tukaj - Fizioterapevtika

Transcription

tukaj - Fizioterapevtika
Visokošolski zavod
I nf o r m a c i j s k i bi l te n
A v g us t 2 0 1 4
I N F O R MA C I J SK I B I LT EN
DRUGAČEN
ŠTUDIJSKI PROGRAM
FIZIOTERAPIJA
• sodoben in zanimiv, s
skrbno načrtovanim predmetnikom in z vsebinami
usmerjenimi v praktičnost
in uporabnost
• z neposrednim pretokom
znanja od učitelja do študenta in individualnim
pristopom
• z odnosom do študenta, ki
ne dovoli, da bi kdorkoli
obupal ali omagal na poti
do diplome
• kjer so učitelji ponosni na
dosežke študentov in študenti na ustanovo, v kateri
študirajo
• z možnostjo sodelovanja
pri raziskovalnem delu, na
mednarodnih delavnicah,
posvetih in konferencah
P RV I ŠT UD IJ SKI P ROGR A M V S L OV E N IJ I ,
K I S E V CE L OT I I Z VA JA NA » I Z VO RU «
S VO J E D E JAV N O S T I ,
V Z D R AV I L I Š Č U .
• Alumni klub in svetovalne
delavnice - širjenje socialnega kapitala že v času študija
www.fizioterapevtika.si
St r a n 2
I nf o r m a c i j s k i bi l te n F I Z IOT E R A P E V T I K A 1 - 2 0 1 4
UVODNIK
Spoštovani bodoči študentje,
KAZALO
Upravljanje in vodenje
poslovnih sistemov______________3
Visokošolski strokovni
študijski program_______________4
Magistrski študijski program_____6
Vpisni pogoji__________________8
Šolnina_______________________9
»Če želite pritegniti bralčevo pozornost, tukaj vstavite
zanimiv stavek ali citat iz zgodbe.«
Zaposlitev____________________10
Mednarodno sodelovanje________11
Inf ormacije
Fizioterapevtika
Bogatajeva 15
1215 Medvode
Slovenija
E-pošta: [email protected]
ki z letošnjim letom puščate za seboj srednjo šolo in vstopate na novo akademsko
pot, ki vas bo vodila do želenega poklica. Zelo pomembno je, da se v tem času pravilno odločite za študij, ki bo obeležil vašo poklicno kariero in vas usposobil za
nadaljnje aktivno življenje.
Poklic za katerega se odločate v času vašega zgodnjega življenja, vam mora biti tudi
kasneje v veliko zadovoljstvo in spodbudo za doseganje visokih strokovnih norm in
s tem napredovanja.
Fizioterapija je v zadnjem desetletju postala zelo zanimivo področje za mlade obeh
spolov, ki v sebi čutijo dovolj empatije in suporta, ki ga potrebuje človek v času
rehabilitacije, ki je usmerjana na različna področja medicine. Za študij fizioterapije
je potrebno izkazovati, med ostalim tudi druge človeške vrednote, na katere v zadnjem času pozabljamo. Na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika bomo vsi udeleženi v izobraževalnem procesu težili k temu, da poleg visoke strokovne usposobljenosti poskušamo najti v vsakem posamezniku »tisto nekaj«, kar vsakdo nosi v
sebi, a morda nikoli ne najde.
Delo s človekom je tako psihično, kot fizično naporno in poklic fizioterapije nedvomno sodi v to kategorijo. Veščine, postopke, metode in tehnike fizioterapevtske
obravnave bomo razvijali in se jih priučili skupaj z visoko strokovno usposobljenimi kadri in drugimi.
Visokošolski zavod Fizioterapevtika ima svoj sedež v Laškem, v enem najstarejših
zdravilišč na slovenskem, Thermana d.o.o., ki zagotavlja sodobne, moderno opremljene in svetle prostore, brez arhitektonskih barier in daje neizmerne možnosti za
dobro počutje študentov in zaposlenih.
Samo zdravilišče je vrhunsko opremljeno z najsodobnejšimi aparaturami in drugimi
terapevtskimi pripomočki, ki sodijo v delokrog fizioterapevtov in tako ponujajo res
kakovostne pogoje za izvajanje praktičnega pouka, tako na suhem kot v vodi.
http://www.fizioterapevtika.si
tel.: 040 88 88 70; 040 88 88 45
Okolica zdravilišča nudi neštete možnosti za rekreativne dejavnosti, kar je dodana
