FIZIOTERAPIJA - Fizioterapevtika

Comments

Transcription

FIZIOTERAPIJA - Fizioterapevtika
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija
Študijska enota
Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, Slovenija
Tel +386 40 88 88 70, +386 40 88 88 45
E-mail: [email protected], [email protected]
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si
Informativno mesto: FIZIOTERAPEVTIKA, Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, Slovenija
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FIZIOTERAPIJA
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).
PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo v terminu od 23. 4. 2015 do 20. 7. 2015.
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da izpolnijo elektronsko prijavo na spletni strani
www.fizioterapevtika.si. To prijavo natisnejo, jo podpišejo ter z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev po pošti pošljejo na naslov
Fizioterapevtika,
Bogatajeva 15,
1215 Medvode,
Slovenija.
Zadnji rok za prijavo je 20. 7. 2015.
ZAHTEVANA DOKAZILA:
-
Overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz.
overjena srednješolska diploma;
1
-
Overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi;
Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik.
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA bo po 20. 7. 2015 sprejemal prijave kandidatov,
ki bodo izpolnjevali vpisne pogoje le, če bodo ostala še prosta vpisna mesta.
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
- kdor je opravil maturo,
- kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
- kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.
Podrobne informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si .
OMEJITEV VPISA
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo
visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa.
Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so posebej navedena v študijskem programu
(informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si)
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo
fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni
osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah FIZIOTERAPEVTIKE. Overjena
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati pošljejo skupaj s prijavo na
FIZIOTERAPEVTIKO.
Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na
visokošolski zavod.
Tisti, ki so končali srednjo šolo v tujini, morajo poslati overjene kopije zaključnega
spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo
o priznanju. Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe na FIZIOTERAPEVTIKI.
IZBIRNI POSTOPEK
V kolikor visokošolski zavod ne bo sprejel sklepa o omejitvi vpisa, bodo prijavljeni
kandidati v študijski program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati v program sprejeti, če bodo
izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk. Na seznam
sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji glede na
število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
2
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 22. julija 2015. Vsak kandidat bo
prejel obvestilo o rezultatu izbirnega postopka.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, ki izpolnijo pogoje iz
28. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Fizioterapevtika
bo kandidate, ki so se naknadno uvrstili, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka.
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA
Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2015/2016 izvajala redni in izredni študij.
Obe obliki študija sta plačljivi in se izvajata po študijskem koledarju, ki ga določi Senat
Fizioterapevtike. Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v
popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Izbirni predmeti se lahko
izvajajo tudi med tednom v okviru kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Izredni študij
se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 40 študentov. Študij je podprt z moderno
informacijsko tehnologijo.
ŠOLNINA
Fizioterapevtika za izvedbo izrednega študija zaračunava šolnino glede na veljavni
cenik, objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si
POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na
dodiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o
priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih
strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek
priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda
Fizioterapevtika. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za
priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj z zahtevanimi
dokumenti na naslov: Fizioterapevtika, Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija.
Informacije o postopku prejmete na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika.
Opozorilo
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od
prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju
vpisnih pogojev.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo kot ostali kandidati ter dodajo
obvezno prilogo Vloga za priznavanje izpitov, ki jo dobijo na spletni strani
www.fizioterapevtika.si .
3
V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk
za vpis v višji letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih
usmeritvah v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010,
17/2012). Študentom drugih študijskih programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu,
v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v
katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem
programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.
VPISNI POSTOPEK
Po uspešni prijavi bodo kandidati sprejeti na prijavljeni študijski program. Vpis v
dodiplomski izredni študij bo potekal na visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, na
lokaciji v Zdravilišču Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. Fizioterapevtika bo
kandidate k vpisu povabila pisno.
Vpis sprejetih kandidatov bo 24. in 25. julija 2015.
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na visokošolskem zavodu
Fizioterapevtika.
DODATNE STORITVE IN PONUDBA
Fizioterapevtika vsem svojim študentom nudi možnost mednarodnih izmenjav ter
prakse v tujini, možnost sodelovanja pri raziskovalnem delu, predavanja gostujočih
predavateljev, udeležbe na mednarodnih delavnicah in posvetih, strokovne ekskurzije,
svetovanje in usmerjanje med študijem s strani tutorjev. Študentom prav tako nudimo
pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju študentske zaposlitve v
času študija ter priporočila in pomoč pri iskanju zaposlitve po zaključku študija. Za
storitve se študenti odločijo prostovoljno.
ŠTEVILO VPISNIH MEST
FIZIOTERAPIJA
– visokošolski strokovni program
1. letnik
2. letnik – po merilih za prehode
3. letnik – po merilih za prehode
Izredni študij
Laško
45
45
45
Redni študij
Laško
45
45
45
Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija, potrebna
za opravljanje tega poklica.
SPLETNA STRAN OBJAVE
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, www.fizioterapevtika.si
4