Säkerhetscertifiering (PDF)

Transcription

Säkerhetscertifiering (PDF)
Säkerhetscertifiering
av
Freinetförskolan
Ejdern AB
På Freinetförskolan Ejdern sker ett
fortlöpande säkerhetsarbete. På våra
personalmöten diskuterar vi förskolans inre
och yttre miljö. I säkerhetsarbetet finns även
representanter från föräldrarna med genom
Samarbetsgruppen (se avsnittet Samverkan
mellan Förskola och föräldrar).
Alla som arbetar på förskolan har ett
gemensamt ansvar att upptäcka brister i
säkerheten. Detta gäller både i vår miljö och i
våra rutiner. Har man upptäckt någon brist
skall denna lyftas till diskussion för att på
bästa möjliga sätt kunna åtgärdas. Anmälan
sker till avdelningens skyddsombud som
rapporterar till VD Saveta Olsén. VD följer
upp så att bristerna blir åtgärdade.
Hela förskolans personal har deltagit i arbetet
med att ta fram detta dokument. Vi ser
säkerhetscertifieringen som ett led i vårt
fortlöpande säkerhetsarbete.
Våren 2003
Reviderad 2012-08
Saveta Olsén
Innehållsförteckning
Freinetförskolan Ejdern
Organisation
Samverkan mellan förskola och föräldrar
Utomhusmiljö
Inomhusmiljö
3
3
3
4
4
Ventilation
Elsäkerhet
Ljudnivå
Säkerhetsöversyn
4
4
4
Lämning av barn
Hämtning av barn
Hämtning av annan än förälder
Hämtning av påverkad förälder
4
5
5
5
Gården
Andra lekplatser och utflykter
Bussfärder
Akutryggsäcken
Västar och visselpipa
Hjälm
Solskydd
5
6
6
6
6
6
6
Små föremål
Förbrukningsmaterial
Förvaring av mediciner, kemiska artiklar och verktyg
7
7
8
Säkerhetsrutiner för lämning och hämtning
Säkerhetsrutiner för utelek och utflykter
Klädsäkerhet
Säkerhetsrutiner kring leksaker och dylikt
4
5
7
7
Säkerhetsrutiner för allergier/överkänslighet 8
Födoämnesallergier
Andra allergier
8
8
Grundläggande kunskaper
Utrymningsrutin
8
Säkerhetsrutiner vid brand
8
Säkerhetsrutiner vid olycksfall/skada
Hjärt- och lungräddning
Första hjälpen/ABC
När något inträffat
Rutin vid larm av ambulans
Olycksfalls- och tillbudsrapportering
Rutiner för barnskyddsrond
Rutiner för barn som kommer bort
Säkerhetsrutiner kring anställning av
timvikarier och/eller elever
Barn som far illa
Telefonlista
Kontaktuppgifter
2
10
10
10
10
10
10
11
11
12
13
14
14
Freinetförskolan Ejdern
Freinetförskolan Ejdern ligger i centrala Borås. Förskolan hyr sina lokaler av en liten
bostadsrättsförening vid namn Ejdern. Förskolan består av två avdelningar, Tallkotten för
barn mellan 1 och 2,5 år samt Grankotten där barnen är mellan 2,5 och 5 år. På Tallkotten
finns det som mest 13 barn samtidigt och på Grankotten som mest 24 barn, beroende på
vistelsetid enligt schema. Lokalerna, om 78 respektive 182 kvadratmeter, är godkända för
pedagogiskverksamhet med sammanlagt 40 barn samtidigt. Barnen på Grankotten är
fördelade på två grupper som turas om att vistas utomhus.
Organisation
VD:
Förskolechef:
Personal på Tallkotten:
Personal på Grankotten:
Övrig personal:
Saveta Olsén
Maria Snell
En förskollärare på 100 % och två barnskötare på 100 %
Tre förskollärare på 87 %, 95 % och100 %
En tjänst på 100 %, fördelad på 50 % kök och 50 % städ
Samverkan mellan förskola och föräldrar
Samverkan mellan förskolan och föräldrarna kring deras barn inleds vid barnets inskolning.
Den pedagog som håller i inskolningen informerar föräldrarna om förskolans rutiner och
verksamhet. Informationen ges i både muntlig och skriftlig form. Föräldrarna i sin tur
berättar för pedagogen om sitt barn. Diskussionen om varje enskilt barn förs vidare i
vardagen vid lämning och hämtning samt mer organiserat vid utvecklingssamtal som hålls en