vrednost za kakovosten študij fizioterapije.
kolofon
Vljudno vabimo vse tiste, ki si želijo študirati fizioterapijo pod takimi pogoji, da se
nam pridružijo v novem šolskem letu 2014/2015 in tudi tiste, ki želijo spremeniti
destinacijo dosedanjega študija in se nam želijo pridružiti v drugem letniku.
Revija Informacijski bilten Fizioterapevtika
brezplačen izvod
Urednik: Patricija Jankovič
Izdajatelj: Fizioterapevtika, Bogatajeva 15
1215 Medvode, Slovenija
Naklada: 1000 izvodov
Izhaja periodično
Viš. pred. mag. Friderika Kresal
DEKANJA FIZIOTERAPEVTIKE
I nf o r m a c i j s k i b i l te n
St r a n 3
FIZIOTERAPIJA
Drugačen in atraktiven študijski program,
s sodobnim pristopom do učenja
fizioterapije, predmetnikom
brez nepotrebnega
balasta in z življenjskimi vsebinami.
Izhodiščna vizija FIZIOTERAPEVTIKE je :
»da s kakovostnim programom izobraževanja
in raziskovanja na področju fizioterapije prispeva
k odličnim kadrom za prevzemanje zahtevnih nalog, tako pri vodenju, kot pri izvajanju
zdravstvenih storitev s področja fizioterapije. «
V ČEM SO NAŠE PREDNOSTI?
STROKOVNJAKI IZ PRAKSE
Pri študiju sodelujejo priznani tuji in domači strokovnjaki iz prakse. Tekom študija študenti ne spoznajo samo vrednot poklica,
temveč se osebno srečajo s strokovnjaki, ki neposredno prenašajo svoje izkušnje do študentov.
PRAKTIČEN PREDMETNIK
Predmetnik je skrbno načrtovan in ne vsebuje vsebin, ki jih fizioterapevt ne potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik
je usmerjen v praktičnost in uporabnost!
REŠEVANJE KONKRETNIH PROBLEMOV
Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija
naloge, s katerimi rešuje realne probleme v stroki.
ZAPOSLJIVOST
Študijski program je deficitaren, zaposljiv, interdisciplinaren ter mednarodno orientiran in s tem konkurenčen na domačem in
evropskem trgu dela.
INDIVIDUALEN PRISTOP
Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji so slehernemu
študentu dnevno dosegljivi.
MEDNARODNA PRIMERLJIVOST
Primerljivost ter priznavanje opravljenih obveznosti, izpitov in diplom zagotavlja skladnost študija po bolonjskem sistemu, kar
omogoča prehodnost in nadaljevanje študija na domačih in tujih univerzah.
St r a n 4
I nf o r m a c i j s k i bi l te n
VISOKOŠOLSKI
S TROKOV NI Š TUD IJS K I P ROG R AM
FIZ IOT E R A PIJA
je prvi študijski program v Sloveniji, ki se v celoti izvaja na »izvoru«
svoje dejavnosti, v zdravilišču.
Traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk.
Zasnovan je celovito, tako po obsegu, vsebinski strukturi
in praktičnih znanjih, zato temelji na kompleksnem pristopu reševanja problemov v fizioterapevtski stroki, z
vključevanjem primerov dobrih praks in čezmejnim povezovanjem na področju izobraževanja, raziskovanja, strokovnega dela ter idej in ljudi v družbi.
Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so
izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih
znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati.
Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je
naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino
posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih
vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom
poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem
delu. To nenehno preverjajo pedagoški delavci, strokovni
sodelavci in mentorji, ki študente sproti ocenjujejo in stimulirajo tiste, ki zaostajajo.
Cilji so naravnani na visoko kakovost učnih izidov študentov, k čemur prispevajo vsi vpleteni v učni proces.
Študij fizioterapije je perspektivni visokošolski program, ki
