חישוב הציונים במערכות מו"ר ומרק"

Comments

Transcription

חישוב הציונים במערכות מו"ר ומרק"
‫מרכז ארצי לבחינות ולהערכה‬
‫(ע"ר)‬
‫‪NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION‬‬
‫املركــز‬
‫מיסודן‬
‫القـطــري‬
‫של‬
‫لالمتحــانات‬
‫האוניברסיטאות‬
‫وال ّتقييـم‬
‫בישראל‬
‫חישוב הציונים‬
‫במערכות מו"ר ומרק"ם‬
‫שנת ‪2015‬‬
‫מרכז ארצי לבחינות ולהערכה‬
‫(ע"ר)‬
‫‪NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION‬‬
‫املركــز‬
‫מיסודן‬
‫القـطــري‬
‫של‬
‫لالمتحــانات‬
‫האוניברסיטאות‬
‫وال ّتقييـم‬
‫בישראל‬
‫חישוב הציונים‬
‫הציון הסופי של הנבחנים במו"ר‪/‬מרק"ם מחושב על סמך ביצועיהם‬
‫בתחנות‪/‬ראיונות ועל סמך תשובותיהם לשאלון הביוגראפי‪ ,‬ומדּווח‬
‫בסולם שממוצעו ‪ 200‬וסטיית התקן שלו ‪ .20‬טווח הציונים נע‬
‫מ‪ 150 -‬ועד ‪.250‬‬
‫לכל פרק משני תחומי הבחינה חושב ציון נפרד‪ .‬נוסף על כך‬
‫חושב ציון כללי לפי המשקלות הבאים‪:‬‬
‫תחנות‪/‬ראיונות ‪70% -‬‬
‫שאלון ביוגרפי ‪30% -‬‬
‫הציון הכללי מחושב באמצעות נוסחת מעבר המופעלת על‬
‫הממוצע המשוקלל )‪ (M‬של ‪ 2‬תחומי הבחינה‪.‬‬
‫הנוסחה לנבחני שנת ‪ 2015‬היא‪:‬‬
‫לממוצע משוקלל ‪ 176—150‬הציון הכללי הוא‪M X 0.68 + 48 :‬‬
‫לממוצע משוקלל ‪ 223—177‬הציון הכללי הוא‪M X 1.34 – 68.2 :‬‬
‫לממוצע משוקלל ‪ 250—224‬הציון הכללי הוא‪M X 0.72 + 70 :‬‬
‫התפלגות ציוני הנבחנים‬
‫הטבלה שבהמשך מציגה את התפלגות הציון הסופי ומסייעת‬
‫להבין את משמעותו‪ .‬בטבלה מוצגות קטגוריות של ציונים‪ .‬כל‬
‫קטגוריה כוללת טווח ציונים מסוים‪ .‬לכל טווח מוצג אחוז הנבחנים‬
‫שציונם נמצא מתחתיו‪ ,‬בתוכו ומעליו‪ .‬ציוני מו"ר‪/‬מרק"ם הם‬
‫ציונים יחסיים‪ ,‬המשקפים את הישגיו של הנבחן בהשוואה לשאר‬
‫הנבחנים‪.‬‬
‫אחוזי נבחנים בטווחי הציון הסופי במו"ר‪/‬מרק"ם‬
‫אחוז הנבחנים שציונם נמצא*‬
‫טווח ציונים‬
‫מתחת‬
‫לטווח‬
‫בטווח‬
‫מעל לטווח‬
‫‪150 - 169‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪90‬‬
‫‪170 - 174‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪86‬‬
‫‪175 - 179‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪82‬‬
‫‪180 - 184‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪76‬‬
‫‪185 - 189‬‬
‫‪24‬‬
‫‪5‬‬
‫‪71‬‬
‫‪190 - 194‬‬
‫‪29‬‬
‫‪7‬‬
‫‪64‬‬
‫‪195 - 199‬‬
‫‪36‬‬
‫‪8‬‬
‫‪56‬‬
‫‪200 - 204‬‬
‫‪44‬‬
‫‪10‬‬
‫‪46‬‬
‫‪205 - 209‬‬
‫‪54‬‬
‫‪10‬‬
‫‪36‬‬
‫‪210 - 214‬‬
‫‪64‬‬
‫‪10‬‬
‫‪26‬‬
‫‪215 - 219‬‬
‫‪74‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪220 - 224‬‬
‫‪81‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪225 - 229‬‬
‫‪87‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪230 - 234‬‬
‫‪91‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪235 - 250‬‬
‫‪96‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫* טבלה זו מציגה את נתוני הנבחנים במועד יוני‪-‬יולי ‪.2015‬‬
‫שבועות אחדים לאחר ההשתתפות במבדק יקבלו המועמדים‬
‫תשובה מטעם המוסד שאליו נרשמו בדבר קבלתם או אי‪-‬קבלתם‬
‫ללימודים‪ .‬המועמדים מתבקשים לקרוא בחוברת המידע של‬
‫המוסד את כל הפרטים הקשורים לתנאי הקבלה אליו‪ .‬ועדת‬
‫הקבלה רשאית לזמן כל מועמד לראיון או למבדק נוסף לאחר‬
‫מבדקי מו"ר‪/‬מרק"ם‪ ,‬וזאת גם אם נתוניו עומדים‪ ,‬לכאורה‪,‬‬
‫בקריטריוני הקבלה‪ .‬ראיון‪/‬מבדק נוסף זה ישמש כחלק משיקולי‬
‫הקבלה‪.‬‬
‫הליך של בדיקה חוזרת אפשרי עד שלושה חודשים מתאריך‬
‫הבחינה‪ .‬במסגרת הבדיקה החוזרת נבדק כי קליטת נתוני ההערכה‬
‫התבצעה במדויק‪.‬‬

Similar documents