gång per termin. Vid utvecklingssamtalen gör den för barnet ansvarige pedagogen och
föräldrarna tillsammans en utvecklingsplan för barnet. Denna följs upp och utvärderas vid
följande utvecklingssamtal innan man gör upp en nu plan för det följande halvåret.
Samverkan mellan förskolan och föräldrarna gällande verksamheten i stort sker genom olika
samverkansgrupper där föräldrarepresentanter från de båda avdelningarna finns med. Detta
för att få en ökad insyn och en bättre säkerhet. Tillsammans skapar en tryggare och säkrare
miljö för barnen. De grupper som finns är: Samarbetsgruppen, Ledningsgruppen och
Krishanteringsgruppen. Samarbetsgruppen består av tre föräldrar och har fyra möten per
läsår och vid behov tillsammans med pedagogerna. Vi diskuterar då den dagliga
verksamheten och finner lösningar på uppkomna problem i denna. Samarbetsgruppen tar
även upp övriga föräldrars frågor, som de fått i sin brevlåda eller på mailen, till diskussion. I
Ledningsgruppen sitter tre föräldrarepresentanter och tre representanter för pedagogerna
varav förskolans VD är en och förskolechefen är en. Vid varje mötestillfälle förs protokoll
som anslås på föräldrarnas anslagstavlor, en på varje avdelning. Krishanteringsgruppen
sammanträder vid behov minst en gång per läsår. Denna består av tre föräldrarepresentanter
och tre representanter för pedagogerna.
Föräldramötena är det forum där man väljer nya representanter till de olika
samverkansgrupperna samt informerar om verksamheten i stort, både med tillbakablickar
och ett framåt blickande perspektiv.
3
Utomhusmiljö
När våra barn kliver ut genom porten hamnar de på en delvis gräsbevuxen innergård med
sandlåda och gungställning. Det finns tre vägar in på gården, alla försedda med rejäla
grindar. På alla tre grindarna kommer det inom kort att finnas skyltar med en uppmaning till
de som passerar genom dem att stänga grinden efter sig. Förskolan delar utemiljö med BRF
Ejdern. Bostadsrättsföreningen ansvarar primärt för denna utemiljö. Det åligger däremot
förskolan att påpeka uppkomna brister när sådana upptäcks samt att ta fram förslag på
åtgärder.
Inomhusmiljö
Ventilation
Förskolan är försett med ett eget separat luftkonditioneringsaggregat med en kapacitet för
fyra
totala luftombyten per dygn. Inflödet går igenom speciella reningsfilter och ger en optimalt
renad inneluft. Filtren byts två gånger per år.
Elsäkerhet
Avdelningarna är försedda med separata jordfelsbrytare om 30mA. Samtliga uttag och
skarvsladdar är i jordadat och petsäkert utförande. Samtliga elarmaturer och
raster/bländskydd är säkrade med fallskydd.
Ljudnivå
Samtliga utrymmen där barn och pedagoger vistas är försedda med ljudabsorberande
undertaksmaterial. I valet av gardiner har tygets ljuddämpade förmåga spelat en viss roll. En
bullerindikator i form av en tavla färggraderad för vissa ljudlägen finns monterad på väggen
på avdelningen Grankotten. Är ljudnivån okej lyser den grön, gul varning indikerar 80db och
röd varning indikerar 85 db. Den är placerad väl synlig för barn och pedagoger så de alla kan
hjälpas åt att hålla ljudnivån nere.
Säkerhetsöversyn
Förskolans VD gör regelbundet en säkerhetsöversyn över de inventarier som finns på
förskolan. Vid denna översyn kontrolleras bland annat att hyllor är ordentligt fästa i väggar
och golv, att tippskydd för elspis sitter fast, att alla eluttag är hela och att inga trasiga eller
otillåtna skarvsladdar används. Sist men inte minst avprovning av jordfelsbrytarna.
Säkerhetsrutiner för lämning och hämtning
Lämning av barn
Föräldrarna informeras vid inskolningen om hur lämningsrutinerna fungerar.