zagotavlja visoko kvalificirane kadre za potrebe regijskega
in širšega gospodarskega prostora, kar se kaže zlasti na
zdravstvenem in turističnem področju. Zdravstveno in športno-rekreacijski turizem, ki ga v interesu gospodarstva najbolje izkazujejo naravna zdravilišča s ponudbo specializiranih
programov za pooperativno rehabilitacijo in rehabilitacijo po
drugih obolenjih. Potrebe po znanjih, spretnostih in veščinah,
ki jih izkazujejo fizioterapevti so dandanes zelo iskane,
iskane pa bodo vse več tudi v prihodnosti, predvsem zaradi
starajoče se družbe, kar pomeni velik porast starejše populacije, ki potrebuje za ohranjanje kakovostnejšega življenja v
starosti številne fizioterapevtske storitve.
Kvalifikacije pridobljene s sodelovanjem pri mednarodnih
projektih omogočajo zaposljivost tudi izven meja Slovenije.
Ob tem je treba upoštevati poudarjeno širino študija, ki se
med drugim odraža v deležu izbirnih učnih enot in praktičnem projektnem delu.
I nf o r m a c i j s k i b i l te n
St r a n 5
PR E D M ET NIK
V ISOKOŠOLSKEGA STROKOV NEGA ŠTUDIJSKEGA
PROGRAMA FIZIOTERAPIJA
Zap.št
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Predmeti 1. letnika
Prvi semester
Anatomija s fiziologijo in patologijo
Biofizika z biomehaniko
Zdravstvena psihologija
Biokemija in mikrobiologija
Promocija zdravja in komunikacijske
veščine
Motorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove pozitivnih motoričnih
transformacij
Drugi semester
Funkcionalna anatomija in fiziologija
lokomotornega sistema
Osnove klinične medicine I
Ocenjevalni postopki
Osnove gerontologije
Splošni izbirni predmet
K
T
6
6
4
5
4
5
8
5
10
4
3
Zap.št
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
Tretji semester
Fizioterapevtske obravnave I
8
Zap.št
.
1.
2.
3.
2.
Pravo in etika v zdravstvu
4
4.
3.
4.
5.
8
5
5
5.
6.
7.
8.
9.
Kinezioterapija
Fizikalne tehnologije v fizioterapiji
Osnove klinične medicine II
Četrti semester
Ortopedska medicina in manualna
terapija I
Raziskovalna metodologija
Fizioterapevtske obravnave II
Splošni izbirni predmet
10.
Strokovni izbirni predmet
3
Zap.št
.
1.
2.
3.
4.
11.
Fizioterapevtski praktikum I
5
5.
Zap.št
.
6.
Predmeti 2. letnika
K
T
8
4
7
3
6.
Predmeti 3. letnika
Peti semester
Ortopedska medicina in manualna
terapija II
Nevrologija in nevrofiziologija
Kardiorespiratorna fizioterapija
Fizioterapevtska obravnava žensk
Medicinska rehabilitacija
Šesti semester
Institucionalna fizioterapija
Specialne obravnave v fizioterapiji
Splošni izbirni predmet
Strokovni izbirni predmet
Strokovni izbirni predmet
Fizioterapevtski praktikum II
Diplomsko delo
K
T
8
5
5
6
6
5
4
3
3
3
5
7
Nabor strokovnih izbirnih
predmetov
Fitnes
Onkološka kirurgija in fizioterapija
Športne dejavnosti invalidnih oseb
Posamezne metode in tehnike uveljavljenih konceptov manualne terapije
Klinična kineziologija
Medpoklicno sodelovanje
K
T
3
3
3
3
Nabor splošnih izbirnih
predmetov
Klinično razmišljanje v fizioterapiji
Javno zdravje
Management v fizioterapiji
Sodobne tehnologije v fizioterapiji
Raziskovalne razsežnosti v fizioterapiji
Sociologija zdravja in bolezni
K
T
3
3
3
3
3
Po opravljenih obveznostih diplomant pridobi
naziv
DIPLOMIRAN-A FIZIOTERAPEVT-KA (VS)
3
3
3
St r a n 6
I nf o r m a c i j s k i bi l te n
V PIS NI P O GO J I
V študijskem letu 2014/2015 bo Visokošolski zavod Fizioterapevtika vpisal prvo generacijo študentov Fizioterapije.
Študentje se imajo možnost vpisati v prvi letnik ter po merilih za prehode v drugi ali
tretji letnik študija.
V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija se lahko vpišejo
vsak z:

zaključnim izpitom,

poklicno maturo ali maturo,

kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.
Za diplomante višjih šol in drugih visokošolskih programov je pripravljen vpis po
merilih za prehode, s priznavanjem že opravljenih obveznosti. Diplomanti pred začetkom študija naslovijo vlogo na Komisijo za študijske zadeve, za priznanje že opravlje-
I nf o r m a c i j s k i b i l te n
St r a n 7
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem
študijskem programu. S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
Prehodi so možni med:

Študijskimi programi iste stopnje,

Višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje,

Študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe,

Študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,

Študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe.
Študentje lahko prehajajo tudi iz:

višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje,

univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje,

študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje.
P
rehodi so možni med študijskimi programi:

ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,

med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
G
lede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali
višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:

primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,

neformalno pridobljena znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V P I S N I RO K I
PRIJAVA NA RAZPIS
od 20. 8. 2014 do 20. 9. 2014
Obvestilo o sprejetju
od 22.9.2014 do 24.9.2014
VPIS
26.9.2014 od 17.00 do 19.00
27.9.2014 od 10.00 do 12.00
St r a n 8
I nf o r m a c i j s k i bi l te n
Z A PO SL I T E V
Študij fizioterapije je v samem vrhu interesov področij študentov, tudi zato, ker
je zaposljivost diplomantov tako raznolika. Fizioterapevti lahko opravljajo svoje delo z vsemi socialnimi skupinami in v vseh socialnih okoljih. Gospodarske
družbe se vedno bolj zavzemajo za kakovostni fizioterapevtski kader, ker svoje
storitve prodajajo na konkurenčnem trgu. Konkurenca slabe izloči takoj, slabše
malo kasneje, dobrih pa nikoli.
Fizioterapija je od nekdaj veljala za pomožno dejavnost
najrazličnejšim zdravstvenim disciplinam, zato fizioterapevti delajo na vseh kliničnih področjih, domovih za ostarele, bolnišnicah za podaljšano zdravljenje, rehabilitacijskih centrih, vrtcih, športnih klubih in zasebni fizioterapevtskih ambulantah. ZZZS in drugi akterji v zdravstvu se že vrsto let trudijo, da bi zmanjšali čakalne dobe
in približali zdravstvo uporabniku. Tudi čakalne vrste v
fizioterapevtskih ambulantah so dolge, predolge (3 mesece
in več), kar pomeni, da so obstoječe kapacitete preobremenjene tudi zaradi pomanjkanja fizioterapevtskega kadra.
Sodobna družba se zaveda, da znanje postaja vrednota
in je pomemben dejavnik pri povečanju zaposljivosti in
vlaganju v človeške vire. Povpraševanje po fizioterapevtskih storitvah je vsak dan večje, kar dokazujejo dolge
čakalne dobe in pomanjkanje kadra. To najbolje občutijo državljani, ki jih dolge čakalne dobe prisiljujejo v
ponavljajoča se bolečinska stanja in ohranjanje funkcionalnih motenj, ki prispevajo k nekakovosti vsakdanjika.
Državljani se ob takih priložnostih obračajo tudi na
laike, ki jim z nelojalno konkurenco obljubljajo ozdravitev in povrnitev funkcije, kar pa velikokrat ni skladno z
