie.
– Etableringen är gjord och plattan skulle varit gjuten innan semestern,
säger platschef Boris Seger.
– Men upptäckten av torv i marken har bidragit till att vi inte kommer att gjuta plattan
förrän efter semestern, fortsätter han. På två och en halv meters djup upptäcktes det första
lagret med torv. Under detta efter ca 20 centimetrar med matjord fanns nästa lager torv. Så
stora mängder av schaktmassor har fått schaktats bort, fortsätter Boris.
– 18 personer, med UE, kommer att vara sysselsatta under projektets gång, men först
efter semestern, tillägger Boris.
Fasaden i hörnan S:t Knuts väg och Disponentgatan.
B
rf S:t Knuts Park har anlitat ByggCompagniet för att foga om fasaden och ge 1200
kvadratmeter tak nya takpannor, läkt, papp och ny taksäkerhet.
– Fogningsarbetet sköts av en UE medan åtta yrkesarbetare från ByggCompagniet
tar hand om takarbetet som ska vara klart till semestern, säger platschefen Thomas Ågren.
Den sista augusti ska huset ha omfogad fasad.
De åtta yrkesarbetarna är Patrik Borgström, Niclas Hulthén, Joakim Jensen, Mattias
Larsson, Oliver Lindekrans, Görgen Olsson, Stefan Persson, och Jonas Schultz
Kvarteret Sörbäck byter fönster
I
kvarteret Sörbäck ska ByggCompagniet renovera fasader och byta fönster och balkongdörrar. Etableringen är gjord och visst rivningsarbete är påbörjat.
Ca 1 000 fönster i inte mindre än 15-16 olika typer och ca 150 balkongdörrar ska
bytas.
Utöver detta ska ByggCompagniet tilläggsisolera och byta fasadskivor på väggarna på
balkongernas insida. Viss asbestsanering ingår också. Arbetet ska var klart våren 2014.
Platschefer är Tomas Kober och Thed Ingemansson.
P
å Tessins väg 15 i Brf Ljunghusen håller
ByggCompagniet på med omfogning av
2500 kvadratmeter fasad. Även tegelbalkarna över fönstren byts ut där det behövs.
– Det dåliga vädret i mars gjorde att fogningsarbetet inte kom igång förrän i april, säger
platschef Thed Ingemansson. När vi väl startade
visade det sej att det yttre tunna fogbruket på
ca 15 mm dolde ett betydligt hårdare bruk som
fick tas bort med vinkelslip, fortsätter han. Detta
sammantaget gör att arbetet kommer att fortsätta några veckor efter midsommar då vi egentligen skulle varit klara.
BC bygger om och till hotell
Peter Persson har kommit ner från klätterställningen för
att diskutera ett uppkommit problem med Thed.
Totalt åtta personer är eller har varit på arbetsplatsen: Per och Tim Morin, Emil Virc, Kim
Lyngsdal, Fredrik Englesson, Peter Persson
och Adam Törnqvist och Thed Ingemansson.
Torups statarmuseum fick årets arkitekturpris
Fasaden utmed Ö Mårtensgatan. Från höger syns lite av befintlig hotellbyggnad följt av ett 1800- och 1700-talshus som ska
införlivas med hotellet.
Tre av ByggCompagniare som börjat med
rivningsarbete på kvarteret Sörbäck. F.v. Denniz Salih, Sabit Sakiri och Petar Vuletic.
Torups statarmuseum erhöll Svedala kommuns arkitektpris för Orangeriet som BC har
byggt. Priset utdelades på nationaldagen den 6/6 i år. I motiveringen skriver man bl a ”Anläggningen är ett lyckat resultat av ett gott samarbete mellan arkitekter och
byggherre”. Förra gången det begav sig fick museet kommunens bevarandepris, då för
renoveringen av museets bakugn 2004, som också ByggCompagniet utförde. Yrkesarbetarna då var Sven Henriksson (pensionär) och Stefan Wedmo.
I
centrala Lund ska ByggCompagniet, med beräknad byggstart i september, bygga om
två äldre trevåningsfastigheter och en ny fastighet i fem plan. Fastigheterna ska byggas
samman med ett befintligt hotell. Totalt skapas 55 nya hotellrum. Entreprenadingenjör
är Lars Jonsson och platschef Christer Brandin. Arbetsplatsen kommer att bemannas med
tio yrkesarbetare från BC. Byggtiden beräknas till ca 13 månader.