Tallkottens pedagoger går ut i hallen och möter barn och föräldrar. På Grankotten
följer föräldrarna sina barn in på avdelningen.

Barnen måste alltid lämnas till någon av pedagogerna.

Pedagogen som tagit emot ett barn fyller i brandlistan och gör eventuell ändring av
Hämtnings tid eller notering om ifall någon annan än föräldrarna kommer att hämta
barnet.
4
Hämtning av barn
Föräldrarna informeras vid inskolningen om hur hämtningsrutinerna fungerar.

Föräldrarna kommer in och hämtar sitt barn.

Innan föräldern lämnar förskolan med sitt barn söker denne upp en pedagog som
informerar hur dagen har varit. Föräldern måste meddela någon pedagog att barnet
hämtas.

Pedagogen fyller i brandlistan att barnet har gått hem och fyller i eventuell mertid.
Hämtning av annan än förälder
 Föräldrarna meddelar en av pedagogerna vem som hämtar när barnet lämnas på
morgonen.

Pedagogen fyller i detta på brandlistan och meddelar övriga pedagoger.

Sker det någon ändring under dagen skall föräldern meddela förskolan.

Om någon annan än föräldrarna kommer för att hämta ett barn fast att detta inte är
meddelats förskolan kontaktas föräldrarna innan barnet släpps iväg från förskolan.
Hämtning av påverkad förälder
 Personalen kontaktar den andre föräldern för att göra upp hur barnet skall få en trygg och
säker hämtning.

Får man inte tag i den andre föräldern ringer man vidare till anhöriga som finns noterade
i Förskolekalenderns kalender.

Om problem uppstår kontaktas förskolans VD.

Om föräldern uppträder hotfullt eller aggressivt kontaktas polisen.

I sista hand ringer pedagogen till socialjouren för att få råd.

Efteråt har förskolans VD ett samtal med båda föräldrarna för att tillsammans
bestämma hur man skall agera om situationen upprepas.
Säkerhetsrutiner för utelek och utflykter
Gården
 Barnen räknas när de går ut.

En pedagog är alltid med när de första barnen går ut.

Den pedagog som kommer ut först kontrollerar att grindarna är stängda, öppnar
leksaksförrådet och säkrar dörren.

Pedagogerna går runt på gården och räknar barnen med jämna
mellanrum.

Pedagogerna kontrollerar med jämna mellanrum att grindarna är stängda.

Innan man går in stänger en pedagog leksaksförrådet efter att först ha kontrollerat att
inga barn är inne i förrådet. Barnen räknas när de går in.
5
Andra lekplatser och utflykter
 Barnen förbereds alltid inför utflykter om vilka regler som gäller, särskilt om de kommer
att åka buss.

Barnen räknas innan man går från förskolan.

En pedagog går alltid först och en pedagog sist.

Pedagogerna rör sig runt på lekplatsen/utflyktsstället. Barnen räknas med jämna
mellanrum.

Mobiltelefon och akutryggsäck finns alltid med till lekplatsen/utflyktsstället.

Om hela förskolan är på utflykt kopplas förskolans telefoner till mobiltelefonen.

Barnen räknas innan återfärden till förskolan.
Bussfärder
 En pedagog går på bussen först.

Alla barnen går på framtill i bussen.

Den pedagog som går in sist i bussen räknar barnen så att alla är med och betalar.

En pedagog går av först och räknar barnen då de kliver av. Barnen går in i busskuren och
väntar där tills bussen har åkt. Om ingen busskur finns väntar man stillastående vid
vägens kant.

Sista pedagogen på bussen kontrollerar att alla barnen har gått av och att inget är glömt .
Akutryggsäcken
Varje avdelning har en akutryggsäck. Denna finns alltid med då vi går iväg från förskolan. I
ryggsäcken finns, eventuella mediciner, plåster, akutförband, sårservetter, viktiga
telefonnummer, föräldrarnas telefonnummer samt barnens personnummer.
Akutryggsäckarna gås igenom en gång per termin.
Västar och visselpipa
Både barn och pedagoger bär alltid väst när vi är på utflykt. På västarna står förskolans namn
och telefonnummer. Visselpipa används när vi är i skogen, efter att barnen fått information
och kunskap om hur visselpipan skall användas.
Hjälm
Hjälm skall användas när barnen cyklar eller åker pulka. Hjälmen tas av när barnen slutar
åka. Cykelhjälmen skall ha grönt spänne. Information anslås på föräldrarnas
informationstavla när det är aktuellt med hjälm vid pulkaåkning.
Solskydd
Föräldrarna informeras vid inskolningen och på föräldramöten om farorna med för mycket
sol. Att sola för mycket och att bränna sig ökar risken för malignt melanom. Allra mest ökar
risken om man bränner sig som barn eller tonåring. Barns hud är tunn nästan genomskinlig.
Deras pigmentbildning räcker inte för att skydda mot solens ultravioletta strålning. Barn kan
inte själva avgöra om de blir brända vi vuxna måste ta ansvaret genom att:
6