obljubami. Državljani si zaslužijo enakovredno obravnavo povsod, ne glede na to, v katerem kraju živijo.
Zaradi velikih potreb po fizioterapevtski obravnavi sodobnega človeka, ki je zdravstveno osveščen in pozna
pomen in vlogo fizioterapije v procesu rehabilitacije in
ohranjanju zdravja, pomeni študij na Fizioterapevtiki
odlično priložnost za pridobitev vrhunske izobrazbe, na
podlagi katere bodo diplomantov odprta karierna vrata
doma in v tujini.
Diplomanti študijskega programa Fizioterapija bodo
celovito usposobljeni za uporabo pridobljenega teoretičnega
znanja za razvijanje, obnovo in vzdrževanje gibalnih
funkcij v vseh socialnih sredinah in tudi pri tistih, katerih
zdravje je ogroženo, njihovo gibanje pa omejeno zaradi
bolezni ali poškodbe ter za samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti, ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja, izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik, vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter
zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih, uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje, postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave, prispevanje k razumljivejši diagnozi
in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v
timu, sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov, oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno
vzgojnih in preventivnih programov, upoštevanje indikacij
in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in
tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje
strokovnih novosti.
DIPLOMANTOM FIZIOTERAPEVTIKE
SO VRATA KARIERE ODPRTA NA STEŽAJ!
I nf o r m a c i j s k i b i l te n
St r a n 9
MEDNARODNO
SODELOVANJE
Mednarodno sodelovanje in vključevanje v skupni evropski
visokošolski prostor je na Fizioterapevtiki zagotovljeno z
izmenjavami študentk in študentov ter visokošolskih učiteljic
in učiteljev, z vgrajevanjem mednarodnih sistemov kakovosti, s
sodelovanjem v programih EU. Predmeti študijskega programa so ovrednoteni po mednarodnem kreditnem sistemu
(European Credit Transfer System – ECTS), programi pa so
primerljivi s podobnimi na drugih visokošolskih zavodih v
tujini, kar omogoča, da se študijski programi učinkovito
vključujejo v medvisokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov (npr. v okviru programov Socrates – Erasmus, ali v okviru bilateralnih sporazumov).
Poleg tega je omogočena izmenjava študentk in študentov tudi
za potrebe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja ter za
potrebe izdelave diplomskih del v tujini (npr. v okviru programa Leonardo da Vinci). Tudi vključitev Fizioterapevtike v
evropsko združenje institucij na področju visokošolskega izobraževanja, bo prispevalo k pestremu in intenzivnemu mednarodnemu sodelovanju institucije.
VAŠA PRILOŽNOST
✓ Pri nas nadgradite svojo izobrazbo s tistimi znanji, ki so na trgu delovne sile iskana.
✓ Del študijskih obveznosti lahko po vaši želji opravite v tujini.
✓ Razširite svoj socialni kapital s sodelovanjem v klubu študentov
FIZIOTERAPEVTIKE.
✓ S pomočjo strokovnjakov v Kariernem centru oblikujte in načrtujte svoj nadaljnji
profesionalni in osebni razvoj.
✓ Razvijte svoje talente s sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih.
✓ Udeležite se strokovnih in znanstvenih dogodkov FIZIOTERAPEVTIKE.
✓ Pridobite si znanje in naziv, ki vam omogoča delo in zaposlitev tako v Sloveniji kot v
svetu.
www.fizioterapevtika.si

Similar documents