IN3PRENÖR nummer 3 2011

Transcription

IN3PRENÖR nummer 3 2011
Nr 3 2011
IN3PRENÖR bygger högteknologiskt datalager i Sköndal
BF9K säkrar kundnöjdhet,
kvalitet och god arbetsmiljö
Nya medarbetare
och nytt rekordprojekt
Projektet i Solna Centrum besöktes under BF9K-revisionen. Här pågår
byggandet av den pampiga, sex meter höga cylindern vid huvudentrén.
Säkras med hjälp av BF9K
Kundnöjdhet, kvalitet
och god arbetsmiljö
BF9K är byggbranschens eget
certifieringssystem inom
kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöområdet (KMA). I september
förnyades IN3PRENÖRS
certifikat i den årliga revisionen.
I
N3PRENÖR är sedan många
år certifierade enligt BF9K.
För kunderna är certifieringen
en trygghet och en bekräftelse
på att IN3PRENÖR har ett
fungerande ledningssystem för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö.
– Vårt KMAarbete genomgick nyligen en
revision med
gott resultat,
säger Ricard
Heindow,
entreprenadingenjör och
Ricard Heindow,
systemansvarig IN3PRENÖR.
för KMA på
IN3PRENÖR. Revisionen genomfördes av DNV – Det Norske Veritas.
KMA-arbetet är helt integrerat i
IN3PRENÖRS dagliga verksamhet.
Det viktigaste styrdokumentet är
manualen som tagits fram av BF9K
och som IN3PRENÖR anpassat och
kompletterat med egna viktiga delar.
TEORI OCH PRAKTIK
Under revisionen ser man först över
manualen som
beskriver hur
IN3PRENÖR ska
jobba med KMAfrågor i företaget och
i projekten. Manualen
omfattar allt från
affärsidé till lagar och
regler för KMA.
Nästa steg är att
besöka ett pågående
projekt, i detta fall
Solna Centrum, för
att se hur väl manualen följs i praktiken.
– Revisionen gick bra,
konstaterar Ricard.
Efteråt får vi feedback
både kring positiva
iakttagelser och vilka
områden vi kan
förbättra.
En viktig input i IN3PRENÖRS
förbättringsarbete är självklart vad
kunderna tycker om samarbetet. Här
jobbar man med en kundenkät som
följer upp projekten. Bra upplägg och
struktur, var omdömena från revisio-
nen. Dock kommer IN3PRENÖR
framöver att gå igenom enkäten
tillsammans med kunden precis innan
projektet avslutas för att ytterligare höja
svarsfrekvensen och öka kvaliteten på
återkopplingen.
KOMPETENSUTVECKLING
VIKTIGT
En annan betydande del i
förbättringsarbetet
är medarbetarnas
hälsa och kompetensutveckling.
IN3PRENÖR har
nyckeltal som till
exempel mäter
sjukfrånvaro och
mål för vidareutbildning.
– Att följa upp den
psykosociala
arbetsmiljön är lika viktig som den
fysiska, säger Ricard. Våra rutiner är
byggda på att vi hela tiden ska förbättra
oss och då måste ju vi som jobbar här
också lära mer och nytt hela tiden.
Kompetens är lika med kvalitet.
Utbildning inom KMA-området
pågår löpande. Dels ingår en halvdag i
introduktionsutbildningen både för
tjänstemän och yrkesmän. Dels finns
olika vidareutbildningar för olika roller
i företaget, till exempel för fuktskyddsansvarig eller miljöansvarig.
STÅENDE PUNKT PÅ
AGENDAN
– En av de positiva iakttagelserna vi
fick i revisionen var att alla våra
arbetschefer, platschefer och arbetsledare är kvalificerade enligt utbildning-
arna BAS-P och BAS-U, berättar
Ricard.
För att ytterligare förankra KMAfrågorna finns alltid KMA med på
agendan på alla internmöten – det kan
röra sig om ändrade rutiner och
förändringar i manualen. Det är sedan
platschefernas ansvar att dela ut
kortinfo om förändringarna till
yrkesmännen på arbetsplatsen.
FAKTA BF9K
BF9K är byggbranschens eget
kvalitetssystem som består av fem
delar:
• Certifieringsregler
• Produktkrav
• Utbildningskrav
• Krav på rutiner i projekt
• Krav på administrativa rutiner
IN3PENÖR bygger i Sköndal
Högteknologiskt datalager
TelecityGroup, som specialiserar sig på att designa, bygga och
administrera kommunikationsintensiva och säkra datacenter,
expanderar i Sverige och bygger nya datalager i Sköndal.
IN3PRENÖR är totalentreprenör för det avancerade projektet.
W-Invest äger de befintliga och
nybyggda fastigheterna i kvarteret på
Kvastvägen i Sköndal, där TelecityGroup bland annat erbjuder datalagringstjänster. W-Invest är ett familjedrivet fastighetsföretag med inriktning
på industrifastigheter i Storstockholm
och i Örebro. Företaget har även ett
visst bostadsbestånd.
Sedan knappt två år är Kalle
Persson, platschef på IN3PRENÖR,
W-Invests byggrepresentant.
– W-Invest vill ha ett nära samarbete
med ett stabilt byggföretag som kan
verka som deras totalentreprenör och
IN3PRENÖR tillgodoser de behoven,
konstaterar Kalle. Jag ansvarar för alla
W-Invest byggprojekt – sedan våren
2010 har det blivit drygt tjugo projekt
varav vissa fortfarande pågår.