Föräldrarna ansvarar för att barnen smörjs in med solkräm innan de kommer till
förskolan då det är soligt väder. Pedagogerna bättrar på om det behövs.
Föräldrarna informeras om att barnen behöver lättare kläder som skyddar mot solen och
någonting att ha på huvudet.

Pedagogerna ansvarar för att barnen ges möjlighet att leka i skuggan.

Vid varma dagar tar pedagogerna med vattenflaskor ut så att barnen har tillgång till något
att dricka.
Klädsäkerhet
Föräldrarna informeras vid inskolningen och på föräldramöten om farorna med att barnen
jackor, overaller och tröjor med fastsydd luva eller med långa, lösa snoddar.

Barnen ska ha kläder på förskolan som passar till det aktuella vädret. Barnen skall kunna
vara ute varje dag oavsett väder.

Pedagogerna ansvarar för att barnen har tillräckligt med kläder på sig och att de är riktigt
klädda.

Om det saknas kläder ansvarar pedagogen för att påminnelse sätts upp vid barnets fack.

Föräldrarna informeras om riskerna med att ha smycken på förskolan. Förskolan ansvarar
inte för smycken som försvinner eller går sönder.

På Tallkotten får barnen inte ha ringar, pärlhalsband eller hårspännen på sig på grund av
den kvävningsrisk som uppstår om barnet tar smycket av sig och stoppar det i munnen.
Säkerhetsrutiner kring leksaker och dylikt
Små föremål
 För att undvika kvävningsrisk för Tallkottens barn testas små föremål/leksaker i den
testcylinder som finns på båda avdelningarna.

Inga små medhavda saker får tas in på Tallkotten.

Inga små saker i dockvrån eller i kuddrummet på Grankotten

Genomgång av material så att inget kommit in ändå varje månad

När de små barnen arbetar med små föremål skall en pedagog alltid vara med

Pedagogerna skall ha ett extra öga på de barn som stoppar allt i munnen

När vi slår ihop avdelningarna vid stängning går alla över till småbarnsavdelningen,
istället för det motsatta, om det är många små barn kvar
Förbrukningsmaterial
 Förbrukningsmaterial som köps in skall vara giftfritt och ofarligt

Färg och lim skall vara vattenlösliga

lack och lim förvaras inlåsta i ett skåp.

Pedagogerna skall vara uppmärksamma så att materialet används på rätt sätt
7
Förvaring av mediciner, kemiska artiklar, redskap och verktyg
 Mediciner försvaras i låsta skåp

Kemiska artiklar förvaras inlåsta i städskåpen

Farliga redskap och verktyg förvaras högt uppe i skåpen dit barnen ej når.
Säkerhetsrutiner för allergier/överkänslighet
Födoämnesallergier
 Vid inskolning ber pedagogen föräldrarna att lämna en lista på vilka födoämnen som
barnet är allergiskt mot samt vilka konsekvenserna blir om misstag sker och vad som då
måste göras.

Föräldrarna fyller i barnets hälsokort.

Föräldrarna till det allergiska barnet har ett samtal med kokerskan om eventuell
specialkost.

Övrig personal informeras

Vid allergisk chock kontaktas ambulans och föräldrar.

På varje avdelning skall en lista finnas uppsatt om vilka barn som är allergiska, mot
vilka födoämnen samt eventuella åtgärder.
Andra allergier
 Vid inskolning skriver pedagogen och föräldrarna ner eventuella allergier samt vilka
konsekvenserna blir om misstag sker och vad som då måste göras.

Övrig personal informeras.

Om barnet behöver ta någon form av medicin skall all personal på förskolan bli
instruerade hur medicinen skall ges.

Vid allergisk chock kontaktas ambulans och föräldrar.

