File

Transcription

File
Svenska 3
Centralt innehåll och
Kunskapskrav
Kursens centrala innehåll är

Muntlig framställning med fördjupad
tillämpning av den retoriska
arbetsprocessen som stöd i planering och
utförande samt som redskap för analys.
Användning av presentationstekniska
hjälpmedel som stöd i muntlig
framställning.

Viktiga generella drag som rör disposition,
språk och stil i texter av vetenskaplig
karaktär.

Läsning av och arbete med texter, vilket
inkluderar strukturering, sovring,
sammanställning, sammanfattning och
källkritisk granskning.

Skriftlig framställning som anknyter till
den vetenskapliga texttypen och
som behandlar någon aspekt av
svenskämnet.

Skönlitterära texter, författade av såväl
kvinnor som män, inom genrerna prosa,
lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt
inriktad analys av stilmedel och
berättartekniska grepp.

Det svenska språkets ursprung,
historiska utveckling och
släktskapsförhållanden. Språkförändring.
För E ska du med viss säkerhet

i förberedda samtal och diskussioner, förmedla
egna tankar och åsikter samt genomföra
muntlig framställning inför en grupp.
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte,
mottagare och situation, och du använder retoriska
verkningsmedel och har åhörarkontakt, samt använder dig
av något presentationstekniskt hjälpmedel.

samla, sovra och sammanställa stora mängder information
från olika källor och utifrån detta skriva texter av
vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är
sammanhängande och har tydligt urskiljbar
disposition, samt till viss del anpassade till syfte,
mottagare och kommunikationssituation.

värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citatoch referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets
normer. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar
relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är
varierat och innehåller goda formuleringar.
Du ska kunna
formulera en tex i skriftlig eller muntlig argumentation och ge
välgrundade argument till stöd för den.
använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i
enkla analyser av retorik.
göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en
genre eller ett författarskap med hjälp av
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ge stöd för
din tolkning genom belägg från texterna.
Slutligen ska du översiktligt redogöra för några aspekter av
det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska
utveckling.
För kunskapskravet C ska du
på ett nyanserat sätt och med viss
säkerhet i förberedda samtal och
diskussioner, förmedla egna tankar och
åsikter samt genomföra muntlig
framställning inför en grupp.
språk, stil och disposition är väl anpassade till
syfte, mottagare och situation, och du använder
med säkerhet retoriska verkningsmedel, samt
har viss åhörarkontakt.
vidare kan du använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör
den muntliga framställningen.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och
sammanställa stora mängder information från olika
källor och kan med utgångspunkt från detta skriva
texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Texterna är sammanhängande och
väldisponerade.
Texterna är också anpassade till syfte, mottagare
och kommunikationssituation.
Du kan värdera och granska källor kritiskt,
tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i
huvudsak följa skriftspråkets normer. Du behandlar
källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta
slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart
och varierat samt innehåller goda
formuleringar.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en
tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade
argument till stöd för den.
Du kan använda grundläggande retoriska begrepp som
verktyg i utförliga analyser av retorik.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär
analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I
analysen använder du med viss säkerhet
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för
din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska
språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Slutligen, för kunskapskravet
A ska du med säkerhet
i förberedda samtal och diskussioner, på ett
nyanserat sätt förmedla egna tankar och åsikter
samt genomföra muntlig framställning inför en
grupp. Språk, stil och disposition är väl anpassade
till syfte, mottagare och kommunikationssituation
och du använder på ett effektfullt sätt retoriska
verkningsmedel.
Du har god åhörarkontakt.
Vidare kan du använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är
väl integrerat i den muntliga framställningen.
Du kan med säkerhet
samla, sovra och sammanställa stora mängder
information från olika källor och skriva utifrån detta
texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade,
samt väl anpassade till syfte, mottagare och
kommunikationssituation.
värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för
citat- och referatteknik samt i huvudsak följa
skriftspråkets normer. Du behandlar källorna på ett
skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån
källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart, varierat
och över lag välformulerat.
i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes,
hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade
och nyanserade argument till stöd för den.
Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta
tänkta motargument.
Du kan med god säkerhet använda
grundläggande retoriska begrepp som verktyg i
utförliga och nyanserade analyser av retorik.
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker
och nyanserad textnära litterär analys av ett
tema, en genre eller ett författarskap ur flera
perspektiv där du med säkerhet använder
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt
ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg
från texterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för
några aspekter av det svenska språkets
släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Dessutom kan du dra relevanta generella
slutsatser om språkförändring.

Hela texten om det centrala innehållet och
kunskapskraven finns att läsa på
Skolverkets hemsida:
Svenska 3
Så här är kursen upplagd:
1 termin
2 dagar i veckan (med undantag i slutet av
kursen)
3 timmar per lektion (med något eller
några undantag (4 timmar))
240 minuters skriftligt NP fredag
v 47 (ingen semester eller
tandläkarbesök!)
10 minuters muntligt NP
v 49

Innehåll:

Mjukstart + mönster
Tema Genus (vetenskapliga och
skönlitterära texter, klipp, film, diskussion,
analys, eget arbete)
Tema Tal (Retorik, argumentation,
gemensam analys + eget arbete)
Tema Moraliska dilemman
Tema Språkhistoria, språkförändring
(egen vinkling utifrån ovanstående
teman)




Alla uppgifter och material finnas på min
hemsida! Så här ser den nya hemsidan
ut! Lägg den som favorit:
http://carinawijkmanska.weebly.com/
Teknik – i år kommer du att använda dig av
Skolsidan för att lämna in ditt material!
Mer om det senare!
Nu kör vi igång!