FAKTA
Entreprenadform: Totalentreprenad
Fastighetsägare: W-Invest
Hyresgäst: TelecityGroup
Plats: Kvastvägen, Sköndal
Byggperiod: Juni 2011 - januari 2012
Platschef: Kalle Persson
3 600
KVM
NY
DATAHALL
TelecityGroup
expanderar
i Sverige sedan
några år
tillbaka.
Redan
för fyra
Kalle Persson, IN3PRENÖR och John-Allan Hygert, W-Invests representant.
år sedan
byggdes
göras om och bland annat förstärkas
den första datahallen i Sköndal. Under
med åskskydd.
sommaren och hösten genomförs totalt
ENORMA BELASTNINGAR
sex stora projekt på platsen. Bland
annat förbereds en befintlig lokal, som
– Bjälklaget och grundplattan på dessa
tidigare varit bilhall, till datahall med
byggnader ska klara enorma belastny stålstomme och nytt bjälklag. I
ningar och därför har projektet exsamband med denna lokal byggs en ny
trema krav, berättar Kalle. Till exempel
kraftanläggning på 350 kvm.
är den nya datahallens mittfundament
– Vi bygger också en helt ny hall på
i stort sett lika stora som Ölandsbron,
3 600 kvm i tre plan med en tillhörande
det vill säga två gånger två meter i
kraftanläggning med reservaggregat
botten och tre meter höga. Det är inte
för datadriften, säger Kalle.
många som har byggt liknande byggFörutom nämnda om- och nybyggnader i Sverige. Belastningsmässigt
nationer ska även alla befintliga tak,
klarar varje bjälklag att parkera ett helt
med en total yta på cirka 5 000 kvm,
gäng bussar på.
IN3PRENÖR följer utvecklingsplanen
Nya medarbetare, nya projekt
Efter sommaren välkomnades fem
nya medarbetare till IN3PRENÖR.
Nyförvärven är en del av företagets
offensiva tillväxtstrategi.
Precis i dagarna blev det klart att
IN3PRENÖR tagit hem sitt största
enskilda projekt genom tiderna. Det är
Engelbrektsskolan i innerstaden som
ska få en idrottshall på sin skolgård.
Håkan Dahlberg är platschef för
projektet:
– Det är mycket spännande. Vi ska
gräva ner fem meter under befintlig
marknivå och schakta bort cirka 23 000
kubikmeter berg. På båda sidor om
idrottshallen kommer det att byggas
bostäder samt göras en totalrenovering
av Engelbrektsskolan. Det blir till att
odla de goda konkurrentrelationerna
och samsas om ytan.
Det nya projektet ligger väl i linje
med IN3PRENÖRS strategi för tillväxt.
– Vi följer vår plan och fortsätter vår
jakt på såväl nya, duktiga medarbetare
som på nya projekt – både större och
Från vänster: Calle Skarin, arbetsledare, Mikael Gustafsson, arbetsledare, Robert Trygg, platschef och
Håkan Dahlberg, platschef. Håkan och Mikael ska arbeta med det nya projektet Engelbrektshallen.
mindre, säger Anders Bysell, arbetschef, vice vd och också ny på företaget
sedan i somras .
IN3PRENÖR är just nu i ett expansivt skede och kommer framöver att
behöva rekrytera löpande.
– Engelbrektsprojektet är ett bra exempel på att vi nu står rustade med en
organisation som gott och väl klarar av
även större projekt, avlutar Anders.
IN3PRENÖR
önskar dig en
härlig höst!
NOTISER
bygg
Nu är det fullt drag på IN3PRENÖR
med flera nya medarbetare och brinnande engagemang.
Efter semestern har det varit fullt tryck
med kalkylarbete och det verkar inte
mattas av.
Inom den närmaste tiden kommer några
av de större projekten in i slutfasen och
vi jobbar för fullt med att knyta till oss
fler stora projekt.
Vi har fått ett flertal mindre hyresgästanpassningar och räknar löpande på nya
i oförminskad takt.
Några nya projekt:
– Fortsatta uppdrag med hyregästanpassningar på bland annat Botvid Business Center. Beställare: Sagax.
– Hyresgästanpassning åt fastighets
ägaren Hem & Hus Sundström AB i
Sundbyberg.
– Hyresgästanpassningar åt Vasakronan.
– Kontorsombyggnad för hyresgästen
PWC i Täby centrum. Beställare:
Unibail Rodamco.
– Fortsatta till- och ombyggnadsarbeten
TelecityGroup. Beställare: W-Invest.
Pär Olofsson
medarbetare
Börjat: Anders Bysell, Håkan Dahlberg,
Mikael Gustafsson, Carl Skarin, Jens
Thornberg, Robert Trygg.
Slutat BYGG: Kjell Granqvist Ulf
Sjöstrand, Daniel Ström, Anders Widing.
Karl Herrlin
Redaktion:
Mats Kimby, ansvarig utgivare
Postadress:
IN3PRENÖR AB, Box 1167, 171 23 Solna
Tel: 08-734 64 00 Fax: 08-734 64 85
www.in3prenor.se
ISSN 1651-1220
Besök:
Bibliotekstorget 8, 6 tr Solna Centrum
Form/produktion/tryck:
Lars Hall AB, Jobblust Sollentuna AB,
Komplätt Digital Produktion
Text och foto: Maria Lindgren