På varje avdelning skall en lista finnas uppsatt om vilka barn som är allergiska, vad som
utlöser allergin samt eventuella åtgärder.
Säkerhetsrutiner vid brand
Grundläggande kunskaper
All personal skall veta:

var nödutgångarna finns

hur brandsläckaren fungerar

hur man slår av huvudströmbrytaren

att brandslang finns på Grankotten och pulversläckare finns i köksförrådet på Tallkotten
Brandsläckaren kontrolleras av Borås brandservice två gånger per läsår. Brandövning enligt
utrymningsrutinen sker en gång per läsår tillsammans med barnen och en gång extra per
läsår med pedagogerna. Kontroll av att samtliga brandvarnare fungerar samt att
nödutgångarna inte är blockerade genomförs regelbundet.
8
VID BRAND
Om brand utbryter:
Personal !!!
Rädda
Larma
Släck
= 112 Nödnummer
Vid rökutveckling: Kryp nära golvet mot utgång !!!
Barn !!!
Vid brand : Ropa och varna !
Gå omedelbart ut !!!
9
Utrymningsrutin
Den som upptäcker brand visslar i visselpipan för att varna. Visselpiporna får aldrig
användas inne på förskolan vid andra tillfällen än vid brand eller brandövning.



Ring räddningstjänsten, tel:112.
En pedagog genomsöker sin avdelning grundligt
För barnen i säkerhet, genom en riskfri utgång. Personalen i köket hjälper till på
avdelningen Tallkotten.

En pedagog räknar barnen när de lämnar lokalerna.

Brandlista och förskolans kalender tas med ut. Ansvar för brandlistan har den som
öppnar avdelningen på morgonen. Ansvaret övertas vid lunch av den pedagog som
stänger avdelningen. Den pedagog som har ansvar för brandlistan är den som sköter
kontakterna med räddningstjänsten.
Uppsamlingsplats: Innanför entrén till DUVA Engelbrektsgatan.


En kontroll görs med hjälp av brandlistan att alla barn finns samlade.
En pedagog genomsöker sin avd grundligt rum för rum.
Den ansvarige för brandlistan rapporterar om något barn eller personal saknas och
rapporterar den saknades för- och efternamn samt var han/hon senast sågs.
Kökspersonal
 Hjälper till med evakuering av Tallkottens barn.
Säkerhetsrutiner vid olycksfall/skada
Hjärt- och lungräddning
All personal skall ha kunskap om och kunna utföra hjärt- och lungräddning. Kursen repeteras
vartannat år och är obligatorisk för all personal. Kursen förläggs på kvällstid.
Första hjälpen/ABC
All personal skall ha kunskap om och kunna utföra Förstahjälpen/ABC. Kursen repeteras
vartannat år och är obligatorisk för all personal. Kursen förläggs på kvällstid. All personal
skall också ha kunskap om var ”Förstahjälpen-tavlan” och krispärmen finns.
När något inträffat
 Tillämpa rutinen för ”Förstahjälpen” alternativt ”Hjärt- och lungräddning”.

Vid allvarlig skada ring 112, annars sjukvårdsupplysningen tel: 0771-801 801.

Barnets föräldrar kontaktas alltid om barnet skadat sig.

Ansvarig pedagog fyller i blanketten Registrering av tillbud samt skador på barn inom
barnomsorgen.

Förskolans VD informeras.
10
Rutin vid larm av ambulans
 Minst en pedagog tar hand om övriga barn.

Minst en pedagog tar hand om det sjuka barnet.

En pedagog möter ambulanspersonalen eftersom entrédörren till förskolan är kodad.

Kontakt tas med det sjuka barnets föräldrar.
Olycksfalls- och tillbudsrapportering
Fyll i blanketten Registrering av tillbud samt skador på barn inom barnomsorgen.
Blanketten skall undertecknas av ansvarig pedagog. Förskolans VD skall också underteckna
blanketten för att visa att hon/han tagit del av innehållet. Föräldrarna till barnet som råkade
ut för olyckan/tillbudet informeras och får en kopia av blanketten. Uppföljning av händelsen
sker på nästkommande personalmöte genom att följande frågor diskuteras:

Kan tillbudet eller skadan inträffa igen?

Kan vi göra något så att det inte händer igen?
Rutiner för barnskyddsrond
Barnskyddsrond genomförs en gång per läsår. Ronden genomförs av förskolans VD och
pedagog från varje avdelning samt någon ur samarbetsgruppen. Protokoll förs. I protokollet
skall följande tas upp:




Eventuella brister
Åtgärdsförslag för dessa
Vem som skall åtgärda dem
Inom vilken tid åtgärderna skall vara utförda
Uppföljning av barnskyddsrond skall ske en månad efter att den utfördes av skyddsombuden
för att kontrollera att eventuella brister har åtgärdats av ansvariga enligt protokollet. Till dess
att åtgärder som kräver tid och extra resurser har blivit utförda skall uppmärksamheten
skärpas för att undvika risker.
Rutiner om ett barn kommer bort
Situationen får avgöra när man ringer till polisen. Har barnet kommit bort nära något farligt
t.ex. trafikerad väg, vatten ring till polis efter max fem minuter. Ring till förskolan så de kan
ev. hjälpa till eller kontakta föräldrarna till barnet som kommit bort.
11
Säkerhetsrutiner kring anställning av
timvikarier och/eller elever
Polisintyg krävs av den som skall vara timvikarie eller elev . Kunskaper om förskolans
verksamhet finns att inhämta i förskolans informationspärm i personalrummet på förskolan.
En av pedagogerna sitter ner med vikarien/eleven och går igenom följande:




Avdelningens namn
Antal barn
Vilka som arbetar på avdelningen
Lista på allergier, överkänslighet, specialkost mm för de barn som vikarien/eleven
kommer att komma i kontakt med
Pedagogen visar även var man hittar viktiga telefonnummer och går igenom förskolans
säkerhetsrutiner vid brand. Vikarien/eleven får läsa igenom ”regler för tystnadsplikt” och
skriva under ett intyg att de tagit del av informationen. Därefter fyller pedagogen och
vikarien/eleven gemensamt i formuläret ”Välkommen till oss på Freinetförskolan”.
12
Välkommen till oss på Freinetförskolan
Du är vikarie för ……………………………………………………………………..
Dina arbetsuppgifter idag är följande.




…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Tidpunkter under dagen







Frukost 7.45
Morgonmöte 9.00
Lunch 11.30
Mellanmål 14.30
Allergi
Astma
Andra sjukdomar mm.
Vi på Freinetförskolan har några enkla regler


Vi springer inte inom hus.
Vi håller en låg ljudnivå så att vi inte stör varandra.
Fråga gärna om du undrar över något.
Vi hoppas du kommer att trivas hos oss.
Personalen på Freinetförskolan Ejdern
13
Barn som far illa
Vid misstanke om att barn far illa skall följande åtgärder vidtagas:





Förskolans VD underrättas
Krisgruppen kallas till möte
Föräldrarna till det barn som misstänks far illa informeras
Eventuellt sker anmälan till socialtjänst
Berörd förälder underrättas om att anmälan sker
Vid misstanke om sexuella övergrepp
Vid misstanke om att sexuella övergrepp har skett i barnets hem görs anmälan till
Socialtjänsten av förskolans VD utan att föräldrar underrättas.
Vid misstanke om sexuella övergrepp av personal




Förskolans VD underrättas
Krisgruppen kallas till möte
Beslut fattas om att avskilja personal under utredningstiden
Anmälan görs till socialtjänsten
Mobbning
Plan finns för hur man skall hantera mobbning.
För olika typer av krissituationer finns särskilda planer upprättade. Dessa planer har samlats i
en separat pärm. Denna pärm finns tillgänglig för all personal på förskolan.
14
Telefonlista
1. SOS: 112
2. Inte akut till polisen 114 14
3. Kommunens växel: 033-35 70 00
4. Vårdcentralen: 033-616 18 12
5. BVC: 033-616 29 24
6. Socialjouren: 112
7. Socialtjänsten: 033-35 70 00
8. Sjukvårdsupplysningen: 0771-801 801
9. Förskolans Vd: 033-13 95 00, mobil 070-813 71 13
10. Expeditionen: 033-13 95 00
11. Freinetförskolan Ejdern AB: 033-13 70 01
Karlagatan 3 503 43 Borås
Kontaktuppgifter
Freinetförskolan Ejdern
Karlagatan 3
503 43 BORÅS
Tel: 033-13 70 01
15
16

Similar documents